R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia wody w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich budynków administrowanych lub zarządzanych przez SM Łazienkowska wyposażonych w instalację wodociągowokanalizacyjną posiadającą zbiorcze urządzenia pomiarowe (wodomierz główny) oraz opomiarowanie indywidualne (wodomierze lokalowe) i określają sposób rozliczenia kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków. 2. Za wodomierz główny uważa się przyrząd pomiarowy mierzący ilośd pobranej wody, zamontowany przez MPWiK na każdym przyłączu wodociągowym do hydroforni. Ponadto zamontowane są trzy podliczniki dla każdego budynku. 3. Za lokal opomiarowany uważa się lokal, w którym zamontowane są urządzenia pomiarowe z ważną legalizacją (wodomierze lokalowe) rejestrujące zużycie wody zimnej i ciepłej wszystkich punktów czerpalnych występujących w lokalu. 4. Przez użytkownika lokalu rozumie się: właściciela, spadkobiercę, najemcę lub innego faktycznego użytkownika lokalu. 5. Przez cenę wody ogłoszoną przez MPWiK w Warszawie w formie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, rozumie się opłatę za wodę pobieraną z urządzeo zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeo kanalizacyjnych. 6. Przez zużycie wody rozumie się odczytaną z liczników indywidualnych sumę objętości zużytej w lokalu opomiarowanym wody zimnej (ZW) i ciepłej (CW). 1

2 II. Zasady odczytów i rozliczeo za wodę oraz odprowadzenie ścieków 2 1. Podstawę rozliczeo wody i ścieków stanowią wskazania wodomierzy głównych w budynkach, a także wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach opomiarowanych. 2. Dla lokali mieszkalnych i użytkowych stosuje się odczyt i rozliczanie według wskazao wodomierzy lokalowych w okresach rozliczeniowych. 3. Ilośd odprowadzonych ścieków ustala się jako równą zużyciu wody dla danego mieszkania lub lokalu użytkowego (ZW i CW). 4. Odczytu wskazao wodomierzy wody zimnej i ciepłej dokonuje przedstawiciel Spółdzielni co najmniej raz w roku. 5. Po dokonaniu odczytów na koniec okresu rozliczeniowego wodomierzy głównych i wodomierzy indywidualnych, następuje rozliczenie kosztów poniesionych w tym okresie (wg faktur wystawionych przez MPWiK i SPEC). 6. Przyjęta zasada rozliczania: a) koszt podstawowy ustalony jako iloczyn liczby m 3 zużycia wody w danym lokalu oraz ceny 1 m 3 obejmującego dostawę wody i takiej samej ilości m 3 odprowadzenia ścieków, b) koszt podgrzania wody to koszt zamówionej mocy cieplnej na potrzeby CW oraz koszt zużycia ustalony w oparciu o średnie zużycie ciepła w miesiącach poza sezonem grzewczym wg faktur sprzedawcy ciepła (SPEC). 7. W przypadku budynków mieszkalnych, w których oprócz mieszkao są również lokale użytkowe dokonuje się podziału kosztów podgrzania wody na lokale mieszkalne i odrębnie na lokale użytkowe. 8. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków oraz koszty podgrzania wody są ewidencjonowane na poszczególne budynki (z uwzględnieniem wody zużytej na cele administracyjne). 9. Woda zużyta na cele administracyjno-gospodarcze obciąża w równym stopniu wszystkie lokale w danym budynku. 2

3 10. Różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody pomiędzy faktycznie poniesionymi kosztami, a zaliczkami wniesionymi przez użytkownika lokalu, regulowana będzie następująco: a) niedopłatę użytkownik lokalu zobowiązany jest uregulowad w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, b) nadpłatę zalicza się na poczet bieżących opłat eksploatacyjnych, a jeżeli użytkownik lokalu zalega z opłatami związanymi z zajmowanym lokalem, cała kwota nadpłaty zostaje zaliczona na pokrycie zadłużenia ciążącego na użytkowniku lokalu, c) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek użytkownika lokalu, Zarząd Spółdzielni może wyrazid zgodę na wniesienie niedopłaty w miesięcznych ratach, uprzednio uzgodnionych Wodomierze zimnej i ciepłej wody zainstalowane w lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych stanowią własnośd osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu. Wodomierze muszą posiadad aktualną cechę legalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 77 poz.730 zał. Nr 35 z dnia r.). Okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi dla wodomierzy mieszkaniowych 5 lat. 2. Wszystkie koszty związane z legalizacją, wymianą, montażem lub naprawą wodomierzy ponosi osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. 3. Po upływie legalizacji, wodomierze indywidualne muszą zostad wymienione lub poddane powtórnej legalizacji, w terminach wskazanych przez Zarząd Spółdzielni Spółdzielnia ma prawo kontrolowad rzetelnośd odczytów wskazao wodomierzy podawanych przez mieszkaoców. 2. W przypadku stwierdzenia niskich zużyd wody w lokalach, w celu sprawdzenia i kontroli zużycia, Spółdzielnia ma prawo zastosowad urządzenie do sygnalizacji ingerencji w prawidłowe działanie licznika. 3

4 3. W przypadku stwierdzenia poza licznikowego poboru wody (poprzez zainstalowanie ujęcia przed wodomierzem) obciąża się kosztami nielegalnego poboru osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w wysokości nie mniejszej niż 200 m 3 kosztów zużytej wody i odbioru ścieków. 5 Reklamacje dotyczące zużycia wody i obliczonych opłat, użytkownik lokalu winien zgłosid do Administracji Spółdzielni w formie pisemnej, w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu rozliczenia okresowego zużycia wody. 6 Przypadki zastosowania opłat ryczałtowych 1. Lokal nieopomiarowany użytkownik nie wyraził zgody na zainstalowanie wodomierzy. 2. Lokal opomiarowany bez względu na liczbę wodomierzy w lokalu, w którym wystąpił jeden z niżej wymienionych podpunktów: a) stwierdzenie namagnesowania wodomierza, b) wodomierz bez ważnej legalizacji, c) stwierdzenie zerwania plomb, d) uszkodzenie wodomierza spowodowane nieprawidłową eksploatacją, e) brak odczytu z wodomierzy. Wysokośd kwoty ryczałtu ustalona zostaje na podstawie ilości niedoboru ZW w danym roku obrachunkowym. Zgodnie z obowiązkiem prawnym rozliczanie mediów, w tym ZW i CW w roku obrachunkowym musi zamknąd się na zero, tzn. zużycie wody ostatecznie rozliczane jest wg otrzymanych faktur z MPWiK i SPEC. Wysokośd zaliczek dla lokali mieszkalnych na zużycie ZW i CW ustalana jest na podstawie szacunku opartego o dane roku poprzedniego. Ostateczne opłaty za zużycie wody dla płacących ryczałtem (nie posiadających liczników, bądź nie udostępniających odczytów) w danym budynku za rok bilansowy obliczane są na podstawie różnicy 4

5 zużycia wody za dany rok z faktur MPWiK i SPEC pomniejszonych o wartośd zużycia z indywidualnych liczników. 7 Odmowa wpuszczenia do mieszkania przedstawicieli Spółdzielni spowoduje: a) zastosowanie opłat ryczałtowych, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej, bez możliwości ubiegania się o korektę rozliczenia, b) lokal ten do czasu odczytu wodomierzy przez służby techniczne będzie traktowany jak nieopomiarowany, c) a opomiarowany od następnego miesiąca, po dodatkowym odczycie, z tym, że odczyt ten będzie stanowił stan początkowy wodomierzy w kolejnym rozliczeniu. 8 Brak wymiany uszkodzonego wodomierza w terminie niezwłocznym spowoduje, że lokal będzie rozliczony jak mieszkanie nieopomiarowane. III. Obowiązki Spółdzielni 9 1. Co najmniej raz w roku dokonad finansowego rozliczenia użytkowników lokali za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. 2. Nadpłaty/niedopłaty z rozliczenia zużycia wody zaliczyd w poczet opłat eksploatacyjnych, pod datą ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. 3. Przynajmniej raz w roku dokonad kontroli stanu technicznego wodomierzy oraz ich oplombowania przez przedstawiciela administracji Spółdzielni. 4. Na każdy uzasadniony wniosek użytkownika lokalu dokonad korekty wysokości zużycia wody. 5

6 IV. Obowiązki użytkownika lokalu Regularnie wnosid zaliczkową opłatę za wodę jako stały element opłaty eksploatacyjnej. 2. Każdorazowo udostępnid wejście do mieszkania przedstawicielowi Spółdzielni, upoważnionemu do kontroli wodomierzy i odczytów wodomierzy. 3. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu w terminie prowadzonych odczytów, podad stan liczników bezpośrednio do Spółdzielni, która ma prawo skontrolowad prawidłowośd odczytu. 4. Na bieżąco kontrolowad prawidłowośd działania wodomierzy, a o zauważonych usterkach bezzwłocznie powiadomid administrację Spółdzielni. 5. Po okresie rozliczeniowym odbierad z administracji rozliczenia zużycia wody, o ile nie zostały dostarczone przez gospodarzy domów Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Traci moc załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia r. Zasady ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz zasady kalkulacji opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Łazienkowska. Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą SM Łazienkowska w dniu r. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10. Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodnicząca Rady Nadzorczej 6

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 6 4-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo