Czym jest Informator Maturzysty? Szanowni Pañstwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest Informator Maturzysty? Szanowni Pañstwo,"

Transkrypt

1 Szanowni Pañstwo, Bogata oferta kszta³cenia uczelni publicznych cieszy siê niezmiennie najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród m³odzie y i co za tym idzie uczelnie publiczne s¹ najczêœciej szko³ami pierwszego wyboru maturzystów. Jak wyró niæ oraz zaprezentowaæ Uczelniê na tle innych publicznych szkó³ wy szych z ca³ej Polski? Akademickie Centrum Informacyjne zaprasza do skorzystania z oferty T r o p i c i e l a M a t u r z y s t y ( www. tropiciel. maturzysty.pl). Tropiciel Maturzysty pozwoli Pañstwu dodatkowo wzmocniæ pozytywny wizerunek Uczelni oraz wskazaæ przysz³ym studentom, e dany kierunek studiów warto studiowaæ w³aœnie u Pañstwa. Czym jest Informator Maturzysty? Tropiciel Maturzysty to narzêdzie niezbêdne ka demu maturzyœcie, które pomaga œwiadomie zaplanowaæ œcie kê edukacyjn¹ oraz odnaleÿæ siê w labiryncie zasad rekrutacji uczelni publicznych. Maturzysta sprawdza ró ne kombinacje przedmiotów maturalnych pod k¹tem wyboru studiów wy szych w ca³ym kraju. Tropiciel Maturzysty pozwala w szybki i ³atwy sposób sprawdziæ, jakie przedmioty zdawaæ na maturze, by m ó c u b i e g a æ s i ê o i n d e k s wymarzonego kierunku studiów.

2 Od przedmiotów maturalnych do Twojej Uczelni, czyli jak dzia³a Tropiciel Maturzysty Krok 1. Maturzysta wybiera przedmioty, które zdaje na maturze oraz zaznacza ich poziom (podstawowy lub rozszerzony). Krok 2. Wyszukiwarka wskazuje mu kierunki studiów, na które mo e sk³adaæ dokumenty oraz Uczelnie, na których mo e je studiowaæ.

3 Tropiciel Maturzysty towarzyszy maturzyœcie... Tropiciel Maturzysty towarzyszy maturzyœcie przez wiele miesiêcy: od momentu deklaracji przedmiotów maturalnych, a po poszukiwanie i ostateczny wybór kierunku studiów spoœród bogatej i wci¹ udoskonalanej oferty szkó³ wy szych. Tropiciel Maturzysty pozwala maturzyœcie... Tropiciel pozwala maturzyœcie nie tylko wybraæ kierunek studiów i uczelniê, ale dostarcza mu równie rzetelnych informacji o Maturze 2013 w specjalnie przygotowanym bloku poradnikowym, a tak e opisy najpopularniejszych kierunków studiów oraz codziennie aktualizowane newsy. Kierunki studiów i uczelnie tropi¹: maturzyœci uczniowie szkó³ gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych studenci i absolwenci, którzy zdawali now¹ maturê pedagodzy, wychowawcy, doradcy zawodowi, rodzice, opiekunowie Promocja tropiciel.maturzysty.pl: mailing do wszystkich szkó³ œrednich w ca³ym kraju, zachêcaj¹cy do korzystania z wyszukiwarki reklamy wizerunkowe w ogólnopolskich i regionalnych informatorach dla maturzystów kampanie banerowe na portalach: publicity w mediach ogólnopolskich i regionalnych Polecamy Pañstwa uwadze: pozycjonowanie kierunków studiów, rozbudowane prezentacje, bannery, atrakcyjne pakiety.

4 Uwaga! PROMOCJA* Pozycjonowanie kierunków studiów prezentacja Uczelni GRATIS (12 miesiêcy) 1900 z³ 20 % z³ + miesiêczna kampania bannerowa (banner 750x100) lub Pozycjonowanie kierunków studiów prezentacja Uczelni GRATIS (6 miesiêcy) 1100 z³ 15 % z³ + miesiêczna kampania bannerowa (banner 750x100) * Promocja wa na do r. CENNIK 3 miesi¹ce 6 miesiêcy 12 miesiêcy Prezentacja Pozycjonowanie (10 kierunków)* prezentacja GRATIS z³ z³ Pakiet podstawowy z³ Pakiet sponsorski z³ z³ Banner/billboard 200 x x x x z³ z³ 800 z³ z³ z³ z³ z³ z³ Poznaj Uczelniê 400 z³ Artyku³ sponsorowany 400 z³ 800 z³ Patron kierunku studiów 99 z³ * Za ka de kolejne 10 kierunków dop³ata 200 z³ (przy zamówieniu na okres 12 miesiêcy brak dop³aty)

5 PREZENTACJA link przy kaýdym kierunku Uczelni? Nazwa i pe³ne dane teleadresowe, adres www, , logo? O Uczelni? Opis? Uczelnia w liczbach? W³adze? Lokalizacja? Kierunki i zasady rekrutacji? Kierunki i specjalnoœci? Zasady rekrutacji? Koszty nauki? Dowiedz siê wiêcej? Stypendia? Praktyki i sta e? Organizacje studenckie? Wspó³praca z zagranic¹? Dzia³alnoœæ pozadydaktyczna? Warunki studiowania tabelka? Galeria foto (max 20 zdjêæ) lub filmik POZYCJONOWANIE prezentacja GRATIS Uczelnia wybiera 10 kierunków, które chce promowaæ. Kierunki te s¹ pozycjonowane wyœwietlaj¹ siê w tabeli promocyjnej jako pierwsze wyniki wyszukiwania. W ramach pozycjonowania wszystkie kierunki s¹ podlinkowane i przekierowuj¹ do prezentacji Uczelni. PAKIET PODSTAWOWY? Prezentacja? Pozycjonowanie? Banner 200x160 pikseli? Ulotka do druku? Poznaj Uczelniê PAKIET SPONSORSKI? Logo na stronie g³ównej i podstronach? Prezentacja? Pozycjonowanie wszystkich kierunków? Banner 750x100 pikseli? Ulotka do druku? Artyku³ sponsorowany? Poznaj Uczelniê PATRON KIERUNKU STUDIÓW Aktywny logotyp uczelni i nazwa uczelni zamieszczone przy wybranym kierunku studiów z zak³adki Charakterystyka kierunków studiów. Zak³adka zawiera ponad 700 szczegó³owo opisanych kierunków studiów i specjalnoœci. ARTYKU SPONSOROWANY (Dowiedz siæ wiæcej) Zajawka na stronie g³ównej (max 250 znaków tekstu oraz element graficzny o wymiarach 100x80 pikseli) linkuj¹ca do artyku³u. W³aœciwy artyku³ na podstronie (max 3600 znaków tekstu oraz dwie grafiki). FOLDER UCZELNI materia³ przygotowany przez Uczelniê w formacie PDF lub DOC. BILLBOARD / BANNER Graficzna reklama dynamiczna. Wyœwietla siê na stronie g³ównej lub podstronach rotacyjnie. Klikniêcie w baner powoduje automatyczne przejœcie do reklamowanej strony uczelni. Wymiary (wartoœci podane w pikselach) oraz wielkoœæ plików: 750 x 100 do 35 kb 336 x 200 do 35 kb 200 x 160 do 20 kb 160 x 600 do 35 kb Banery powinny byæ zapisane w formacie GIF, SWF. W przypadku banerów zapisanych w formacie SWF, adres URL powinien byæ zakodowany w najwy ej po³o onej warstwie kreacji: on (release){geturl("http://www.adres.pl", "_blank"); POZNAJ UCZELNIÊ Logo i nazwa Uczelni na stronie g³ównej z linkiem przekierowuj¹cym na stronê Uczelni

6 FORMULARZ ZLECENIA proszê przes³aæ pod nr faksu: nazwa i pieczêæ zleceniodawcy Zlecamy Akademickiemu Centrum Informacyjnemu zamieszczenie w portalu: tropicielmaturzysty.pl Prezentacja Pozycjonowanie prezentacja GRATIS Pakiet podstawowy Pakiet sponsorski Baner/Billboard rozmiar: 200 x x x x 600 Poznaj Uczelniê Artyku³ sponsorowany Patron kierunku studiów Oœwiadczamy, e nale noœæ za promocjê w kwocie:... s³ownie % VAT uregulujemy przelewem na konto: w miesiêcznych ratach jednorazowo Akademickie Centrum Informacyjne Bank Zachodni WBK S.A. VI O/Poznañ w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania faktury. Oœwiadczamy, e jesteœmy p³atnikiem VAT nr NIP... i upowa niamy Akademickie Centrum Informacyjne do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. OSOBA KONTAKTOWA Imiê i nazwisko... Telefon Data czytelny podpis i pieczêæ zleceniodawcy Akademickie Centrum Informacyjne Krzysztof Kêdzierski spó³ka jawna, ul. Ratajczaka 18a, Poznañ, NIP: , Sàd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem KRS

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 4 (72)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Bardziej szczegółowo

Unikalna społeczność

Unikalna społeczność - Prezentacja portalu - PARTNER Innowacyjne funkcje - łączymy w pełni z Facebook i Youtube Rozbudowana wyszukiwarka języków Codzienne aktualizacje: artykuły, testy i porady Bardzo wysokie pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: PRZEMÓWIENIA KLUCZOWE: Inspiruj¹ce i kreatywne prelekcje osób znanych

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI WSTEP, o programie co to jest cennik zasady Kamelot radzi: Jesteœ otwarty i zdeterminowany na sukces w bran y? Zacznij powa nie myœleæ o Internecie jak o kluczowej i sta³ej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie strony internetowej dla celów projektu. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI Wygodne zarz¹dzanie i dostêp do danych z Twojego biura rachunkowego dziêki internetowej platformie mojecyferki.pl Krok 1. Zaloguj siê do platformy mojecyferki.pl...2

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2015

Oferta reklamowa 2015 Oferta reklamowa 2015 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna form reklamowych

Specyfikacja techniczna form reklamowych Specyfikacja techniczna form reklamowych Data aktualizacji 07.05.2015 Liczba stron: 22 Typ opracowania: Specyfikacja techniczna Rodzaj dokumentu: Dokument jawny SPIS TRE CI WPROWADZENIE... 3 OGÓLNE ZAŁO

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Katalog szkoleń. www.trainingplanet.pl

OFERTA WSPÓŁPRACY. Katalog szkoleń. www.trainingplanet.pl OFERTA WSPÓŁPRACY Katalog szkoleń www.trainingplanet.pl Publikuj oferty szkoleniowe Pozyskuj zapytania ofertowe Sprzedawaj szkolenia Przeglądaj przetargi branżowe Promuj obiekty szkoleniowe Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Paulina Forma Akademia Œwiêtokrzyska w Kielcach 97 Internet w wychowaniu szanse i zagro enia ABSTRAKT W procesie kszta³towania osobowoœci m³odego cz³owieka znacz¹ca rolê odgrywaj¹ zadatki wrodzone, œrodowisko,

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

MEDIAPAKIET 2015 RZECZYWISTY KONTAKT Z LOGISTYKĄ SPIS TREŚCI INFORMACJE O WYDAWNICTWIE I PORTALU 2. Portal branżowy to:

MEDIAPAKIET 2015 RZECZYWISTY KONTAKT Z LOGISTYKĄ SPIS TREŚCI INFORMACJE O WYDAWNICTWIE I PORTALU 2. Portal branżowy to: różnorodne formy przekazu promocyjnego MEDIAPAKIET 2015 Portal branżowy to: wyselekcjonowane informacje kompendium wiedzy szybki i stały dostęp do treści świadomy odbiorca precyzja w dotarciu do grupy

Bardziej szczegółowo

Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Uwagi wstêpne

Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Uwagi wstêpne Ma³gorzata ADAMIK-SZYSIAK DOI : 10.14746/pp.2014.19.2.8 Lublin Media elektroniczne w polskich kampaniach wyborczych do Parlamentu Europejskiego Streszczenie: G³ówne refleksje badawcze w artykule koncentruj¹

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo