UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.../.../2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie i nadanie nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej rodzaju jako wieś oraz zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz i poz.1890) oraz art. 8 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 205 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Opalenicy uchwala, co następuje: 1. Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o: 1) Nadanie nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej rodzaju jako wieś ; 2) Zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. 2. Ustalić treść wniosku, o którym mowa w 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Opalenicy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1

2 Uzasadnienie do uchwały Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie i nadanie nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej rodzaju jako wieś oraz zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. Podjęcie działań związanych z nadaniem nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określeniem jej rodzaju jako wieś oraz zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary jest podyktowane koniecznością uporządkowania nazewnictwa miejscowości na terenie tutejszej gminy. Od ponad 90 lat w Gminie Opalenica funkcjonuje nazwa miejscowości Porażyn Tartak oraz Bukowiec Stary. Od kilku lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów oraz procedurach związanych z meldowaniem mieszkańców, wydawaniem aktów urodzeń oraz zgonów, rozbieżności w nazewnictwie urzędowym miejscowości występujące m.in. w niżej wymienionych dokumentach: wykazie urzędowych nazw miejscowości, wykazie GUS z rejestru TERYT, ewidencji ludności: w rejestrach mieszkańców i rejestrach PESEL. Porażyn Tartak nazwa miejscowości obecnie nie figuruje w urzędowych nazwach miejscowości. Nazwa używana jest dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej zlokalizowanej przy drodze nr 307 w odległości ok 5 km od miejscowości Porażyn w stronę Nowego Tomyśla. Nieruchomości tam zlokalizowane geodezyjnie znajdują się w obrębie Porażyn, natomiast zgodnie z uchwałą nr VIII/73/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 października 2003 r. w sprawie podziału sołectwa Porażyn zabudowania Porażyna Tartaku należą do sołectwa Porażyn Dworzec. W wyniku utworzenia nowej miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Porażyn, którego częścią nadal pozostanie Porażyn Tartak. Z uwagi na oddalenie zabudowań od wsi Porażyn, w celu identyfikacji lokalizacji, w powszechnym używaniu zaczęła funkcjonować nazwa Porażyn Tartak, która związana była z funkcjonującym na tym obszarze tartakiem. Nazwa Porażyn Tartak utrwaliła się i funkcjonuje od dawna aż do dnia dzisiejszego, a zabudowania tam zlokalizowane posiadają odrębną numerację. Nazwa taka widnieje w dowodach osobistych, aktach własności nieruchomości, aktach urodzenia oraz innych dokumentach urzędowych m.in. numeracji nieruchomości. Najstarsze odnalezione informacje o używaniu takiej właśnie nazwy miejscowości znajdują się w rejestrze mieszkańców Porażyn Tartak i datowane są na rok Również w mapach dostępnych na stronach internetowych portalu widnieje lokalizacja o nazwie Porażyn Tartak. Obecnie (wg stanu na 29 stycznia 2016 r.) pod adresem zamieszkania Porażyn Tartak zameldowane są 103 osoby (meldunek stały) oraz 10 osób (meldunek czasowy). Z uwagi na konieczność uregulowania nazewnictwa miejscowości niezbędne jest utworzenie nowej miejscowości w Gminie Opalenica pod nazwą Porażyn Tartak oraz oznaczenia jej rodzaju jako wieś. Takie działanie pozwoli na wyróżnienie miejscowości oraz jej identyfikację. Zmiana, mająca na celu utworzenie nowej miejscowości, nie pociągnie za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren, z uwagi na fakt, iż w dokumentach którymi posługują się mieszkańcy widnieje nazwa Porażyn Tartak. Jedyne koszty związane będą z koniecznością zakupu tablic z nazwą miejscowości. Bukowiec Stary w wykazie urzędowych nazw miejscowości przedmiotowa wieś figuruje pod nazwą Stary Bukowiec wraz z określeniem jej rodzaju jako wieś. Nieruchomości tam zlokalizowane geodezyjnie znajdują się w obrębie Porażyn, natomiast zgodnie z uchwałą nr VIII/73/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 października 2003 r. w sprawie podziału Strona 1

3 sołectwa Porażyn zabudowania Bukowca Starego należą do sołectwa Porażyn Dworzec. W wyniku utworzenia nowej miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Porażyn, którego częścią nadal pozostanie Bukowiec Stary. Nazwa Stary Bukowiec nie funkcjonuje w Gminie Opalenica. W Gminie od dawna do dnia dzisiejszego używana jest nazwa miejscowości Bukowiec Stary. Nazwa Bukowiec Stary widnieje w dowodach osobistych, aktach własności nieruchomości, aktach urodzenia oraz innych dokumentach urzędowych m.in. numeracji nieruchomości. Najstarsze odnalezione informacje o używaniu takiej właśnie nazwy miejscowości znajdują się w rejestrze mieszkańców Bukowiec Stary i datowane są na rok Również w zasobach znajdujących się w archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego, na mapach z roku 1935 r. widnieje nazwa Bukowiec Str. (Bukowiec Stary). Obecnie (wg stanu na 29 stycznia 2016 r.) pod adresem zamieszkania Bukowiec Stary zameldowane są 34 osoby (meldunek stały). Brak jest osób zameldowanych pod adresem Stary Bukowiec. Z uwagi na konieczność uregulowania nazewnictwa miejscowości niezbędna jest zmiana nazwy miejscowości, tym samym dostosowanie jej do aktualnie używanej. Zmiana nazwy miejscowości, nie pociągnie za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren, z uwagi na fakt, iż w dokumentach którymi posługują się mieszkańcy widnieje nazwa Bukowiec Stary. Jedyne koszty związane będą z koniecznością zakupu tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec w sprawie nadania nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś oraz zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary przeprowadzone zostały 20 stycznia 2016 r. w sali wiejskiej Sołectwa Porażyn Dworzec znajdującej się pod adresem Porażyn Tartak 9, gm. Opalenica. Konsultacje odbyły się w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec. W konsultacjach społecznych mieli prawo brać udział mieszkańcy Sołectwa Porażyn Dworzec, posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Opalenicy (osoby zameldowane pod adresem Porażyn Tartak, Bukowiec Stary oraz Porażyn Ośrodek). Podczas konsultacji mieszkańcy odpowiadali, poprzez jawne głosowanie, na dwa pytania:- Czy jest Pan/Pani za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś?,- Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. Spośród 138 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach brało udział 33 mieszkańców. Wszyscy oni opowiedzieli się ZA proponowanymi zmianami. Przeprowadzone konsultacje spełniły wymogi uchwały Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 167, poz. 2719). Zgodnie z 5 ust. 2 w/w uchwały konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że mieszkańcy Sołectwa Porażyn Dworzec są zainteresowani zlikwidowaniem rozbieżności w nazewnictwie miejscowości względem posiadanych adresów zamieszkania i opowiadają się za proponowanym rozwiązaniem polegającym na ustaleniu urzędowej nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec (rodzaj wieś ) oraz za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. W związku z koniecznością uregulowania nazewnictwa miejscowości Gmina Opalenica wystąpiła z wnioskiem do Starosty Nowotomyskiego - organu właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, o wyrażenie opinii w sprawie przedmiotowych zmian. Starosta Strona 2

4 Nowotomyski pismem z dnia 10 marca 2016 r. zaopiniował pozytywnie proponowane zmiany. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze położona jest dana miejscowość. Ponadto przepis art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, ze rada gminy przedstawia wniosek między innymi o ustalenie i zmianę urzędowej nazwy miejscowości właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. Wobec powyższego, mając na uwadze uporządkowanie i ujednolicenie stosowania i używania nazw miejscowości w gminie Opalenica, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Strona 3

5 Załącznik do uchwały Nr / /2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2016 r. Opalenica, dnia 29 marca 2016 r. GN KT Pan.. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Pana Wojewody Wielkopolskiego WNIOSEK Rada Miejska w Opalenicy na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 205 r. Nr 17, poz. 141) zwraca się z uprzejma prośbą o: 1. Nadanie nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej rodzaju jako wieś ; 2. Zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 205 r. Nr 17, poz. 141) urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze położona jest dana miejscowość. Ponadto przepis art. 8 ust. 2 cytowanej ustawy stanowi, ze rada gminy przedstawia wniosek między innymi o ustalenie i zmianę urzędowej nazwy miejscowości właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody. W przypadku miejscowości zamieszkanej rada gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości, w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.). Do wniosku kierowanego do ministra załącza się również opinię starosty powiatu, na którego terenie położona jest dana miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami. Podstawą (bazą) do ustalania, zmiany lub znoszenia nazw miejscowości oraz ustalania ich rodzaju jest Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawarty Strona 5

6 w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz. 200). Od ponad 90 lat w Gminie Opalenica funkcjonuje nazwa miejscowości Porażyn Tartak oraz Bukowiec Stary. Od kilku lat sygnalizowane są zwłaszcza, przy sporządzaniu spisów oraz procedurach związanych z meldowaniem mieszkańców, wydawaniem aktów urodzeń oraz zgonów, rozbieżności w nazewnictwie urzędowym miejscowości występujące m.in. w niżej wymienionych dokumentach: - wykazie urzędowych nazw miejscowości, - wykazie GUS z rejestru TERYT, - ewidencji ludności w rejestrach mieszkańców i rejestrach PESEL. 1. Porażyn Tartak nazwa miejscowości obecnie nie figuruje w urzędowych nazwach miejscowości. Nazwa używana jest dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej zlokalizowanej przy drodze nr 307 w odległości ok 5 km od miejscowości Porażyn w stronę Nowego Tomyśla. Nieruchomości tam zlokalizowane geodezyjnie znajdują się w obrębie Porażyn, natomiast zgodnie z uchwałą nr VIII/73/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 października 2003 r. w sprawie podziału sołectwa Porażyn zabudowania Porażyna Tartaku należą do sołectwa Porażyn Dworzec. W wyniku utworzenia nowej miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Porażyn, którego częścią nadal pozostanie Porażyn Tartak. Z uwagi na oddalenie zabudowań od wsi Porażyn, w celu identyfikacji lokalizacji, w powszechnym używaniu zaczęła funkcjonować nazwa Porażyn Tartak, która związana była z funkcjonującym na tym obszarze tartakiem. Nazwa Porażyn Tartak utrwaliła się i funkcjonuje od dawna aż do dnia dzisiejszego, a zabudowania tam zlokalizowane posiadają odrębną numerację. Nazwa taka widnieje w dowodach osobistych, aktach własności nieruchomości, aktach urodzenia oraz innych dokumentach urzędowych m.in. numeracji nieruchomości. Najstarsze odnalezione informacje o używaniu takiej właśnie nazwy miejscowości znajdują się w rejestrze mieszkańców Porażyn Tartak i datowane są na rok Również w mapach dostępnych na stronach internetowych portalu widnieje lokalizacja o nazwie Porażyn Tartak. Obecnie (wg stanu na 29 stycznia 2016 r.) pod adresem zamieszkania Porażyn Tartak zameldowane są 103 osoby (meldunek stały) oraz 10 osób (meldunek czasowy). Z uwagi na konieczność uregulowania nazewnictwa miejscowości niezbędne jest utworzenie nowej miejscowości w Gminie Opalenica pod nazwą Porażyn Tartak oraz oznaczenia jej rodzaju jako wieś. Takie działanie pozwoli na wyróżnienie miejscowości oraz jej identyfikację. 2. Bukowiec Stary w wykazie urzędowych nazw miejscowości przedmiotowa wieś figuruje pod nazwą Stary Bukowiec wraz z określeniem jej rodzaju jako wieś. Nieruchomości tam zlokalizowane geodezyjnie znajdują się w obrębie Porażyn, natomiast zgodnie z uchwałą nr VIII/73/03 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 października 2003 r. w sprawie podziału sołectwa Porażyn zabudowania Bukowca Starego należą do sołectwa Porażyn Dworzec. W wyniku utworzenia nowej miejscowości nie przewiduje się podziału obrębu geodezyjnego Porażyn, którego częścią nadal pozostanie Bukowiec Stary. Nazwa Stary Bukowiec nie funkcjonuje w Gminie Opalenica. W Gminie od dawna do dnia dzisiejszego używana jest nazwa miejscowości Bukowiec Stary. Nazwa Bukowiec Stary widnieje w dowodach osobistych, aktach własności nieruchomości, aktach urodzenia oraz innych dokumentach urzędowych m.in. numeracji nieruchomości. Najstarsze odnalezione informacje o używaniu takiej właśnie nazwy miejscowości znajdują się w rejestrze mieszkańców Bukowiec Stary i datowane są na rok Również w zasobach znajdujących się w archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego na mapach z roku 1935 r. Strona 6

7 widnieje nazwa Bukowiec Str. (Bukowiec Stary). Obecnie (wg stanu na 29 stycznia 2016 r.) pod adresem zamieszkania Bukowiec Stary zameldowane są 34 osoby (meldunek stały). Brak jest osób zameldowanych pod adresem Stary Bukowiec. Z uwagi na konieczność uregulowania nazewnictwa miejscowości niezbędna jest zmiana nazwy miejscowości, tym samym dostosowanie jej do aktualnie używanej. Omówienie wyników konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami: Konsultacje społeczne z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec w sprawie nadania nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś oraz zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary przeprowadzone zostały 20 stycznia 2016 r. w sali wiejskiej Sołectwa Porażyn Dworzec znajdującej się pod adresem Porażyn Tartak 9, gm. Opalenica. Konsultacje odbyły się w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec. W konsultacjach społecznych mieli prawo brać udział mieszkańcy Sołectwa Porażyn Dworzec, posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Opalenicy (osoby zameldowane pod adresem Porażyn Tartak, Bukowiec Stary oraz Porażyn Ośrodek). Podczas konsultacji mieszkańcy odpowiadali, poprzez jawne głosowanie, na dwa pytania: - Czy jest Pan/Pani za ustaleniem urzędowej nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś?, - Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. Spośród 138 osób uprawnionych do głosowania, w konsultacjach brało udział 33 mieszkańców. Wszyscy oni opowiedzieli się ZA proponowanymi zmianami. Przeprowadzone konsultacje spełniły wymogi uchwały Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opalenica (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 167, poz. 2719). Zgodnie z 5 ust. 2 w/w uchwały konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że mieszkańcy Sołectwa Porażyn Dworzec są zainteresowani zlikwidowaniem rozbieżności w nazewnictwie miejscowości względem posiadanych adresów zamieszkania i opowiadają się za proponowanym rozwiązaniem polegającym na ustaleniu urzędowej nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec (rodzaj wieś ) oraz za zmianą urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. Informacja o kosztach finansowych proponowanej zmiany: Zmiany, mające na celu utworzenie nowej miejscowości Porażyn Tartak oraz zmianę nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary, nie pociągną za sobą kosztów finansowych obciążających mieszkańców zamieszkujących przedmiotowy teren, z uwagi na fakt, iż w dokumentach którymi posługują się mieszkańcy (dowodach osobistych, prawach jazdy itd.) widnieje nazwa Porażyn Tartak i Bukowiec Stary. Jedyne koszty związane z wprowadzonymi zmianami obciążać będą Gminę Opalenica, a dotyczyć będą konieczności zakupu tablic z nazwami miejscowości, i nie powinny przekroczyć kwoty 6.000,00 zł. W związku z koniecznością uregulowania nazewnictwa miejscowości Gmina Opalenica wystąpiła z wnioskiem do Starosty Nowotomyskiego - organu właściwego Strona 7

8 w sprawach geodezji i gospodarki gruntami, o wyrażenie opinii w sprawie przedmiotowych zmian. Starosta Nowotomyski pismem z dnia 10 marca 2016 r. zaopiniował pozytywnie proponowane zmiany. W związku z powyższym Rada Miejska w Opalenicy zwraca się o pozytywne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku i wydanie w trybie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z 205 r. Nr 17, poz. 141) rozporządzenia zmieniającego, zgodnie z wnioskiem. Załączniki: 1. Uchwała Nr.../.../2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o utworzenie i nadanie nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenie jej rodzaju jako wieś oraz zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. 2. Pozytywna opinia Starosty Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś oraz zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary. 3. Mapa topograficzna z zaznaczonym obszarem miejscowości Porażyn Tartak i Bukowiec Stary. 4. Uchwała Nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Opalenica kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 5. Informacja zawierająca wyniki z przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2016 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Porażyn Dworzec w sprawie nadania nazwy miejscowości Porażyn Tartak dla części Sołectwa Porażyn Dworzec i określenia jej rodzaju jako wieś oraz zmiany urzędowej nazwy miejscowości Stary Bukowiec na Bukowiec Stary Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy Eugeniusz Wojtkowiak Strona 8

Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r.

Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. Projekt Uchwały Nr XXI/90/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie i zmianę urzędowych nazw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 23 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 23 marca 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR V/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę nazw miejscowości w Gminie Pierzchnica Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 143/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 3 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 143/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 3 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 143/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 RADY GMINY OBROWO. z dnia 29 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 RADY GMINY OBROWO. z dnia 29 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/188/2017 RADY GMINY OBROWO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 marca 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości stanowiących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Dąbrowa ustalonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do uchwały Nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016 r.

Załącznik nr 1do uchwały Nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016 r. Załącznik nr 1do uchwały Nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 29 września 2016 r. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wsi Szonowo Szlacheckie, Wybudowanie Łasińskie i Huta-Strzelce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/305/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/305/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. Uchwała Nr XXVIII/305/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Gminy Psary z dnia r.

Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Gminy Psary z dnia r. Uchwała Nr XVII/191/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23.03.2016 r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Psary z dnia r.

Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Psary z dnia r. Uchwała Nr XVII/193/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23.03.2016 r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 czerwca 2009 roku Uchwała Nr XXXIII/171/2009 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy miejscowości i zmianę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI RADY GMINY BARUCHOWO. z dnia 19 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI RADY GMINY BARUCHOWO. z dnia 19 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI.41.2015 RADY GMINY BARUCHOWO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zniesienie oraz ustalenie nazw miejscowości na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1486

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1486 Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1486 Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/262/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/262/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/262/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego o zmianę nazwy miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr XX/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr XX/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE

WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE Znak: S.0113.2.2011 WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE Łapsze Niżne, dnia 05 marca 2013 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica polegającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr z dnia r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr z dnia r. Rady Miejskiej w Brwinowie projekt Uchwała nr...2016 z dnia...2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 18 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.156.2016 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego o likwidacji dotychczasowej aglomeracji Halinów oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 326(286)15. Prezydenta Miasta Piły. z dnia 29 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 326(286)15. Prezydenta Miasta Piły. z dnia 29 września 2015 r. Zarządzenie Nr 326(286)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i wyrażenia opinii przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w przedmiocie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świebodzin. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Środa Wielkopolska jednorazowej zapomogi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Jastrzębie i przysiółka Wszemil w przedmiocie likwidacji urzędowej nazwy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia..

Uchwała nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia.. Uchwała nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia.. PROJEKT zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Międzychód. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU PROJEKT nr 5 UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, o zmianę urzędowej

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin

Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin Szanowny Pan PiotrUszok Prezydent Miasta Katowice Opinia prawna w sprawie trybu dokonywania zmian terytorialnych gmin Podstawą prawną do dokonywania szeroko rozumianych zmian terytorialnych gmin (ustalania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego

Załącznik nr 1 do zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Borek Wlkp. Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Załącznik nr 1 Informacja dla sołtysa o wysokości środków funduszu sołeckiego Borek Wlkp., dnia... Pan/Pani Sołtys wsi Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 maja 2013 r. Poz. 2148 UCHWAŁA NR III/ 32 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WIERZYCA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 listopada 2009 roku Nr XLI/580/09 w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Wijewo Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwała Nr XIV/104/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 13 maja 2015 r. na działalność samorządu mieszkańców Osiedla Śródmieście, w związku z utrudnianiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice.

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. PP.AU.671.4.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY MIEDŹNO. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY MIEDŹNO. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego ZARZĄDZENIE NR 24/2016 WÓJTA GMINY MIEDŹNO w sprawie konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Na podstawie 3 ust. 1 sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska PP.AU.671.5.2016 Nysa, 15.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska Podstawa prawna: Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 5982 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY NIEPORĘT. z dnia 30 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 5982 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY NIEPORĘT. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 5982 UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY GMINY NIEPORĘT w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Nieporęt" Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/32/2007

UCHWAŁA NR VI/32/2007 UCHWAŁA NR VI/32/2007 RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 22 MARCA 2007 ROKU w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przydomowych (przyzagrodowych)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych w miejscowości Otwock Wielki na terenie Gminy Karczew Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 4048 UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 4048 UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY ŚWILCZA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 4048 UCHWAŁA NR XIV/93/2015 RADY GMINY ŚWILCZA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/654/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny niezabudowanych działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin miasta na prawach powiatu z

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/119/12 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/119/12 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/119/12 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIV/70/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28.12.2007r.

Uchwała nr XIV/70/07 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28.12.2007r. Uchwała nr XIV/70/07 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marcinowice dla niepublicznych przedszkoli. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1. Obszar proponowany do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. PP.AU.671.11.2016 Nysa, 16.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysa w rejonie ulicy Morcinka Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia r.

Uchwała Nr.../.../08 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia r. -PROJEKT- Uchwała Nr.../.../08 z dnia... 2008r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów: Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda oraz "Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/472/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/472/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/472/14 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2016 r. komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2016 r. komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r.

UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia. 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2048 UCHWAŁA NR VII/31/15 RADY GMINY TERESZPOL. z dnia 28 maja 2015 r.

Lublin, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2048 UCHWAŁA NR VII/31/15 RADY GMINY TERESZPOL. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2048 UCHWAŁA NR VII/31/15 RADY GMINY TERESZPOL z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/156/2013 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kuślin.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII /199/ 2014 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII /199/ 2014 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII /199/ 2014 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz. 7746 UCHWAŁA NR XII/118/15 RADY MIEJSKIEJ TURKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego

Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Rajgrodu z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie określenia procedur korzystania ze środków funduszu sołeckiego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 4589 UCHWAŁA Nr 229/VI/22/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 lutego 2013 r. Projekt Uchwała Nr XXI/167/2013 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na okres 30 lat, Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu TREBOR, Al. Poznańska 138, 64-920 Piła, nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR X/99/15 RADY GMINY RASZYN z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych,

UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych, UCHWAŁA NR LXIV/1357/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/643/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/643/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 7404 UCHWAŁA NR XXXVIII/643/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 11 stycznia 2016 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 445-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu,,puszcza

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/188/09

Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Uchwała Nr XXXIII/188/09 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Odolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin miasta na prawach powiatu z gminą Stare

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/343/2012 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/343/2012 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/343/2012 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego

Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego Zasady opracowywania tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego 1. Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2015 r. Poz. 1351 UCHWAŁA NR VIII/160/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku

UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia..2008 roku UCHWAŁA NR /2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia..2008 roku w sprawie uchwalenia programu pod nazwą "Program rozwiązywania problemów bezdomności Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009-2020"

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 1325 UCHWAŁA NR XL/4/2013 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE Projekt z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Krotoszyna za wyniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2059 UCHWAŁA NR XLIX/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2014r. w sprawie: określenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie

Wykaz prac legislacyjnych Ministra Administracji i Cyfryzacji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Wykaz prac legislacyjnych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie [na podstawie art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/431/10 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/431/10 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LII/431/10 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r.

UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. UCHWAŁA NR LXXI/1108/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE. z dnia 7 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/78/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie uchwalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR 16/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 1 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR 16/2011 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO w sprawie: oddania w użyczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. nieruchomości oznaczone ewidencyjnie jako działki:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 22 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej W Ornecie z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej W Ornecie z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej W Ornecie z dnia Projekt w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2019 UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 184/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 184/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 184/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach: Trzaskowo, Miękowo i Kicin do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

projekt RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia... lutego 2013

projekt RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia... lutego 2013 projekt UCHWAŁA NR... /.. /2013 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia... lutego 2013 w sprawie: przystąpieniado sporządzeniazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r. Projekt z dnia 18 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia Projekt nr 2 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia w sprawie ustanowienia tytułu: "Honorowy Obywatel Miasta Giżycka oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania tego tytułu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2478 UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo