Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego"

Transkrypt

1 Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu.r. pomiędzy: Starostą Oświęcimskim, reprezentowanym przez Dyrektora / Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, Panią / Pana..., działającego na podstawie upoważnienia zwanego dalej "Urzędem", a (nazwa Pracodawcy),.. (siedziba i adres), NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez..., zwanym dalej "Pracodawcą", sporządzona na podstawie art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) oraz 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639). Strony uzgadniają, co następuje: 1 Słowniczek pojęć Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 1. Kształceniu ustawicznym oznacza to kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawców w zakresie: 1) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą, 2) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 3) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 4) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. 2. Mikroprzedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 3. Pomocy de minimis oznacza to pomoc publiczną państwa w wysokości nieprzekraczającej euro w ciągu 3 lat, która nie podlega zgłoszeniu zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 1

2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1) lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 9). 4. Pracodawcy należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 5. Pracowniku oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy. 6. Przeciętnym wynagrodzeniu należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 149 ze zm.). 7. Ustawie oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 149 ze zm.). 8. Wniosku oznacza to Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców zgodnie z 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 2 Przedmiot umowy 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie, Urząd przyznaje Pracodawcy, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne dla pracowników i Pracodawców, zwane dalej dofinansowaniem, w łącznej kwocie wynoszącej...pln (słownie:...), dla osób, co stanowi % kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, stanowiącego integralną część umowy (załącznik nr 5 do umowy). 2. Dofinansowanie udzielone jest ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i może być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawców, na które składają się następujące działania wymienione we wniosku, stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr 5 do umowy): 1) kursy w kwocie...zł dla osób, 2) studia podyplomowe w kwocie...zł dla osób, 3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych w kwocie...zł dla osób, 4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu w kwocie...zł dla osób, 5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem w kwocie...zł dla osób. 2

3 3. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania kosztów kształcenia ustawicznego, w ramach działań, o których mowa w ust. 2, dotyczących wyłącznie pracowników przez siebie zatrudnionych i Pracodawców. 4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 3 Warunki udzielania dofinansowania 1. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie, o którym mowa w 2 ust. 1 umowy, wyłącznie na realizację działań dotyczących kształcenia ustawicznego, o których mowa w 2 ust. 2 umowy, z wyłączeniem finansowania kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdem dla osób objętych kształceniem ustawicznym. 2. Urząd zobowiązuje się przekazać środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o których mowa w 2 ust. 1 umowy, na wskazany rachunek bankowy Pracodawcy nr, w terminie 14 dni od dnia złożenia dyspozycji przelewu przez Pracodawcę (załącznik nr 1 do umowy). 3. W przypadku niezależnego od działania Urzędu braku środków na rachunku bankowym, Urząd zastrzega sobie możliwość wypłaty środków w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 bez odsetek za zwłokę. 4. W przypadku, gdy Pracodawca nie jest mikroprzedsiębiorcą, zobowiązuje się on do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% udokumentowanych kosztów działań kształcenia ustawicznego, wymienionych w 2 ust. 1 i 2 umowy. 5. Pracodawca po otrzymaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, o których mowa 2 ust. 1 umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego ich wydatkowania na działania określone w 2 ust. 2 umowy. 6. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane Pracodawcy, będącemu przedsiębiorcą, na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 7. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane zostają na działania, o których mowa 2 ust. 2 umowy, rozpoczynające się w danym roku budżetowym. Rozliczenie tych środków powinno nastąpić po zakończeniu i zrealizowaniu przewidzianych działań i może zostać dokonane w roku następnym, w terminie określonym w 4 ust. 1 umowy. 8. Niemożliwe jest dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego, w przypadku gdy zostało ono już rozpoczęte lub zakończone przed zawarciem niniejszej umowy. 9. Jeżeli forma kształcenia ustawicznego, na którą Pracodawca otrzymał środki nie rozpoczęła się w roku, na który została przyznana, środki te podlegają zwrotowi do Urzędu, a niniejsza umowa zostaje rozwiązana po dokonaniu zwrotu. W przypadku form kształcenia ustawicznego, obejmujących więcej niż 1 rok, środki finansowe będą przekazywane zgodnie ze złożoną przez Pracodawcę dyspozycją przelewu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 10. Pracodawca zobowiązuje się, że działania, o których mowa w 2 ust. 2 umowy, nie będą realizowane przez Usługodawcę (wykonawcę działań obejmujących kształcenie ustawiczne), z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Pracodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Pracodawcy, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 3

4 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11. Pracodawca korzystający z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zobowiązuje się do: 1) udokumentowania wnoszonego wkładu własnego, jeżeli nie jest mikroprzedsiębiorcą, 2) skierowania do działań, o których mowa w 2 ust. 2 umowy, wyłącznie zatrudnianych przez siebie pracowników, 3) zawarcia z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowy (zawartej przed podjęciem kształcenia ustawicznego), określającej prawa i obowiązki stron, jak również zasady zwrotu Pracodawcy poniesionych kosztów w przypadku nie ukończenia przez pracownika kształcenia ustawicznego, finansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy oraz uzyskania od pracownika przed podjęciem kształcenia ustawicznego zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (załącznik nr 4 do umowy), 4) powiadamiania na piśmie Urzędu o każdej zmianie okoliczności, mających wpływ na realizację umowy o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu danej okoliczności, w tym w szczególności o: a) ustaniu stosunku pracy z pracownikiem objętym kształceniem ustawicznym, b) nieukończeniu lub przerwaniu kształcenia ustawicznego przez pracownika z podaniem przyczyn, c) innych istotnych zdarzeniach, mających wpływ na realizację niniejszej umowy, 5) przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą przez okres 10 lat, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy. 4 Rozliczenie dofinansowania, terminy, sposób zwrotu 1. Pracodawca w terminie do 30 dni po zakończeniu ostatniej formy kształcenia ustawicznego określonej w niniejszej umowie jest zobowiązany do przedstawienia rozliczenia otrzymanych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, oraz zwrotu środków niewykorzystanych z przekazanego dofinansowania w wysokości wskazanej w rozliczeniu umowy. 2. Pracodawca zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia i udokumentowania poniesionych kosztów wszystkich działań zrealizowanych w ramach przyznanego dofinansowania, poprzez dostarczenie do Urzędu następujących dokumentów (w zależności od realizowanych działań): 1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów z pracownikami, odbywającymi kształcenie ustawiczne, 2) oryginałów oświadczeń pracowników objętych kształceniem ustawicznym (załącznik nr 4 do umowy), 4

5 3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów, potwierdzających ukończenie przez skierowane osoby działań z zakresu kształcenia ustawicznego, 4) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, 5) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami płatności za wykonane działania, obejmujące kształcenie ustawiczne dokumenty księgowe powinny być również odpowiednio opisane, aby widoczny był związek wydatku z działaniami wymienionymi w 2 ust. 2 umowy (przedstawienia faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń przelewu), potwierdzających fakt zapłaty za odpowiednią formę kształcenia ustawicznego. Za dzień dokonania wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty, tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatności kartą płatniczą. 3. Pracodawca przekaże wraz z rozliczeniem oraz na każde żądanie Urzędu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy, dane dotyczące: 1) liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w podziale według płci, grup wieku lata, lata, lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze, 2) liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu finansowane z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 3) liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin finansowane z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 4. Jeżeli po ostatecznej weryfikacji przeprowadzonej na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2, Urząd stwierdzi, że środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przekazane Pracodawcy na podstawie umowy i rozliczone przez Pracodawcę, stanowią więcej niż 80% lub 100% kosztów kształcenia, lub więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, Pracodawca jest zobowiązany zwrócić do Urzędu kwotę stanowiącą nadwyżkę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Po upływie tego terminu Urząd będzie naliczał odsetki ustawowe. 5. Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu niewykorzystanych środków, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzyskania informacji o ich niewykorzystaniu (w stosunku do każdego działania w ramach kształcenia ustawicznego). Powstałe odsetki od niewykorzystanych środków, również podlegają zwrotowi. 6. Zwrot niewykorzystanych środków jest równoznaczny ze zmniejszeniem kwoty finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i Pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 7. Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu odsetek od środków Funduszu Pracy powstałych w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez starostę na podstawie niniejszej umowy. 8. Pracodawca zobowiązuje się do zwrotu środków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania, w sytuacji: 1) gdy pracownik nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, 2) niewykorzystania środków lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem. 5

6 9. Pracodawca dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy Urzędu nr... 5 Zwrot podatku od towarów i usług 1. Pracodawca, któremu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku naliczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest do zwrotu równowartości odzyskanego podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych środków. Pracodawca zobowiązany jest dokonać zwrotu również po upływie obowiązywania niniejszej umowy. 2. Zwrotu należy dokonać w okresie do 30 dni od dnia odzyskania podatku na rachunek bankowy Urzędu. 3. Za dzień odzyskania zwrotu podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanych środków przyjmuje się w przypadku podatnika: 1) korzystającego z obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, datę złożenia przez niego deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym; 2) występującego o zwrot podatku naliczonego, datę wpływu zwrotu na konto Pracodawcy. 4. W przypadku gdy na dzień składania rozliczenia Pracodawca nie posiada prawa do odzyskania podatku, a prawo to uzyska w terminie późniejszym, nawet po okresie obowiązywania niniejszej umowy, zobowiązany jest poinformować Urząd o zaistniałej sytuacji i dokonać zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków w wyżej określonym terminie. 6 Niewłaściwe wykorzystanie dofinansowania i wypowiedzenie umowy 1. W przypadku, gdy na podstawie rozliczenia lub czynności kontrolnych uprawnionych podmiotów zostanie stwierdzone, że: 1) Pracodawca nie wykorzystał środków lub wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem, 2) Pracodawca nie poddał się kontroli określonej w 7 ust. 1 umowy, 3) naruszono inne postanowienia umowy skutkujące niemożnością lub niecelowością jej prawidłowej realizacji, w szczególności: a) w celu uzyskania dofinansowania przedstawiono fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty, b) poświadczono nieprawdę, Urząd może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań oraz wezwać Pracodawcę do zwrotu otrzymanego dofinansowania określonego w 2 ust. 1 wraz z odsetkami ustawowymi. 2. Pracodawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi, na pisemne wezwanie Urzędu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w 4 ust W przypadku, gdy Pracodawca nie dokona zwrotu w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1 2, Urząd podejmie czynności zmierzające do odzyskania należnych środków, z wykorzystaniem dostępnych środków prawnych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków dofinansowania obciążają Pracodawcę. 6

7 7 Kontrola, audyt, ewaluacja 1. Pracodawca zobowiązuje się poddać kontroli, audytowi, ewaluacji dokonywanej przez wskazanych przez Urząd lub dysponenta środków kontrolerów, audytorów, ewaluatorów oraz inne uprawnione osoby i podmioty w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotowej umowy, wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków. 2. W przypadku kontroli, audytu, ewaluacji, o której mowa w ust. 1, Pracodawca zapewni kontrolerom, audytorom, ewaluatorom oraz innym uprawnionym osobom lub podmiotom pełny wgląd we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją przedmiotu umowy oraz wypełnieniem warunków udzielenia dofinansowania. 3. Pracodawca zobowiązuje się do udostępniania podmiotom, o których mowa w ust. 1, na ich żądanie, wszelkich danych i dokumentów, i do udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli. 4. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym podmiotom w dowolnym terminie w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz po jej zakończeniu, do dnia określonego w 3 ust. 11 pkt 5 umowy. 5. Do kontroli przepisy art. 111 ustawy stosuje się odpowiednio. 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Pracodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji działań i rozliczenia wydatków finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zobowiązuje się do przechowywania przez okres, o którym mowa w 3 ust. 11 pkt 5 oświadczeń pracowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych na w/w potrzeby. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany w umowie, z wyjątkiem zapisów ujętych w 4 ust. 6 umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem ich nieważności. 2. Osobą do kontaktu po stronie Pracodawcy jest... tel: bezpośredni... adres Osobą do kontaktu po stronie Urzędu jest:... tel: bezpośredni... adres W kwestiach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.). 5. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 6. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Urzędu. 7

8 7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Urzędu, a drugi dla Pracodawcy. 8. Integralną częścią umowy są następujące Załączniki do umowy: 1) Załącznik nr 1 do umowy: Wzór dyspozycji przelewu 2) Załącznik nr 2 do umowy: Wzór rozliczenia umowy 3) Załącznik nr 3 do umowy: Wzór przekazywanych przez Pracodawcę informacji do celów statystycznych 4) Załącznik nr 4 do umowy: Oświadczenie pracownika 5) Załącznik nr 5 do umowy: Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców podpis i pieczęć Dyrektora podpis i pieczęć Pracodawcy Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, lub osoby uprawnionej do składania działającego na podstawie upoważnienia Starosty oświadczeń woli w imieniu Pracodawcy 8

9 Załącznik nr 1 do umowy......, dnia... pieczątka firmowa miejscowość DYSPOZYCJA PRZELEWU Zgodnie z 3 ust. 2 umowy nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, proszę o przelew środków w wysokości... na pokrycie kosztów związanych z kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.... pieczątka i podpis osoby upoważnionej 9

10 Załącznik nr 2 do umowy......, dn r. Nazwa / Imię i nazwisko pracodawcy Rozliczenie umowy nr... z dnia... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Lp. Zrealizowane działania Liczba zrealizowanych działań w danej formie Liczba osób objętych działaniem Wartość wydatkowanych środków w PLN 1. Określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS 2. Kursy 3. Studia podyplomowe Łączna kwota wszystkich wydatków Wysokość środków z KFS Wysokość wkładu własnego Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu* Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem** * należy podać liczbę dokumentów finansowych potwierdzających zakup usługi ** należy podać liczbę wykupionych polis NNW 10

11 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że środki KFS na sfinansowanie kosztów działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców nie przekroczyły 300% przeciętnego wynagrodzenia w bieżącym roku kalendarzowym na jednego uczestnika.... data, podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Pracodawcy Lp WYKAZ PRZEDKŁADANYCH ZAŁĄCZNIKÓW (W ZALEŻNOŚCI OD ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów z pracownikami, odbywającymi kształcenie ustawiczne Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych dokumentów, potwierdzających ukończenie przez skierowane osoby działań z zakresu kształcenia ustawicznego Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polis ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami płatności za wykonane działania obejmujące kształcenie ustawiczne (dokumenty księgowe powinny być również odpowiednio opisane, aby widoczny był związek wydatku z działaniami wymienionymi w 2 ust. 2 umowy) Liczba załączonych dokumentów 5. Inne (należy podać jakie):... data, podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Pracodawcy 11

12 Rozliczenie umowy wypełnia Powiatowy Urząd Pracy Lp. Rozliczenie umowy Adnotacje dotyczące rozliczenia umowy Data i podpis osoby weryfikującej rozliczenie umowy 1. Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym 2. Wezwany do uzupełnienia / wyjaśnienia 3. Wpływ uzupełnienia / wyjaśnienia 4. Umowa rozliczona pozytywnie 5. Umowa roliczona negatywnie / uzasadnienie Decyzja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Stwierdzam, że środki na kształcenie ustawiczne z KFS, przyznane dla: (Nazwa Firmy) w wysokości:.zł (słownie:......) zostały ostatecznie rozliczone w następujący sposób: 1. Środki rozliczone zgodnie z zawartą umową:... zł (słownie:......) 2. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z zawartą umową, podlegające zwrotowi...zł (słownie:......)..... data, pieczęć i podpis Dyrektora PUP działającego na podstawie upoważnienia Starosty 12

13 Załącznik nr 3 do umowy......, dn r. Nazwa / Imię i nazwisko pracodawcy Przekazywane przez Pracodawcę informacje do celów statystycznych w związku z realizacją umowy nr... z dnia... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Tabela 1 Uczestnicy działań finansowanych ze środków z KFS: określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS* kursy* studia podyplomowe* badania lekarskie* ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków* Liczba pracodawców Liczba pracowników Wyszczególnienie razem kobiety razem kobiety Objęci wsparciem KFS ogółem 1 z wiersza 1 wg grup wieku wg poziomu wykszt. wg grup wielkich zawodów i specjalności lata lata lata 4 45 lat i więcej 5 gimnazjalne i poniżej 6 zasadnicze zawodowe 7 średnie ogólnokształcące 8 policealne i średnie zawodowe 9 wyższe 10 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści 12 Technicy i inny średni personel 13 Pracownicy biurowi 14 Pracownicy usług i sprzedawcy 15 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 16 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 17 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 18 Pracownicy wykonujący prace proste 19 Siły zbrojne wykonujący pracę w szczególnych warunkach 21 wykonujący pracę o szczególnym charakterze 22 * właściwe podkreślić UWAGA! Dla każdego działania finansowanego ze środków z KFS należy przedłożyć osobne zestawienie. 13

14 Tabela 2 Informacja o działaniach związanych z KFS ogółem liczba osób, które rozpoczęły działania finansowane z KFS kursy wg rodzaju wsparcia studia podyplomowe egzaminy liczba osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym* działania finansowane z KFS ogółem kursy wg rodzaju wsparcia studia podyplomowe egzaminy * pod pojęciem "wynik pozytywny" należy rozumieć, że osoby te zdały egzamin / test / otrzymały certyfikat, potwierdzający zdobyta wiedzę / kwalifikacje... data, podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Pracodawcy 14

15 Załącznik nr 4 do umowy......, dn r. Imię i nazwisko pracownika... Adres zamieszkania... PESEL Oświadczenie pracownika Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, dla celów związanych z realizacją kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (art. 69a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 149 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135).... podpis pracownika 15

16 Załącznik nr 5 do umowy Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 16

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat

UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat UMOWA Nr../KFS/2015 o finansowanie działań obejmują kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat zawarta w Chodzieży w dniu... 2015 roku pomiędzy: Starostą Chodzieskim, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Ryszarda Witka Dyrektora Iwonę Szczudło Z-cę Dyrektora

UMOWA NR. Ryszarda Witka Dyrektora Iwonę Szczudło Z-cę Dyrektora UMOWA NR zawarta na podstawie art. 69b ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) oraz 7 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

UMOWA NR. O FINANSOWANIE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy UMOWA NR. O FINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Umowa nr... w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu.r. pomiędzy: Starostą.., reprezentowanym przez:.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Zasady przyznawania środków na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr o finansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy zawarta w dniu.. pomiędzy Powiatem Świdnickim - Starostą Świdnickim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ......, dn.... 20...r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z A S A D Y. Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Z A S A D Y Udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomocy Pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna : 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr CAZ./14

U M O W A Nr CAZ./14 U M O W A Nr CAZ./14 o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zawarta dnia..w Braniewie pomiędzy: (datę wpisuje Urząd Pracy)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 09 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 08 sierpnia 2014 r. Z A S A D Y FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY dn..2015 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy / pieczęć firmowa.. Urząd Pracy Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I Podstawa prawna ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE ROZDZIAŁ I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego BZ-KFS_D1. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Formularz wniosku obowiązuje od dnia 18.02.2015 r. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW WNIOSEK PRACODAWCY WNIOSEK O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW WNIOSEK PRACODAWCY WNIOSEK O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW WNIOSEK PRACODAWCY Kazimierza Wielka, dnia. Pieczątka wnioskodawcy nr wniosku. (wypełnia urząd pracy) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 REGULAMIN Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Zasady finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego DLA PRACODAWCÓW zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji swoich pracowników, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Nr wniosku:. dn..2016 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy.. Urząd Pracy Podstawa prawna: WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Nr wniosku:. dn..2016 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy.. Urząd Pracy Podstawa prawna: WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. . nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn.. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ..., dnia...... Pieczątka pracodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 2 czerwca 2014r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax UMOWA Nr 5/ KFS /2015

ul. Partyzantów 21, Myszków, tel , fax UMOWA Nr 5/ KFS /2015 KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków, tel. 3135020, 3134379 fax 3134699 UMOWA Nr 5/ KFS /2015 o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w zakresie

Procedury postępowania w zakresie Procedury postępowania w zakresie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców PR.6330..2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE data wpływu (wypełnia Urząd Pracy) WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2013 r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1.. (miejscowość i data). (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SFINANSOWANE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O SFINANSOWANE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Węgrów, dnia.. /Pieczątka firmowa pracodawcy/ STAROSTA WĘGROWSKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Data wpływu wniosku:...

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o: ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ ORAZ PRACODAWCÓW WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75

POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. 44 724-62-82, 44 710-06-52 fax 44 724-26-75 Zasady przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2017 Podstawa prawna przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie udzielania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców

Regulamin w sprawie udzielania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców Regulamin w sprawie udzielania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Człuchów, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej "Urzędem", a. Postanowienia ogólne

WZÓR. W dniu 2016 r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Prezydentem Miasta Bydgoszczy reprezentowanym przez:, zwanym dalej Urzędem, a. Postanowienia ogólne WZÓR Znak: PUP-CP- - / /2016 UMOWA/POROZUMIENIE NR UmKFS/16/ o finansowanie ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO I. PODSTAWA PRAWNA W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie następujące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl Żywiec, dnia...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I/LUB PRACODAWCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I/LUB PRACODAWCY (pieczątka Pracodawcy) (nr w rejestrze wniosków wypełnia PUP) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej U M O W A nr w sprawie przyznania osobie bezrobotnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej W dniu.. w Suwałkach pomiędzy.., zam.., PESEL.. NIP, zwaną w dalszej części umowy osobą bezrobotną,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa...............

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. DANE PRACODAWCY 1. Pełna nazwa............... (Pieczątka pracodawcy) Załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy pomocy Pracodawcom w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Łęczyca, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... r. (poz. ) WZÓR Załącznik nr 1.. (miejscowość i data). (nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby oraz oznaczenie miejsca wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZASADY. 9. Ilekroć w niniejszych Zasadach przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwanych dalej Zasadami mowa jest o:

ZASADY. 9. Ilekroć w niniejszych Zasadach przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwanych dalej Zasadami mowa jest o: ZASADY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP nr 6/15 z dnia 27.03.2015r. przyznawania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Pracodawca, którego nie dotyczy pomoc publiczna. I. Dane pracodawcy a) Nazwa pracodawcy. 45 lat i więcej., w tym pracodawca..

Pracodawca, którego nie dotyczy pomoc publiczna. I. Dane pracodawcy a) Nazwa pracodawcy. 45 lat i więcej., w tym pracodawca.. .. (pieczęć Pracodawcy) (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu WNIOSEK pracodawcy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW w 2016 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW w 2016 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku z dnia 04 lutego 2016r. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

(pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy.

(pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy. .. (pieczęć wnioskodawcy) Znak sprawy. Numer wniosku Starosta Powiatu Łęczyńskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Podstawa prawna: Wyciąg z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) art. 69 a, 69 b i art. 109 ust. 2d 2 n Art. 69a.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa pracodawcy... Nr telefonu... Nr telefonu... NIP... Przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD...

1. Nazwa pracodawcy... Nr telefonu... Nr telefonu... NIP... Przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD... Znak sprawy WNIOSEK PRACDAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW I. Dane dotyczące pracodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ....., dn....... Pieczątka wnioskodawcy STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

W N I O S E K. o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 1 do umowy pieczęć firmowa Pracodawcy W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW KRAJOWY FUNDUSZU SZKOLENIOWY JAKO SZANSA NA UZYSKANIE WSPARCIA CELEM PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW Źródło prawa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STAROSTA BIAŁOGARDZKI... POWIATOWY URZĄD PRACY /pozycja w rejestrze zgłoszeń/

STAROSTA BIAŁOGARDZKI... POWIATOWY URZĄD PRACY /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ ...... /pieczęć firmowa pracodawcy/ / miejscowość i data/ STAROSTA BIAŁOGARDZKI... POWIATOWY URZĄD PRACY /pozycja w rejestrze zgłoszeń/ W BIAŁOGARDZIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w ZGIERZU Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel. 42 716-49-41, fax. 42 717-41-60 ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Załącznik nr 3 do uchwały nr 7/2015 z dnia 30.12.2015 PRRP ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPNIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 stycznia 2015 r. Poz. 168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WOLSZTYNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. 1. Pełna nazwa pracodawcy:.........

... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku. 1. Pełna nazwa pracodawcy:......... ... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I. DANE PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Końskich

POWIATOWY URZĄD PRACY w Końskich POWIATOWY URZĄD PRACY w Końskich 26-200 Końskie ul. Staszica 2 tel /0-41/ 372 63 63 tel/fax /0-41/ 372 67 01 e-mail: kiko@praca.gov.pl W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ......, dn.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY . Nr wniosku:. dn..2018 r. Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Łuków, dn.. (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków

Łuków, dn.. (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Łuków, dn.. Powiatowy Urząd Pracy ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków WNIOSEK o finansowanie ów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r.

Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Słupsk, 16.03.2016 r. Dofinansowanie zawodowego kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Słupsk, 16.03.2016 r. Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część

Bardziej szczegółowo

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4

3. Umowy z pracodawcami zawierane są do momentu wyczerpania wysokości przyznanego limitu. 4 ZASADY FINANSOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RZESZOWIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim ul. Przasnyska 77B, 06-200 Maków Mazowiecki, tel./faks (29) 717-27-82 e-mail: wama@praca.gov.pl, http://pupmakowmaz.bip.gov.pl/ (pieczęć podmiotu)... (miejscowość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie 1. Cel. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 19/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2014 r. Regulamin finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

III. WYSOKOSĆ WKŁADU WŁASNEGO WNOSZONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ

III. WYSOKOSĆ WKŁADU WŁASNEGO WNOSZONEGO PRZEZ PRACODAWCĘ Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU ul. St. Wyspiańskiego 2 J, 57-300 Kłodzko, / : (0-74) 865-74-10 e-mail: sekretariat@pup.klodzko.pl Filia w Nowej Rudzie ul. Piłsudskiego 14, 57-400 Nowa Ruda,

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy 1 o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS

Wniosek pracodawcy 1 o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy 1 o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 i 2015 przeznacza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, Chełmno, tel./fax: 56/ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Świętojerska 1, 86-200 Chełmno, tel./fax: 56/ 686-00-41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl UMOWA Nr UmDop/12/.. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nr..... (wypełnia pracownik PUP) Gostyń, dnia... Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2 DEFINICJE/SŁOWNICZEK POJĘĆ

2 DEFINICJE/SŁOWNICZEK POJĘĆ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu z dnia 04.01.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie kształcenia

Bardziej szczegółowo

w dniu. w e Włodawie pomiędzy: Nazwa Pracodawcy: z siedzibą: miejsce prowadzenia działalności: NIP:., REGON:, PKD 2007: reprezentowanym przez:

w dniu. w e Włodawie pomiędzy: Nazwa Pracodawcy: z siedzibą: miejsce prowadzenia działalności: NIP:., REGON:, PKD 2007: reprezentowanym przez: Umowa nr zawarta na podstawie art. 69b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015 poz. 149 z późn. zm.) oraz 7 ust.1 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS

WNIOSEK. o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS .... ( pieczątka pracodawcy ) Starosta Ostrołęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS na zasadach określonych w art. 69a

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców .. (pieczęć Pracodawcy) Starosta Lubartowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW DANE PRACODAWCY Starogard Gdański, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Na zasadach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR..

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE NR.. dotycząca przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu data:. pieczęć przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wniosek pracodawcy 1 o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w latach 2014 i 2015 przeznacza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK A. DANE PRACODAWCY

WNIOSEK A. DANE PRACODAWCY Warszawa, dnia. r.... pieczęć firmowa wnioskodawcy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m.st. Warszawy WNIOSEK Pracodawcy o przyznanie środków Krajowego Funduszu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZCZECINIE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SZCZECINIE Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę Rynku Pracy ul. Mickiewicza 3 uchwałą nr 6/2017 w dniu 28 lutego 2017 r. 70-383 Szczecin ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat ... Sochaczew, dnia.... (pieczątka pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres pracodawcy:... ... 2. Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon...email:... 3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:... ...

1. Nazwa i adres pracodawcy:... ... 2. Imię i nazwisko pracodawcy:... Telefon...email:... 3. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej:... ... Miejski Urząd Pracy w Płocku... (pieczątka zakładu pracy) Płock, dnia.. Prezydent Miasta Płocka Miejski Urząd Pracy w Płocku W N I O S E K o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ... pieczęć wnioskodawcy... (nr rej. wniosku) (data wpływu) Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia..

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr.. (wypełnia pracownik PUP) Siemianowice Śląskie, dnia.. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia

Bardziej szczegółowo