Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie?"

Transkrypt

1 Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej redakcja Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) Instytut Socjologii UW Warszawa, październik 2014 roku Publikacja powstała w ramach projektu Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich. 1

2 Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie? Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej redakcja Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) Instytut Socjologii UW Warszawa, październik 2014 roku

3 Warszawa 2014 IOM 2014 ISBN Redakcja Sławomir Łodziński, Dorota Pudzianowska, Marta Szaranowicz-Kusz Projekt graficzny Marianna Wybieralska Tłumaczenie Piotr Mleczko i Wspólnicy Sp. K. Korekta Agnieszka Zygmunt Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Obywateli Państw Trzecich w ramach projektu Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych RP. Wyłączna odpowiedzialność za publikowane treści spoczywa na autorach i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Treść publikacji niekoniecznie odzwierciedla poglądy IOM lub jej państw członkowskich, Komisji Europejskiej czy innych darczyńców projektu lub partnerów, lecz jedynie punkt widzenia autorów.

4 5 Przyznawanie praw wyborczych cudzoziemcom w Irlandii fot. CC BY Yuri Samoilov Maciej A. Górecki Rozdział zredagowany przez S. Łodzińskiego, D. Pudzianowską, M. Szaranowicz-Kusz, D. Gołębiewską w oparciu o ekspertyzę sporządzoną na zlecenie IOM, The Electoral Enfranchisement of Immigrants in the Republic of Ireland. 65

5 Wprowadzenie Irlandzkie doświadczenia związane z masowym napływem imigrantów są relatywnie świeże i sięgają zaledwie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pod tym względem Republika Irlandii (zwana dalej w tekście Irlandią albo Republiką ) wyróżnia się wśród innych państw Europy Zachodniej. Jednocześnie na irlandzki stosunek do uczestnictwa imigrantów w życiu politycznym, w szczególności na poziomie lokalnym, wpływają nie tylko bardziej emigracyjne niż imigracyjne tradycje tego państwa, lecz także bardziej ogólne aspekty ustrojowe irlandzkiej państwowości. Należą do nich: duże znaczenie nadawane lokalności, postrzeganej przede wszystkim jako domena bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, a także niektóre szersze uwarunkowania historyczne, takie jak stosunki Irlandii ze Zjednoczonym Królestwem, a nawet doświadczenia związane z podziałem politycznym wyspy. W niniejszym opracowaniu skupię się na omówieniu zagadnienia przyznawania praw wyborczych cudzoziemcom w Republice, ich uczestnictwa w lokalnym życiu politycznym oraz wpływu różnorodnych aktorów instytucjonalnych (partii politycznych, organizacji imigranckich) na procesy włączania imigrantów w życie polityczne na szczeblu lokalnym. Treść tego artykułu przedstawia się następująco: jego następna część odnosi się do prawnych aspektów udziału imigrantów bez obywatelstwa w wyborach lokalnych. Podkreśla ona fakt, że decyzja o przyznaniu cudzoziemcom lokalnych praw wyborczych podjęta została przed rzeczywistym rozpoczęciem masowej imigracji do Irlandii, oraz opisuje szerszy kontekst tej decyzji. Trzecia część omawia debatę przy okazji referendum o obywatelstwie z 2004 roku. Był to pierwszy przypadek, gdy imigranci i ich prawa stały się przedmiotem publicznej dyskusji. Czwarta opisuje różnorodne aspekty uczestnictwa cudzoziemców i rolę, jaką odegrali oni w ostatnich wyborach lokalnych. Piąta część odnosi się do różnych lokalnych inicjatyw integracyjnych, jakie pojawiły się w Irlandii. W ostatniej zaś znaleźć można podsumowanie oraz rekomendacje dotyczące ewentualnego rozszerzenia praw wyborczych cudzoziemców na stałe mieszkających w Polsce Historyczne i instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa cudzoziemców w lokalnej polityce w Irlandii Irlandia stanowi unikalny najprawdopodobniej w skali całej Europy Zachodniej przypadek przyznania cudzoziemcom praw wyborczych na poziomie lokalnym na co najmniej trzydzieści lat przed masowym napływem imigrantów do tego kraju. Podczas gdy większość krajów Europy Zachodniej zaczęła przyciągać imigrantów w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, masowa imigracja do Irlandii rozpoczęła się dopiero w jego ostatniej dekadzie (Messina 2009: 1 24). Wcześniej Irlandia przy kilku okazjach gościła osoby poszukujące azylu, np. po Powstaniu Węgierskim 1956 roku, chilijskim zamachu stanu z 1973 roku czy irańskiej rewolucji islamskiej z 1979 roku. Jednak w każdym z tych przypadków liczba uchodźców była dość niska i nigdy nie przekroczyła 66

6 5 poziomu 600 osób (Fanning 2003: 83 99). Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku Irlandia pozostawała w istocie krajem migracji netto. Liczba imigrantów zasadniczo zrównała się z liczbą emigrantów dopiero w 1995 roku (Hughes i inni 2008: ). Co więcej, chociaż w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia liczba imigrantów gwałtownie wzrosła, większość z przyjeżdżających w tym okresie do kraju stanowili powracający irlandzcy emigranci albo ich potomkowie. Przykładowo, z osób, które imigrowały do Republiki w 1999 roku (czyli 54,6%) było pochodzenia irlandzkiego (Messina 2009: 1 24). Co za tym idzie, osoby te albo miały irlandzkie obywatelstwo, albo były w stanie uzyskać je niemal natychmiast po powrocie. Począwszy od roku 2000, sytuacja uległa zmianie, a liczba imigrantów niebędących Irlandczykami przewyższyła liczbę powracających osób tej narodowości, osiągając pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wartość około 80% (tamże). W wyniku tych procesów odsetek etnicznych Irlandczyków zamieszkujących w Republice spadł z poziomu 96,7% (2000 r.) do nieco poniżej 87% w 2011 r. (zob. Hughes i inni 2008: ; This Is Ireland 2012: 37). Zgodnie z danymi uzyskanymi w spisie powszechnym z 2011 roku (This Is Ireland 2012: 33) najliczniejsze grupy imigranckie stanowią obywatele Polski ( ) i Zjednoczonego Królestwa ( ). Pozostałe, istotne liczebnie czyli liczące sobie ponad członków grupy to obywatele Litwy (36 683), Łotwy (20 593), Nigerii (17 642), Rumunii (17 304), Indii (16 986), Filipin (12 791), Niemiec (11 305), USA (11 015), Chin (10 896) oraz Słowacji (10 801). Gwałtowny wzrost liczby imigrantów w Irlandii bez wątpienia powoduje szereg problemów, których skutki dodatkowo pogłębił niedawny kryzys ekonomiczny. Z informacji uzyskanych przy pomocy narzędzia MIPEX (Migrant Integration Policy Index Indeks polityki integracji imigrantów) 33 wynika, że największym nierozwiązanym problemem jest ograniczony dostęp do rynku pracy. Kwestia ta wykracza poza restrykcje o charakterze czysto prawnym, obejmując dyskryminację ze względu na pochodzenie etniczne i rasę (w najtrudniejszym pod tym względem położeniu znajdują się osoby czarnoskóre). Wszystko to sprawia, że w grupach imigrantów występuje coraz wyższy poziom bezrobocia. Co więcej, bardzo często pracują oni poniżej swoich kwalifikacji (European Commission against Racism 2013: 19). Badania wykazały też powszechne istnienie u pracodawców irlandzkich uprzedzeń wobec osób noszących nieirlandzkie nazwiska. Uprzedzenia takie dramatycznie obniżają szanse imigrantów na znalezienie zatrudnienia (McGinnity i inni 2009). Kolejnym obszarem występowania problemów jest system edukacji, który nie zawsze skutecznie radzi sobie z zaspakajaniem szczególnych potrzeb imigrantów, zwłaszcza tych, którzy nie władają dostatecznie biegle językiem angielskim. Problem ten zintensyfikował się ostatnio ze względu na zwolnienia wielu nauczycieli prowadzących zajęcia

7 5 wyrównawcze z języka angielskiego, dokonane ze względu na oszczędności budżetowe, które wprowadzono na skutek recesji 34. Jeszcze inne problemy dotyczą przyznawania zezwoleń na pobyt długoterminowy oraz obywatelstwa irlandzkiego. Przepisy regulujące kwestię zezwoleń ustanawiają wysoce uznaniową procedurę. Kolejne, niedookreślone przesłanki, takie jak wymóg stosownej integracji (reasonable integration), zostały przewidziane w (dotychczas niewprowadzonym w życie) projekcie ustawy o imigracji, pobycie i ochronie z 2010 roku 35. W niektórych przypadkach uzyskanie obywatelstwa może być względnie łatwe, ponieważ Irlandia stosuje w pewnym zakresie zasadę ius soli, zgodnie z którą obywatelstwo tego kraju uzyskują osoby urodzone w Irlandii. Zakres obowiązywania tej zasady został jednak ograniczony w wyniku przeprowadzonego w 2004 roku referendum w sprawie obywatelstwa irlandzkiego, opisanego szczegółowo w kolejnej części niniejszego rozdziału. Co więcej, właściwe regulacje ustanawiają znaczący zakres uznaniowości przy przyznawaniu obywatelstwa. Istnieje na przykład wymóg posiadania przez osobę ubiegającą się o obywatelstwo nieposzlakowanej opinii (good character) 36. Ponadto opłaty pobierane za złożenie wniosku o naturalizację są względnie wysokie 37. Na takim tle przepisy prawne dotyczące udziału cudzoziemców w lokalnym życiu politycznym należy uznać za liberalne. Co prawda, Irlandia nie podpisała o ratyfikowaniu nie wspominając Konwencji Rady Europy z 1992 roku o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym 38, jednak już od 1963 roku zamieszkujący w niej cudzoziemcy w Republice mieli prawo udziału w wyborach lokalnych. Powyższy krótki (i z konieczności nieco uproszczony) przegląd trendów i problemów dotyczących imigracji do Irlandii wyraźnie pokazuje, że imigranci dopiero w ciągu ostatniej dekady stali się w tym kraju grupą o istotnym politycznym znaczeniu. Co ciekawe, nie musieli oni walczyć o przyznanie cudzoziemcom lokalnych praw wyborczych, gdyż te zostały wprowadzone już w 1963 roku, jednakże w zupełnie w innym kontekście politycznym. W tamtym czasie to brytyjscy obywatele stanowili nadal jedyną zauważalną mniejszość zamieszkującą w tym kraju. I to właśnie ze względu na Brytyjczyków podjęta została inicjatywa nadania zamieszkałym w Irlandii cudzoziemcom praw wyborczych w wyborach lokalnych. Ściślej rzecz ujmując, uprawnienia te zostały przyznane na zasadzie wzajemności po tym, jak w 1948 roku Zjednoczone Królestwo umożliwiło obywatelom irlandzkim głosowanie w brytyjskich wyborach lokalnych (Rodríguez 2006: 30 49) i pozostawiło tak przyznane prawa wyborcze w mocy bez względu na opuszczenie Ustawa o narodowości i obywatelstwie z 1956 r. (Nationality and Citizenship Act), Irlandzki Dziennik Ustaw (Statute Book) nr 26/

8 5 przez Irlandię Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w 1949 roku. Podczas debaty na temat rozszerzenia lokalnych praw wyborczych na zamieszkujących w Irlandii obcokrajowców, która odbyła się 10 lipca 1963 roku w Seanad (irlandzkim Senacie), wyrażone zostało praktycznie jednogłośne poparcie dla omawianej inicjatywy. Senatorowie podkreślali wyrażoną przez Wielką Brytanię wspaniałomyślność w kwestii przyznawania Irlandczykom obywatelstwa, a także fakt doświadczania przez zamieszkujących w Irlandii Brytyjczyków niesprawiedliwej sprzeczności pomiędzy koniecznością płacenia podatków a ty, że nie mają demokratycznych praw (tamże). Należy podkreślić, że chociaż omawiane regulacje ustanowione zostały ze względu na obywateli brytyjskich prawo do głosowania w wyborach lokalnych przyznane zostało wszystkim osobom zamieszkującym w Republice przez co najmniej sześć miesięcy. Co prawda, fakt przyznania powszechnego prawa wyborczego można wyjaśnić, wskazując na niezmiernie małą liczbę niebędących Brytyjczykami imigrantów zamieszkujących wówczas w Irlandii oraz administracyjną dogodność tego rozwiązania (argumenty w tej ostatniej kwestii były istotnie podnoszone w trakcie debaty), ale wskazać należy również głębiej ukryte przyczyny podjęcia decyzji o rozszerzeniu praw wyborczych. Alexandra Starr wskazuje, że w żadnym wypadku nie było zwykłym zbiegiem okoliczności to, że prawo udziału obcokrajowców w wyborach lokalnych przyznano na krótko przed rozpoczęciem konfliktu w Irlandii Północnej (ang. The Troubles), który toczył się od lat sześćdziesiątych XX wieku do 1998 roku 39. Jedną z przyczyn napięć etnicznych i wynikającego z nich konfliktu było znaczące ograniczenie przez rządzącą tam większość unionistyczną (probrytyjską i w przeważającej części protestancką) praw wyborczych republikańskiej (i głównie katolickiej) mniejszości. Z tego punktu widzenia, wprowadzenie powszechnego i obejmującego wszystkich mieszkańców prawa wyborczego na szczeblu lokalnym stanowiło sygnał skierowany przez rząd w Dublinie do unionistycznych władz północnej części wyspy. Oznaczało to, że prawa wyborcze, przynajmniej na szczeblu lokalnym, postrzegane były jako wywodzące się z faktu zamieszkiwania na danym obszarze, a nie jako związane z czynnikami takimi, jak pochodzenie etniczne czy wyznanie. Przyznanie imigrantom prawa do uczestniczenia w wyborach lokalnych może być tym samym interpretowane jako próba wywarcia presji na władze Irlandii Północnej w sytuacji trwałego podziału Zielonej Wyspy. Kolejnym interesującym aspektem dziejów politycznych imigracji do Irlandii jest to, że przyznanie praw wyborczych cudzoziemcom na szczeblu lokalnym nie było nigdy później kwestionowane ani nie stanowiło obiektu krytyki, nawet w trakcie debaty publicznej poprzedzającej referendum w sprawie obywatelstwa irlandzkiego, które odbyło się w 2004 roku (referendum to opisane jest w dalszej części rozdziału). To wynik, między 39 transformed.html. 69

9 5 innymi, wyraźnie zaznaczonego w irlandzkim systemie politycznym podziału na polityką lokalną i krajową. Co zrozumiałe, wspomnianemu podziałowi towarzyszą rozbieżne definicje lokalnego i krajowego elektoratu (Rodríguez 2006: 30 49). Polityka lokalna stanowi domenę przede wszystkim osobistych i bezpośrednich interakcji i kontaktów nie jest ona sferą, w której wchodzą w grę bardziej abstrakcyjne uczucia narodowe. W takiej sytuacji inkluzywne instytucje lokalne nie stoją w sprzeczności z wykluczającymi instytucjami funkcjonującymi na poziomie ogólnokrajowym. Ogólnie rzecz ujmując, biorąc pod uwagę kontekst zachodnioeuropejski, irlandzka decyzja o przyznaniu imigrantom prawa uczestniczenia w wyborach lokalnych wydaje się dość unikalnym przypadkiem. Jak już zostało powiedziane, wyprzedziła ona falę masowej imigracji do Irlandii o trzy dekady i stanowiła próbę zadośćuczynienia raczej niewielkiej niesprawiedliwości, z jaką spotykali się zamieszkujący Republikę obywatele brytyjscy czy też raczej oddania przysługi wyświadczonej obywatelom irlandzkim przez władze brytyjskie. Z tej przyczyny, decyzja ta stanowiła jeden z produktów ubocznych ówczesnych stosunków pomiędzy Irlandią i Zjednoczonym Królestwem (w tym z Irlandią Północną). Celowość przyznania praw wyborczych cudzoziemcom nie wzbudziła niemal żadnych kontrowersji, a spokojny charakter debaty w tej sprawie wynikał po części z rzeczywistego braku obecności większych grup imigranckich w kraju. Imigracja miała wzbudzić publiczne kontrowersje dopiero czterdzieści lat po wprowadzeniu omawianych regulacji. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w okresie, w którym kwestie z nią związane stały się ważnym elementem debaty publicznej czyli w trakcie kampanii poprzedzającej referendum w sprawie obywatelstwa z 2004 roku przysługujące zamieszkującym w Irlandii cudzoziemcom prawo do uczestniczenia w wyborach lokalnych pozostało zabezpieczone przed jakąkolwiek ingerencją i nigdy nie było w poważny sposób zakwestionowane w publicznym dyskursie. Chociaż nigdy nie podjęto próby pozbawienia imigrantów przysługujących im lokalnych praw wyborczych, przepisy uchwalone w 1963 roku 40 podlegały w późniejszym okresie nowelizacjom. Zmiany te szły raczej w kierunku poszerzania praw imigrantów niż ich ograniczania. Przykładowo, regulacje z 1963 roku przyznawały cudzoziemcom uczestniczącym w wyborach lokalnych wyłącznie czynne prawo wyborcze. Prawo do kandydowania na urzędy lokalne zostało im nadane w 1972 roku 41. Ponadto wymóg sześciomiesięcznego okresu zamieszkania, ustanowiony w projekcie z 1963 roku, zniesiono w 1985 roku 42. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, każdy, kto osiągnął wiek uprawniający do głosowania (czyli 18 lat) i na stałe zamieszkuje na danym obszarze w dniu sporządzenia spisu wyborców, ma zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze 40 Ustawa o prawie wyborczym z 1963 r. (Electoral Act), I.Dz.U. nr 19/ Ustawa o zmianie ustawy of prawie wyborczym z 1972 r. (Electoral Amendment Act), I.Dz.U. nr 4/1972, zobacz także Starr, Europe deals with immigration. 42 Ustawa o zmianie ustawy of prawie wyborczym z 1985 r., I.Dz.U. nr 12/1985, zob. także Mutwarasibo 2012: 7. 70

10 5 w wyborach lokalnych. W praktyce, w toku procedury rejestracyjnej zamieszkujący w Irlandii imigrant musi udać się na najbliższy posterunek policji (Gardy), aby uzyskać stempel na formularzu rejestracyjnym, potwierdzający, że zamieszkuje on na danym obszarze. Kolejna nowelizacja kodeksu wyborczego, wprowadzona na mocy Ustawy o zmianie prawa wyborczego (Electoral Amendment Act) z 1985 roku 43, wprowadziła rozróżnienie pomiędzy obywatelami Zjednoczonego Królestwa i pozostałymi obcokrajowcami zamieszkującymi w Irlandii. Obywatelom brytyjskim przyznano czynne (ale nie bierne) prawo wyborcze także w wyborach do izby niższej irlandzkiego Parlamentu (Dáil). Ponownie, decyzja ta miała na celu odwzajemnienie za analogiczne uprawnienie przyznane przez władze brytyjskie obywatelom irlandzkim zamieszkującym w Zjednoczonym Królestwie. Wspomniana ustawa nowelizująca umożliwiła ponadto przyznanie prawa głosu w wyborach do Dáil obywatelom pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem, że dany kraj przyzna ekwiwalentne uprawnienia obywatelom Irlandii (Shaw 2007). Jak do tej pory jednak, takie wzajemne przyznanie praw nie nastąpiło w stosunku do jakiegokolwiek kraju członkowskiego UE poza Wielką Brytanią. Podsumowując, obecnie obowiązujące w Irlandii regulacje w zakresie czynnego prawa wyborczego wprowadzają rozróżnienie na cztery kategorie wyborców (Mutwarasibo 2012: 8). Pierwszą są rezydenci niebędący obywatelami kraju członkowskiego Unii Europejskiej mają prawo głosu wyłącznie w wyborach lokalnych. Drugą zamieszkujący w Irlandii obywatele kraju UE innego niż Irlandia lub Zjednoczone Królestwo którzy mogą głosować w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego. Trzecią stanowią rezydenci mający obywatelstwo brytyjskie, którzy mają prawo do głosowania w wyborach lokalnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach do izby niższej Parlamentu Irlandzkiego. Nie mogą jednak głosować w wyborach prezydenckich i w referendach. Na koniec, obywatele Irlandii mają, oczywiście, prawo do głosowania we wszystkich rodzajach wyborów i referendów Referendum w sprawie obywatelstwa irlandzkiego z 2004 roku 10 marca 2004 roku Michael McDowell, irlandzki Minister ds. Sprawiedliwości, Równości i Reform Prawa, zaproponował przeprowadzenie referendum w sprawie nowelizacji Konstytucji. Nowelizacja ta miała na celu zniesienie długoletniej praktyki przyznawania obywatelstwa zgodnie z zasadą ius soli, czyli wszystkim osobom urodzonym w Irlandii. 6 kwietnia tego samego roku gabinet zaakceptował tę propozycję i zadecydował o przeprowadzeniu referendum (Breen i inni 2006). Referendum to z punktu widzenia przyznawania praw wyborczych imigrantom było istotne z trzech powodów. Po pierwsze, kampania poprzedzająca głosowanie stanowiła okazję do przeprowadzenia po raz pierwszy poważnej debaty na temat zjawiska imigracji. Po drugie, jak już było wspomniane, 43 Ustawa o zmianie ustawy of prawie wyborczym z 1985 r. 71

11 5 jedynie posiadanie irlandzkiego obywatelstwa gwarantuje prawo głosu we wszystkich rodzajach wyborów i referendach. Po trzecie, wybory lokalne z 2004 roku czyli pierwsze wybory, w trakcie których imigranci w szerokim zakresie skorzystali z przyznanych im w 1963 roku praw zorganizowane zostały w tym samym dniu, co referendum, i z tej przyczyny rywalizacja wyborcza trwała w cieniu głosowania w sprawie obywatelstwa. Referendum w sprawie obywatelstwa odbyło się 11 czerwca 2004 roku, razem z wyborami lokalnymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowana większość jego uczestników (79,2%) opowiedziała się za rządową propozycją zniesienia zasady ius soli, która funkcjonowała od 1922 roku, czyli niemalże od początku istnienia Republiki. Poskutkowało to powstaniem sytuacji, w której począwszy od 1 stycznia 2005 roku obywatelstwo irlandzkie przyznawane jest automatycznie dzieciom urodzonym w Irlandii, których (co najmniej) jedno z rodziców ma obywatelstwo irlandzkie, brytyjskie albo uprawnione jest do przebywania na terytorium Republiki Irlandii albo Irlandii Północnej (w tym z tytułu przyznanego statusu uchodźcy) 44. Prawo wynikające z urodzenia jest jednak gwarantowane konstytucyjnie wyłącznie pierwszej z wymienionych kategorii dzieci, czyli tym, które mają co najmniej jednego irlandzkiego rodzica 45. Analogiczne prawo przysługujące pozostałym wyżej wspomnianym kategoriom nowo narodzonych dzieci może zostać zniesione na mocy ustawy Oireachtas (irlandzkiego Parlamentu). Jak stwierdził minister McDowell, powodem ogłoszenia referendum był kryzys irlandzkiego systemu usług położniczych, spowodowanego turystyką porodową, czyli przyjazdami kobiet w ciąży, które poprzez urodzenie dzieci na terytorium Irlandii chciały zapewnić im obywatelstwo tego kraju (Fanning, Mutwarasibo 2007). W czasie kampanii przedreferendalnej największe irlandzkie partie polityczne prezentowały dość rozbieżne poglądy na tę kwestię. Fianna Fáil, główna partia rządzącej koalicji, opowiadała się za głosowaniem na tak, czyli zniesieniem zasady prawa ziemi. Kampania tego stronnictwa skoncentrowana była na pojęciu zdroworozsądkowego obywatelstwa (common-sense citizenship) koncepcji zakładającej przeważająco monokulturową i monoetniczną naturę irlandzkości. Kampania prowadzona przez Postępowych Demokratów mniejszego z koalicyjnych partnerów i macierzyste stronnictwo ministra McDowella (oficjalnie rozwiązane w 2009 roku) podkreślała wskazane wyżej argumenty dotyczące wykorzystywania irlandzkiego systemu opieki zdrowotnej przez turystki porodowe (tamże). Fine Gael, największa ówcześnie partia opozycyjna, wyraziła poparcie dla głosowania na tak, ale zdecydowała o nieprowadzeniu jakiejkolwiek kampanii (tamże). Partie lewicowe Partia Pracy i Sinn Féin zachęcały do głosowania na nie, opowiadając się tym samym za zachowaniem zasady ius soli (Fanning i inni 2010: ). Relacje medialne z kampanii referendalnej były dość niejednoznaczne. Pogłębiona 44 Ustawa o narodowości i obywatelstwie z 2004 r., I. Dz.U. nr 38/ Dwudziesta siódma poprawka do Ustawy Konstytucyjnej z 2004 r. (Twenty-Seventh Amendment of the Constitution Act), I.Dz.U., Poprawki do Konstytucji (Constitutional Amendments). 72

12 5 analiza dotyczących jej doniesień medialnych, ukazujących się w dwóch renomowanych irlandzkich dziennikach, The Sunday Times i The Sunday Tribune, wskazała, że obie gazety poświęciły kampanii znaczną ilość miejsca i wyraźnie wyrażały przynajmniej w artykułach zawierających pogłębione analizy i komentarzach redakcyjnych poparcie dla głosowania na nie (Breen i inni 2006: 59-70). Oba tytuły podkreślały, że referendum ogłoszone zostało z niewielkim wyprzedzeniem i z tego względu zabrakło wystarczającej ilości czasu na autentyczną debatę. Co ważniejsze, wskazywano konieczność przeprowadzenia kompleksowej reformy całego systemu opieki zdrowotnej, a w szczególności systemu usług położniczych, i zauważano, że obwinianie imigrantów za jego stan jest nieuzasadnione. Przywoływano też głosy niektórych autorytetów, w tym arcybiskupa Dublina, Diarmuida Martina, wyrażających swój sprzeciw wobec proponowanej przez rząd nowelizacji konstytucji. Jednocześnie wspomniane gazety dużo rzadziej przedstawiały relacje, w których pojawiały się treści powtarzające język argumentacji ministra McDowella. Cytaty z wypowiedzi polityków ukazywały się często, przeważnie bez jakiegokolwiek komentarza. Biorąc pod uwagę fakt, że większość partii zachęcało do głosowania na tak, zniekształcało to treść debaty. Równocześnie w gazetach rzadko pojawiały się głosy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się azylantami. Opinie takie częstokroć były pomijane w relacjach. Niemniej jednak na krótko przed datą referendum największa z organizacji reprezentujących uchodźców, Centrum Solidarności z Afryką (Africa Solidarity Centre, organizacja znana powszechnie jako Africa Centre Centrum Afrykańskie), opublikowała raport o różnych aspektach społecznej i politycznej integracji imigrantów (Fanning i inni 2004). W raporcie tym wyrażona została obawa, że kampania referendalna spowoduje pojawienie się rasistowskich i ksenofobicznych nastrojów. Jego autorzy wezwali do przeprowadzenia pogłębionej debaty o kwestiach imigracji i obywatelstwa. Ponadto raport zawierał rekomendacje dotyczące sposobów na lepszą integrację zamieszkujących w kraju cudzoziemców ze społeczeństwem irlandzkim. Podkreślono między innymi, że zarówno rząd, jak i partie polityczne powinny zachęcać imigrantów do głosowania w nadchodzących wyborach lokalnych. Podsumowując: referendum w sprawie obywatelstwa z 2004 roku, poprzedzająca je kampania oraz ostateczny wynik głosowania stanowiły ilustrację nastawienia społeczeństwa irlandzkiego wobec imigrantów. Argumenty odwołujące się do monokulturowego i jednolicie etnicznego charakteru wspólnoty Irlandczyków okazały się mieć znaczenie decydujące, mimo że elity (głównie media) częściowo opowiedziały się przeciwko zniesieniu zasady ius soli. Niezależnie jednak od zaobserwowanego konserwatywnego podejścia do ogólnonarodowego poczucia przynależności, przysługujące imigrantom prawo uczestniczenia w życiu politycznym na poziomie lokalnym nie zostało w trakcie debaty zakwestionowane. Najlepszym dowodem na istnienie takiego dwoistego obrazu polityki, rozróżniającego to, co lokalne, od tego, co krajowe, był fakt, że przed wyborami 73

13 5 lokalnymi z 2004 roku Martin Cullen, Minister ds. Środowiska, Dziedzictwa Narodowego i Samorządu Lokalnego, podjął działania umożliwiające wykorzystanie dodatkowych rodzajów dokumentów w tym świadectw pobytu tymczasowego i kart Krajowego Biura Imigracyjnego Policji Irlandzkiej w celu identyfikacji niebędących obywatelami rezydentów na potrzeby wyborcze. Inicjatywa ta częściowo usunęła biurokratyczne bariery utrudniające uczestnictwo cudzoziemców w wyborach (Fanning i inni 2004: 4). Tym samym wydaje się, że uzyskane przez zamieszkujących w Irlandii obcokrajowców prawa wyborcze związane z wyborami lokalnymi nigdy nie były zagrożone. Nie kwestionowali ich bowiem żadni ze znaczących interesariuszy irlandzkiego życia politycznego i społecznego. Ponadto, wybory lokalne z 2004 roku, które odbyły się w tym samym dniu, co referendum w sprawie obywatelstwa, były tak naprawdę pierwszymi, w których imigranci bez obywatelstwa faktycznie zaznaczyli swoją obecność Imigranci w irlandzkich wyborach lokalnych z 2004 roku Wybory lokalne z 2004 roku stanowiły pierwszy przypadek wystąpienia zbiorowości imigrantów w charakterze znaczącego podmiotu biorącego udział w irlandzkiej polityce na szczeblu lokalnym. Należy jednocześnie zauważyć, że z uwagi na fakt, iż spisy wyborców sporządzone zostały przed dokonanym w 2004 roku rozszerzeniem Unii Europejskiej, a samo to rozszerzenie nastąpiło jedynie sześć tygodni przed wyborami, imigranci z Europy Środkowo-Wschodniej nie stanowili dużej grupy uczestników tego współzawodnictwa wyborczego. Tym samym, jedyną znaczącą i dostrzegalną grupą imigrantów, która aktywnie uczestniczyła w wyborach, byli uchodźcy z Afryki i pochodzące z tego kontynentu osoby ubiegające się o azyl. O elekcję ubiegało się sześciu kandydatów z Afryki, dwóch z nich zostało wybranych na radnych: Taiwo Matthew w Ennis w hrabstwie Clare (zachodnia Irlandia) i Rotimi Adebari w Portlaoise w hrabstwie Laois (środkowa Irlandia). Ci urodzeni w Nigerii azylanci, niemający w czasie wyborów irlandzkiego obywatelstwa, występowali jako kandydaci niezależni (Fanning i inni 2010: ; Fanning, O Boyle 2010: ). Adebari znany jest z tego, że został pierwszym w historii Irlandii czarnoskórym burmistrzem (w 2007 r. wybrany został na tę funkcję w miejscowości Portlaoise). Później uzyskał obywatelstwo irlandzkie i w 2011 roku kandydował (bez powodzenia) w wyborach do izby niższej irlandzkiego parlamentu (Dáil). Niezależnie od sukcesu dwóch pierwszych czarnoskórych radnych, sama droga do politycznej integracji imigrantów w Irlandii na poziomie lokalnym nie była wcale (i z pewnością nadal nie jest) łatwa. Co ważniejsze, irlandzkie partie polityczne raczej wolno i niechętnie zwracały się w kierunku wspólnot imigranckich, choć przed wyborami z 2004 roku podjęto pewne istotne starania w tym kierunku. Obejmowały one takie działania, jak tłumaczenie materiałów wyborczych na języki imigrantów, reklamy w mediach mniejszości narodowych oraz antyrasistowskie szkolenia dla kandydatów (Fanning i inni 2004: 12). 74

14 5 Jednocześnie, kolejny raport sporządzony na zamówienie Centrum Afrykańskiego (Ejorh 2006) wskazywał, że na poziomie elektoratu sytuacja migrantów nie wyglądała zbyt optymistycznie. O ile średnia frekwencja w wyborach do rad miejskich w 2004 roku osiągnęła poziom 58% (Local Elections 2005), odsetek uczestniczących w wyborach imigrantów z Afryki ankietowanych przez Centrum wyniósł 27% (Ejorh 2006: 24). Najważniejszym powodem tak niskiego poziomu partycypacji wyborczej tej grupy imigrantów wydaje się być brak odpowiednich informacji na temat praw wyborczych cudzoziemców. Wielu zamieszkujących Republikę Afrykańczyków było po prostu nieświadomych przysługującego im prawa do głosowania w wyborach lokalnych. Pojawiły się także (rzadkie) przypadki nieprzyjaznego lub krańcowo niegrzecznego zachowania funkcjonariuszy publicznych obsługujących uprawnionych do głosowania imigrantów, którzy usiłowali zarejestrować się w lokalnych spisach wyborców. To, czy wystąpienie tych najwyraźniej odosobnionych incydentów można przypisać atmosferze wytworzonej w trakcie kampanii poprzedzającej referendum w sprawie obywatelstwa, pozostaje z pewnością ważnym pytaniem. Z drugiej strony, wydaje się, że sami afrykańscy imigranci byli w dużej mierze apatyczną i politycznie niezorientowaną grupą (tamże: 24 25). Wygląda więc na to, że zakończone sukcesem kampanie wyborcze Taiwo Matthewa i Rotimi Adebariego stanowiły raczej spektakularne wyjątki, a nie zdarzenia wpisujące się w bardziej ogólny obraz uczestnictwa imigrantów w wyborach lokalnych z 2004 roku. Chociaż Centrum Afrykańskie aktywnie zachęcało partie i rząd do ubiegania się o poparcie istniejących grup imigrantów i pewne starania w tym kierunku były faktycznie podejmowane, niezwykle niska frekwencja wśród imigrantów pokazuje, że skuteczność tych działań była umiarkowana. Kolejne wybory lokalne w 2009 roku były jeszcze większym wyzwaniem z uwagi na wyłonienie się nowych grup imigranckich, przybyłych do Irlandii po rozszerzeniu Unii Europejskiej, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Najliczniejszą wspólnotą imigrancką stali się Polacy, którzy z biegiem czasu zastąpili Brytyjczyków na pozycji największej mniejszości w Republice. W 2009 roku liczba imigrantów startujących w wyborach lokalnych wzrosła do 44 (Fanning, O Boyle 2010: ). Czterech z nich zostało wybranych, w tym Rotimi Adebari, który zachował stanowisko w Portlaoise (Taiwo Matthew, drugi ze zwycięskich nigeryjskich kandydatów z 2004 r., nie ubiegał się o reelekcję w 2009 roku). Pozostałymi trzema zwycięzcami zostali: Jan Rotte z Holandii, który startował w Lismore w hrabstwie Waterford (południowa Irlandia) jako przedstawiciel Partii Pracy, Litwinka Kristina Jankaitiene, startująca w Carrickmacross w hrabstwie Monaghan (północny kraniec Republiki) z listy Zielonych, oraz Rosjanka Anna Rooney, która kandydowała w Clones w hrabstwie Monaghan jako reprezentantka Fianna Fáil. Co ciekawe, nie został wybrany ani jeden spośród siedmiorga kandydujących Polaków, chociaż pokaźną liczbę głosów zdobyła Anna Michalska, startująca z ramienia Fianna Fáil w mieście Kilkenny w hrabstwie Kilkenny (w południowej części środkowej Irlandii). 75

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce

PRZESTRZEGANIE PRAW. CUDZOZIEMCÓW w Polsce PRZESTRZEGANIE PRAW CUDZOZIEMCÓW w Polsce Warszawa 2012 BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2012, nr 11 ŹRÓDŁA Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 7 Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW

MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE ARTUR LIPIŃSKI MEDIA A REPREZENTACJA ORAZ INTEGRACJA IMIGRANTÓW Artur Lipiński 1 Trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny, pogłębiające się bezrobocie w wielu krajach Europy

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I EUROPIE: PERSPEKTYWA LOKALNA

INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I EUROPIE: PERSPEKTYWA LOKALNA INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I EUROPIE: PERSPEKTYWA LOKALNA INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE I EUROPIE: PERSPEKTYWA LOKALNA pod redakcją Bohdana Rożnowskiego i Tomasza Sieniowa INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Prawo a partycypacja publiczna

Prawo a partycypacja publiczna Prawo a partycypacja publiczna Dyktat czy debata - Prawo a partycypacja publiczna Partnerzy projektu: Bilans monitoringu 2012 Patronat medialny: pod redakcją Pauliny Sobiesiak-Penszko Prawo a partycypacja

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce

Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna w polskiej administracji publicznej Cezary Trutkowski, Piotr Koryś Warszawa 2013 Przeciwdziałanie korupcji w praktyce Polityka antykorupcyjna

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej

Obywatele współ decydują. Przewodnik po partycypacji społecznej Obywatele współ decydują Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Wstęp i redakcja Maciej Tański Warszawa, marzec 2005 Spis treści Dlaczego warto było to napisać?... 3 Ekspresowy

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE

MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE Raport końcowy z badania Migranci na rynku pracy w wybranych krajach Europy: wsparcie formalno-prawne i organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Fundacja Nasz Wybór

Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Fundacja Nasz Wybór Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Fundacja Nasz Wybór h c a j c a k i lif a w k h ic cy k so pra y w ku o i ryn c an kim 015 r g ls 14-2 i Im po ań 20 na rt z bad po Ra Warszawa 2015 Imigranci

Bardziej szczegółowo

Trzeci raport dotyczący Polski

Trzeci raport dotyczący Polski CRI(2005)25 rev. Version polonaise Polish version Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Trzeci raport dotyczący Polski Przyjęty 17 grudnia 2004 r. Strasburg, 14 czerwca 2005 r. W celu

Bardziej szczegółowo

JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI

JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI JAK ZAANGAŻOWAĆ SIĘ WE WSPÓŁPRACĘ Z POLSKĄ? E-PORADNIK DLA POLAKÓW NA EMIGRACJI SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 Czego dowiecie się Państwo z tego poradnika?... 3 Dlaczego współpraca z Polską?... 4 CZĘŚĆ I STAN

Bardziej szczegółowo

Współczesne migracje Polaków

Współczesne migracje Polaków Współczesne migracje Polaków BIULETYN nr 1 lisopad 2007 Paweł Kaczmarczyk Joanna Tyrowicz Biuletyn powstał w ramach działań programu Work in Poland Program realizuje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Warszawa 2009 Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska, Jakub Wiśniewski WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej

Zasady Yogyakarty. Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej BerlYiongy O PUBLIKACJI Publikacja Zasady Yogyakarty jest polskim przekładem deklaracji uchwalonej przez grupę ekspertów z 25 krajów podczas konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii

Bardziej szczegółowo

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.

Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. ISSN 1831-4643 Promowanie równości Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r. Społeczna Europa Komisja Europejska Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach unijnego programu na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo