IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS"

Transkrypt

1 IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie od do r. II. Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Projekt w trakcie realizacji: od , planowany termin zakończenia r. Opis realizacji projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, uświadomienie potrzeb, w tym zawodowych, poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwianie do nich dostępu przez okres 8 miesięcy. Cele szczegółowe projektu: wzrost kwalifikacji zawodowych i zainteresowanie pracą, wzrost samooceny, poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu, nabycie zdolności do nadania struktury swemu życiu (nawyk systematyzacji życia), wzrost motywacji do wprowadzenia zmian w dotychczasowym stylu życia. Grupę docelową projektu stanowiło 20 osób i ich otoczenie, 10 kobiet (50%) i 10 mężczyzn (50%), korzystających z pomocy społecznej, niepracujący i w wieku aktywności zawodowej. Wyłoniona grupa charakteryzowała się biernością i bezradnością życiową, uzależnieniem od pomocy społecznej i postawą roszczeniową, brakiem kwalifikacji zawodowych i niskim wykształceniem. U osób tych zaobserwowano zjawisko wycofania, zamknięcia w sobie i odrzucenia ustalonego 134

2 systemu norm i wartości społecznych. Brak umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania własnych problemów, przewidywania konsekwencji swoich działań stanowiły dodatkową barierę na drodze wychodzenia z ubóstwa, w dążeniu do zdobywania wykształcenia, potrzeby zaistnienia na rynku pracy, poprawy relacji z otoczeniem i swojej sytuacji finansowo-rodzinnej. Przedłużający się stan niezaradności życiowej prowadził do silnych zmian osobowościowych, niskiego poczucia własnej wartości, zapominania o własnych potrzebach i niewielkim skoncentrowaniu się na potrzebach młodszych członków rodziny. Decyzja o zaproszeniu do udziału w projekcie wybranych osób była wynikiem analizy wywiadów środowiskowych z których wynikała konieczność zatrzymania procesu degradacji osobistej i społecznej tych osób przy pomocy bardziej zintegrowanych i kompleksowych działań, niż możliwości jakimi dysponuje Ośrodek. Udział w projekcie był dobrowolny, lecz warunkiem przystąpienia do projektu było podpisanie kontraktu socjalnego w którym zawarto zobowiązania obu stron. Podczas wstępnej weryfikacji kandydaci zadeklarowali gotowość przystąpienia do udziału w projekcie, podtrzymując tym samym chęć wyjścia z izolacji społecznej, rozszerzenia swoich kwalifikacji i stabilizacji życia rodzinnego. Za rekrutację uczestników odpowiedzialna była komisja w składzie: pracownicy socjalni, kierownik projektu. W procesie rekrutacji połączono dwie metody: formalną i merytoryczną kwalifikację, w celu optymalnego poznania i zrekrutowania uczestników. 1. Formalna - analiza dokumentów dotyczących uczestników projektu (informacje od pracowników socjalnych i z wywiadów środowiskowych), 2. Merytoryczna (rozmowa indywidualna i kwestionariusz) - badanie sytuacji rodzinnej, możliwości intelektualnych, osiągnięć i zdolności, poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potrzeb, poziomu motywacji do zmian i reorganizacji stylu życia. Dodatkowo spośród klientów OPS Dzielnicy Włochy została także stworzona lista rezerwowych uczestników do projektu, która przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych efektów w przypadku rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Dobór osób z podobnymi dysfunkcjami umożliwiał ujednolicenie działań na rzecz odbiorców projektu. Kobiety i mężczyźni mieli równe szanse przystąpienia do udziału w projekcie (zasada równości szans). 135

3 AKTYWNA INTEGRACJA - w celu zwiększenia efektywności realizowanego wsparcia zajęcia prowadzone były w podziale na dwie grupy uczestników. Każdy z uczestników skorzystał co najmniej z trzech instrumentów aktywnej integracji. a) Aktywizacja społeczna warsztaty umiejętności życiowych trening umiejętności wychowawczych wyjazd integracyjny trening asertywności trening prawniczy b) Aktywizacja zdrowotna terapia rodzinna c) Aktywizacja zawodowa indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego indywidualne konsultacje u pośrednika pracy d) Aktywizacja edukacyjna warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenia zawodowe PRACA SOCJALNA - w ramach projektu zawarto 20 kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Do wybranych osób zostały skierowane konkretne działania w ramach aktywnej integracji. Spośród wymienionych działań uczestnicy zostali objęci minimum trzema instrumentami aktywnej integracji, po konsultacji z pracownikiem socjalnym podpisującym kontrakt. Kontrakt obejmował wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych instrumentów aktywnej integracji. Praca socjalna realizowana była przez dodatkowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz przez etatowych pracowników socjalnych wspomaganych pracą asystenta rodziny bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Pracownik socjalny odpowiedzialny był za monitoring kontraktów socjalnych i współpracę z uczestnikami projektu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. Etatowi pracownicy Ośrodka w ramach działań projektu uczestniczyli w 136

4 rekrutacji, monitorowali realizację kontraktów socjalnych i realizowali bieżącą pracę socjalną. Na koniec projektu zostały im wypłacone dodatki do wynagrodzenia. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz z 2009 r. ze zm.) uczestnikom projektu zostały przyznane zasiłki w łącznej kwocie ,00 zł. W ramach zajęć warsztatowych zaplanowano również poczęstunek dla uczestników projektu. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - w ramach projektu zatrudniono kierownika projektu, pracownika ds. obsługi finansowej oraz ewaluatora projektu. Do zadań projektowych zatrudniono również trenerów warsztatów i treningów oraz konsultantów. Znaczna część pozostałych obowiązków realizowana była w oparciu o stałą kadrę Ośrodka. Część zadań była również zlecana na zewnątrz różnym instytucjom podwykonawczym. ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - w ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań informacyjno promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat realizowanego projektu oraz wsparcia otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. wszystkie pomieszczenia, w których realizowano projekt zostały odpowiednio oznakowane, 2. we włochowskiej gazecie lokalnej Informator Ochoty i Włoch opublikowano 4 artykuły opisujące projekt i źródła jego finansowania, 3. na stronie internetowej OPS zamieszczono wyczerpujące informacje na temat realizacji projektu, 4. na stronie internetowej Inwestycje w kadry zamieszczono informacje o działaniach w obrębie projektu, 5. dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy z logotypami unijnymi, potwierdzające ich uczestnictwo w projekcie, 6. na koniec projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu. Celem spotkania było omówienie wszystkich działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu, przedstawienie szczegółowych informacji na temat źródła finansowania projektu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów potwierdzających uczestnictwo w projekcie. 137

5 Projekt realizowano w okresie od r. do r. Siedziba biura projektu mieściła się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Czereśniowej 35. Wartość całkowita projektu to ,00 zł przy uzyskanej kwocie dofinansowania w wysokości ,00 zł i wkładzie własnym w wysokości ,00 zł. Charakterystyka odbiorców projektu Struktura wieku Wszyscy uczestnicy projektu byli w wieku aktywności zawodowej. Najmłodsza osoba z danej grupy miała 20 lat, zaś najstarsza 55 lat. Ogółem średnia wieku w danej grupie wynosiła 39 lata (39,15). W przedziale wiekowym do 30 lat były 4 osoby 20% osób. W przedziale wiekowym lat znajdowało się 9 osób, co stanowi odpowiednik 45% badanej grupy. Powyżej 45 roku życia była 7 osoba (35%). Struktura wiekowa przedstawia się następująco: 138

6 Struktura wieku lat 54 lata 54 lata 54 lata 53 lata 51 lat 49 lat 43 lata 42 lata 40 lat 39 lat 35 lat 32 lata 30 lat 30 lat 30 lat 27 lat 23 lata 22 lata 20 lat 139

7 Struktura płci 140

8 Struktura wykształcenia Osoby uczestniczące w projekcie charakteryzowały się różnym stopniem wykształcenia. Większość z nich posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe (35%) i podstawowe (30%). Trzy osoby (15%) posiadały wykształcenie średnie ogólnokształcące. Dwie osoby (10%) ukończyło szkołę na poziomie gimnazjalnym i jedna pomaturalnym (5%). Również jedna osoba (5%) ukończyła szkołę wyższą. Szczegółowe dane liczbowo - procentowe prezentuje wykres: 141

9 Struktura stanu cywilnego Badane osoby różniły się także pod względem stanu cywilnego. Większą część z nich stanowiły panny/kawalerzy (50%). Pięć osób było stanu zamężna/żonaty (25%) i pięć rozwiedziona/-y (25%). Dane prezentuje wykres: 142

10 Procentowa struktura stanu cywilnego 25% 25% 50% panna/kawaler zamężna/żonaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony Struktura statusu zawodowego Ogółem w badanej grupie 20 osób, wszyscy nie posiadali zatrudnienia. Siedem osób było nieaktywnych zawodowo (35%), a 13 osób było bezrobotnych tzn. zarejestrowanych w urzędzie pracy (65%). Dane przedstawia wykres: 143

11 Procentowa struktura statusu zawodowego 35% 0 65% bezrobotny/a nieaktywny/a zawodowo student/uczeń pracujący/a Rezultaty twarde projektu Zakładane rezultaty twarde projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy to: 1. Podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu 100% osób (20 osób: 10 kobiet i 10-ciu mężczyzn) Dokumentacja projektowa potwierdza, iż w projekcie uczestniczyło 20 osób w wieku aktywności zawodowej (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn). Rekrutacji do projektu dokonano na podstawie analizy dokumentacji OPS. Osoby uczestniczące w projekcie zostały zakwalifikowane do projektu na mocy własnej deklaracji. Uczestnicy byli gotowi do współpracy w obszarze dokonywania zmian życiowych. W ramach projektu założono, iż z każdą z tych osób zostanie podpisany kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny, zgodnie z wytycznymi dla projektów systemowych, jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w integracji społecznej i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu różnych grup. 2. Ukończenie cyklu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich 20 osób (10 kobiet i 10 ciu mężczyzn) W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Zajęcia te miały bardzo zróżnicowaną tematykę. Dotyczyły one zarówno kompetencji osobowościowych oraz zawodowych. W projekcie Czas na zamianę program 144

12 aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy odbyły się następujące szkolenia i spotkania indywidualne w tym obszarze: Nazwa zajęć Liczba godzin Cel i tematyka zajęć Warsztaty umiejętności życiowych Trening umiejętności wychowawczych Trening asertywności Trening prawniczy Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 48 h 24h/grupa 40 h 20h/grupa 40 h 20h/grupa 24 h 12h/grupa 48 h 24h/grupa Pozwoliły uczestnikom poznać i korygować swoje zachowania w relacji z innymi ludźmi, poruszane były zagadnienia związane z empatią, rolami rodzinnymi, radzeniem sobie z problemami, profilaktyką uzależnień i przeciwdziałanie skutkom stresu. Prowadzony przez pedagoga, ukierunkowany był na wzrost kompetencji wychowawczych poprzez poznanie i trenowanie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej z dzieckiem, odkrywanie własnych metod i stylów wychowawczych, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji z dzieckiem i partnerem w celu zapobiegania utrwalaniu się patologii rodzinnej. Wyjazd integracyjny w ramach treningu umiejętności wychowawczych dla uczestników wraz z otoczeniem w tym z dziećmi miał na celu na bieżąco pod okiem specjalisty korygować niewłaściwe zachowania rodziców względem dzieci. Nauka umiejętności pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, odróżnienie zachowania asertywnego od zachowania agresywnego i zachowania uległego zgodnie z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw bez nieuzasadnionego poczucia lęku i winy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, karnego, podatkowego. Problemy związane z zadłużeniem np. uzyskanie tytułów prawnych do zajmowanych lokali, sprawy majątkowe, opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności zagadnienia związane z koniecznością prawnego uregulowania stanu faktycznego z zakresu prawa rodzinnego były częstymi powodami utrudniającymi podjęcie pracy. Podczas zajęć największy nacisk został położony na ukazanie pracy jako wartości, dostarczono wiedzy, której opanowanie było niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy oraz zwrócono uwagę na wygląd i higienę osobistą. Terapia rodzinna 20 h Indywidualne spotkania obejmowały uczestnika oraz jego rodzinę (otoczenie) i opierały się przede wszystkim na terapii dyrektywnej i behawioralnej. Doradztwo zawodowe 20 h Indywidualne spotkania miały na celu pomoc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego. Pośrednictwo pracy 40 h Indywidualne spotkania pomogły w nauce wyszukiwania i selekcji ofert pracy, przygotowania do interwiew, analizie błędów i niepowodzeń. Pozyskiwanie ofert od pracodawców. Dokumentacja projektowa potwierdza uczestnictwo wszystkich odbiorców projektu w wybranych zajęciach z cyklu szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Wśród 20 uczestników projektu nie było takiej osoby, która nie brałaby udziału w przynajmniej w 3-ch z 4-ch instrumentów aktywnej integracji. Dobór zajęć do osób był podyktowany potrzebami uczestników 145

13 oraz ich dyspozycyjnością. Treść i tematyka zajęć każdorazowo została dopasowana do zgłaszanych oczekiwań odbiorców. Rezultat zakładający udział minimum 90% osób w cyklu szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich został całkowicie spełniony. 3. Ukończenie projektu 20 osób (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn) Dokumentacja projektowa potwierdza ukończenie projektu przez 20 osób zakwalifikowanych do projektu. Rezultat zakładający ukończenie projektu przez minimum 90% osób, co odpowiada liczbie 18 osób, został uznany za całkowicie spełniony. 4. Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych (certyfikat) - 20 osób (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn), W ramach projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy większość z uczestników wzięła udział w minimum jednym kursie lub szkoleniu zawodowym. Rezultat ten potwierdza dokumentacja wewnętrzna projektu. Kursy i szkolenia zawodowe, realizowane były przez firmy zewnętrzne. Uczestnicy projektu odbyli następujące szkolenia i kursy zawodowe: Liczba uczestników Nazwa kursu Magazynier łącznie z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej w wózkach jezdniowych Manicure - pedicure z elementami kosmetyki Spawanie metodami MAG i MIG spoinami pachwinowymi (135-1, 131-1) Roboty okładzinowe z materiałów ceramicznych - glazurnik Pracownik usług gastronomicznych Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw Grafika komputerowa DTP i tworzenie stron internetowych 3 Prawo jazdy kat. B 1 2 Szkoła Badań Rynku Komputer, kasy fiskalne, obsługa biura z marketingiem oraz BHP + minimum sanitarne Firma ASPEKT T.DĄBROWSKI Liczba godzin 127 Studio Szkoleń Prestige 178 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Polsko Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr Hanna Kędzierska CEDOZ Sp. z o.o. 144 Fundacja Atelier 126 ALFA Centrum Szkolenia Kierowców ORA F.P. Anna Sławińska PROFFES Wojciech Kucharski Rezultaty Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu 146

14 W projekcie Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy zakładano, iż minimum 90% uczestników projektu zdobędzie lub podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. W chwili zakończenia działań projektowych stwierdza się, iż 100% (20 osób) odbiorców projektu ukończyło kursy zawodowe, które zostały przez nich podjęte. Zakładany wskaźnik został więc całkowicie spełniony. Dodać również należy, iż na dzień przygotowywania sprawozdania 4 uczestników projektu podjęło pracę zawodową. 5. Objęcie usługami asystenta rodziny - 20 rodzin. W ramach projektu realizowana była także usługa polegająca na pracy asystenta rodziny. Jego zadaniem było podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez asystenta rodziny można stwierdzić, że wśród rodzin objętych opieką asystenta zmienił się stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyło się ich poczucie wpływu na własne życie, podniosła samoocena. Indywidualna pomoc służyła rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny 147

15 (rodziców, dzieci), osiągania wyznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Wśród zadań realizowanych przez asystenta rodziny było m. in.: 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie finansami), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.), pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia), usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci. 2. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego. 3. Informowanie rodziny wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.). 4. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie jemu tego np. poprzez towarzyszenie). 5. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych. Usługą pracownika socjalnego/asystenta rodziny zostali objęci wszyscy uczestnicy i ich rodziny. Zakładany wskaźnik został więc całkowicie spełniony. Można stwierdzić, że wszystkie zaplanowane w projekcie działania przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. Zajęcia zapoznały uczestników z aktualną sytuacją na rynku 148

16 pracy, wymogami pracodawców, przygotowały do rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiły zdobycie zawodu, ale także przyczyniły się do wzrostu kompetencji wychowawczych. Zajęcia o charakterze warsztatowym przyczyniły się do społecznej integracji, wzrostu kompetencji społecznych i zawodowych, indywidualna pomoc zwiększyła poczucie wpływu na własne życie, podniosła samoocenę. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez łączenie nowoczesnych i aktywizujących technik i metod pracy. Zajęcia prowadzone były w niekonwencjonalny sposób z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego w formie warsztatów, treningów, bezpośrednich wizyt w domu, spotkań terapeutycznych, indywidualnych konsultacji z wyłączeniem zajęć prowadzonych o charakterze wykładowym, aby ograniczyć skojarzenia z oceniającym systemem szkolnym. 149

17 150

18 Opis realizacji projektu Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Jest to Program konkursowy, w 2010 r. realizowany był w okresie od października do grudnia, jego kontynuacja nastąpi w 2011 r. do listopada. Projekt jest w pełni finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość wynosi ,00 zł, z czego w 2010 r. wydatkowano kwotę ,16 zł. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 60 kobiet i mężczyzn bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu m. st. Warszawy w okresie 14 miesięcy. Cele szczegółowe projektu: wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek o możliwościach doskonalenia zawodowego projektu poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, diagnoza możliwości rozwojowych i identyfikacja potrzeb uczestników/uczestniczek poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, nabycie kompetencji kluczowych przez uczestniczki/uczestników niezbędnych do uzyskania satysfakcjonującej pracy poprzez udział w warsztatach i treningach, zwiększenie dostępu uczestniczek/uczestników do profesjonalnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zdobycie przez uczestniczki/uczestników umiejętności z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w warsztatach i treningach, wzrost kwalifikacji zawodowych ułatwiających powrót na rynek pracy lub podjęcie pierwszej pracy poprzez udział w profesjonalnych kursach zawodowych, niwelowanie osobistych barier w podjęciu zatrudnienia poprzez udział w stażach zawodowych, rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym podniesienie samooceny i motywacji do podjęcia pracy. Grupę docelową stanowić będzie 60 osób: 31 kobiet (52%) i 29 mężczyzn (48%). Proporcja płci zgodna ze strukturą grupy problemowej bezrobotnych i biernych zawodowo zgodnie z zasadą równości szans: osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, bierni zawodowo łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, 151

19 kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz wchodzące na niego po raz pierwszy, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia do których zostaną skierowane działania obejmujące zarówno szkolenia zawodowe, jak też rozwijające kompetencje ogólne, osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników, osoby niepełnosprawne - posiadające Orzeczenie z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub z ZUS z zapewnieniem infrastruktury do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. O wyborze grupy docelowej zadecydowała konieczność wyrównania szans w zakresie kompetencji zawodowych osób o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych. Grupa ta ponadto charakteryzuje się biernością zawodową związaną z długim okresem pozostawania bez pracy, także z uwagi na opiekę nad dziećmi. Trudna sytuacja materialna uczestniczek/uczestników spowodowana niskimi dochodami (zasiłki z ośrodka pomocy społecznej są często jedynym źródłem dochodu), brak umiejętności poszukiwania pracy, umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, adaptacją w nowym środowisku pracy, stały się barierą, która z roku na rok rośnie zmniejszając jeszcze bardziej zainteresowanie tymi osobami ze strony pracodawców. Z powodu swojej bierności zawodowej, osoby te często nie wiedzą o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez EFS w celu poprawy swojej sytuacji materialnej i społecznej poprzez pracę zawodową. Za rekrutację uczestniczek/uczestników do projektu odpowiedzialny jest koordynator projektu. Kandydaci będą rekrutowani spośród klientów OPS, MWKOHP (Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - partner wnioskodawcy) oraz poprzez szeroką akcję promocyjno-informacyjną projektu. Głównym kryterium (oprócz w/w formalnych) kwalifikującym do udziału w projekcie będzie gotowość kandydatów do podjęcia pracy zawodowej. Komisja rekrutacyjna (koordynator projektu i asystent koordynatora), pozyska uczestników do projektu poprzez: wykorzystanie własnych zasobów informacji osobowych zawartych w bazach danych, ogłoszenia na stronach internetowych wnioskodawcy i partnera, dystrybucję ulotek i plakatów w miejscach użyteczności publicznej oraz w środowisku zamieszkania kandydatek/kandydatów, 152

20 wykorzystanie artykułów promocyjnych (jeden finansowany z budżetu projektu, pozostałe bezpłatne w gazetach lokalnych), wykorzystanie danych pomocy społecznej -wskazanie kandydatek/kandydatów przez pracowników socjalnych na podstawie wywiadów środowiskowych przez nich prowadzonych), wskazanie kandydatek/kandydatów przez doradców zawodowych i pośredników pracy MWKOHP). Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: wypełnienie ankiety rekrutacyjnej wraz z opisem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej kandydatek/kandydatów oraz wstępna identyfikacja potrzeb, rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydatki/kandydaci określą swoją sytuację rodzinną, motywację do udziału w projekcie i propozycje zmian. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: Zadanie 1 Zarządzanie projektem Zadanie 2 Warsztaty aktywności zawodowej i kluczowych kompetencji Zadanie 3 Wsparcie psychologiczno-doradcze Zadanie 4 Kursy zawodowe Zadanie 5 Strategiczny kurs zawodowy Zadanie 6 Staże zawodowe Planowana wartość projektu: ,00 zł W aktualnym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: Zarządzanie projektem: Wyłoniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. finansowych. Zrealizowano niezbędne do prawidłowego prowadzenia projektu zakupy tj. oprogramowanie do zarządzania projektem, ulotki, plakaty, opublikowano artykuł promocyjno-informacyjny o projekcie i jego źródłach finansowania. Oznakowano wszystkie pomieszczenia, w których realizowany jest projekt. Przeprowadzono rekrutację uczestników do pierwszej grupy projektu (14 osób) oraz przygotowywana jest lista rezerwowa kandydatów. Na bieżąco realizowane są także zakupy na potrzeby uczestników (materiały dydaktyczne, poczęstunek na zajęcia), prowadzona jest także sprawozdawczość finansowa i merytoryczna. Przeprowadzono ankiety monitoringowe i ewaluacyjne początkowe. 153

21 Warsztaty aktywności zawodowej i kluczowych kompetencji: W ramach tego zadania zrealizowano dla pierwszej grupy szkolenia z zakresu: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (32 godz.), Warsztaty asertywności (32 godz.), Trening umiejętności życiowych (32 godz.). Zakupiono 30 kart miejskich, materiały szkoleniowe oraz materiały z logotypami unijnymi dla uczestników projektu (notesy, długopisy, segregatory, torby ekologiczne). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony poczęstunek (kawa, herbata, ciastka). Wsparcie psychologiczno - doradcze: Wyłoniono psychologa, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. W ramach tego wsparcia odbyło się 20 godz. indywidualnych konsultacji psychologicznych, 30 godz. konsultacji z doradcą zawodowym i 40 godz. konsultacji z pośrednikiem pracy. W wyniku tego wsparcia 1 osoba podjęła pracę. Kursy zawodowe: Aktualnie prowadzone jest rozeznanie firm szkoleniowych na rynku. Kursy strategiczne: Obecnie prowadzona jest rekrutacja do grupy, która rozpocznie naukę w ramach wsparcia Kursy strategiczne. Staże zawodowe: Aktualnie prowadzone jest rozeznanie firm gotowych do przyjęcia stażystów na 3 miesiące. Sprawozdanie sporządziła Iwona Adamiak - p.o. Dyrektora OPS, na podstawie sprawozdań otrzymanych od kierowników działów i ośrodków wsparcia. 154

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE Zabłudów dnia 2015-07-23 070. 27.2015 OGŁOSZENIE O NABORZE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie ogłasza nabór na wolne stanowisko - asystent rodziny w MOPS Zabłudów Miejsce pracy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Środa, 5 marca Uwierz w siebie

Środa, 5 marca Uwierz w siebie Środa, 5 marca 2014 Uwierz w siebie W ramach projektu 17 Beneficjentów Ostatecznych w od 15 30 lipca 2010r aktywnie uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w treningu kompetencji społecznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 24.01.2012 r. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 01.04.2011 r. do 30.12.2011 r. przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE

Człowiek- najlepsza inwestycja DEFINICJE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu

Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Warszawa, dnia 21.01.2011 r. Sprawozdanie dotyczące projektu systemowego Małe kroki do sukcesu Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu realizowany był w terminie od 04.05.2010 r. do 31.12.2010 r. przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. Włoszczowa 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO

MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO MIESZKAŃCY POWIATU SIEDLECKIEGO Trzymacie Państwo w rękach broszurę informującą o realizacji w 2009 roku przez Powiat Siedlecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach projektu Nowa Szansa na Przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu Staże w Myszkowie. Nr KSI POKL.07.02.01-24-010/14

Bardziej szczegółowo

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE

DEFINICJE INFORMACJE OGÓLNE Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Szansa na rozwój realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarnawatka 1 Definicje 1. Projekt Projekt systemowy pn. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy! Projekt: Mamy pomysł dla mamy! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim/Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wyjść z cienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Gminny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE UL. WARSZAWSKA 115 96-500 SOCHACZEW W OKRESIE OD 01.07.2012 DO 31.06.2014 REALIZUJE PIERWSZĄ EDYCJĘ PROJEKTU SYSTEMOWEGO: CZAS NA AKTYWNOŚĆ PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Otwórz się na siebie Kutno, dnia 17.02.2012 r. W związku ze zmianą zapisów Wniosku o dofinansowanie projektu PO KL na 2012 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Płoniawy- Bramura realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo