SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY"

Transkrypt

1 SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa, Polska Firma i siedziba towarzystwa funduszy inwestycyjnych, będącego organem Funduszu: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie zwane dalej Towarzystwem Adres głównej strony internetowej Towarzystwa: 1

2 Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 7 kwietnia 1999 r. pod numerem RFj 11. Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. 2. Czas trwania Funduszu Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 3. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania aktywów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 4. Charakterystyka uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych oraz stopień odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz 5. Zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 5.1. Główne kategorie lokat Funduszu Nie mniej niż 90 % aktywów Funduszu będzie lokowane w wierzycielskie papiery wartościowe. Proporcjonalny udział poszczególnych rodzajów papierów wartościowych w aktywach Funduszu będzie uzależniony od decyzji Funduszu podejmowanej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i sytuacji na rynku papierów wartościowych, z uwzględnieniem limitów określonego poniżej. Całkowita wartość lokat w nieskarbowych wierzycielskich papierach będzie wynosić do 80% wartości aktywów Funduszu. Nie mniej niż 20% wartości aktywów Funduszu będzie inwestowane w skarbowe wierzycielskie papiery wartościowe. Inne niż wierzycielskie papiery wartościowe będą stanowić nie więcej niż 10% aktywów funduszu. W uzasadnionych przypadkach, mając na celu ochronę interesów Uczestników, Fundusz może przekroczyć limity, o których mowa powyżej, jest jednak zobowiązany, w terminie 6 miesięcy, dostosować stan swoich aktywów do tych limitów Podstawowe kryteria doboru lokat do portfela inwestycyjnego Funduszu Polityka inwestycyjna Funduszu, w szczególności kryteria doboru lokat, będzie prowadzona przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka dokonywanych lokat. Proces inwestycyjny będzie oparty na prognozach wskaźników makroekonomicznych, prognozach kierunku zmian rynkowych stóp procentowych oraz poziomie przyszłej inflacji. Dobór papierów wierzycielskich dokonywany będzie przez pryzmat następujących ryzyk inwestycyjnych: stopy procentowej, płynności danego instrumentu finansowego oraz ryzyka związanego z wypłacalnością emitentów tych papierów. Istotne znaczenie będzie miała 2

3 także charakterystyka lokat w kontekście ich bezpieczeństwa i dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji Szczególne strategie inwestycyjne stosowane przez Fundusz w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych Fundusz koncentruje się głównie na instrumentach finansowych emitentów z siedzibą na obszarze Rzeczpospolitej Polski. Skład portfela inwestycyjnego funduszu może ulegać zmianom w ramach limitów inwestycyjnych określonych w Ustawie oraz w Statucie Funduszu, w szczególności w obrębie określonej kategorii lokat 5.4. Charakterystyka obligacji, w które lokuje Fundusz z uwzględnieniem rodzaju emitenta (rządowy, korporacyjny), terminu wykupu oraz wymaganego poziomu ratingu Fundusz lokuje w: - papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski oraz papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD ze wszystkimi dostępnymi terminami wykupu. - obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe ze wszystkimi dostępnymi terminami wykupu. Wymagany poziom ratingu to rating inwestycyjny albo taki, który posiada pozytywną rekomendację kredytową analityka (dotyczy papierów wartościowych nie posiadających ratingu) Cel zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (ograniczenie ryzyka inwestycyjnego Funduszu, bądź zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu) Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot papiery wartościowe, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 49 poz. 447 z późn. zmianami), inne prawa pochodne z praw majątkowych będących przedmiotem lokat oraz transakcje terminowe wyłącznie dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu Informacja o dużej zmienności wartości aktywów netto portfela inwestycyjnego Funduszu, wynikającej ze składu portfela lub z przyjętej strategii zarządzania Wartość Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz zależy od wartości Aktywów Funduszu i jego zobowiązań. Oznacza to, że Uczestnik może, w wyniku odkupienia Jednostek uczestnictwa, otrzymać mniejszą kwotę niż kwota, którą wpłacił do Funduszu. 6. Ryzyko inwestycyjne związane z przyjętą polityką inwestycyjną Funduszu lub strategią zarządzania, z uwzględnieniem opisu ryzyka związanego z inwestowaniem przez Fundusz w poszczególne instrumenty finansowe oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Funduszu. 3

4 6.1. Ryzyko inwestycyjne związane z polityką inwestycyjną Funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych Ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego oraz ogólnej koniunktury panującej na rynkach finansowych. Wpływa to na ceny instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu. Najważniejsze czynniki ryzyka rynkowego to ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian cen akcji. Ryzyko stopy procentowej oznacza możliwość takiej zmiany wysokości stóp procentowych, która będzie prowadziła do zmniejszenia się wartości poszczególnych instrumentów finansowych jak i portfela instrumentów finansowych będących w posiadaniu Funduszu. Dla Funduszu jest to ryzyko podstawowe z uwagi na fakt, iż większość inwestycji jest lokowana w obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe oraz wierzycielskie papiery wartościowe. Ryzyko zmiany cen akcji to możliwość niekorzystnej zmiany wartości akcji będących w posiadaniu Funduszu Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością niewywiązania się kontrpartnera z zawartej umowy. Ryzyko kredytowe jest stosunkowo niewielkie z uwagi na fakt, iż inwestycje Funduszu są lokowane w instrumenty dłużne o wysokim ratingu Ryzyko rozliczeniowe wiąże się z wystąpieniem sytuacji, w której Fundusz wywiązał się ze swoich zobowiązań zanim zrobił to kontrpartner. Ryzyko jest minimalizowane poprzez korzystanie z rozliczeń poprzez izbę rozliczeniową Ryzyko płynności inwestycji to ryzyko wynikające z braku możliwości zakupu lub zbycia instrumentu finansowego w krótkim czasie bez znacznego wpływu na jego cenę. W przypadku nagłych zmian na rynku przeprowadzanie transakcji może wiązać się z dodatkowymi kosztami Ryzyko walutowe to możliwość zmiany wysokości kursów walutowych, które mogą niekorzystnie wpłynąć na wielkość aktywów Funduszu denominowanych w walutach obcych. Ze względu na fakt, iż fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych, ryzyko walutowe jest zminimalizowane Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów polegające na braku dołożenia należytej staranności ze strony instytucji finansowych, którym powierzono przechowywanie aktywów portfela Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków polega na tym, że znaczna część aktywów zostanie ulokowana w dany instrument finansowy (papier wartościowy) lub na jednym rynku, a w razie wystąpienia zmiany ceny tego instrumentu finansowego lub zmiany koniunktury na tym rynku może to wpłynąć negatywnie na oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Ryzyko związane z uczestnictwem w Funduszu Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa - Ryzyko związane z zawarciem określonych umów, - Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji, - Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami, które mogą wpłynąć negatywnie na wyniki inwestycyjne zarządzanego portfela Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ. - Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu w przypadku zmniejszenia się wielkości aktywów Funduszu poniżej ustalonej przepisami prawa wartości, - Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne Towarzystwo, 4

5 - Ryzyko zmiany depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, - Ryzyko połączenia Funduszu z innym Funduszem, - Ryzyko przekształcenia specjalistycznego funduszu inwestycyjnego w fundusz inwestycyjny otwarty, - Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu, - Ryzyko wynikające z przyjętego sposobu wyceny papierów wartościowych, - Ryzyko niedopuszczenia lub opóźnienia dopuszczenia do obrotu giełdowego papierów wartościowych emitenta, - Ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynkach finansowych, w tym wstrzymania działalności Ryzyko niewypłacalności gwaranta Ryzyko inflacji Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego Szczegółowe informacje o wszystkich ryzykach wymienionych w skrócie prospektu są zawarte w prospekcie. 7. Profil inwestora Fundusz jest kierowany do inwestorów o średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym oraz umiarkowanej skłonności do ryzyka. 8. Obowiązki podatkowe Funduszu Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) Fundusz jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych. Informacje o obowiązkach podatkowych uczestników Funduszu są zawarte w prospekcie informacyjnym Funduszu. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika Funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. 9. Wysokość opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposób ich naliczania i pobierania oraz koszty obciążające Fundusz 9.1. Informacja o wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej wskaźnikiem WKC, oraz sposobie jego obliczania 9.2. Opis zakładanej struktury kosztów 9.3. Informacja o wszystkich kosztach Funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłatach transakcyjnych 9.4. Opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa oraz inne opłaty uiszczane bezpośrednio przez uczestnika Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie Funduszu, Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną za zbycie Jednostek Uczestnictwa typu A, typu E i typu I. Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych wynoszą: przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A - 2,50%, 5

6 przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu E - 2,50%, przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu I - 2,50%, wartości dokonywanej wpłaty. Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa danego typu za pośrednictwem danego Prowadzącego Dystrybucję określane są w umowie pomiędzy Funduszem i Prowadzącym Dystrybucję i udostępniane przez tego Prowadzącego Dystrybucję Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika WKC za poprzednie okresy 9.6. Stopa Obrotu Portfela, zwana dalej wskaźnikiem SOP, oraz sposób jego obliczania 9.7. Miejsca, w których Uczestnik może otrzymać informacje o wysokości wskaźnika SOP za poprzednie okresy 9.8. Miejsce w prospekcie, w którym jest określony sposób obliczania wskaźnika WKC, wskaźnika SWKC albo wskaźnika SWZKC oraz wskaźnika SOP 9.9. Informacja o opłacie zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu ujęcie procentowe w stosunku do średniej wartości aktywów netto Funduszu Informacja o istniejących umowach lub porozumieniach, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielone między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Zgodnie z art. 19 Statutu Funduszu, koszty związane z działalnością Funduszu, niewymienione w art. 19 par. 1 ust. 1 Statutu Funduszu, w szczególności wynagrodzenia Depozytariusza, Prowadzących Dystrybucję i Agenta Transferowego, Biegłego Rewidenta, określone w umowach zawartych przez Fundusz oraz opłaty karne, pokrywane są przez Towarzystwo. Zgodnie z umową o prowadzenie rejestru i przechowywanie aktywów Funduszu zawartą pomiędzy Funduszem a Depozytariuszem Funduszu część kosztów obsługi Funduszu ponoszona jest przez Towarzystwo. Są to: - wynagrodzenie Depozytariusza za przechowywanie aktywów oraz za weryfikację wyliczania wartości aktywów netto funduszu, - wynagrodzenie Depozytariusza za dokonywanie rozliczeń transakcji Funduszu. Na dzień sporządzenia niniejszego prospektu nie istnieją inne umowy i porozumienia, na podstawie których koszty działalności Funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Fundusz a Towarzystwo lub inny podmiot Świadczenia dodatkowe oraz wpływ tych świadczeń na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem W umowach brokerskich z uznanymi domami maklerskimi jest umieszczana klauzula o nieodpłatnym przekazywaniu przez dany dom maklerski analiz rynkowych. Ponadto Fundusz zagwarantował sobie w umowach brokerskich dotyczących rynków zagranicznych 6

7 otrzymywanie od domu maklerskiego informacji o zwyczajach panujących na poszczególnych rynkach, zapewniając wiedzę niezbędną dla prawidłowego wystawiania instrukcji rozliczeniowych oraz planowania obciążeń pozatransakcyjnych. Wskazane powyżej świadczenia dodatkowe nie mają wpływu na wysokość stawek opłat prowizyjnych na rzecz domów maklerskich, ani na stawki wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem Miejsce w prospekcie, w którym są zawarte dodatkowe informacje o rodzaju i charakterze umów i porozumień, o których mowa w ppkt oraz o wpływie tych umów na interes Uczestnika Funduszu Rozdział III Dane o Funduszu, pkt 18, ppkt i ppkt Informacja o Syntetycznym Współczynniku Kosztów Całkowitych, zwanym dalej wskaźnikiem SWKC 10. Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym Wartość aktywów netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego Źródło: Sprawozdanie finansowe Funduszu Wartość aktywów netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec każdego miesiąca w okresie pierwszych pięciu lat obrotowych, a jeżeli Fundusz prowadzi działalność dłużej niż pięć lat na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku w okresie ostatnich dziesięciu lat obrotowych Źródło: dane księgowe Funduszu Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat 7

8 10.4. Wielkość rocznej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa, obliczonej odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych Wyliczenia oparte na wycenie Jednostek Uczestnictwa (ostatnia wycena z roku bieżącego w porównaniu z ostatnią wyceną z roku poprzedniego) Wzorzec (benchmark) służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Od dnia 1 kwietnia 2003 r. w Funduszu obowiązuje benchmark: 75% Indeks polskich obligacji Banku Handlowego+25% WIBID Od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r. w funduszu obowiązywał benchmark: 100 % 52 tygodniowe bony skarbowe. Do 31 grudnia 2001 r. Fundusz nie miał przyjętego wzorca (benchmarku) Średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca (benchmarku), za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca obliczane odrębnie dla każdego z 10 ostatnich lat obrotowych 8

9 Uwagi: 1. W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r. benchmark był obliczany jako średnia rentowność bonów skarbowych 52-tygodniowych z przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów. 2. W dniu 1 kwietnia 2003 roku nastąpiła zmiana benchmarku na zmianę wartości indeksu BB która jest obliczana jako 75% zmiany indeksu obligacji polskich publikowanych przez Bank Handlowy oraz 25% zmiany wartości lokaty opartej o WIBID O/N. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości Źródło danych, o których mowa w ppkt i Sprawozdanie finansowe Funduszu i dane księgowe Funduszu. 11. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa różnych kategorii Fundusz zbywa i odkupuje Jednostek Uczestnictwa następujących typów: typu A, typu E i typu I. Jednostki Uczestnictwa typu A są to standardowe Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa typu E są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu. Jednostki Uczestnictwa typu E zbywane są wyłącznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych oferowanych podmiotom tworzącym pracownicze programy emerytalne (Dz.U. Nr 130, poz.932 z późn. zmianami) oraz zakładowe programy oszczędnościowe utworzone z uwzględnieniem prawa do odliczania kosztu nabycia Jednostek Uczestnictwa od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podmiotom oferującym swoim pracownikom inne formy zabezpieczenia finansowego oparte na nabywaniu Jednostek Uczestnictwa; Jednostki Uczestnictwa typu I są to Jednostki Uczestnictwa z opłatą manipulacyjną przy nabywaniu, zbywane Uczestnikom powierzającym znaczne środki - minimum wartościowe salda na koncie Uczestnika wynosi zł. Uczestnik może zażądać zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A na Jednostki Uczestnictwa typu I, jeżeli wartość Jednostek Uczestnictwa typu A zgromadzonych na jednym koncie przekroczyła złotych. W przypadku spadku wartości Jednostek Uczestnictwa typu I zgromadzonych na jednym koncie poniżej złotych w wyniku dokonania przez Uczestnika odkupienia, Fundusz dokonuje zamiany tych Jednostek Uczestnictwa na Jednostki Uczestnictwa typu A Jednostki Uczestnictwa: 9

10 - nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich, - podlegają dziedziczeniu, - mogą być przedmiotem zastawu. 12. Podstawowe informacje o zasadach zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie Uczestnika Funduszu. Uczestnikiem Funduszu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Nierezydenci są uprawnieni do nabywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem przepisów prawa dewizowego. Jednostki Uczestnictwa są dostępne u wybranych Prowadzących Dystrybucję, a ich nabycie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art Statutu Funduszu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa typu A wynosi 500 (pięćset) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. Fundusz może zmienić kwotę początkowej minimalnej wpłaty lub minimalną wysokość następnych wpłat, o których mowa powyżej, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych, o których mowa w art. 52 Statutu Funduszu, w tym w szczególności pracowniczych programów emerytalnych prowadzonych w formie wnoszenia składek do Funduszu. Pierwsza minimalna wpłata, za jaką jednorazowo można nabyć Jednostki Uczestnictwa typu I wynosi (trzysta tysięcy) złotych, a każda następna minimalna wpłata wynosi 100 (sto) złotych. Minimalna wartość wpłaty, za jaką można nabyć Jednostki Uczestnictwa typu E wynosi 1 złoty, o ile przepisy ustawy o pracowniczych programach emerytalnych nie stanowią inaczej. Nabycie Jednostek Uczestnictwa typu E wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art Statutu Funduszu. Oświadczenia woli Uczestników Funduszu mogą być składane Funduszowi lub Prowadzącemu Dystrybucję w następujący sposób: 1) osobiście, 2) za pośrednictwem poczty, 3) za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Towarzystwem lub Prowadzącym Dystrybucję w stosunku zlecenia lub innym stosunku o podobnym charakterze, przy czym osobom fizycznym nie wolno przyjmować wpłat na nabycie Jednostek Uczestnika lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia, 4) w granicach dozwolonych przez prawo za pomocą elektronicznych nośników informacji, przy czym związane z tymi oświadczeniami dokumenty mogą być sporządzane na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty sporządzone, utrwalone, zabezpieczone i przechowywane, 5) w przypadku pracowniczych programów emerytalnych za pośrednictwem pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny. Osoba składająca pierwsze zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa za pomocą elektronicznych nośników informacji lub za pośrednictwem poczty wpłatę na nabycie tych Jednostek Uczestnictwa dokonuje z własnego rachunku bankowego. W celu składania Prowadzącemu Dystrybucję oświadczeń woli za pomocą telefonu lub telefaksu Uczestnik Funduszu udziela Prowadzącemu Dystrybucję pisemnego pełnomocnictwa do sporządzania, podpisywania i przekazywania do realizacji w jego imieniu zleceń na podstawie oświadczeń składanych za pomocą telefonu lub telefaksu. 10

11 Status Uczestnika Funduszu uzyskuje osoba, która złożyła zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu i dokonała wpłaty na to nabycie w terminie nie dłuższym niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia zlecenia (chyba, że dany Prowadzący Dystrybucję przyjmuje zlecenia wyłącznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty), na której rzecz nastąpiło wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do Rejestru Uczestników. Powyższy termin może zostać skrócony przez Fundusz w ramach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. W okresie pomiędzy złożeniem zlecenia a dokonaniem wpłaty zlecenie przechowywane jest przez Prowadzącego Dystrybucję. Zbycie Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz następuje w chwili wpisania do rejestru Uczestników liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych przez Uczestnika za dokonaną wpłatę. Wpisanie zbytych Jednostek Uczestnictwa do rejestru uczestników następuje w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał, odpowiednio: - informację o wpłynięciu środków na rachunek Funduszu - w przypadku dokonania przez Uczestnika wpłaty na rachunek nabyć bezpośrednich Funduszu, - zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa oraz informację od Depozytariusza prowadzącego rachunek Funduszu o otrzymaniu przez niego środków pieniężnych związanych z tym - nabyciem - w przypadku złożenia zlecenia oraz dokonania wpłaty na rachunek Prowadzącego Dystrybucję lub rachunek nabyć Funduszu. Jeżeli Agent Transferowy otrzyma informację, o której mowa powyżej, w dniu dokonania przez Uczestnika wpłaty na nabycie, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy wpłatą środków pieniężnych związanych ze złożonym uprzednio zleceniem a Dniem Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o otrzymaniu przez Prowadzącego Dystrybucję lub Depozytariusza środków pieniężnych związanych z tym nabyciem, nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji nabycia, przedstawionej przez klienta w zleceniu lub formularzu wpłaty. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane: 1) u Prowadzącego Dystrybucję gotówką lub przelewem na rachunek Prowadzącego Dystrybucję, 2) przez wpłatę środków pieniężnych bezpośrednio na rachunek Funduszu gotówką lub przelewem z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy wpłacającego, numeru PESEL lub REGON wpłacającego oraz typu Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku, gdy wpłacający jest już Uczestnikiem Funduszu również numeru konta w rejestrze Uczestników, na który ma nastąpić nabycie. W przypadku, gdy Uczestnik nie oznaczy numeru konta w rejestrze Uczestników, Fundusz dołoży należytej staranności w realizacji wpłaty zgodnie z oczekiwaniami Uczestnika, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zrealizowanie wpłaty w sposób niezgodny z tymi oczekiwaniami. Zapisanie nabywanych Jednostek Uczestnictwa na właściwym koncie następuje w takim przypadku na podstawie dostępnych danych identyfikujących uczestnika, a w przypadku posiadania przez Uczestnika kilku kont w Funduszu, analizie dotychczas dokonanych przez Uczestnika inwestycji. Od Uczestników, którzy zażądali odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego typu Fundusz jest obowiązany odkupić te jednostki po cenie równej Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do rejestru Uczestników Funduszu liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek. 11

12 Uczestnicy Funduszu mogą żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w sposób określony w art pkt 3 Statutu Funduszu. Cena Odkupienia Jednostek Uczestnictwa jest obliczana w Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa. W przypadku otrzymania przez Agenta Transferowego informacji, o której mowa w powyżej, w dniu złożenia zlecenia przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję, cenę odkupienia ustala się w następnym Dniu Wyceny. Okres pomiędzy złożeniem żądania odkupienia a Dniem Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzyma informację o złożeniu przez Uczestnika u Prowadzącego Dystrybucję żądania odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa nie jest dłuższy niż pięć dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku wadliwości informacji niezbędnej do realizacji odkupienia, przedstawionej przez Uczestnika w żądaniu odkupienia. W takim przypadku realizacja zlecenia następuje w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzyma prawidłową informację niezbędną do realizacji zlecenia. Przedmiotem żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa może być w szczególności: 1) odkupienie określonej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, lub 2) odkupienie takiej liczby Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, która zapewni uzyskanie żądanej kwoty pieniężnej, lub 3) odkupienie określonego procentu wartości Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika. W przypadku, gdy w Dniu Wyceny, o którym mowa w art ust. 1, kwota żądana jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa z konta, którego żądanie dotyczy, Fundusz odkupuje wszystkie Jednostki Uczestnictwa należące do Uczestnika znajdujące się na tym koncie. Wypłaty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane gotówką przez Prowadzących Dystrybucję lub przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Wypłaty mogą być dokonywane na inne rachunki, jeżeli upoważnienie do wskazania takiego rachunku przez Uczestnika wynika z odrębnych przepisów prawa i nie powoduje ryzyka przekazania środków na rzecz osoby nieuprawnionej. Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu zlecenia odkupienia przesłanego pocztą lub za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji może być przekazana wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika. Z kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wypłacanej z Funduszu w wyniku realizacji zlecenia konwersji na rzecz osoby fizycznej Fundusz potrąca zryczałtowany podatek dochodowy w sposób określony właściwymi przepisami. Obliczenia podatku dokonuje się z zastosowaniem zasady, iż w pierwszej kolejności odkupywane są Jednostki Uczestnictwa nabyte, w ramach tego samego konta w rejestrze Uczestników Funduszu, według najwyższej ceny, obliczanej zgodnie z art. 30 Statutu Funduszu (metoda HIFO). dodaje się zdanie w brzmieniu: Fundusz dokonuje wypłaty kwot niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż w drugim Dniu Wyceny po dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa określonym zgodnie z art Statutu Funduszu. 13. Określenie sposobu zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych 14. Podstawowe zasady wypłaty dochodów Funduszu Uczestnikom Funduszu 12

13 15. Częstotliwość ustalania wartości aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz miejsce i sposób podawania tych informacji do publicznej wiadomości Aktywa Funduszu wycenia się i wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa ustala się na Dzień Wyceny. Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywają się sesje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na potrzeby wyceny Aktywów Funduszu i ustalania zobowiązań Funduszu, Fundusz wskazuje godzinę 23:30 czasu warszawskiego każdego Dnia Wyceny, jako godzinę, na którą określa ostatnie dostępne kursy. Fundusz, ogłasza niezwłocznie po ustaleniu, w Internecie na stronie wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego typu odrębnie oraz ceny zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa każdego typu. 16. Informacja o utworzeniu rady inwestorów Nie istnieje rada inwestorów. 1. Dane o Towarzystwie Rozdział II Podmioty obsługujące Fundusz 1.1. Firma, kraj siedziby i siedziba Towarzystwa: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska Adres: ul. Domaniewska 41, Warszawa 1.3. Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 1.6. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane oraz data wpisu do rejestru: Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , w dniu 5 czerwca 2001 r. 2. Dane o Depozytariuszu 2.1. Firma: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bank używa skrótu firmy: Bank Polska Kasa Opieki S.A Siedziba: Warszawa, 2.3. Adres: ul. Grzybowska 53/57, Warszawa Dane telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) , telefaks: (+48 22) , telex bpko pl Internet: Dane o podmiocie prowadzącym rejestr Uczestników Funduszu (Agent Transferowy) 3.1. Firma, siedziba i forma prawna Agenta Transferowego: Pekao Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Adres: ul. Marynarska 19 A, Warszawa Numery telekomunikacyjne: telefon: (+48 22) , faks: (+48 22) Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa 13

14 4.1. Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa, adres: ul. Wołoska 18, Warszawa Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa, adres: ul. Grzybowska 53/57, Warszawa ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie, siedziba: Warszawa, adres: Pl. Trzech Krzyży 10/14, Warszawa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Bankowy Dom Maklerski, siedziba: Warszawa, adres: ul. Puławska 15, Warszawa Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, siedziba: Warszawa, adres: ul. Domaniewska 41, Warszawa. Miejsca gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa: - pod numerem infolinii: za pośrednictwem poczty elektronicznej: - na stronie internetowej: 5. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią 5.1. Firma i siedziba podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 5.2. Adres: ul. Domaniewska 41, Warszawa Doradcy inwestycyjni: Mariusz Adamiak, licencja doradcy inwestycyjnego nr 63, Cezary Iwański, licencja doradcy inwestycyjnego nr 55, Tomasz Jędrzejowski, licencja doradcy inwestycyjnego nr 205, Quoc Hung Le Tu, licencja doradcy inwestycyjnego nr 97, Paweł Wilkowiecki, licencja doradcy inwestycyjnego nr 20, Marcin Winnicki, licencja doradcy inwestycyjnego nr Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi oraz o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu 6.1. Dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie w zakresie obrotu papierami wartościowymi 6.2. Dane o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Funduszu KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa. Rozdział III Informacje dodatkowe 14

15 1. Dodatkowe informacje, które w ocenie Towarzystwa są niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w Fundusz 1.1. Wskazanie serwisów informacyjnych wykorzystywanych do wyceny papierów wartościowych wchodzących w skład portfela Funduszu Fundusz wykorzystuje informacje o posiadanych papierach wartościowych i instrumentach finansowych dostarczone do publicznej wiadomości oraz dane uzyskane bezpośrednio u emitentów. Na potrzeby wyceny wykorzystuje się następujące serwisy informacyjne: a) W odniesieniu do kursów papierów wartościowych z Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz CeTO-MTS S.A. wykorzystywane są kursy prezentowane i udostępniane przez organizatorów tych rynków. b) W odniesieniu do funduszy inwestycyjnych, instytucji wspólnego inwestowania - wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub odpowiadającą jej inną wartość. Wartości te są dostępne do publicznej wiadomości i pozyskiwane są zarówno bezpośrednio od emitenta jak i za pośrednictwem uznanych serwisów informacyjnych c) Fundusz korzysta z uznanych serwisów informacyjnych, w tym w szczególności: - Bloomberg L.P Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 53, Warszawa Tel.: (+48+22) , Internet: - Reuters Limited Biuro w Warszawie Al. Jana Pawła II 23, Warszawa Tel.: (+48+22) , Internet: - FT Interactive Data Główny oddział operacyjny Interactive Data Corporation (NYSE: IDC) Fitzroy House, 13/17 Epsworth Street, London EC2A 4DL, UK Tel.: (+44+20) , Internet: FTInteractiveData.com W przypadku konieczności wykorzystania przez Fundusz kursów uzyskiwanych od wyspecjalizowanych, niezależnych jednostek dokonujących wycen rynkowych Fundusz wykorzystuje kursy od Podstawowego Dostawcy Cen, pod warunkiem spełniania przez taki kurs warunku uznania go za wartość godziwą w rozumieniu przepisów prawa. Podstawowym Dostawcą Cen jest Financial Times Interactive Data (Europe) Limited a Dostawcą Zapasowym jest Bloomberg Kwoty rozliczeń z Uczestnikami Fundusz ustala liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika w zaokrągleniu z dokładnością do 3 cyfr po znaku dziesiętnym. Fundusz ustala kwotę opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa, kwotę wypłaty w związku z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa, a także ustaloną cenę zbycia Jednostek Uczestnictwa w zaokrągleniu z dokładnością do 2 cyfr po znaku dziesiętnym Wycena aktywów Funduszu, oferującego różne typy Jednostek Uczestnictwa Wartość aktywów netto Funduszu ustalana jest poprzez określenie wartości aktywów i zobowiązań całego Funduszu. Na Dzień Wyceny wyliczana jest wartość aktywów netto na Jednostkę Uczestnictwa każdego typu. Zgodnie z art Statutu Funduszu, odbywa się to poprzez określenie wartości aktywów Funduszu i zobowiązań Funduszu i odjęcie od wartości aktywów wartości zobowiązań. Na potrzeby alokacji Wartości Aktywów Netto do poszczególnych typów Jednostek Uczestnictwa następuje wyodrębnienie z sumy bilansowej Funduszu części aktywów netto 15

16 przypadających na każdy typ jednostki według sald zamknięcia kont kapitału, przychodów oraz kosztów przypisanych do każdego typu Jednostek Uczestnictwa. W szczególności, Jednostki Uczestnictwa różniące się stawką wynagrodzenia za zarządzanie będą się różniły Wartością Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu. W przypadku gdy stawki wynagrodzenia za zarządzanie dla różnych typów Jednostek Uczestnictwa są jednakowe, może być stosowana zasada wyliczania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa takich typów, bez ich różnicowania. Na każdy Dzień Wyceny ogłaszane są Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa dla każdego typu Jednostek Uczestnictwa. W okresie gdy w Funduszu nie zostaną zbyte Jednostki Uczestnictwa danego typu, Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa tego typu równa będzie Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa typu A. W przypadku gdy wszystkie Jednostki Uczestnictwa danego typu zostały odkupione, wycena Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa nie będzie ulegać zmianie w odniesieniu do ostatniej wyceny Jednostek Uczestnictwa tego typu Prezentacja wyników wycen Funduszu Fundusz ogłasza wyniki wycen na każdy Dzień Wyceny, bezzwłocznie po ich ustaleniu oraz po weryfikacji przez Depozytariusza prawidłowości dokonanej wyceny. Na stronie internetowej oraz w telefonicznym serwisie informacyjnym (TelePioneer tel.: ) ogłaszane są wyniki wycen dla wszystkich typów jednostek oferowanych we wszystkich funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. Ponadto, wyniki wycen przekazywane są do mediów informacyjnych w tym do Telegazety TVP S.A. (str.641), serwisów informacyjnych Polskiej Agencji Prasowej, Reuters (RSP), Bloomberg. Może się zdarzyć, że - ze względów technicznych niezależnych od Pioneer Pekao TFI S.A. - niezależne media nie wykorzystają wszystkich informacji o Jednostkach Uczestnictwa wszystkich typów dostarczonych przez Fundusz. 2. Miejsca, w których zostanie udostępniony prospekt oraz miejsca, w których można uzyskać dodatkowe informacje o Funduszu 2.1. Miejsca udostępnienia prospektu: - Internet: - Siedziba Towarzystwa: ul Marynarska 19A, Warszawa Wszelkie informacje na temat Funduszu dostępne są: - pod numerem infolinii: w Internecie: - za pośrednictwem poczty elektronicznej: Pełny prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe Funduszu są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika Organem nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3. Data i miejsce sporządzenia skrótu prospektu oraz data ostatniej aktualizacji skrótu prospektu Skrót prospektu został sporządzony dnia 1 stycznia 2002 roku w Warszawie. Ostatnia aktualizacja skrótu prospektu została sporządzona dnia 13 stycznia 2005 r. 16

17 Rozdział IV Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu 1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w skrócie prospektu 1.1. Zbigniew Jagiełło, 1.2. Andrzej Szeworski, 1.3. Piotr Żochowski. Informacje zawarte w skrócie prospektu są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w skrócie prospektu jest wymagane przepisami Rozporządzenia, a także wedle naszej najlepszej wiedzy nie istnieją, poza ujawnionymi w skrócie prospektu, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu Zbigniew Jagiełło Andrzej Szeworski Piotr Żochowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 17

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZABEZPIECZONY RYNKU POLSKIEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO lub PZRP

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO. Rozdział I Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I - Dane o Funduszu zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO

Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer SSRP FIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: SFIO TP SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OCHRONY KAPITAŁU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Rozdział I Dane o Funduszu 1. Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO

Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ZMIENNEJ ALOKACJI 2 SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO lub PZA 2 SFIO Siedziba Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PIONEER WZROSTU i DOCHODU MIX 40 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PIONEER WZROSTU i DOCHODU MIX 40 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER WZROSTU i DOCHODU MIX 40 FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 FIO lub Pioneer Mix 40 FIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Instrumentów Dłużnych FIO lub PID FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: SFIO TP Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 1 grudnia 2008 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO

Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO zwany dalej Funduszem SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER ELASTYCZNEGO INWESTOWANIA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Skrót nazwy: Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO lub PEI SFIO Siedziba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer FIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami, w skład Funduszu wchodzą następujące

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego SKARBIEC TOP Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartych Niniejszy dokument ( Informacji dla Klienta ) został sporządzony

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI (SKOK FIO OBLIGACJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego

Skrót Prospektu Informacyjnego Skrót Prospektu Informacyjnego Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwy skrócone: Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO FWP PKP SFIO Siedziba Warszawa Kraj

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Siedziba SEB FIO: Warszawa Kraj siedziby SEB FIO: Rzeczpospolita Polska Organem SEB FIO jest SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ FUNDUSZY (SKOK FIO FUNDUSZ FUNDUSZY) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI EUROPEJSKICH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI EUROPEJSKICH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI EUROPEJSKICH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r.

Informacja dla Klienta. Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. Informacja dla Klienta Allianz Income and Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Data i miejsce sporządzanie: 26 lipiec 2016 r. 1. Firma (nazwa), siedziba i adres funduszu Fundusz działa pod nazwą Allianz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 15 czerwca 2015 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PKO Płynnościowy - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 222a Ustawy. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie prospektu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o dostosowaniu treści prospektu Pioneer Akcji Amerykańskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego a)

Ogłoszenie o dostosowaniu treści prospektu Pioneer Akcji Amerykańskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego a) Ogłoszenie o dostosowaniu treści prospektu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (PZU FIO Optymalnej Alokacji)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (PZU FIO Optymalnej Alokacji) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji () z siedzibą w Warszawie, Rzeczpospolita Polska Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego

Skrót Prospektu Informacyjnego Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu Informacyjnego Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Obligacji fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych FIO

Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO Akcji Małych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY OBLIGACJI 2 Firma i siedziba Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spó³ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot (Polska), przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY STABILNY ZMIENNEJ ALOKACJI (SKOK FIO Stabilny ZA) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA

DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PŁYNNA LOKATA Fundusz posługuje się odpowiednikiem nazwy w języku angielskim: DWS Poland Open-Ended Investment Fund Liquid Deposit.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA

INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA INFORMACJA DODATKOWA DLA KLIENTA KBC Parasol BIZNES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC DELTA Subfundusz KBC GAMMA Subfundusz KBC SIGMA Obligacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu, SEB 2 Obligacji i Bonów

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 22 kwietnia 2015 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Z dniem 28 maja 2015 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 28 maja 2015 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 28.05.2015 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Majątku oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów Funduszu. Z dniem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ETYCZNY 1 (SKOK SFIO ETYCZNY 1) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO NOBLE FUNDS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (NOBLE FUNDS SFIO) Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Rozdział I. DANE O FUNDUSZU 1. INFORMACJE O FUNDUSZU 1.1. INFORMACJE WSPÓLNE DLA SUBFUNDUSZY 1.1.1. Data i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO

Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI DOLAROWYCH PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo