Closing the Carbon Circle Presentation by David Palmer Boyd Prezes Zarzadu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Closing the Carbon Circle Presentation by David Palmer Boyd Prezes Zarzadu"

Transkrypt

1 Closing the Carbon Circle Presentation by David Palmer Boyd Prezes Zarzadu

2 Zamknięcie cyklu węglowego Prezentacja: David Palmer Boyd Prezes Zarządu

3 The Environmental Challenge Poland and the other member states of the European Union have adopted the Kyoto Protocol and have strengthened it Target is 20% reduction in Carbon emissions by 2020 Target is 20% of energy to be produced by renewable sources by 2020 Landfills are to be closed and only fully reengineered sites will be tolerated but not encouraged 3

4 Wyzwanie dotyczące środowiska Polska i inne państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły Protokół z Kioto i zaostrzyły jego cele Celem jest 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku Celem jest wytwarzanie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku Składowiska odpadów mają być zamykane i tylko w pełni zmodernizowane obiekty będą tolerowane, ale nie popierane 4

5 Landfill Sites Hold Secret to Gasification The Dilemma about this seminar. Where should we put it? In the BioGas or BioMass group? Landfills are an ecological disaster with poisons seeping into the soil, running off into the water systems, releasing gases into the atmosphere Economically, Landfills are a waste of precious energy sources that can be harnessed, reused, and can provide a positive economic benefit Food & Agricultural waste is quickly gasified getting our attention, but most of the rest is also carbon based and is naturally gasified, but slowly. We are taking this natural process and accelerating it. 5

6 Składowiska odpadów nasze wyzwanie dla gazyfikacji Dylemat dotyczący niniejszego seminarium. Gdzie powinniśmy je umieścić? W Grupie Biogazu czy Biomasy? Składowiska odpadów są przyczyną katastrof ekologicznych spowodowanych przenikaniem trujących związków do gleby i systemów wodnych, uwalnianiem się gazów do atmosfery Z ekonomicznego punktu widzenia, składowiska odpadów stanowią marnotrawstwo cennych źródeł energii, które można odzyskać i ponownie wykorzystać, przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne Odpady żywności i produktów rolnych podlegają w naszym procesie szybkiemu zgazowaniu, przy czym większość pozostałości to również pozostałości węglowe, które podlegają naturalnej gazyfikacji, lecz w powolnym tempie. Dzięki nam ten naturalny proces zostaje przyspieszony. 6

7 EnEco Technology -Closing the Carbon Circle Garbage TOPS Gasifier High Energy Chamber Boiler Exhaust Scrubber CO 2 Algae Bio-Diesel Greenhouse Food/Fish Hot Water/ Cooling Electrical Generator 7

8 Technologia EnEco Zamknięcie cyklu węglowego 8

9 Eliminating Waste -Releasing Energy (Stage One) Avoid Incineration! Gasification -speeding up the process of biodegradation & decomposition Lower temperatures, less energy needed, less release of pollution or particulates Fewer moving parts and less maintenance required 12 tons of bio-mass gasified in 18 hours per unit (100 tons per day plant has 8 units) Waste volume reduced by 95% Remaining ash is inert and non-toxic Metals & Glass remain untouched for recycling 9

10 Eliminowanie odpadów Uwalnianie energii (Etap pierwszy) Należy unikać spalania! Gazyfikacja przyspieszenie procesu biodegradacji i rozkładu Niższe temperatury, mniej potrzebnej energii, mniejsza emisja zanieczyszczeń lub cząstek stałych Mniej części napędowych i mniejszy zakres wymaganej obsługi 12 ton zgazowanej biomasy w 18 godzin na jednostkę (100 ton dziennie, zakład ma 8 jednostek) Ilość odpadów zmniejszona o 95% Pozostały popiół jest obojętny i nietoksyczny Metale i szkło pozostają w stanie nienaruszonym do recyklingu 10

11 Eliminating Waste -Producing Energy (Stage Two) The gases that are released are moved to a second chamber Oxygen is added and ignited High yield heat energy is produced toxins are destroyed at this stage Very little particulate Extremely High temperatures attained 11

12 Eliminowanie odpadów Wytwarzanie energii (Etap drugi) Uwolnione gazy zostają przemieszczone do drugiej komory Dodanie tlenu i zapalenie Wytworzenie wysokoenergetycznego ciepła Na tym etapie toksyny ulegają zniszczeniu Bardzo mała ilość cząstek stałych Osiągnięcie bardzo wysokich temperatur 12

13 Eliminating Waste -Producing Energy (Stage Three) High energy heat produces steam to drive electrical turbines Conventional or Organic Rankin Cycle turbines can be used With separated waste (bio-mass) in Poland, the yield can be 7 MWH per 100 tons of waste Włocławek plant will produce over MHW of Renewable Source Electricity annually 13

14 Eliminowanie Odpadów -Kierowanie energii cieplnej, elektrycznej (Etap Trzeci) Wysokoenergetyczne ciepło wytwarza parę do napędzania turbin elektrycznych Można stosować turbiny klasyczne lub z czynnikiem organicznym (Organic Rankine Cycle - ORC) Z segregowanymi odpadami w Polsce można wyprodukować 7 MWH ze 100 ton odpadów Zakład we Włocławku będzie produkował rocznie ponad MWH energii ze źródeł odnawialnych 14

15 Eliminating Waste -Capturing Secondary Heat (Stage Four) After driving the turbines, steam will cooled by transferring heat to water The newly heated water will be sold to a nearby heat producing plant Steam and hot water will be available for both industrial and residential uses Annual heat sales will be approximately $1.3 million 15

16 Eliminowanie odpadów Pozyskanie ciepła wtórnego (Etap czwarty) Po napędzeniu turbin para zostanie ochłodzona przez przekazanie ciepła do wody W ten sposób ogrzana woda będzie sprzedawana do pobliskiej ciepłowni Para i gorąca woda będą oferowane dla celów przemysłowych i mieszkaniowych Roczna sprzedaż energii cieplnej będzie wynosiła około $ 16

17 Eliminating Waste -Capturing Residual Energy (Stage Five) Residual warmth and water will be taken and fed into an Aquaponics plant This is a floating garden system (hydroponics) with fish in the water Residual heat will keep the atmosphere of the greenhouse warm year round Algae grows in the warm waste water and is eaten by the fish that then fertilize the water for the plants Remaining waste water is fed through thin cellophane tubes. exposed to sunlight and produce algae for biodiesel 17

18 Eliminowanie odpadów Pozyskanie pozostałej energii (Etap piąty) Pozostałe ciepło i woda zostaną pozyskane i wprowadzone do zakładu upraw hydroponicznych Jest to system z pływającym (hydroponicznym) ogrodem z rybami w wodzie Pozostałe ciepło będzie przez cały rok utrzymywać odpowiednie parametry powietrza w cieplarni Glony rosną w ciepłej wodzie odpadowej i są spożywane przez ryby, które następnie nawożą wodę dla roślin Pozostała woda odpadowa jest przesyłana przez cienkie celofanowe rurki, wystawiona na działanie światła słonecznego i służy do hodowli alg dla biopaliwa (diesel) 18

19 Why Close the Carbon Circle? It would be wonderful if we could say that everyone was motivated simply by a desire to protect the environment. However, business and government must consider the costs. This includes both the active and passive costs, i.e. what it costs us to do something or what it costs us if we do nothing. By commercializing the energy produced at each step, we have changed the question. Now, we are asking, How much money can this contribute to the project and does it justify the investment? Eg. Is it worth pre-sorting the waste before gasification? Finally, we must ask ourselves What is the inheritance that I want to give to my children and grandchildren? 19

20 Dlaczego zamykanie cyklu węglowego? Byłoby wspaniale gdyby można było powiedzieć, że każdy motywowany był po prostu chęcią ochrony środowiska. Jednak przedsiębiorstwa i rząd muszą brać pod uwagę koszty. Dotyczy to zarówno kosztów działań aktywnych jak i pasywnych, czyli jaki koszt ponosimy robiąc coś i jaki koszt ponosimy nie robiąc nic. Poprzez komercyjne wykorzystanie energii wytworzonej na każdym etapie, zmieniliśmy to pytanie. Teraz pytamy Jaką kwotę pieniędzy można w ten sposób wygenerować w projekcie i czy uzasadnia to daną inwestycję? Np. Czy wstępna segregacja odpadów przed zgazowaniem jest opłacalna? A na koniec musimy zadać sobie pytanie Jakie dziedzictwo chcę przekazać swoim dzieciom i wnukom? 20

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Part A administrative information

Part A administrative information LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 TECHNICAL APPLICATION FORMS Part A administrative information Version 2 Page 1 of 80 LIFE+ Environment Policy and Governance 2011 - A1 LIFE+ 2011 FOR ADMINISTRATION

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality

Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality Krzysztof BIERNAT Wojciech GIS Izabela SAMSON-BRĘK PTNSS-2012-SS1-117 Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality The article presents review of available biogas upgrading technologies

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572

Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572 Arch. Min. Sci., Vol. 54 (2009), No 3, p. 563 572 Electronic version (in color) of this article is available: http://mining.archives.pl 563 ELEONORA SOLIK-HELIASZ*, MICHAŁ SKRZYPCZAK** THE TECHNOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960

Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 Nr 4 (8) / 2013 ISSN: 2084 5960 1 Dział Nie zwlekaj- zaaplikuj! 2 Spis treści spistreści Spis treści Od redakcji s.3 s.4 Czy pieniądze dają szczęście? s.5 Hugging a burning tree s.7 Cena szczęścia s.8

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services

Raport Środowiskowy Enviromental Report. ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services Raport Środowiskowy Enviromental Report ORLEN Capital Group Environmental Report 2013 Production and services 1 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE

MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE MERCEDES B 200 NATURAL GAS DRIVE STANDARDS & REGULATIONS PAVE THE WAY FOR GASEOUS FUEL VEHICLES GERMAN LPG ASSOCIATION (DVFG) IN EUROPEAN PARLIAMENT (MEPS) FEMITEC I AC W TRAKCIE PRÓB TERENOWYCH 72 mln

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Przemysł szklarski musi mieć zapewnioną trwałą ochronę przed ryzykiem ucieczki emisji (carbon leakage)

Przemysł szklarski musi mieć zapewnioną trwałą ochronę przed ryzykiem ucieczki emisji (carbon leakage) www.polskie szklo.pl Przemysł szklarski musi mieć zapewnioną trwałą ochronę przed ryzykiem ucieczki emisji (carbon leakage) Listopad 2013 Przemysł szklarski w Polsce i Europie musi sprostać nie tylko wysokim

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012

Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Warszawa, sierpień 2012 Warsaw, August 2012 Environmental Report 2012 Raport Środowiskowy 2012 1 Raport został opracowany pod redakcją Anny Gietki i Magdaleny Ozimek we współpracy z Komisją ds. Ekologii

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynków

Charakterystyka energetyczna budynków ıntense energy efficiency Charakterystyka energetyczna budynków Słowniczek pojęć po angielsku i po polsku Całkowitą odpowiedzialność za treść niniejszego dokumentu ponoszą jego autorzy. Dokument ten nie

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa

Polish Steel Association. Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa Polish Steel Association Hutnicza Izba Przemys³owo-Handlowa (Polish Steel Association) zrzesza krajowych producentów stali, firmy przetwórcze i przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce

Bardziej szczegółowo

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego PROBLEMY EKOROZWOJU PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 2011, vol. 6, no 1, 31-46 Ekologicznie zrównoważony dochód narodowy i inne sposoby metody poprawy jakości informacji na temat wzrostu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

THERMAL UTILIZATION OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE EXAMPLES OF POLISH SOLUTIONS

THERMAL UTILIZATION OF MUNICIPAL SEWAGE SLUDGE EXAMPLES OF POLISH SOLUTIONS JOLANTA LATOSIŃSKA 1 ALICJA TURDAKOW 2 Kielce University of Technology al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce, Poland 1 e-mail: jlatosin@tu.kielce.pl, 2 e-mail: alicja.turdakow@wp.pl THERMAL

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects

Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Wstępne studium wykonalności inwestycji energetycznego zagospodarowania gazu składowiskowego Pre-feasibility Study of Landfill Gas to Energy Projects Kraków, 4 grudnia 2012 Kraków, 4 th December 2012 Instytut

Bardziej szczegółowo