Raport Roczny A Member of HVB Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group

2 RAPORT ROCZNY Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja Banku BPH 15 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu 19 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku 20 Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku 22 Sektor bankowy 23 Bank BPH jako spó ka publiczna notowana na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie WIZERUNEK BANKU BPH 29 Oceny ratingowe Banku BPH 30 Nagrody i wyró nienia 32 Bank dla spo eczeƒstwa 41 DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI DETALICZNEJ 43 Podsumowanie trzech ostatnich lat 44 Podsumowanie dzia aƒ w 2005 roku 46 Sprzeda strategicznych produktów 47 Dzia alnoêç kredytowa w segmencie Klientów biznesowych 47 Dzia alnoêç Biura Maklerskiego 51 DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI KORPORACYJNEJ 52 BankowoÊç transakcyjna 53 Produkty skarbowe 53 Finansowanie strukturalne 53 Finansowanie nieruchomoêci komercyjnych 53 Leasing 57 DZIA ALNOÂå NA RYNKU PIENI NYM I KAPITA OWYM 58 Wspó praca z Klientami w zakresie produktów skarbowych 59 Wspó praca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów d u nych 60 Wspó praca z Klientami w zakresie us ug powierniczych 61 Dzia alnoêç na rynku mi dzybankowym 65 POLITYKA PERSONALNA 66 Wspó praca ze Êrodowiskami akademickimi 66 Dzia alnoêç szkoleniowa 67 Relacje ze zwiàzkami zawodowymi 67 Wprowadzenie Funduszu Pomocy dla pracowników 68 ROZWÓJ TECHNOLOGII BANKOWYCH I SYSTEMÓW EFEKTYWNEGO ZARZÑDZANIA 73 GRUPA BANKU BPH 74 Grupa Kapita owa Banku BPH w 2005 roku 75 Dzia alnoêç BPH Banku Hipotecznego SA 76 Dzia alnoêç BPH PBK Leasing SA 77 Dzia alnoêç BPH Finance plc SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2005 ROK 81 G ówne wskaêniki efektywnoêci i ich zmiana 82 Wynik na dzia alnoêci operacyjnej Grupy Banku BPH 83 Koszty dzia alnoêci Grupy Banku BPH 83 Nak ady inwestycyjne 84 Zmiany w g ównych pozycjach bilansowych Grupy 86 Raport dotyczàcy ryzyka 89 Najwa niejsze elementy strategii Banku BPH 91 Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2006 roku 95 Opinia niezale nego bieg ego rewidenta 99 Raport uzupe niajàcy opini niezale nego bieg ego rewidenta 106 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej Banku BPH SA za 2005 rok

3 Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group

4 ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej Banku BPH Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, przyglàdajàc si wynikom roku 2005 w polskim sektorze bankowym, jak i w samym Banku BPH, mo na mieç poczucie swoistego déjà vu. Drugi rok z rz du krajowe banki odnotowa y rekordowe wyniki finansowe i poszerzy y zakres swojej dzia alnoêci jednoczeênie podnoszàc jej efektywnoêç, zaê Bank BPH by liderem tych tendencji. 2

5 W omawianym okresie Bank BPH rzeczywiêcie wyró nia si post pem zarówno ilo- Êciowym, jak i jakoêciowym. O ile zysk brutto Banku przekroczy rekordowy w jego historii poziom 1 miliarda z otych w roku 2004, to ju rok póêniej Bank przekroczy t granic pod wzgl dem zysku netto. Miniony rok by prze omowy w realizacji strategii Banku na lata Zwrot z kapita u w asnego (ROE brutto) podniós si do 21%, a wskaênik Koszty/Dochody spad do 49,5% i by jednym z najlepszych w ca ym sektorze. W ten sposób nieomal osiàgni te zosta y zaplanowane na koniec 2006 roku cele finansowe (ROE brutto 22% i K/D 51%). Krótko mówiàc, konsekwencja, z jakà Bank wdra a projekty strategiczne, przynios a lepsze od spodziewanych rezultaty. Tak dobre wyniki Banku BPH mo na po cz Êci przypisaç dobrej koniunkturze gospodarczej czy te korzyêciom z cz onkostwa w Unii Europejskiej. Jednak e g ówne czynniki sukcesu tkwi y w samym Banku, a by y nimi: ekspansja biznesu i zdolnoêç szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Bank powi kszy w ubieg ym roku swojà przewag konkurencyjnà zarówno w bankowoêci detalicznej, jak i korporacyjnej. DziÊ jest postrzegany przez rynek jako niekwestionowany lider w wielu produktach i us ugach, a tak e w zakresie innowacyjnych rozwiàzaƒ. Prawie 1/3 Klientów indywidualnych korzysta z bankowoêci internetowej, zaê ponad po owa ma ych i Êrednich przedsi biorstw jest obs ugiwana elektronicznie. Dzi ki zastosowaniu najnowoczeêniejszego na rynku systemu BusinessNet, dynamicznie rozwija si bankowoêç transakcyjna dla Klientów korporacyjnych. Bank BPH zanotowa tak e wysokà dynamik obrotów i wyników na rynku pieni nym, walutowym i mi dzybankowym. Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Banku BPH Jestem przekonana, e szybkie tempo rozwoju Banku BPH we wszystkich latach po fuzji w roku 2001 jest solidnym fundamentem do podj cia nowych wyzwaƒ na polskim rynku w ramach du o wi kszej europejskiej grupy bankowej. Konkurencja jest bardzo du a i oczekuje si jej dalszego nasilenia. Jednak ze spokojem patrzymy w przysz oêç Êwiadomi faktu, e nic nie ma wi kszej wartoêci ni nasi ludzie, êród o dzisiejszego sukcesu Banku BPH. ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej 3

6 JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku BPH Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, rok 2005 to rok, w którym z sukcesem zakoƒczyliêmy kilkuletnià realizacj pointegracyjnej wizji rozwoju Banku BPH. Dzi ki wprowadzeniu nowatorskich rozwiàzaƒ i elastycznemu reagowaniu na zmiany, jesteêmy postrzegani jako wiodàcy polski Bank, znajdujàcy coraz wi ksze uznanie wêród Akcjonariuszy i Klientów. Na uwag zas uguje zarówno rekordowy w historii wynik finansowy, znaczàca poprawa efektywnoêci, umocnienie pozycji rynkowej, jak i wy szy standard obs ugi Klientów, czy te zwi kszona dost pnoêç oferty Banku. 4

7 Z zyskiem netto mln z do àczyliêmy do wàskiego grona miliarderów. Ubieg oroczny zysk brutto Grupy Banku BPH wzrós a o 33% do kwoty mln z. Zwrot na kapitale brutto podniós si do 21%, a netto do 16,7%. Szybszy wzrost dochodów przy spadku kosztów przyniós znaczàcà popraw wskaênika kosztów do dochodów (49,5%). Poprawa ta okaza a si nawet lepsza ni za o ono w strategii Banku na rok 2006 (51%). Pod tym wzgl dem Grupa Banku BPH nie tylko wyró nia si w polskim sektorze bankowym, ale i na tle najbardziej konkurencyjnych instytucji kredytowych Unii Europejskiej. Miniony rok by kolejnym okresem zarówno budowania prosprzeda owej kultury korporacyjnej, umacniania lojalnoêci wêród Klientów, jak równie poszerzania palety produktowej i wprowadzania innowacyjnych us ug. Wszystkie obszary biznesowej dzia alnoêci Banku zanotowa y dynamiczny rozwój, co znalaz o swoje odzwierciedlenie we wzroêcie skonsolidowanej sumy bilansowej o 12%, w tym kredytów netto o 15%, a depozytów od Klientów o 9%. Obszarem najwi kszego rozwoju by y detaliczne kredyty hipoteczne. Ich 40% wzrost umo liwi Bankowi BPH utrzymanie drugiej pozycji na rynku. Bank wyda o 46% wi cej kart kredytowych, a aktywa w funduszach inwestycyjnych przyros y 2,5-krotnie wobec stanu z roku poprzedniego. Dynamicznie ros y kredyty dla ma- ych i Êrednich firm (o ponad 20%). Bank BPH, z udzia em rynkowym na poziomie 16%, zajà 1. miejsce w zakresie finansowania unijnego dla tej grupy Klientów. UmocniliÊmy pozycj jednego z liderów w zakresie alternatywnych kana ów dystrybucji. Ju 29% Klientów indywidualnych oraz ponad 50% ma ych i Êrednich firm zarzàdza swoimi aktywami z wykorzystaniem naszej oferty internetowej. Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku BPH W ubieg ym roku Bank wprowadzi wiele udogodnieƒ nie tylko dla Klientów indywidualnych, ale tak e dla przedsi biorstw. W ponad du ych firm zosta a wdro ona oferowana przez Bank BPH najbardziej funkcjonalna na rynku platforma internetowa BusinessNet, dzi ki której Klienci mogà realizowaç transakcje p atnicze i efektywnie zarzàdzaç p ynnoêcià finansowà. Poprawa funkcjonalnoêci obs ugi transakcji masowych pozwoli a powi kszyç o 45% liczb podmiotów korzystajàcych z tych us ug. Dzi ki wzbogaconej ofercie cash poolingu, pozyskano nowych Klientów mi dzynarodowych, prowadzàcych transgraniczne operacje rozliczeniowe. Bank ugruntowa swojà pozycj lidera w zakresie liczby i wartoêci zorganizowanych kredytów konsorcjalnych. Ârednie wolumeny depozytów i kredytów korporacyjnych zwi kszy y si odpowiednio o 17% i 6%. 5

8 Na rynku pieni nym i kapita owym mia miejsce szybki wzrost zarówno obrotów, jak i wyników, w szczególnoêci w odniesieniu do sprzeda y produktów pochodnych i d u nych papierów wartoêciowych. Bank umocni swojà pozycj w zakresie komercyjnych instrumentów d u nych. W ubieg ym roku byliêmy liderem pod wzgl dem wartoêci emisji Êrednio i d ugoterminowych obligacji korporacyjnych, osiàgajàc 63% udzia w tym segmencie. Odnotowano 31% wzrost wolumenu obrotów na rynku mi dzybankowym. Udzia Banku w transakcjach walutowych si gnà 21%, a w transakcjach pochodnych stopy procentowej 18%. W celu zapewnienia efektywnego finansowania, Bank ustanowi program EMTN, w ramach którego pozyskano obligacje o wartoêci nominalnej 1 mld euro. Dobrymi wynikami mogà równie pochwaliç si podmioty wchodzàce w sk ad Grupy Kapita owej Banku. BPH Bank Hipoteczny wypracowa najwy szy zysk spoêród dzia- ajàcych na tym rynku podmiotów. W 2005 roku prowadzono kolejne dzia ania zwiàzane z realizacjà strategii. W jej ramach zosta y uruchomione 22 nowe placówki, a liczba jednostek partnerskich, dzia- ajàcych na zasadzie franczyzy, powi kszy a si o kolejne 285. UnowoczeÊniono system bankowoêci internetowej i wprowadzono programy lojalnoêciowe dla Klientów Banku w oparciu o nowowdro one systemy CRM. Projekt Bazylea II znalaz si w zaawansowanej fazie implementacji. JakoÊç systemu zarzàdzania ryzykiem kredytowym podnios a si wskutek zastosowania narz dzi scoringowych. W rezultacie ponownie poprawi y si aktywa Banku. Wolumen kredytów nieregularnych spad o 15,2% w uj ciu rocznym, a ich udzia w ca ym portfelu kredytów na koniec ubieg ego roku wyniós 8,6%. Naszym udzia em sta y si liczne nagrody i wyró nienia. Magazyn finansowy The Banker przyzna Bankowi BPH presti owy tytu Banku Roku Po raz drugi z rz du za przestrzeganie zasad adu korporacyjnego znaleêliêmy si tak e w gronie Spó ek godnych zaufania. Nasi Akcjonariusze majà powody do zadowolenia. Kurs akcji Banku BPH zachowywa si w ubieg ym roku zdecydowanie lepiej ni najwa niejsze indeksy gie dowe. Drugi rok z rz du wzrost cen akcji Banku przekroczy 40%. Na koniec grudnia 2005 roku cena 1 akcji wynios a 750,5 z, zyskujàc 49,8% w porównaniu do pierwszej sesji tego roku. 6

9 Nasze dokonania sà powodem do zadowolenia zarówno wêród kadry mened erskiej, jak i ca ej za ogi. W imieniu Zarzàdu Banku przekazuj wszystkim naszym pracownikom podzi kowania za trud po àczony z du ym zaanga owaniem oraz zrozumienie stojàcych przed Bankiem wyzwaƒ. Potrafimy nie tylko wytyczaç ambitne cele, ale i wykazywaç konsekwencj w ich realizacji. Szczególne wyrazy uznania przekazuj Radzie Nadzorczej Banku za wspieranie Zarzàdu i aktywny wk ad w tworzenie innowacyjnej, wiodàcej instytucji w Polsce oraz spó ki liczàcej si w mi dzynarodowej grupie bankowej. Dzi kuj Akcjonariuszom i Klientom za zaufanie. Zale y nam, aby Bank BPH coraz lepiej realizowa swoje zobowiàzania wobec wszystkich grup interesariuszy, a biznes rozwija z poszanowaniem zasad spo ecznej odpowiedzialnoêci. W ten sposób budujemy wizerunek przyjaznego, profesjonalnego i konkurencyjnego Banku w Polsce, znajdujàcego coraz wi ksze uznanie na rynku. JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku BPH 7

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które odby- o si 10 czerwca 2005 roku, rozszerzy o sk ad Rady Nadzorczej do 14 cz onków i powo a o w jej sk ad: Marka Józefiaka i Michaela Mendel, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Statucie w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego, co nastàpi o 27 czerwca 2005 roku. Ponadto, w sk adzie Rady Nadzorczej w 2005 roku nastàpi y nast pujàce zmiany: Pan Gerhard Randa z o y rezygnacj z pe nionej funkcji Wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 15 marca 2005 roku. Powodem rezygnacji by o odejêcie z Zarzàdu HVB i przejêcie na emerytur. W tym samym dniu w sk ad Rady Nadzorczej zostali powo ani panowie Helmut Bernkopf i Erich Hampel. Pan Wolfgang Haller z o y rezygnacj z pe nionej funkcji cz onka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 5 wrzeênia 2005 roku. Powodem rezygnacji by o odejêcie z BA-CA. Pan Janusz Reiter z o y rezygnacj z pe nionej funkcji cz onka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 1 paêdziernika 2005 roku w zwiàzku z obj ciem przez niego funkcji ambasadora Polski w Waszyngtonie. Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej ERICH HAMPEL Pierwszy Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej REGINA PREHOFER Drugi Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej HELMUT BERNKOPF Cz onek Rady Nadzorczej ANNA KRAJEWSKA Cz onek Rady Nadzorczej MAREK WIERZBOWSKI Cz onek Rady Nadzorczej STEFAN ERMISCH Cz onek Rady Nadzorczej JOHANN STROBL Cz onek Rady Nadzorczej MAREK JÓZEFIAK Cz onek Rady Nadzorczej KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL Cz onek Rady Nadzorczej ANDRZEJ SZELÑG Cz onek Rady Nadzorczej MICHAEL MENDEL Cz onek Rady Nadzorczej 8

11 W 2005 roku nie nastàpi y zmiany w sk adzie Zarzàdu Banku. Sk ad Zarzàdu Banku BPH Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu MIROS AW BONIECKI Wiceprezes Zarzàdu NIELS LUNDORFF Wiceprezes Zarzàdu MARIUSZ C. GRENDOWICZ Wiceprezes Zarzàdu KATARZYNA NIEZGODA Wiceprezes Zarzàdu ANTON KNETT Wiceprezes Zarzàdu WOJCIECH SOBIERAJ Wiceprezes Zarzàdu 9

12 10

13 Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Lat 64. Jest absolwentem studiów ekonomicznych w The City University of New York oraz Webster University in Saint Louis, Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). Przez 23 lata pracowa w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a tak e na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W latach by wiceprezesem i prezesem Zarzàdu Raiffeisen Centrobank w Warszawie, odpowiedzialnym za strategi, bankowoêç korporacyjnà i detalicznà. Od 1 marca 2000 roku Józef Wancer by prezesem Zarzàdu BPH, odpowiedzialnym mi dzy innymi za bankowoêç detalicznà, proces integracji z HVB oraz komunikacj. W maju 2001 roku zosta desygnowany na prezesa Zarzàdu Banku BPH, odpowiedzialnego m.in. za: strategi, integracj, komunikacj oraz audyt wewn trzny. Uhonorowany tytu em Bankowego Mened era Roku 2004 przez Gazet Bankowà. Zdoby tak e dwukrotnie tytu Mened era Roku nagrod przyznanà przez miesi cznik Home&Market. W 2005 roku zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi oraz Odznakà Honorowà Narodowego Banku Polskiego Zas u ony dla BankowoÊci RP. Zosta równie uhonorowany tytu em OsobowoÊç Roku Rynku Finansowego i Kapita owego 2005 przez Stowarzyszenie Mened erów w Polsce. Jest cz onkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu oraz Cz onkiem Zarzàdu Zwiàzku Banków Polskich. Zasiada w Radzie G ównej Business Centre Club. Pe ni tak e funkcj Prezesa Zarzàdu Polskiego Zwiàzku Banków i Instytucji Finansowych. 11

14 SK AD ZARZÑDU BANKU BPH MIROS AW BONIECKI Lat 43. Absolwent SGPiS (obecnie SGH). Z sektorem bankowym zwiàzany od 1989 roku prac zawodowà rozpoczà w pionie skarbowym BRE Banku, gdzie pe ni funkcj dealera, a nast pnie kierownika zespo u dealerów. Od 1993 roku by zast pcà dyrektora Departamentu Gospodarki Pieni nej odpowiedzialnym za sprzeda produktów skarbowych, dzia alnoêç handlowà oraz zarzàdzanie aktywami i pasywami Banku. Od 1997 roku pe ni funkcj dyrektora tego departamentu. Od lipca 2001 roku cz onek Zarzàdu PBK, a od paêdziernika 2001 roku równie Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH kieruje Pionem Rynków Mi dzynarodowych zajmujàcym si sprzeda à produktów skarbowych i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych, organizacjà emisji komercyjnych papierów d u nych, dzia alnoêcià handlowà (trading), zarzàdzaniem aktywami i pasywami Banku oraz us ugami powierniczymi. Z dniem 16 sierpnia 2004 roku zosta powo any na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu Banku. Lat 45. Studiowa Ekonomik Transportu na Uniwersytecie Gdaƒskim. Uzyska równie dyplom z BankowoÊci Mi dzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie. W latach pracowa w Australia and New Zealand Banking Group w Londynie, nast pnie przez kolejne dwa lata w Citibank w Londynie. Od 1992 do 1995 roku zajmowa kierownicze stanowiska w ING Banku w Polsce, zaê w okresie na W grzech. Od 1997 roku zasiada w Zarzàdzie ABN AMRO Polska, ostatnio jako Prezes Zarzàdu Grupy ABN AMRO w Polsce. Z Bankiem BPH zwiàzany jest od 2001 roku. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu odpowiedzialnego za Pion BankowoÊci Korporacyjnej i Finansowania NieruchomoÊci. MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ ANTON KNETT Lat 51. Od 30 lat zwiàzany z Grupà BA-CA. Karier zawodowà rozpoczà w 1974 roku, zajmujàc kierownicze stanowiska w austriackich filiach banku. W 1987 roku, po ukoƒczeniu dwuletniego mi dzynarodowego programu szkoleniowego w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, zosta zast pcà dyrektora generalnego Departamentu Finansów Mi dzynarodowych w Wiedniu, a dwa lata póêniej dyrektorem Departamentu Controllingu w Deutsch Schweizerische Bank AG we Frankfurcie. Od 1990 roku zajmowa najwy sze stanowiska w Grupie BA-CA. By prezesem Zarzàdu Banku Austria Creditanstalt w Pradze i Zagrzebiu odpowiedzialnym za tworzenie nowych struktur, operacje/it, ksi gowoêç/controlling, dzia zasobów ludzkich oraz prawny. Od 2000 roku nadzorowa Pion Zarzàdzania Siecià Europy Ârodkowo-Wschodniej. Od 2004 roku, kiedy to zosta desygnowany na Wiceprezesa Zarzàdu Banku BPH, jest odpowiedzialny za IT, operacje oraz obszar us ug. 12

15 Lat 41. Absolwent uniwersytetów ekonomicznych w Aarhus i Kopenhadze. Rozpoczà karier zawodowà jako programista w 1987 roku, a nast pnie, od 1989 roku pracowa jako audytor w KPMG, gdzie zajmowa si projektami mi dzynarodowymi. Z Grupà Bank Austria zwiàzany od 1993 roku, kiedy zosta dyrektorem obszaru finansowego w Republice Czeskiej. W 1995 roku uruchomi dzia alnoêç Banku Austria na S owacji, by odpowiedzialny mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, produkty skarbowe, wydzia y prawne i p atnoêci, a tak e za pozyskiwanie klientów mi dzynarodowych. W 1999 roku rozpoczà prac w banku Grupy w Polsce. W kwietniu 2001 roku powo any w sk ad Zarzàdu Banku, gdzie odpowiada mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, wdra anie rekomendacji Komitetu Bazylejskiego oraz ryzyko rynkowe. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje Pion Finansowy. NIELS LUNDORFF Lat 36. Absolwentka Wydzia u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prac zawodowà podj a w 1992 roku w kancelarii adwokackiej. Karier w obszarze zarzàdzania kadrami rozpocz a w 1994 roku w firmie Johnson & Johnson Poland jako kierownik ds. systemów motywacyjnych i administracji kadrami. Od 1997 roku by a dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich oraz cz onkiem Zarzàdu Nestlé Polska. Od czerwca 2001 roku cz onek Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje Pion Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi. W 2003 roku uhonorowana tytu em Dyrektora Personalnego Roku najwa niejszym krajowym wyró nieniem w dziedzinie zarzàdzania personelem. Sk ad Zarzàdu Banku BPH KATARZYNA NIEZGODA Lat 40. Absolwent SGH oraz studiów MBA na New York University Stern School of Business. Pracowa jako asystent na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU), kontroler finansowy w ITT oraz makler i niezale ny analityk papierów wartoêciowych dla amerykaƒskich banków i funduszy inwestycyjnych. Od 1994 roku zatrudniony w The Boston Consulting Group, poczàtkowo w Bostonie i w Londynie. Od 1997 roku wspó tworzy warszawskie biuro firmy. Pierwszy Polak na stanowisku wiceprezesa BCG, odpowiedzialny za sektor us ug finansowych w Centralnej i Wschodniej Europie. Od 1999 roku bezpoêrednio zaanga owany w doradztwo dla Banku BPH. Od sierpnia 2002 roku zasiada w Zarzàdzie Banku BPH. Odpowiada za Pion BankowoÊci Detalicznej. WOJCIECH SOBIERAJ 13

16 Misja Banku BPH Bank BPH to trzeci pod wzgl dem wielkoêci, dynamicznie rozwijajàcy si uniwersalny bank w Polsce. Powsta w 2001 roku w wyniku po àczenia Banku Przemys owo-handlowego SA z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA banków wydzielonych w 1989 roku ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Inwestorem strategicznym jest nale àcy do Grupy UniCredit/HVB Bank Austria Creditanstalt. W efekcie zakoƒczonych sukcesem procesów integracyjnych, Bank jest jednolità pod wzgl dem organizacji, efektywnà ekonomicznie instytucjà, która lepiej zaspokaja potrzeby swoich Klientów. Naszà misjà jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania i satysfakcji Klientów i Akcjonariuszy. Dzi ki wprowadzaniu innowacyjnych technologii i umiej tnoêciom naszych pracowników, Bank BPH jest w stanie zapewniç Klientom indywidualnym, korporacyjnym i instytucjonalnym najnowoczeêniejsze sposoby zarzàdzania finansami. Wykorzystujàc efekt skali, prowadzàc biznes w rzetelny i odpowiedzialny sposób, Bank BPH chce tak e znaczàco przyczyniç si do rozwoju ca ego systemu bankowego, dalszego wzrostu jego stabilnoêci i bezpieczeƒstwa, a przez to równie do wzrostu polskiej gospodarki. 14

17 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu Bank BPH jako instytucja zaufania publicznego w swojej dzia alnoêci kieruje si oczekiwaniami wszystkich grup interesariuszy: Klientów, Akcjonariuszy, Pracowników, Spo eczeƒstwa. Traktujemy zasady adu korporacyjnego (Corporate Governance), jak i szerzej spo- ecznej odpowiedzialnoêci biznesu (Corporate Social Responsibility), jako wyznacznik zachowaƒ b dàcy podstawowym elementem kultury korporacyjnej. Bank BPH jest spó kà notowanà na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie i stosuje rekomendowane przez nià wszystkie zasady zawarte w znowelizowanych Dobrych Praktykach w Spó kach Publicznych Dzia alnoêç Banku w zakresie adu korporacyjnego jest doceniania przez rynek. W drugiej edycji przeprowadzanego z inicjatywy Polskiego Instytutu Dyrektorów ratingu spó ek gie dowych pod wzgl dem przestrzegania adu korporacyjnego Bank uplasowa si na najwy szym miejscu, otrzymujàc pi ç gwiazdek i tytu Spó ki Godnej Zaufania Wyró nienie to staje si swoistego rodzaju markà, która s u y budowaniu lojalnych i d ugoterminowych relacji mi dzy spó kà a otoczeniem, przyczyniajàc si tak e do realizacji strategicznych celów biznesowych. Poczucie spo ecznej odpowiedzialnoêci w relacjach z Klientami widoczne jest w partnerskim ich traktowaniu, budowaniu trwa ych i lojalnych relacji Bank- -Klient. JesteÊmy Bankiem indywidualnych rozwiàzaƒ. Wymaga to profesjonalnego podejêcia, innowacyjnej oferty oraz utrzymania odpowiednich standardów jakoêci obs ugi i bezpieczeƒstwa Klientów. Zgodnie z przyj tymi Zasadami Dobrych Praktyk Bankowych, jak równie wypracowanymi w ramach Grupy Kapita owej procedurami, Bank BPH starannie informuje o rodzajach i warunkach Êwiadczonych us ug, ze wskazaniem nie tylko na ich zalety, ale równie na zwiàzane z nimi ryzyko i koszty. Dla ograniczenia ryzyka, jak równie zabezpieczenia Klienta przed podj ciem niekorzystnej decyzji, wszelkie umowy, dokumenty i pisma bankowe formu owane sà w jak najbardziej precyzyjny oraz zrozumia y sposób, a doradcy sà odpowiednio przygotowani. Bank nie zawiera transakcji, które stojà w jakiejkolwiek sprzecznoêci z podstawowymi wartoêciami etycznymi. Przedstawiciele Banku BPH biorà aktywny udzia w rozwijaniu systemu przeciwdzia ania praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce. Ponadto, sami pracownicy z tzw. stref poufnoêci podlegajà obowiàzkom informacyjnym, jak równie restrykcyjnym zasadom post powania na rynku kapita owym. Polityka personalna jest zaprojektowana tak, by wzmagaç sk onnoêç do ponoszenia odpowiedzialnoêci tak e spo ecznej, poprawiaç komunikacj mi dzy pracownikami i prze o onymi oraz stwarzaç dogodne warunki do przekazywania konstruktywnej krytyki, wp ywajàcej na rozwój zarówno pracowników, jak i organizacji. Bank inwestuje w wiedz i umiej tnoêci pracowników, które stanowià wymiernà wartoêç dla organizacji i êród o przewagi konkurencyjnej. Wykorzystywane sà przy tym nowoczesne metody szkoleƒ m.in. e-learning, które umo liwiajà podnoszenie kwalifikacji szerszej grupie osób. Ponadto, Bank realizuje programy dla m odych pracowników, dajàc im mo liwoêç zdobycia pierwszych doêwiadczeƒ zawodowych. Troszczy si tak e o bezpieczeƒstwo i zdrowie zatrudnionych, zapewniajàc odpowiednie warunki pracy, prywatnà opiek zdrowotnà, jak równie przeprowadzajàc obligatoryjne szkolenia BHP. Szerzej na temat spo ecznie odpowiedzialnej dzia alno- Êci Banku piszemy w rozdziale Bank dla spo eczeƒstwa oraz na stronach internetowych Banku w dziale Relacji Inwestorskich. Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu 15

18

19 W referendum przedakcesyjnym 77,45% Polaków opowiedzia o si za przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przyj cie wspó nej waluty uwieƒczy wieloletni proces modernizacji polskiej gospodarki.

20 SKRÓCONA INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYCH WYNIKACH FINANSOWYCH

21 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku W 2005 roku Bank BPH wraz ze spó kami tworzàcymi jego Grup Kapita owà osiàgnà bardzo dobre wyniki finansowe. Dzi ki dynamicznemu rozwojowi biznesu we wszystkich segmentach rynku zdecydowanie umocni swojà pozycj wêród konkurencji. Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku w tys. z Zmiana % Rachunek zysków i strat Wynik z tytu u odsetek ,3 Wynik z tytu u prowizji ,9 Wynik handlowy ,9 Wynik na dzia alnoêci bankowej* ,7 Odpisy na utrat wartoêci ,2 Koszty dzia ania i ogólnego zarzàdu ,4 Zysk brutto ,0 Zysk netto ,4 Bilans Suma bilansowa ,2 Nale noêci od Klientów netto** ,9 Zobowiàzania wobec Klientów ,7 Kapita w asny ,9 Wskaêniki (%) RentownoÊç kapita u brutto (ROE brutto) 21,04 % 17,55 % +3,49 pp. RentownoÊç kapita u netto (ROE netto) 16,70 % 13,68 % +3,02 pp. RentownoÊç aktywów (ROA) 1,85 % 1,55 % +0,30 pp. Mar a odsetkowa na aktywach ogó em 3,56 % 3,73 % -0,17 pp. Wskaênik Koszty/Dochody 49,51 % 54,51 % -5,00 pp. Wspó czynnik wyp acalnoêci 12,76 % 14,32 % -1,56 pp. * Wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy ** Po odj ciu odpisów na utrat wartoêci 19

22 Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Tempo wzrostu gospodarczego w 2005 roku ukszta towa o si na poziomie 3,2%. Najwy szà realnà dynamik PKB, która wynios a 4,2% r/r, zanotowano w IV kwartale. Podobnie jak w ubieg ym roku si à nap dowà polskiej gospodarki by eksport towarów i us ug, którego udzia wyniós ok. 2,7 pp. Dynamika realna popytu krajowego ukszta towa a si na poziomie 1,9% wobec 5,9% rok wczeêniej g ównie ze wzgl du na ni szà konsumpcj prywatnà sektora gospodarstw domowych (realny wzrost o 2,3% wobec 4% w 2004 roku) oraz znaczne zmniejszenie skali przyrostu zapasów (ich wk ad we wzrost PKB w 2005 roku wyniós -1,1 pp., podczas gdy w 2004 roku by on dodatni i wynosi 1,6 pp.). Brak zagro eƒ inflacyjnych ze strony popytu wewn trznego, w po àczeniu z malejàcym wskaênikiem cen towarów i us ug (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) sk oni Rad Polityki Pieni nej (RPP) do pi ciokrotnej obni ki stóp procentowych, àcznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosi a na koniec grudnia 2005 roku 4,5% wobec 6,5% w styczniu 2005 roku. Najwi ksze ci cia stóp procentowych mia y miejsce w pierwszej po owie roku ( àcznie o 150 pb.), kiedy to GUS opublikowa dalekie od oczekiwaƒ dane na temat wzrostu gospodarczego. Wraz z poprawà wskaêników makroekonomicznych, RPP sta a si bardziej powêciàgliwa i ostatnich obni ek w roku 2005 dokona a w lipcu i sierpniu, àcznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszy y zmiany nastawienia w polityce pieni nej: z restrykcyjnego w styczniu na agodne w lutym, nast pnie z agodnego na neutralne w kwietniu. W czerwcu nastàpi powrót do nastawienia agodnego, które zosta o utrzymane do koƒca roku. G ównà przyczynà zmiany nastawienia RPP w czerwcu z neutralnego na agodne oraz dokonania trzeciej z kolei obni ki stóp procentowych o 50 pb. by o wi ksze ni oczekiwano spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 2,1% r/r z 3,9% r/r w IV kwartale 2004 roku). Na bardzo niskim poziomie ukszta towa y si zarówno nak ady brutto na Êrodki trwa e (wzrost tylko o 1,2% r/r), jak i popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych (wzrost o 1,7% r/r). Informacje te sk oni y rynek do obni enia prognoz wzrostu gospodarczego w ca ym 2005 roku. W II kwartale tempo wzrostu PKB przyspieszy o do 2,8% r/r, niemniej jednak zarówno dynamika konsumpcji, jak i inwestycji, pozosta a na poziomie niewiele wy szym w stosunku do kwarta u poprzedniego. Poprawa wskaêników makroekonomicznych nastàpi a dopiero w drugiej po owie roku. Nale y jednak podkre- Êliç, e w pierwszym pó roczu mieliêmy do czynienia z zaburzeniami powodowanymi przez efekty statystyczne z okresu wst powania Polski do UE. W III kwartale tempo wzrostu PKB osiàgn o 3,7% r/r, przy czym z jednej strony przyspieszeniu uleg a dynamika popytu krajowego, z drugiej zaê na relatywnie wysokim poziomie (mimo niekorzystnego kursu walutowego) utrzyma si eksport. Ostatni kwarta 2005 roku przyniós dalsze przyspieszenie wzrostu PKB do 4,2% r/r, w tym zarówno konsumpcji prywatnej (wzrost o 3,1% r/r), jak te inwestycji (dynamika na bardzo wysokim poziomie 9,8% r/r). Jednocze- Ênie, na skutek znaczàcego przyspieszenia importu, w IV kwartale odnotowany zosta negatywny wp yw eksportu netto na wzrost gospodarczy (jego wk ad wyniós -0,8 pp.). 20

23 Dynamik spo ycia indywidualnego gospodarstw domowych w poszczególnych kwarta ach 2005 roku odzwierciedlajà statystyki dotyczàce sprzeda y detalicznej. Jej dynamika realna w II kwartale ukszta towa a si na poziomie ni szym ni w I kwartale (-3,2% r/r w porównaniu do -0,4% r/r), po czym w drugim pó roczu nastàpi o odbicie (+4,1% r/r w III kwartale i +5,4% r/r w IV kwartale). Ni szy od notowanego rok wcze- Êniej popyt konsumpcyjny wynika g ównie z bardzo s abych wyników w pierwszym pó roczu, co w du ym stopniu powodowane by o niskimi p acami. Stopa bezrobocia mala a bowiem z miesiàca na miesiàc: z 19,4% w styczniu do najni szego w 2005 roku poziomu 17,3% w listopadzie. W sektorze przedsi biorstw dopiero w maju zanotowano pierwszy niewielki realny wzrost wynagrodzeƒ (o 0,5% r/r). Kolejne miesiàce przynios y ju wyraêniejsze realne wzrosty p ac (do 5,9% r/r w listopadzie), na co zapewne du y wp yw mia a zmniejszajàca si stopa inflacji. Malejàca inflacja przyczyni a si równie do spadku rentownoêci na krajowej krzywej stóp procentowych. W okresie od poczàtku stycznia do koƒca grudnia 2005 roku rentownoêç papierów dwuletnich spad a o ok. 155 pb., a papierów pi cioletnich o 115 pb., zaê rentownoêç papierów dziesi cioletnich o 72 pb. Dynamika roczna inwestycji na poziomie 6,2% okaza a si lepsza ni tego oczekiwano tu po publikacji danych GUS za I kwarta 2005 roku. Zanotowano wówczas najwolniejsze tempo ich wzrostu (1,2% r/r), które w kolejnych kwarta ach ulega o umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w II kwartale i 5,7% r/r w III kwartale. W IV kwartale dynamika inwestycji osiàgn a a 9,8% r/r wielkoêç nienotowanà od wielu lat. AktywnoÊç inwestycyjna w gospodarce g ównie w sektorze przedsi biorstw, którego udzia w inwestycjach krajowych ogó em wynosi ponad 50% mog aby byç jeszcze wy sza, gdyby nie problemy z pozyskaniem Êrodków z funduszy strukturalnych UE oraz niepewnoêç co do warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nieco lepiej z pozyskiwaniem Êrodków pomocowych UE radzi y sobie samorzàdy. Ostatecznie wykorzystanie Êrodków unijnych w 2005 roku ukszta towa o si na poziomie zaledwie 7,42% ca ej kwoty przyznanej Polsce na lata (przy zainteresowaniu rz du 162,3%). Nadal bardzo silnà pozycj w rozwoju polskiej gospodarki w 2005 roku mia eksport towarów i us ug. Jego wk ad we wzrost PKB, szczególnie w II i III kwartale, znacznie przewy sza udzia ca ego popytu krajowego. Roczna kontrybucja eksportu towarów i us ug wynios a ok. 2,7 pp., podczas gdy wk ad popytu wewn trznego osiàgnà 1,9 pp. To w aênie dzi ki silnej dynamice eksportu w 2005 roku utrzyma si jego dodatni wk ad netto (tj. ró nica mi dzy eksportem i importem) we wzroêcie gospodarczym. Dynamika importu towarów i us ug, co prawda z kwarta u na kwarta ulega a stopniowej poprawie (podà ajàc za rosnàcà dynamikà konsumpcji i inwestycji), jednak e gwa towne jej zwi kszenie nastàpi o dopiero w IV kwartale. Fakt ten nale- y wiàzaç przede wszystkim ze skokowym wzrostem inwestycji. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku 21

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU

III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU 6 III. NAJWAŻNIEJSZE DANE I WYDARZENIA W 2013 ROKU III.1. Podsumowanie wyników w 2013 roku Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium za rok 2013 wyniósł 536 mln zł. Jest to najlepszy zysk roczny

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r.

Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. Prezentacja wyników za IV kw. 2008 Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Warszawa, 4 marca 2009 r. copyright (c) 2008 DGA S.A. All rights reserved. PROGRAM PREZENTACJI Co słychać w DGA? Wyniki DGA za IV

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Współczesna bankowość detaliczna

Współczesna bankowość detaliczna Tytuł: Współczesna bankowość detaliczna Autorzy: Anna Szelągowska (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: "Współczesna bankowość detaliczna" to jedno z najbardziej aktualnych na rynku opracowań

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo