WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy."

Transkrypt

1 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2589 dotyczący: Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy. Warszawa, dn r.

2 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej 46, w Warszawie, zwana dalej Zamawiającym w imieniu i na rzecz, którego działa: innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w Przetargu na "Przeglądy, konserwacja i naprawa systemów bezpieczeństwa w obiektach innogy na terenie Warszawy " Termin realizacji przedmiotu Przetargu: Trzy lata od podpisania Umowy O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci spełniający następujące warunki: a) posiadają niezbędne uprawnienia do występowania w obrocie prawym; b) posiadają niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania prac będących przedmiotem Przetargu; c) w ostatnich 3 latach zrealizowali co najmniej 5 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu; d) nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu Przetargu; e) Kopię Polisy Ubezpieczeniowej wraz z warunkami szczegółowymi f) Listę szkoleń odbytych przez pracowników serwisu (lub firm podwykonawczych), w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w firmach których sprzęt jest zainstalowany na obiektach innogy. g) Przedstawią oświadczenie czy firma posiada własny Dział techniczny, czy korzysta tylko z usług podwykonawcy. 2. Procedura Przetargowa Przetarg składa się z dwóch etapów: Etap I Zgłoszenie chęci udziału, Etap II Złożenie ofert w za pośrednictwem Portalu Dostawcy: Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do r. do godziny na Po weryfikacji danych, zakwalifikowanym Oferentom w dniu r. zostaną przesłane dane dotyczące zakresu prac- Załączniki nr 2; 3). Przed złożeniem ofert, w dniu r. zostanie zorganizowane spotkanie w siedzibie innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, w trakcie którego przedstawiciele Działu Bezpieczeństwa Operacyjnego będą odpowiadali na pytania. 2

3 Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres podany na Formularzu Zgłoszenia przed rozpoczęciem składania ofert Etap II Złożenie ofert za pośrednictwem Portalu Dostawcy: Oferta powinna zawierać: następujące dokumenty i oświadczenia: a) plik z danymi z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; b) dowody posiadania przez pracowników Oferenta niezbędnego doświadczenia; c) wykaz ważniejszych prac/referencje z przynajmniej 5 zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem Przetargu. (Kontakt do osoby, która może je potwierdzić); d) Kopię Polisy Ubezpieczeniowej wraz z warunkami szczegółowymi e) Lista szkoleń odbytych przez pracowników serwisu (lub firm podwykonawczych), w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w firmach których sprzęt jest zainstalowany na obiektach innogy. f) Oświadczenie czy firma posiada własny Dział techniczny, czy korzysta tylko z usług podwykonawcy. Uwaga: Pozycje wymienione w punktach c; d; e; f należy przedstawić razem z Formularzem Zgłoszenia wynagrodzenie: 2.4. Składanie oferty a) wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu Przetargu. Wycena przedmiotu Przetargu polega na podaniu kwot bez VAT. Wynagrodzenie musi pokrywać wartość kompletnej realizacji przedmiotu Przetargu, w koszty uzyskania wszelkich niezbędnych do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Przetargu opinii, uzgodnień, materiałów, pozwoleń, decyzji, itp.; Dokumenty wymienione w punkcie 2.2. (Etap II) Procedury Przetargowej należy złożyć w terminie od r. od godziny do r. do godziny za pośrednictwem Portalu Dostawcy: Oferta będzie wprowadzona do Portalu w języku polskim przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego w formie innej niż za pośrednictwem Portalu Dostawcy lub po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane. 3

4 2.5. Pozostałe wymagania Oferta zostanie przesłana bezpłatnie oraz w sposób niewiążący dla Zamawiającego Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zaakceptowania umowy Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę sam lub jako reprezentant spółki. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę (nie dotyczy modyfikacji oferty przed upływem terminu składania ofert) zostanie wyłączony z postępowania Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: I wariant Oferta ryczałtowa za utrzymanie systemów zabezpieczenia technicznego przez cały czas trwania kontraktu (naprawa urządzeń, wymiana, konserwacja itp.) Doświadczenie, na podstawie odbytych szkoleń i referencji II wariant Cena za wykonanie jednego przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń Cena za naprawę poszczególnych urządzeń (bez cen części zamiennych) Cena za roboczogodzinę serwisu Doświadczenie, na podstawie odbytych szkoleń i referencji Zamawiający ma prawo wyboru wariantu Wartość kryteriów oceny zostanie przekazana tylko tym firmom, które zakwalifikują się do dalszej części postępowania. UWAGA Oferent może zaproponować Zamawiającemu termin płatności inny niż 30 dni, tj. 45 lub 60 dni od daty otrzymania faktury. W takim przypadku w ramach kryterium cena łączna, przy wyborze oferty Zamawiający uwzględni przedstawiony przez Oferenta termin płatności Zaoferowanie terminu płatności 45 dni lub 60 dni zwiększy atrakcyjność oferty poprzez uwzględnienie stopy zwrotu z kosztu kapitału. W przypadku wyboru terminu płatności 45 lub 60 Oferent może skorzystać z Programu Finansowania Dostawców. Szczegóły dostępne na stronie w części Dla Dostawców W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów Przetargowych. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dziale Przetargów. Zamawiający może przedłużyć wówczas określony w pkt termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia 4

5 w przygotowywanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały ewentualnemu nowemu terminowi Termin związania ofertą handlową wynosi 90 dni od daty jej złożenia Oferent może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę do końca wyznaczonego w pkt terminu składania ofert Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Przetargową Komisja Przetargowa odrzuca oferty: a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom Przetargu; b) złożone bez wymaganych lub kompletnych dokumentów; c) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści; d) złożone po terminie lub z pominięciem Portalu Dostawcy Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej na okres 7 dni, nazwę Oferenta, którego oferta została wybrana. Po zatwierdzeniu wyniku oceny ofert przetargowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana, o wyniku Przetargu. Oferent zostanie powiadomiony o zasadach zawarcia umowy. Przetarg uznaje się za rozstrzygnięty w dniu zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta została wybrana. 3. Postanowienia Końcowe 3.1. Zamawiający nie przewiduje stosowania preferencji. Wszyscy Oferenci ubiegający się o realizację przedmiotu Przetargu będą traktowani na równych prawach z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn, unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, prowadzenia dodatkowych negocjacji, w tym negocjacji za pośrednictwem aukcji elektronicznych (zasady udziału w aukcji dostępne na stronie Zastrzegamy sobie prawo do przesłania Zamówienia i prowadzenia procesu potwierdzenia zamówienia poprzez kanały elektroniczne oraz za pośrednictwem aplikacji na portalu Zamawiającego Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają upoważnieni pracownicy Zamawiającego: w zakresie procedury Przetargowej: Robert Piskorz, tel , w zakresie przedmiotu Przetargu: 5

6 Tomasz Szymański, tel , kom , 4. Lista załączników: 4.1. Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszenia; 4.2. Załącznik nr 2 Wytyczne w zakresie instalacji i serwisu elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego 4.3. Załącznik nr 3 Zestawienie zamontowanego sprzętu 4.4. Ogólne Warunki Zakupów i Płatności (OWZiP) (dostępne na stronie internetowej Kodeks Etyczny Grupy innogy oraz Katalog Działań Niedozwolonych (dostępny na stronie internetowej Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska" (dostępne na stronie internetowej Projekt umowy (dostępny na stronie internetowej 6

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2588 dotyczący: Ochrona fizyczna obiektów innogy w Warszawie. Warszawa, dn. 22.09.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1579

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1579 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1579 dotyczący: Wykonanie projektu wykonawczego i aranżacji pomieszczeń lokalu Sali Obsługi Klienta innogy Stoen Operator ul. Rudzka 18 w Warszawie na podstawie zatwierdzonej

Bardziej szczegółowo

dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy.

dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1636 dotyczący: Wydruk i kopertowanie korespondencji masowej innogy. Warszawa, dn. 25.01.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2103

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2103 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2103 dotyczący: Remont łazienek w budynku techn. - biurowym przy ulicy Nieświeskiej 52 w Warszawie. Warszawa, dn. 24.05.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1363

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1363 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1363 dotyczący: Odbioru i utylizacja materiałów odpadowych, w tym odpadów niebezpiecznych, złomu stalowego i metali kolorowych, w tym kabli, transformatorów, urządzeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1547

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1547 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1547 dotyczący: Sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą z dnia 20/05/2016 o Efektywności Energetycznej (Dz. U. poz. 831 z dnia 11/06/2016).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1884

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1884 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1884 Dotyczący: Urządzenia probiercze VLF Sinus 34kV SebaKMT Warszawa, dn. 23.03.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P083/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P083/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P083/16 dotyczący: Remont 30 stacji transformatorowych 15/0,4kV na terenie Warszawy Warszawa, dn. 03.03.2016r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P015/16 dotyczący: Termomodernizacji elewacji i dachu budynku stacji diagnostycznej przy ul. Nieświeskiej 52 w Warszawie. Warszawa, dn. 29.01.2016r. Wersja 1.0 z dn.

Bardziej szczegółowo

OFERTOWE WYMAGANIA. Przetarg. wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin.

OFERTOWE WYMAGANIA. Przetarg. wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1081 dotyczący: Wykonanie projektów przebudowy oświetlenia wietlenia,, dróg wewnętrznych RPZ Płudy, RPZ Henryków oraz przebudowa ogrodzenia RPZ Tarchomin. Warszawa, dn.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1322

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1322 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1322 dotyczący: Zakup zegarków. Warszawa, dn. 14.11 11.20.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-791

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-791 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-791 dotyczący: Przebudowa dróg, oświetlenia dróg zewnętrznych w RPZ Białołęka ul Borecka 4 w Warszawie. Warszawa, dn. 09.08.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P454/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P454/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P454/15 dotyczący: Projekt budowlany i projekty wykonawcze przebudowy wejścia głównego oraz termomodernizacji elewacji budynku RPZ Stegny z częścią biurowego przy ul.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1679

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1679 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1679 Dotyczący: Dostawy urządzeń teleinformatycznych MBS Router (MBSR) wraz z systemem autokonfiguracji Warszawa, dn. 03.03.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Budowy środowiska VDI

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Budowy środowiska VDI WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1232 dotyczący: Budowy środowiska VDI Warszawa, dn. 02.11.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1024

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1024 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1024 dotyczący: Dostawa kalendarzy książkowych na 2017r. Warszawa, dn. 19.09.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg 2252/17

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg 2252/17 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2252 2252/17 dot: Sporządzenia wniosku o dofinasowanie projektu (wraz z załącznikami) dla innogy Stoen Operator w ramach naboru nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 (RPO woj.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2718 dotyczący: Dostawy 100 szt. szaf pomiarowych dla układów pomiarowych kategorii Bx Warszawa, dn. 26.10.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-341

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-341 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-341 dotyczący: Modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Wschodnia Warszawa, dn. 25.04.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn r.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn r. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1581 dotyczący: Zakup izolatorów kompozytowych. Warszawa, dn. 09.01 01.20.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-303

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-303 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-303 dotyczący: Dostawa układu magazynowania energii Warszawa, dn. 04.04.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2495

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2495 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2495 dotyczący: Przegląd zasilaczy buforowych stacjach energetycznych typu RSM Warszawa, dn. 25.08.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P315/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P315/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P315/15 dotyczący: Projekt NWBC ESS elementy płacowe Warszawa, dn. 03.09.2015r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2507

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2507 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2507 dotyczący: Budowy farmy wiatrowej Żukowice LOT 2 prace budowlane Warszawa, dn. 02.02.2018r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Renewables Polska Sp. z o.o z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P146/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P146/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P146/15 dotyczący: nasadzeń zastępczych na potrzeby budowy farmy wiatrowej Nowy Staw Warszawa, dn. 16.04.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Renewables Polska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ...

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P234/15. dotyczący: Testy penetracyjne Warszawa, dn r. ... WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P234/15 dotyczący: Testy penetracyjne 2015 Warszawa, dn. 01.07.2015r. 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-13

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-13 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-13 1319 19 dotyczący: Zakup gadżetów. Warszawa, dn. 14.11 11.20.2016r. 1. Dane Ogólne innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 WYMAGANIA OFERTOWE. dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn

Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 WYMAGANIA OFERTOWE. dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn Przetarg nr FZ-Z/PZ-58616 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/PZ-586/16 dotyczący: Dostawa aparatury, izolatorów i wkładek bezpiecznikowych. Warszawa, dn. 31.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P372/15. dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P372/15. dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P372/15 dotyczący: współpracy ramowej w zakresie dostaw konstrukcji wsporczej dla elektrowni fotowoltaicznych. Warszawa, dn. 09.11.2015r.... 1. Dane Ogólne RWE Polska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-842

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-842 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-842 dotyczący: sprzedaży wierzytelności bezskutecznej egzekucji komorniczej przysługujących RWE Polska S.A. Warszawa, dn. 19.08.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: partnerstwa strategicznego w obszarach SAP CRM. Warszawa, dn r.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg. dotyczący: partnerstwa strategicznego w obszarach SAP CRM. Warszawa, dn r. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2684 dotyczący: partnerstwa strategicznego w obszarach SAP CRM Warszawa, dn. 20.10 10.20.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1627

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1627 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1627 dotyczący: Wybór Podwykonawcy Audytora Energetycznego/Efektywności energetycznej dla innogy Warszawa, dn. 28.03.2017r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 dotyczący: wyboru agencji interaktywnych do podpisania umów ramowych z RWE Polska. Warszawa, dn. 06.04.2016r. Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-444

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-444 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-444 dotyczący: wyboru geodety dla przygotowania map oraz geodezyjnego wydzielenia 7 działek po zakończeniu realizacji projektu Park Wiatrowy Opalenica Warszawa, dn. 09.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P419/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P419/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P419/15 dotyczący: Pogwarancyjne wsparcie serwisowe na urządzenia IT (serwery RACK, BLADE, szafki BLADE owe oraz macierze) firmy HP Warszawa, dn. 19.11.2015r.... 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P425/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P425/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P425/15 dotyczący: Dostawy szaf pomiarowych niskiego napięcia modułów bilansujących stacji SN/nN (szafa MBS). Warszawa, dn. 23.11.2015r.... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-374

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-374 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-374 dotyczący: Demontaż słupa kratowego 110kV nr 38 wraz z fundamentem - vis a vis ul. Drawskiej 7 oraz z niwelacją i uporządkowaniem terenu. Warszawa, dn. 21.04.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2123

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-2123 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2123 dotyczący: Remontu 22 budynków stacji 15/04kV w zakresie wymiany drzwi, naprawy dachów, elewacji zewnętrznych i likwidacji dołów olejowych. Warszawa, dn. 01.06.2017r.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-646

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-646 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-646 dotyczący: opracowania projektu modernizacji sieci w okolicach ul. Namysłowska/Konopacka/Stalowa/Wileńska/Grodzieńska Warszawa, dn. 20.06.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1582

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1582 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1582 dotyczący: świadczenia usług związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę przyłączy i sieci elektroenergetycznych w oparciu o specyfikacje usług

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-481

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-481 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-481 dotyczący: prace przy ul. Fosa dz. 14/2, 15, 16 obręb 1-10-04 Warszawa, dn. 11.05.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1919

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1919 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1919 Wykonanie prac: Jaktorowska/Karolkowa dz.11/2, dz.10/4 Warszawa, dn. 30.03.2017 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-589

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-589 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-589 dotyczący: Modernizacja oświetlenia komór transformatorów 110/15kV na stacjach: Zadanie 1: RPZ Śródmieście, Zadanie 2: RPZ Batory. Warszawa, dn. 07.06.2016r. 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-483

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-483 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-483 dotyczący: Remont pomieszczeń akumulatorni na stacji energetycznej RPZ Białołęka przy ulicy Boreckiej 4 w Warszawie. Warszawa, dn. 03.06.2016r. 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P221A/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P221A/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P221A/15 dotyczący: opracowania projektu modernizacji sieci przy ul. Młodzieńcza Warszawa, dn. 06.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P297/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P297/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P297/15 dotyczący: przygotowania projektu i wykonania prac związanych z modernizacją układu pomiarowego Klarysew pomiar graniczny Warszawa, dn. 04.09.2015... 1. Dane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P214/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P214/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P214/15 dotyczący modernizacji sieci przy ul. Toruńskiej 68. Warszawa, dn. 05.06.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P413/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P413/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P413/15 na przyłączenie obiektu przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27. Warszawa, dn. 09.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015

WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P405/15 Dot.: odprawy celne i logistyka sprzętu PV Warszawa, dn. 08.12.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P432/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P432/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P432/15 dotyczący: przebudowy 13 szt. złączy kablowych nn i 3 szt. węzłów kablowych nn, ul. Materii 12 i inne. Warszawa, dn. 01.12.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2669 dotyczący: Pomiaru pól-em w stacjach WN dla potrzeb BHP Warszawa, dn. 10.10.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1881

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1881 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1881 dotyczący: sprzedaży 2 sztuk transformatorów olejowych 110/15kV o mocy 25MVA ze stacji RPZ Jelonki (ul. Powstańców Śląskich 65 w Warszawie). Warszawa, dn. 23.03.2017

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P020/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P020/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P020/16 dotyczący: realizacji prac przyłączeniowych przy ul. Powązkowskiej dz. 23/1 Warszawa, dn. 02.02.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1049

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-1049 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1049 dotyczący: prac przy ul. Zarzecze 11B, 13B, dz.16 obręb4-06-13 Warszawa, dn. 16.09.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. INNOGY Stoen Operator Spółką

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P275/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P275/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P275/15 dotyczący: przebudowy 20 szt. złączy kablowych nn, ul. Gąsek 55A i inne. Warszawa, dn. 29.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P199/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P199/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P199/15 dotyczący: zakupu plomb monterskich zgodnie ze specyfikacją techniczną. Warszawa, dn. 10.06.2015 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P281/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P281/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P281/15 dotyczący modernizacji sieci przy ul. Rabsztyńska 15. Warszawa, dn. 10.08.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-561

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-561 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-561 dotyczący: opracowania projektu oraz wykonania prac w terenie Łowicka / Wiktorska Warszawa, dn. 27.05.2016 Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P400/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P400/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P400/15 dotyczący realizacji prac przyłączeniowych przy Al. Szucha 23 dz. 23. Warszawa, dn. 09.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA. Przetarg nr FZ-Z/P0301/15

WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA. Przetarg nr FZ-Z/P0301/15 WYMAGANIA OFERTOWE_AKTUALIZACJA Przetarg nr FZ-Z/P0301/15 dot: Sprzątanie budynków biurowych RWE Warszawa, dn. 10.09.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P254A1/15 dotyczący: Dostawy ubrań służbowych dla pracowników Bezpośredniej Obsługi Klienta Warszawa, dn. 27.11.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P266/15

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P266/15 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P266/15 dotyczący: wyceny środków trwałych po budowie parków wiatrowych Warszawa, dn. 28.07.2015... 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2604 dotyczący: napraw awaryjnych linii kablowych 110 kv Warszawa, dn. 16.10.2017r 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie.

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie. WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-2274 Przetarg na wymiany legalizacyjne na liczniki o utrudnionym dostępie. Warszawa, dn. 09.08.2017 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU

ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU ZAPYTANIE OFERTOWE: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BANKU Informacje o zamawiającym Zamawiającym jest: mbank S.A. z siedzibą - ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa zwany dalej również Bankiem Strona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow)

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow) WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-1216 dotyczący: Zakup usługi rozwoju i utrzymania aplikacji JIRA (jflow) Warszawa, dn. 26.10.2016 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Business Services Polska Spółką z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami.

Oferta cenowa na wykonanie usługi powinna być sporządzona zgodnie z załącznikami. Poznań, dnia 13 lutego 2015r. L.Dz. WSB/P/Adm/3/2015 Szanowni Państwo! Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie fizycznej ochrony obiektu i mienia na poszczególnych budynkach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ul. Przemysłowa 5C tel. 44 736 11 98 Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: Projekt i realizacja aranżacji klubu nocnego o pow. ok. 520 m2 w Hotelu INTERFERIE Medical SPA przy ul. Uzdrowiskowej 15, 72-600 Świnoujście

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA

ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ZP/7ADM/2017... (pieczęć Wydziału) ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym dotyczącym udzielenia

Bardziej szczegółowo

LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim ZAPYTANIE OFERTOWE

LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim ZAPYTANIE OFERTOWE LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim Skulsk, dn. 18-12-2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę psychologa dla beneficjentów z terenu gminy Skulsk w ramach: Projektu pn.: LUS Lokalne Usługi Społeczne

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY SUSPENSJI PEREŁEK GPPS Z-0101 Z MIESZADŁEM MX-0101 I ZBIORNIK ROZDZIELAJĄCY V-0101

ZBIORNIK BUFOROWY SUSPENSJI PEREŁEK GPPS Z-0101 Z MIESZADŁEM MX-0101 I ZBIORNIK ROZDZIELAJĄCY V-0101 l.dz. nr 150033/011/InVX Oświęcim, dnia 22 kwietnia 2016 Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MSPbiuro Andrzej Korbaś Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Opole, 13 lipca 2015r. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma, zwana dalej Zamawiającym, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Wdrożenie zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE 10-11-2015 Wybór dostawcy na odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr FZ-Z/P039/16 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr FZ-Z/P039/16 dotyczący: Przebudowa dróg na terenie stacji energetycznej RPZ Słodowiec w Warszawie przy ulicy Włościańskiej 1. Warszawa, dn. 24.02.2016 1. Dane Ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz

2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych- CIECH Pianki Bydgoszcz CIECH Pianki sp. z o.o. 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 tel.: 669-697-182 www.ciechgroup.com S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia 2017_CP_1856 Automatyzacja procesów magazynowych-

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu ofertowego na udzielenie zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu ofertowego na udzielenie zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu ofertowego na udzielenie zamówienia Dostawa zestawu suwnic i trawers I. Informacje ogólne 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Grenadierów, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dn. 7.08.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: Udzielenia Zamówienia w trybie Konkursu ofert" ogłoszonego przez Spółdzielnię Budowlano Mieszkaniową Grenadierów, al.

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ WAPNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka l.dz. nr 150033/006 Demonstracja technologii wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych z dodatkiem atermicznym o obniżonym współczynniku przewodnictwa cieplnego POIR.01.01.02-00-0081/15 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie

Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni reklamowych na Stadionie Narodowym w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin konkursu ofert wraz z negocjacjami na najem powierzchni

Bardziej szczegółowo

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU

Siarkopol Gdańsk S.A. ul. Mjr H. Sucharskiego 12 80-601 Gdańsk WARUNKI PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU na wykonanie projektu tacy przeciwrozlewowej wraz z niezbędną infrastrukturą jako zabezpieczenie zbiornika o poj. 10.000 m 3 przeznaczonego do magazynowania produktów ropopochodnych o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 06/2014

Zapytanie ofertowe nr 06/2014 Poznań, dnia 27.11.2014r. Zapytanie ofertowe nr 06/2014 dotyczy: zaprojektowania, wykonania, dostarczenia i wdrożenia kompleksowego systemu informatycznego zarządzania kancelarią brokerską, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/MW/2015 z dnia 09.03.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE. dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego"

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE. dla zadania p.n.: Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego 1 OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA PRACE PROJEKTOWE dla zadania p.n.: "Monitoring Kompleksu Kościoła Wang - utworzenie stanowiska dozoru fizycznego" Postępowanie przygotowawcze w ramach założeń: Programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-3061

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-3061 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-3061 dotyczący: Wykonania modernizacji stacji RPZ Targówek i RPZ Bródno Warszawa, dn. 12.01.2018r. 1. Dane Ogólne 1.1. innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE ZADANIA p.n.: "Opracowanie projektu budowlanego na elewację Domu Parafialnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wang w Karpaczu przy ul. Na Śnieżkę 8 stosując kryterium

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo