IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS"

Transkrypt

1 IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był w okresie od do r. II. Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Projekt w trakcie realizacji: od , planowany termin zakończenia r. Opis realizacji projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy. Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, uświadomienie potrzeb, w tym zawodowych, poprzez aktywne formy integracji społecznej i umożliwianie do nich dostępu przez okres 8 miesięcy. Cele szczegółowe projektu: wzrost kwalifikacji zawodowych i zainteresowanie pracą, wzrost samooceny, poprawa kontaktów interpersonalnych w rodzinie i otoczeniu, nabycie zdolności do nadania struktury swemu życiu (nawyk systematyzacji życia), wzrost motywacji do wprowadzenia zmian w dotychczasowym stylu życia. Grupę docelową projektu stanowiło 20 osób i ich otoczenie, 10 kobiet (50%) i 10 mężczyzn (50%), korzystających z pomocy społecznej, niepracujący i w wieku aktywności zawodowej. Wyłoniona grupa charakteryzowała się biernością i bezradnością życiową, uzależnieniem od pomocy społecznej i postawą roszczeniową, brakiem kwalifikacji zawodowych i niskim wykształceniem. U osób tych zaobserwowano zjawisko wycofania, zamknięcia w sobie i odrzucenia ustalonego 134

2 systemu norm i wartości społecznych. Brak umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania własnych problemów, przewidywania konsekwencji swoich działań stanowiły dodatkową barierę na drodze wychodzenia z ubóstwa, w dążeniu do zdobywania wykształcenia, potrzeby zaistnienia na rynku pracy, poprawy relacji z otoczeniem i swojej sytuacji finansowo-rodzinnej. Przedłużający się stan niezaradności życiowej prowadził do silnych zmian osobowościowych, niskiego poczucia własnej wartości, zapominania o własnych potrzebach i niewielkim skoncentrowaniu się na potrzebach młodszych członków rodziny. Decyzja o zaproszeniu do udziału w projekcie wybranych osób była wynikiem analizy wywiadów środowiskowych z których wynikała konieczność zatrzymania procesu degradacji osobistej i społecznej tych osób przy pomocy bardziej zintegrowanych i kompleksowych działań, niż możliwości jakimi dysponuje Ośrodek. Udział w projekcie był dobrowolny, lecz warunkiem przystąpienia do projektu było podpisanie kontraktu socjalnego w którym zawarto zobowiązania obu stron. Podczas wstępnej weryfikacji kandydaci zadeklarowali gotowość przystąpienia do udziału w projekcie, podtrzymując tym samym chęć wyjścia z izolacji społecznej, rozszerzenia swoich kwalifikacji i stabilizacji życia rodzinnego. Za rekrutację uczestników odpowiedzialna była komisja w składzie: pracownicy socjalni, kierownik projektu. W procesie rekrutacji połączono dwie metody: formalną i merytoryczną kwalifikację, w celu optymalnego poznania i zrekrutowania uczestników. 1. Formalna - analiza dokumentów dotyczących uczestników projektu (informacje od pracowników socjalnych i z wywiadów środowiskowych), 2. Merytoryczna (rozmowa indywidualna i kwestionariusz) - badanie sytuacji rodzinnej, możliwości intelektualnych, osiągnięć i zdolności, poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego, potrzeb, poziomu motywacji do zmian i reorganizacji stylu życia. Dodatkowo spośród klientów OPS Dzielnicy Włochy została także stworzona lista rezerwowych uczestników do projektu, która przyczyniła się do osiągnięcia zamierzonych efektów w przypadku rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Dobór osób z podobnymi dysfunkcjami umożliwiał ujednolicenie działań na rzecz odbiorców projektu. Kobiety i mężczyźni mieli równe szanse przystąpienia do udziału w projekcie (zasada równości szans). 135

3 AKTYWNA INTEGRACJA - w celu zwiększenia efektywności realizowanego wsparcia zajęcia prowadzone były w podziale na dwie grupy uczestników. Każdy z uczestników skorzystał co najmniej z trzech instrumentów aktywnej integracji. a) Aktywizacja społeczna warsztaty umiejętności życiowych trening umiejętności wychowawczych wyjazd integracyjny trening asertywności trening prawniczy b) Aktywizacja zdrowotna terapia rodzinna c) Aktywizacja zawodowa indywidualne konsultacje u doradcy zawodowego indywidualne konsultacje u pośrednika pracy d) Aktywizacja edukacyjna warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenia zawodowe PRACA SOCJALNA - w ramach projektu zawarto 20 kontraktów socjalnych z klientami Ośrodka, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Do wybranych osób zostały skierowane konkretne działania w ramach aktywnej integracji. Spośród wymienionych działań uczestnicy zostali objęci minimum trzema instrumentami aktywnej integracji, po konsultacji z pracownikiem socjalnym podpisującym kontrakt. Kontrakt obejmował wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania wsparcia finansowego, pracy socjalnej i zaplanowanych instrumentów aktywnej integracji. Praca socjalna realizowana była przez dodatkowo zatrudnionego pracownika socjalnego oraz przez etatowych pracowników socjalnych wspomaganych pracą asystenta rodziny bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Pracownik socjalny odpowiedzialny był za monitoring kontraktów socjalnych i współpracę z uczestnikami projektu w zakresie rozwiązywania bieżących problemów. Etatowi pracownicy Ośrodka w ramach działań projektu uczestniczyli w 136

4 rekrutacji, monitorowali realizację kontraktów socjalnych i realizowali bieżącą pracę socjalną. Na koniec projektu zostały im wypłacone dodatki do wynagrodzenia. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz z 2009 r. ze zm.) uczestnikom projektu zostały przyznane zasiłki w łącznej kwocie ,00 zł. W ramach zajęć warsztatowych zaplanowano również poczęstunek dla uczestników projektu. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - w ramach projektu zatrudniono kierownika projektu, pracownika ds. obsługi finansowej oraz ewaluatora projektu. Do zadań projektowych zatrudniono również trenerów warsztatów i treningów oraz konsultantów. Znaczna część pozostałych obowiązków realizowana była w oparciu o stałą kadrę Ośrodka. Część zadań była również zlecana na zewnątrz różnym instytucjom podwykonawczym. ORGANIZACJA KAMPANII INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - w ramach realizacji projektu przeprowadzono szereg działań informacyjno promocyjnych mających na celu rozpowszechnienie informacji na temat realizowanego projektu oraz wsparcia otrzymanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. wszystkie pomieszczenia, w których realizowano projekt zostały odpowiednio oznakowane, 2. we włochowskiej gazecie lokalnej Informator Ochoty i Włoch opublikowano 4 artykuły opisujące projekt i źródła jego finansowania, 3. na stronie internetowej OPS zamieszczono wyczerpujące informacje na temat realizacji projektu, 4. na stronie internetowej Inwestycje w kadry zamieszczono informacje o działaniach w obrębie projektu, 5. dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy z logotypami unijnymi, potwierdzające ich uczestnictwo w projekcie, 6. na koniec projektu zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację projektu. Celem spotkania było omówienie wszystkich działań, które zostały zrealizowane w ramach projektu, przedstawienie szczegółowych informacji na temat źródła finansowania projektu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów potwierdzających uczestnictwo w projekcie. 137

5 Projekt realizowano w okresie od r. do r. Siedziba biura projektu mieściła się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Czereśniowej 35. Wartość całkowita projektu to ,00 zł przy uzyskanej kwocie dofinansowania w wysokości ,00 zł i wkładzie własnym w wysokości ,00 zł. Charakterystyka odbiorców projektu Struktura wieku Wszyscy uczestnicy projektu byli w wieku aktywności zawodowej. Najmłodsza osoba z danej grupy miała 20 lat, zaś najstarsza 55 lat. Ogółem średnia wieku w danej grupie wynosiła 39 lata (39,15). W przedziale wiekowym do 30 lat były 4 osoby 20% osób. W przedziale wiekowym lat znajdowało się 9 osób, co stanowi odpowiednik 45% badanej grupy. Powyżej 45 roku życia była 7 osoba (35%). Struktura wiekowa przedstawia się następująco: 138

6 Struktura wieku lat 54 lata 54 lata 54 lata 53 lata 51 lat 49 lat 43 lata 42 lata 40 lat 39 lat 35 lat 32 lata 30 lat 30 lat 30 lat 27 lat 23 lata 22 lata 20 lat 139

7 Struktura płci 140

8 Struktura wykształcenia Osoby uczestniczące w projekcie charakteryzowały się różnym stopniem wykształcenia. Większość z nich posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe (35%) i podstawowe (30%). Trzy osoby (15%) posiadały wykształcenie średnie ogólnokształcące. Dwie osoby (10%) ukończyło szkołę na poziomie gimnazjalnym i jedna pomaturalnym (5%). Również jedna osoba (5%) ukończyła szkołę wyższą. Szczegółowe dane liczbowo - procentowe prezentuje wykres: 141

9 Struktura stanu cywilnego Badane osoby różniły się także pod względem stanu cywilnego. Większą część z nich stanowiły panny/kawalerzy (50%). Pięć osób było stanu zamężna/żonaty (25%) i pięć rozwiedziona/-y (25%). Dane prezentuje wykres: 142

10 Procentowa struktura stanu cywilnego 25% 25% 50% panna/kawaler zamężna/żonaty wdowa/wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony Struktura statusu zawodowego Ogółem w badanej grupie 20 osób, wszyscy nie posiadali zatrudnienia. Siedem osób było nieaktywnych zawodowo (35%), a 13 osób było bezrobotnych tzn. zarejestrowanych w urzędzie pracy (65%). Dane przedstawia wykres: 143

11 Procentowa struktura statusu zawodowego 35% 0 65% bezrobotny/a nieaktywny/a zawodowo student/uczeń pracujący/a Rezultaty twarde projektu Zakładane rezultaty twarde projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy to: 1. Podpisanie kontraktów socjalnych z uczestnikami projektu 100% osób (20 osób: 10 kobiet i 10-ciu mężczyzn) Dokumentacja projektowa potwierdza, iż w projekcie uczestniczyło 20 osób w wieku aktywności zawodowej (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn). Rekrutacji do projektu dokonano na podstawie analizy dokumentacji OPS. Osoby uczestniczące w projekcie zostały zakwalifikowane do projektu na mocy własnej deklaracji. Uczestnicy byli gotowi do współpracy w obszarze dokonywania zmian życiowych. W ramach projektu założono, iż z każdą z tych osób zostanie podpisany kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny, zgodnie z wytycznymi dla projektów systemowych, jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w integracji społecznej i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu różnych grup. 2. Ukończenie cyklu szkoleń z zakresu umiejętności miękkich 20 osób (10 kobiet i 10 ciu mężczyzn) W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Zajęcia te miały bardzo zróżnicowaną tematykę. Dotyczyły one zarówno kompetencji osobowościowych oraz zawodowych. W projekcie Czas na zamianę program 144

12 aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy odbyły się następujące szkolenia i spotkania indywidualne w tym obszarze: Nazwa zajęć Liczba godzin Cel i tematyka zajęć Warsztaty umiejętności życiowych Trening umiejętności wychowawczych Trening asertywności Trening prawniczy Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 48 h 24h/grupa 40 h 20h/grupa 40 h 20h/grupa 24 h 12h/grupa 48 h 24h/grupa Pozwoliły uczestnikom poznać i korygować swoje zachowania w relacji z innymi ludźmi, poruszane były zagadnienia związane z empatią, rolami rodzinnymi, radzeniem sobie z problemami, profilaktyką uzależnień i przeciwdziałanie skutkom stresu. Prowadzony przez pedagoga, ukierunkowany był na wzrost kompetencji wychowawczych poprzez poznanie i trenowanie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej z dzieckiem, odkrywanie własnych metod i stylów wychowawczych, uświadomienie i wykorzystywanie potencjału osobistego w relacji z dzieckiem i partnerem w celu zapobiegania utrwalaniu się patologii rodzinnej. Wyjazd integracyjny w ramach treningu umiejętności wychowawczych dla uczestników wraz z otoczeniem w tym z dziećmi miał na celu na bieżąco pod okiem specjalisty korygować niewłaściwe zachowania rodziców względem dzieci. Nauka umiejętności pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, odróżnienie zachowania asertywnego od zachowania agresywnego i zachowania uległego zgodnie z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw bez nieuzasadnionego poczucia lęku i winy. Pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, karnego, podatkowego. Problemy związane z zadłużeniem np. uzyskanie tytułów prawnych do zajmowanych lokali, sprawy majątkowe, opiekuńczo-wychowawcze, a w szczególności zagadnienia związane z koniecznością prawnego uregulowania stanu faktycznego z zakresu prawa rodzinnego były częstymi powodami utrudniającymi podjęcie pracy. Podczas zajęć największy nacisk został położony na ukazanie pracy jako wartości, dostarczono wiedzy, której opanowanie było niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy oraz zwrócono uwagę na wygląd i higienę osobistą. Terapia rodzinna 20 h Indywidualne spotkania obejmowały uczestnika oraz jego rodzinę (otoczenie) i opierały się przede wszystkim na terapii dyrektywnej i behawioralnej. Doradztwo zawodowe 20 h Indywidualne spotkania miały na celu pomoc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego. Pośrednictwo pracy 40 h Indywidualne spotkania pomogły w nauce wyszukiwania i selekcji ofert pracy, przygotowania do interwiew, analizie błędów i niepowodzeń. Pozyskiwanie ofert od pracodawców. Dokumentacja projektowa potwierdza uczestnictwo wszystkich odbiorców projektu w wybranych zajęciach z cyklu szkoleń z zakresu kompetencji i umiejętności psychospołecznych. Wśród 20 uczestników projektu nie było takiej osoby, która nie brałaby udziału w przynajmniej w 3-ch z 4-ch instrumentów aktywnej integracji. Dobór zajęć do osób był podyktowany potrzebami uczestników 145

13 oraz ich dyspozycyjnością. Treść i tematyka zajęć każdorazowo została dopasowana do zgłaszanych oczekiwań odbiorców. Rezultat zakładający udział minimum 90% osób w cyklu szkoleń z zakresu tzw. umiejętności miękkich został całkowicie spełniony. 3. Ukończenie projektu 20 osób (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn) Dokumentacja projektowa potwierdza ukończenie projektu przez 20 osób zakwalifikowanych do projektu. Rezultat zakładający ukończenie projektu przez minimum 90% osób, co odpowiada liczbie 18 osób, został uznany za całkowicie spełniony. 4. Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych (certyfikat) - 20 osób (10 kobiet i 10-ciu mężczyzn), W ramach projektu Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy większość z uczestników wzięła udział w minimum jednym kursie lub szkoleniu zawodowym. Rezultat ten potwierdza dokumentacja wewnętrzna projektu. Kursy i szkolenia zawodowe, realizowane były przez firmy zewnętrzne. Uczestnicy projektu odbyli następujące szkolenia i kursy zawodowe: Liczba uczestników Nazwa kursu Magazynier łącznie z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowej w wózkach jezdniowych Manicure - pedicure z elementami kosmetyki Spawanie metodami MAG i MIG spoinami pachwinowymi (135-1, 131-1) Roboty okładzinowe z materiałów ceramicznych - glazurnik Pracownik usług gastronomicznych Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw Grafika komputerowa DTP i tworzenie stron internetowych 3 Prawo jazdy kat. B 1 2 Szkoła Badań Rynku Komputer, kasy fiskalne, obsługa biura z marketingiem oraz BHP + minimum sanitarne Firma ASPEKT T.DĄBROWSKI Liczba godzin 127 Studio Szkoleń Prestige 178 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Polsko Amerykańskie Centrum Szkolenia Budowlanych Sp. z o.o. Centrum Edukacji i Rozwoju Kadr Hanna Kędzierska CEDOZ Sp. z o.o. 144 Fundacja Atelier 126 ALFA Centrum Szkolenia Kierowców ORA F.P. Anna Sławińska PROFFES Wojciech Kucharski Rezultaty Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu 146

14 W projekcie Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy Włochy zakładano, iż minimum 90% uczestników projektu zdobędzie lub podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. W chwili zakończenia działań projektowych stwierdza się, iż 100% (20 osób) odbiorców projektu ukończyło kursy zawodowe, które zostały przez nich podjęte. Zakładany wskaźnik został więc całkowicie spełniony. Dodać również należy, iż na dzień przygotowywania sprawozdania 4 uczestników projektu podjęło pracę zawodową. 5. Objęcie usługami asystenta rodziny - 20 rodzin. W ramach projektu realizowana była także usługa polegająca na pracy asystenta rodziny. Jego zadaniem było podniesienie poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Na podstawie dokumentacji prowadzonej przez asystenta rodziny można stwierdzić, że wśród rodzin objętych opieką asystenta zmienił się stosunek osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększyło się ich poczucie wpływu na własne życie, podniosła samoocena. Indywidualna pomoc służyła rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny 147

15 (rodziców, dzieci), osiągania wyznaczonych przez nich celów, wzbudzeniu w nich wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Wśród zadań realizowanych przez asystenta rodziny było m. in.: 1. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie: prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie finansami), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.), pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia), usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci. 2. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego. 3. Informowanie rodziny wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru, dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które napotka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic, klubów zainteresowań, przychodni i poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.). 4. Rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności; stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie jemu tego np. poprzez towarzyszenie). 5. Inicjowanie działań zmierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych. Usługą pracownika socjalnego/asystenta rodziny zostali objęci wszyscy uczestnicy i ich rodziny. Zakładany wskaźnik został więc całkowicie spełniony. Można stwierdzić, że wszystkie zaplanowane w projekcie działania przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. Zajęcia zapoznały uczestników z aktualną sytuacją na rynku 148

16 pracy, wymogami pracodawców, przygotowały do rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiły zdobycie zawodu, ale także przyczyniły się do wzrostu kompetencji wychowawczych. Zajęcia o charakterze warsztatowym przyczyniły się do społecznej integracji, wzrostu kompetencji społecznych i zawodowych, indywidualna pomoc zwiększyła poczucie wpływu na własne życie, podniosła samoocenę. Wsparcie miało charakter kompleksowy poprzez łączenie nowoczesnych i aktywizujących technik i metod pracy. Zajęcia prowadzone były w niekonwencjonalny sposób z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego w formie warsztatów, treningów, bezpośrednich wizyt w domu, spotkań terapeutycznych, indywidualnych konsultacji z wyłączeniem zajęć prowadzonych o charakterze wykładowym, aby ograniczyć skojarzenia z oceniającym systemem szkolnym. 149

17 150

18 Opis realizacji projektu Włochowski program wsparcia aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Jest to Program konkursowy, w 2010 r. realizowany był w okresie od października do grudnia, jego kontynuacja nastąpi w 2011 r. do listopada. Projekt jest w pełni finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość wynosi ,00 zł, z czego w 2010 r. wydatkowano kwotę ,16 zł. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 60 kobiet i mężczyzn bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu m. st. Warszawy w okresie 14 miesięcy. Cele szczegółowe projektu: wzrost wiedzy uczestników/uczestniczek o możliwościach doskonalenia zawodowego projektu poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, diagnoza możliwości rozwojowych i identyfikacja potrzeb uczestników/uczestniczek poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, nabycie kompetencji kluczowych przez uczestniczki/uczestników niezbędnych do uzyskania satysfakcjonującej pracy poprzez udział w warsztatach i treningach, zwiększenie dostępu uczestniczek/uczestników do profesjonalnych usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, zdobycie przez uczestniczki/uczestników umiejętności z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy poprzez udział w warsztatach i treningach, wzrost kwalifikacji zawodowych ułatwiających powrót na rynek pracy lub podjęcie pierwszej pracy poprzez udział w profesjonalnych kursach zawodowych, niwelowanie osobistych barier w podjęciu zatrudnienia poprzez udział w stażach zawodowych, rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym podniesienie samooceny i motywacji do podjęcia pracy. Grupę docelową stanowić będzie 60 osób: 31 kobiet (52%) i 29 mężczyzn (48%). Proporcja płci zgodna ze strukturą grupy problemowej bezrobotnych i biernych zawodowo zgodnie z zasadą równości szans: osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, bierni zawodowo łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, 151

19 kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz wchodzące na niego po raz pierwszy, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia do których zostaną skierowane działania obejmujące zarówno szkolenia zawodowe, jak też rozwijające kompetencje ogólne, osoby które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracowników, osoby niepełnosprawne - posiadające Orzeczenie z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub z ZUS z zapewnieniem infrastruktury do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. O wyborze grupy docelowej zadecydowała konieczność wyrównania szans w zakresie kompetencji zawodowych osób o niskich umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych. Grupa ta ponadto charakteryzuje się biernością zawodową związaną z długim okresem pozostawania bez pracy, także z uwagi na opiekę nad dziećmi. Trudna sytuacja materialna uczestniczek/uczestników spowodowana niskimi dochodami (zasiłki z ośrodka pomocy społecznej są często jedynym źródłem dochodu), brak umiejętności poszukiwania pracy, umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, adaptacją w nowym środowisku pracy, stały się barierą, która z roku na rok rośnie zmniejszając jeszcze bardziej zainteresowanie tymi osobami ze strony pracodawców. Z powodu swojej bierności zawodowej, osoby te często nie wiedzą o możliwości skorzystania ze wsparcia oferowanego przez EFS w celu poprawy swojej sytuacji materialnej i społecznej poprzez pracę zawodową. Za rekrutację uczestniczek/uczestników do projektu odpowiedzialny jest koordynator projektu. Kandydaci będą rekrutowani spośród klientów OPS, MWKOHP (Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - partner wnioskodawcy) oraz poprzez szeroką akcję promocyjno-informacyjną projektu. Głównym kryterium (oprócz w/w formalnych) kwalifikującym do udziału w projekcie będzie gotowość kandydatów do podjęcia pracy zawodowej. Komisja rekrutacyjna (koordynator projektu i asystent koordynatora), pozyska uczestników do projektu poprzez: wykorzystanie własnych zasobów informacji osobowych zawartych w bazach danych, ogłoszenia na stronach internetowych wnioskodawcy i partnera, dystrybucję ulotek i plakatów w miejscach użyteczności publicznej oraz w środowisku zamieszkania kandydatek/kandydatów, 152

20 wykorzystanie artykułów promocyjnych (jeden finansowany z budżetu projektu, pozostałe bezpłatne w gazetach lokalnych), wykorzystanie danych pomocy społecznej -wskazanie kandydatek/kandydatów przez pracowników socjalnych na podstawie wywiadów środowiskowych przez nich prowadzonych), wskazanie kandydatek/kandydatów przez doradców zawodowych i pośredników pracy MWKOHP). Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: wypełnienie ankiety rekrutacyjnej wraz z opisem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej kandydatek/kandydatów oraz wstępna identyfikacja potrzeb, rozmowa rekrutacyjna, podczas której kandydatki/kandydaci określą swoją sytuację rodzinną, motywację do udziału w projekcie i propozycje zmian. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: Zadanie 1 Zarządzanie projektem Zadanie 2 Warsztaty aktywności zawodowej i kluczowych kompetencji Zadanie 3 Wsparcie psychologiczno-doradcze Zadanie 4 Kursy zawodowe Zadanie 5 Strategiczny kurs zawodowy Zadanie 6 Staże zawodowe Planowana wartość projektu: ,00 zł W aktualnym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania: Zarządzanie projektem: Wyłoniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. finansowych. Zrealizowano niezbędne do prawidłowego prowadzenia projektu zakupy tj. oprogramowanie do zarządzania projektem, ulotki, plakaty, opublikowano artykuł promocyjno-informacyjny o projekcie i jego źródłach finansowania. Oznakowano wszystkie pomieszczenia, w których realizowany jest projekt. Przeprowadzono rekrutację uczestników do pierwszej grupy projektu (14 osób) oraz przygotowywana jest lista rezerwowa kandydatów. Na bieżąco realizowane są także zakupy na potrzeby uczestników (materiały dydaktyczne, poczęstunek na zajęcia), prowadzona jest także sprawozdawczość finansowa i merytoryczna. Przeprowadzono ankiety monitoringowe i ewaluacyjne początkowe. 153

21 Warsztaty aktywności zawodowej i kluczowych kompetencji: W ramach tego zadania zrealizowano dla pierwszej grupy szkolenia z zakresu: Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (32 godz.), Warsztaty asertywności (32 godz.), Trening umiejętności życiowych (32 godz.). Zakupiono 30 kart miejskich, materiały szkoleniowe oraz materiały z logotypami unijnymi dla uczestników projektu (notesy, długopisy, segregatory, torby ekologiczne). Podczas zajęć uczestnicy mają zapewniony poczęstunek (kawa, herbata, ciastka). Wsparcie psychologiczno - doradcze: Wyłoniono psychologa, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. W ramach tego wsparcia odbyło się 20 godz. indywidualnych konsultacji psychologicznych, 30 godz. konsultacji z doradcą zawodowym i 40 godz. konsultacji z pośrednikiem pracy. W wyniku tego wsparcia 1 osoba podjęła pracę. Kursy zawodowe: Aktualnie prowadzone jest rozeznanie firm szkoleniowych na rynku. Kursy strategiczne: Obecnie prowadzona jest rekrutacja do grupy, która rozpocznie naukę w ramach wsparcia Kursy strategiczne. Staże zawodowe: Aktualnie prowadzone jest rozeznanie firm gotowych do przyjęcia stażystów na 3 miesiące. Sprawozdanie sporządziła Iwona Adamiak - p.o. Dyrektora OPS, na podstawie sprawozdań otrzymanych od kierowników działów i ośrodków wsparcia. 154

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę?

Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Anna Block Jak założyć i prowadzić JOBfirmę? Podręcznik dla użytkowników produktu innowacyjnego opracowanego w ramach projektu JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2013 1 S t r

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo