SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH"

Transkrypt

1 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH

2 PROGRAMOWANIE OPERACYJNE 2

3 Schemat zarządzania strategicznego PLANOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ANALIZA DIAGNOZA (SWOT) FORMUŁOWANIE CELÓW PROGNOZY CELE ANALIZY DIAGNOZY PROGNOZY WIZJA MISJA CEL # CEL # CEL # PLAN STRATEGICZNY POLITYKA # POLITYKA # POLITYKA # PROGRAM # PROGRAM # PROGRAM # PROGRAMY OPERACYJNE PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT REALIZACJA ZADAŃ - PROJEKTÓW MONITORING EFEKTÓW REALIZACJI ZADAŃ ORGANIZOWANIE KIEROWANIE PRZEWODZENIE KONTROLA MONITORING 3

4 PLANY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE Średnioterminowe i roczne uszczegółowienie polityk branżowych Polityki a dziedziny programowania Planowanie 3 do 5 letnie kroczące Typowa struktura planu akcji obejmuje: sparametryzowane cele szczegółowe zadania dla realizacji celów, struktury organizacyjne niezbędne dla realizacji zadań osoby odpowiedzialne za wdrożenie zadań systemy organizacyjne: wymagania finansowe koszty, montaż finansowy wymagania czasowe harmonogramy działań zasady monitorowania całego procesu. 4

5 PROGRAMY PLANY OPERACYJNE PLANY OPERACYJNE PLANY JEDNORAZOWE (DLA DZIAŁAŃ NIEPOWTARZALNYCH) PLANY TRWALE OBOWIĄZUJĄCE (DLA DZIAŁAŃ POWTARZALNYCH) PROGRAM Y PROJEKTY PRELI- MINARZE BUDŻE- TOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PROCEDURY / M ETODY NORMY 5

6 SELEKCJA PRIORYTETÓW UKŁAD LOGICZNY Układ logiczny określa dla każdego poziomu realizacji: cele strategiczne i bezpośrednie rezultaty projektu wkład (środki finansowe) niezbędny do realizacji wskaźniki osiągnięć ilościowe i jakościowe źródła informacji raporty, dane statystyczne, ankiety, dokumenty rządowe itp. założenia i ryzyko identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących mieć wpływ na realizację projektu oraz osiągnięcie założonych celów Zastosowanie układu logicznego umożliwia: właściwe przygotowanie projektu efektywne wdrażanie projektu monitorowanie projektu ocena projektu (w trakcie realizacji, po zakończeniu). 6

7 ZASADA ANALIZY UKŁADU LOGICZNEGO Cele Wskaźniki osiągnięć Źródła informacji Założenia i ryzyko Cel szerszy (strategiczny) Cel bezpośredn i Rezultat Produkt Wkład 7

8 PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE Zaspokojenie potrzeby społecznej, zidentyfikowanej przez organy i służby władz publicznych, organizacje pozarządowe i gospodarcze Formą bezpośredniego dialogu ze społeczeństwem: ankietyzacja społeczeństwa składanie do władz wniosków indywidualnych Ujęcie inwestycji w strategii lub/i wieloletnim planie inwestycyjnym WPI Deklaracja polityczna w trakcie wyborów Elementem podjęcia decyzji o powstaniu inwestycji jest ich hierarchizacja, czyli ustalenie kolejność realizacji zadań (metody konsultacyjne a formalne) 8

9 METODY HIERARCHIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Hierarchizacja oparta na konsultacjach przeważają: czynniki subiektywne czynniki polityczne i społeczne niewymierne, zróżnicowane wartości różnice jakościowe parametry niemierzalne czytelna rozróżnialność elementów potrzeby wyróżnienia kilku grup elementów Hierarchizacja sformalizowana przeważają: czynniki obiektywne czynniki merytoryczne jedna wartość różnice ilościowe parametry mierzalne trudno rozróżnialne elementy potrzeby ustalenia hierarchicznej listy elementów 9

10 Sformalizowana metoda hierarchizacji zadań Formuła addytywno-koniunkcyjna WHI m n KPi I i j KAj I n p ( Wj, k k 10 p ), gdzie: WHI - wskaźnik hierarchiczny dla inwestycji (I), KPi I - wartość kryterium progowego i dla inwestycji I (przyjmuje wartości {0,1}), i - kolejne kryterium progowe (i=1,...,m), KAj I - wartość kryterium addytywnego j dla inwestycji I (przyjmuje wartości {1,2,3,4,5}), j - kolejne kryterium addytywne (j=1,...,n), Wj, k - waga kryterium addytywnego j ustalona przez eksperta k (Wj, k Î á1,10ñco 1), k - kolejny ekspert (k=1,...,p). 10

11 PROGRAMOWANIE INWESTYCJI Inwestycje publiczne Drogownictwo: sieci i obiekty infrastruktura techniczna: sieci i obiekty obiekty dla celów publicznych: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, administracyjnych etc. Plany inwestycyjne środkiem realizacji strategii materializacja celów rozwojowych, racjonalne zarządzanie znacznymi środkami w sposób skoordynowany i zgodny z priorytetami stabilizacja procesu zarządzania w czasie 11

12 INWESTYCJE PUBLICZNE MOTOREM ROZWOJU Tworzenie materialnych struktur rozwoju - bazy określającej standardy i poziom życia mieszkańców Stwarzanie warunków dla pozyskiwania inwestycji prywatnych udostępnianie nieruchomości dla rozwoju wzrost produktywności terenów zwiększenie atrakcyjności obszarów, ośrodków i poszczególnych nieruchomości zmniejszanie kosztów inwestycji prywatnych skrócenie czasu realizacji inwestycji prywatnych Promocja rozwoju poprzez organizowanie zbiorowej wyobraźni 12

13 ZAKRES PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH Identyfikacja potrzeb, celów i priorytetów w zakresie bazy materialnej Określenie konkretnych zadań inwestycyjnych do realizacji w określonym czasie Określenie aspektu finansowego programu tzn. kosztów zadań oraz źródeł ich pokrycia Identyfikacja struktur organizacyjnych i osób, odpowiedzialnych za realizację wyszczególnionych zadań Identyfikacja systemów i zasad monitorowania procesu realizacji zadań 13

14 PLANY INWESTYCYJNE ŚRODKIEM REALIZACJI STRATEGII Materializacja celów rozwojowych, Racjonalne zarządzanie znacznymi środkami w sposób skoordynowany i zgodny z priorytetami Stabilizacja procesu zarządzania w czasie 14

15 STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH 15

16 DEFINICJA STUDIUM WYKONALNOŚCI Studium wykonalności to dokument, stanowiący część fazy przygotowania inwestycji, w którym dokonuje się identyfikacji lub/i weryfikacji: celu projektu i warunków oraz otoczenia jego realizacji, metod i środków podjętych dla urzeczywistnienia projektu, wariantów realizacji inwestycji i kryteriów ich wyboru, przeszkód w wykonaniu projektu i sposobów ich przezwyciężenia, konsekwencji realizacji lub odstąpienia od realizacji projektu, wskaźników wpływających na decyzję o inwestowaniu, zasadności podjęcia decyzji inwestycyjnej 16

17 CELE OPRACOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI Studium wykonalności, jako kompendium wiedzy i syntetyczny obraz przedsięwzięcia Uzasadnienie podjęcia decyzji o realizacji przez inicjatora (!) przez partnerów przez instytucje finansujące przez instytucje pożyczające vs. Spełnienie formalnego wymogu instytucji współfinansujących lub pożyczających środki na realizację 17

18 ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI Charakterystyka projektu Lokalizacja Polityka rządowa/regionalna Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Zidentyfikowane problemy Logika interwencji (Cele projektu oddziaływanie, rezultaty, produkty) Analiza instytucjonalna (status prawny beneficjenta, trwałość projektu) Analiza prawna wykonalności inwestycji Analiza techniczna i/lub technologiczna Analizy popytu oraz analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Analiza finansowa Analiza ekonomiczna Analiza wrażliwości i ryzyka 18 Analiza oddziaływania na środowisko (synteza)

19 GOSPODARKA FINANSOWA 19

20 GOSPODARKA FINANSOWA JST prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, mogą zawierać umowy cywilno-prawne Gospodarka finansowa JST podlega ustawie o finansach publicznych, a kontrola ich budżetów jest znacznie szersza niż kontrola innych podmiotów Budżet JST jest rocznym planem dochodów i wydatków, przyjmowanym w formie uchwały budżetowej rady lub sejmiku Projekt uchwały budżetowej przygotowuje organ wykonawczy JST, uwzględniając w nim postanowienia ustaw oraz wskazówki rady lub sejmiku W razie nie uchwalenia budżetu do 31 marca, budżet ustalany jest przez jednostka nadzorczą Regionalną Izbę Obrachunkową 20

21 SPOSOBY FINANSOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Źródła wewnętrzne Dochody własne JST (podatki i opłaty) Dochody samorządowych jednostek organizacyjnych Fundusze wydzielone (G i P FOŚiGW), środki specjalne Źródła zewnętrzne - bezzwrotne dotacje, subwencje Publiczne fundusze celowe (np. NFRZK) Darowizny Środki pomocowe Źródła zewnętrzne zwrotne dług publiczny (ograniczenia) Pożyczki i kredyty Papiery dłużne: obligacje, weksle, bony komercyjne Źródła zewnętrzne - partnerstwo publiczno prywatne Spółki komunalne Programy wsparcia inicjatyw zewnętrznych Partnerstwo lokalne udział mieszkańców Partnerstwo inwestycyjne: wspólne przedsięwzięcia, udział inwestorów prywatnych w inwestycjach towarzyszących działaniom własnym 21

22 Jawność gospodarowania środkami publicznymi jawność debat budżetowych w organach stanowiących JST i debat nad sprawozdaniami z ich wykonania podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielanych z budżetów JST oraz zbiorczych danych dotyczących finansów publicznych jawność debaty nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących: zakresu zadań lub usług wykonywanych lub świadczonych przez jednostkę oraz wysokości środków publicznych przekazanych na ich realizację zasad i warunków świadczenia usług zasad odpłatności za świadczone usługi zapewnianie radnym dostępu do informacji finansowych JST udostępnianie przez jednostki sektora finansów publicznych wykazu podmiotów spoza tego sektora, którym udzielono dotacji, dofinansowania realizacji zadania lub pożyczek, lub którym umorzono należności udostępnianie corocznych sprawozdań dot. finansów i działalności jednostek organizacyjnych podejmowanie, w głosowaniu jawnym i imiennym, uchwał organu wykonawczego JST dot. gospodarowania środkami publicznymi podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z ich wykonania 22

23 FUNKCJE BUDŻETU Funkcja kontrolna, wynikająca z ustawy o finansach publicznych Funkcja komunikacyjna podanie do publicznej wiadomości omówienia ustawy budżetowej kwot dotacji udzielanych z budżetu Funkcja zarządcza budżet jako szczegółowy plan operacyjny zadania budżetowe posiadają określone miary, umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia zaplanowanego celu, oraz wskaźniki pozwalające zmierzyć efektywność ekonomiczną zadania istnieje system monitoringu i sprawozdawczości dostosowany do systemu planowania zadań 23

24 UCHWAŁA BUDŻETOWA Uchwała budżetowa musi co najmniej określać przewidywane dochody JST w szczegółowości źródeł ich powstawania i limity wydatków w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Po uchwaleniu budżetu organ wykonawczy opracowuje tzw. układ wykonawczy budżetu, który przyjęty zostaje w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów oraz przypisuje środki poszczególnym dysponentom Ustawa o finansach publicznych określa niemal wyłącznie wymagania dotyczące budżetu jako narzędzia kontroli finansowej nałożenie dodatkowych wymagań leży w kompetencji rady, która winna je określić we wskazówkach do przygotowania budżetu 24

25 BUDŻET ZADANIOWY Układ zadaniowy budżetu wynika z traktowania go jako planu operacyjnego (funkcja zarządcza budżetu) Przygotowanie zadań następuje w oparciu o aktualny stan realizacji potrzeb oraz plany średnioterminowe W zapisie zadań (projektów) są określone cele i środki Zanim wydatki ujęte zgodnie z klasyfikacją zostaną zapisane w uchwale budżetowej, dysponent środków, wraz z bezpośrednim realizatorem zadania, przygotują plan, harmonogram i kosztorys przedsięwzięcia, prowadzącego do założonego celu Budżet zadaniowy jest sumą wielu projektów, które 25 znajdują w nim swoje finansowanie

26 Kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe emitowane przez JST na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 26

27 PARTNERSTWO 27

28 PROGRAMY WSPARCIA INICJATYW ZEWNĘTRZNYCH Inicjatywa zewnętrzna to przygotowany przez organizatora projekt definiujący: cele, plan działań, przewidywany kosztorys i harmonogram Program wspierania inicjatyw zewnętrznych określa: rodzaje projektów, całkowitą pulę środków oraz cele, kryteria i procedury dofinansowania Dofinansowanie odbywa się na podstawie konkursu wniosków organizatorów JST i organizator zawierają umowę, określającą warunki współfinansowania projektu, a w tym: udziały w finansowaniu przez JST i organizatora, harmonogram realizacji projektu, standardy realizacji projektu 28

29 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Zasady udziału trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych są uregulowane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych, prowadzona przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione ustawą rodzaje podmiotów 29

30 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO pomoc społeczna podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji porządek i bezpieczeństwo publiczne nauka, edukacja, oświata, krajoznawstwo, kultura fizyczna ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka, wspomaganie rozwoju demokracji; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu oraz pomoc techniczną, szkoleniową, informacyjną lub finansową dla trzeciego sektora. 30

31 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Warunki podstawowe (samo)rząd chce utrzymać większą kontrolę nad przedsięwzięciem niż w przypadku prywatyzacji, istnieją znaczne potrzeby inwestycyjne, a fundusze publiczne winny być kierowane na inne cele, (samo)rząd chce stworzyć układ odniesienia dla sektora publicznego, sektor prywatny jest w stanie uzyskać zwrot zainwestowanych środków z opłat za użytkowanie obiektu 31

32 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Cele sektora publicznego Szukanie nowatorskiego finansowania strategii rozwoju ograniczone możliwości podmiotów publicznych nieograniczone możliwości finansowania prywatnego Szansa na zmniejszenie zadłużenia JST Napływ kapitału (także zagranicznego) do JT Przeniesienie na sektor prywatny ryzyka i obciążeń Wykorzystanie prywatnego kapitału i know-how Zwiększanie wydajności i obniżanie kosztów Strategiczny nadzór władz nad rozwojem infrastruktury Transfer technologii Pobudzanie rozwoju rynków kapitałowych. 32

33 PARTNERSTWO INWESTYCYJNE Cele sektora prywatnego Możliwość wejścia w niszę rynkową Uzyskanie dostępności do terenów, których nabycie byłoby z uwagi na politykę władz niemożliwe Szansa na zwiększenie rentowności przedsięwzięć, poprzez unikanie wydatkowania środków na zakup praw do terenu, lub innych aktywów Zmniejszenia ryzyka i ułatwienia proceduralne, wynikające ze wsparcia podmiotu publicznego 33

34 STRATEGIE WŁĄCZANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY Komercjalizacja jednostek budżetowych przyznanie im autonomii i własnego budżetu utworzenie zakładu budżetowego Korporatyzacja jednostek świadczących usługi komunalne (przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w podmiot prawa handlowego formalne oddzielenie własności od czynności zarządczych) Kontraktacja lub umowa na zarządzanie sektor prywatny buduje lub zarządza obiektem za określoną opłatą, bez przyjmowania ryzyka finansowania inwestycji lub ryzyka uzyskiwania 34 przychodów

35 STRATEGIE WŁĄCZANIA SEKTORA PRYWATNEGO W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY c.d. Dzierżawa (lease contracts, Maintenance contracts) prywatny wykonawca (operator) dzierżawi majątek publiczny, ma wyłączność na użytkowanie obiektów i urządzeń, ponosi ryzyko z wykonywanej działalności, pobiera wynagrodzenie za usługi, ALE NIE INWESTUJE Zintegrowane partnerstwo inwestycyjne (BOT, DFBO, BOO) Prywatyzacja własność i kontrola nad funkcjonowaniem obiektu, lub przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, należą wyłącznie do sektora prywatnego 35

36 ZINTEGROWANE PARTNERSTWO (wg wytycznych Komisji Europejskiej) Przeniesienie odpowiedzialności za projektowanie, konstruowanie oraz funkcjonowanie określonego urządzenia lub grupy aktywów na partnera z sektora prywatnego BOT buduj obsługuj - przekaż DFBO projektuj finansuj buduj - obsługuj BOO buduj posiadaj obsługuj 36

37 STRUKTURA BOT BUDUJ OBSŁUGUJ PRZEKAŻ Istota struktury BOT (właścicielem aktywów, zarówno istniejących jak i nowych, pozostaje sektor publiczny): BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny (bez finansowania realizacji) OBSŁUGUJ (OPERATE) spółka BOT utrzymuje obiekt w ustalonym okresie (np. 20 lat) i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez opłaty za obsługę obiektu PRZEKAŻ (TRANSFER) po zakończeniu okresu obsługi spółka przekazuje (samo)rządowi wybudowany obiekt 37

38 STRUKTURA DFBO PROJEKTUJ FINANSUJ BUDUJ - OBSŁUGUJ Istota struktury DFBO (koncesjonowanie właścicielem aktywów, zarówno istniejących jak i nowych, pozostaje sektor publiczny) PROJEKTUJ (DESIGN) prywatna spółka projektuje obiekt FINANSUJ (FINANCE) prywatna spółka pozyskuje finansowanie realizacji obiektu BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny OBSŁUGUJ (OPERATE) koncesjonariusz zarządza obiektem w ustalonym okresie koncesyjnym i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez pobieranie przez określony czas 38 dochodów

39 SPÓŁKA SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA (SSP) Forma organizacyjna spółki specjalnego przeznaczenia (SSP) z udziałem publicznym Udział podmiotu publicznego: aport w postaci środków trwałych (nieruchomości), koncesji zabezpieczenie interesu publicznego poprzez odpowiednie regulacje statutowe władztwa w spółce Udział podmiotu prywatnego: gotówka, prawa autorskie know-how, doświadczenie w działalności deweloperskiej i zarządzaniu określonego typu obiektami zarządzanie ryzykiem 39

40 STRUKTURA BOO BUDUJ - POSIADAJ OBSŁUGUJ Istota struktury BOO: BUDUJ (BUILD) prywatna spółka inwestuje w publiczny projekt infrastrukturalny, zapewniając finansowanie realizacji POSIADAJ (OWN) podmiot prywatny uzyskuje prawo do własności OBSŁUGUJ (OPERATE) SSP zarządza obiektem i uzyskuje zwrot z inwestycji poprzez opłaty za użytkowanie obiektu 40

41 WARIANT STRUKTURY PRZEDSIĘWZIĘCIA TYPU BOO poręczenie kredytu przez podmiot publiczny - wariant a PODMIOT PUBLICZNY (NP. GMINA) teren, środki własne na część analityczną, współpraca organizacyjna INWESTORZY środki własne na kapitał dywidenda Spółka Specjalnego Przeznaczenia (SSP) KLIENCI POSIADAJĄCY "CZŁONKOSTWO" środki własne na kapitał, specjalne uprawnienia do korzystania z obiektu poręczenie kredytu przez SSP - wariant b kredyt odsetki BANK usługi deweloperskie środki własne na kapitał środki własne na kapitał ewentualne opłaty na rzecz SSP - wyłącznie gdy nadwyżka finansowa DEWELOPER OPERATOR umowa o wykonawstwo - wariant a WYKONAWCA umowa o wykonawstwo - wariant b KLIENCI przychody 41

42 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym Przedmiotem partnerstwa publicznoprywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym 42

43 USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi Art Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi 2. Koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowi w przypadku: 1) koncesji na roboty budowlane wyłącznie prawo do korzystania z obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy 2) koncesji na usługi wyłącznie prawo do korzystania z usługi albo takie prawo wraz z płatnością koncesjodawcy. 3. Płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. 43

44 RÓŻNICE W OCENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEZ SEKTOR PUBLICZNY I PRYWATNY Podmioty publiczne koncentrują się na efektach ekonomicznych, uwzględniają wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, podczas gdy podmioty prywatne ogniskują się na efektach finansowych (Samo)rząd stosuje zwykle niższą niż podmioty prywatne stopę dyskontową do obliczenia efektywności ekonomicznej, co sztucznie zawyża stosowane mierniki (Samo)rząd oblicza przepływy finansowe przed opodatkowaniem (interesują go zyski dla całej gospodarki), prywatny inwestor jest zainteresowany w przepływach netto po opodatkowaniu 44

45 UTRUDNIENIA WSPÓŁPRACY W RAMACH PPP Ze strony podmiotów publicznych: obligatoryjność i złożoność stosowania publicznych procedur przetargowych tryb oraz długi czas podejmowania decyzji z udziałem wielu stron i grup nacisku uwikłanie reprezentacji własnej w SSP w decyzje o charakterze politycznym Ze strony podmiotów prywatnych: koszty finansowania są wyższe przy zastosowaniu metody PPP koncentracja na zysku, przy stawianiu celów społecznych w dalszej perspektywie tendencja do realizacji celów w jak najkrótszej perspektywie, z troską o poprawność proceduralną, wyłącznie w niezbędnym zakresie dochodzenie do decyzji poprzez negocjacje podparte analizą efektywności ekonomicznej, z tendencją do ograniczania ilości decydentów 45

46 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 46

47 ŹRÓDŁA KONFLIKTÓW W ZARZĄDZANIU TERYTORIALNYM Typowe konflikty związane z rozwojem miasta prawo do dysponowania terenem sprzeczność interesu publicznego i lokalnego (NIMBY) wyrównywanie standardów życia Typowe konflikty związane z funkcjonowaniem miasta finansowanie polityki społecznej (pomoc społeczna, bezpieczeństwo, edukacja, mieszkalnictwo) poziom i ceny świadczenia usług tryb alokacji finansów publicznych (przetargi) 47

48 DIALOG PUBLICZNY Zaufanie warunkiem przywództwa Wielokierunkowa komunikacja społeczna warunkiem zaufania do władz i administracji Jawność działań władz w sferze zarządzania podstawą komunikacji i informacji Profesjonalna polityka informacyjna instrumentem dialogu publicznego 48

49 CELE KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ Dostarczenie wspólnocie informacji o działaniach jej przedstawicieli Publiczna dyskusja o najważniejszych kwestiach rozwoju i funkcjonowania JST, a zwłaszcza o sprawach konfliktowych kształtowanie opinii wspólnoty w sprawach dla niej najważniejszych wykorzystanie efektów dialogu w podejmowaniu decyzji przez radę, czy organy wykonawcze Upowszechnienie wybranych problemów w celu włączenia społeczeństwa w zadania, które mogą być wykonywane przez organizacje obywatelskie 49

50 SPOSOBY WYRAŻANIA OPINII SPOŁECZNEJ Procedury demokratyczne wybory do władz państwowych i samorządowych wybory do organów pomocniczych samorządu referenda składanie wniosków w trakcie konsultacji dokumentów planistycznych np. w trakcie wyłożenia planu zagospodarowania przestrzennego składanie ogólnych wniosków, petycji itp. do partii politycznych, posłów, radnych, organów administracji Procedury konsultacyjne prowadzone na zlecenie władz, jak np. udzielanie informacji w trakcie ankietowania, Publikatory: prasa, radio, telewizja, Internet 50 Wystąpienia organizacji pozarządowych

51 NARZĘDZIA DIALOGU PUBLICZNEGO Regularne konferencje prasowe Pisane informacje dla prasy (press release) Wydawnictwa objaśniające programy i usługi, które świadczy gmina Prezentacje strategii, budżetów, planów inwestycyjnych oraz sprawozdań z wykonania planów Prezentacje ważnych projektów Informacja w Internecie Dyskusje na tematy kontrowersyjne 51

52 PROCEDURY I KRYTERIA Procedury określają tryb działania administracji w trakcie realizacji zadań Cele ustanawiania procedur: ład organizacyjny, informujący jaka jednostka i w jakim czasie ma obowiązek realizować kroki złożonego systemu postępowania komunikacja społeczna przejrzystość działania zgodność działania jednostek ze strategią, a w szczególności wydawanie w takim duchu decyzji i postanowień administracyjnych Warunki prawidłowego funkcjonowania procedur przegląd i dostosowanie procedur w trosce o zgodność postępowania administracji z przyjętą wizją zaznajomienie pracowników administracji z priorytetami strategicznymi stosowanie zrozumiałych i odpowiednio wcześnie upowszechnionych kryteriów podejmowania decyzji w trakcie realizacji procedur 52

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Instrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Case study na przykładzie Niemiec Projekt realizowany we współpracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo