Katowice, 11 lutego 2015 r. Szanowny P n Józef Za adzk i Rad R y Miasta Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, 11 lutego 2015 r. Szanowny P n Józef Za adzk i Rad R y Miasta Katowice"

Transkrypt

1 Wiceprezydent Miasta KATOWICE I_, 1..; W. -n BIURO RADY MIASTA KATOMCE WPł.? l 2 Katowice, 11 lutego 2015 r. Szanowny P n Józef Za adzk i Rad R y Miasta Katowice Dot. interpelacji nr 05/14 z dnia 27 stycznia br., w sprawie uczestnictwa katowickich szkó ł zawodowych w projektach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W odpowiedzi na Pana interpelacj ę, uprzejmie informuj ę, iż w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, planowane do realizacji s ą następuj ące projekty katowickich szkó ł zawodowych: 1. Tytu ł projektu: Fototechnik z przysz ło ści ą - kompetencje i umiej ętno ści, Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszta łcących nr 3 im. E. Abramowskiego w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: ,00 PLN (w tym 85% EFS i 15% wk ład własny). Lata realizacji: ; Opis projektu: Przedmiotem projektu s ą działania maj ące na celu zwi ększenie efektywno ści zaj ęć w dostosowaniu ich do potrzeb rynku pracy. Prowadzony b ędzie szereg zaj ęć dodatkowych skierowanych do m łodzieży, takich jak: zaj ęcia warsztatowe w studiu fotograficznym (studio portretu, studio o świetlenia), warsztaty malarskie, zaj ęcia reportażowo plenerowe, próbne egzaminy zawodowe, wizyty studyjne u potencjalnych pracodawców, zaj ęcia z doradztwa zawodowego, zaj ęcia z fotografii teoretycznej - slajd show, prezentacja prac, j ęzyk angielski zawodowy. Będzie mieć miejsce także utworzenie platformy "Wystawa on-line" oraz platformy maj ącej na celu kontaktowanie ze sob ą pracodawców i uczniów udaj ących si ę na praktyki zawodowe. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie atrakcyjno ści kształcenia w zawodzie fototechnik i dopasowanie go do potrzeb pracodawców. Kompetencje i umiej ętno ści przekazane uczniom w czasie zaj ęć dodatkowych, realizowanych w ramach projektu, b ędą przygotowywały uczniów do uzyskania kwalifikacji w zawodzie fototechnik A.20. Rejestracja i obróbka obrazu" i A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". ala r Metropolia. S i lesia Katowice ul. Mlyńska 4, tel. 32/ ,

2 2. Tytu ł projektu: Atelier na czasie modernizacja studia i ciemni fotograficznych. Realizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokszta łcących nr 3 im.. E. Abramowskiego w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaangażowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarządzania dotacj ą Kwota projektu: PLN (w tym 85% EFRR i 15% wkład własny). Lata realizacji: Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont oraz doposa żenie warsztatów szkolnych na kierunku fototechnik. Planuje si ę przebudowę i remont pomieszczenia atelier fotograficznego wraz z zapleczem ciemni oraz przebudow ę jednej sali z przeznaczeniem na pracowni ę malarską i studio portretu. Ponadto planuje si ę doposażenie bazy dydaktycznej w dwie pracownie komputerowe oraz doposażenie warsztatów szkolnych w sprz ęt umo żliwiający przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego i dalszej pracy zawodowej. 3. Tvtul projektu: Absolwent ZSB - zawodowy specjalista. Realizator: Zespó ł Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: ,00 PLN (w tym 85% EFS i 15% wk ład własny). Lata realizacji: Opis projektu: Przedmiotem projektu s ą działania na rzecz zwi ększenia atrakcyjno ści szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania umiej ętno ści i kompetencji uczniów do potrzeb rynku pracy szczególnie w zawodach bran ży budowlanej, w tym w zawodach: technik budownictwa kwalifikacja: kosztorysowanie w budownictwie, murarz tynkarz, monter zabudowy i robót wyko ńczeniowych w budownictwie, technik geodeta, architektury krajobrazu oraz technologii odzie ży, m.in. poprzez: realizacj ę staży i praktyk oraz kursów, modyfikacj ę i realizacj ę programów nauczania kompatybilnych wzgl ędem potrzeb przedsi ębiorcy, organizacj ę dodatkowych szkoleń z zakresu: AutoCad, projektowania, a tak że obsługi sprzętu specjalistycznego kwalifikowanego zawodowo: budowlanego, rolniczego, geodezyjnego, odzie żowego oraz wzornictwa i BHP. 4. Tytu ł projektu: Start w praktyk ę infrastruktury edukacyjnej szko ły. rozbudowa i modernizacja zawodowej Realizator: Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaangażowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: PLN (w tym 85% EFRR i 1.5% wkład własny). Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont sal do praktycznej nauki zawodu i stanowisk egzaminacyjnych wykonanie drzwi wej ściowych do sali dydaktyczno egzaminacyjnej dla technika architektury krajobrazu, remont sali

3 po wykonaniu drzwi, modernizacja podestów do prezentacji wykonanych modeli, rozbudowa i modernizacja infrastruktury do praktycznej nauki zawodu, w tym klasopracowni zawodowych modernizacja sali dydaktyczno egzaminacyjnej dla technika budownictwa, stworzenie i wyposa żenie stanowisk egzaminacyjnych, zakup nowoczesnego sprz ętu do nauczania praktycznej nauki zawodu w tym sprz ętu komputerowego, multimedialnego i oprogramowania. Tytu ł projektu: SOS Szkolenia otwartych szans. Realizator: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaangażowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarządzania dotacj ą Kwota projektu: ,00 PLN (w tym 85% EFS i 15% wk ład własny). Lata realizacji: Opis projektu: Przedmiotem projektu s ą zaj ęcia dodatkowe, kursy, praktyki i sta że, uwzględniające specyficzne potrzeby firm bran ży elektrycznej, energetycznej i mechanicznej/maszynowej oraz informatycznej i lokalnego rynku pracy, realizowane w szkole, jak i w wybranych w drodze przetargu firmach. Ponadto realizowane b ędą: zaj ęcia z j ęzyka obcego ukierunkowanego na dany zawód w praktyce w warunkach stanowiska pracy, kursy uprawniaj ące do pracy przy napi ęciach 1 kv - tzw. SEP-owskie, dodatkowe zaj ęcia z zastosowań technologii informatycznej w praktyce oraz programowania procesów produkcji CAD/CAM, badania wytrzymałościowe metali, badania jako ści, badania struktur metali oraz spoin, materia łoznawstwo i spawalnictwo. 6. Tytu ł projektu: Remont i modernizacja oraz wyposa żenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kszta łcenia zawodowego. Realizator: Śląskie Techniczne Zak łady Naukowe w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaangażowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: PLN (w tym 85% EFRR i 15% wk ład własny). Lata realizacji: Opis projektu: Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja pomieszcze ń laboratoryjnych i pracowni dla zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik energetyk, technik analityk i technik ochrony środowiska, a także zakup i instalacja sprz ętu oraz pomocy dydaktycznych dla ww. pracowni i laboratoriów. Przewiduje si ę ponadto dostosowanie budynku szko ły i warsztatów szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym przewi ązka łącząca szko łę i warsztaty szkolne). 7 Tytu ł projektu: Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach; Wydział Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: ,00 PLN (w tym 85% EFS i 15% wk ład własny). Lata realizacji:

4 Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja letnich sta ży zawodowych, zaj ęć dodatkowych i kursów, w tym m.in. z zakresu: j ęzyka angielskiego zawodowego, programowania sterowników PLC (Programmable Logic Controller), programowania w j ęzyku C/C++, wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w statystyce i technice, obróbki danych i oblicze ń oraz stosowania ich w trakcie realizacji pracowni przedmiotowych i w życiu codziennym, praktycznej ksi ęgowo ści komputerowej, projektowania i symulacji instalacji elektrycznych z wykorzystaniem programu typu CAD, eksploatacji i konserwacji urz ądzeń elektrycznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Planuje si ę także opracowanie podr ęcznika z ćwiczeniami praktycznymi uwzględniającego sugestie i oczekiwane przez pracodawców umiej ętno ści, do pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki, pracowni instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz pracowni maszyn elektrycznych. Ponadto, przewiduje si ę kurs obs ługi spawarek i podstaw spawania metodą MMA, MAG, TIG i cięcia plazmowego kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, po ukończeniu którego b ędą mogli prowadzi ć zaj ęcia z uczniami. Tytu ł projektu: Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.modernizacja bazy warsztatowo tlycl4 łycznej,, : 1 Realizator: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach; Wydział Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: PLN (w tym 85% EFRR i 15% wk ład własny). Rok realizacji: 2015 Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja bazy dydaktyczno -warsztatowej szko ły. Planuje się doposażenie parku maszynowego oraz narzędziowni warsztatu obróbki ręcznej, mechanicznej i pomiarów, modernizacj ę i doposażenie zgodne z wymogami podstawy programowej kszta łcenia praktycznego oraz standardami egzaminacyjnymi wyposa żenia następujących pracowni: eksploatacji z łóż, maszyn i urz ądzeń górniczych, montażu, konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych (kwalifikacja E.7.), monta żu i. konserwacji instalacji elektrycznych (kwalifikacja E.8), instalacji urz ądzeń elektronicznych (kwalifikacja E.6.) oraz eksploatacji urz ądzeń elektronicznych (kwalifikacja E.20.). Ponadto, przewiduje si ę modernizacj ę hali głównej warsztatów szkolnych oraz bazy komputerowej, systemów operacyjnych i oprogramowania w celu przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Tytu ł projektu: Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkó, Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Realizator: Zespół Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach; Wydział Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: ,00 PLN (w tym 85% EFS i 15% wk ład własny). Lata realizacji:

5 Opis projektu: Przedmiotem projektu jest organizacja praktyk i sta ży dla uczniów we wspó łpracy z wybranymi zak ładami pracy, a także organizowanie specjalistycznych kursów zawodowych. Planuje się kształcenie w zakresie kursów specjalistycznych dla nast ępujących zawodów: technik procesów drukowania i technik procesów introligatorskichspecjalistyczny kurs z zakresu przygotowania materia łów do druku i wydruku na maszynach poligraficznych i obróbki introligatorskiej, technik cyfrowych procesów graficznych-specjalistyczny kurs z łożony z podstaw pozyskiwania obrazu mi ędzy innymi fotografii poprzez obróbk ę materia łów cyfrowych na specjalistycznym oprogramowaniu firmy Adobe aż do wydruków na maszynach poligraficznych i ploterach wielkoformatowych, technik mechatronik-specjalistyczne kursy z zakresu budowy i montażu elementów elektronicznych ko ńczące się międzynarodowym certyfikatem IPC-A-610E i IPC-7711/21B oraz wiedzy z zakresu programowania sterowników przemys łowych, technik informatyk-specjalistyczne kursy ko ńczące się egzaminami międzynarodowymi Microsoft MCP z Cisco CCNA 1 poziom oraz z Novell CLA oraz kursy maj ące na celu wykszta łcenie specjalistów w zakresie Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych". 10. Tytu ł projektu: Wyposażenie pracowni zavvodowych w Zespole Szkó ł Poligraficzno- Mechanicznych. \ Katow icach. Realizator: Zespół Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach; Wydzia ł Funduszy Europejskich zaanga żowany jest w etap przygotowania projektu do realizacji, w proces aplikacji, zarz ądzania dotacj ą Kwota projektu: ,18 PLN (w tym 85% EFRR i 15% wkład własny). Rok realizacji: Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wyposa żenie nowych klasopracowni do kształcenia praktycznego, wraz z zakupem sprz ętu, do następuj ących pracowni zawodowych: technologii mechanicznej i rysunku technicznego, elektrotechniki i elektroniki, monta żu urządzeń i systemów mechatronicznych, projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, poligraficznych procesów przygotowawczych, komputerowych technik multimedialnych, drukowania cyfrowego, technologii drukowania, planowania produkcji poligraficznej, technologii introligatorstwa, planowania produkcji poligraficznej, urz ądzeń techniki komputerowej, lokalnych sieci komputerowych, sieciowych systemów operacyjnych, aplikacji internetowych. Do realizacji projektów wytypowano powy ższe placówki, pragnąc wyłonić takie przedsięwzięcia edukacyjne, które wpisywa łyby się w projektowaną na nowy okres programowania Politykę Spójności oraz analizuj ąc potrzeby szkó ł zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy. Dzięki możliwości realizacji przedmiotowych projektów, placówki te b ędą w stanie zaoferować kształcenie w warunkach zbli żonych do środowiska pracy, co stanowi odpowied ź na wyzwania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata (RPO WSL), w ramach którego funkcjonuje narz ędzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zakres wsparcia pozwoli w odpowiedni sposób realizowa ć potrzeby mieszkańców regionu oraz przedsi ębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. Prze łoży się to na spadek bezrobocia w grupie osób młodych.

6 Ponadto, podczas wyboru danej placówki, oprócz konieczno ści zgodno ści planowanych zadań w ramach projektu z zapisami RPO WSL, brano pod uwag ę : 1. Kierunki kształcenia wymagaj ące większych nakładów finansowych (st ąd nacisk na profile techniczne a nie us ługowe); 2. Możliwość tworzenia miejskich centrów egzaminacyjnych, w których przeprowadzane będą egzaminy potwierdzaj ące kwalifikacje zawodowe; 3. Dotychczasową bazę dydaktyczną; 4. Koszty wyposażenia stanowisk; 5. Dotychczasową aktywno ść i doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich. Z poważaniem WICEPREZYDENT MIASTA KA OWICE a Szuba Do wiadomości: - Biuro Rady Miasta - Wydzial Organizacji i Zarz ądzania

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby. Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby Informator szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROMOCJI I UPOWSZENIANIA EFEKTÓW PROJEKTU EFS EFEKTÓW PROJEKTU EFS POKL 09.02.00-30-064/12 Okres realizacji: od 01.01.2013 do dnia 30.06. 2015 Numer i nazwa priorytetu :IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa działania: 9.2.

Bardziej szczegółowo

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5 " Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN

Wp ł. 2014-09- 2 3. Wiceprezy eu ł. ila Ka wice 5  Katowice, 19 wrze śnia 2014r. I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN Katowice, 19 wrze śnia 2014r. Wiceprezydent Miasta KATOWICE BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wp ł. 2014-09- 2 3 I.ZD-00509/14 I.0012.1.2014.AN BRM. ** Szanowny Pan Jerzy For er P w wodniczący Rady Miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH W POWIECIE CHRZANOWSKIM Fot. Archiwum Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych PROJEKT ROZWÓJ POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W CHRZANOWIE, UL. FOCHA 3 POPRZEZ MODERNIZACJĘ,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Fundusze Europejskie dla Małopolski Przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia zawodowego Powiatu Limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: 22 699 80 00 tel. informacja: 22 699 82 09 e-mail: poczta@srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2014 WYDAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Wydział Kształcenia Zawodowego ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 14+ NA ROK 2015 Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naborów Typy projektów mogących

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Lublinie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Szkolny Doradca Zawodowy Janusz Falenta Zainteresowania zawodowe uczniów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r

WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ. KARTUZY 09.04.2014r WDRAŻANIE REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM WYMIANA DOŚWIADCZEŃ KARTUZY 09.04.2014r PREZENTACJA DOBREJ PRAKTYKI PIERWSZE DWA LATA WDRAŻANIA REFORMY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo