KLIKN Æ WYSTARCZY TERAZ. nie s³ucha. nie oddaje nie czeka warczy szczeka gryzie. niszczy PREZENTACJA I OFERTA. nie przychodzi nie siada.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIKN Æ WYSTARCZY TERAZ. nie s³ucha. nie oddaje nie czeka warczy szczeka gryzie. niszczy PREZENTACJA I OFERTA. nie przychodzi nie siada."

Transkrypt

1 nie s³uha nie przyhodzi nie siada nie oddaje nie zeka warzy szzeka gryzie uieka niszzy TERAZ WYSTARCZY KLIKN Æ PREZENTACJA I OFERTA serwis internetowy

2 mam psa albo bêdê mieæ szkolenie i wyhowanie katalog kynologizny sklep on-line,, Dobrze wiemy, e wyhowanie psa to trudne zadanie, rozumiemy problemy z tym zwi¹zane. Znamy te trudnoœi, które trzeba pokonaæ. Nam siê uda³o - teraz hemy pomó innym. nie ma g³upih psów - s¹ tylko Ÿle wyhowane,, forum dyskusyjne Internetowy blog enyklopedia ras Dotyhzas wyhowywanie psa oparte by³o na kilku przezytanyh ksi¹ kah, rozmowah z s¹siadami i znajomymi, a przewa nie na w³asnyh b³êdah - teraz wystarzy klikn¹æ...

3 mampsa.pl szkolenie i wyhowanie pierwsza interaktywna szko³a dla psów powiedz, zego ozekujesz od swojego psa i zobaz zego, Twój pies ozekuje od Ciebie WKRÓTCE PREMIERA szko³a dla psów to g³ówna atrakja serwisu ponad 60 spejalnie opraowanyh lekji metody szkolenia bez przemoy i krzyku opisy krok po kroku, przyk³ady, zdjêia, filmy video przewodnik dla poz¹tkuj¹yh i zaawansowanyh jak nauzyæ psa... o robiæ, gdy pies... jak przyzwyzaiæ psa do... katalog.mampsa.pl sukes w bran y kynologiznej kompleksowy katalog kynologizny pamiêtaj, e Twój pies opróz mi³oœi potrzebuje zasem porady spejalisty profesjonalne wizytówki, dane kontaktowe i prezentaje firm w katalogu: hodowy psów, szko³y dla psów, salony kosmetyzne, weterynarze, hotele, spejaliœi, organizaje kynologizne i inni skutezna reklama we w³aœiwym miejsu, ertyfikat, kupony promoyjne ogólnopolska baza informaji dla wszystkih w³aœiieli psów

4 sklep.mampsa.pl o wyhowaniu i do szkolenia prawdopodobnie najlepszy sklep w siei sprawdÿ konieznie, zanim zdeydujesz siê na psa lub odwiedzaj regularnie, jeœli ju psa masz najlepsze ksi¹ ki o szkoleniu, wyhowaniu i rasah psów wyj¹tkowe akesoria do nauki i zabawy, sprzêt do tresury unikatowa oferta produktów z USA, Anglii, Niemie realizaja zamówieñ w i¹gu 24 godzin spejalne warunki dla partnerów i odbiorów hurtowyh pomys³y na prezent, sposoby na sierœæ psa, prasa, kursy i szkolenia forum.mampsa.pl forum dyskusyjne gor¹e tematy - nowe znajomoœi Twój pies Ciê wkurza - napisz, o zujesz uwa asz, e jest wspania³y - pohwal siê innym profesjonalny panel i rozbudowane mo liwoœi zaawansowana funkjonalnoœæ, prosta obs³uga atrakyjne tematy, œwietne konkursy, wiele og³oszeñ wirtualne miejse spotkañ w³aœiieli psów kalendarz kynologizny i integraja z blogiem

5 zanimpowiesz.mampsa.pl enyklopedia ras psów przewodnik dla przysz³ego w³aœiiela zobaz, zy mo esz byæ w³aœiielem psa i wybierz psa swoih marzeñ przewodnik dla przysz³yh w³aœiieli psów harakterystyka poszzególnyh ras psów i ih przeznazenie galeria zdjêæ psów nades³anyh przez u ytkowników obowi¹zki w³aœiiela... jak¹ rasê wybraæ... pies zy suka... blog.mampsa.pl internetowy pamiêtnik blog o w³asnym psie mój pies, moje yie, moja historia internetowy pamiêtnik psi¹ ³ap¹ i ogonem pisany iekawostki z yia psów, opowiadania i historie o psah w³asne w¹tki z mo liwoœi¹ dodawania komentarzy zdjêia z odziennego yia oraz filmy z wyiezek i szkoleñ

6 innowayjne pomys³y ksi¹ ki do psiewertowania psizytnik internetowy nigdy wiêej nie kupuj psa w worku - zanim zamówisz ksi¹ kê, zajrzyj, o jest w œrodku, przewertuj kartki - teraz nie musisz wyhodziæ z domu - zobaz, oeñ i podejmij deyzjê siedz¹ przy komputerze * PSICZYTNIK dostêpny jest dla ksi¹ ek Wydawnitwa GALAKTYKA: Wydawnitwa EGROS: Wydawnitwa REBIS oraz Hahette Livre Polska, wkróte wiêej. mo liwoœæ sprawdzenia, o zawiera ksi¹ ka przed zakupem mo na oeniæ uk³ad tekstu, iloœæ zdjêæ zy ilustraji teraz nie trzeba polegaæ na prasie, sprzedawy lub opiniah znajomyh tylko sklep mampsa.pl udostêpnia opjê wertowania ksi¹ ek wystarzy klikn¹æ w naro nik kartki, aby przewróiæ kolejn¹ stronê mo na przewróiæ kartkê tak samo, jak w realnej ksi¹ e wielki test klikerów sztuka klikania test przygotowany przez mampsa.pl w opariu o opinie Klientów sklepu, nasze doœwiadzenia w klikaniu oraz oeny ekspertów i ih psy porównanie wszystkih rodzajów klikerów dostêpnyh na polskim rynku gotowy artyku³ przeznazony do publikaji w prasie kynologiznej opraowany spejalnie dla poz¹tkuj¹yh i niezdeydowanyh osób zawiera komentarze spejalistów w dziedzinie szkolenia psów

7 kreatywne rozwi¹zania unikalna oferta rasowy pakiet reklamowy idealny sposób na reklamê widozn¹ wy³¹znie tam, gdzie zagl¹da i przebywa potenjalny Klient wszysy odbiory w³aœiiele psów dostêpny dla ras: kompleksowa reklama dla w³aœiieli psów danej rasy reklama w sklepie przy produktah dla wybranej rasy og³oszenie przy hodowah danej rasy w katalogu informaja przy opisie rasy w naszej enyklopedii temat przy odpowiednim w¹tku na forum dyskusyjnym mi³oœniy danej rasy przyk³adowo: tylko dla osób zainteresowanyh owzarkiem niemiekim kupony promoyjne sfora mampsa dla przyjaió³ i sta³yh Klientów sklepu oraz dla osób odwiedzaj¹yh firmy z katalogu o miesi¹ nowy asortyment promoji i super eny

8 formy reklamy w serwisie reklama przez a³y miesi¹ typowe formy reklamy bannery, buttony, linki na ka dej stronie nag³ówek strony w³asny artyku³ albo strona sponsorowana spejalnie dobrane miejsa rasowy pakiet reklamowy reklama w stylu produkt miesi¹a preyzyjna informaja w dowolnym miejsu dwie strony w wirtualnej ksi¹ e próbki i ulotki dla Klientów sklepu inserty do pazek og³oszenie w e-biuletynie psiletter zupe³nie bezp³atna reklama za banner niesamowity pop-up oferta spejalna

9 pierwsze miejsa w siei sklep.mampsa.pl sklep dla psów szkolenie i wyhowanie pies nauka i zabawa zabawki kong westie sklep doberman pies na medal kliker przyk³adowe s³owa kluzowe pierwsza strona wyszukiwania katalog.mampsa.pl hodowy hihuahua husky syberyjski hodowle szkolenie psów poznañ salon kosmetyzny dla psów warszawa forum.mampsa.pl forum szkolenie psa forum owzarek australijski forum oeny produktów dla psów forum wyhowanie psów przyjaiele i partnerzy

10 grupy doelowe serwis mampsa.pl trafia do œiœle okreœlonej i starannie wyselekjonowanej grupy odbiorów mam psa hê psa mia³em psa spejaliœi psia firma o wybraæ znudzeni w³aœiiele psów osoby poz¹tkuj¹e z doœwiadzeniem z ogromn¹ wiedz¹ zwi¹zani pra¹ niezdeydowani inni internaui szko³a mampsa.pl katalog.mampsa.pl sklep.mampsa.pl forum.mampsa.pl blog.mampsa.pl zanimpowiesz.mampsa.pl œwiadomoœæ kynologizna odbiory... wszysy mówi¹, e mampsa.pl to bardzo fajny serwis dla psów... hê mieæ psa, to moje marzenie, bêdê udownym w³aœiielem... mojego przyjaiela nie ma ju wœród nas, ale szukam kolejnego... dobrze znam psy, wszysy powinni poznaæ ten nowy serwis... praujê zawodowo z psami, to moje yie, pomagam innym... szukam informaji, porównujê, uzê siê i zbieram opinie... yjê w intermeie szukam nowyh stron, znajdujê iekawostki du a ma³a du a ogromna du a ma³a znikoma

11 zapraszamy do wspó³pray oferta skierowana do osób prowadz¹yh biznes zwi¹zany z psami reklama w sewisie mampsa.pl obenoœæ w katalogu katalog.mampsa.pl oferta hurtowa sklep.mampsa.pl zapraszamy partnerów / sponsorów akje i konkursy serwis mampsa.pl oferta przeznazona dla importerów i produentów akesoriów dla psów produentów zabawek, gryzaków, ubranek, szelek, smyzy, pos³añ sklepów i hurtowni zoologiznyh, tradyyjnyh i internetowyh hodowów, szkó³ dla psów, salonów kosmetyznyh, weterynarzy produentów karmy, preparatów, kosmetyków zwi¹zków i organizaji, wydawnitw i gazet kynologiznyh domów mediowyh i innyh inwestorów

12 kontakt z redakj¹ nasza praa to nasze hobby dlatego kohamy nasz¹ praê mampsa.pl Trybunalska Poznañ Miha³ Filipiak redaktor nazelny telefon: gadu-gadu: mam psa: siberian husky Kamila Janiszewska sprzeda sklep i katalog Katarzyna Filipiak telefon: gadu-gadu: mam psa: oker spaniel administraja marketing telefon: gadu-gadu: mam psa: siberian husky w³aœiiel serwisu mampsa.pl Suess Best Point ul. Trybunalska Poznañ, Polska tel./fax kom./sms gadu-gadu GG

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158 235, stron: 264 Zostañ

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

E-biznes i e-marketing w Praktyce

E-biznes i e-marketing w Praktyce E-biznes i e-marketing w Praktyce Ma gorzata Bednarek Zezwalam na kopiowanie w niezmienionej tre ci i z informacj, e autorami tre ci s Ma gorzata Bednarek i Agencja Interaktywna Migomedia Kilka s ów o

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software

Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tytuł oryginału: The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software Tłumaczenie: Andrzej Stefański ISBN: 978-83-246-3483-5 Copyright 2010 Pragmatic Programmers, LLC All rights reserved Copyright

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce

Sprytny biznes. Załóż i rozwijaj małą firmę w Polsce IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie

E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie E-biznes po godzinach. Jak zarabiać w sieci bez rzucania pracy na etacie Autor: Maciej Dutko ISBN: 978-83-246-3074-5 Format: 140 208, stron: 160 Własny biznes bez ryzyka Jak możesz zarabiać w internecie?

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Poradnik telemarketera

Poradnik telemarketera Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne ISBN 83-902732-0-9 Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, 01-652 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki

Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Tytuł oryginału: The Facebook Era: Tapping Online Social Networks to Market, Sell, and Innovate, Second Edition Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński,

Bardziej szczegółowo