STARACHOWICKI WRZESIEÑ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARACHOWICKI WRZESIEÑ"

Transkrypt

1 25

2 Zak³ady Starachowickie to nazwa obiektów prze mys³owych, których w³aœcicielem by³o Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych Spó³ka Akcyjna. Spó³ka zosta³a za³o ona w 1875 roku przez finansistê warszawskiego, barona cesarstwa rosyjskiego Antoniego Edwarda Fraenkla. Spó³ka posiada³a kombinat górniczo-hutniczy, obejmuj¹cy hutê i walcowniê elaza w Starachowicach, pudlingarnie w Brodach i Micha³owie, walcowniê w Nietulisku, lasy oraz kopalnie rud elaza. W koñcu lat 70. XIX wieku spó³ka by³a najwiêkszym producentem surówki i wyrobów walcowanych w Królestwie Polskim. Z powodu kryzysu oraz dzia³añ wojennych, w latach oraz , zak³ady by³y nieczynne. Przemys³ zbrojeniowy woju przemys³u w Starachowicach. Od tej chwili nast¹pi³ szybki rozwój Zak³adów. Nawi¹zano techniczn¹ wspó³pracê z zak³adami zbrojeniowymi, miêdzy innymi z francuskim koncernem Schneider, z zak³adami Škoda w Czechos³owacji, oraz - od lat 30. ubieg³ego wieku - ze szwedzk¹ firm¹ Bofors. W Starachowicach powsta³y wówczas w³asne, oryginalne konstrukcje dzia³ i haubic. W latach , w ramach tworzenia Centralnego Okrêgu Przemys³owego, w Zak³adach Starachowickich rozbudowano i usprawniono produkcjê dzia³ polowych, przeciwlotniczych i amunicji. Oko³o 70% produkcji Zak³adów sz³o na potrzeby wojska. Oprócz produkcji wojskowej Zak³ady oferowa³y bardzo szeroki asortyment produktów na rynek cywilny. Wartoœæ produkcji Zak³adów to 9,5 mln z³ w 1924 roku, oraz 70,9 mln z³ w 1938 roku. 26 Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci Zak³ady Starachowickie stanê³y przed wielk¹ szans¹. Pañstwo rozpoczê³o budowê pierwszych fabryk przemys³u obronnego. Powstaj¹ce obiekty starano siê rozmieszczaæ mo liwie centralnie i tak, by mia³y dogodne po³¹czenie ze Œl¹skiem. Poniewa ówczesne wzglêdy politycznostrategiczne nakazywa³y zabezpieczenie siê przede wszystkim od wschodu, powstaj¹ce oœrodki przemys³u wojennego rozmieszczano na zachód od Wis³y, na KielecczyŸnie. W 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych podpisa³o z Towarzystwem Starachowickich Zak³adów Górniczych umowê o zlokalizowaniu na terenie Starachowic fabryki zbrojeniowej. By³ to bardzo wa ny moment dla istnienia i roz- Pociskownia.

3 27 Do Zak³adów Starachowickich przyje dza³y liczne delegacje zagraniczne.

4 28 In. CZES AW KLARNER, * , Urodzi³ siê w P³oñsku (zabór rosyjski). Absolwent Petersburskiego Instytutu Technologicznego. W latach by³ dyrektorem Banku Handlowego w Warszawie. Od stycznia 1924 roku do listopada 1925 roku by³ wiceministrem, oraz ministrem przemys³u i handlu w rz¹dzie W³adys³awa Grabskiego, wspó³twórc¹ programu naprawy sytuacji bud etowej kraju i reformy walutowej. Po przewrocie majowym by³ ministrem skarbu w rz¹dzie Kazimierza Bartla do wrzeœnia 1926 roku. By³ wiceprezesem i prezesem kilku najwiêkszych przedsiêbiorstw metalurgicznych w Polsce, w tym Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych SA. Od jego nazwiska koloniê domków jednorodzinnych wybudowanych przez Zak³ady Starachowickie dla swoich pracowników nazwano Koloni¹ Klarnerowo (dziœ ulica Partyzantów i przyleg³e uliczki). W latach by³ senatorem V kadencji, mianowanym przez prezydenta Ignacego Moœcickiego. Po agresji Niemiec i ZSRR na Polskê we wrzeœniu 1939 roku pozosta³ w kraju pod okupacj¹ niemieck¹. W czasie wojny kierowa³ (do 1944 roku) Departamentem Skarbu Delegatury Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj. Zmar³ w Warszawie. Akcjonariusze Na pocz¹tku lat 20. akcjonariuszami spó³ki by³y osoby prywatne, jednak e po ulokowaniu w Zak³adach Starachowickich przemys³u zbrojeniowego Skarb Pañstwa przyst¹pi³ do masowej akcji wykupu akcji z r¹k prywatnych. W efekcie, wiêkszoœæ akcji Towarzystwa znalaz³a siê w rêkach Skarbu Pañstwa. W 1939 roku posiadaczem wiêkszoœci akcji Towarzystwa by³ dr Mieczys³aw F¹frowicz, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Siennej 41, pe³nomocnik (prokurent) kontrolowanego przez Skarb Pañstwa Banku Gospodarstwa Krajowego, który by³ w³aœcicielem akcji imiennych i dwóch na okaziciela, z prawem g³osów. Natomiast mgr Kazimierz Szpakowski, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Polnej 58, pe³nomocnik Skarbu Pañstwa, by³ w³aœcicielem akcji na okaziciela, z prawem do tylu g³osów. W sumie Skarb Pañstwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dysponowa³y 95 procentami ogólnej iloœci akcji, co dawa³o im na zebraniach ogólnych Rady rozstrzygaj¹c¹ liczbê g³osów. Pozosta³ymi udzia³owcami spó³ki by³y osoby fizyczne: in. Zygmunt Fenigstein, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Wspólnej 20, mgr Gerszon Alter, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Muranowskiej 42, Nachman Kan, zamieszka³y w Warszawie, Czes³aw Kamiñski, zamieszka³y w Katowicach, in. Czes³aw Klarner, zamieszka³y w Warszawie, Maksymilian Milsztejn, zamieszka³y w Warszawie, in. Tadeusz Neuman, zamieszka³y w Warszawie, Emil Peters, zamieszka³y w Warszawie, oraz adwokat Stefan Wójcicki, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Senackiej 10. W sumie dysponowali oni 8368 akcjami na okaziciela, z prawem do tylu g³osów.

5 Rada Nadzorcza Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych S.A. zwano w oficjalnych dokumentach skrótem Starachowice lub popularnie Zak³adami Starachowickimi by³y faktycznie spó³k¹ pó³pañstwow¹, i to pañstwo decydowa³o o charakterze produkcji i kierunkach rozwoju Zak³adów. Potwierdza to sk³ad Rady Roman Górecki. Nadzorczej Spó³ki (wed³ug stanu z wrzeœnia 1938 roku), w której znajdowali siê wysocy rang¹ funkcjonariusze administracji pañstwowej i wojskowej. Prezesem Rady Nadzorczej by³ genera³ brygady doktor Roman Górecki ( ), prezes Zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego. W Starachowicach jego imiê nosi³a obecna ulica 1 Maja na Or³owie. Wiceprezesem Rady Nadzorczej by³ Józef Ko uchowski, wiceminister przemys³u i handlu. Cz³onkami Rady Nadzorczej Towarzystwa byli: doktor Leon Barysz, naczelny dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Franciszek Dole al, wiceminister przemys³u i handlu, pu³kownik (od 1939 roku genera³ brygady) Mieczys³aw Maciejowski ( ), zastêpca II wiceministra spraw wojskowych, Pawe³ Minkowski, prezes Rady Pañstwowego Instytutu Eksportowego, Rudolf Prich ( ), genera³ dywizji w stanie spoczynku, Stefan Starzyñski ( ), wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (od 1934 roku Prezydent Warszawy), pu³kownik W³adys³aw Wielowieyski, szef Korpusu Kontrolerów Ministerstwa Spraw Wojskowych, oraz Marian Dom Rady Zak³adów Starachowickich. Zakrzewski. N.N. Franciszek Dole al. Leon Barysz. Józef Ko uchowski. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 29 Stefan Starzyñski. Mieczys³aw Maciejowski.

6 30 In. JAN D BROWSKI, * , Urodzi³ siê w Lublinie (zabór rosyjski). W 1914 roku ukoñczy³ Politechnikê Lwowsk¹, uzyskuj¹c dyplom in yniera mechanika. Wst¹pi³ do Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci pracowa³ w s³u bie kolejowej. W 1920 roku, jako ochotnik, bra³ udzia³ w wojnie z Rosj¹ radzieck¹. Po demobilizacji pracowa³ do 1934 roku w Pañstwowej Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, awansuj¹c stopniowo do stanowiska dyrektora. W latach by³ dyrektorem technicznym i zastêpc¹ dyrektora naczelnego Pañstwowych Zak³adów In ynierii w Warszawie Od lipca 1937 roku by³ dyrektorem naczelnym Zak³adów Starachowickich. Wybuch wojny zasta³ go w toku wyjazdu s³u bowego do Wielkiej Brytanii. Podj¹³ pracê w brytyjskim przemyœle wojennym. Po powrocie do kraju w 1945 roku obj¹³ stanowisko dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemys³u Motoryzacyjnego. Od 1949 roku by³ pracownikiem Biura Projektowania Zak³adów Przemys³u Metalowego i Elektrotechnicznego PROZAMET w Warszawie, pocz¹tkowo jako g³ówny projektant Zak³adów Mechanicznych powstaj¹cej Fabryki Samochodów Ciê arowych w Starachowicach, a nastêpnie jako przewodnicz¹cy Rady Technicznej PROZAMETU. W latach odby³ podró e s³u bowe w celu rewindykacji maszyn wywiezionych ze Starachowic do Niemiec, oraz do Wielkiej Brytanii - po zakup obrabiarek dla fabryki. Opublikowa³ wiele artyku³ów technicznych, oraz ksi¹ kê Przemys³ lokomotywowy w Polsce (1928). Napisa³ te ksi¹ ki o tematyce wspomnieniowej. Zmar³ w Warszawie. Zarz¹d przy Wareckiej w Warszawie Dzia³alnoœci¹ TSZG S.A. kierowa³ Zarz¹d, którego siedziba znajdowa³a siê w Warszawie, w kamienicy przy ulicy Wareckiej 15. Wed³ug stanu z wrzeœnia 1938 roku, w sk³ad Zarz¹du Towarzystwa wchodzili: prezes Zarz¹du in. Czes³aw Klarner (w Starachowicach kolonia mieszkalna przy obecnej ulicy Partyzantów zosta³a nazwana Klarnerowem), wiceprezesem in. Kazimierz Raczyñski (w Starachowicach jego imiê nosi³a obecna ulica Adama Mickiewicza na Or³owie), cz³onkowie Zarz¹du: mgr in. Jan D¹browski, naczelny dyrektor Zak³adów, in. Tadeusz Neuman (który by³ te udzia³owcem Spó³ki), prof. Stanis³aw P³u añski, oraz in. Witold Kazimierz Wierzejski. W Warszawie mieœci³a siê ksiêgowoœæ Spó³ki, Wydzia³ Handlowy, na którego czele sta³ Artur Hoser, Wydzia³ Techniczny, którym kierowa³ in. Czes³aw Kunert, pu³kownik artylerii w stanie spoczynku, i Wydzia³ Drzewny, kierowany przez in. Bronis³awa Mañkowskiego. W latach w Warszawie znajdowa³o siê równie Biuro Konstrukcyjne Zak³adów Starachowickich, którym przez wiele lat kierowa³ in. Wac³aw Stetkiewicz ( ). W 1936 roku Biuro powróci³o do Starachowic. Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych SA posiada³o udzia³y w kilku spó³kach: Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli Spó³ka z o.o. (50%), Spó³ce Eksportowej Polskich Wytwórców SEPEWE SA, Zjednoczeniu Elektrowni Okrêgu Radomsko-Kieleckiego SA, oraz w Spó³ce Eksploatacji Bogactw Naturalnych Ostrostar Spó³ka z o.o.

7 PRAWIE SAMOWYSTARCZALNI W 1939 roku dyrektorem naczelnym Zak³adów Starachowickich od lipca 1937 roku by³ in. Jan D¹browski, zaœ wicedyrektorem - in. Stanis³aw uczkiewicz. Zak³ady Starachowickie rozwija³y produkcjê hutnicz¹ i przetwórcz¹, opart¹ o jak najdalej id¹c¹ samowystarczalnoœæ. Produkowano g³ównie ze stali wytapianej w miejscowej hucie z miejscowych rud elaza, wydobywanych w tutejszych kopalniach. Fabryka posiada³a prawie wszystkie podstawowe i pomocnicze rodzaje produkcji od wydobywania rud elaza, poprzez procesy metalurgiczno-hutnicze, skomplikowane operacje obróbki mechanicznej, a do monta u wyrobów gotowych. Mo liwoœci produkcyjne Zak³adów Starachowickich na rok bud etowy 1939/1940 (rok bud etowy rozpoczyna³ siê 1 kwietnia, a koñczy³ 31 marca) to 360 dzia³ polowych kalibru 75 mm i 100 mm oraz przeciwlotniczych kalibru 75 i 100 mm przeciwlotniczych. Zamówienia na broñ i amunicjê, przekracza³y zdolnoœci wytwórcze w dwuzmianowym czasie pracy. STARACHOWICKI WRZESIEÑ Kolejna delegacja zagraniczna. 31

8 32 Wielki Piec.

9 Nowoczesna Huta Obiekty Huty Zak³adów Starachowickich znajdowa³y siê przy linii kolejowej Skar ysko-sandomierz. Hut¹ kierowa³ dyrektor, któremu podlegali kierownicy wydzia³ów. W 1939 roku dyrektorem Huty (od maja 1936 roku) by³ in. Stanis³aw Holewiñski. Podlegali mu, miêdzy innymi: kierownik Wydzia³u Wielkiego Pieca, in. Stanis³aw Brzostowicz, kierownik Wydzia³u Pieców Martenowskich, in. W³adys³aw Rogowski, kierownik Wydzia³u Walcowni, in. Edmund Kañski, kierownik Wydzia³u Odlewni, in. Jan Kozarzewski, oraz kierownik Wydzia³u Elektrostalowni, in. Józef Rouba. W 1939 roku Huta zatrudnia³a blisko 3000 pracowników. Huta produkowa³a surówkê martenowsk¹, odlewnicz¹ i specjalne jej gatunki fosforow¹ oraz hematytow¹. Praca stalowni martenowskiej opiera³a siê na w³asnym wsadzie surówkowym, a bloki stali by³y przerabiane w walcowniach, kuÿniach, prasowniach i hartowni. Du a, zmechanizowana odlewnia elaza produkowa³a odlewy zwyk³e i specjalne, odpowiadaj¹ce wszystkim wymaganiom technologicznym. Uzupe³nieniem dzia³u by³a uruchomiona w 1931 roku, jako pierwsza w Polsce, elektrostalownia, wyposa ona w dwa piece ³ukowe i piec indukcyjny wysokiej czêstotliwoœci, co pozwala³o na produkcjê wszystkich gatunków stali szlachetnych w procesie zasadowym, kwaœnym lub kombinowanym. Huta oferowa³a do sprzeda y surówkê odlewnicz¹ i martenowsk¹, wlewki martenowskie wlewki stali elektrolitycznej, elazo walcowane, stale konstrukcyjne, stale kwasoodporne, odlewy stalowe i stopowe, odlewy ze stali specjalnych, odlewy eliwne, grzejniki, kot³y do centralnego ogrzewania typu Reck, eliwne i staliwne rury kanalizacyjne, kszta³tki wodoci¹gowe, maszynki do miêsa (czêœæ maszynek eksportowano na Litwê i do Izraela), konstrukcje elazne i stalowe, szlakê wielkopiecow¹ oraz ceg³ê z u la wielkopiecowego. Wielki Piec w latach 30. ubieg³ego wieku produkowa³ rocznie od 30 do 50 tysiêcy ton surówki. Na rok 1939 plan przewidywa³ wyprodukowanie ton surówki na potrzeby w³asne, oraz dla odbiorców zewnêtrznych miêdzy innymi Zak³adów Po³udniowych w Stalowej Woli, oraz Zak³adów Ostrowieckich. Dyrekcja Huty. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 33

10 Hala Pociskowni w budowie. 34 Zak³ady Mechaniczne: amunicja i armaty Wybudowane w latach w Starachowicach Zak³ady Mechaniczne by³y jedynym licz¹cym siê producentem sprzêtu artyleryjskiego dla armii polskiej. Posiada³y ró - norodne warsztaty, przystosowane do masowej i seryjnej produkcji sprzêtu artyleryjskiego, du ¹ narzêdziowniê, kuÿniê, i doskonale wyposa on¹ stolarniê. Od 1924 roku produkowano tu amunicjê artyleryjska, a od 1926 roku - sprzêt artyleryjski. Zak³adami Mechanicznymi kierowa³ dyrektor, który mia³ do pomocy wicedyrektora. Autorowi nie uda³o siê ustaliæ, kto w 1939 roku pe³ni³ te funkcje. W maju 1937 roku dyrektorem by³ in. Jan D¹browski, który jednak dwa miesi¹ce póÿniej awansowa³ na stanowisko dyrektora naczelnego Zak³adów Starachowickich, zaœ wicedyrektorem (co najmniej do wrzeœnia 1938 roku), by³ in. Marian M³yñczyk. Dyrektorowi Zak³adów Mechanicznych podlegali szefowie Dzia³ów: Broni, Amunicji, i Inspekcji Technicznej. W 1939 roku szefem Dzia³u Broni by³ in. Stanis³aw Zieleniewski ( ), szefem Dzia³u Amunicji - in. Witold Jeziorowski, a szefem Dzia³u Inspekcji Technicznej - in. Juliusz Denk ( ). W roku 1939 Zak³ady Mechaniczne zatrudnia³y blisko 6800 pracowników.

11 In. STANIS AW ZIELENIEWSKI * , Pochodzi³ z Sosnowca. By³ jednym z Orl¹t Lwowskich, m³odych obroñców Lwowa (od listopada 1918 roku do maja 1919 roku) w czasie wojny polsko-ukraiñskiej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 1. Pu³ku Artylerii Lekkiej Legionów. W 1920 roku ukoñczy³ szko³ê podchor¹ ych artylerii w Poznaniu. W styczniu 1922 roku zosta³ mianowany podporucznikiem rezerwy artylerii. W marcu 1927 roku uzyska³ dyplom in yniera na Politechnice Warszawskiej. W 1928 roku rozpocz¹³ pracê w Zak³adach Starachowickich, stopniowo awansuj¹c a do funkcji Szefa Dzia³u Broni. Mieszka³ wraz z rodzin¹ w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej. W weekendy wraca³ ze Starachowic do domu, do Warszawy. By³ podporucznikiem rezerwy lotnictwa, lecz jako pracownik przemys³u zbrojeniowego we wrzeœniu 1939 roku zosta³ wyreklamowany od mobilizacji. Wraz z Dyrekcj¹ Zak³adów Starachowickich zosta³ ewakuowany do Kowla na Wo³yniu. Po 17 wrzeœnia 1939 roku znalaz³ siê wraz z innymi pracownikami Zak³adów Starachowickich na terytorium zajêtym przez Armiê Czerwon¹. Pod koniec 1939 roku zdo³a³ wróciæ z grup¹ kilku osób (miêdzy innymi z on¹ i córk¹ in. Juliusza Denka) przez zielon¹ granicê na obszar okupowany przez Niemcy. Wróci³ do Warszawy, lecz wkrótce zdecydowa³ siê na wyjazd do Francji. W styczniu 1940 roku przez zielon¹ granicê przedosta³ siê na S³owacjê, a stamt¹d, w lutym 1940 roku, dotar³ do Francji. Zosta³ przydzielony do Bazy Lotniczej w Lyonie. Po klêsce Francji przedosta³ siê do Anglii. S³u y³ w 304. Dywizjonie Bombowym. W marcu 1941 roku zosta³ awansowany do stopnia porucznika lotnictwa. Zgin¹³ w kwietniu 1942 roku w locie bojowym na bombardowanie Rostocku. Pe³ni³ funkcjê strzelca pok³adowego samolotu. W drodze powrotnej samolot Wellington X9829 (NZ-O) zosta³ zestrzelony o godzinie 3.37 przez niemiecki samolot myœliwski u ujœcia rzeki Ems do Morza Pó³nocnego, ko³o miejscowoœci Manslagt, 15 kilometrów na pó³nocny zachód od Emden. Ca³a - szeœcioosobowa - za³oga zginê³a. S¹ pochowani na Sage War Cemetery ko³o Oldenburga w Dolnej Saksonii. Stanis³aw Zieleniewski zosta³ poœmiertnie odznaczony Krzy em Walecznych. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 35

12 STARACHOWICKIE DZIA A W latach 30. w Starachowicach produkowano nastêpuj¹ce typy dzia³: haubicê polow¹ kalibru 100 mm wzór 14/19, armatê dalekonoœn¹ kalibru 105 mm wzór 29, haubicê polow¹ kalibru 155 mm wzór 17, armatê przeciwlotnicz¹ kalibru 40 mm wzór 36 Bofors, armatê przeciwlotnicz¹ pó³sta³¹ kalibru 40 mm wzór 38 Bofors, armatê przeciwlotnicz¹ kalibru 75 mm wzór 36 St. armatê przeciwlotnicz¹ pó³sta³¹ kalibru 75 mm wzór 37 St. Haubice polowe kalibru 100 mm. 36 Haubica polowa kalibru 100 mm wzór 14/19 Produkowana by³a na licencji czechos³owackiej firmy Škoda z Pilzna, zakupionej na podstawie umowy z 10 grudnia 1927 roku. Wojsko Polskie dokona³o te zakupów 160 egzemplarzy gotowych haubic. Produkcjê haubicy uruchomiono w 1930 roku w Zak³adach Starachowickich, a od 1938 roku równie w Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli. Wysokoœæ produkcji nie jest autorowi znana. Pierwsza partiê 10 haubic przedstawiono do odbioru w lipcu 1930 roku. W 1933 roku Dzia³ Broni wykona³ dziesiêæ baterii haubic kalibru 100 mm, czyli 40 egzemplarzy. W 1938 roku zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a 40 sztuk haubic miesiêcznie. Wytwarzano dwie wersje haubic polowych wzór 14/19: A i P. Wersja A by³a modernizacj¹ haubicy wz. 14. Wymieniono lufê na d³u sz¹, wzmocniono ³o e oraz zainstalowano nastawnicê. W po³o eniu bojowym, od wersji P, by³a ciê sza o 70 kg, a w po³o eniu marszowym o 130 kg. Wersja P mia³a lufê rdzeniow¹, oporopowrotnik hydrauliczno-sprê ynowy oraz mechanizm zmieniaj¹cy d³ugoœæ odrzutu w zale noœci od k¹ta podniesienia lufy. Zamek klinowy, ³o e dolne jednoogonowe ze sta³ymi lemieszami. W celu obni enia œrodka ciê koœci dzia³a, oœ kó³ by³a wygiêta ku do³owi. Donoœnoœæ strzelania z haubicy obydwu wersji wynosi³a 9600 metrów, a szybkostrzelnoœæ 6-8 strza³ów na minutê. Do holowania haubicy u ywano szeœciokonnego zaprzêgu konnego. Hau-

13 bice stanowi³y, obok armat polowych kalibru 75 mm wzór 1897, podstawowe wyposa enie pu³ków i dywizjonów artylerii lekkiej. By³y najmniej zu yte z ca³ego polskiego parku artyleryjskiego, przez co przedstawia³y najwiêksz¹ wartoœæ bojow¹. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 900 haubic wzór 14/19, oraz oko³o pocisków do nich. Konstruktorzy Zak³adów Starachowickich opracowali w po³owie lat 30. udany prototyp zmodernizowanej haubicy, oznaczony jako haubica polowa kalibru 100 mm wzór 38St. Konstrukcji tej postawiono jednak zarzut, e ma za ma³¹ maksymaln¹ donoœnoœæ strzelania i nale y j¹ zwiêkszyæ przez wprowadzenie nowego ³adunku, bez zmiany jej cech zasadniczych. W lecie roku na poligonie w Rembertowie poddano próbie udoskonalon¹ konstrukcjê, uzyskuj¹c donoœnoœæ oko³o 14 tys. metrów. Nowy model jako wzór 39St, po uwzglêdnieniu poprawek, mia³ byæ gotowy do seryjnej produkcji w grudniu 1939 roku. Produkcjê mia³y podj¹æ Zak³ady Po³udniowe w Stalowej Woli. Pierwsze cztery egzemplarze mia- ³y zostaæ wykonane do 1 kwietnia 1940 roku. Armata dalekonoœna kalibru 105 mm wzór 29 Produkowana by³a na licencji francuskiej firmy Schneider z Hawru. 13 stycznia 1930 roku zosta³a zawarta umowa z firm¹ Schneider na dostawê dla Polski 56 armat tego typu oraz kupno licencji do ich produkcji. Koszt licencji mia³ wynieœæ 170 tys. USD. Zwiêkszenie przez Polskê zakupu tych armat do 96 spowodowa³o, e otrzymaliœmy licencjê ju przy obni onej sumie wynosz¹cej 50 tys. USD. Realizacjê wdro enia do produkcji licencji otrzyma³y zak³ady w Starachowicach. Armata powsta³a w wyniku modernizacji armaty dalekonoœnej kalibru 105 mm wzór 13, która trafi³a do Polski wraz z B³êkitn¹ Armi¹ genera³a Hallera, i na stan uzbrojenia Wojska Polskiego wesz³a w 1919 roku. Produkcjê armaty wzór 29 uruchomiono w 1934 roku w Zak³adach Starachowickich, a od 1937 roku STARACHOWICKI WRZESIEÑ 37

14 38 równie w Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli. Donoœnoœæ strzelania armaty wynosi³a metrów, a szybkostrzelnoœæ 6 strza³ów na minutê. Armatê traktowano jako dzia³o dalekonoœne, jednak w latach 30. jej donoœnoœæ by³a ju zbyt ma³a jak na tê kategoriê dzia³. Produkcja armat przedstawia³a siê nastêpuj¹co: w roku bud etowym 1934/35 zamówiono 4 egzemplarze, w roku bud etowym 1936/37 16 egzemplarzy, a w roku bud etowym 1937/38 20 egzemplarzy. Na rok bud etowy 1939/40 (rozpoczyna³ siê 1 kwietnia, a koñczy³ 31 marca) zamówiono 36 egzemplarzy. To ostatnie zamówienie zrealizowano ju tylko czêœciowo. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a w 1938 roku 40 armat miesiêcznie. Armaty tego typu stanowi³y, obok haubic polowych kalibru 155 mm wzór 1917, podstawowe wyposa enie pu³ków i dywizjonów artylerii ciê kiej. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 96 armat wzór 29 importowanych z Francji, oraz 60 armat produkcji w³asnej (niektóre Ÿród³a podaj¹, e 51 egzemplarzy), oraz oko³o pocisków do nich. Haubica polowa kalibru 155 mm wzór 17 Produkowana by³a na licencji francuskiej firmy Schneider z Hawru, zakupionej w latach 30. Pierwsze haubice wzór 17 trafi³y do Polski wraz z B³êkitn¹ Armi¹ genera³a Hallera, i na Haubica polowa kalibru 155 mm. stan uzbrojenia Wojska Polskiego wesz³y w 1919 roku. Wkrótce zakupiono we Francji kolejne egzemplarze haubicy. W dniu 1 paÿdziernika 1920 roku stan liczebny wynosi³ 206 egzemplarzy. W latach 20. sprowadzono kolejne 43 haubice, a w Produkcjê haubicy uruchomiono na pocz¹tku lat 30. w Zak³adach Starachowickich. Wyprodukowano niewielk¹ partiê 44 egzemplarzy. W 1931 roku Sztab G³ówny szacowa³ cenê zakupu 155 mm haubic wzór 17 na z³. W roku bud etowym 1937/38 koszt baterii (czyli czterech dzia³) haubic wynosi³ z³. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a w 1938 roku 40 haubic mie-

15 Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm wzór 36 BOFORS STARACHOWICKI WRZESIEÑ 39

16 40 Armaty przeciwlotnicze kalibru 75 mm wzór 36ST.

17 siêcznie. Od listopada 1940 r. produkcjê tej haubicy mia³y przej¹æ Zak³ady Po³udniowe w Stalowej Woli. Donoœnoœæ strzelania haubicy wynosi³a metrów, a szybkostrzelnoœæ 3 strza³ów na minutê. Haubica oceniana by³a bardzo wysoko. Sprzêt ten by³ podstawowym dzia³em ciê kim artylerii Wojska Polskiego. Haubice stanowi³y, obok armat polowych kalibru 105 mm wzór 13 i 29, podstawowe uzbrojenie pu³ków i dywizjonów artylerii ciê kiej. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 340 haubic wzór 17, oraz oko³o pocisków do nich. Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm wzór 36 i 38 BOFORS Produkowana by³a na licencji szwedzkiej firmy Bofors z Kiruny, zakupionej w 1935 roku. Produkcjê armaty uruchomiono w roku 1937 w Zak³adach Starachowickich, a nastêpnie równie w Fabryce Obrabiarek Hipolit Cegielski w Rzeszowie. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a 35 armat miesiêcznie. Armatê produkowano w dwóch wersjach: wzór 36 ruchowa, oraz wzór 38 pó³sta³a. Armata wzór 36, zbudowana na czteroko³owej podstawie, mia³a etatow¹ trakcjê mechaniczn¹ w postaci g¹sienicowego ci¹gnika artyleryjskiego C2P, produkowanego przez Pañstwowe Zak³ady In ynierii w Warszawie. Natomiast armata pó³sta³a, zbudowana na podstawie dwuko³owej, nie mia³a w³asnej trakcji, mog³a jednak byæ holowana za pomoc¹ ci¹gników lub samochodów ciê arowych. Armata mia³a zasiêg pionowy 4480 metrów (na tej wysokoœci pocisk samoczynnie siê rozrywa³), oraz szybkostrzelnoœæ strza³ów na minutê. Konstrukcja lufy i mechanizmów armaty umo liwia³a nadanie pociskowi o masie 0,955 kg prêdkoœci pocz¹tkowej 850 metrów na sekundê, oraz prowadzenie ognia dookrê nie i w p³aszczyÿnie pionowej od 5 do +90 stopni. Armata by³a zbudowana na czteroko³owej podstawie. Do holowania armaty s³u y³ g¹sienicowy ci¹gnik artyleryjski C2P, produkowany przez Pañstwowe Zak³ady In- ynierii w Warszawie. Przewo ono na nim 160 pocisków, a 800 STARACHOWICKI WRZESIEÑ Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm Bofors. 41

18 Armata przeciwlotnicza kalibru 75 mm St. STARACHOWICKI WRZESIEÑ znajdowa³o siê w jaszczu holowanym przez drugi ci¹gnik. Obs³uga dzia³onu sk³ada³a siê z dziewiêciu kanonierów pod dowództwem dzia³onowego: celowniczy kierunku, celowniczy wysokoœci, celownikowy, przelicznikowy, ³adowniczy, amunicyjny i wrêczyciel. Ponadto dwóch kierowców - ci¹gnika dzia³a i ci¹gnika przyczepki amunicyjnej. Ogieñ prowadzono celuj¹c przy pomocy dwóch przezierników: wysokoœci i kierunku. Armata przeciwlotnicza kalibru 75 mm wzór 36St i 37St 42 Zosta³a wdro ona do produkcji w 1938 roku. By³a jednym ze szczytowych osi¹gniêæ polskiej myœli technicznej okresu miêdzywojennego. Autorem za³o eñ taktyczno-technicznych by³ major in. Stefan Szymañski z Instytutu Badañ Materia- ³ów Uzbrojenia (od 1935 roku Instytut Techniczny Uzbrojenia) w Warszawie. Natomiast projekt wykona³o Biuro Konstrukcyjne Zak³adów Starachowickich, z kierownikiem in. Wac³awem Stetkiewiczem, i g³ównym konstruktorem in. Jeanem Marchandeau na czele. Armatê produkowano w dwóch wersjach: wzór 36St ruchowa i wzór 37St pó³sta³a. Armata wzór 36St, zbudowana na czteroko³owej podstawie, mia³a etatow¹ trakcjê mechaniczn¹ w postaci g¹sienicowego ci¹gnika artyleryjskiego C4P, produkowanego przez Pañstwowe Zak³ady In ynierii w Warszawie. Natomiast armata pó³sta³a, zbu-

19 dowana na podstawie dwuko³owej, nie mia³a w³asnej trakcji, mog³a jednak byæ holowana za pomoc¹ ci¹gników lub samochodów ciê arowych. Armata mia³a zasiêg pionowy 9500 metrów, a szybkostrzelnoœæ strza³ów na minutê (ale nie nale a³o tej szybkostrzelnoœci przekraczaæ). Konstrukcja lufy i mechanizmów armaty umo liwia³a nadanie pociskowi o masie 6,5 kg prêdkoœci pocz¹tkowej 800 m/s oraz prowadzenie ognia, dookrê nie i w p³aszczyÿnie pionowej, do +85 stopni. Obs³uga dzia³onu sk³ada³a siê z dziesiêciu kanonierów pod dowództwem dzia³onowego: kierunkowy, podniesieniowy, nastawniczy, ³adowniczy, amunicyjny, dwóch wrêczycieli, celowniczy (gdy armata strzela³a wed³ug nastaw przyrz¹du centralnego celowniczy pe³ni³ funkcjê trzeciego wrêczyciela). Ponadto dwóch kierowców - ci¹gnika dzia³a i ci¹gnika przyczepki amunicyjnej. Dla obrony przeciwlotniczej wojska planowano sformowaæ 60 baterii po 3 dzia³a (180 egzemplarzy), a dla obrony przeciwlotniczej kraju 70 baterii po 4 dzia³a (280 dzia³). Pierwsze bateria dzia³ zosta³a wyprodukowana w terminie do 1 maja 1938 roku, a nastêpnie w ka dym miesi¹cu produkowano po jednej czterodzia³owej baterii. W styczniu 1939 roku artyleria przeciwlotnicza posiada³a 36 armat. Przypuszczalny koszt jednej armaty mia³ wynieœæ z³otych (w trakcie produkcji cena dzia³ spada³a i wynios³a z³otych, a jeden nabój - 90 z³otych). Do wrzeœnia 1939 roku zdo³ano wyprodukowaæ niewiele ponad 50 armat. o³nierze pos³uguj¹cy siê t¹ broni¹ odnieœli we Wrzeœniu 1939 roku wiele sukcesów. Dzia³ Amunicji Zak³adów Mechanicznych produkowa³ amunicjê artyleryjsk¹, miêdzy innymi, skorupy granatów kalibru 75 mm, i czerepy bomb 50 kilogramowych. Lufy armatnie gotowe do odbioru wojskowego. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 43

20 44 Chevrolet 157, u yty jako ci¹gnik Boforsa. Ramy do Chevroletów Na rynek cywilny Zak³ady Mechaniczne produkowa³y miesiêcznie oko³o 450 sztuk ram samochodowych do samochodów marki Fiat, Saurer i Chevrolet, odkuwki i wyt³oczki dla przemys³u motoryzacyjnego i lotniczego, sprê yny spiralne i m³otki pneumatyczne. W roku 1939 uruchomiono na podstawie nabytej licencji wytwórniê twardych metali, która produkowa³a p³ytki Distar do no y tokarskich, odpowiadaj¹ce znanym wyrobom niemieckiej firmy Krupp pod nazw¹ Widia. Pozwala³o to na dalsze uniezale nianie siê w tej dziedzinie od zagranicy. 23 tys. hektarów lasów Lasy starachowickie, stanowi¹ce samodzieln¹ jednostkê gospodarcz¹ pod nazw¹ Nadleœnictwo Marcule, obejmowa³y hektarów. Dyrektorem Lasów, od 1938 roku, by³ in. Józef Zagórski ( ). Lasy Zak³adów Starachowickich zatrudnia³y ponad 700 pracowników. Lasy dostarcza³y surowiec drzewny do w³asnego, nowoczeœnie urz¹dzonego tartaku, sk¹d drewno przesy³ano do warsztatów stolarskich, dostosowanych do masowej produkcji, zw³aszcza stolarki budowlanej. Oferowano ponadto drzwi p³ytowe g³adkie, p³yty sosnowe suchoklejone, deski pod³ogowe, materia³ wagonowy, materia³ budowlany, kopalniaki, fryzy dêbowe, skrzynie transportowe i sadzonki drzew leœnych. Na potrzeby wojska produkowano jaszcze artyleryjskie oraz skrzynki amunicyjne. Stacja Doœwiadczalna Politechniki Lwowskiej Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych posiada³o równie kilka wytwórni: zakupione w 1936 roku zak³ady ceramiczne Rogalin przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wierzbniku (obecnie Przedsiêbiorstwo Topienia Bazaltu Spó³ka z o.o.), produkuj¹ce ogniotrwa³e wyroby ceramicz-

21 Tartak na Bugaju. ne (ceg³y i profile normalne, kszta³tki i profile specjalne, szamot mielony), cegielniê, produkuj¹c¹ ceg³ê ze szlaki wielkopiecowej, kalafoniarniê, produkuj¹c¹ kalafoniê, oraz terpentyniarniê oferuj¹c¹ terpentynê. W d¹ eniu do sta³ego doskonalenia swych wyrobów Zak³ady Starachowickie prowadzi³y prace naukowo-techniczne. Posiada³y du e laboratorium badawcze chemiczne, metalograficzne i wytrzyma³oœciowe, rentgenologiczne, badania metali, izbê pomiarow¹ i wiele innych specjalnych, do prowadzenia prób i doœwiadczeñ nad poszczególnymi rodzajami produkowanych wyrobów. W latach 30. dzia³a³a tu Stacja Doœwiadczalna Politechniki Lwowskiej. Du e znaczenie mia³y prace prowadzone nad surowcami i materia³ami zastêpczymi w przemyœle, na przyk³ad koksem roœlinami kauczukodajnymi. W 1939 roku uprawa tych roœlin by³a ju daleko posuniêta. Szeroko rozbudowana kontrola fabrykacji - miêdzyoperacyjna i ostateczna - gwarantowa³a wysok¹ jakoœæ wyrobów i œcis³¹ ich zgodnoœæ z warunkami postawionymi przez odbiorcê. Potrzebom Zak³adów Starachowickich s³u y³y dwie stacje kolejowe: W¹chock i Wierzbnik, oraz przystanek kolejowy Starachowice. Zak³ady posiada³y w³asn¹ sieæ kolejow¹, normalno- i w¹skotorow¹, o d³ugoœci torów oko³o 80 kilometrów, obs³ugiwan¹ przez dziesiêæ parowozów. Niezale nie od œrodków transportu miêdzywydzia³owego, materia³y wo ono traktorami, samochodami ciê arowymi i wózkami motorowymi. Zak³ady Starachowickie posiada³y w³asn¹ elektrowniê, wodoci¹gi ze stacj¹ filtrów, kompresory i sieæ sprê onego powietrza, stacjê biologiczn¹ oczyszczania œcieków, w³asn¹ sieæ telefoniczn¹. Wa nym czynnikiem dla dalszego rozwoju Zak³adów Starachowickich by³o doprowadzenie z Jas³a do Starachowic gazoci¹gu do przesy³u gazu ziemnego, który znalaz³ zastosowanie jako paliwo do celów energetycznych i do pieców grzewczych, a tak e linii energetycznej wysokiego napiêcia. W latach Zjednoczenie Elektrowni Okrêgu Radomsko-Kieleckiego SA wybudowa³o liniê energetyczn¹ przesy³ow¹ o napiêciu elektrycznym 150 kv z Moœcic do Starachowic, a potem poprowadzi³o j¹ dalej do Warszawy. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 45

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Nie taki komornik straszny

Nie taki komornik straszny Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 22 (491) 21 listopada 2012 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. bezbolesne leczenie nowoczesna

Bardziej szczegółowo

7 marca. 2012 r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie

7 marca. 2012 r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie 7 marca 2012 r. Obchody 93.rocznicy œmierci P³k. Leopolda Lisa Kuli i Przyrzeczenie Strzeleckie na Placu Farnym w Rzeszowie S OWO WSTÊPNE Marek Matu³a O NIERZE WYKLÊCI: Jan Toth Marek Matu³a ZS "STRZELEC"

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str.

Panie Marsza³ku... W numerze: Wiêcej energii. Niezbêdna modernizacja... str.2. Jesienne przyspieszenie str.4. Rynek wy³ania siê z chaosu str. ISSN 1508-7298 W numerze: Niezbêdna modernizacja... str.2 Wrzesieñ 2006 Panie Marsza³ku... Wychodz¹c naprzeciwko wnioskom spo³ecznym dotycz¹cym braku oraz poprawy komunikacji autobusowej Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ NR 5 (113) MAJ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS A K ADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Zdiêcia Zdzis³awa Król G³os Akademicki nr 05/2005 1 Studenckie impresje Zdzis³awaKról

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania

Nr obwodu Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji W yborczej Numer telefonu g³osowania I N F O R M A C J A WÓ J T A G M I N Y W I W I E R Z Y C A C H z dnia 13 wrzeœnia 2007 r. Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo