Raport Roczny A Member of HVB Group

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group

2 RAPORT ROCZNY Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja Banku BPH 15 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu 19 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku 20 Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku 22 Sektor bankowy 23 Bank BPH jako spó ka publiczna notowana na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie WIZERUNEK BANKU BPH 29 Oceny ratingowe Banku BPH 30 Nagrody i wyró nienia 32 Bank dla spo eczeƒstwa 41 DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI DETALICZNEJ 43 Podsumowanie trzech ostatnich lat 44 Podsumowanie dzia aƒ w 2005 roku 46 Sprzeda strategicznych produktów 47 Dzia alnoêç kredytowa w segmencie Klientów biznesowych 47 Dzia alnoêç Biura Maklerskiego 51 DZIA ALNOÂå NA RYNKU BANKOWOÂCI KORPORACYJNEJ 52 BankowoÊç transakcyjna 53 Produkty skarbowe 53 Finansowanie strukturalne 53 Finansowanie nieruchomoêci komercyjnych 53 Leasing 57 DZIA ALNOÂå NA RYNKU PIENI NYM I KAPITA OWYM 58 Wspó praca z Klientami w zakresie produktów skarbowych 59 Wspó praca z Klientami w zakresie komercyjnych instrumentów d u nych 60 Wspó praca z Klientami w zakresie us ug powierniczych 61 Dzia alnoêç na rynku mi dzybankowym 65 POLITYKA PERSONALNA 66 Wspó praca ze Êrodowiskami akademickimi 66 Dzia alnoêç szkoleniowa 67 Relacje ze zwiàzkami zawodowymi 67 Wprowadzenie Funduszu Pomocy dla pracowników 68 ROZWÓJ TECHNOLOGII BANKOWYCH I SYSTEMÓW EFEKTYWNEGO ZARZÑDZANIA 73 GRUPA BANKU BPH 74 Grupa Kapita owa Banku BPH w 2005 roku 75 Dzia alnoêç BPH Banku Hipotecznego SA 76 Dzia alnoêç BPH PBK Leasing SA 77 Dzia alnoêç BPH Finance plc SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA 2005 ROK 81 G ówne wskaêniki efektywnoêci i ich zmiana 82 Wynik na dzia alnoêci operacyjnej Grupy Banku BPH 83 Koszty dzia alnoêci Grupy Banku BPH 83 Nak ady inwestycyjne 84 Zmiany w g ównych pozycjach bilansowych Grupy 86 Raport dotyczàcy ryzyka 89 Najwa niejsze elementy strategii Banku BPH 91 Przewidywane warunki realizacji wyniku finansowego w 2006 roku 95 Opinia niezale nego bieg ego rewidenta 99 Raport uzupe niajàcy opini niezale nego bieg ego rewidenta 106 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej Banku BPH SA za 2005 rok

3 Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group

4 ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej Banku BPH Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, przyglàdajàc si wynikom roku 2005 w polskim sektorze bankowym, jak i w samym Banku BPH, mo na mieç poczucie swoistego déjà vu. Drugi rok z rz du krajowe banki odnotowa y rekordowe wyniki finansowe i poszerzy y zakres swojej dzia alnoêci jednoczeênie podnoszàc jej efektywnoêç, zaê Bank BPH by liderem tych tendencji. 2

5 W omawianym okresie Bank BPH rzeczywiêcie wyró nia si post pem zarówno ilo- Êciowym, jak i jakoêciowym. O ile zysk brutto Banku przekroczy rekordowy w jego historii poziom 1 miliarda z otych w roku 2004, to ju rok póêniej Bank przekroczy t granic pod wzgl dem zysku netto. Miniony rok by prze omowy w realizacji strategii Banku na lata Zwrot z kapita u w asnego (ROE brutto) podniós si do 21%, a wskaênik Koszty/Dochody spad do 49,5% i by jednym z najlepszych w ca ym sektorze. W ten sposób nieomal osiàgni te zosta y zaplanowane na koniec 2006 roku cele finansowe (ROE brutto 22% i K/D 51%). Krótko mówiàc, konsekwencja, z jakà Bank wdra a projekty strategiczne, przynios a lepsze od spodziewanych rezultaty. Tak dobre wyniki Banku BPH mo na po cz Êci przypisaç dobrej koniunkturze gospodarczej czy te korzyêciom z cz onkostwa w Unii Europejskiej. Jednak e g ówne czynniki sukcesu tkwi y w samym Banku, a by y nimi: ekspansja biznesu i zdolnoêç szybkiego reagowania na zmiany rynkowe. Bank powi kszy w ubieg ym roku swojà przewag konkurencyjnà zarówno w bankowoêci detalicznej, jak i korporacyjnej. DziÊ jest postrzegany przez rynek jako niekwestionowany lider w wielu produktach i us ugach, a tak e w zakresie innowacyjnych rozwiàzaƒ. Prawie 1/3 Klientów indywidualnych korzysta z bankowoêci internetowej, zaê ponad po owa ma ych i Êrednich przedsi biorstw jest obs ugiwana elektronicznie. Dzi ki zastosowaniu najnowoczeêniejszego na rynku systemu BusinessNet, dynamicznie rozwija si bankowoêç transakcyjna dla Klientów korporacyjnych. Bank BPH zanotowa tak e wysokà dynamik obrotów i wyników na rynku pieni nym, walutowym i mi dzybankowym. Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej Banku BPH Jestem przekonana, e szybkie tempo rozwoju Banku BPH we wszystkich latach po fuzji w roku 2001 jest solidnym fundamentem do podj cia nowych wyzwaƒ na polskim rynku w ramach du o wi kszej europejskiej grupy bankowej. Konkurencja jest bardzo du a i oczekuje si jej dalszego nasilenia. Jednak ze spokojem patrzymy w przysz oêç Êwiadomi faktu, e nic nie ma wi kszej wartoêci ni nasi ludzie, êród o dzisiejszego sukcesu Banku BPH. ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej 3

6 JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku BPH Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku Szanowni Paƒstwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH, rok 2005 to rok, w którym z sukcesem zakoƒczyliêmy kilkuletnià realizacj pointegracyjnej wizji rozwoju Banku BPH. Dzi ki wprowadzeniu nowatorskich rozwiàzaƒ i elastycznemu reagowaniu na zmiany, jesteêmy postrzegani jako wiodàcy polski Bank, znajdujàcy coraz wi ksze uznanie wêród Akcjonariuszy i Klientów. Na uwag zas uguje zarówno rekordowy w historii wynik finansowy, znaczàca poprawa efektywnoêci, umocnienie pozycji rynkowej, jak i wy szy standard obs ugi Klientów, czy te zwi kszona dost pnoêç oferty Banku. 4

7 Z zyskiem netto mln z do àczyliêmy do wàskiego grona miliarderów. Ubieg oroczny zysk brutto Grupy Banku BPH wzrós a o 33% do kwoty mln z. Zwrot na kapitale brutto podniós si do 21%, a netto do 16,7%. Szybszy wzrost dochodów przy spadku kosztów przyniós znaczàcà popraw wskaênika kosztów do dochodów (49,5%). Poprawa ta okaza a si nawet lepsza ni za o ono w strategii Banku na rok 2006 (51%). Pod tym wzgl dem Grupa Banku BPH nie tylko wyró nia si w polskim sektorze bankowym, ale i na tle najbardziej konkurencyjnych instytucji kredytowych Unii Europejskiej. Miniony rok by kolejnym okresem zarówno budowania prosprzeda owej kultury korporacyjnej, umacniania lojalnoêci wêród Klientów, jak równie poszerzania palety produktowej i wprowadzania innowacyjnych us ug. Wszystkie obszary biznesowej dzia alnoêci Banku zanotowa y dynamiczny rozwój, co znalaz o swoje odzwierciedlenie we wzroêcie skonsolidowanej sumy bilansowej o 12%, w tym kredytów netto o 15%, a depozytów od Klientów o 9%. Obszarem najwi kszego rozwoju by y detaliczne kredyty hipoteczne. Ich 40% wzrost umo liwi Bankowi BPH utrzymanie drugiej pozycji na rynku. Bank wyda o 46% wi cej kart kredytowych, a aktywa w funduszach inwestycyjnych przyros y 2,5-krotnie wobec stanu z roku poprzedniego. Dynamicznie ros y kredyty dla ma- ych i Êrednich firm (o ponad 20%). Bank BPH, z udzia em rynkowym na poziomie 16%, zajà 1. miejsce w zakresie finansowania unijnego dla tej grupy Klientów. UmocniliÊmy pozycj jednego z liderów w zakresie alternatywnych kana ów dystrybucji. Ju 29% Klientów indywidualnych oraz ponad 50% ma ych i Êrednich firm zarzàdza swoimi aktywami z wykorzystaniem naszej oferty internetowej. Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku BPH W ubieg ym roku Bank wprowadzi wiele udogodnieƒ nie tylko dla Klientów indywidualnych, ale tak e dla przedsi biorstw. W ponad du ych firm zosta a wdro ona oferowana przez Bank BPH najbardziej funkcjonalna na rynku platforma internetowa BusinessNet, dzi ki której Klienci mogà realizowaç transakcje p atnicze i efektywnie zarzàdzaç p ynnoêcià finansowà. Poprawa funkcjonalnoêci obs ugi transakcji masowych pozwoli a powi kszyç o 45% liczb podmiotów korzystajàcych z tych us ug. Dzi ki wzbogaconej ofercie cash poolingu, pozyskano nowych Klientów mi dzynarodowych, prowadzàcych transgraniczne operacje rozliczeniowe. Bank ugruntowa swojà pozycj lidera w zakresie liczby i wartoêci zorganizowanych kredytów konsorcjalnych. Ârednie wolumeny depozytów i kredytów korporacyjnych zwi kszy y si odpowiednio o 17% i 6%. 5

8 Na rynku pieni nym i kapita owym mia miejsce szybki wzrost zarówno obrotów, jak i wyników, w szczególnoêci w odniesieniu do sprzeda y produktów pochodnych i d u nych papierów wartoêciowych. Bank umocni swojà pozycj w zakresie komercyjnych instrumentów d u nych. W ubieg ym roku byliêmy liderem pod wzgl dem wartoêci emisji Êrednio i d ugoterminowych obligacji korporacyjnych, osiàgajàc 63% udzia w tym segmencie. Odnotowano 31% wzrost wolumenu obrotów na rynku mi dzybankowym. Udzia Banku w transakcjach walutowych si gnà 21%, a w transakcjach pochodnych stopy procentowej 18%. W celu zapewnienia efektywnego finansowania, Bank ustanowi program EMTN, w ramach którego pozyskano obligacje o wartoêci nominalnej 1 mld euro. Dobrymi wynikami mogà równie pochwaliç si podmioty wchodzàce w sk ad Grupy Kapita owej Banku. BPH Bank Hipoteczny wypracowa najwy szy zysk spoêród dzia- ajàcych na tym rynku podmiotów. W 2005 roku prowadzono kolejne dzia ania zwiàzane z realizacjà strategii. W jej ramach zosta y uruchomione 22 nowe placówki, a liczba jednostek partnerskich, dzia- ajàcych na zasadzie franczyzy, powi kszy a si o kolejne 285. UnowoczeÊniono system bankowoêci internetowej i wprowadzono programy lojalnoêciowe dla Klientów Banku w oparciu o nowowdro one systemy CRM. Projekt Bazylea II znalaz si w zaawansowanej fazie implementacji. JakoÊç systemu zarzàdzania ryzykiem kredytowym podnios a si wskutek zastosowania narz dzi scoringowych. W rezultacie ponownie poprawi y si aktywa Banku. Wolumen kredytów nieregularnych spad o 15,2% w uj ciu rocznym, a ich udzia w ca ym portfelu kredytów na koniec ubieg ego roku wyniós 8,6%. Naszym udzia em sta y si liczne nagrody i wyró nienia. Magazyn finansowy The Banker przyzna Bankowi BPH presti owy tytu Banku Roku Po raz drugi z rz du za przestrzeganie zasad adu korporacyjnego znaleêliêmy si tak e w gronie Spó ek godnych zaufania. Nasi Akcjonariusze majà powody do zadowolenia. Kurs akcji Banku BPH zachowywa si w ubieg ym roku zdecydowanie lepiej ni najwa niejsze indeksy gie dowe. Drugi rok z rz du wzrost cen akcji Banku przekroczy 40%. Na koniec grudnia 2005 roku cena 1 akcji wynios a 750,5 z, zyskujàc 49,8% w porównaniu do pierwszej sesji tego roku. 6

9 Nasze dokonania sà powodem do zadowolenia zarówno wêród kadry mened erskiej, jak i ca ej za ogi. W imieniu Zarzàdu Banku przekazuj wszystkim naszym pracownikom podzi kowania za trud po àczony z du ym zaanga owaniem oraz zrozumienie stojàcych przed Bankiem wyzwaƒ. Potrafimy nie tylko wytyczaç ambitne cele, ale i wykazywaç konsekwencj w ich realizacji. Szczególne wyrazy uznania przekazuj Radzie Nadzorczej Banku za wspieranie Zarzàdu i aktywny wk ad w tworzenie innowacyjnej, wiodàcej instytucji w Polsce oraz spó ki liczàcej si w mi dzynarodowej grupie bankowej. Dzi kuj Akcjonariuszom i Klientom za zaufanie. Zale y nam, aby Bank BPH coraz lepiej realizowa swoje zobowiàzania wobec wszystkich grup interesariuszy, a biznes rozwija z poszanowaniem zasad spo ecznej odpowiedzialnoêci. W ten sposób budujemy wizerunek przyjaznego, profesjonalnego i konkurencyjnego Banku w Polsce, znajdujàcego coraz wi ksze uznanie na rynku. JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu Banku Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku BPH 7

10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku, które odby- o si 10 czerwca 2005 roku, rozszerzy o sk ad Rady Nadzorczej do 14 cz onków i powo a o w jej sk ad: Marka Józefiaka i Michaela Mendel, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Statucie w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego, co nastàpi o 27 czerwca 2005 roku. Ponadto, w sk adzie Rady Nadzorczej w 2005 roku nastàpi y nast pujàce zmiany: Pan Gerhard Randa z o y rezygnacj z pe nionej funkcji Wiceprzewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 15 marca 2005 roku. Powodem rezygnacji by o odejêcie z Zarzàdu HVB i przejêcie na emerytur. W tym samym dniu w sk ad Rady Nadzorczej zostali powo ani panowie Helmut Bernkopf i Erich Hampel. Pan Wolfgang Haller z o y rezygnacj z pe nionej funkcji cz onka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 5 wrzeênia 2005 roku. Powodem rezygnacji by o odejêcie z BA-CA. Pan Janusz Reiter z o y rezygnacj z pe nionej funkcji cz onka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem 1 paêdziernika 2005 roku w zwiàzku z obj ciem przez niego funkcji ambasadora Polski w Waszyngtonie. Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH ALICJA KORNASIEWICZ Przewodniczàca Rady Nadzorczej ERICH HAMPEL Pierwszy Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej REGINA PREHOFER Drugi Zast pca Przewodniczàcej Rady Nadzorczej HELMUT BERNKOPF Cz onek Rady Nadzorczej ANNA KRAJEWSKA Cz onek Rady Nadzorczej MAREK WIERZBOWSKI Cz onek Rady Nadzorczej STEFAN ERMISCH Cz onek Rady Nadzorczej JOHANN STROBL Cz onek Rady Nadzorczej MAREK JÓZEFIAK Cz onek Rady Nadzorczej KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL Cz onek Rady Nadzorczej ANDRZEJ SZELÑG Cz onek Rady Nadzorczej MICHAEL MENDEL Cz onek Rady Nadzorczej 8

11 W 2005 roku nie nastàpi y zmiany w sk adzie Zarzàdu Banku. Sk ad Zarzàdu Banku BPH Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Prezes Zarzàdu MIROS AW BONIECKI Wiceprezes Zarzàdu NIELS LUNDORFF Wiceprezes Zarzàdu MARIUSZ C. GRENDOWICZ Wiceprezes Zarzàdu KATARZYNA NIEZGODA Wiceprezes Zarzàdu ANTON KNETT Wiceprezes Zarzàdu WOJCIECH SOBIERAJ Wiceprezes Zarzàdu 9

12 10

13 Sk ad Zarzàdu Banku BPH JÓZEF WANCER Lat 64. Jest absolwentem studiów ekonomicznych w The City University of New York oraz Webster University in Saint Louis, Missouri (Master of Arts, Human Relations and Management). Przez 23 lata pracowa w Citibank of New York na stanowisku wiceprezesa, a tak e na kierowniczych stanowiskach w jednostkach tego banku, m.in. w: Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. W latach by wiceprezesem i prezesem Zarzàdu Raiffeisen Centrobank w Warszawie, odpowiedzialnym za strategi, bankowoêç korporacyjnà i detalicznà. Od 1 marca 2000 roku Józef Wancer by prezesem Zarzàdu BPH, odpowiedzialnym mi dzy innymi za bankowoêç detalicznà, proces integracji z HVB oraz komunikacj. W maju 2001 roku zosta desygnowany na prezesa Zarzàdu Banku BPH, odpowiedzialnego m.in. za: strategi, integracj, komunikacj oraz audyt wewn trzny. Uhonorowany tytu em Bankowego Mened era Roku 2004 przez Gazet Bankowà. Zdoby tak e dwukrotnie tytu Mened era Roku nagrod przyznanà przez miesi cznik Home&Market. W 2005 roku zosta odznaczony Z otym Krzy em Zas ugi oraz Odznakà Honorowà Narodowego Banku Polskiego Zas u ony dla BankowoÊci RP. Zosta równie uhonorowany tytu em OsobowoÊç Roku Rynku Finansowego i Kapita owego 2005 przez Stowarzyszenie Mened erów w Polsce. Jest cz onkiem Klubu Polskiej Rady Biznesu oraz Cz onkiem Zarzàdu Zwiàzku Banków Polskich. Zasiada w Radzie G ównej Business Centre Club. Pe ni tak e funkcj Prezesa Zarzàdu Polskiego Zwiàzku Banków i Instytucji Finansowych. 11

14 SK AD ZARZÑDU BANKU BPH MIROS AW BONIECKI Lat 43. Absolwent SGPiS (obecnie SGH). Z sektorem bankowym zwiàzany od 1989 roku prac zawodowà rozpoczà w pionie skarbowym BRE Banku, gdzie pe ni funkcj dealera, a nast pnie kierownika zespo u dealerów. Od 1993 roku by zast pcà dyrektora Departamentu Gospodarki Pieni nej odpowiedzialnym za sprzeda produktów skarbowych, dzia alnoêç handlowà oraz zarzàdzanie aktywami i pasywami Banku. Od 1997 roku pe ni funkcj dyrektora tego departamentu. Od lipca 2001 roku cz onek Zarzàdu PBK, a od paêdziernika 2001 roku równie Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH kieruje Pionem Rynków Mi dzynarodowych zajmujàcym si sprzeda à produktów skarbowych i strukturyzowanych produktów inwestycyjnych, organizacjà emisji komercyjnych papierów d u nych, dzia alnoêcià handlowà (trading), zarzàdzaniem aktywami i pasywami Banku oraz us ugami powierniczymi. Z dniem 16 sierpnia 2004 roku zosta powo any na stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu Banku. Lat 45. Studiowa Ekonomik Transportu na Uniwersytecie Gdaƒskim. Uzyska równie dyplom z BankowoÊci Mi dzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie. W latach pracowa w Australia and New Zealand Banking Group w Londynie, nast pnie przez kolejne dwa lata w Citibank w Londynie. Od 1992 do 1995 roku zajmowa kierownicze stanowiska w ING Banku w Polsce, zaê w okresie na W grzech. Od 1997 roku zasiada w Zarzàdzie ABN AMRO Polska, ostatnio jako Prezes Zarzàdu Grupy ABN AMRO w Polsce. Z Bankiem BPH zwiàzany jest od 2001 roku. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarzàdu odpowiedzialnego za Pion BankowoÊci Korporacyjnej i Finansowania NieruchomoÊci. MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ ANTON KNETT Lat 51. Od 30 lat zwiàzany z Grupà BA-CA. Karier zawodowà rozpoczà w 1974 roku, zajmujàc kierownicze stanowiska w austriackich filiach banku. W 1987 roku, po ukoƒczeniu dwuletniego mi dzynarodowego programu szkoleniowego w Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii, zosta zast pcà dyrektora generalnego Departamentu Finansów Mi dzynarodowych w Wiedniu, a dwa lata póêniej dyrektorem Departamentu Controllingu w Deutsch Schweizerische Bank AG we Frankfurcie. Od 1990 roku zajmowa najwy sze stanowiska w Grupie BA-CA. By prezesem Zarzàdu Banku Austria Creditanstalt w Pradze i Zagrzebiu odpowiedzialnym za tworzenie nowych struktur, operacje/it, ksi gowoêç/controlling, dzia zasobów ludzkich oraz prawny. Od 2000 roku nadzorowa Pion Zarzàdzania Siecià Europy Ârodkowo-Wschodniej. Od 2004 roku, kiedy to zosta desygnowany na Wiceprezesa Zarzàdu Banku BPH, jest odpowiedzialny za IT, operacje oraz obszar us ug. 12

15 Lat 41. Absolwent uniwersytetów ekonomicznych w Aarhus i Kopenhadze. Rozpoczà karier zawodowà jako programista w 1987 roku, a nast pnie, od 1989 roku pracowa jako audytor w KPMG, gdzie zajmowa si projektami mi dzynarodowymi. Z Grupà Bank Austria zwiàzany od 1993 roku, kiedy zosta dyrektorem obszaru finansowego w Republice Czeskiej. W 1995 roku uruchomi dzia alnoêç Banku Austria na S owacji, by odpowiedzialny mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, produkty skarbowe, wydzia y prawne i p atnoêci, a tak e za pozyskiwanie klientów mi dzynarodowych. W 1999 roku rozpoczà prac w banku Grupy w Polsce. W kwietniu 2001 roku powo any w sk ad Zarzàdu Banku, gdzie odpowiada mi dzy innymi za finanse, ryzyko kredytowe, wdra anie rekomendacji Komitetu Bazylejskiego oraz ryzyko rynkowe. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje Pion Finansowy. NIELS LUNDORFF Lat 36. Absolwentka Wydzia u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prac zawodowà podj a w 1992 roku w kancelarii adwokackiej. Karier w obszarze zarzàdzania kadrami rozpocz a w 1994 roku w firmie Johnson & Johnson Poland jako kierownik ds. systemów motywacyjnych i administracji kadrami. Od 1997 roku by a dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich oraz cz onkiem Zarzàdu Nestlé Polska. Od czerwca 2001 roku cz onek Zarzàdu BPH. W Zarzàdzie Banku BPH nadzoruje Pion Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi. W 2003 roku uhonorowana tytu em Dyrektora Personalnego Roku najwa niejszym krajowym wyró nieniem w dziedzinie zarzàdzania personelem. Sk ad Zarzàdu Banku BPH KATARZYNA NIEZGODA Lat 40. Absolwent SGH oraz studiów MBA na New York University Stern School of Business. Pracowa jako asystent na Uniwersytecie w Nowym Jorku (NYU), kontroler finansowy w ITT oraz makler i niezale ny analityk papierów wartoêciowych dla amerykaƒskich banków i funduszy inwestycyjnych. Od 1994 roku zatrudniony w The Boston Consulting Group, poczàtkowo w Bostonie i w Londynie. Od 1997 roku wspó tworzy warszawskie biuro firmy. Pierwszy Polak na stanowisku wiceprezesa BCG, odpowiedzialny za sektor us ug finansowych w Centralnej i Wschodniej Europie. Od 1999 roku bezpoêrednio zaanga owany w doradztwo dla Banku BPH. Od sierpnia 2002 roku zasiada w Zarzàdzie Banku BPH. Odpowiada za Pion BankowoÊci Detalicznej. WOJCIECH SOBIERAJ 13

16 Misja Banku BPH Bank BPH to trzeci pod wzgl dem wielkoêci, dynamicznie rozwijajàcy si uniwersalny bank w Polsce. Powsta w 2001 roku w wyniku po àczenia Banku Przemys owo-handlowego SA z Powszechnym Bankiem Kredytowym SA banków wydzielonych w 1989 roku ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Inwestorem strategicznym jest nale àcy do Grupy UniCredit/HVB Bank Austria Creditanstalt. W efekcie zakoƒczonych sukcesem procesów integracyjnych, Bank jest jednolità pod wzgl dem organizacji, efektywnà ekonomicznie instytucjà, która lepiej zaspokaja potrzeby swoich Klientów. Naszà misjà jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania i satysfakcji Klientów i Akcjonariuszy. Dzi ki wprowadzaniu innowacyjnych technologii i umiej tnoêciom naszych pracowników, Bank BPH jest w stanie zapewniç Klientom indywidualnym, korporacyjnym i instytucjonalnym najnowoczeêniejsze sposoby zarzàdzania finansami. Wykorzystujàc efekt skali, prowadzàc biznes w rzetelny i odpowiedzialny sposób, Bank BPH chce tak e znaczàco przyczyniç si do rozwoju ca ego systemu bankowego, dalszego wzrostu jego stabilnoêci i bezpieczeƒstwa, a przez to równie do wzrostu polskiej gospodarki. 14

17 Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu Bank BPH jako instytucja zaufania publicznego w swojej dzia alnoêci kieruje si oczekiwaniami wszystkich grup interesariuszy: Klientów, Akcjonariuszy, Pracowników, Spo eczeƒstwa. Traktujemy zasady adu korporacyjnego (Corporate Governance), jak i szerzej spo- ecznej odpowiedzialnoêci biznesu (Corporate Social Responsibility), jako wyznacznik zachowaƒ b dàcy podstawowym elementem kultury korporacyjnej. Bank BPH jest spó kà notowanà na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie i stosuje rekomendowane przez nià wszystkie zasady zawarte w znowelizowanych Dobrych Praktykach w Spó kach Publicznych Dzia alnoêç Banku w zakresie adu korporacyjnego jest doceniania przez rynek. W drugiej edycji przeprowadzanego z inicjatywy Polskiego Instytutu Dyrektorów ratingu spó ek gie dowych pod wzgl dem przestrzegania adu korporacyjnego Bank uplasowa si na najwy szym miejscu, otrzymujàc pi ç gwiazdek i tytu Spó ki Godnej Zaufania Wyró nienie to staje si swoistego rodzaju markà, która s u y budowaniu lojalnych i d ugoterminowych relacji mi dzy spó kà a otoczeniem, przyczyniajàc si tak e do realizacji strategicznych celów biznesowych. Poczucie spo ecznej odpowiedzialnoêci w relacjach z Klientami widoczne jest w partnerskim ich traktowaniu, budowaniu trwa ych i lojalnych relacji Bank- -Klient. JesteÊmy Bankiem indywidualnych rozwiàzaƒ. Wymaga to profesjonalnego podejêcia, innowacyjnej oferty oraz utrzymania odpowiednich standardów jakoêci obs ugi i bezpieczeƒstwa Klientów. Zgodnie z przyj tymi Zasadami Dobrych Praktyk Bankowych, jak równie wypracowanymi w ramach Grupy Kapita owej procedurami, Bank BPH starannie informuje o rodzajach i warunkach Êwiadczonych us ug, ze wskazaniem nie tylko na ich zalety, ale równie na zwiàzane z nimi ryzyko i koszty. Dla ograniczenia ryzyka, jak równie zabezpieczenia Klienta przed podj ciem niekorzystnej decyzji, wszelkie umowy, dokumenty i pisma bankowe formu owane sà w jak najbardziej precyzyjny oraz zrozumia y sposób, a doradcy sà odpowiednio przygotowani. Bank nie zawiera transakcji, które stojà w jakiejkolwiek sprzecznoêci z podstawowymi wartoêciami etycznymi. Przedstawiciele Banku BPH biorà aktywny udzia w rozwijaniu systemu przeciwdzia ania praniu pieni dzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce. Ponadto, sami pracownicy z tzw. stref poufnoêci podlegajà obowiàzkom informacyjnym, jak równie restrykcyjnym zasadom post powania na rynku kapita owym. Polityka personalna jest zaprojektowana tak, by wzmagaç sk onnoêç do ponoszenia odpowiedzialnoêci tak e spo ecznej, poprawiaç komunikacj mi dzy pracownikami i prze o onymi oraz stwarzaç dogodne warunki do przekazywania konstruktywnej krytyki, wp ywajàcej na rozwój zarówno pracowników, jak i organizacji. Bank inwestuje w wiedz i umiej tnoêci pracowników, które stanowià wymiernà wartoêç dla organizacji i êród o przewagi konkurencyjnej. Wykorzystywane sà przy tym nowoczesne metody szkoleƒ m.in. e-learning, które umo liwiajà podnoszenie kwalifikacji szerszej grupie osób. Ponadto, Bank realizuje programy dla m odych pracowników, dajàc im mo liwoêç zdobycia pierwszych doêwiadczeƒ zawodowych. Troszczy si tak e o bezpieczeƒstwo i zdrowie zatrudnionych, zapewniajàc odpowiednie warunki pracy, prywatnà opiek zdrowotnà, jak równie przeprowadzajàc obligatoryjne szkolenia BHP. Szerzej na temat spo ecznie odpowiedzialnej dzia alno- Êci Banku piszemy w rozdziale Bank dla spo eczeƒstwa oraz na stronach internetowych Banku w dziale Relacji Inwestorskich. Zasady adu korporacyjnego i spo ecznej odpowiedzialnoêci biznesu 15

18

19 W referendum przedakcesyjnym 77,45% Polaków opowiedzia o si za przystàpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przyj cie wspó nej waluty uwieƒczy wieloletni proces modernizacji polskiej gospodarki.

20 SKRÓCONA INFORMACJA O SKONSOLIDOWANYCH WYNIKACH FINANSOWYCH

21 Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku W 2005 roku Bank BPH wraz ze spó kami tworzàcymi jego Grup Kapita owà osiàgnà bardzo dobre wyniki finansowe. Dzi ki dynamicznemu rozwojowi biznesu we wszystkich segmentach rynku zdecydowanie umocni swojà pozycj wêród konkurencji. Skrócona informacja o skonsolidowanych wynikach finansowych i g ównych wskaênikach efektywnoêci w 2004 i 2005 roku w tys. z Zmiana % Rachunek zysków i strat Wynik z tytu u odsetek ,3 Wynik z tytu u prowizji ,9 Wynik handlowy ,9 Wynik na dzia alnoêci bankowej* ,7 Odpisy na utrat wartoêci ,2 Koszty dzia ania i ogólnego zarzàdu ,4 Zysk brutto ,0 Zysk netto ,4 Bilans Suma bilansowa ,2 Nale noêci od Klientów netto** ,9 Zobowiàzania wobec Klientów ,7 Kapita w asny ,9 Wskaêniki (%) RentownoÊç kapita u brutto (ROE brutto) 21,04 % 17,55 % +3,49 pp. RentownoÊç kapita u netto (ROE netto) 16,70 % 13,68 % +3,02 pp. RentownoÊç aktywów (ROA) 1,85 % 1,55 % +0,30 pp. Mar a odsetkowa na aktywach ogó em 3,56 % 3,73 % -0,17 pp. Wskaênik Koszty/Dochody 49,51 % 54,51 % -5,00 pp. Wspó czynnik wyp acalnoêci 12,76 % 14,32 % -1,56 pp. * Wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy ** Po odj ciu odpisów na utrat wartoêci 19

22 Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku Tempo wzrostu gospodarczego w 2005 roku ukszta towa o si na poziomie 3,2%. Najwy szà realnà dynamik PKB, która wynios a 4,2% r/r, zanotowano w IV kwartale. Podobnie jak w ubieg ym roku si à nap dowà polskiej gospodarki by eksport towarów i us ug, którego udzia wyniós ok. 2,7 pp. Dynamika realna popytu krajowego ukszta towa a si na poziomie 1,9% wobec 5,9% rok wczeêniej g ównie ze wzgl du na ni szà konsumpcj prywatnà sektora gospodarstw domowych (realny wzrost o 2,3% wobec 4% w 2004 roku) oraz znaczne zmniejszenie skali przyrostu zapasów (ich wk ad we wzrost PKB w 2005 roku wyniós -1,1 pp., podczas gdy w 2004 roku by on dodatni i wynosi 1,6 pp.). Brak zagro eƒ inflacyjnych ze strony popytu wewn trznego, w po àczeniu z malejàcym wskaênikiem cen towarów i us ug (spadek z 3,7% r/r w styczniu do 0,7% r/r w grudniu) sk oni Rad Polityki Pieni nej (RPP) do pi ciokrotnej obni ki stóp procentowych, àcznie o 200 pb. Stopa referencyjna NBP wynosi a na koniec grudnia 2005 roku 4,5% wobec 6,5% w styczniu 2005 roku. Najwi ksze ci cia stóp procentowych mia y miejsce w pierwszej po owie roku ( àcznie o 150 pb.), kiedy to GUS opublikowa dalekie od oczekiwaƒ dane na temat wzrostu gospodarczego. Wraz z poprawà wskaêników makroekonomicznych, RPP sta a si bardziej powêciàgliwa i ostatnich obni ek w roku 2005 dokona a w lipcu i sierpniu, àcznie o 50 pb. Redukcjom stóp procentowych towarzyszy y zmiany nastawienia w polityce pieni nej: z restrykcyjnego w styczniu na agodne w lutym, nast pnie z agodnego na neutralne w kwietniu. W czerwcu nastàpi powrót do nastawienia agodnego, które zosta o utrzymane do koƒca roku. G ównà przyczynà zmiany nastawienia RPP w czerwcu z neutralnego na agodne oraz dokonania trzeciej z kolei obni ki stóp procentowych o 50 pb. by o wi ksze ni oczekiwano spowolnienie wzrostu PKB w I kwartale (do 2,1% r/r z 3,9% r/r w IV kwartale 2004 roku). Na bardzo niskim poziomie ukszta towa y si zarówno nak ady brutto na Êrodki trwa e (wzrost tylko o 1,2% r/r), jak i popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych (wzrost o 1,7% r/r). Informacje te sk oni y rynek do obni enia prognoz wzrostu gospodarczego w ca ym 2005 roku. W II kwartale tempo wzrostu PKB przyspieszy o do 2,8% r/r, niemniej jednak zarówno dynamika konsumpcji, jak i inwestycji, pozosta a na poziomie niewiele wy szym w stosunku do kwarta u poprzedniego. Poprawa wskaêników makroekonomicznych nastàpi a dopiero w drugiej po owie roku. Nale y jednak podkre- Êliç, e w pierwszym pó roczu mieliêmy do czynienia z zaburzeniami powodowanymi przez efekty statystyczne z okresu wst powania Polski do UE. W III kwartale tempo wzrostu PKB osiàgn o 3,7% r/r, przy czym z jednej strony przyspieszeniu uleg a dynamika popytu krajowego, z drugiej zaê na relatywnie wysokim poziomie (mimo niekorzystnego kursu walutowego) utrzyma si eksport. Ostatni kwarta 2005 roku przyniós dalsze przyspieszenie wzrostu PKB do 4,2% r/r, w tym zarówno konsumpcji prywatnej (wzrost o 3,1% r/r), jak te inwestycji (dynamika na bardzo wysokim poziomie 9,8% r/r). Jednocze- Ênie, na skutek znaczàcego przyspieszenia importu, w IV kwartale odnotowany zosta negatywny wp yw eksportu netto na wzrost gospodarczy (jego wk ad wyniós -0,8 pp.). 20

23 Dynamik spo ycia indywidualnego gospodarstw domowych w poszczególnych kwarta ach 2005 roku odzwierciedlajà statystyki dotyczàce sprzeda y detalicznej. Jej dynamika realna w II kwartale ukszta towa a si na poziomie ni szym ni w I kwartale (-3,2% r/r w porównaniu do -0,4% r/r), po czym w drugim pó roczu nastàpi o odbicie (+4,1% r/r w III kwartale i +5,4% r/r w IV kwartale). Ni szy od notowanego rok wcze- Êniej popyt konsumpcyjny wynika g ównie z bardzo s abych wyników w pierwszym pó roczu, co w du ym stopniu powodowane by o niskimi p acami. Stopa bezrobocia mala a bowiem z miesiàca na miesiàc: z 19,4% w styczniu do najni szego w 2005 roku poziomu 17,3% w listopadzie. W sektorze przedsi biorstw dopiero w maju zanotowano pierwszy niewielki realny wzrost wynagrodzeƒ (o 0,5% r/r). Kolejne miesiàce przynios y ju wyraêniejsze realne wzrosty p ac (do 5,9% r/r w listopadzie), na co zapewne du y wp yw mia a zmniejszajàca si stopa inflacji. Malejàca inflacja przyczyni a si równie do spadku rentownoêci na krajowej krzywej stóp procentowych. W okresie od poczàtku stycznia do koƒca grudnia 2005 roku rentownoêç papierów dwuletnich spad a o ok. 155 pb., a papierów pi cioletnich o 115 pb., zaê rentownoêç papierów dziesi cioletnich o 72 pb. Dynamika roczna inwestycji na poziomie 6,2% okaza a si lepsza ni tego oczekiwano tu po publikacji danych GUS za I kwarta 2005 roku. Zanotowano wówczas najwolniejsze tempo ich wzrostu (1,2% r/r), które w kolejnych kwarta ach ulega o umiarkowanemu przyspieszeniu: do 3,8% r/r w II kwartale i 5,7% r/r w III kwartale. W IV kwartale dynamika inwestycji osiàgn a a 9,8% r/r wielkoêç nienotowanà od wielu lat. AktywnoÊç inwestycyjna w gospodarce g ównie w sektorze przedsi biorstw, którego udzia w inwestycjach krajowych ogó em wynosi ponad 50% mog aby byç jeszcze wy sza, gdyby nie problemy z pozyskaniem Êrodków z funduszy strukturalnych UE oraz niepewnoêç co do warunków inwestycyjnych po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Nieco lepiej z pozyskiwaniem Êrodków pomocowych UE radzi y sobie samorzàdy. Ostatecznie wykorzystanie Êrodków unijnych w 2005 roku ukszta towa o si na poziomie zaledwie 7,42% ca ej kwoty przyznanej Polsce na lata (przy zainteresowaniu rz du 162,3%). Nadal bardzo silnà pozycj w rozwoju polskiej gospodarki w 2005 roku mia eksport towarów i us ug. Jego wk ad we wzrost PKB, szczególnie w II i III kwartale, znacznie przewy sza udzia ca ego popytu krajowego. Roczna kontrybucja eksportu towarów i us ug wynios a ok. 2,7 pp., podczas gdy wk ad popytu wewn trznego osiàgnà 1,9 pp. To w aênie dzi ki silnej dynamice eksportu w 2005 roku utrzyma si jego dodatni wk ad netto (tj. ró nica mi dzy eksportem i importem) we wzroêcie gospodarczym. Dynamika importu towarów i us ug, co prawda z kwarta u na kwarta ulega a stopniowej poprawie (podà ajàc za rosnàcà dynamikà konsumpcji i inwestycji), jednak e gwa towne jej zwi kszenie nastàpi o dopiero w IV kwartale. Fakt ten nale- y wiàzaç przede wszystkim ze skokowym wzrostem inwestycji. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku 21

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL

COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL www.ingcomfin.pl Raport roczny 2008 COMMERCIAL FINANCE COMMERCIAL FINANCE WWW.INGCOMFIN.PL WWW.INGCOMFIN.PL Szanowni Paƒstwo, Mi o mi oddaç na Paƒstwa r ce Raport Roczny, podsumowujàcy dzia ania ING Commercial

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ROZDZIA V ROZDZIA V 1. Raport roczny Emitenta za 2002 rok KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH i GIE D Raport roczny SAB-RS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 paêdziernika 2001

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo