STARACHOWICKI WRZESIEÑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARACHOWICKI WRZESIEÑ"

Transkrypt

1 25

2 Zak³ady Starachowickie to nazwa obiektów prze mys³owych, których w³aœcicielem by³o Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych Spó³ka Akcyjna. Spó³ka zosta³a za³o ona w 1875 roku przez finansistê warszawskiego, barona cesarstwa rosyjskiego Antoniego Edwarda Fraenkla. Spó³ka posiada³a kombinat górniczo-hutniczy, obejmuj¹cy hutê i walcowniê elaza w Starachowicach, pudlingarnie w Brodach i Micha³owie, walcowniê w Nietulisku, lasy oraz kopalnie rud elaza. W koñcu lat 70. XIX wieku spó³ka by³a najwiêkszym producentem surówki i wyrobów walcowanych w Królestwie Polskim. Z powodu kryzysu oraz dzia³añ wojennych, w latach oraz , zak³ady by³y nieczynne. Przemys³ zbrojeniowy woju przemys³u w Starachowicach. Od tej chwili nast¹pi³ szybki rozwój Zak³adów. Nawi¹zano techniczn¹ wspó³pracê z zak³adami zbrojeniowymi, miêdzy innymi z francuskim koncernem Schneider, z zak³adami Škoda w Czechos³owacji, oraz - od lat 30. ubieg³ego wieku - ze szwedzk¹ firm¹ Bofors. W Starachowicach powsta³y wówczas w³asne, oryginalne konstrukcje dzia³ i haubic. W latach , w ramach tworzenia Centralnego Okrêgu Przemys³owego, w Zak³adach Starachowickich rozbudowano i usprawniono produkcjê dzia³ polowych, przeciwlotniczych i amunicji. Oko³o 70% produkcji Zak³adów sz³o na potrzeby wojska. Oprócz produkcji wojskowej Zak³ady oferowa³y bardzo szeroki asortyment produktów na rynek cywilny. Wartoœæ produkcji Zak³adów to 9,5 mln z³ w 1924 roku, oraz 70,9 mln z³ w 1938 roku. 26 Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci Zak³ady Starachowickie stanê³y przed wielk¹ szans¹. Pañstwo rozpoczê³o budowê pierwszych fabryk przemys³u obronnego. Powstaj¹ce obiekty starano siê rozmieszczaæ mo liwie centralnie i tak, by mia³y dogodne po³¹czenie ze Œl¹skiem. Poniewa ówczesne wzglêdy politycznostrategiczne nakazywa³y zabezpieczenie siê przede wszystkim od wschodu, powstaj¹ce oœrodki przemys³u wojennego rozmieszczano na zachód od Wis³y, na KielecczyŸnie. W 1920 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych podpisa³o z Towarzystwem Starachowickich Zak³adów Górniczych umowê o zlokalizowaniu na terenie Starachowic fabryki zbrojeniowej. By³ to bardzo wa ny moment dla istnienia i roz- Pociskownia.

3 27 Do Zak³adów Starachowickich przyje dza³y liczne delegacje zagraniczne.

4 28 In. CZES AW KLARNER, * , Urodzi³ siê w P³oñsku (zabór rosyjski). Absolwent Petersburskiego Instytutu Technologicznego. W latach by³ dyrektorem Banku Handlowego w Warszawie. Od stycznia 1924 roku do listopada 1925 roku by³ wiceministrem, oraz ministrem przemys³u i handlu w rz¹dzie W³adys³awa Grabskiego, wspó³twórc¹ programu naprawy sytuacji bud etowej kraju i reformy walutowej. Po przewrocie majowym by³ ministrem skarbu w rz¹dzie Kazimierza Bartla do wrzeœnia 1926 roku. By³ wiceprezesem i prezesem kilku najwiêkszych przedsiêbiorstw metalurgicznych w Polsce, w tym Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych SA. Od jego nazwiska koloniê domków jednorodzinnych wybudowanych przez Zak³ady Starachowickie dla swoich pracowników nazwano Koloni¹ Klarnerowo (dziœ ulica Partyzantów i przyleg³e uliczki). W latach by³ senatorem V kadencji, mianowanym przez prezydenta Ignacego Moœcickiego. Po agresji Niemiec i ZSRR na Polskê we wrzeœniu 1939 roku pozosta³ w kraju pod okupacj¹ niemieck¹. W czasie wojny kierowa³ (do 1944 roku) Departamentem Skarbu Delegatury Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej na Kraj. Zmar³ w Warszawie. Akcjonariusze Na pocz¹tku lat 20. akcjonariuszami spó³ki by³y osoby prywatne, jednak e po ulokowaniu w Zak³adach Starachowickich przemys³u zbrojeniowego Skarb Pañstwa przyst¹pi³ do masowej akcji wykupu akcji z r¹k prywatnych. W efekcie, wiêkszoœæ akcji Towarzystwa znalaz³a siê w rêkach Skarbu Pañstwa. W 1939 roku posiadaczem wiêkszoœci akcji Towarzystwa by³ dr Mieczys³aw F¹frowicz, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Siennej 41, pe³nomocnik (prokurent) kontrolowanego przez Skarb Pañstwa Banku Gospodarstwa Krajowego, który by³ w³aœcicielem akcji imiennych i dwóch na okaziciela, z prawem g³osów. Natomiast mgr Kazimierz Szpakowski, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Polnej 58, pe³nomocnik Skarbu Pañstwa, by³ w³aœcicielem akcji na okaziciela, z prawem do tylu g³osów. W sumie Skarb Pañstwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dysponowa³y 95 procentami ogólnej iloœci akcji, co dawa³o im na zebraniach ogólnych Rady rozstrzygaj¹c¹ liczbê g³osów. Pozosta³ymi udzia³owcami spó³ki by³y osoby fizyczne: in. Zygmunt Fenigstein, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Wspólnej 20, mgr Gerszon Alter, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Muranowskiej 42, Nachman Kan, zamieszka³y w Warszawie, Czes³aw Kamiñski, zamieszka³y w Katowicach, in. Czes³aw Klarner, zamieszka³y w Warszawie, Maksymilian Milsztejn, zamieszka³y w Warszawie, in. Tadeusz Neuman, zamieszka³y w Warszawie, Emil Peters, zamieszka³y w Warszawie, oraz adwokat Stefan Wójcicki, zamieszka³y w Warszawie przy ulicy Senackiej 10. W sumie dysponowali oni 8368 akcjami na okaziciela, z prawem do tylu g³osów.

5 Rada Nadzorcza Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych S.A. zwano w oficjalnych dokumentach skrótem Starachowice lub popularnie Zak³adami Starachowickimi by³y faktycznie spó³k¹ pó³pañstwow¹, i to pañstwo decydowa³o o charakterze produkcji i kierunkach rozwoju Zak³adów. Potwierdza to sk³ad Rady Roman Górecki. Nadzorczej Spó³ki (wed³ug stanu z wrzeœnia 1938 roku), w której znajdowali siê wysocy rang¹ funkcjonariusze administracji pañstwowej i wojskowej. Prezesem Rady Nadzorczej by³ genera³ brygady doktor Roman Górecki ( ), prezes Zarz¹du Banku Gospodarstwa Krajowego. W Starachowicach jego imiê nosi³a obecna ulica 1 Maja na Or³owie. Wiceprezesem Rady Nadzorczej by³ Józef Ko uchowski, wiceminister przemys³u i handlu. Cz³onkami Rady Nadzorczej Towarzystwa byli: doktor Leon Barysz, naczelny dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Franciszek Dole al, wiceminister przemys³u i handlu, pu³kownik (od 1939 roku genera³ brygady) Mieczys³aw Maciejowski ( ), zastêpca II wiceministra spraw wojskowych, Pawe³ Minkowski, prezes Rady Pañstwowego Instytutu Eksportowego, Rudolf Prich ( ), genera³ dywizji w stanie spoczynku, Stefan Starzyñski ( ), wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego (od 1934 roku Prezydent Warszawy), pu³kownik W³adys³aw Wielowieyski, szef Korpusu Kontrolerów Ministerstwa Spraw Wojskowych, oraz Marian Dom Rady Zak³adów Starachowickich. Zakrzewski. N.N. Franciszek Dole al. Leon Barysz. Józef Ko uchowski. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 29 Stefan Starzyñski. Mieczys³aw Maciejowski.

6 30 In. JAN D BROWSKI, * , Urodzi³ siê w Lublinie (zabór rosyjski). W 1914 roku ukoñczy³ Politechnikê Lwowsk¹, uzyskuj¹c dyplom in yniera mechanika. Wst¹pi³ do Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci pracowa³ w s³u bie kolejowej. W 1920 roku, jako ochotnik, bra³ udzia³ w wojnie z Rosj¹ radzieck¹. Po demobilizacji pracowa³ do 1934 roku w Pañstwowej Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie, awansuj¹c stopniowo do stanowiska dyrektora. W latach by³ dyrektorem technicznym i zastêpc¹ dyrektora naczelnego Pañstwowych Zak³adów In ynierii w Warszawie Od lipca 1937 roku by³ dyrektorem naczelnym Zak³adów Starachowickich. Wybuch wojny zasta³ go w toku wyjazdu s³u bowego do Wielkiej Brytanii. Podj¹³ pracê w brytyjskim przemyœle wojennym. Po powrocie do kraju w 1945 roku obj¹³ stanowisko dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemys³u Motoryzacyjnego. Od 1949 roku by³ pracownikiem Biura Projektowania Zak³adów Przemys³u Metalowego i Elektrotechnicznego PROZAMET w Warszawie, pocz¹tkowo jako g³ówny projektant Zak³adów Mechanicznych powstaj¹cej Fabryki Samochodów Ciê arowych w Starachowicach, a nastêpnie jako przewodnicz¹cy Rady Technicznej PROZAMETU. W latach odby³ podró e s³u bowe w celu rewindykacji maszyn wywiezionych ze Starachowic do Niemiec, oraz do Wielkiej Brytanii - po zakup obrabiarek dla fabryki. Opublikowa³ wiele artyku³ów technicznych, oraz ksi¹ kê Przemys³ lokomotywowy w Polsce (1928). Napisa³ te ksi¹ ki o tematyce wspomnieniowej. Zmar³ w Warszawie. Zarz¹d przy Wareckiej w Warszawie Dzia³alnoœci¹ TSZG S.A. kierowa³ Zarz¹d, którego siedziba znajdowa³a siê w Warszawie, w kamienicy przy ulicy Wareckiej 15. Wed³ug stanu z wrzeœnia 1938 roku, w sk³ad Zarz¹du Towarzystwa wchodzili: prezes Zarz¹du in. Czes³aw Klarner (w Starachowicach kolonia mieszkalna przy obecnej ulicy Partyzantów zosta³a nazwana Klarnerowem), wiceprezesem in. Kazimierz Raczyñski (w Starachowicach jego imiê nosi³a obecna ulica Adama Mickiewicza na Or³owie), cz³onkowie Zarz¹du: mgr in. Jan D¹browski, naczelny dyrektor Zak³adów, in. Tadeusz Neuman (który by³ te udzia³owcem Spó³ki), prof. Stanis³aw P³u añski, oraz in. Witold Kazimierz Wierzejski. W Warszawie mieœci³a siê ksiêgowoœæ Spó³ki, Wydzia³ Handlowy, na którego czele sta³ Artur Hoser, Wydzia³ Techniczny, którym kierowa³ in. Czes³aw Kunert, pu³kownik artylerii w stanie spoczynku, i Wydzia³ Drzewny, kierowany przez in. Bronis³awa Mañkowskiego. W latach w Warszawie znajdowa³o siê równie Biuro Konstrukcyjne Zak³adów Starachowickich, którym przez wiele lat kierowa³ in. Wac³aw Stetkiewicz ( ). W 1936 roku Biuro powróci³o do Starachowic. Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych SA posiada³o udzia³y w kilku spó³kach: Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli Spó³ka z o.o. (50%), Spó³ce Eksportowej Polskich Wytwórców SEPEWE SA, Zjednoczeniu Elektrowni Okrêgu Radomsko-Kieleckiego SA, oraz w Spó³ce Eksploatacji Bogactw Naturalnych Ostrostar Spó³ka z o.o.

7 PRAWIE SAMOWYSTARCZALNI W 1939 roku dyrektorem naczelnym Zak³adów Starachowickich od lipca 1937 roku by³ in. Jan D¹browski, zaœ wicedyrektorem - in. Stanis³aw uczkiewicz. Zak³ady Starachowickie rozwija³y produkcjê hutnicz¹ i przetwórcz¹, opart¹ o jak najdalej id¹c¹ samowystarczalnoœæ. Produkowano g³ównie ze stali wytapianej w miejscowej hucie z miejscowych rud elaza, wydobywanych w tutejszych kopalniach. Fabryka posiada³a prawie wszystkie podstawowe i pomocnicze rodzaje produkcji od wydobywania rud elaza, poprzez procesy metalurgiczno-hutnicze, skomplikowane operacje obróbki mechanicznej, a do monta u wyrobów gotowych. Mo liwoœci produkcyjne Zak³adów Starachowickich na rok bud etowy 1939/1940 (rok bud etowy rozpoczyna³ siê 1 kwietnia, a koñczy³ 31 marca) to 360 dzia³ polowych kalibru 75 mm i 100 mm oraz przeciwlotniczych kalibru 75 i 100 mm przeciwlotniczych. Zamówienia na broñ i amunicjê, przekracza³y zdolnoœci wytwórcze w dwuzmianowym czasie pracy. STARACHOWICKI WRZESIEÑ Kolejna delegacja zagraniczna. 31

8 32 Wielki Piec.

9 Nowoczesna Huta Obiekty Huty Zak³adów Starachowickich znajdowa³y siê przy linii kolejowej Skar ysko-sandomierz. Hut¹ kierowa³ dyrektor, któremu podlegali kierownicy wydzia³ów. W 1939 roku dyrektorem Huty (od maja 1936 roku) by³ in. Stanis³aw Holewiñski. Podlegali mu, miêdzy innymi: kierownik Wydzia³u Wielkiego Pieca, in. Stanis³aw Brzostowicz, kierownik Wydzia³u Pieców Martenowskich, in. W³adys³aw Rogowski, kierownik Wydzia³u Walcowni, in. Edmund Kañski, kierownik Wydzia³u Odlewni, in. Jan Kozarzewski, oraz kierownik Wydzia³u Elektrostalowni, in. Józef Rouba. W 1939 roku Huta zatrudnia³a blisko 3000 pracowników. Huta produkowa³a surówkê martenowsk¹, odlewnicz¹ i specjalne jej gatunki fosforow¹ oraz hematytow¹. Praca stalowni martenowskiej opiera³a siê na w³asnym wsadzie surówkowym, a bloki stali by³y przerabiane w walcowniach, kuÿniach, prasowniach i hartowni. Du a, zmechanizowana odlewnia elaza produkowa³a odlewy zwyk³e i specjalne, odpowiadaj¹ce wszystkim wymaganiom technologicznym. Uzupe³nieniem dzia³u by³a uruchomiona w 1931 roku, jako pierwsza w Polsce, elektrostalownia, wyposa ona w dwa piece ³ukowe i piec indukcyjny wysokiej czêstotliwoœci, co pozwala³o na produkcjê wszystkich gatunków stali szlachetnych w procesie zasadowym, kwaœnym lub kombinowanym. Huta oferowa³a do sprzeda y surówkê odlewnicz¹ i martenowsk¹, wlewki martenowskie wlewki stali elektrolitycznej, elazo walcowane, stale konstrukcyjne, stale kwasoodporne, odlewy stalowe i stopowe, odlewy ze stali specjalnych, odlewy eliwne, grzejniki, kot³y do centralnego ogrzewania typu Reck, eliwne i staliwne rury kanalizacyjne, kszta³tki wodoci¹gowe, maszynki do miêsa (czêœæ maszynek eksportowano na Litwê i do Izraela), konstrukcje elazne i stalowe, szlakê wielkopiecow¹ oraz ceg³ê z u la wielkopiecowego. Wielki Piec w latach 30. ubieg³ego wieku produkowa³ rocznie od 30 do 50 tysiêcy ton surówki. Na rok 1939 plan przewidywa³ wyprodukowanie ton surówki na potrzeby w³asne, oraz dla odbiorców zewnêtrznych miêdzy innymi Zak³adów Po³udniowych w Stalowej Woli, oraz Zak³adów Ostrowieckich. Dyrekcja Huty. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 33

10 Hala Pociskowni w budowie. 34 Zak³ady Mechaniczne: amunicja i armaty Wybudowane w latach w Starachowicach Zak³ady Mechaniczne by³y jedynym licz¹cym siê producentem sprzêtu artyleryjskiego dla armii polskiej. Posiada³y ró - norodne warsztaty, przystosowane do masowej i seryjnej produkcji sprzêtu artyleryjskiego, du ¹ narzêdziowniê, kuÿniê, i doskonale wyposa on¹ stolarniê. Od 1924 roku produkowano tu amunicjê artyleryjska, a od 1926 roku - sprzêt artyleryjski. Zak³adami Mechanicznymi kierowa³ dyrektor, który mia³ do pomocy wicedyrektora. Autorowi nie uda³o siê ustaliæ, kto w 1939 roku pe³ni³ te funkcje. W maju 1937 roku dyrektorem by³ in. Jan D¹browski, który jednak dwa miesi¹ce póÿniej awansowa³ na stanowisko dyrektora naczelnego Zak³adów Starachowickich, zaœ wicedyrektorem (co najmniej do wrzeœnia 1938 roku), by³ in. Marian M³yñczyk. Dyrektorowi Zak³adów Mechanicznych podlegali szefowie Dzia³ów: Broni, Amunicji, i Inspekcji Technicznej. W 1939 roku szefem Dzia³u Broni by³ in. Stanis³aw Zieleniewski ( ), szefem Dzia³u Amunicji - in. Witold Jeziorowski, a szefem Dzia³u Inspekcji Technicznej - in. Juliusz Denk ( ). W roku 1939 Zak³ady Mechaniczne zatrudnia³y blisko 6800 pracowników.

11 In. STANIS AW ZIELENIEWSKI * , Pochodzi³ z Sosnowca. By³ jednym z Orl¹t Lwowskich, m³odych obroñców Lwowa (od listopada 1918 roku do maja 1919 roku) w czasie wojny polsko-ukraiñskiej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 1. Pu³ku Artylerii Lekkiej Legionów. W 1920 roku ukoñczy³ szko³ê podchor¹ ych artylerii w Poznaniu. W styczniu 1922 roku zosta³ mianowany podporucznikiem rezerwy artylerii. W marcu 1927 roku uzyska³ dyplom in yniera na Politechnice Warszawskiej. W 1928 roku rozpocz¹³ pracê w Zak³adach Starachowickich, stopniowo awansuj¹c a do funkcji Szefa Dzia³u Broni. Mieszka³ wraz z rodzin¹ w Warszawie, przy ulicy Grójeckiej. W weekendy wraca³ ze Starachowic do domu, do Warszawy. By³ podporucznikiem rezerwy lotnictwa, lecz jako pracownik przemys³u zbrojeniowego we wrzeœniu 1939 roku zosta³ wyreklamowany od mobilizacji. Wraz z Dyrekcj¹ Zak³adów Starachowickich zosta³ ewakuowany do Kowla na Wo³yniu. Po 17 wrzeœnia 1939 roku znalaz³ siê wraz z innymi pracownikami Zak³adów Starachowickich na terytorium zajêtym przez Armiê Czerwon¹. Pod koniec 1939 roku zdo³a³ wróciæ z grup¹ kilku osób (miêdzy innymi z on¹ i córk¹ in. Juliusza Denka) przez zielon¹ granicê na obszar okupowany przez Niemcy. Wróci³ do Warszawy, lecz wkrótce zdecydowa³ siê na wyjazd do Francji. W styczniu 1940 roku przez zielon¹ granicê przedosta³ siê na S³owacjê, a stamt¹d, w lutym 1940 roku, dotar³ do Francji. Zosta³ przydzielony do Bazy Lotniczej w Lyonie. Po klêsce Francji przedosta³ siê do Anglii. S³u y³ w 304. Dywizjonie Bombowym. W marcu 1941 roku zosta³ awansowany do stopnia porucznika lotnictwa. Zgin¹³ w kwietniu 1942 roku w locie bojowym na bombardowanie Rostocku. Pe³ni³ funkcjê strzelca pok³adowego samolotu. W drodze powrotnej samolot Wellington X9829 (NZ-O) zosta³ zestrzelony o godzinie 3.37 przez niemiecki samolot myœliwski u ujœcia rzeki Ems do Morza Pó³nocnego, ko³o miejscowoœci Manslagt, 15 kilometrów na pó³nocny zachód od Emden. Ca³a - szeœcioosobowa - za³oga zginê³a. S¹ pochowani na Sage War Cemetery ko³o Oldenburga w Dolnej Saksonii. Stanis³aw Zieleniewski zosta³ poœmiertnie odznaczony Krzy em Walecznych. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 35

12 STARACHOWICKIE DZIA A W latach 30. w Starachowicach produkowano nastêpuj¹ce typy dzia³: haubicê polow¹ kalibru 100 mm wzór 14/19, armatê dalekonoœn¹ kalibru 105 mm wzór 29, haubicê polow¹ kalibru 155 mm wzór 17, armatê przeciwlotnicz¹ kalibru 40 mm wzór 36 Bofors, armatê przeciwlotnicz¹ pó³sta³¹ kalibru 40 mm wzór 38 Bofors, armatê przeciwlotnicz¹ kalibru 75 mm wzór 36 St. armatê przeciwlotnicz¹ pó³sta³¹ kalibru 75 mm wzór 37 St. Haubice polowe kalibru 100 mm. 36 Haubica polowa kalibru 100 mm wzór 14/19 Produkowana by³a na licencji czechos³owackiej firmy Škoda z Pilzna, zakupionej na podstawie umowy z 10 grudnia 1927 roku. Wojsko Polskie dokona³o te zakupów 160 egzemplarzy gotowych haubic. Produkcjê haubicy uruchomiono w 1930 roku w Zak³adach Starachowickich, a od 1938 roku równie w Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli. Wysokoœæ produkcji nie jest autorowi znana. Pierwsza partiê 10 haubic przedstawiono do odbioru w lipcu 1930 roku. W 1933 roku Dzia³ Broni wykona³ dziesiêæ baterii haubic kalibru 100 mm, czyli 40 egzemplarzy. W 1938 roku zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a 40 sztuk haubic miesiêcznie. Wytwarzano dwie wersje haubic polowych wzór 14/19: A i P. Wersja A by³a modernizacj¹ haubicy wz. 14. Wymieniono lufê na d³u sz¹, wzmocniono ³o e oraz zainstalowano nastawnicê. W po³o eniu bojowym, od wersji P, by³a ciê sza o 70 kg, a w po³o eniu marszowym o 130 kg. Wersja P mia³a lufê rdzeniow¹, oporopowrotnik hydrauliczno-sprê ynowy oraz mechanizm zmieniaj¹cy d³ugoœæ odrzutu w zale noœci od k¹ta podniesienia lufy. Zamek klinowy, ³o e dolne jednoogonowe ze sta³ymi lemieszami. W celu obni enia œrodka ciê koœci dzia³a, oœ kó³ by³a wygiêta ku do³owi. Donoœnoœæ strzelania z haubicy obydwu wersji wynosi³a 9600 metrów, a szybkostrzelnoœæ 6-8 strza³ów na minutê. Do holowania haubicy u ywano szeœciokonnego zaprzêgu konnego. Hau-

13 bice stanowi³y, obok armat polowych kalibru 75 mm wzór 1897, podstawowe wyposa enie pu³ków i dywizjonów artylerii lekkiej. By³y najmniej zu yte z ca³ego polskiego parku artyleryjskiego, przez co przedstawia³y najwiêksz¹ wartoœæ bojow¹. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 900 haubic wzór 14/19, oraz oko³o pocisków do nich. Konstruktorzy Zak³adów Starachowickich opracowali w po³owie lat 30. udany prototyp zmodernizowanej haubicy, oznaczony jako haubica polowa kalibru 100 mm wzór 38St. Konstrukcji tej postawiono jednak zarzut, e ma za ma³¹ maksymaln¹ donoœnoœæ strzelania i nale y j¹ zwiêkszyæ przez wprowadzenie nowego ³adunku, bez zmiany jej cech zasadniczych. W lecie roku na poligonie w Rembertowie poddano próbie udoskonalon¹ konstrukcjê, uzyskuj¹c donoœnoœæ oko³o 14 tys. metrów. Nowy model jako wzór 39St, po uwzglêdnieniu poprawek, mia³ byæ gotowy do seryjnej produkcji w grudniu 1939 roku. Produkcjê mia³y podj¹æ Zak³ady Po³udniowe w Stalowej Woli. Pierwsze cztery egzemplarze mia- ³y zostaæ wykonane do 1 kwietnia 1940 roku. Armata dalekonoœna kalibru 105 mm wzór 29 Produkowana by³a na licencji francuskiej firmy Schneider z Hawru. 13 stycznia 1930 roku zosta³a zawarta umowa z firm¹ Schneider na dostawê dla Polski 56 armat tego typu oraz kupno licencji do ich produkcji. Koszt licencji mia³ wynieœæ 170 tys. USD. Zwiêkszenie przez Polskê zakupu tych armat do 96 spowodowa³o, e otrzymaliœmy licencjê ju przy obni onej sumie wynosz¹cej 50 tys. USD. Realizacjê wdro enia do produkcji licencji otrzyma³y zak³ady w Starachowicach. Armata powsta³a w wyniku modernizacji armaty dalekonoœnej kalibru 105 mm wzór 13, która trafi³a do Polski wraz z B³êkitn¹ Armi¹ genera³a Hallera, i na stan uzbrojenia Wojska Polskiego wesz³a w 1919 roku. Produkcjê armaty wzór 29 uruchomiono w 1934 roku w Zak³adach Starachowickich, a od 1937 roku STARACHOWICKI WRZESIEÑ 37

14 38 równie w Zak³adach Po³udniowych w Stalowej Woli. Donoœnoœæ strzelania armaty wynosi³a metrów, a szybkostrzelnoœæ 6 strza³ów na minutê. Armatê traktowano jako dzia³o dalekonoœne, jednak w latach 30. jej donoœnoœæ by³a ju zbyt ma³a jak na tê kategoriê dzia³. Produkcja armat przedstawia³a siê nastêpuj¹co: w roku bud etowym 1934/35 zamówiono 4 egzemplarze, w roku bud etowym 1936/37 16 egzemplarzy, a w roku bud etowym 1937/38 20 egzemplarzy. Na rok bud etowy 1939/40 (rozpoczyna³ siê 1 kwietnia, a koñczy³ 31 marca) zamówiono 36 egzemplarzy. To ostatnie zamówienie zrealizowano ju tylko czêœciowo. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a w 1938 roku 40 armat miesiêcznie. Armaty tego typu stanowi³y, obok haubic polowych kalibru 155 mm wzór 1917, podstawowe wyposa enie pu³ków i dywizjonów artylerii ciê kiej. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 96 armat wzór 29 importowanych z Francji, oraz 60 armat produkcji w³asnej (niektóre Ÿród³a podaj¹, e 51 egzemplarzy), oraz oko³o pocisków do nich. Haubica polowa kalibru 155 mm wzór 17 Produkowana by³a na licencji francuskiej firmy Schneider z Hawru, zakupionej w latach 30. Pierwsze haubice wzór 17 trafi³y do Polski wraz z B³êkitn¹ Armi¹ genera³a Hallera, i na Haubica polowa kalibru 155 mm. stan uzbrojenia Wojska Polskiego wesz³y w 1919 roku. Wkrótce zakupiono we Francji kolejne egzemplarze haubicy. W dniu 1 paÿdziernika 1920 roku stan liczebny wynosi³ 206 egzemplarzy. W latach 20. sprowadzono kolejne 43 haubice, a w Produkcjê haubicy uruchomiono na pocz¹tku lat 30. w Zak³adach Starachowickich. Wyprodukowano niewielk¹ partiê 44 egzemplarzy. W 1931 roku Sztab G³ówny szacowa³ cenê zakupu 155 mm haubic wzór 17 na z³. W roku bud etowym 1937/38 koszt baterii (czyli czterech dzia³) haubic wynosi³ z³. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a w 1938 roku 40 haubic mie-

15 Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm wzór 36 BOFORS STARACHOWICKI WRZESIEÑ 39

16 40 Armaty przeciwlotnicze kalibru 75 mm wzór 36ST.

17 siêcznie. Od listopada 1940 r. produkcjê tej haubicy mia³y przej¹æ Zak³ady Po³udniowe w Stalowej Woli. Donoœnoœæ strzelania haubicy wynosi³a metrów, a szybkostrzelnoœæ 3 strza³ów na minutê. Haubica oceniana by³a bardzo wysoko. Sprzêt ten by³ podstawowym dzia³em ciê kim artylerii Wojska Polskiego. Haubice stanowi³y, obok armat polowych kalibru 105 mm wzór 13 i 29, podstawowe uzbrojenie pu³ków i dywizjonów artylerii ciê kiej. Wed³ug stanu z 15 czerwca 1939 roku, Wojsko Polskie posiada³o 340 haubic wzór 17, oraz oko³o pocisków do nich. Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm wzór 36 i 38 BOFORS Produkowana by³a na licencji szwedzkiej firmy Bofors z Kiruny, zakupionej w 1935 roku. Produkcjê armaty uruchomiono w roku 1937 w Zak³adach Starachowickich, a nastêpnie równie w Fabryce Obrabiarek Hipolit Cegielski w Rzeszowie. Zdolnoœæ produkcyjna fabryki w Starachowicach wynosi³a 35 armat miesiêcznie. Armatê produkowano w dwóch wersjach: wzór 36 ruchowa, oraz wzór 38 pó³sta³a. Armata wzór 36, zbudowana na czteroko³owej podstawie, mia³a etatow¹ trakcjê mechaniczn¹ w postaci g¹sienicowego ci¹gnika artyleryjskiego C2P, produkowanego przez Pañstwowe Zak³ady In ynierii w Warszawie. Natomiast armata pó³sta³a, zbudowana na podstawie dwuko³owej, nie mia³a w³asnej trakcji, mog³a jednak byæ holowana za pomoc¹ ci¹gników lub samochodów ciê arowych. Armata mia³a zasiêg pionowy 4480 metrów (na tej wysokoœci pocisk samoczynnie siê rozrywa³), oraz szybkostrzelnoœæ strza³ów na minutê. Konstrukcja lufy i mechanizmów armaty umo liwia³a nadanie pociskowi o masie 0,955 kg prêdkoœci pocz¹tkowej 850 metrów na sekundê, oraz prowadzenie ognia dookrê nie i w p³aszczyÿnie pionowej od 5 do +90 stopni. Armata by³a zbudowana na czteroko³owej podstawie. Do holowania armaty s³u y³ g¹sienicowy ci¹gnik artyleryjski C2P, produkowany przez Pañstwowe Zak³ady In- ynierii w Warszawie. Przewo ono na nim 160 pocisków, a 800 STARACHOWICKI WRZESIEÑ Armata przeciwlotnicza kalibru 40 mm Bofors. 41

18 Armata przeciwlotnicza kalibru 75 mm St. STARACHOWICKI WRZESIEÑ znajdowa³o siê w jaszczu holowanym przez drugi ci¹gnik. Obs³uga dzia³onu sk³ada³a siê z dziewiêciu kanonierów pod dowództwem dzia³onowego: celowniczy kierunku, celowniczy wysokoœci, celownikowy, przelicznikowy, ³adowniczy, amunicyjny i wrêczyciel. Ponadto dwóch kierowców - ci¹gnika dzia³a i ci¹gnika przyczepki amunicyjnej. Ogieñ prowadzono celuj¹c przy pomocy dwóch przezierników: wysokoœci i kierunku. Armata przeciwlotnicza kalibru 75 mm wzór 36St i 37St 42 Zosta³a wdro ona do produkcji w 1938 roku. By³a jednym ze szczytowych osi¹gniêæ polskiej myœli technicznej okresu miêdzywojennego. Autorem za³o eñ taktyczno-technicznych by³ major in. Stefan Szymañski z Instytutu Badañ Materia- ³ów Uzbrojenia (od 1935 roku Instytut Techniczny Uzbrojenia) w Warszawie. Natomiast projekt wykona³o Biuro Konstrukcyjne Zak³adów Starachowickich, z kierownikiem in. Wac³awem Stetkiewiczem, i g³ównym konstruktorem in. Jeanem Marchandeau na czele. Armatê produkowano w dwóch wersjach: wzór 36St ruchowa i wzór 37St pó³sta³a. Armata wzór 36St, zbudowana na czteroko³owej podstawie, mia³a etatow¹ trakcjê mechaniczn¹ w postaci g¹sienicowego ci¹gnika artyleryjskiego C4P, produkowanego przez Pañstwowe Zak³ady In ynierii w Warszawie. Natomiast armata pó³sta³a, zbu-

19 dowana na podstawie dwuko³owej, nie mia³a w³asnej trakcji, mog³a jednak byæ holowana za pomoc¹ ci¹gników lub samochodów ciê arowych. Armata mia³a zasiêg pionowy 9500 metrów, a szybkostrzelnoœæ strza³ów na minutê (ale nie nale a³o tej szybkostrzelnoœci przekraczaæ). Konstrukcja lufy i mechanizmów armaty umo liwia³a nadanie pociskowi o masie 6,5 kg prêdkoœci pocz¹tkowej 800 m/s oraz prowadzenie ognia, dookrê nie i w p³aszczyÿnie pionowej, do +85 stopni. Obs³uga dzia³onu sk³ada³a siê z dziesiêciu kanonierów pod dowództwem dzia³onowego: kierunkowy, podniesieniowy, nastawniczy, ³adowniczy, amunicyjny, dwóch wrêczycieli, celowniczy (gdy armata strzela³a wed³ug nastaw przyrz¹du centralnego celowniczy pe³ni³ funkcjê trzeciego wrêczyciela). Ponadto dwóch kierowców - ci¹gnika dzia³a i ci¹gnika przyczepki amunicyjnej. Dla obrony przeciwlotniczej wojska planowano sformowaæ 60 baterii po 3 dzia³a (180 egzemplarzy), a dla obrony przeciwlotniczej kraju 70 baterii po 4 dzia³a (280 dzia³). Pierwsze bateria dzia³ zosta³a wyprodukowana w terminie do 1 maja 1938 roku, a nastêpnie w ka dym miesi¹cu produkowano po jednej czterodzia³owej baterii. W styczniu 1939 roku artyleria przeciwlotnicza posiada³a 36 armat. Przypuszczalny koszt jednej armaty mia³ wynieœæ z³otych (w trakcie produkcji cena dzia³ spada³a i wynios³a z³otych, a jeden nabój - 90 z³otych). Do wrzeœnia 1939 roku zdo³ano wyprodukowaæ niewiele ponad 50 armat. o³nierze pos³uguj¹cy siê t¹ broni¹ odnieœli we Wrzeœniu 1939 roku wiele sukcesów. Dzia³ Amunicji Zak³adów Mechanicznych produkowa³ amunicjê artyleryjsk¹, miêdzy innymi, skorupy granatów kalibru 75 mm, i czerepy bomb 50 kilogramowych. Lufy armatnie gotowe do odbioru wojskowego. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 43

20 44 Chevrolet 157, u yty jako ci¹gnik Boforsa. Ramy do Chevroletów Na rynek cywilny Zak³ady Mechaniczne produkowa³y miesiêcznie oko³o 450 sztuk ram samochodowych do samochodów marki Fiat, Saurer i Chevrolet, odkuwki i wyt³oczki dla przemys³u motoryzacyjnego i lotniczego, sprê yny spiralne i m³otki pneumatyczne. W roku 1939 uruchomiono na podstawie nabytej licencji wytwórniê twardych metali, która produkowa³a p³ytki Distar do no y tokarskich, odpowiadaj¹ce znanym wyrobom niemieckiej firmy Krupp pod nazw¹ Widia. Pozwala³o to na dalsze uniezale nianie siê w tej dziedzinie od zagranicy. 23 tys. hektarów lasów Lasy starachowickie, stanowi¹ce samodzieln¹ jednostkê gospodarcz¹ pod nazw¹ Nadleœnictwo Marcule, obejmowa³y hektarów. Dyrektorem Lasów, od 1938 roku, by³ in. Józef Zagórski ( ). Lasy Zak³adów Starachowickich zatrudnia³y ponad 700 pracowników. Lasy dostarcza³y surowiec drzewny do w³asnego, nowoczeœnie urz¹dzonego tartaku, sk¹d drewno przesy³ano do warsztatów stolarskich, dostosowanych do masowej produkcji, zw³aszcza stolarki budowlanej. Oferowano ponadto drzwi p³ytowe g³adkie, p³yty sosnowe suchoklejone, deski pod³ogowe, materia³ wagonowy, materia³ budowlany, kopalniaki, fryzy dêbowe, skrzynie transportowe i sadzonki drzew leœnych. Na potrzeby wojska produkowano jaszcze artyleryjskie oraz skrzynki amunicyjne. Stacja Doœwiadczalna Politechniki Lwowskiej Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych posiada³o równie kilka wytwórni: zakupione w 1936 roku zak³ady ceramiczne Rogalin przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Wierzbniku (obecnie Przedsiêbiorstwo Topienia Bazaltu Spó³ka z o.o.), produkuj¹ce ogniotrwa³e wyroby ceramicz-

21 Tartak na Bugaju. ne (ceg³y i profile normalne, kszta³tki i profile specjalne, szamot mielony), cegielniê, produkuj¹c¹ ceg³ê ze szlaki wielkopiecowej, kalafoniarniê, produkuj¹c¹ kalafoniê, oraz terpentyniarniê oferuj¹c¹ terpentynê. W d¹ eniu do sta³ego doskonalenia swych wyrobów Zak³ady Starachowickie prowadzi³y prace naukowo-techniczne. Posiada³y du e laboratorium badawcze chemiczne, metalograficzne i wytrzyma³oœciowe, rentgenologiczne, badania metali, izbê pomiarow¹ i wiele innych specjalnych, do prowadzenia prób i doœwiadczeñ nad poszczególnymi rodzajami produkowanych wyrobów. W latach 30. dzia³a³a tu Stacja Doœwiadczalna Politechniki Lwowskiej. Du e znaczenie mia³y prace prowadzone nad surowcami i materia³ami zastêpczymi w przemyœle, na przyk³ad koksem roœlinami kauczukodajnymi. W 1939 roku uprawa tych roœlin by³a ju daleko posuniêta. Szeroko rozbudowana kontrola fabrykacji - miêdzyoperacyjna i ostateczna - gwarantowa³a wysok¹ jakoœæ wyrobów i œcis³¹ ich zgodnoœæ z warunkami postawionymi przez odbiorcê. Potrzebom Zak³adów Starachowickich s³u y³y dwie stacje kolejowe: W¹chock i Wierzbnik, oraz przystanek kolejowy Starachowice. Zak³ady posiada³y w³asn¹ sieæ kolejow¹, normalno- i w¹skotorow¹, o d³ugoœci torów oko³o 80 kilometrów, obs³ugiwan¹ przez dziesiêæ parowozów. Niezale nie od œrodków transportu miêdzywydzia³owego, materia³y wo ono traktorami, samochodami ciê arowymi i wózkami motorowymi. Zak³ady Starachowickie posiada³y w³asn¹ elektrowniê, wodoci¹gi ze stacj¹ filtrów, kompresory i sieæ sprê onego powietrza, stacjê biologiczn¹ oczyszczania œcieków, w³asn¹ sieæ telefoniczn¹. Wa nym czynnikiem dla dalszego rozwoju Zak³adów Starachowickich by³o doprowadzenie z Jas³a do Starachowic gazoci¹gu do przesy³u gazu ziemnego, który znalaz³ zastosowanie jako paliwo do celów energetycznych i do pieców grzewczych, a tak e linii energetycznej wysokiego napiêcia. W latach Zjednoczenie Elektrowni Okrêgu Radomsko-Kieleckiego SA wybudowa³o liniê energetyczn¹ przesy³ow¹ o napiêciu elektrycznym 150 kv z Moœcic do Starachowic, a potem poprowadzi³o j¹ dalej do Warszawy. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 45

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r.

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.nm.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. w sprawie planu dofinansowania form

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii. Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny

20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii. Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny 20110428115726 [podkreślenia są zgodne z oryginałem] Do Pana Naczelnika VIII Armii Od szlachcianki Bolesławy Bolesławowny Dwernickiej, właścicielki majątku Zawale Rychcickiej włości Kamienieckiego powiatu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UTWORZENIE PODSTRONY INTERNETOWEJ POWIATU RYCKIEGO DLA PROJEKTU PN. KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W POWIECIE RYCKIM WRAZ Z JEJ UTRZYMANIEM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02.

Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02. Wykaz wolnych stanowisk służbowych przeznaczonych na uzupełnienie żołnierzami rezerwy w ramach NSR (według stanu na dzień 26.02.2013 roku) Nazwa stanowiska (ilość wolnych etatów) Stopień wojskowy Specjalność

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne

Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 6/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 11 lutego 2011 r. (poz. ) Instrukcja obiegu i kontroli umów w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. Uchwała Nr XII/63/2015 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY

część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY część 85/20 województwo podlaskie Dz. 851 Ochrona zdrowia DOCHODY Plan - 3.302 tys. zł Wykonanie - 3.548 tys. zł, tj. 107,5% W dziale tym dochody realizowane były w: - rozdz. 85132 Inspekcja Sanitarna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki,

Osobami fizycznymi zarządzającymi Funduszem są: Magdalena Łapsa, Magdalena Łapsa, Marcin Szuba, Kamil Gaworecki, 31.12.2012 Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji: I. Wykaz zmian w Prospekcie

Bardziej szczegółowo