SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH"

Transkrypt

1 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

2 PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2

3 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY DIAGNOZY PROGNOZY WIZJA MISJA CEL # CEL # CEL # PLAN STRATEGICZNY POLITYKA # POLITYKA # POLITYKA # PROGRAM # PROGRAM # PROGRAM # PROGRAMY OPERACYJNE PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT REALIZACJA ZADAŃ - PROJEKTÓW MONITORING EFEKTÓW REALIZACJI ZADAŃ ORGANIZOWANIE KIEROWANIE PRZEWODZENIE KONTROLA MONITORING 3

4 PLANY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE Średnioterminowe i roczne uszczegółowienie polityk branżowych Polityki a dziedziny programowania Planowanie 3 do 5 letnie kroczące Typowa struktura planu akcji obejmuje: sparametryzowane cele szczegółowe zadania dla realizacji celów, struktury organizacyjne niezbędne dla realizacji zadań osoby odpowiedzialne za wdrożenie zadań systemy organizacyjne: wymagania finansowe koszty, montaż finansowy wymagania czasowe harmonogramy działań zasady monitorowania całego procesu. 4

5 PROGRAMY PLANY OPERACYJNE PLANY OPERACYJNE PLANY JEDNORAZOWE (DLA DZIAŁAŃ NIEPOWTARZALNYCH) PLANY TRWALE OBOWIĄZUJĄCE (DLA DZIAŁAŃ POWTARZALNYCH) PROGRAM Y PROJEKTY PRELI- MINARZE BUDŻE- TOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PROCEDURY / M ETODY NORMY 5

6 SELEKCJA PRIORYTETÓW UKŁAD LOGICZNY Układ logiczny określa dla każdego poziomu realizacji: cele strategiczne i bezpośrednie rezultaty projektu wkład (środki finansowe) niezbędny do realizacji wskaźniki osiągnięć ilościowe i jakościowe źródła informacji raporty, dane statystyczne, ankiety, dokumenty rządowe itp. założenia i ryzyko identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących mieć wpływ na realizację projektu oraz osiągnięcie założonych celów Zastosowanie układu logicznego umożliwia: właściwe przygotowanie projektu efektywne wdrażanie projektu monitorowanie projektu ocena projektu (w trakcie realizacji, po zakończeniu). 6

7 ZASADA ANALIZY UKŁADU LOGICZNEGO Cele Wskaźniki osiągnięć Źródła informacji Założenia i ryzyko Cel szerszy (strategiczny) Cel bezpośredn i Rezultat Produkt Wkład 7

8 PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zaspokojenie potrzeby społecznej, zidentyfikowanej przez organy i służby władz publicznych, organizacje pozarządowe i gospodarcze Formą bezpośredniego dialogu ze społeczeństwem: ankietyzacja społeczeństwa składanie do władz wniosków indywidualnych Ujęcie inwestycji w strategii lub/i wieloletnim planie inwestycyjnym WPI Deklaracja polityczna w trakcie wyborów Elementem podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji jest ich hierarchizacja, czyli ustalenie kolejność realizacji zadań (metody konsultacyjne a formalne) 8

9 METODY HIERARCHIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Hierarchizacja oparta na konsultacjach przeważają: czynniki subiektywne czynniki polityczne i społeczne niewymierne, zróżnicowane wartości różnice jakościowe parametry niemierzalne czytelna rozróżnialność elementów potrzeby wyróżnienia kilku grup elementów Hierarchizacja sformalizowana przeważają: czynniki obiektywne czynniki merytoryczne jedna wartość różnice ilościowe parametry mierzalne trudno rozróżnialne elementy potrzeby ustalenia hierarchicznej listy elementów 9

10 Sformalizowana metoda hierarchizacji zadań Formuła addytywno-koniunkcyjna WHI m n KPi I i j KAj I n p ( Wj, k k 10 p ), gdzie: WHI - wskaźnik hierarchiczny dla inwestycji (I), KPi I - wartość kryterium progowego i dla inwestycji I (przyjmuje wartości {0,1}), i - kolejne kryterium progowe (i=1,...,m), KAj I - wartość kryterium addytywnego j dla inwestycji I (przyjmuje wartości {1,2,3,4,5}), j - kolejne kryterium addytywne (j=1,...,n), Wj, k - waga kryterium addytywnego j ustalona przez eksperta k (Wj, k Î á1,10ñco 1), k - kolejny ekspert (k=1,...,p). 10

11 PROGRAMOWANIE INWESTYCJI Inwestycje publiczne Drogownictwo: sieci i obiekty infrastruktura techniczna: sieci i obiekty obiekty dla celów publicznych: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, administracyjnych etc. Plany inwestycyjne środkiem realizacji strategii materializacja celów rozwojowych, racjonalne zarządzanie znacznymi środkami w sposób skoordynowany i zgodny z priorytetami stabilizacja procesu zarządzania w czasie 11

12 INWESTYCJE PUBLICZNE MOTOREM ROZWOJU Tworzenie materialnych struktur rozwoju - bazy określającej standardy i poziom życia mieszkańców Stwarzanie warunków dla pozyskiwania inwestycji prywatnych udostępnianie nieruchomości dla rozwoju wzrost produktywności terenów zwiększenie atrakcyjności obszarów, ośrodków i poszczególnych nieruchomości zmniejszanie kosztów inwestycji prywatnych skrócenie czasu realizacji inwestycji prywatnych Promocja rozwoju poprzez organizowanie zbiorowej wyobraźni 12

13 ZAKRES PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH Identyfikacja potrzeb, celów i priorytetów w zakresie bazy materialnej Określenie konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w określonym czasie Określenie aspektu finansowego programu tzn. kosztów zadań oraz źródeł ich pokrycia Identyfikacja struktur organizacyjnych i osób, odpowiedzialnych za realizację wyszczególnionych zadań Identyfikacja systemów i zasad monitorowania procesu realizacji zadań 13

14 PLANY INWESTYCYJNE ŚRODKIEM REALIZACJI STRATEGII Materializacja celów rozwojowych, Racjonalne zarządzanie znacznymi środkami w sposób skoordynowany i zgodny z priorytetami Stabilizacja procesu zarządzania w czasie 14

15 STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 15

16 DEFINICJA STUDIUM WYKONALNOŚCI Studium wykonalności to dokument, stanowiący część fazy przygotowania inwestycji, w którym dokonuje się identyfikacji lub/i weryfikacji: celu projektu i warunków oraz otoczenia jego realizacji, metod i środków podjętych dla urzeczywistnienia projektu, wariantów realizacji inwestycji i kryteriów ich wyboru, przeszkód w wykonaniu projektu i sposobów ich przezwyciężenia, konsekwencji realizacji lub odstąpienia od realizacji projektu, wskaźników wpływających na decyzję o inwestowaniu, zasadności podjęcia decyzji inwestycyjnej 16

17 CELE OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI Studium wykonalności, jako kompendium wiedzy i syntetyczny obraz przedsięwzięcia Uzasadnienie podjęcia decyzji o realizacji przez inicjatora (!) przez partnerów przez instytucje finansujące przez instytucje pożyczające vs. Spełnienie formalnego wymogu instytucji współfinansujących lub pożyczających środki na realizację 17

18 ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI Charakterystyka projektu Lokalizacja Polityka rządowa/regionalna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Zidentyfikowane problemy Logika interwencji (Cele projektu oddziaływanie, rezultaty, produkty) Analiza instytucjonalna (status prawny beneficjenta, trwałość projektu) Analiza prawna wykonalności inwestycji Analiza techniczna i/lub technologiczna Analizy popytu oraz analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości i ryzyka 18 Analiza oddziaływania na środowisko (synteza)

19 GOSPODARKA FINANSOWA 19

20 GOSPODARKA FINANSOWA JST prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, mogą zawierać umowy cywilno-prawne Gospodarka finansowa JST podlega ustawie o finansach publicznych, a kontrola ich budżetów jest znacznie szersza niż kontrola innych podmiotów Budżet JST jest rocznym planem dochodów i wydatków, przyjmowanym w formie uchwały budżetowej rady lub sejmiku Projekt uchwały budżetowej przygotowuje organ wykonawczy JST, uwzględniając w nim postanowienia ustaw oraz wskazówki rady lub sejmiku W razie nie uchwalenia budżetu do 31 marca, budżet ustalany jest przez jednostka nadzorczą Regionalną Izbę Obrachunkową 20

21 SPOSOBY FINANSOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Źródła wewnętrzne Dochody własne JST (podatki i opłaty) Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych Fundusze wydzielone (G i P FOŚiGW), środki specjalne Źródła zewnętrzne - bezzwrotne dotacje, subwencje Publiczne fundusze celowe (np. NFRZK) Darowizny Środki pomocowe Źródła zewnętrzne zwrotne dług publiczny (ograniczenia) Pożyczki i kredyty Papiery dłużne: obligacje, weksle, bony komercyjne Źródła zewnętrzne - partnerstwo publiczno prywatne Spółki komunalne Programy wsparcia inicjatyw zewnętrznych Partnerstwo lokalne udział mieszkańców Partnerstwo inwestycyjne: wspólne przedsięwzięcia, udział inwestorów prywatnych w inwestycjach towarzyszących działaniom własnym 21

22 Jawność gospodarowania środkami publicznymi jawność debat budżetowych w organach stanowiących JST i debat nad sprawozdaniami z ich wykonania podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych z budżetów JST oraz zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących: zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację zasad i warunków świadczenia usług zasad odpłatności za świadczone usługi zapewnianie radnym dostępu do informacji finansowych JST udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza tego sektora, którym udzielono dotacji, dofinansowania realizacji zadania lub pożyczek, lub którym umorzono należności udostępnianie corocznych sprawozdań dot. finansów i działalności jednostek organizacyjnych podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wykonawczego JST dot. gospodarowania środkami publicznymi podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z ich wykonania 22

23 FUNKCJE BUDŻETU Funkcja kontrolna, wynikająca z ustawy o finansach publicznych Funkcja komunikacyjna podanie do publicznej wiadomości omówienia ustawy budżetowej kwot dotacji udzielanych z budżetu Funkcja zarządcza budżet jako szczegółowy plan operacyjny zadania budżetowe posiadają określone miary, umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia zaplanowanego celu, oraz wskaźniki pozwalające zmierzyć efektywność ekonomiczną zadania istnieje system monitoringu i sprawozdawczości dostosowany do systemu planowania zadań 23

24 UCHWAŁA BUDŻETOWA Uchwała budżetowa musi co najmniej określać przewidywane dochody JST w szczegółowości źródeł ich powstawania i limity wydatków w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Po uchwaleniu budżetu organ wykonawczy opracowuje tzw. układ wykonawczy budżetu, który przyjęty zostaje w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów oraz przypisuje środki poszczególnym dysponentom Ustawa o finansach publicznych określa niemal wyłącznie wymagania dotyczące budżetu jako narzędzia kontroli finansowej nałożenie dodatkowych wymagań leży w kompetencji rady, która winna je określić we wskazówkach do przygotowania budżetu 24

25 BUDŻET ZADANIOWY Układ zadaniowy budżetu wynika z traktowania go jako planu operacyjnego (funkcja zarządcza budżetu) Przygotowanie zadań następuje w oparciu o aktualny stan realizacji potrzeb oraz plany średnioterminowe W zapisie zadań (projektów) są określone cele i środki Zanim wydatki ujęte zgodnie z klasyfikacją zostaną zapisane w uchwale budżetowej, dysponent środków, wraz z bezpośrednim realizatorem zadania, przygotują plan, harmonogram i kosztorys przedsięwzięcia, prowadzącego do założonego celu Budżet zadaniowy jest sumą wielu projektów, które 25 znajdują w nim swoje finansowanie

26 Kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe emitowane przez JST na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 26

27 PARTNERSTWO 27

28 PROGRAMY WSPARCIA INICJATYW ZEWNĘTRZNYCH Inicjatywa zewnętrzna to przygotowany przez organizatora projekt definiujący: cele, plan działań, przewidywany kosztorys i harmonogram Program wspierania inicjatyw zewnętrznych określa: rodzaje projektów, całkowitą pulę środków oraz cele, kryteria i procedury dofinansowania Dofinansowanie odbywa się na podstawie konkursu wniosków organizatorów JST i organizator zawierają umowę, określającą warunki współfinansowania projektu, a w tym: udziały w finansowaniu przez JST i organizatora, harmonogram realizacji projektu, standardy realizacji projektu 28

29 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Zasady udziału trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych są uregulowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych, prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione ustawą rodzaje podmiotów 29

30 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO pomoc społeczna podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji porządek i bezpieczeństwo publiczne nauka, edukacja, oświata, krajoznawstwo, kultura fizyczna ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, wspomaganie rozwoju demokracji; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu oraz pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną lub finansową dla trzeciego sektora. 30

31 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Warunki podstawowe (samo)rząd chce utrzymać większą kontrolę nad przedsięwzięciem niż w przypadku prywatyzacji, istnieją znaczne potrzeby inwestycyjne, a fundusze publiczne winny być kierowane na inne cele, (samo)rząd chce stworzyć układ odniesienia dla sektora publicznego, sektor prywatny jest w stanie uzyskać zwrot zainwestowanych środków z opłat za użytkowanie obiektu 31

32 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Cele sektora publicznego Szukanie nowatorskiego finansowania strategii rozwoju ograniczone możliwości podmiotów publicznych nieograniczone możliwości finansowania prywatnego Szansa na zmniejszenie zadłużenia JST Napływ kapitału (także zagranicznego) do JT Przeniesienie na sektor prywatny ryzyka i obciążeń Wykorzystanie prywatnego kapitału i know-how Zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów Strategiczny nadzór władz nad rozwojem infrastruktury Transfer technologii Pobudzanie rozwoju rynków kapitałowych. 32

33 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Cele sektora prywatnego Możliwość wejścia w niszę rynkową Uzyskanie dostępności do terenów, których nabycie byłoby z uwagi na politykę władz niemożliwe Szansa na zwiększenie rentowności przedsięwzięć, poprzez unikanie wydatkowania środków na zakup praw do terenu, lub innych aktywów Zmniejszenia ryzyka i ułatwienia proceduralne, wynikające ze wsparcia podmiotu publicznego 33

34 STRATEGIE WŁĄCZANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Komercjalizacja jednostek budżetowych przyznanie im autonomii i własnego budżetu utworzenie zakładu budżetowego Korporatyzacja jednostek świadczących usługi komunalne (przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w podmiot prawa handlowego formalne oddzielenie własności od czynności zarządczych) Kontraktacja lub umowa na zarządzanie sektor prywatny buduje lub zarządza obiektem za określoną opłatą, bez przyjmowania ryzyka finansowania inwestycji lub ryzyka uzyskiwania 34 przychodów

35 STRATEGIE WŁĄCZANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY c.d. Dzierżawa (lease contracts, Maintenance contracts) prywatny wykonawca (operator) dzierżawi majątek publiczny, ma wyłączność na użytkowanie obiektów i urządzeń, ponosi ryzyko z wykonywanej działalności, pobiera wynagrodzenie za usługi, ALE NIE INWESTUJE Zintegrowane partnerstwo inwestycyjne (BOT, DFBO, BOO) Prywatyzacja własność i kontrola nad funkcjonowaniem obiektu, lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, należą wyłącznie do sektora prywatnego 35

36 ZINTEGROWANE PARTNERSTWO (wg wytycznych Komisji Europejskiej) Przeniesienie odpowiedzialności za projektowanie, konstruowanie oraz funkcjonowanie określonego urządzenia lub grupy aktywów na partnera z sektora prywatnego BOT buduj obsługuj - przekaż DFBO projektuj finansuj buduj - obsługuj BOO buduj posiadaj obsługuj 36

37 STRUKTURA BOT BUDUJ OBSŁUGUJ PRZEKAŻ Istota struktury BOT (właścicielem aktywów, zarówno istniejących jak i nowych, pozostaje sektor publiczny): BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny (bez finansowania realizacji) OBSŁUGUJ (OPERATE) spółka BOT utrzymuje obiekt w ustalonym okresie (np. 20 lat) i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez opłaty za obsługę obiektu PRZEKAŻ (TRANSFER) po zakończeniu okresu obsługi spółka przekazuje (samo)rządowi wybudowany obiekt 37

38 STRUKTURA DFBO PROJEKTUJ FINANSUJ BUDUJ - OBSŁUGUJ Istota struktury DFBO (koncesjonowanie właścicielem aktywów, zarówno istniejących jak i nowych, pozostaje sektor publiczny) PROJEKTUJ (DESIGN) prywatna spółka projektuje obiekt FINANSUJ (FINANCE) prywatna spółka pozyskuje finansowanie realizacji obiektu BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny OBSŁUGUJ (OPERATE) koncesjonariusz zarządza obiektem w ustalonym okresie koncesyjnym i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez pobieranie przez określony czas 38 dochodów

39 SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA (SSP) Forma organizacyjna spółki specjalnego przeznaczenia (SSP) z udziałem publicznym Udział podmiotu publicznego: aport w postaci środków trwałych (nieruchomości), koncesji zabezpieczenie interesu publicznego poprzez odpowiednie regulacje statutowe władztwa w spółce Udział podmiotu prywatnego: gotówka, prawa autorskie know-how, doświadczenie w działalności deweloperskiej i zarządzaniu określonego typu obiektami zarządzanie ryzykiem 39

40 STRUKTURA BOO BUDUJ - POSIADAJ OBSŁUGUJ Istota struktury BOO: BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny, zapewniając finansowanie realizacji POSIADAJ (OWN) podmiot prywatny uzyskuje prawo do własności OBSŁUGUJ (OPERATE) SSP zarządza obiektem i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez opłaty za użytkowanie obiektu 40

41 WARIANT STRUKTURY PRZEDSIĘWZIĘCIA TYPU BOO poręczenie kredytu przez podmiot publiczny - wariant a PODMIOT PUBLICZNY (NP. GMINA) teren, środki własne na część analityczną, współpraca organizacyjna INWESTORZY środki własne na kapitał dywidenda Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SSP) KLIENCI POSIADAJĄCY "CZŁONKOSTWO" środki własne na kapitał, specjalne uprawnienia do korzystania z obiektu poręczenie kredytu przez SSP - wariant b kredyt odsetki BANK usługi deweloperskie środki własne na kapitał środki własne na kapitał ewentualne opłaty na rzecz SSP - wyłącznie gdy nadwyżka finansowa DEWELOPER OPERATOR umowa o wykonawstwo - wariant a WYKONAWCA umowa o wykonawstwo - wariant b KLIENCI przychody 41

42 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym Przedmiotem partnerstwa publicznoprywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym 42

43 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi Art Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: 1) koncesji na roboty budowlane wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy 2) koncesji na usługi wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy. 3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. 43

44 RÓŻNICE W OCENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEZ SEKTOR PUBLICZNY I PRYWATNY Podmioty publiczne koncentrują się na efektach ekonomicznych, uwzględniają wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, podczas gdy podmioty prywatne ogniskują się na efektach finansowych (Samo)rząd stosuje zwykle niższą niż podmioty prywatne stopę dyskontową do obliczenia efektywności ekonomicznej, co sztucznie zawyża stosowane mierniki (Samo)rząd oblicza przepływy finansowe przed opodatkowaniem (interesują go zyski dla całej gospodarki), prywatny inwestor jest zainteresowany w przepływach netto po opodatkowaniu 44

45 UTRUDNIENIA WSPÓŁPRACY W RAMACH PPP Ze strony podmiotów publicznych: obligatoryjność i złożoność stosowania publicznych procedur przetargowych tryb oraz długi czas podejmowania decyzji z udziałem wielu stron i grup nacisku uwikłanie reprezentacji własnej w SSP w decyzje o charakterze politycznym Ze strony podmiotów prywatnych: koszty finansowania są wyższe przy zastosowaniu metody PPP koncentracja na zysku, przy stawianiu celów społecznych w dalszej perspektywie tendencja do realizacji celów w jak najkrótszej perspektywie, z troską o poprawność proceduralną, wyłącznie w niezbędnym zakresie dochodzenie do decyzji poprzez negocjacje podparte analizą efektywności ekonomicznej, z tendencją do ograniczania ilości decydentów 45

46 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 46

47 ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ZARZĄDZANIU TERYTORIALNYM Typowe konflikty związane z rozwojem miasta prawo do dysponowania terenem sprzeczność interesu publicznego i lokalnego (NIMBY) wyrównywanie standardów życia Typowe konflikty związane z funkcjonowaniem miasta finansowanie polityki społecznej (pomoc społeczna, bezpieczeństwo, edukacja, mieszkalnictwo) poziom i ceny świadczenia usług tryb alokacji finansów publicznych (przetargi) 47

48 DIALOG PUBLICZNY Zaufanie warunkiem przywództwa Wielokierunkowa komunikacja społeczna warunkiem zaufania do władz i administracji Jawność działań władz w sferze zarządzania podstawą komunikacji i informacji Profesjonalna polityka informacyjna instrumentem dialogu publicznego 48

49 CELE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Dostarczenie wspólnocie informacji o działaniach jej przedstawicieli Publiczna dyskusja o najważniejszych kwestiach rozwoju i funkcjonowania JST, a zwłaszcza o sprawach konfliktowych kształtowanie opinii wspólnoty w sprawach dla niej najważniejszych wykorzystanie efektów dialogu w podejmowaniu decyzji przez radę, czy organy wykonawcze Upowszechnienie wybranych problemów w celu włączenia społeczeństwa w zadania, które mogą być wykonywane przez organizacje obywatelskie 49

50 SPOSOBY WYRAŻANIA OPINII SPOŁECZNEJ Procedury demokratyczne wybory do władz państwowych i samorządowych wybory do organów pomocniczych samorządu referenda składanie wniosków w trakcie konsultacji dokumentów planistycznych np. w trakcie wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego składanie ogólnych wniosków, petycji itp. do partii politycznych, posłów, radnych, organów administracji Procedury konsultacyjne prowadzone na zlecenie władz, jak np. udzielanie informacji w trakcie ankietowania, Publikatory: prasa, radio, telewizja, Internet 50 Wystąpienia organizacji pozarządowych

51 NARZĘDZIA DIALOGU PUBLICZNEGO Regularne konferencje prasowe Pisane informacje dla prasy (press release) Wydawnictwa objaśniające programy i usługi, które świadczy gmina Prezentacje strategii, budżetów, planów inwestycyjnych oraz sprawozdań z wykonania planów Prezentacje ważnych projektów Informacja w Internecie Dyskusje na tematy kontrowersyjne 51

52 PROCEDURY I KRYTERIA Procedury określają tryb działania administracji w trakcie realizacji zadań Cele ustanawiania procedur: ład organizacyjny, informujący jaka jednostka i w jakim czasie ma obowiązek realizować kroki złożonego systemu postępowania komunikacja społeczna przejrzystość działania zgodność działania jednostek ze strategią, a w szczególności wydawanie w takim duchu decyzji i postanowień administracyjnych Warunki prawidłowego funkcjonowania procedur przegląd i dostosowanie procedur w trosce o zgodność postępowania administracji z przyjętą wizją zaznajomienie pracowników administracji z priorytetami strategicznymi stosowanie zrozumiałych i odpowiednio wcześnie upowszechnionych kryteriów podejmowania decyzji w trakcie realizacji procedur 52

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok

Spis treści Wprowadzenie Wykaz autorów Wykaz skrótów 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok Wprowadzenie... IX Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok... 1 1.1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 226 15653 Poz. 1479 1479 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych.

FINANSE. Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Prawo finansowe FINANSE Zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Mechanizm wymiany i podziału wartości materialnych. Metoda podziału Produktu Krajowego Brutto za

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022. Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego 3.

1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego 3. 1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego 3. Rodzaje budżetów samorządowych Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2015-2020 Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA <

KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < KONSULTACJE SPOŁECZNE Budżet Miasta Szczecin na rok 2013 > PROCEDURA BUDŻETOWA < Szczecin, wrzesień 2012 r. PROCEDURA BUDŻETOWA Projekt Budżetu Miasta jest tworzony na podstawie: przepisów ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach

Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach Czy budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego są w stanie udźwignąć unijne inwestycje w latach 2014-2020 Gdańsk, lipiec 2015 1 Samorząd to przełamanie monopoli państwa autorytarnego: jednolitej władzy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów w PPP

Finansowanie projektów w PPP Finansowanie projektów w PPP Plan Prezentacji Przepływy finansowe w transakcji PPP Kryteria zastosowania róŝnych rodzajów finansowania kredyty obligacje leasing Wykorzystanie funduszy UE przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA. Prezentacja - wybrane zagadnienia WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA KOŚCIANA NA LATA 2005-2009 Prezentacja - wybrane zagadnienia Cel opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Podstawowe narzędzia zarządzania strategicznego Założenia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Doświadczenia z realizacji pilotażowego projektu PPP w gospodarce odpadami System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca)

Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) Skrócony kwestionariusz informacyjny w sprawie środków pomocowych obowiązujących w dniu 1 maja 2004 (pomoc istniejąca) 1. Informacje ogólne Państwo: Polska Tytuł środka pomocowego: Finansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

1.2 Prognoza dochodów

1.2 Prognoza dochodów 1.2 Prognoza dochodów Dla celów planistycznych przyjęto generalne założenie, iż procentowy wzrost dochodów w okresie objętym prognozą, z wyjątkiem dochodów przewidzianych do pozyskania ze środków bezzwrotnych,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki,

1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 1. Pojęcie i rodzaje wydatków JST, 2. Wydatki na infrastrukturę techniczną w JST, 3. Wydatki na infrastrukturę społeczną w JST, 4. Pozostałe wydatki, 5. Pojęcie deficytu budżetowego, 6. Deficyt budżetowy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1).

Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Objaśnienia do WPF-u I. Część tabelaryczna WPF-u (załącznik Nr 1). Dla określenia aktualnych wartości planów finansowych po zmianach w okresie od miesiąca lipca do miesiąca października 2013 roku wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia kwietnia 05 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia... 05 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata

UZASADNIENIE. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. na lata UZASADNIENIE Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2017-2022. Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia merytoryczne

Główne zagadnienia merytoryczne WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY (WPI) DLA POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2010 2015 METODOLOGIA PRAC i Rozwoju Regionalnego 1 Główne zagadnienia merytoryczne 1. Okres programowania 2. Uwarunkowania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2014 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Informacje o autorkach... 13 Wykaz skrótów............................................................ 9 Wstęp.................................................................. 11 Informacje o autorkach.....................................................

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09.

Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych. Platforma PPP, Warszawa, 20.09. Propozycje Francuskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w zakresie nowelizacji Ustawy o Finansach Publicznych Marcin Wawrzyniak, IPPP, współpracujący z Hogan Lovells Platforma PPP, Warszawa, 20.09.2012 N O

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLIV/593/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnowa na lata 2014-2025 Wstęp Zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych.

Pojęcie finansów (w ogólności) Funkcje NBP jako banku centralnego. Warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych. Jednostka budżetowa jako forma organizacyjno-prawna sektora finansów publicznych (tworzenie, gospodarka finansowa, przykłady zastosowania). Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w PDOP. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Prawo budżetowe w JST

Prawo budżetowe w JST POWIAT WOŁOMIŃSKI Prawo budżetowe w JST Trener: Jacek Pietrucik E Starostwo. Wdrażanie usprawnień zarządczych oraz szkolenia kadr Starostwa Powiatowego w Wołominie. Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego TEKSTY USTAW 14. WYDANIE Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego TEKSTY

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE

ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE ASPEKTY PRAWNE PPP W POLSCE A FUNDUSZE EUROPEJSKIE Spis treści Akty prawne PPP w przepisach dot. Funduszy Europejskich Aspekty prawne w poszczególnych modelach łączenia PPP oraz Funduszy UE Wnioski Akty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo