ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej."

Transkrypt

1 ISSN ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej. SCE TARNÓW 04

2 Koncepcja serii: dr Barbara Dagmara Niziołek Koordynator serii: Izabela Nadolnik Projekt typograficzny: Izabela Nadolnik ISSN: Wydawnictwo SCE Tarnów Adres SCE w Tarnowie: Aleja Solidarności Tarnów Publikacja finansowana przez SCE w Tarnowie Wydanie I Druk: Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie Nakład:

3 Spis treści: Wstęp..4 Cele kształcenia i wychowania..6 Treści nauczania...7 Przewidywane osiągnięcia uczniów.7 Procedury osiągania celów edukacyjnych 8 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceniania ich wiadomości i umiejętności...9 Bibliografia... 3

4 Wstęp: Wprowadzenie w 0 roku nowego przedmiotu nauczania w szkole podstawowej: Edukacja techniczna, stawia przed uczniami, a przede wszystkim nauczycielami nowe wyzwania. Współczesny nauczyciel spotyka się na co dzień z uczniami korzystającymi z nowoczesnych technologii i mającymi niejednokrotnie na ten temat bardzo szeroką wiedzę. Nowoczesna szkoła powinna zająć się więc dalszym kształceniem i doskonaleniem kompetencji technicznych uczniów, a przede wszystkim rozwijaniem umiejętności wykorzystywania przez nich nowoczesnych technologii w życiu codziennym. W aktualnej rzeczywistości szkolnej, przyjaznej uczniom, powinni oni interesować się aktywnym poznawaniem świata techniki, stawać się świadomymi uczestnikami i twórcami kultury technicznej, wdrażającymi ją w życiu codziennym. Z drugiej strony należy dołożyć wszelkich starań i zadbać o rozwój uczniowskich umiejętności praktyczno manualnych, które są tak samo ważne w życiu człowieka, jak umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi. Współczesna szkoła powinna również zadbać oto, aby stworzyć odpowiednie warunki do praktycznych - technicznych działań uczniów, rozpoznawać i kształtować ich zdolności manualne, rozwijać zainteresowania związane z działalnością manualną młodych ludzi. Dokumentem zawierającym aktualne założenia programowe przedmiotu Zajęcia techniczne na drugim etapie edukacyjnym jest Załącznik nr do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 grudnia 008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z dnia 5 stycznia 009 r., nr 4, poz. 7). Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Treści nauczania wymagania szczegółowe:. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Uczeń: ) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; ) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych.. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. Uczeń: ) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; ) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. Uczeń: ) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; ) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania,wiercenia) różnych materiałów i montażu. 4

5 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Uczeń: ) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; ) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. Uczeń: ) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; ) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. Charakterystyka programu: Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej, skierowany jest do nauczycieli o różnym stażu pracy, prowadzących zajęcia techniczne w klasach IV VI szkoły podstawowej. Jest napisany prostym, zrozumiałym językiem bez zbędnego uatrakcyjniania, gdyż został pomyślany jako podręczna pomoc dla nauczyciela, z której może on szybko i sprawnie skorzystać w każdym momencie lekcji. W programie szczególny nacisk położono na wyposażenie uczniów w umiejętności praktycznego wykorzystania posiadanych wiadomości, samodzielnego planowania oraz wykonywania praktycznych działań technicznych. Treści kształcenia określają rodzaje i właściwości materiałów, budowę prostych urządzeń i ich użytkowanie, a także czytanie dokumentacji technicznej oraz bezpieczne poruszanie się po drogach pieszo i na rowerze. Podkreślono również konieczność ochrony środowiska naturalnego, recyklingu i właściwego wykorzystywania surowców wtórnych. Proponowana działalność techniczna uczniów może być prowadzona we wszystkich placówkach, również tam, gdzie brakuje pracowni technicznej z prawdziwego zdarzenia. 5

6 Cele kształcenia i wychowania Ogólne cele kształcenia i wychowania: Rozumienie i opisywanie przez uczniów techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. Wykształcenie u uczniów umiejętności planowania i realizowania praktycznych działań technicznych. Zdobywanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska technicznego. Wypracowanie przez uczniów sprawnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym. Umożliwienie uczniom zdobycia karty rowerowej i przygotowanie ich do bezpiecznego uczestniczenia w ruch drogowym. Szczegółowe cele kształcenia: Przedstawianie właściwości podstawowych materiałów konstruktorskich. Pokazanie praktycznego zastosowania różnych materiałów konstruktorskich w najbliższym otoczeniu. Tworzenie prostej dokumentacji technicznej. Czytanie ze zrozumieniem instrukcji obsługi i tabliczek znamionowych. Poznanie zasad działania i obsługa podstawowych urządzeń technicznych, występujących w środowisku ucznia. Umiejętne planowanie i organizowanie działań technicznych. Bezpieczne poruszanie się ucznia po drogach, jako pieszy, pasażer, rowerzysta. Recykling racjonalne gospodarowanie surowcami wtórnymi. Szczegółowe cele wychowania: Inspirowanie do myślenia technicznego. Rozbudzanie zainteresowań technicznych. Zachęcanie do eksperymentów, stawiania pytań i szukania samodzielnych odpowiedzi. Wdrażanie do pracy zespołowej. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, jasnego formułowania pomysłów i logicznego wypowiadania się na ich temat. 6

7 Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji (podręczniki, czasopisma specjalistyczne, Internet, itp.) Wszechstronne rozwijanie osobowości ucznia (kreatywność, dokładność, pracowitość, odpowiedzialność, systematyczność). Rozwijanie świadomości ekologiczne. Treści nauczania: lp Tematyka Zakres treści l. godz. Dział: Uczeń uczestnikiem ruchu drogowego. Bezpieczeństwo ucznia w szkole. Przyczyny i rodzaje wypadków w szkole. Regulaminy obowiązujące w szkole. Regulaminy pracowni technicznej. Droga ewakuacyjna i sygnały alarmowe obowiązujące w szkole. Ochrona przeciwpożarowa Znaki drogowe obowiązujące pieszych. Pojęcia: droga, chodnik, jezdnia, pas ruchu, torowisko, droga rowerowa, autostrada itp. Budowa drogi. Znaki drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów. 3 Hierarchia ważności norm, sygnałów i poleceń w ruch drogowym. Typy i rodzaje znaków drogowych: pionowe, poziome, linie i symbole. Normy i polecenia w ruchu drogowym. 4 Wykonanie przykładowego znaku pionowego (ostrzegawczego, zakazu, nakazu). Prawidłowe planowanie i organizacja miejsca pracy. Planowanie kolejności działań. Właściwy dobór materiałów i narzędzi. 5 Korzystanie z drogi ogólnodostępnej piesza wycieczka do zakładu produkcji znaków drogowych. Zasady planowania wycieczek pieszych. Regulamin wycieczek szkolnych. Poznanie okolicy szkoły, obserwowanie i rozpoznawanie różnych znaków drogowych. 7

8 Zwrócenie uwagi na znaki ostrzegawcze. Etapy produkcji znaków drogowych. 6 Pieszy poza miastem. Pojęcia: obszar zabudowany, niezabudowany. Zasady poruszania się po drogach bez chodnika w obszarze niezabudowanym. Znaczenie elementów odblaskowych. 7 Zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania w ruchu drogowym. Zasady przechodzenia przez jezdnię, torowisko kolejowe, tory tramwajowe. Skutki nieprzestrzegania w/w zasad przez pieszych. Znaczenie zasady szczególnej ostrożności i ograniczenia zaufania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dział: Uczeń użytkownikiem transportu zbiorowego i indywidualnego. 8 Rodzaje środków transportu. Pojęcia: środki komunikacji publicznej i ich rodzaje. Rodzaje pociągów, stacja PKP, perony. 9 Uczeń pasażerem zachowanie się w środkach komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy, tramwajowy, piktogramy, rozkłady jazdy, bilety komunikacji miejskiej. 0 Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem osobowym.. Samochód osobowy, wyposażenie: pasy bezpieczeństwa, poduszki i kurtyny powietrzne, foteliki samochodowe dla dzieci, apteczka, gaśnica. Wypadki na drogach. Przyczyny wypadków powodowane przez pieszych. 8

9 Numery telefonów alarmowych Powiadomienie służb ratowniczych o wypadku. Pierwsza pomoc przedlekarska. Poznanie podstawowych zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Spotkanie z ratownikiem medycznym. Dział: Uczeń rowerzystą. 3 Budowa roweru. Rodzaje rowerów. Elementy układów rowerowych. Obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru przerzutki. 4 Warunki uzyskania karty rowerowej. Warunki i czynności konieczne do uzyskania karty rowerowej. Technika jazdy rowerem. 5 Konserwacja roweru. Przygotowanie roweru do jazdy Sprawdzenie układów. Środki konserwujące do rowerów. Drobne naprawy. 6 Prawa i obowiązki rowerzystów. Pojęcia: znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, tablice informacyjne. 7 Manewry na rowerze. Zasady włączania się do ruchu. Zmiana kierunku ruchu. Zmiana pasa ruchu. Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, zawracanie. Zasady bezpieczeństwa podczas w/w manewrów. 8 9 Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu manewrów wyprzedzania, omijania, wymijania, zawracania. Ćwiczenia w/w manewrów. 0 Rowerem przez skrzyżowanie. Pojęcia; skrzyżowanie równoległe, z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Organizacja ruchu na różnych rodzajach skrzyżowań. Sygnały dawane przez osoby 9

10 kierujące ruchem. Wykonujemy makietę skrzyżowania. Planowanie etapów pracy. Narzędzia do obróbki papieru. Zastosowanie papieru. Specjalne pasy ruchu. Pojazdy uprzywilejowane Specjalne pasy ruchu i ich wykorzystywanie. Dział: Uczeń planuje wycieczkę. 3 Planujemy wycieczkę. Regulamin wycieczek szkolnych. Karta wycieczki. Wyposażenie plecaka Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku w górach i nad wodą. Lekcje utrwalające, powtórzeniowe, sprawdziany wiadomości i ich poprawa. Zasady korzystania z kąpielisk. Ratownictwo wodne WOPR. Zasady korzystania z wypoczynku w górach GOPR. Wyposażenie plecaka. 5 Dział: Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć technicznych. 3 Poznajemy regulamin pracowni technicznej. Zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych. Zasady BHP podczas korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych oraz sprzętu AGD. Rodzaje znaków BHP. 3 Droga ewakuacyjna w szkole. Sygnały alarmowe obowiązujące w szkole. Oznaczenia drogi ewakuacyjnej p-poż. Podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty dodatkowe ujęcia wody w szkole. Dział: Ochrona środowiska recykling. 33 Planujemy rozsądnie zakupy. Sporządzamy listę niezbędnych przedmiotów. 0

11 Racjonalne wykorzystanie żywności. Wykorzystanie resztek pożywienia. Problem głodu i braku żywności na świecie. 34 Chronimy Ziemię. Zagrożenia dla Ziemi spowodowane dziurą ozonową, kwaśnymi deszczami, ociepleniem klimatu, niekontrolowaną wycinką zasobów leśnych itp. 35 Właściwe gospodarowanie odpadami - recykling. Surowce wtórne. Rodzaje odpadów segregacja śmieci. Metody recyklingu stosowane na świecie Mój pomysł na recykling papier mache. Planowanie etapów pracy. Technika papieru mache. Wykonanie osłonek na doniczki. 39 Ozdabianie osłonek na doniczki techniką decoupage. Organizacja i planowanie etapów pracy. Poznanie techniki zdobienia decoupage. Potrzebne narzędzia i materiały. Praca wytwórcza. Dział: Rysunek techniczny Pismo techniczne. Zastosowanie pisma technicznego. Wymiary liter i cyfr. Posługiwanie się pismem technicznym ćwiczenia w pisaniu pismem technicznym. 4 Jak powstaje rysunek techniczny? Zastosowanie rysunku technicznego. Narzędzia kreślarskie i pomiarowe. 43 Podstawowe elementy rysunku technicznego. Pojęcia: normalizacja, format. Znormalizowane elementy rysunku technicznego. Format arkuszy rysunkowych, linie rysunkowe i wymiarowe, podziałka, tabliczka rysunkowa.

12 Rzuty prostokątne. Rzuty aksonometryczne podstawy rzutowania. Pojęcia: rzutowanie prostokątne, rzutnia, rzut boczny, rzut główny, rzut z góry. Zasady przedstawiania przedmiotów w rzutach prostokątnych ćwiczenia. Pojęcia: rzutowanie aksonometryczne, izometria i dimetria ukośna i prostokątna. Podstawy rzutowania figur przestrzennych Wymiarowanie rysunków technicznych. Zasady wymiarowania rysunków technicznych. Linie, liczby i znaki wymiarowe. 50 Dział: Drzewo i drewno. Jak powstaje drewno? Gatunki drzew. Budowa wewnętrzna i zewnętrzna drewna. Etapy przetwarzania drewna. 5 Materiały drewnopochodne i drewnopodobne i ich zastosowanie. Produkcja i rodzaje materiałów drewnopochodnych. Wytwarzanie materiałów drewnopodobnych. Narzędzia i maszyny do obróbki materiałów drewnopochodnych i drewnopodobnych. Zastosowanie materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych w życiu codziennym Wycieczka do tartaku. Zaplanowanie wycieczki Proces technologii obróbki drewna. Zasady poruszania się po drogach. 54 W jaki sposób łączymy elementy drewniane? Rodzaje połączeń elementów drewnianych: rozłączne i nierozłączne. Rodzaje klejów.

13 Dział: Papier. 55 Jak powstaje papier? Etapy produkcji papieru. Rodzaje wytworów papierniczych i ich zastosowanie. Metody obróbki papieru. Narzędzia do obróbki papieru. 56 Poznajemy technikę orgiami wykonywanie podstawowych baz. Historia orgiami, literatura. Rodzaje papieru stosowane w złożeniach. Wykonywanie podstawowych baz gołąbek - ćwiczenia. 57 Wykonanie ozdobnego kotylionu (z okazji święta narodowego lub karnawału). Organizacja i planowanie etapów pracy. Przybory do obróbki papieru. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju materiału (bibuła, krepina, ozdobny papier itp.) Projektowanie i wykonanie elementów dekoracyjnych palma świąteczna. Planowanie etapów pracy. Przybory do obróbki papieru, krepiny, bibuły. Zastosowanie odpowiednich materiałów papierniczych i roślinnych. 60 Tekturowa ramka na zdjęcia. Planowanie etapów pracy. Zastosowanie różnych poznanych technik zdobniczych. Przybory i narzędzia do obróbki papieru. 6-6 Papierowa wiklina koszyczek na drobiazgi. Organizacja i planowanie pracy. Materiały i narzędzia papier gazetowy z recyklingu. Przybory i narzędzia do obróbki papieru. Dział: Metaloznawstwo. 63 Wszystko o metalach żelaznych i nieżelaznych. Pojęcia: stop, ruda żelaza, metale żelazne i nieżelazne. Sposoby otrzymywania metali. 64 Zastosowanie metali w życiu codziennym. Rodzaje i właściwości metali. Zastosowanie metali w zależności 3

14 od ich właściwości. Narzędzia i sposoby obróbki metali. 65 Rodzaje połączeń metali. Połączenia rozłączne: śrubowe, kołowe, klinowe. Połączenia nierozłączne: spawane, zgrzewane, nitowe, klejone. Zastosowanie połączeń metali w życiu codziennym. Dział: Tworzywa sztuczne. 66 Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie. Otrzymywanie tworzyw sztucznych Rodzaje i właściwości tworzyw sztucznych. Zastosowanie i znaczenie tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia. Narzędzia do obróbki tworzyw sztucznych Masa solna wykonywanie ozdób choinkowych Planowanie etapów pracy. Wykonanie masy solnej. Proces suszenia lub wypiekania. Malowanie i ozdabianie poznanymi wcześniej technikami. Dział: Włókiennictwo. 69 Co to jest włókno? Pojęcia: włókno, tkanina, dzianina, ścieg. Pochodzenie i rodzaje włókien rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna. 70 Nasze ubrania. Właściwości i zastosowanie różnych materiałów włókienniczych. Sposoby konserwacji ubrań. Znaczenie symboli umieszczanych na metkach odzieżowych. Określanie składu materiału. Recykling odzieży używanej. 7-7 Rodzaje ściegów krawieckich podstawowe ściegi ręczne. Planowanie i organizacja pracy. Podstawowe ściegi ręczne i sposoby ich wykonywania. Narzędzia i przybory krawieckie. Ćwiczenia praktyczne Rodzaje ściegów krawieckich ściegi maszynowe. Budowa i działanie maszyny do szycia, rodzaje nici. Podstawowe ściegi maszynowe 4

15 i sposoby ich wykonywania. Planowanie i organizacja pracy. Ćwiczenia praktyczne Makrama i jej zastosowanie. Haft matematyczny. Planowanie pracy. Rodzaje sznurka. Podstawowe węzły i sploty występujące w makramie. Zastosowanie makramy. Ćwiczenia praktyczne wykonanie ozdobnej sowy. Planowanie i organizacja pracy. Rodzaje nici i ich zastosowanie. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania pracy. Ćwiczenia praktyczne. Dział: Gospodarstwo domowe. 78 Rodzaje pralek. Sposoby i warunki konserwacji odzieży. Pralka wirnikowa. Pralka automatyczna Czytanie instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej urządzeń. Obsługa pralek zgodnie z instrukcja obsługi. Konserwacja pralek, zastosowanie odpowiednich środków piorących. 79 Budowa i działanie żelazka. Budowa żelazka. Czytanie instrukcji obsługi i tabliczki znamionowej. Obsługa żelazka ćwiczenia praktyczne. Konserwacja zastosowanie wody destylowanej. 80 Urządzenia gospodarstwa domowego wyposażone w silnik mikser, sokowirówka. Rodzaje urządzeń gospodarstwa domowego: wyposażone w silnik elektryczny(mikser, sokowirówka). Informacje zawarte w instrukcjach obsługi i na tabliczkach znamionowych urządzeń. Konserwacja urządzeń. Zagrożenia związane z obsługą urządzeń. 5

16 8 Rodzaje instalacji domowych. Instalacje domowe ich rodzaje i wykorzystanie. Zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji elektrycznej. Zasady udzielania pomocy porażonemu prądem elektrycznym. Rozwój techniki a środowisko naturalne człowieka. Dział: Odżywianie się i przetwarzanie żywności. 8 Zasady racjonalnego żywienia jadłospis Rodzaje składników pokarmowych, grupy produktów żywnościowych. Rola witamin i mikroelementów w odżywianiu się człowieka. Żywność ekologiczna. Jadłospis ćwiczenia. 83 Nakrywanie do stołu. Planowanie i organizacja pracy. Rodzaje nakryć stołowych. Ćwiczenia praktyczne. 84 Przygotowujemy stół świąteczny. Organizacja pracy. Nakrywanie do stołu ćwiczenia. Dekoracja stołu w zależności od okoliczności. 85 Przechowywanie produktów żywnościowych Opakowania stosowane do produktów spożywczych. Informacje zawarte na opakowaniach produktów żywnościowych. Metody konserwacji żywności: chemiczne, fizyczne, biologiczne. Rola konserwantów i dodatków spożywczych dla zdrowia i życia konsumentów Budowa i działanie lodówki. Lekcje utrwalające, powtórzeniowe, sprawdziany wiadomości Dane techniczne. Budowa i działanie lodówki. Zasady przechowywania i rozłożenia produktów w chłodziarce. Konserwacja urządzenia. 3 6

17 Przewidywane osiągnięcia uczniów: Po zrealizowaniu Programu nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej", uczeń: - zna znaki drogowe, ich rodzaje i typy, - zna zasady ruchu pieszych, rowerzystów i pasażerów, - bezpiecznie porusza się po drogach, - zdobywa uprawnienia do kierowania rowerem uzyskuje kartę rowerową, - zna zasady zachowania się na miejscu wypadku drogowego, - zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, - rozróżnia zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, - umie rozpoznać materiały konstrukcyjne, - bada i porównuje podstawowe właściwości materiałów konstruktorskich, - umie zapisać rozwiązania techniczne w formie graficznej, - projektuje wyroby użytkowe, - organizuje stanowisko pracy, dba o ład i porządek, - umie opracować techniczną realizację zadania, - umie zaprojektować swoja pracę, - umie w określonym stopniu opanować umiejętności technologiczne, - umie ocenić gotowy, wykonany przez siebie wyrób, - zna budowę urządzeń, narzędzi i przyrządów i umie je zastosować w pracy wytwórczej, - umie zdiagnozować sprawność sprzętu, - umie bezpiecznie użytkować sprzęt, - umie wykonać czynności technologiczne z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy, - właściwie reaguje na zagrożenia podczas wykonywanych prac umie je zdiagnozować i im przeciwdziałać, - zna zasady segregowania i utylizacji odpadów, - umie opracować projekt racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi. Szczegółowe osiągnięcia uczniów wynikają z celów poszczególnych jednostek lekcyjnych w oparciu o treści nauczania. Przy formułowaniu celów szczegółowych można posłużyć się taksonomia celów nauczania wg B. Niemierko, a to: poziom I WIADOMOŚCI II UMIEJĘTNOŚCI kategoria A Zapamiętanie (uczeń zna,wie) B Zrozumienie (uczeń rozumie) C Stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych (uczeń rozwiązuje problem zadanie, według podanych reguł i wzorów na lekcji) D Stosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych (uczeń samodzielnie formułuje problem, dokonuje jego analizy i syntezy, opracowuje plan działania proponuje rozwiązanie problemu) III DZIAŁANIE IV POSTAWY E Uczestnictwo i podejmowanie działania F Nastawienie na działanie, przyjęcie i skuteczna realizacja systemu określonych działań 7

18 Procedury osiągania celów: W celu realizacji założonych celów kształcenia i wychowania z przedmiotu nauczania zajęcia techniczne należy zastosować następujące zasady dydaktyczne: - świadome i aktywne uczestnictwo uczniów w procesie nauczania i uczenia się, - łączenie teorii z praktyką, - nauczanie poglądowe, - przystępność nauczania, - trwałość wiedzy uczniów, - systematyczność i ustawiczność kształcenia, - personalizacja procesu dydaktycznego, gdzie nauczyciel odwołuje się do doświadczeń ucznia i uświadamia mu w ten sposób, że jest on uczestnikiem życia społecznego i ekonomicznego, - kształcenie poprzez działania praktyczne, dzięki którym uczeń poznaje rzeczywistość i może na nią oddziaływać. Z kolei w doborze metod kształcenia i wychowania należy kierować się troską o uczniów lepiej posługujących się pamięcią wzrokową i słuchową, jak i tych uczących się przez aktywne przeżywanie, czy działanie. Do podstawowych metod kształcenia i wychowania, jaki należy stosować podczas zajęć technicznych należą: - metody asymilacji wiedzy podające np. pogadanka, rozmowa nauczająca, praca z książką; - metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy problemowe np. giełda pomysłów burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza SWOT, metaplan, portfolio; - metody waloryzacyjne eksponujące np. drama, wycieczka; - metody praktyczne ćwiczenia, zadania wytwórcze. 8

19 Metody sprawdzania osiągnięć uczniów i kryteria oceniania ich wiadomości i umiejętności: Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie szkolnej: - aktywność podczas lekcji, - prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, - zadania dodatkowe, - ekonomiczne podejście do własnych działań, - odpowiedzi ustne, - udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska naturalnego, - testy i sprawdziany, - zadania domowe, - praca pozalekcyjna (konkurs, projekt), - przygotowanie uczniów do zajęć, - umiejętność pracy w grupie, - obowiązkowość i systematyczność. Ocenę osiągnięć uczniów można przedstawić w odniesieniu do sześciostopniowej skali ocen: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - pracuje systematycznie, - wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, - opanował wiedze wykraczającą poza wymagania programowe (udział w konkursie lub projekcie przedmiotowym), - uzyskuje bardzo dobre wyniki z testów, sprawdzianów, - posługuje się bezpiecznie narzędziami, - dba o właściwą organizację miejsca pracy. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: - pracuje systematycznie i z reguły samodzielnie, - wykonuje prawidłowo zadania pod względem merytorycznym, - uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny ze sprawdzianów, - wykonuje prace techniczne z dobrze zorganizowanym miejscem pracy, - zachowuje podstawowe zasady bezpieczeństwa. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - podczas pracy na lekcjach korzysta z pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów, - ze sprawdzianów otrzymuje oceny dobre, sporadycznie dostateczne, - podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy, Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: - pracuje dość systematycznie, - podczas wykonywania prac praktycznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, - treści nauczania opanował na poziomie dostatecznym, - ze sprawdzianów i testów otrzymuje oceny dostateczne, lecz mogą też zdarzyć się oceny dopuszczające, - na stanowisku pracy rzadko zachowuje porządek. 9

20 Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, - podejmuje próby wykonania zadanej pracy, - ze sprawdzianów otrzymuje wyniki dopuszczające, sporadycznie niedostateczne, - pracuje niesystematycznie, - często jest nie przygotowany do lekcji. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, - podczas lekcji nie wykazuje jakiejkolwiek chęci działania, - jest nieprzygotowany do zajęć, - lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej uzależniona jest od zapisów w stosownych orzeczeniach i opiniach uczniów i wynika z procedur i dokumentów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. 0

21 Bibliografia:. Arends R.I., Uczymy się nauczać, przeł. K. Kruszewski, Warszawa 00. Burcan J., Podstawy rysunku technicznego, Warszawa Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań Toruń Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, Warszawa Kodeks drogowy. Stan prawny na r., Warszawa Niemierko B., Między oceną szkolną i dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa Orłowski B., Historia techniki polskiej, Radom Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 00.. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Warszawa 00.. Wannfors H., Hemgren P., ABC domu, Warszawa 007.

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilioskiego PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Lublin 2012 Opracowanie: Renata Jarosioska Kazimierz Rogala Piotr Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo