ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej."

Transkrypt

1 ISSN ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej. SCE TARNÓW 04

2 Koncepcja serii: dr Barbara Dagmara Niziołek Koordynator serii: Izabela Nadolnik Projekt typograficzny: Izabela Nadolnik ISSN: Wydawnictwo SCE Tarnów Adres SCE w Tarnowie: Aleja Solidarności Tarnów Publikacja finansowana przez SCE w Tarnowie Wydanie I Druk: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie Nakład:

3 Spis treści: Wstęp..4 Cele kształcenia i wychowania..6 Treści nauczania...7 Przewidywane osiągnięcia uczniów.7 Procedury osiągania celów edukacyjnych 8 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceniania ich wiadomości i umiejętności...9 Bibliografia... 3

4 Wstęp: Wprowadzenie w 0 roku nowego przedmiotu nauczania w szkole podstawowej: Edukacja techniczna, stawia przed uczniami, a przede wszystkim nauczycielami nowe wyzwania. Współczesny nauczyciel spotyka się na co dzień z uczniami korzystającymi z nowoczesnych technologii i mającymi niejednokrotnie na ten temat bardzo szeroką wiedzę. Nowoczesna szkoła powinna zająć się więc dalszym kształceniem i doskonaleniem kompetencji technicznych uczniów, a przede wszystkim rozwijaniem umiejętności wykorzystywania przez nich nowoczesnych technologii w życiu codziennym. W aktualnej rzeczywistości szkolnej, przyjaznej uczniom, powinni oni interesować się aktywnym poznawaniem świata techniki, stawać się świadomymi uczestnikami i twórcami kultury technicznej, wdrażającymi ją w życiu codziennym. Z drugiej strony należy dołożyć wszelkich starań i zadbać o rozwój uczniowskich umiejętności praktyczno manualnych, które są tak samo ważne w życiu człowieka, jak umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi. Współczesna szkoła powinna również zadbać oto, aby stworzyć odpowiednie warunki do praktycznych - technicznych działań uczniów, rozpoznawać i kształtować ich zdolności manualne, rozwijać zainteresowania związane z działalnością manualną młodych ludzi. Dokumentem zawierającym aktualne założenia programowe przedmiotu Zajęcia techniczne na drugim etapie edukacyjnym jest Załącznik nr do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 grudnia 008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z dnia 5 stycznia 009 r., nr 4, poz. 7). Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Treści nauczania wymagania szczegółowe:. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: ) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; ) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń: ) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; ) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń: ) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; ) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania,wiercenia) różnych materiałów i montażu. 4

5 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: ) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; ) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: ) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; ) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. Charakterystyka programu: Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej, skierowany jest do nauczycieli o różnym stażu pracy, prowadzących zajęcia techniczne w klasach IV VI szkoły podstawowej. Jest napisany prostym, zrozumiałym językiem bez zbędnego uatrakcyjniania, gdyż został pomyślany jako podręczna pomoc dla nauczyciela, z której może on szybko i sprawnie skorzystać w każdym momencie lekcji. W programie szczególny nacisk położono na wyposażenie uczniów w umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości, samodzielnego planowania oraz wykonywania praktycznych działań technicznych. Treści kształcenia określają rodzaje i właściwości materiałów, budowę prostych urządzeń i ich użytkowanie, a także czytanie dokumentacji technicznej oraz bezpieczne poruszanie się po drogach pieszo i na rowerze. Podkreślono również konieczność ochrony środowiska naturalnego, recyklingu i właściwego wykorzystywania surowców wtórnych. Proponowana działalność techniczna uczniów może być prowadzona we wszystkich placówkach, również tam, gdzie brakuje pracowni technicznej z prawdziwego zdarzenia. 5

6 Cele kształcenia i wychowania Ogólne cele kształcenia i wychowania: Rozumienie i opisywanie przez uczniów techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Wykształcenie u uczniów umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań technicznych. Zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska technicznego. Wypracowanie przez uczniów sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruch drogowym. Szczegółowe cele kształcenia: Przedstawianie właściwości podstawowych materiałów konstruktorskich. Pokazanie praktycznego zastosowania różnych materiałów konstruktorskich w najbliższym otoczeniu. Tworzenie prostej dokumentacji technicznej. Czytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi i tabliczek znamionowych. Poznanie zasad działania i obsługa podstawowych urządzeń technicznych, występujących w środowisku ucznia. Umiejętne planowanie i organizowanie działań technicznych. Bezpieczne poruszanie się ucznia po drogach, jako pieszy, pasażer, rowerzysta. Recykling racjonalne gospodarowanie surowcami wtórnymi. Szczegółowe cele wychowania: Inspirowanie do myślenia technicznego. Rozbudzanie zainteresowań technicznych. Zachęcanie do eksperymentów, stawiania pytań i szukania samodzielnych odpowiedzi. Wdrażanie do pracy zespołowej. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, jasnego formułowania pomysłów i logicznego wypowiadania się na ich temat. 6

7 Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji (podręczniki, czasopisma specjalistyczne, Internet, itp.) Wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia (kreatywność, dokładność, pracowitość, odpowiedzialność, systematyczność). Rozwijanie świadomości ekologiczne. Treści nauczania: lp Tematyka Zakres treści l. godz. Dział: Uczeń uczestnikiem ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Przyczyny i rodzaje wypadków w szkole. Regulaminy obowiązujące w szkole. Regulaminy pracowni technicznej. Droga ewakuacyjna i sygnały alarmowe obowiązujące w szkole. Ochrona przeciwpożarowa Znaki drogowe obowiązujące pieszych. Pojęcia: droga, chodnik, jezdnia, pas ruchu, torowisko, droga rowerowa, autostrada itp. Budowa drogi. Znaki drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów. 3 Hierarchia ważności norm, sygnałów i poleceń w ruch drogowym. Typy i rodzaje znaków drogowych: pionowe, poziome, linie i symbole. Normy i polecenia w ruchu drogowym. 4 Wykonanie przykładowego znaku pionowego (ostrzegawczego, zakazu, nakazu). Prawidłowe planowanie i organizacja miejsca pracy. Planowanie kolejności działań. Właściwy dobór materiałów i narzędzi. 5 Korzystanie z drogi ogólnodostępnej piesza wycieczka do zakładu produkcji znaków drogowych. Zasady planowania wycieczek pieszych. Regulamin wycieczek szkolnych. Poznanie okolicy szkoły, obserwowanie i rozpoznawanie różnych znaków drogowych. 7

8 Zwrócenie uwagi na znaki ostrzegawcze. Etapy produkcji znaków drogowych. 6 Pieszy poza miastem. Pojęcia: obszar zabudowany, niezabudowany. Zasady poruszania się po drogach bez chodnika w obszarze niezabudowanym. Znaczenie elementów odblaskowych. 7 Zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania w ruchu drogowym. Zasady przechodzenia przez jezdnię, torowisko kolejowe, tory tramwajowe. Skutki nieprzestrzegania w/w zasad przez pieszych. Znaczenie zasady szczególnej ostrożności i ograniczenia zaufania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dział: Uczeń użytkownikiem transportu zbiorowego i indywidualnego. 8 Rodzaje środków transportu. Pojęcia: środki komunikacji publicznej i ich rodzaje. Rodzaje pociągów, stacja PKP, perony. 9 Uczeń pasażerem zachowanie się w środkach komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy, tramwajowy, piktogramy, rozkłady jazdy, bilety komunikacji miejskiej. 0 Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem osobowym.. Samochód osobowy, wyposażenie: pasy bezpieczeństwa, poduszki i kurtyny powietrzne, foteliki samochodowe dla dzieci, apteczka, gaśnica. Wypadki na drogach. Przyczyny wypadków powodowane przez pieszych. 8

9 Numery telefonów alarmowych Powiadomienie służb ratowniczych o wypadku. Pierwsza pomoc przedlekarska. Poznanie podstawowych zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Spotkanie z ratownikiem medycznym. Dział: Uczeń rowerzystą. 3 Budowa roweru. Rodzaje rowerów. Elementy układów rowerowych. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru przerzutki. 4 Warunki uzyskania karty rowerowej. Warunki i czynności konieczne do uzyskania karty rowerowej. Technika jazdy rowerem. 5 Konserwacja roweru. Przygotowanie roweru do jazdy Sprawdzenie układów. Środki konserwujące do rowerów. Drobne naprawy. 6 Prawa i obowiązki rowerzystów. Pojęcia: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, tablice informacyjne. 7 Manewry na rowerze. Zasady włączania się do ruchu. Zmiana kierunku ruchu. Zmiana pasa ruchu. Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie. Zasady bezpieczeństwa podczas w/w manewrów. 8 9 Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania, zawracania. Ćwiczenia w/w manewrów. 0 Rowerem przez skrzyżowanie. Pojęcia; skrzyżowanie równoległe, z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Organizacja ruchu na różnych rodzajach skrzyżowań. Sygnały dawane przez osoby 9

10 kierujące ruchem. Wykonujemy makietę skrzyżowania. Planowanie etapów pracy. Narzędzia do obróbki papieru. Zastosowanie papieru. Specjalne pasy ruchu. Pojazdy uprzywilejowane Specjalne pasy ruchu i ich wykorzystywanie. Dział: Uczeń planuje wycieczkę. 3 Planujemy wycieczkę. Regulamin wycieczek szkolnych. Karta wycieczki. Wyposażenie plecaka Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Lekcje utrwalające, powtórzeniowe, sprawdziany wiadomości i ich poprawa. Zasady korzystania z kąpielisk. Ratownictwo wodne WOPR. Zasady korzystania z wypoczynku w górach GOPR. Wyposażenie plecaka. 5 Dział: Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych. 3 Poznajemy regulamin pracowni technicznej. Zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych. Zasady BHP podczas korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych oraz sprzętu AGD. Rodzaje znaków BHP. 3 Droga ewakuacyjna w szkole. Sygnały alarmowe obowiązujące w szkole. Oznaczenia drogi ewakuacyjnej p-poż. Podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty dodatkowe ujęcia wody w szkole. Dział: Ochrona środowiska recykling. 33 Planujemy rozsądnie zakupy. Sporządzamy listę niezbędnych przedmiotów. 0

11 Racjonalne wykorzystanie żywności. Wykorzystanie resztek pożywienia. Problem głodu i braku żywności na świecie. 34 Chronimy Ziemię. Zagrożenia dla Ziemi spowodowane dziurą ozonową, kwaśnymi deszczami, ociepleniem klimatu, niekontrolowaną wycinką zasobów leśnych itp. 35 Właściwe gospodarowanie odpadami - recykling. Surowce wtórne. Rodzaje odpadów segregacja śmieci. Metody recyklingu stosowane na świecie Mój pomysł na recykling papier mache. Planowanie etapów pracy. Technika papieru mache. Wykonanie osłonek na doniczki. 39 Ozdabianie osłonek na doniczki techniką decoupage. Organizacja i planowanie etapów pracy. Poznanie techniki zdobienia decoupage. Potrzebne narzędzia i materiały. Praca wytwórcza. Dział: Rysunek techniczny Pismo techniczne. Zastosowanie pisma technicznego. Wymiary liter i cyfr. Posługiwanie się pismem technicznym ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym. 4 Jak powstaje rysunek techniczny? Zastosowanie rysunku technicznego. Narzędzia kreślarskie i pomiarowe. 43 Podstawowe elementy rysunku technicznego. Pojęcia: normalizacja, format. Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Format arkuszy rysunkowych, linie rysunkowe i wymiarowe, podziałka, tabliczka rysunkowa.

12 Rzuty prostokątne. Rzuty aksonometryczne podstawy rzutowania. Pojęcia: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut boczny, rzut główny, rzut z góry. Zasady przedstawiania przedmiotów w rzutach prostokątnych ćwiczenia. Pojęcia: rzutowanie aksonometryczne, izometria i dimetria ukośna i prostokątna. Podstawy rzutowania figur przestrzennych Wymiarowanie rysunków technicznych. Zasady wymiarowania rysunków technicznych. Linie, liczby i znaki wymiarowe. 50 Dział: Drzewo i drewno. Jak powstaje drewno? Gatunki drzew. Budowa wewnętrzna i zewnętrzna drewna. Etapy przetwarzania drewna. 5 Materiały drewnopochodne i drewnopodobne i ich zastosowanie. Produkcja i rodzaje materiałów drewnopochodnych. Wytwarzanie materiałów drewnopodobnych. Narzędzia i maszyny do obróbki materiałów drewnopochodnych i drewnopodobnych. Zastosowanie materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych w życiu codziennym Wycieczka do tartaku. Zaplanowanie wycieczki Proces technologii obróbki drewna. Zasady poruszania się po drogach. 54 W jaki sposób łączymy elementy drewniane? Rodzaje połączeń elementów drewnianych: rozłączne i nierozłączne. Rodzaje klejów.

13 Dział: Papier. 55 Jak powstaje papier? Etapy produkcji papieru. Rodzaje wytworów papierniczych i ich zastosowanie. Metody obróbki papieru. Narzędzia do obróbki papieru. 56 Poznajemy technikę orgiami wykonywanie podstawowych baz. Historia orgiami, literatura. Rodzaje papieru stosowane w złożeniach. Wykonywanie podstawowych baz gołąbek - ćwiczenia. 57 Wykonanie ozdobnego kotylionu (z okazji święta narodowego lub karnawału). Organizacja i planowanie etapów pracy. Przybory do obróbki papieru. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju materiału (bibuła, krepina, ozdobny papier itp.) Projektowanie i wykonanie elementów dekoracyjnych palma świąteczna. Planowanie etapów pracy. Przybory do obróbki papieru, krepiny, bibuły. Zastosowanie odpowiednich materiałów papierniczych i roślinnych. 60 Tekturowa ramka na zdjęcia. Planowanie etapów pracy. Zastosowanie różnych poznanych technik zdobniczych. Przybory i narzędzia do obróbki papieru. 6-6 Papierowa wiklina koszyczek na drobiazgi. Organizacja i planowanie pracy. Materiały i narzędzia papier gazetowy z recyklingu. Przybory i narzędzia do obróbki papieru. Dział: Metaloznawstwo. 63 Wszystko o metalach żelaznych i nieżelaznych. Pojęcia: stop, ruda żelaza, metale żelazne i nieżelazne. Sposoby otrzymywania metali. 64 Zastosowanie metali w życiu codziennym. Rodzaje i właściwości metali. Zastosowanie metali w zależności 3

14 od ich właściwości. Narzędzia i sposoby obróbki metali. 65 Rodzaje połączeń metali. Połączenia rozłączne: śrubowe, kołowe, klinowe. Połączenia nierozłączne: spawane, zgrzewane, nitowe, klejone. Zastosowanie połączeń metali w życiu codziennym. Dział: Tworzywa sztuczne. 66 Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie. Otrzymywanie tworzyw sztucznych Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych. Zastosowanie i znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia. Narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych Masa solna wykonywanie ozdób choinkowych Planowanie etapów pracy. Wykonanie masy solnej. Proces suszenia lub wypiekania. Malowanie i ozdabianie poznanymi wcześniej technikami. Dział: Włókiennictwo. 69 Co to jest włókno? Pojęcia: włókno, tkanina, dzianina, ścieg. Pochodzenie i rodzaje włókien rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna. 70 Nasze ubrania. Właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych. Sposoby konserwacji ubrań. Znaczenie symboli umieszczanych na metkach odzieżowych. Określanie składu materiału. Recykling odzieży używanej. 7-7 Rodzaje ściegów krawieckich podstawowe ściegi ręczne. Planowanie i organizacja pracy. Podstawowe ściegi ręczne i sposoby ich wykonywania. Narzędzia i przybory krawieckie. Ćwiczenia praktyczne Rodzaje ściegów krawieckich ściegi maszynowe. Budowa i działanie maszyny do szycia, rodzaje nici. Podstawowe ściegi maszynowe 4

15 i sposoby ich wykonywania. Planowanie i organizacja pracy. Ćwiczenia praktyczne Makrama i jej zastosowanie. Haft matematyczny. Planowanie pracy. Rodzaje sznurka. Podstawowe węzły i sploty występujące w makramie. Zastosowanie makramy. Ćwiczenia praktyczne wykonanie ozdobnej sowy. Planowanie i organizacja pracy. Rodzaje nici i ich zastosowanie. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania pracy. Ćwiczenia praktyczne. Dział: Gospodarstwo domowe. 78 Rodzaje pralek. Sposoby i warunki konserwacji odzieży. Pralka wirnikowa. Pralka automatyczna Czytanie instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej urządzeń. Obsługa pralek zgodnie z instrukcja obsługi. Konserwacja pralek, zastosowanie odpowiednich środków piorących. 79 Budowa i działanie żelazka. Budowa żelazka. Czytanie instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej. Obsługa żelazka ćwiczenia praktyczne. Konserwacja zastosowanie wody destylowanej. 80 Urządzenia gospodarstwa domowego wyposażone w silnik mikser, sokowirówka. Rodzaje urządzeń gospodarstwa domowego: wyposażone w silnik elektryczny(mikser, sokowirówka). Informacje zawarte w instrukcjach obsługi i na tabliczkach znamionowych urządzeń. Konserwacja urządzeń. Zagrożenia związane z obsługą urządzeń. 5

16 8 Rodzaje instalacji domowych. Instalacje domowe ich rodzaje i wykorzystanie. Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej. Zasady udzielania pomocy porażonemu prądem elektrycznym. Rozwój techniki a środowisko naturalne człowieka. Dział: Odżywianie się i przetwarzanie żywności. 8 Zasady racjonalnego żywienia jadłospis Rodzaje składników pokarmowych, grupy produktów żywnościowych. Rola witamin i mikroelementów w odżywianiu się człowieka. Żywność ekologiczna. Jadłospis ćwiczenia. 83 Nakrywanie do stołu. Planowanie i organizacja pracy. Rodzaje nakryć stołowych. Ćwiczenia praktyczne. 84 Przygotowujemy stół świąteczny. Organizacja pracy. Nakrywanie do stołu ćwiczenia. Dekoracja stołu w zależności od okoliczności. 85 Przechowywanie produktów żywnościowych Opakowania stosowane do produktów spożywczych. Informacje zawarte na opakowaniach produktów żywnościowych. Metody konserwacji żywności: chemiczne, fizyczne, biologiczne. Rola konserwantów i dodatków spożywczych dla zdrowia i życia konsumentów Budowa i działanie lodówki. Lekcje utrwalające, powtórzeniowe, sprawdziany wiadomości Dane techniczne. Budowa i działanie lodówki. Zasady przechowywania i rozłożenia produktów w chłodziarce. Konserwacja urządzenia. 3 6

17 Przewidywane osiągnięcia uczniów: Po zrealizowaniu Programu nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej", uczeń: - zna znaki drogowe, ich rodzaje i typy, - zna zasady ruchu pieszych, rowerzystów i pasażerów, - bezpiecznie porusza się po drogach, - zdobywa uprawnienia do kierowania rowerem uzyskuje kartę rowerową, - zna zasady zachowania się na miejscu wypadku drogowego, - zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - rozróżnia zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, - umie rozpoznać materiały konstrukcyjne, - bada i porównuje podstawowe właściwości materiałów konstruktorskich, - umie zapisać rozwiązania techniczne w formie graficznej, - projektuje wyroby użytkowe, - organizuje stanowisko pracy, dba o ład i porządek, - umie opracować techniczną realizację zadania, - umie zaprojektować swoja pracę, - umie w określonym stopniu opanować umiejętności technologiczne, - umie ocenić gotowy, wykonany przez siebie wyrób, - zna budowę urządzeń, narzędzi i przyrządów i umie je zastosować w pracy wytwórczej, - umie zdiagnozować sprawność sprzętu, - umie bezpiecznie użytkować sprzęt, - umie wykonać czynności technologiczne z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy, - właściwie reaguje na zagrożenia podczas wykonywanych prac umie je zdiagnozować i im przeciwdziałać, - zna zasady segregowania i utylizacji odpadów, - umie opracować projekt racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi. Szczegółowe osiągnięcia uczniów wynikają z celów poszczególnych jednostek lekcyjnych w oparciu o treści nauczania. Przy formułowaniu celów szczegółowych można posłużyć się taksonomia celów nauczania wg B. Niemierko, a to: poziom I WIADOMOŚCI II UMIEJĘTNOŚCI kategoria A Zapamiętanie (uczeń zna,wie) B Zrozumienie (uczeń rozumie) C Stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych (uczeń rozwiązuje problem zadanie, według podanych reguł i wzorów na lekcji) D Stosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych (uczeń samodzielnie formułuje problem, dokonuje jego analizy i syntezy, opracowuje plan działania proponuje rozwiązanie problemu) III DZIAŁANIE IV POSTAWY E Uczestnictwo i podejmowanie działania F Nastawienie na działanie, przyjęcie i skuteczna realizacja systemu określonych działań 7

18 Procedury osiągania celów: W celu realizacji założonych celów kształcenia i wychowania z przedmiotu nauczania zajęcia techniczne należy zastosować następujące zasady dydaktyczne: - świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania i uczenia się, - łączenie teorii z praktyką, - nauczanie poglądowe, - przystępność nauczania, - trwałość wiedzy uczniów, - systematyczność i ustawiczność kształcenia, - personalizacja procesu dydaktycznego, gdzie nauczyciel odwołuje się do doświadczeń ucznia i uświadamia mu w ten sposób, że jest on uczestnikiem życia społecznego i ekonomicznego, - kształcenie poprzez działania praktyczne, dzięki którym uczeń poznaje rzeczywistość i może na nią oddziaływać. Z kolei w doborze metod kształcenia i wychowania należy kierować się troską o uczniów lepiej posługujących się pamięcią wzrokową i słuchową, jak i tych uczących się przez aktywne przeżywanie, czy działanie. Do podstawowych metod kształcenia i wychowania, jaki należy stosować podczas zajęć technicznych należą: - metody asymilacji wiedzy podające np. pogadanka, rozmowa nauczająca, praca z książką; - metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy problemowe np. giełda pomysłów burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza SWOT, metaplan, portfolio; - metody waloryzacyjne eksponujące np. drama, wycieczka; - metody praktyczne ćwiczenia, zadania wytwórcze. 8

19 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceniania ich wiadomości i umiejętności: Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie szkolnej: - aktywność podczas lekcji, - prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, - zadania dodatkowe, - ekonomiczne podejście do własnych działań, - odpowiedzi ustne, - udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska naturalnego, - testy i sprawdziany, - zadania domowe, - praca pozalekcyjna (konkurs, projekt), - przygotowanie uczniów do zajęć, - umiejętność pracy w grupie, - obowiązkowość i systematyczność. Ocenę osiągnięć uczniów można przedstawić w odniesieniu do sześciostopniowej skali ocen: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - pracuje systematycznie, - wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, - opanował wiedze wykraczającą poza wymagania programowe (udział w konkursie lub projekcie przedmiotowym), - uzyskuje bardzo dobre wyniki z testów, sprawdzianów, - posługuje się bezpiecznie narzędziami, - dba o właściwą organizację miejsca pracy. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, - wykonuje prawidłowo zadania pod względem merytorycznym, - uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny ze sprawdzianów, - wykonuje prace techniczne z dobrze zorganizowanym miejscem pracy, - zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - podczas pracy na lekcjach korzysta z pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów, - ze sprawdzianów otrzymuje oceny dobre, sporadycznie dostateczne, - podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy, Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: - pracuje dość systematycznie, - podczas wykonywania prac praktycznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, - treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym, - ze sprawdzianów i testów otrzymuje oceny dostateczne, lecz mogą też zdarzyć się oceny dopuszczające, - na stanowisku pracy rzadko zachowuje porządek. 9

20 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, - podejmuje próby wykonania zadanej pracy, - ze sprawdzianów otrzymuje wyniki dopuszczające, sporadycznie niedostateczne, - pracuje niesystematycznie, - często jest nie przygotowany do lekcji. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - podczas lekcji nie wykazuje jakiejkolwiek chęci działania, - jest nieprzygotowany do zajęć, - lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej uzależniona jest od zapisów w stosownych orzeczeniach i opiniach uczniów i wynika z procedur i dokumentów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. 0

21 Bibliografia:. Arends R.I., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 00. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego, Warszawa Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań Toruń Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Warszawa Kodeks drogowy. Stan prawny na r., Warszawa Niemierko B., Między oceną szkolną i dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa Orłowski B., Historia techniki polskiej, Radom Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 00.. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 00.. Wannfors H., Hemgren P., ABC domu, Warszawa 007.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu Technika z dnia23. VIII.2007r. nową podstawę

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15

Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Zajęcia techniczne rok szkolny 2014/15 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17

Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Zajęcia techniczne rok szkolny 2016/17 Wymagania i kryteria ocen z zajęć technicznych w kl. IV Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN 295/2010/2014

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć technicznych Program nauczania : Urszula Białka, Program nauczania dla szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki

Przedmiotowy system oceniania z techniki Przedmiotowy system oceniania z techniki Spis treści I. Uczeń klasy czwartej powinien zdobyć następujące umiejętności:... 2 II. Kontrola i ocena osiągnięć ucznia.... 2 III. Kryteria ocen z techniki w klasie

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie III ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI 1. Wstęp Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i są jego integralną częścią.

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE

rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE rozkład treści nauczania w klasie II ZAJĘCIA TECHNICZNE Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA:

TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: TECHNIKA KLASA VI OCENA CELUJĄCA: Otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie i samodzielnie. Zadania wykonuje starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę wykraczającą poza wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Zachowanie zasad bezpieczeostw a w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeostwo, katastrofa, wypadek, uraz; znaki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV

System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV System oceniania do zajęć technicznych w kl. IV Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K

WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K 1 S t r o n a WYMAGANIA I KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU TECHNIKA K l a s y I LP OCENA KRYTERIA OCENY 1 2 Celujący otrzymuje uczeń który spełnia wymogi oceny bardzo dobrej oraz: Bardzo dobry: spełnia wymogi

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE PWymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl.iv Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Brodach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI w klasach IV VI Przedmiotowy System Oceniania opracowany został w oparciu o: podstawę programową przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! - Pokrowiec na telefon Środki dydaktyczne podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika w klasie IV Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Poziomy wymagań edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA

WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA Opracowanie: Ewa Filinowicz WARSZTATY Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA CZYTANIE MODUŁOWYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum Cele kształcenia wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, starannie i poprawnie pod względem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA PIERWSZA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności [P] Ponadpodstawowe [PP] [P]

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Dział podręcznika Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ocenę dopuszczającą zna i stosuje regulamin pracowni zna

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni Program nauczania realizowany z nową podstawą programową: 1. W systemie oceniania z techniki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

KLASA V Część techniczna

KLASA V Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. KLASA V Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (należy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Zajęcia Techniczne dla klas I PRZEDMIOT OCENY: odpowiedzi ustne odpowiedzi pisemne (tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV:

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1.Posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania. 2. Wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami

Bardziej szczegółowo