VIII. Działalność ośrodków wsparcia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII. Działalność ośrodków wsparcia"

Transkrypt

1 VIII. Działalność ośrodków wsparcia Osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia, może być także przyznany posiłek. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, zakres usług w nim świadczonych jest zróżnicowany. Przesłankami przyznania pomocy w ośrodku wsparcia jest wiek, choroba lub niepełnosprawność. W strukturze Ośrodka w roku sprawozdawczym działały trzy ośrodki wsparcia: 1) Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 2) Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 3) Środowiskowy Dom Samopomocy Pod wierzbami przy ul. Astronautów Dzienne Domy Pomocy Celem działalności Dziennych Domów Pomocy z siedzibami: przy ul. Robotniczej 15 oraz przy ul. Potrzebnej 10, będących ośrodkami wsparcia o zasięgu lokalnym, kierujących działania do osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagały wsparcia osób drugich, było udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, sprawowanie częściowej opieki, stymulowanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych i niepełnosprawnych. Dzienne Domy Pomocy zapewniając pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych uwzględniających zakres i potrzeby podopiecznych oraz prowadząc działania zmierzające do ich aktywizacji, organizacji czasu wolnego w placówce i poza nią, służyły utrzymaniu osób starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowiły istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. Realizowane zadania w Dziennych Domach Pomocy prowadzące do aktywizacji podopiecznych w różnych sferach: społecznej, intelektualnej i fizycznej, dawały możliwość przeżywania okresu mniejszej sprawności w integracji z innymi, a nie na marginesie życia społecznego i kulturalnego. Osobami uzyskującymi pomoc w Dziennym Dom Pomocy przy ulicy Potrzebnej 10, co wiązało się z lokalizacją ośrodka, były osoby z rejonu urbanizacyjnego dzielnicy Włochy określanego jako Stare i Nowe Włochy, a Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Robotniczej 15 skupiał głównie, choć nie tylko, osoby z rejonu Okęcia. Osoby kierowane do DDP to w większości osoby starsze, które z powodu obniżenia sprawności psychofizycznej wymagały wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, mające problemy z samodzielną organizacją życia codziennego, organizacją czasu wolnego czy pozostające w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, bytowej, mieszkaniowej. Za najczęściej występujące problemy u osób kierowanych do DDP i wskazywane przez nie, należało uznać: - trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej (ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem np. samodzielnym przygotowywaniem posiłków, zwłaszcza ciepłych, odpowiednio skomponowanych pod względem ilościowym i jakościowym, wykonywaniem zakupów, załatwianiem spraw w placówkach służby zdrowia, urzędach), 99

2 - pogorszenie sytuacji materialnej zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala to na realizację podstawowych potrzeb (spadek realnej wartości świadczeń społecznych ), co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa, - poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej, -trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w tym zakresie lub braku możliwości jego wykorzystania według upodobań, -wycofywanie się ze spraw innych ludzi i otoczenia i ograniczenie różnych życiowych planów co do własnej osoby, przede wszystkim w zakresie codziennej egzystencji, -narastające trudności w zaspokajaniu potrzeby własnej wartości, społecznej aprobaty i uznania ze strony innych (bliskich i obcych osób), -trudności występujące w codziennym funkcjonowaniu w związku z trudnymi warunkami mieszkaniowymi. W okresie sprawozdawczym, z usług opiekuńczych realizowanych w Dziennych Domach Pomocy skorzystało łącznie 70 osób, w roku poprzednim 71 osób. Tabela Nr 28 Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy Ośrodka zlokalizowanych pod adresami: ul. Robotnicza 15 i ul Potrzebna 10 w roku 2009 r.: DDP UL. POTRZEBNA 10 DDP UL. ROBOTNICZA 15 MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB I 24 I 30 II 26 II 30 III 28 III 29 IV 26 IV 31 V 26 V 30 VI 26 VI 28 VII 27 VII 28 VIII 28 VIII 30 IX 29 IX 31 X 29 X 29 XI 31 XI 28 XII 30 XII 27 RAZEM 330 : 12 MIESIĘCY = RAZEM 351:12 MIESIĘCY = Średnio miesięcznie 27,5 osoby Średnio miesięcznie 29,25 osoby 100

3 Tabela Nr 29 Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy Ośrodka zlokalizowanych pod adresami: ul. Robotnicza 15 i ul Potrzebna 10 w roku 2010 r. : DDP UL. POTRZEBNA 10 DDP UL. ROBOTNICZA 15 MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB I 28 I 26 II 27 II 28 III 27 III 29 IV 28 IV 30 V 27 V 30 VI 28 VI 31 VII 28 VII 31 VIII 28 VIII 32 IX 27 IX 30 X 29 X 30 XI 29 XI 30 XII 28 XII 29 RAZEM 334 : 12 MIESIĘCY = RAZEM 356:12 MIESIĘCY = Średnio miesięcznie 27,8 osoby Średnio miesięcznie 29,66 osoby Odpłatność za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, realizowane w ośrodkach wsparcia: Dziennych Domach Pomocy uzależniona jest od dochodu pensjonariusza (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/ 843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st Warszawę w zakresie zadań własnych gminy. Tabela Nr 30 Wysokośc odpłatności ponoszona przez pensjonariuszy (wyrażona w procentach) za usługi opiekuńcze w DDP w roku Procent odplatności Ilość osob ponosząca określoną odpłatność % 0% bezpłanie 5% 10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pełna odpłatność za 8 godzin usług (w tym 2 posiłki) wynosiła w roku zł, co miesięcznie dawało kwotę 297 zł (przy pełnej miesięcznej frekwencji tj. 22 dni). Usługi w Dziennych Domach Pomocy świadczone były w zakresie podstawowym, gdzie 101

4 odpłatność naliczana była po kosztach wyżywienia. Wysokość kosztów za śniadania i obiady była wynikiem postępowania przetargowego. W okresie sprawozdawczym pełną odpłatność ponosiło 17 osób (dochód powyżej kwoty zł tj. 211% kryterium dochodowego, dla osób prowadzacych jednoosobowe gospodarstwa domowe, ustalonego przez ustawę o pomocy społecznej wynoszącego aktualnie 477 zł). Bezpłatnie z usług DDP korzystały 32 osoby (dochód poniżej kwoty zl tj. 150 % kryterium dochodowego, dla osób prowadzacych jednoosobowe gospodarstwa domowe, ustalonego przez ustawę o pomocy społecznej- tj. 477 zł). Tabela Nr 31 Struktura w/g wieku i płci osób korzystających z usług opiekuńczych w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w roku 2010 L.P WIEK PODOPIECZNYCH ILOŚĆ OSÓB Kobiety Mężczyźni Ogółem 1. OD R.Ż OD R.Ż OD R.Ż OD R.Ż POWYŻEJ 80 R.Ż Razem: 38 Razem: Tabela Nr 32 Sytuacja rodzinna osób korzystających z usług opiekuńczych w DDP w roku 2010 L.P 1. ILOŚĆ OSÓB SAMOTNYCH LUB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWA DOMOWE 67 3 ILOŚC OSÓB POZOSTAJĄCYCH W RODZINIE 102

5 Tabela Nr 33 Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem stopna niepełnosprawności L.P STOPIEŃ NIEPEŁNOSPAWNOŚCI /GRUPA INWALIDZKA 1. Znaczny / I grupa inwalidzka Umiarkowany / II grupa inwalidzka Lekki / III grupa inwalidzka 6 ILOŚĆ OSÓB Tabela Nr 34 Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem wybranych problemów zdrowotnych, wymagających leczenia specjalistycznego L.P RODZAJ LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO ILOŚĆ OSÓB 1. Poradnia neurologiczna ( leczenie stanów poudarowych, powypadkowych z uszkodzeniami CUN, choroby Alzhiemera ) 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego ( depresje, schizofrenia i inne schorzenia) 3. Poradnie Pulmonologiczne (gł. przewlekla obturacyjna choroba płuc -POCHP) Tabela Nr 35 Stan zatrudnienia w Dziennych Domach Pomocy i charakterystyka pracownikow w/g stażu pracy w pomocy spolecznej i wykształcenia L. P Stanowisko Ilość pracowników Ilośc etatów Staż pracy w pomocy społecznej Wyksztalcenie Praktyka zawodowa 1. Kierownik lat wyższe + podyplomowe: organizacja pomocy społecznej 6 letnia praktyka w zawodzie pracownika socjalnego ( ost. na stanowisku st. specjalista pracy socjalnej) 2. Instruktor terapii zajęciowej lat 1. średnie, podyplomowe studium o specjalności : pracownik socjalny oraz terapeuta zajęciowy 103

6 3. Opiekun/ starszy opiekun lat 2. 5 lat 2. wyższe: pedagogika resocjalizacyjna + podyplomowe studium terapii zajęciowej 1.średnie + podyplomowe studium w zakresie asystent osoby niepełnosprawnej lat 4. Pomoc kuchenna lat 2.wyższe- praca socjalna, praktyka w zawodzie pracownik socjalny ( ost. na stanowisku; st. pracownik socjalny) 1.średnie roku 2. podstawowe + kurs opiekun osób niepełnosprawnych Dzienne Domy Pomocy w roku 2010 realizowały następujące, regulaminowe zadania: 1. zapewniały dzienny pobyt oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad), 2. świadczyły podstawowe usługi opiekuńcze (obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: posiłki, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego). 3. realizowały świadczenia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne służące aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej podopiecznych Dzienne Domy Pomocy w omawianym okresie sprawozdawczym prowadziły szereg działań w zakresie aktywizacji podopiecznych poprzez organizację imprez okolicznościowych, integracyjnych, uroczystości, pogadanek różnotematycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść do muzeów, kina, teatru czy poprzez organizację wystaw prac wykonywanych podczas zajęć w DDP. W ramach integracji ze społecznością lokalną wzorem lat poprzednich odbywały się spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkola mające na celu m. in. zwiększenie poczucia przydatności społecznej seniorów, niwelowanie negatywnych postaw wobec osób starszych i szeroko pojętą integrację- łamanie barier międzypokoleniowych. Ponadto pensjonariusze uczestniczyli w licznych imprezach integracyjnych organizowanych przez inne warszawskie ośrodki wsparcia. 104

7 W ramach realizacji świadczeń rekreacyjnych zorganizowano: -wyjazd (całodzienny) do Tarczyna- Duki do gospodarstwa agroturystycznego firmy DANA z siedzbą przy ul. Rękodzielniczej 17A ( udostępnionego DDP bezpłatnie), -wyjazd do lasu (Magdalenka)- silwoterapia czyli metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. -wycieczki piesze po okolicy ( m.in. Park Kombatantów, miejsca Pamięci Narodowej ) -wycieczki po Warszawie (Łazienki Królewskie, Ogród Saski, Stare Miasto, Park Żołnierzy Radzieckich, Park Szczęśliwicki,), - liczne imprezy ogródkowe z grillem np. Powitanie lata, Pożegnanie lata - cykliczną imprezę o charakterze integracyjno- rekreacyjnym pod nazwą Spartakiada 2010 w siedzibie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15 z udziałem ok. 65 pensjonariuszy ośrodków wsparcia ( w tym z podopiecznymi DDP z Ursusa), gdzie uczestnicy wzięli udział w licznych konkurencjach sportowych ( m.in. rzut do tarczy, rzuty do celu woreczkami z grochem, kozłowanie piłką), a zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i dyplomami oraz nagrodami. Podczas imprezy uczestnicy mogli posilić się przysmakami z grilla oraz degustować domowe wypieki przygotowane w DDP. - wyjścia do Bowling Center w Galerii Mokotów, gdzie podopieczni za symboliczną złotówkę mogli podnosić swoją kondycję fizyczną podczas gry w kręgle, mając również okazję do integracji z podopiecznymi innych ośrodków wsparcia. W ramach realizacji świadczeń kulturalnych organizowano: wyjścia do kina (Cinema City Mokotów) - "Randka w ciemno", "Hel", "Święty interes"; Śluby Panieńskie, IMAX-" Afrykańska dżungla" wyjście do teatru (teatr Buffo "Metro"), wyjścia do muzeów: Kolejnictwa, Fotoplastikon- Zapomniane Niemcy w trójwymiarze, Dom Spotkań z Historią- na wystawę "Cztery pory Gierka", "Nie mamy tu miasta trwającego"- wystawa plenerowa, wyjście do Kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej 13- oglądanie słynnej Szopki Bożonarodzeniowej. koncerty, spotkania wokalno- poetyckie, wokalno- literackie: koncerty okolicznościowe: koncert (charytatywny) w wykonaniu Jacka Boduły ( autora i kompozytora wielu piosenek i pieśni, autora wierszy, którego twórczość nagradzana była podczas licznych przeglądów) pn. Opłatkowe życzenia, koncert (charytatywny) w okresie bożonarodzeniowym Magia świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu kabaretu Filipa Borowskiego "Filip z konopi,,, "Rozważania Wielkopostne" koncert ( charytatywny) z udziałem chórzystki Elżbiety Bogdańskiej i Zofii Józefowicz, polonistki, autorki wielu wierszy zamieszczanych w antologiach i czasopismach, autorki tomiku Widzenie świata, koncert zespołu Jeden rytm, jeden świat działającego przy ŚDS Bemowo podczas imprezy integracyjnej w DDP przy ul. Robotniczej 15 dla ośrodków wsparcia, mini koncert utworów F.Chopina w wykonaniu muzyka, pianisty, kompozytora prof. Aleksandra Żukowskiego (znanego z występów z Hanną Bielicką w podwieczorkach przy mikrofonie) zorganizowany w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Koncert poprzedził wykład polonostki Z. Józefowicz "Chopin znany i nieznany". 105

8 spotkania muzyczne i wokalno-poetyckie: Szlagiery znane i lubiane, Cieszmy się magią Świąt Bożego Narodzenia z udziałem muzykapianisty, kompozytora prof. Aleksandra Żukowskiego oraz poety, prawnika, wiceprezesa warszawskiego Oddzialu Stowarzyszenia Autorów Polskich- Jana Rychnera, Stare niezapomniane melodie z udziałem chórzysty S. Błońskiego, " 92 Rocznica Odzyskania Niepodległości' z udziałem polonistki Z. Józefowicz oraz muzyka z Ukrainy, spotkanie okolicznościowe Wspomnienie o Janie Pawle II w piątą rocznicę śmierci - spotkania autorskie - z Panią Wandą Stańczak (prezesem warszawskiego Oddziału II Stowarzyszenia Autorów Polskich, dziennikarką, poetką, członkinią klubu literackiego Metafora, twórczynią kabaretu Pół- Serio, którego występy podopieczni DDP mogli niejednokrotnie oglądać), wieczorki poezji: prezentacja poezji polskich twórców m.in : L. Staffa, K. I. Gałczyńskiego, J. Przybosia, J.Lechonia, ks. J. Twardowskiego. Prezentacja poezji odbywała się w ramach spotkań przygotowywanych przez instruktorów terapii zajęciowej z udziałem niektórych podopiecznych lub przy udziale zaproszonych gości (m. in. polonistki p. Zofii Józefowicz,). Podczas Popołudniowych spotkań z poezją prezentowano m. in. twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, także poezję nawiązującą do aktualnych rocznic, wydarzeń, pory roku itp.: np. poezja patriotyczna, poezja o tematyce jesiennej- "Jesień w przyrodzie i jesień życia", poezję wielkopostną, bożonarodzeniową, poezję miłosną " Nazbieram gwiazd naręcze" itp. projekcje filmów DVD, video (filmy przyrodnicze, historyczne, obyczajowe, biograficzne): "Opowieść wigilijna", " Jan Pawel II. Wielki papież, który tworzył historię", "Listy do Julii", "Rejs", "Album rodzinny"," Porwanie", "Serce pod kontrolą" w/g powieści D. Steel, " Ile waży koń trojański", " Tam i z powrotem", " Poszukiwany, poszukiwana", " Ostatnia akcja", " Rozwód po włosku"," Dziewczyny do wzięcia", " Jak rozpętalem II wojnę światową", " Miłość od pierwszego kliknięcia", " Propaganda PRL-u", " Świat, który nie może zaginąć", " Okrutni łowcy", " Tajemniczy świat nietoperzy", " Homo-sapiens", bigraficzne : " Bill Gates", " Vincent van Gogh", " Leonardo da Vinci"," Nelson Rockefeller", Wolfgang Amadeusz Mozart", " Mahatma Gandhi", " Krzysztof Kolumb", " Picasso". imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Integracyjny Bal Karnawałowy, Walentynki, Impreza Ostatkowa, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dni Seniora, Andrzejki, Spotkania Opłatkowe, Spotkanie Sylwestrowe, spotkania związane z rocznicami narodowymi. Na szczególną uwagę wśród organizowanych przez Dzienne Domy Pomocy imprez zasługują coroczne spotkania integracyjne organizowane w ramach cyklu Łamiemy bariery międzypokoleniowe, które odbywały się z okazji Dnia Babci i Dziadka (integracja z dziećmi z Państwowego Przedszkola nr 77 Akademia Pana Kleksa przy ul. Potrzebnej 16, które odwiedziły pensjonariuszy w placówce i przygotowały dla nich wspaniały program artystyczny i własnoręcznie wykonane upominki) oraz z okazji Dnia Dziecka. Kilkuletnia współpraca z placówkami oświatowymi w powyższym zakresie owocuje coraz ściślejszą integracją seniorow z dziećmi. W ramach omawianego cyklu odbyło się również coroczne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK,,Garłuch" przy ul. Malowniczej 31, gdzie 106

9 uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny z okazji święta Babć i Dziadków, który sprawił wiele radości seniorom. Imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowane w DDP w programie miały m. in. przygotowaną przez pensjonariuszy inscenizację utworu Jaś i Małgosia inaczej ze scenografią przygotowywaną podczas terapii zajęciowej. Przesłaniem przygotowanego przedstawienia było propagowanie zdrowego stylu odżywiania się. Dla dzieci przygotowano również drobne upominki, wykonane na zajęciach plastycznych w placówkach. W DDP przy ul. Robotniczej 15 odbyły się dwa spotkania z dziećmi z okazji ich święta tj. uczniami SP nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz z uczniami z mokotowskiej SP nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, natomiast w DDP przy ulicy Potrzebnej 10, odbyło się spotkanie z przedszkolakami z Akademii Pana Kleksa. Dzieci ze SP nr 271 odwiedziły również podopiecznych w DDP przy ul. Robotniczej 15 i zaprezentowały urozmaicony program artystyczny pn. Pożegnanie zimy. Ponadto w ramach omawianego cyklu "Łamiemy bariery międzpokoleniowe" w DDP przy ul. Robotniczej 15 odbyło się spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoly Podstawowej Nr 88 im. Gabriela Narutowicza przy ul. Radarowej 4B pn. "Spotkanie z Fryderykiem" podczas, którego dzieci zaprezentowaly przedstawienie nawiązujące do obchodów Roku Chopinowskego oraz spotkanie karnawałowe O uśmiech dla innych z interaktywnym programem artystycznym. W ramach powyższego cyklu oraz integracji ze społecznością lokalną podopieczni DDP brali udział w profilaktycznym programie "Miedzypokoleniowy festiwal wydarzeń pozytywych" wraz dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Włochy, celem którego była integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne przygotowanie wydarzenia scenicznego "Międzypokoleniowe Jasełka 2010", tworzenie ozdób choinkowych i świątecznych, promowanie zdrowych wzorców spędzania wolnego czasu oraz zmianę stereotypów w postrzeganiu osób starszych oraz dzieci i młodzieży. - wystawy prac plastycznych wykonywanych w ramach zajęć plastycznych, będących jedną z metod terapii zajęciowej ( arteterapia ): *wystawa dorobku artystycznego podopiecznych DDP w Urzędzie Dzielnicy Włochy podczas obchodow Tygodnia Integracj Społecznej i Walki z Ubóstwem (V 2010), * wystawa prac plastycznych podczas obchodów Międznarodowego Dnia Osób Starszych Jarmark kreatywności organizowany przez stowarzyszenie mali bracia Ubogich w Ogrodzie Saskim (X 2010), * wystawa dorobku artystycznego DDP podczas uroczystości z okazji Dnia Seniora w Klubie IKAR (X 2010), *wystawa prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej podczas finału programu Miedzypokoleniowy festiwal wydarzeń pozytywych" tj. wystawienia przedstawienia Jasełkowego w Artystycznym Domu Animacji ADA przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 14 (XII 2010) * wystawa prac plastycznych pensjonariuszy DDP przekazynych Studenckiemu Biuru Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 36, które stanowiły wsparcie akcji charytatywnej, z której dochód został przeznaczony na rzecz Ośrodka dla Niewidomej młodzieży w Sudanie. -prelekcje W ramach współpracy DDP z Działem Oświatowym Zamku Królewskiego podopieczni DDP mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych nieodpłatnie przez Panią Różę Billip - historyka sztuki pt.: 107

10 * Zamek Królewski w Warszawie * Przybliżenie historii Łazienek, najważniejsze zabytki parku - prelekcja plenerowa * Inowrocław i okolice, zabytki i przyroda * Boże Narodzenie w sztuce Ponadto w ramach współpracy z Działem Specjalistycznym Ośrodka podopieczni wysłuchali prelekcji prowadzonej przez konsultanta d/s przemocy nt. Przemoc w rodzinie, formy przemocy, zagrożenia zewnętrzne. wyjścia na imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym, okolicznościowym do zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, szkół oraz na imprezy organizowane przez OPS Włochy np. na: * Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora do Dziennego Domu Pomocy Społecznej działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów * spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez Dzienny Dom Pomocy działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, * spotkanie z cyklu Nie bójmy się jesieni zorganizowane przez Dzienny Dom Pomocy działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, * spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 * Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez OPS Włochy w Klubie Ikar * Spotkanie Bożonarodzeniowe zorganizowane przez OPS Włochy w Klubie Ikar W ramach realizacji świadczeń edukacyjnych organizowano: - konkursy tematyczne: wiedzy przyrodniczej, sprawności manualnej, związków frazeologicznych języka polskiego, wyrazów trudnych, synonimów i antonimów, kolęd, haseł krzyżówkowych, wiedzy ogólnej, przysłów. Organizowane konkursy przygotowywane były przy uwzględnieniu zróżnicowanych możliwości intelektualnych uczestników, zawierały pytania różniące się stopniem trudności. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody. Konkursy oprócz przekazu dydaktycznego, spełniały ważną rolę w aktywizacji społecznej uczestników np. pozwalały niwelować onieśmielenie, niepewność przy wystąpieniach przed grupą, pozwalały lepiej uwierzyć we własne możliwości. pogadanki z zakresu profilaktyki prozdrowotnej m.in: " Udaremnić udar" " Zaburzenia snu, co jest ich przyczyną" "Przyczyny nadmiernego łzawienia oczu" "Ubiegnij problem niedotrzymania moczu" "Najczęstsze powikłania cukrzycy i ich profilaktyka" " Wszystko o cholesterolu" 108

11 "Wszystko o meteoropatii" "Główne grzechy żywieniowe" "Naturalnie wzmocnij organizm" "Zdradliwe paciorkowce- angina to bardzo groźna choroba" " Stopy do naprawy- halluksy" "Pielęgnacja skóry w starszym wieku" "Niedobory żywnościowe w starszym wieku" "Leki groźne dla wątroby" "Co sygnalizuje ból w podbrzuszu" " Idzie wiosna a ja opadam z sił" " O czym mogą świadczyć napady duszności" " Ludzie starsi i upadki' " Pielęgnacja stóp" " Infekcje i ludzie starsi" "Pielęgnacja zębów jamy ustnej" "Obrzęki objawem rożnych chorób" " Zakrzepica żylna -choroba przyszłości" " Co wiemy o układzie nerwowym człowieka " " Spokojnie to tylko nerwica" " Znaczenie ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego, umysłowego" "Kręgosłup zmienia się z wiekiem" "Choroby nerek i pęcherza moczowego" " Jak zapobiegać bólom krzyża" " W świecie schizofrenii" " Prawdy i mity o zawale serca" "Bądź dobrej myśli pozytywne myślenie sprzyja zdrowiu i zdrowieniu" "Moc nowalijek- zdrowe czy nie" " Gdy mózg zawodzi" " Kobieta z żelaza- anemia przyczyną innych schorzeń" "Chorzy od św. Walentego" " Dobry nastrój potrzebny od zaraz" " Co wiemy o układzie nerwowym człowieka" "Te przeklęte białe noce" "Gruźlica wciąż groźna" "Alergie" "Stres. Jak pokonać stres" "Tajemnice snu" "Pamiętaj o pamięci" Uzależnienie od papierosów- terapie antynikotynowe 18 powodów dla których powinno się rzucić palenie O czym świadczy świąd skóry Problem zgagi Homeopatia to nie magia Mocne kości do późnej starości Czy wiemy co jemy- rzecz o etykietach 5 sposobów na przejedzenie Czy wiesz co jesz " Gorzka prawda o słodkich oczach- cukrzyca" Miażdżyca. Nadciśnienie tętnicze Kleszcze- niebezpieczeństwo podczas leśnych spacerów Choroba Parkinsona Sok z brzozy- eliksir witalności Bakterie na ubraniach są groźne Coś o reumatyźmie 109

12 Co to jest stwardnienie rozsiane Jak skutecznie zapanować nad nerwami Prawdy i mity dotyczące higieny jamy ustnej w starszym wieku Pierwsza wizyta u neurologa czyli popękana siatka nerwów Jak uniknąć zaparć Witaj i żegnaj depresjo czyli jak sobie poradzić z przewlekłym smutkiem Oporne nadciśnienie Imbir lekarski Gorące napary na poprawę trawienia "Trudne życie hipochondryka" Pogadanki przygotowywane i prowadzone były przez instruktorów terapii zajęciowej w oparciu o Encyklopedię Zdrowia, Wielki Poradnik Medyczny, książki O czym wiedziały nasze babcie, Ziołowa apteka, Poradnik dla osób starszych i ich najbliższych- Zdrowie Seniora, czasopisma Żyj zdrowo i aktywnie, Żyjmy dłużej, Zdrowie, Świat zdrowia, Moda na zdrowie. Celem pogadanek było: - rozbudzenie zainteresowania tematyką własnego zdrowia, - zmotywowanie ludzi starszych do przejęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, -zwiększenie świadomości na temat zdrowia, jednostek chorobowych i schorzeń charakterystycznych dla wieku starszego, - zwrócenie uwagi na zależności występujące pomiędzy zdrowiem psychicznym a ogólną kondycją organizmu, - zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, - wyrobienie nawyku regularnego wykonywania badań profilaktycznych, -uwrażliwienie seniorów na konieczność podejmowania działań mających na celu utrzymanie jak najdłużej dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. -spotkania (comiesięczne) z pielęgniarkami środowiskowymi z Przychodni Lekarskiej przy ul. Rejonowej 28/30 w DDP przy ul. Potrzebnej 10, podczas których udzielane były porady z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z możliwością skontrolowania poziomu cukru we krwi oraz wykonania pomiaru ciśnienia. Celem tych spotkań było zwrócenie uwagi na konieczność stosowania profilaktyki zdrowotnej, poszerzenie wiedzy medycznej, poprawa stanu psychofizycznego pensjonariuszy. -pogadanki (różnotematyczne) np.:"poznajemy historię wynalazków", "Porzekadła, maksymy sentencje, przysłowia mądrością narodów", " Kawa skąd pochodzi i dlaczego tak nam smakuje"" Hobby i zainteresowania jak wpływają na aktywność życiową", ' " 92 rocznica odzyskania Niepodległości". -wspólne czytanie prasy, w tym artykułów popularnonaukowych, fragmentów leksykonów, książek np.: "Polskie tradycje doroczne", "Encyklopedia dla ciekawskich"," Opowiadania wigilijne", "Opowiadania szkolne", "Miasta Polski", "Zamki na kresach", "Anegdoty i facjacje o ludziach wielkich i sławnych", "Jak to się dzieje w przyrodzie", "Fryderyk Chopin poeta fortepianu", " Zwyczaje w domu polskim", czytanie artykułów z tygodników " Z życia wzięte", " Sukcesy i porażki", miesięcznika psychologicznego Charaktery, "Mitologie świata", " 100 cudów świata". "Księga faktów", "Czy niedźwiedzie polarne sa samotne i 101 intrygujących pytań", "Mój słownik PRL-u", "Absurdy PRL-u", " Co, gdzie, kiedy poraz pierwszy". 110

13 - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier edukacyjnych (Omnibus, Milionerzy, Eureko, ja to wiem, Trivial Pursuit- Genus Edition itp.) oraz słowników : Wyrazów obcych i trudnych, Antonimów i synonimów, frazeologicznego. Celem zajęć było wzbogacanie wiedzy, doskonalenie czynności poznawczych. - wspólne rozwiązywanie krzyżówek Zajęcia edukacyjne prowadzone w placówkach umożliwiały seniorom odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz prowadziły do poszerzania i zdobywania wiedzy. 4. prowadziły terapię zajęciową Terapia zajęciowa prowadzona w Dziennych Domach Pomocy, której celem była aktywizacja pensjonariuszy, była działaniem wielokierunkowym prowadzącym do usprawnienia psychicznego i fizycznego danego podopiecznego. Przy organizacji zajęć aktywizujących uwzględniano potrzeby, zainteresowania oraz możliwości pensjonariuszy. W prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy terapii zajęciowej wykorzystywano następujące formy pracy w procesie aktywizacji: terapię grupową polegającą na wykonywaniu zadań przez kilka osób. Grupy liczyły od 2 do 6 osób. terapię zajęciową zbiorową wszyscy podopieczni poddawani byli tym samym oddziaływaniom jednocześnie lub wykonywali te same zadania. terapię indywidualną- podopieczny wykonywał zadania, pracę przygotowaną specjalnie dla niego. Terapia tego rodzaju prowadzona była w szczególności w odniesieniu do osób, które wymagały specyficznych oddziaływań z uwagi na określony stan psychofizyczny ( np. do osób z chorobą Alzheimera, do osób po przebytym udarze czy osób o znacznie obniżonym stanie psychofizycznym). W terapii zajęciowej prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy stosowano zarówno formy audytoryjne czyli takie w których podopieczni są widzami, biernymi odbiorcami, jak i formy aktywizujące czyli takie, w których podopieczni aktywnie uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych. Terapia zajęciowa w DDP realizowana była w następujących formach: - plastykoterapii -zajęcia plastyczne (kółko plastyczne)-terapii za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych. Podczas zajęć kółka plastycznego wykorzystano różne techniki plastyczne m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, decoupage, kolaż, papieroplastyka, rysowanie, malowanie z wykorzystaniem różnego rodzaju farb, papier mache, rękodzieło, ikebana, zdobnictwo, origiami modułowe itp. Podczas zajęć plastycznych wykonywano dekoracje, w tym scenografie do imprez okolicznościowych organizowanych w placówkach. -muzykoterapii- terapii polegającej na wykorzystaniu muzyki lub jej elementów do celów terapeutycznych : słuchanie muzyki, śpiewanie, wystukiwanie rytmu. Organizowane zajęcia muzykoterapeutyczne miały pozytywny wpływ na nastrój, stan emocjonalny, zaburzenia zachowania oraz interakcje społeczne uczestników, uczyły relaksacji wiążącej się z obniżeniem napięcia mięśniowego, prowadziły do poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej, psychicznej i ruchowej. Słuchanie muzyki połączone było z dyskusją na temat jej treści i przekazu. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych słuchano m.in.: 1. utworów F. Chopina (m.in. w wykonaniu R. Blechacza), 111

14 2. utworów J. Starussa (przybliżenie sylwetki kompozytora), 3. utworów Hanki Ordonówny (wraz z prezentacją sylwetki artystki), 4. melodii i pieśni, piosenek rosyjskich i włoskich, 5. piosenek biesiadnych, ludowych, piosenek o tematyce wojennej, żołnierskiej, pieśni patriotycznych, o miłości, kolęd, 6. utworów w wykonaniu A. German, J. Połomskiego, I. Santor, S. Przybylskiej, H. Frąckowiak, S. Krajewskiego, K. Krawczyka, M. Wojnickiego, B. Meca, K. Klenczona, M. Mathieu, Paul Anka, wraz z przybliżeniem not biograficznych artystów, 7. piosenek Marka Grechuty w wykonaniu M. Bajora, 8. utworów A. Osieckiej, 9. pieśni wielkopostnych, 10. muzyki relaksacyjnej. Ponadto oprócz omówionych wyżej zajęć prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej w obu placówkach DDP okresie od X do XII odbywały się cotygodniowe zajęcia muzyczne prowadzone przez wolontariusza (o wykształceniu muzycznym) obejmujące: wspólny śpiew pieśni i piosenek (o różnej tematyce np. o Warszawie, patriotyczne, ludowe, biesiadne) przy akompaniamencie gitary, keybord'u. naukę tekstów piosenek (wykonano śpiewniki dla każdego uczestnika zajęć) Zajęcia będą kontynuowane w roku przyszłym (również nieodpłatnie). -biblioterapii, czyli terapii z wykorzystaniem książek, publikacji literackich, poezji, albumów. Zastosowanie książki (odpowiednio dobranej lektury) jako środka oddziaływania terapeutycznego, wpływało na proces asymilacji wartości psychologicznych, estetycznych i społecznych. Celem tego oddziaływania terapeutycznego podczas pracy w DDP było również rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nowego spojrzenia na świat, podanie wzorów do myślenia, przeżywania i zachowania. Ponadto zajęcia biblioterapeutyczne przyczyniały się do wzrostu wiary w pokonywanie trudności; oddziaływały w kierunku zmiany obrazu samego siebie; przeciwdziałały niepożądanym emocjom (osłabieniu ich lub wygaszeniu),wzbudzały emocje wpływające korzystnie na samopoczucie, wpływały pozytywnie na poczucie własnej wartości odbiorców. Podczas zajęć wykorzystywano różne publikacje m. in.: - Po sezonie", J. Majewski czytanie powieści - Pamiętny rok", R. Anthony czytanie powieści - Opowiadania letnie a nawet gorące - czytanie opowiadań - Byli i będą - M. Rodziewiczówna- czytanie powieści - Zabawy poufne - A. Osiecka - Zbędnik inteligenta - E. Sarnacka- Mohoney - Kwiat magnoli - H. Mniszkówna - Bajki miejskie - S. Domagalska - Moralność Pani Dulskiej - G. Zapolska- czytanie komedii - Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych", A. Kamińska- czytanie opowiadań - Opowiadania pełne pasji", U. Przasnyk- czytanie opowiadań - Helena w stroju niedbałem, S. Wiechecki - Pan Bóg ma poczucie humoru, M.Ange Pompignoli 112

15 - Balsam dla duszy, jeszcze więcej opowieści otwierających serce i kijących duszę, J. Confield, U. Hansen - Balsam dla duszy seniora czytanie opowiadań - Słońce dla duszy czyli 100 zaskakujących historyjek mądrościowych, które każdy dzień czynią, choć trochę radośniejszym, N. Lechleitner - Jak czerpać radość każdego dnia, S.Ban Breathnach sekretów ludzi szczęśliwych, D. Niven - Moc pozytywnych słów, H. Urban powodów dla których warto żyć", W.Tiki - Oaza dla duszy czytanie opowiadań - Błędy i wybaczenia", J. Ofierski - wybrane artykuły z czasopism : Z życia wzięte, "Sukcesy i porażki". -słuchowisko A. Czechowa Pięknie, " " Stare wiedźmy", K. Kofty -choreoterapii, czyli terapii za pomocą tańca i ruchu. Prowadzenie zajęć choreoterapeutycznych odbywało się poprzez tańce i zabawy ruchowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pensjonariuszy. Cele zajęć: -wzrost sprawności fizycznej i ruchowej, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii, -wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, -stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu, -ergoterapii terapii, która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy i ruchu. Ta forma umożliwiała zainteresowanym realizowanie się w zakresie wykonywania drobnych prac użytecznych na rzecz DDP ( np. porządkowanie szaf z materiałami przeznaczonymi na terapię zajęciową, koszenie, grabienie trawy, liści w ogródku, itp.) i otoczenia ( innych pensjonariuszy). Ponadto w ramach oddziaływań ergoterapeutycznych prowadzone były zajęcia w formie kółka kulinarnego, podczas których pensjonariusze wspólnie przygotowywali różne potrawy ( dania ciepłe, sałatki, ciasta) i wspólnie degustowali. W ramach tego oddziaływania terapeutycznego pensjonariusze włączali się w pomoc w przygotowywanie dekoracji na imprezy organizowane w placówkach. Celem prowadzonej w placówkach ergoterapii było zwiększenie poczucia przydatności seniorów, wzrost sprawności psychofizycznej, usprawnienie manualne, pogłębienie relacji interpersonalnych. - terapii reminiscencyjnej- terapii polegającej na odwoływaniu się do przeżyć z przeszłości. Terapia ta poza oddziaływaniem na procesy poznawcze, wpływała również pozytywnie na nastrój, usprawniała zdolność komunikacji, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. Innym celem prowadzonej w DDP terapii reminiscencyjnej był miły sposób spędzania czasu, bardzo lubiany przez pensjonariuszy. W ramach tej terapii prowadzone były spotkania z cyklu Dzielimy się wspomnieniami, opiniami, wrażeniami i Dawnych wspomnień czar, " Pokonuję trudności w moim życiu" np. Jak to było za czasów mojej młodości, "Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia z mojego dziecinstwa i mojej młodości", " Szkoła jaką pamiętam", " Mój najpiękniejszy i najciekawszy urlop", "Najpiękniejszy bal mojej młodości". Ponadto ta forma terapii wpływała pozytywnie na podnoszenie poczucia własnej wartości na skutek przeglądu dobrych", silnych" momentów z własnej przeszłości pensjonariuszy oraz umożliwiała poznawanie pracownikom potrzeb psychicznych podopiecznych DDP. - terapii ruchem- zajęcia usprawniające ruchowo umożliwiały wzrost aktywności fizycznej. W Dziennych Domach Pomocy były prowadzone zajęcia ruchowe przy muzyce- 113

16 (metodą Klanzy, pedagogika zabawy) przez instruktorów terapii zajęciowej, którzy ukończyli w XII 2009 r. kursy w powyższym zakresie. - hilaroterapii czyli terapii śmiechem ( opowiadanie zabawnych historii, dowcipów) - zajęć świetlicowych prowadzonych w różnorodnych formach : treningów doskonalenia czynności poznawczych (pamięci, myślenia, spostrzegania, kojarzenia, koncentracji ) poprzez organizowanie zajęć z wykorzystaniem zabaw edukacyjnych typu: kalambury, gra w inteligencję, anagramy, sałata słowna, literowa, skojarzenia zgadnij kto to, 20 pytań, akrostychy, skojarzenia numerowe, zabawy ortograficzne, gugenkein oraz organizację quizów: wiedzy przyrodniczej, historycznej, ogólnej. Przy organizacji zajęć świetlicowych wykorzystywano: m.in. gotowe materiały zawarte w poniższych publikacjach : Wielka księga rozrywek rodzinnych, Jak zachować pamięć do późnego wieku, U. Opolzer ; Rusz głową- jak podwyższyć poziom swojej inteligencji ; Wielka księga quizów rodzinnych, Dyktanda i zabawy ortograficzne zabawy i gry zręcznościowe: pchełki, bierki, rzuty do tarczy zabawy ruchowe: rzutki, ćwiczenia z piłką, rzucanie do celu woreczkami z grochem itp. gry stolikowe: szachy, warcaby, karty do gry, chińczyk itp. Celem zajęć było usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych i sprawności ruchowej. - treningów umiejętności społecznych odbywających się w bloku tematycznym: Sztuka komunikacji zajęcia organizowane m.in. w oparciu o publikację pt. Mowa ciała, A.B. Peas a w blokach tematycznych: " Różnice kulturowe", "Najczęściej spotykane gesty", " Sztuka rozmowy przez telefon i internet", "Co mówią twoje ręce", "Pokój uśmiechu", "Uzdrawiające poczucie humoru", zajęcia obejmowały również sztukę komunikacji werbalnej oraz bloku "Savoir vivre np. " Z kulturą za pan brat", "Magiczne słowa", "Ciało też dobrze wychowane", 5. udzielały wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych poprzez wielokierunkowe działania polegające m.in na: - kontaktach z rodziną podopiecznych np. w zakresie współpracy przy rozwiązywaniu problemów podopiecznych, - umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym, imprezach integracyjnych oraz w innych formach kontaktów podopiecznych z otoczeniem. 6. prowadziły pracę socjalną oraz udzielały pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w bieżących sprawach życia codziennego, wynikających z obniżenia stanu psychofizycznego z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami podopiecznych DDP w placówkach prowadzone były indywidualne spotkania (rozmowy), podczas, których udzielano wsparcia, porad adekwatnych do zgłaszanych problemów. 114

17 Tabela Nr 36 Analiza potrzeb występujących u pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy okresie sprawozdawczym w L. p Zdiagnozowane potrzeby podopiecznych/ zdiagnozowane problemy 1 Konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek 2 Występowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, poczucie osamotnienia, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej 3 Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 4 Bezradność w załatwianiu spraw urzędowych 5 Trudności w kontaktach z placówkami służby zdrowia 6 Stale pogarszający się stan zdrowia ( przy znacznie obniżonym stanie psychofizycznym związanym w szczególności z wiekiem ) prowadzący do objęcia stałą opieką poza placówką ( np. skierowanie do DPS, organizacja opieki w miejscu zamieszkania) 7 Problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę ( wynikające z obniżonego stanu emocjonalnego ( np. depresja), nawyków środowiskowych, choroby psychicznej, niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych) 8 Trudności w organizowaniu czasu wolnego poza placówką/ brak umiejętności aktywnego, zgodnego z zainteresowaniami spędzania czasu wolnego przy możliwościach psychofizycznych 9 Problemy podopiecznego w relacjach z rodziną/ trudności rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną 10 Problemy w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na obniżony stan psychofizyczny, trudną sytuację materialną, mieszkaniową, zdrowotną 11 Problem alkoholowy 12 Pogarszanie się stanu zdrowia konieczność hospitalizacji, podjęcia systematycznego leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego Podejmowane przez pracowników DDP ( posiadających kwalifikacje w zawodzie pracownik socjalny) rodzaje pracy socjalnej ( uwzględniając klasyfikację z programu Pomost oraz diagnozowane problemy i potrzeby podopiecznych): -kontakty z rodziną-współpraca z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywanie instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, -organizacja czasu wolnego- wskazywanie możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, przedstawianie konkretnych ofert, motywowanie do podjęcia aktywności w tym zakresie, -kontakty z instytucjami / reprezentowanie interesów podopiecznych w kontaktach z 115

18 pocztą/ reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach ( STOEN, PGNiG, ZUS, Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, Biuro Porad Obywatelskich, Policja, ZGN, TP SA, Federacja Konsumentów, Rzecznik Konsumentów, -pomoc w ustaleniu inwalidztwa lub stopnia niepełnosprawności -poprzez pomoc w skompletowaniu dokumentacji lekarskiej niezbędnej do wystąpienia o ustalenie stopnia niepełnosprawności (w tym ustalanie terminów specjalistycznych wizyt lekarskich, terminów badań lekarskich, wypełnianie druków), -zakup ( załatwianie) odzieży : działania mające na celu pozyskiwanie odzieży używanej dla pensjonariuszy mających problemy w tym zakresie, -zakup ( załatwianie) opału, -załatwianie napraw sprzętu domowego ( pralki, lodówki ), -załatwianie innych usług i napraw, -inne sposoby podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem- udzielanie pomocy w zakresie nabywania umiejętności organizowania przez podopiecznych czasu wolnego poza placówką, prowadzenie działań związanych z udzielaniem wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, motywowanie podopiecznych do uczestnictwa w zajęciach, imprezach (integracyjnych, rekreacyjnych) organizowanych poza placówką, -rozmowy wspierające rozmowy wspierające mające na celu zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych: lęku przed przyszłością, poczucia pustki, frustracji, braku poczucia przydatności społecznej, braku bezpieczeństwa wynikające m. in. z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej zdrowotnej, rozmowy wspierające rodzinę podopiecznych, w zakresie problemów w opiece nad osobą niepełnosprawną, rozmowy wspierające dotyczące funkcjonowania podopiecznych w środowisku mające na celu wskazywanie rozwiązań trudnej sytuacji, bieżących problemów podopiecznych, motywowanie do podjęcia aktywności w określonym zakresie, rozmowy motywujące do większej dbałości o higienę, rozmowy motywujące do systematycznej kontroli lekarskiej. -załatwianie wizyty u lekarza/ współpraca ze służbami medycznymi/ współpraca ze szpitalami/ organizacja umieszczenia w szpitalu omówienie szczegółowe tej formy pomocy zamieszczone będzie niżej przy opisywaniu kolejnego zadania DDP, -poradnictwo specjalistyczne- działania odnoszące się do udzielanej pomocy w zakresie podawania informacji, porad, wskazywaniu instytucji specjalistycznego wsparcia lub urzędów zajmujących się załatwianiem określonych spraw uznawanych przez podopiecznych jako trudne i wymagające wsparcia ( np. z zakresu zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów), -organizacja wsparcia prawnego w sprawach sądowych-wskazywane instytucji udzielających bezpłatnych usług prawnych, ustalanie terminów wizyt na prośbę podopiecznego, -organizacja pomocy psychologicznej- współpraca z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka, ustalenie terminów wizyt z psychologiem na prośbę podopiecznego, - inne działania: koordynowanie działań z zakresu pomocy koleżeńskiej np. odwiedziny w szpitalu, przynoszenie posiłków do domu chorego pensjonariusza, drobne prace naprawcze itp., współpraca z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy Środowiskowej: omawianie bieżących problemów podopiecznych i ustalanie zakresu działań pomocowych ( m. in uzyskiwanie skierowań do magazynu odzieżowego OPS), pomoc w wypełnianiu dokumentów ( wnioski na dodatek mieszkaniowy, wnioski dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności, książeczki czynszowe, przekazy 116

19 pocztowe, wniosków o przydział lokalu komunalnego, socjalnego). Efekty podejmowanych działań z zakresu prowadzonej pracy socjalnej: - poprawa funkcjonowania w środowisku - poprawa stanu psychofizycznego - rozwiązywanie bieżących problemów podopiecznych - wzmocnienie aktywności, samodzielności życiowej - wzrost dbałości o wygląd zewnętrzny - poprawa relacji w rodzinie - wzrost poczucia własnej wartości i poczucia przydatności społecznej - wzrost aktywności w zakresie spędzania czasu wolnego poza placówką - wzrost poczucia bezpieczeństwa - poprawa warunków mieszkaniowych ( uzyskanie nowego lokalu, poprawa warunków w miejscu zamieszkania) 7. udzielały pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz urzędami. Wielu podopiecznych DDP wykazywało daleko idącą bezradność w zakresie podejmowania samodzielnych działań odnośnie zalatwiania spraw urzędowych oraz w kontaktach z placówkami służby zdrowia i wymagało pomocy np. : w dotarciu do placówek służby zdrowia (wizyty lekarskie, badania specjalistycze ) czy urzędów, w zamawianiu wizyt lekarskich, W ramach niesienia pomocy podopiecznym w powyższym zakresie pracownicy DDP współpracowali z: - Przychodnią Lekarską ul. Rejonowa 28/30 (przychodnia ogólna i specjalistyczna: stomatologiczna, rehabilitacyjna, Poradnia K); Przychodnią Lekarską ul. Janiszowska 15 (poradnia ogólna, diagnostyka: prześwietlenia i USG) ; Przychodnią Lekarską ul. Szybowcowa 4 (poradnia ogólna, poradnia stomatologiczna, poradnia reumatologiczna); Przychodnią Lekarską Amodent ul. Dzieci Warszawy 29 (poradnia ginekologiczna, laryngologiczna, okulistyczna); Przychodnią Specjalistyczną ul. Szczęśliwicka 36 (poradnia pulmonologiczna, laryngologiczna); Przychodnią Specjalistyczną ul. Bohaterów Września 7 (poradnia ortopedyczna); Przychodnią Lekarską ul. Skarżyńskiego 1; Poradnią Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego 2a ; Przychodniami przyszpitalnymi: ul. Barska 16/20 (poradnia chirurgiczna); ul. Lindleya 4 (poradnia okulistyczna i gastrologiczna, osteoporozy); ul. Oczki 6 (poradnia okulistyczna) ul. Wolska 37 (poradnia chorób płuc),ul. Stępińska 19/25 (poradnia okulistyczna); Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul.1 Sierpnia 32 (poradnia kardiologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna); Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Grójecka RWE Stoen, Gazownią, ZGN Warszawa Włochy, Urzędem Dzielnicy Włochy (dodatki mieszkaniowe, Wydział Spraw Lokalowych); ZUS ul. 1 Sierpnia, PKPS ul. Wiejska 18/20; Biurem Porad Obywatelskich ul. Gałczyńskiego 3; Rzecznikiem Spraw Konsumentów ul. Senatorska 27; Policją (Komisariat Warszawa Włochy ul. 17-go Stycznia). Pomoc udzielana pensjonariuszom w zakresie kontaktów z placówkami służby zdrowia i urzędami była poprzez : zamawianie wizyt lekarskich, co czasem było poprzedzone motywacją do skorzystania z pomocy medycznej, towarzyszenie w razie konieczności pensjonariuszom podczas załatwiania spraw urzędowych czy podczas 117

20 zgłaszania się ich do placówek służby zdrowia. W kontaktach z urzędami pracownicy na prośbę podopiecznych uzyskiwali interesujące ich informacje służące rozwiązaniu trudnej sytuacji. 8. udzielały pomocy w nabywaniu umiejętności w zakresie organizowania czasu wolnego poza pobytem w placówce Oprócz wskazywanych podczas rozmów ogólnych i indywidualnych rozwiązań w kwestii organizowania czasu wolnego poza pobytem w placówce i motywowania podopiecznych przez pracowników do podejmowania aktywności w tym zakresie, w Dziennych Domach Pomocy prowadzone były tablice ogłoszeń pn. Polecamy, na których podopieczni mogli znaleźć aktualną ofertę wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Podawane informacje dotyczyły głównie imprez, na które obowiązywał wstęp wolny. Stale uaktualniana oferta powstawała na bazie informacji z prenumerowanej prasy, internetu oraz ofert przesyłanych pocztą dot. ofert z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Ks. J. Chrościckiego organizowały warunki do utrzymania higieny Z uwagi na bardzo trudne warunki mieszkaniowe ( mieszkania bez wygód, ogrzewane węglem, bez cieplej wody) dla niektórych podopiecznych możliwość skorzystania z kąpieli pod prysznicem czy z usług pralniczych stanowiła istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. Ponadto pensjonariusze o znacznie obniżonej sprawności psychofizycznej ( osoby z chorobą Alzheimera czy osoby po przebytym udarze) mogły liczyć na pomoc w zakresie pielęgnacji tj. pomoc w kąpieli, myciu i obcinaniu, układaniu włosów. Podejmowane działania i realizowane zadania w Dziennych Domach Pomocy miały na celu: - wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania (środowisku lokalnym), -przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, - aktywizację w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej), -pobudzanie do zaradności i maksymalnego (w danym stanie) usamodzielnienia i aktywizacji, -przyczynienie się do zachowania samodzielności, - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej, - zwiększanie poczucia przydatności społecznej i własnej wartości, - zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych: lęku, frustracji, poczucia pustki, -umożliwianie odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy, -pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką, reintegrację ze środowiskiem lokalnym mającą na celu umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i niwelowaniu negatywnych postaw wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę wielokierunkowość oddziaływań terapeutycznych, zróżnicowanie oferty zajęciowej oraz szeroki wachlarz działań wspierających można uznać, iż powyższe cele działalności Dziennych Domów Pomocy zostały osiągnięte, co 118

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok

Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 rok Załącznik Nr.1 do Zarządzenia 0050.558.211 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30.12.2011r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Włocławek dn r.

Włocławek dn r. ŚDS.0420.1.2013 Włocławek dn. 25.01.2013r. Informacja o działalności i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2012 usytuowanego w strukturach Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVII/461/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr XLVII/461/2013 w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie

S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Załącznik do Uchwały NrXXIV/144/2008 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 17 listopada 2008 r. S T A T U T Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Środowiskowy Dom

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim

Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim ul. Podgórna 2 89-430 Kamień Krajeński tel./fax (52) 388-60-15 INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W GMINIE KAMIEŃ KRAJEŃSKI PODEJMOWANE PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Razem I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Razem, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski.

Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. Dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski. DZIAŁANIA DŁUGOFALOWE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

STATUT. Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu określa jego nazwę,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ STOKROTKA NA ROK 2012

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ STOKROTKA NA ROK 2012 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ STOKROTKA NA ROK 2012 Świetlica środowiskowa ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni odpowiedzialne Efekty l. Wszyscy jesteśmy współgospodarzami szkoły - właściwe pełnienie dyżurów - utrzymywanie porządku w szkole - naprawianie

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY I INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ /2011

PROJEKTY I INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ /2011 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ /2011 Dzień Babci i Dziadka Obchody Dnia Babci i Dziadka z udziałem dzieci ze szkół podstawowych - przestawienie teatralne dla seniorów w wykonaniu najmłodszych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY - OGNISKA TERAPEUTYCZNEGO, Typ; A, B, C 32-048 Jerzmanowice 371B,Gmina Jerzmanowice- Przeginia Regulamin Organizacyjny ŚDS - OT (domu ), określa zadania

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE.

PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE. PROGRAM PRZYGOTOWANIA WYCHOWANKA INTERNATU DO SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE. Programem objęty jest każdy wychowanek w momencie przyjścia do internatu. Jest to program długofalowy. Obejmuje

Bardziej szczegółowo

SUO Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

SUO Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze SUO Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Rozporządzenie MPS z 2005r. Zgodnie z zapisami

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku. Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia 2015 roku Program aktywizująco wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych Spis treści: Listopad 2015 I. Wstęp.. 3 II. Opis problemu... 4 III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W NIEBOCKU 2015-2018 1 Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DZIAŁALNOŚCI

PROGRAMY DZIAŁALNOŚCI PROGRAMY DZIAŁALNOŚCI Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia będącym formą pomocy społecznej. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej a także integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŚWINOUJŚCIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im S. Jachowicza w Furmanach. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.

PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im S. Jachowicza w Furmanach. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy. PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im S. Jachowicza w Furmanach Rok szkolny 2015/2016 Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy. 1. Organizacja pracy świetlicy. - Zapoznanie z regulaminem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH ZA ROK 2007 1 I. Stan zarejestrowanych podopiecznych Głusi Sł. Słyszący Ogółem T.O. Gniezno 32 77 109 T.O. Jarocin 66 15 81 T.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS I-III Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zadań szkoły. Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z planem pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy

SPRAWOZDANIE. I. Realizacja zadań własnych gminy wynikających z Ustawy DA. 0321-10/14 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY za 2013 rok zgodnie z art.179 USTAWY z dnia 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ I. Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in:

Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in: Pomoc na rzecz osób starszych świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obejmuje m.in: 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (opieka, pielęgnacja, pomoc w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r.

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Zadania opiekuńczo wychowawcze i formy ich realizacji Cel ogólny Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Organizacja pracy Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy Umowa o pracę, 8 godz. dziennie. Staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi 8 lat 9 miesięcy WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROPONOWANYCH FORM WSPARCIA, WRAZ Z PODANIEM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DO ICH PROWADZENIA I STAŻU PRACY Z UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PRZATÓWKU

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16

Koncepcja pracy na lata 2011/ /16 Koncepcja pracy na lata 2011/12 2015/16 Wizja przedszkola Przedszkole nr 10 im. Misia Uszatka jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu. Nasze przedszkole:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE

STATUT DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia STATUT DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOCHACZEWIE Sochaczew 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

IV. Struktura organizacyjna OPS

IV. Struktura organizacyjna OPS IV. Struktura organizacyjna OPS DYREKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY DZIAŁ ADMINISTRACYJNY DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RADCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczeń ma poczucie bezpieczeństwa w szkole i dba o własne zdrowie. Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Realizator Termin 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY IM. JANA PAWŁA II W LISKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych - typ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE

OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE OBSZAR I - INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE 1. Niewystarczająca liczba osiedlowych klubów seniora; 2. Niewystarczające zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym transportu do placówek dziennego pobytu;

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej

RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy KLASA I. Kształtowanie poczucia więzi klasowej RAMOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ w Technicznych Zakładach Naukowych opracowany przez Zespół Wychowawczy Główne kierunki Organizacja zespołu klasowego Integracja społeczności klasowej KLASA I Zapoznanie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: REGULAMIN Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym działającego w Warszawie ul. Górska 7 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Jarocinie. Komisja Spraw Społecznych. Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r.

Rada Miejska w Jarocinie. Komisja Spraw Społecznych. Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r. Rada Miejska w Jarocinie Komisja Spraw Społecznych Informacja o działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jarocinie za I kwartał 2015 r. I. STRUKTURA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

Bardziej szczegółowo

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/305/2009 Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 1 Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem dziennego wsparcia. Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy klas III

Plan wychowawczy klas III 1. SFERA INTELEKTUALNA Plan wychowawczy klas III 1. Wspieranie rozwoju uczniów, zapewnienie każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego możliwości. Motywowanie i kształtowanie właściwej postawy wobec nauki

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku

Dom Pomocy Społecznej we Włocławku Dom Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Nowomiejska 19 87-800 Włocławek tel. (54) 412-13-20 tel./fax: (54) 232-26-67 INICJATYWY NA RZECZ OSÓB STARSZYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁOCŁAWKU PROJEKT I SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości poniżej 200 000 euro Lędziny dnia 14.03.2013r. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo