VIII. Działalność ośrodków wsparcia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII. Działalność ośrodków wsparcia"

Transkrypt

1 VIII. Działalność ośrodków wsparcia Osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia, może być także przyznany posiłek. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, zakres usług w nim świadczonych jest zróżnicowany. Przesłankami przyznania pomocy w ośrodku wsparcia jest wiek, choroba lub niepełnosprawność. W strukturze Ośrodka w roku sprawozdawczym działały trzy ośrodki wsparcia: 1) Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 2) Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 3) Środowiskowy Dom Samopomocy Pod wierzbami przy ul. Astronautów Dzienne Domy Pomocy Celem działalności Dziennych Domów Pomocy z siedzibami: przy ul. Robotniczej 15 oraz przy ul. Potrzebnej 10, będących ośrodkami wsparcia o zasięgu lokalnym, kierujących działania do osób, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagały wsparcia osób drugich, było udzielanie pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, sprawowanie częściowej opieki, stymulowanie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych i niepełnosprawnych. Dzienne Domy Pomocy zapewniając pomoc w formie podstawowych świadczeń opiekuńczych uwzględniających zakres i potrzeby podopiecznych oraz prowadząc działania zmierzające do ich aktywizacji, organizacji czasu wolnego w placówce i poza nią, służyły utrzymaniu osób starszych i niepełnosprawnych jak najdłużej w ich miejscu zamieszkania i stanowiły istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. Realizowane zadania w Dziennych Domach Pomocy prowadzące do aktywizacji podopiecznych w różnych sferach: społecznej, intelektualnej i fizycznej, dawały możliwość przeżywania okresu mniejszej sprawności w integracji z innymi, a nie na marginesie życia społecznego i kulturalnego. Osobami uzyskującymi pomoc w Dziennym Dom Pomocy przy ulicy Potrzebnej 10, co wiązało się z lokalizacją ośrodka, były osoby z rejonu urbanizacyjnego dzielnicy Włochy określanego jako Stare i Nowe Włochy, a Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Robotniczej 15 skupiał głównie, choć nie tylko, osoby z rejonu Okęcia. Osoby kierowane do DDP to w większości osoby starsze, które z powodu obniżenia sprawności psychofizycznej wymagały wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, mające problemy z samodzielną organizacją życia codziennego, organizacją czasu wolnego czy pozostające w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, bytowej, mieszkaniowej. Za najczęściej występujące problemy u osób kierowanych do DDP i wskazywane przez nie, należało uznać: - trudności występujące w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej (ograniczenie możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem np. samodzielnym przygotowywaniem posiłków, zwłaszcza ciepłych, odpowiednio skomponowanych pod względem ilościowym i jakościowym, wykonywaniem zakupów, załatwianiem spraw w placówkach służby zdrowia, urzędach), 99

2 - pogorszenie sytuacji materialnej zwłaszcza wtedy, gdy nie pozwala to na realizację podstawowych potrzeb (spadek realnej wartości świadczeń społecznych ), co istotnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa, - poczucie osamotnienia związane z utratą osób bliskich lub wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, patologii życia rodzinnego, konfliktów, oddalenia w przestrzeni geograficznej lub społecznej, -trudności w organizacji czasu wolnego wynikające z braku umiejętności w tym zakresie lub braku możliwości jego wykorzystania według upodobań, -wycofywanie się ze spraw innych ludzi i otoczenia i ograniczenie różnych życiowych planów co do własnej osoby, przede wszystkim w zakresie codziennej egzystencji, -narastające trudności w zaspokajaniu potrzeby własnej wartości, społecznej aprobaty i uznania ze strony innych (bliskich i obcych osób), -trudności występujące w codziennym funkcjonowaniu w związku z trudnymi warunkami mieszkaniowymi. W okresie sprawozdawczym, z usług opiekuńczych realizowanych w Dziennych Domach Pomocy skorzystało łącznie 70 osób, w roku poprzednim 71 osób. Tabela Nr 28 Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy Ośrodka zlokalizowanych pod adresami: ul. Robotnicza 15 i ul Potrzebna 10 w roku 2009 r.: DDP UL. POTRZEBNA 10 DDP UL. ROBOTNICZA 15 MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB I 24 I 30 II 26 II 30 III 28 III 29 IV 26 IV 31 V 26 V 30 VI 26 VI 28 VII 27 VII 28 VIII 28 VIII 30 IX 29 IX 31 X 29 X 29 XI 31 XI 28 XII 30 XII 27 RAZEM 330 : 12 MIESIĘCY = RAZEM 351:12 MIESIĘCY = Średnio miesięcznie 27,5 osoby Średnio miesięcznie 29,25 osoby 100

3 Tabela Nr 29 Średnia ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych w Dziennych Domach Pomocy Ośrodka zlokalizowanych pod adresami: ul. Robotnicza 15 i ul Potrzebna 10 w roku 2010 r. : DDP UL. POTRZEBNA 10 DDP UL. ROBOTNICZA 15 MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB MIESIĄC ILOŚĆ OSÓB I 28 I 26 II 27 II 28 III 27 III 29 IV 28 IV 30 V 27 V 30 VI 28 VI 31 VII 28 VII 31 VIII 28 VIII 32 IX 27 IX 30 X 29 X 30 XI 29 XI 30 XII 28 XII 29 RAZEM 334 : 12 MIESIĘCY = RAZEM 356:12 MIESIĘCY = Średnio miesięcznie 27,8 osoby Średnio miesięcznie 29,66 osoby Odpłatność za usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, realizowane w ośrodkach wsparcia: Dziennych Domach Pomocy uzależniona jest od dochodu pensjonariusza (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/ 843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st Warszawę w zakresie zadań własnych gminy. Tabela Nr 30 Wysokośc odpłatności ponoszona przez pensjonariuszy (wyrażona w procentach) za usługi opiekuńcze w DDP w roku Procent odplatności Ilość osob ponosząca określoną odpłatność % 0% bezpłanie 5% 10 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Pełna odpłatność za 8 godzin usług (w tym 2 posiłki) wynosiła w roku zł, co miesięcznie dawało kwotę 297 zł (przy pełnej miesięcznej frekwencji tj. 22 dni). Usługi w Dziennych Domach Pomocy świadczone były w zakresie podstawowym, gdzie 101

4 odpłatność naliczana była po kosztach wyżywienia. Wysokość kosztów za śniadania i obiady była wynikiem postępowania przetargowego. W okresie sprawozdawczym pełną odpłatność ponosiło 17 osób (dochód powyżej kwoty zł tj. 211% kryterium dochodowego, dla osób prowadzacych jednoosobowe gospodarstwa domowe, ustalonego przez ustawę o pomocy społecznej wynoszącego aktualnie 477 zł). Bezpłatnie z usług DDP korzystały 32 osoby (dochód poniżej kwoty zl tj. 150 % kryterium dochodowego, dla osób prowadzacych jednoosobowe gospodarstwa domowe, ustalonego przez ustawę o pomocy społecznej- tj. 477 zł). Tabela Nr 31 Struktura w/g wieku i płci osób korzystających z usług opiekuńczych w DDP ul. Potrzebna 10 i ul. Robotnicza 15 w roku 2010 L.P WIEK PODOPIECZNYCH ILOŚĆ OSÓB Kobiety Mężczyźni Ogółem 1. OD R.Ż OD R.Ż OD R.Ż OD R.Ż POWYŻEJ 80 R.Ż Razem: 38 Razem: Tabela Nr 32 Sytuacja rodzinna osób korzystających z usług opiekuńczych w DDP w roku 2010 L.P 1. ILOŚĆ OSÓB SAMOTNYCH LUB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWE GOSPODARSTWA DOMOWE 67 3 ILOŚC OSÓB POZOSTAJĄCYCH W RODZINIE 102

5 Tabela Nr 33 Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem stopna niepełnosprawności L.P STOPIEŃ NIEPEŁNOSPAWNOŚCI /GRUPA INWALIDZKA 1. Znaczny / I grupa inwalidzka Umiarkowany / II grupa inwalidzka Lekki / III grupa inwalidzka 6 ILOŚĆ OSÓB Tabela Nr 34 Charakterystyka pensjonariuszy DDP pod względem wybranych problemów zdrowotnych, wymagających leczenia specjalistycznego L.P RODZAJ LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO ILOŚĆ OSÓB 1. Poradnia neurologiczna ( leczenie stanów poudarowych, powypadkowych z uszkodzeniami CUN, choroby Alzhiemera ) 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego ( depresje, schizofrenia i inne schorzenia) 3. Poradnie Pulmonologiczne (gł. przewlekla obturacyjna choroba płuc -POCHP) Tabela Nr 35 Stan zatrudnienia w Dziennych Domach Pomocy i charakterystyka pracownikow w/g stażu pracy w pomocy spolecznej i wykształcenia L. P Stanowisko Ilość pracowników Ilośc etatów Staż pracy w pomocy społecznej Wyksztalcenie Praktyka zawodowa 1. Kierownik lat wyższe + podyplomowe: organizacja pomocy społecznej 6 letnia praktyka w zawodzie pracownika socjalnego ( ost. na stanowisku st. specjalista pracy socjalnej) 2. Instruktor terapii zajęciowej lat 1. średnie, podyplomowe studium o specjalności : pracownik socjalny oraz terapeuta zajęciowy 103

6 3. Opiekun/ starszy opiekun lat 2. 5 lat 2. wyższe: pedagogika resocjalizacyjna + podyplomowe studium terapii zajęciowej 1.średnie + podyplomowe studium w zakresie asystent osoby niepełnosprawnej lat 4. Pomoc kuchenna lat 2.wyższe- praca socjalna, praktyka w zawodzie pracownik socjalny ( ost. na stanowisku; st. pracownik socjalny) 1.średnie roku 2. podstawowe + kurs opiekun osób niepełnosprawnych Dzienne Domy Pomocy w roku 2010 realizowały następujące, regulaminowe zadania: 1. zapewniały dzienny pobyt oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad), 2. świadczyły podstawowe usługi opiekuńcze (obejmujące pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych: posiłki, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, pomoc w rozwiązywaniu bieżących spraw życia codziennego). 3. realizowały świadczenia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne służące aktywizacji społecznej, intelektualnej, psychicznej i fizycznej podopiecznych Dzienne Domy Pomocy w omawianym okresie sprawozdawczym prowadziły szereg działań w zakresie aktywizacji podopiecznych poprzez organizację imprez okolicznościowych, integracyjnych, uroczystości, pogadanek różnotematycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, wyjść do muzeów, kina, teatru czy poprzez organizację wystaw prac wykonywanych podczas zajęć w DDP. W ramach integracji ze społecznością lokalną wzorem lat poprzednich odbywały się spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkola mające na celu m. in. zwiększenie poczucia przydatności społecznej seniorów, niwelowanie negatywnych postaw wobec osób starszych i szeroko pojętą integrację- łamanie barier międzypokoleniowych. Ponadto pensjonariusze uczestniczyli w licznych imprezach integracyjnych organizowanych przez inne warszawskie ośrodki wsparcia. 104

7 W ramach realizacji świadczeń rekreacyjnych zorganizowano: -wyjazd (całodzienny) do Tarczyna- Duki do gospodarstwa agroturystycznego firmy DANA z siedzbą przy ul. Rękodzielniczej 17A ( udostępnionego DDP bezpłatnie), -wyjazd do lasu (Magdalenka)- silwoterapia czyli metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. -wycieczki piesze po okolicy ( m.in. Park Kombatantów, miejsca Pamięci Narodowej ) -wycieczki po Warszawie (Łazienki Królewskie, Ogród Saski, Stare Miasto, Park Żołnierzy Radzieckich, Park Szczęśliwicki,), - liczne imprezy ogródkowe z grillem np. Powitanie lata, Pożegnanie lata - cykliczną imprezę o charakterze integracyjno- rekreacyjnym pod nazwą Spartakiada 2010 w siedzibie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Robotniczej 15 z udziałem ok. 65 pensjonariuszy ośrodków wsparcia ( w tym z podopiecznymi DDP z Ursusa), gdzie uczestnicy wzięli udział w licznych konkurencjach sportowych ( m.in. rzut do tarczy, rzuty do celu woreczkami z grochem, kozłowanie piłką), a zwycięzcy zostali uhonorowani medalami i dyplomami oraz nagrodami. Podczas imprezy uczestnicy mogli posilić się przysmakami z grilla oraz degustować domowe wypieki przygotowane w DDP. - wyjścia do Bowling Center w Galerii Mokotów, gdzie podopieczni za symboliczną złotówkę mogli podnosić swoją kondycję fizyczną podczas gry w kręgle, mając również okazję do integracji z podopiecznymi innych ośrodków wsparcia. W ramach realizacji świadczeń kulturalnych organizowano: wyjścia do kina (Cinema City Mokotów) - "Randka w ciemno", "Hel", "Święty interes"; Śluby Panieńskie, IMAX-" Afrykańska dżungla" wyjście do teatru (teatr Buffo "Metro"), wyjścia do muzeów: Kolejnictwa, Fotoplastikon- Zapomniane Niemcy w trójwymiarze, Dom Spotkań z Historią- na wystawę "Cztery pory Gierka", "Nie mamy tu miasta trwającego"- wystawa plenerowa, wyjście do Kościoła Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Miodowej 13- oglądanie słynnej Szopki Bożonarodzeniowej. koncerty, spotkania wokalno- poetyckie, wokalno- literackie: koncerty okolicznościowe: koncert (charytatywny) w wykonaniu Jacka Boduły ( autora i kompozytora wielu piosenek i pieśni, autora wierszy, którego twórczość nagradzana była podczas licznych przeglądów) pn. Opłatkowe życzenia, koncert (charytatywny) w okresie bożonarodzeniowym Magia świąt Bożego Narodzenia w wykonaniu kabaretu Filipa Borowskiego "Filip z konopi,,, "Rozważania Wielkopostne" koncert ( charytatywny) z udziałem chórzystki Elżbiety Bogdańskiej i Zofii Józefowicz, polonistki, autorki wielu wierszy zamieszczanych w antologiach i czasopismach, autorki tomiku Widzenie świata, koncert zespołu Jeden rytm, jeden świat działającego przy ŚDS Bemowo podczas imprezy integracyjnej w DDP przy ul. Robotniczej 15 dla ośrodków wsparcia, mini koncert utworów F.Chopina w wykonaniu muzyka, pianisty, kompozytora prof. Aleksandra Żukowskiego (znanego z występów z Hanną Bielicką w podwieczorkach przy mikrofonie) zorganizowany w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Koncert poprzedził wykład polonostki Z. Józefowicz "Chopin znany i nieznany". 105

8 spotkania muzyczne i wokalno-poetyckie: Szlagiery znane i lubiane, Cieszmy się magią Świąt Bożego Narodzenia z udziałem muzykapianisty, kompozytora prof. Aleksandra Żukowskiego oraz poety, prawnika, wiceprezesa warszawskiego Oddzialu Stowarzyszenia Autorów Polskich- Jana Rychnera, Stare niezapomniane melodie z udziałem chórzysty S. Błońskiego, " 92 Rocznica Odzyskania Niepodległości' z udziałem polonistki Z. Józefowicz oraz muzyka z Ukrainy, spotkanie okolicznościowe Wspomnienie o Janie Pawle II w piątą rocznicę śmierci - spotkania autorskie - z Panią Wandą Stańczak (prezesem warszawskiego Oddziału II Stowarzyszenia Autorów Polskich, dziennikarką, poetką, członkinią klubu literackiego Metafora, twórczynią kabaretu Pół- Serio, którego występy podopieczni DDP mogli niejednokrotnie oglądać), wieczorki poezji: prezentacja poezji polskich twórców m.in : L. Staffa, K. I. Gałczyńskiego, J. Przybosia, J.Lechonia, ks. J. Twardowskiego. Prezentacja poezji odbywała się w ramach spotkań przygotowywanych przez instruktorów terapii zajęciowej z udziałem niektórych podopiecznych lub przy udziale zaproszonych gości (m. in. polonistki p. Zofii Józefowicz,). Podczas Popołudniowych spotkań z poezją prezentowano m. in. twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, także poezję nawiązującą do aktualnych rocznic, wydarzeń, pory roku itp.: np. poezja patriotyczna, poezja o tematyce jesiennej- "Jesień w przyrodzie i jesień życia", poezję wielkopostną, bożonarodzeniową, poezję miłosną " Nazbieram gwiazd naręcze" itp. projekcje filmów DVD, video (filmy przyrodnicze, historyczne, obyczajowe, biograficzne): "Opowieść wigilijna", " Jan Pawel II. Wielki papież, który tworzył historię", "Listy do Julii", "Rejs", "Album rodzinny"," Porwanie", "Serce pod kontrolą" w/g powieści D. Steel, " Ile waży koń trojański", " Tam i z powrotem", " Poszukiwany, poszukiwana", " Ostatnia akcja", " Rozwód po włosku"," Dziewczyny do wzięcia", " Jak rozpętalem II wojnę światową", " Miłość od pierwszego kliknięcia", " Propaganda PRL-u", " Świat, który nie może zaginąć", " Okrutni łowcy", " Tajemniczy świat nietoperzy", " Homo-sapiens", bigraficzne : " Bill Gates", " Vincent van Gogh", " Leonardo da Vinci"," Nelson Rockefeller", Wolfgang Amadeusz Mozart", " Mahatma Gandhi", " Krzysztof Kolumb", " Picasso". imprezy okolicznościowe np. Dzień Babci i Dziadka, Integracyjny Bal Karnawałowy, Walentynki, Impreza Ostatkowa, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dni Seniora, Andrzejki, Spotkania Opłatkowe, Spotkanie Sylwestrowe, spotkania związane z rocznicami narodowymi. Na szczególną uwagę wśród organizowanych przez Dzienne Domy Pomocy imprez zasługują coroczne spotkania integracyjne organizowane w ramach cyklu Łamiemy bariery międzypokoleniowe, które odbywały się z okazji Dnia Babci i Dziadka (integracja z dziećmi z Państwowego Przedszkola nr 77 Akademia Pana Kleksa przy ul. Potrzebnej 16, które odwiedziły pensjonariuszy w placówce i przygotowały dla nich wspaniały program artystyczny i własnoręcznie wykonane upominki) oraz z okazji Dnia Dziecka. Kilkuletnia współpraca z placówkami oświatowymi w powyższym zakresie owocuje coraz ściślejszą integracją seniorow z dziećmi. W ramach omawianego cyklu odbyło się również coroczne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK,,Garłuch" przy ul. Malowniczej 31, gdzie 106

9 uczniowie zaprezentowali ciekawy program artystyczny z okazji święta Babć i Dziadków, który sprawił wiele radości seniorom. Imprezy z okazji Dnia Dziecka organizowane w DDP w programie miały m. in. przygotowaną przez pensjonariuszy inscenizację utworu Jaś i Małgosia inaczej ze scenografią przygotowywaną podczas terapii zajęciowej. Przesłaniem przygotowanego przedstawienia było propagowanie zdrowego stylu odżywiania się. Dla dzieci przygotowano również drobne upominki, wykonane na zajęciach plastycznych w placówkach. W DDP przy ul. Robotniczej 15 odbyły się dwa spotkania z dziećmi z okazji ich święta tj. uczniami SP nr 87 przy ul. Malowniczej 31 oraz z uczniami z mokotowskiej SP nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2, natomiast w DDP przy ulicy Potrzebnej 10, odbyło się spotkanie z przedszkolakami z Akademii Pana Kleksa. Dzieci ze SP nr 271 odwiedziły również podopiecznych w DDP przy ul. Robotniczej 15 i zaprezentowały urozmaicony program artystyczny pn. Pożegnanie zimy. Ponadto w ramach omawianego cyklu "Łamiemy bariery międzpokoleniowe" w DDP przy ul. Robotniczej 15 odbyło się spotkanie integracyjne z dziećmi ze Szkoly Podstawowej Nr 88 im. Gabriela Narutowicza przy ul. Radarowej 4B pn. "Spotkanie z Fryderykiem" podczas, którego dzieci zaprezentowaly przedstawienie nawiązujące do obchodów Roku Chopinowskego oraz spotkanie karnawałowe O uśmiech dla innych z interaktywnym programem artystycznym. W ramach powyższego cyklu oraz integracji ze społecznością lokalną podopieczni DDP brali udział w profilaktycznym programie "Miedzypokoleniowy festiwal wydarzeń pozytywych" wraz dziećmi i młodzieżą z dzielnicy Włochy, celem którego była integracja środowiska lokalnego poprzez wspólne przygotowanie wydarzenia scenicznego "Międzypokoleniowe Jasełka 2010", tworzenie ozdób choinkowych i świątecznych, promowanie zdrowych wzorców spędzania wolnego czasu oraz zmianę stereotypów w postrzeganiu osób starszych oraz dzieci i młodzieży. - wystawy prac plastycznych wykonywanych w ramach zajęć plastycznych, będących jedną z metod terapii zajęciowej ( arteterapia ): *wystawa dorobku artystycznego podopiecznych DDP w Urzędzie Dzielnicy Włochy podczas obchodow Tygodnia Integracj Społecznej i Walki z Ubóstwem (V 2010), * wystawa prac plastycznych podczas obchodów Międznarodowego Dnia Osób Starszych Jarmark kreatywności organizowany przez stowarzyszenie mali bracia Ubogich w Ogrodzie Saskim (X 2010), * wystawa dorobku artystycznego DDP podczas uroczystości z okazji Dnia Seniora w Klubie IKAR (X 2010), *wystawa prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej podczas finału programu Miedzypokoleniowy festiwal wydarzeń pozytywych" tj. wystawienia przedstawienia Jasełkowego w Artystycznym Domu Animacji ADA przy ul. ks. Juliana Chrościckiego 14 (XII 2010) * wystawa prac plastycznych pensjonariuszy DDP przekazynych Studenckiemu Biuru Wolontariatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Szczęśliwickiej 36, które stanowiły wsparcie akcji charytatywnej, z której dochód został przeznaczony na rzecz Ośrodka dla Niewidomej młodzieży w Sudanie. -prelekcje W ramach współpracy DDP z Działem Oświatowym Zamku Królewskiego podopieczni DDP mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych nieodpłatnie przez Panią Różę Billip - historyka sztuki pt.: 107

10 * Zamek Królewski w Warszawie * Przybliżenie historii Łazienek, najważniejsze zabytki parku - prelekcja plenerowa * Inowrocław i okolice, zabytki i przyroda * Boże Narodzenie w sztuce Ponadto w ramach współpracy z Działem Specjalistycznym Ośrodka podopieczni wysłuchali prelekcji prowadzonej przez konsultanta d/s przemocy nt. Przemoc w rodzinie, formy przemocy, zagrożenia zewnętrzne. wyjścia na imprezy integracyjne o charakterze kulturalnym, okolicznościowym do zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, szkół oraz na imprezy organizowane przez OPS Włochy np. na: * Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora do Dziennego Domu Pomocy Społecznej działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów * spotkanie z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez Dzienny Dom Pomocy działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, * spotkanie z cyklu Nie bójmy się jesieni zorganizowane przez Dzienny Dom Pomocy działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, * spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 * Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez OPS Włochy w Klubie Ikar * Spotkanie Bożonarodzeniowe zorganizowane przez OPS Włochy w Klubie Ikar W ramach realizacji świadczeń edukacyjnych organizowano: - konkursy tematyczne: wiedzy przyrodniczej, sprawności manualnej, związków frazeologicznych języka polskiego, wyrazów trudnych, synonimów i antonimów, kolęd, haseł krzyżówkowych, wiedzy ogólnej, przysłów. Organizowane konkursy przygotowywane były przy uwzględnieniu zróżnicowanych możliwości intelektualnych uczestników, zawierały pytania różniące się stopniem trudności. Zwycięzcy konkursów otrzymywali nagrody. Konkursy oprócz przekazu dydaktycznego, spełniały ważną rolę w aktywizacji społecznej uczestników np. pozwalały niwelować onieśmielenie, niepewność przy wystąpieniach przed grupą, pozwalały lepiej uwierzyć we własne możliwości. pogadanki z zakresu profilaktyki prozdrowotnej m.in: " Udaremnić udar" " Zaburzenia snu, co jest ich przyczyną" "Przyczyny nadmiernego łzawienia oczu" "Ubiegnij problem niedotrzymania moczu" "Najczęstsze powikłania cukrzycy i ich profilaktyka" " Wszystko o cholesterolu" 108

11 "Wszystko o meteoropatii" "Główne grzechy żywieniowe" "Naturalnie wzmocnij organizm" "Zdradliwe paciorkowce- angina to bardzo groźna choroba" " Stopy do naprawy- halluksy" "Pielęgnacja skóry w starszym wieku" "Niedobory żywnościowe w starszym wieku" "Leki groźne dla wątroby" "Co sygnalizuje ból w podbrzuszu" " Idzie wiosna a ja opadam z sił" " O czym mogą świadczyć napady duszności" " Ludzie starsi i upadki' " Pielęgnacja stóp" " Infekcje i ludzie starsi" "Pielęgnacja zębów jamy ustnej" "Obrzęki objawem rożnych chorób" " Zakrzepica żylna -choroba przyszłości" " Co wiemy o układzie nerwowym człowieka " " Spokojnie to tylko nerwica" " Znaczenie ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia fizycznego, umysłowego" "Kręgosłup zmienia się z wiekiem" "Choroby nerek i pęcherza moczowego" " Jak zapobiegać bólom krzyża" " W świecie schizofrenii" " Prawdy i mity o zawale serca" "Bądź dobrej myśli pozytywne myślenie sprzyja zdrowiu i zdrowieniu" "Moc nowalijek- zdrowe czy nie" " Gdy mózg zawodzi" " Kobieta z żelaza- anemia przyczyną innych schorzeń" "Chorzy od św. Walentego" " Dobry nastrój potrzebny od zaraz" " Co wiemy o układzie nerwowym człowieka" "Te przeklęte białe noce" "Gruźlica wciąż groźna" "Alergie" "Stres. Jak pokonać stres" "Tajemnice snu" "Pamiętaj o pamięci" Uzależnienie od papierosów- terapie antynikotynowe 18 powodów dla których powinno się rzucić palenie O czym świadczy świąd skóry Problem zgagi Homeopatia to nie magia Mocne kości do późnej starości Czy wiemy co jemy- rzecz o etykietach 5 sposobów na przejedzenie Czy wiesz co jesz " Gorzka prawda o słodkich oczach- cukrzyca" Miażdżyca. Nadciśnienie tętnicze Kleszcze- niebezpieczeństwo podczas leśnych spacerów Choroba Parkinsona Sok z brzozy- eliksir witalności Bakterie na ubraniach są groźne Coś o reumatyźmie 109

12 Co to jest stwardnienie rozsiane Jak skutecznie zapanować nad nerwami Prawdy i mity dotyczące higieny jamy ustnej w starszym wieku Pierwsza wizyta u neurologa czyli popękana siatka nerwów Jak uniknąć zaparć Witaj i żegnaj depresjo czyli jak sobie poradzić z przewlekłym smutkiem Oporne nadciśnienie Imbir lekarski Gorące napary na poprawę trawienia "Trudne życie hipochondryka" Pogadanki przygotowywane i prowadzone były przez instruktorów terapii zajęciowej w oparciu o Encyklopedię Zdrowia, Wielki Poradnik Medyczny, książki O czym wiedziały nasze babcie, Ziołowa apteka, Poradnik dla osób starszych i ich najbliższych- Zdrowie Seniora, czasopisma Żyj zdrowo i aktywnie, Żyjmy dłużej, Zdrowie, Świat zdrowia, Moda na zdrowie. Celem pogadanek było: - rozbudzenie zainteresowania tematyką własnego zdrowia, - zmotywowanie ludzi starszych do przejęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, -zwiększenie świadomości na temat zdrowia, jednostek chorobowych i schorzeń charakterystycznych dla wieku starszego, - zwrócenie uwagi na zależności występujące pomiędzy zdrowiem psychicznym a ogólną kondycją organizmu, - zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną, - wyrobienie nawyku regularnego wykonywania badań profilaktycznych, -uwrażliwienie seniorów na konieczność podejmowania działań mających na celu utrzymanie jak najdłużej dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. -spotkania (comiesięczne) z pielęgniarkami środowiskowymi z Przychodni Lekarskiej przy ul. Rejonowej 28/30 w DDP przy ul. Potrzebnej 10, podczas których udzielane były porady z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z możliwością skontrolowania poziomu cukru we krwi oraz wykonania pomiaru ciśnienia. Celem tych spotkań było zwrócenie uwagi na konieczność stosowania profilaktyki zdrowotnej, poszerzenie wiedzy medycznej, poprawa stanu psychofizycznego pensjonariuszy. -pogadanki (różnotematyczne) np.:"poznajemy historię wynalazków", "Porzekadła, maksymy sentencje, przysłowia mądrością narodów", " Kawa skąd pochodzi i dlaczego tak nam smakuje"" Hobby i zainteresowania jak wpływają na aktywność życiową", ' " 92 rocznica odzyskania Niepodległości". -wspólne czytanie prasy, w tym artykułów popularnonaukowych, fragmentów leksykonów, książek np.: "Polskie tradycje doroczne", "Encyklopedia dla ciekawskich"," Opowiadania wigilijne", "Opowiadania szkolne", "Miasta Polski", "Zamki na kresach", "Anegdoty i facjacje o ludziach wielkich i sławnych", "Jak to się dzieje w przyrodzie", "Fryderyk Chopin poeta fortepianu", " Zwyczaje w domu polskim", czytanie artykułów z tygodników " Z życia wzięte", " Sukcesy i porażki", miesięcznika psychologicznego Charaktery, "Mitologie świata", " 100 cudów świata". "Księga faktów", "Czy niedźwiedzie polarne sa samotne i 101 intrygujących pytań", "Mój słownik PRL-u", "Absurdy PRL-u", " Co, gdzie, kiedy poraz pierwszy". 110

13 - zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier edukacyjnych (Omnibus, Milionerzy, Eureko, ja to wiem, Trivial Pursuit- Genus Edition itp.) oraz słowników : Wyrazów obcych i trudnych, Antonimów i synonimów, frazeologicznego. Celem zajęć było wzbogacanie wiedzy, doskonalenie czynności poznawczych. - wspólne rozwiązywanie krzyżówek Zajęcia edukacyjne prowadzone w placówkach umożliwiały seniorom odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz prowadziły do poszerzania i zdobywania wiedzy. 4. prowadziły terapię zajęciową Terapia zajęciowa prowadzona w Dziennych Domach Pomocy, której celem była aktywizacja pensjonariuszy, była działaniem wielokierunkowym prowadzącym do usprawnienia psychicznego i fizycznego danego podopiecznego. Przy organizacji zajęć aktywizujących uwzględniano potrzeby, zainteresowania oraz możliwości pensjonariuszy. W prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy terapii zajęciowej wykorzystywano następujące formy pracy w procesie aktywizacji: terapię grupową polegającą na wykonywaniu zadań przez kilka osób. Grupy liczyły od 2 do 6 osób. terapię zajęciową zbiorową wszyscy podopieczni poddawani byli tym samym oddziaływaniom jednocześnie lub wykonywali te same zadania. terapię indywidualną- podopieczny wykonywał zadania, pracę przygotowaną specjalnie dla niego. Terapia tego rodzaju prowadzona była w szczególności w odniesieniu do osób, które wymagały specyficznych oddziaływań z uwagi na określony stan psychofizyczny ( np. do osób z chorobą Alzheimera, do osób po przebytym udarze czy osób o znacznie obniżonym stanie psychofizycznym). W terapii zajęciowej prowadzonej w Dziennych Domach Pomocy stosowano zarówno formy audytoryjne czyli takie w których podopieczni są widzami, biernymi odbiorcami, jak i formy aktywizujące czyli takie, w których podopieczni aktywnie uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych. Terapia zajęciowa w DDP realizowana była w następujących formach: - plastykoterapii -zajęcia plastyczne (kółko plastyczne)-terapii za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych. Podczas zajęć kółka plastycznego wykorzystano różne techniki plastyczne m.in. malowanie na szkle, prace z masą solną, decoupage, kolaż, papieroplastyka, rysowanie, malowanie z wykorzystaniem różnego rodzaju farb, papier mache, rękodzieło, ikebana, zdobnictwo, origiami modułowe itp. Podczas zajęć plastycznych wykonywano dekoracje, w tym scenografie do imprez okolicznościowych organizowanych w placówkach. -muzykoterapii- terapii polegającej na wykorzystaniu muzyki lub jej elementów do celów terapeutycznych : słuchanie muzyki, śpiewanie, wystukiwanie rytmu. Organizowane zajęcia muzykoterapeutyczne miały pozytywny wpływ na nastrój, stan emocjonalny, zaburzenia zachowania oraz interakcje społeczne uczestników, uczyły relaksacji wiążącej się z obniżeniem napięcia mięśniowego, prowadziły do poprawy wydolności oddechowo-krążeniowej, psychicznej i ruchowej. Słuchanie muzyki połączone było z dyskusją na temat jej treści i przekazu. Podczas zajęć muzykoterapeutycznych słuchano m.in.: 1. utworów F. Chopina (m.in. w wykonaniu R. Blechacza), 111

14 2. utworów J. Starussa (przybliżenie sylwetki kompozytora), 3. utworów Hanki Ordonówny (wraz z prezentacją sylwetki artystki), 4. melodii i pieśni, piosenek rosyjskich i włoskich, 5. piosenek biesiadnych, ludowych, piosenek o tematyce wojennej, żołnierskiej, pieśni patriotycznych, o miłości, kolęd, 6. utworów w wykonaniu A. German, J. Połomskiego, I. Santor, S. Przybylskiej, H. Frąckowiak, S. Krajewskiego, K. Krawczyka, M. Wojnickiego, B. Meca, K. Klenczona, M. Mathieu, Paul Anka, wraz z przybliżeniem not biograficznych artystów, 7. piosenek Marka Grechuty w wykonaniu M. Bajora, 8. utworów A. Osieckiej, 9. pieśni wielkopostnych, 10. muzyki relaksacyjnej. Ponadto oprócz omówionych wyżej zajęć prowadzonych przez instruktorów terapii zajęciowej w obu placówkach DDP okresie od X do XII odbywały się cotygodniowe zajęcia muzyczne prowadzone przez wolontariusza (o wykształceniu muzycznym) obejmujące: wspólny śpiew pieśni i piosenek (o różnej tematyce np. o Warszawie, patriotyczne, ludowe, biesiadne) przy akompaniamencie gitary, keybord'u. naukę tekstów piosenek (wykonano śpiewniki dla każdego uczestnika zajęć) Zajęcia będą kontynuowane w roku przyszłym (również nieodpłatnie). -biblioterapii, czyli terapii z wykorzystaniem książek, publikacji literackich, poezji, albumów. Zastosowanie książki (odpowiednio dobranej lektury) jako środka oddziaływania terapeutycznego, wpływało na proces asymilacji wartości psychologicznych, estetycznych i społecznych. Celem tego oddziaływania terapeutycznego podczas pracy w DDP było również rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nowego spojrzenia na świat, podanie wzorów do myślenia, przeżywania i zachowania. Ponadto zajęcia biblioterapeutyczne przyczyniały się do wzrostu wiary w pokonywanie trudności; oddziaływały w kierunku zmiany obrazu samego siebie; przeciwdziałały niepożądanym emocjom (osłabieniu ich lub wygaszeniu),wzbudzały emocje wpływające korzystnie na samopoczucie, wpływały pozytywnie na poczucie własnej wartości odbiorców. Podczas zajęć wykorzystywano różne publikacje m. in.: - Po sezonie", J. Majewski czytanie powieści - Pamiętny rok", R. Anthony czytanie powieści - Opowiadania letnie a nawet gorące - czytanie opowiadań - Byli i będą - M. Rodziewiczówna- czytanie powieści - Zabawy poufne - A. Osiecka - Zbędnik inteligenta - E. Sarnacka- Mohoney - Kwiat magnoli - H. Mniszkówna - Bajki miejskie - S. Domagalska - Moralność Pani Dulskiej - G. Zapolska- czytanie komedii - Odnalezieni. Prawdziwe historie adoptowanych", A. Kamińska- czytanie opowiadań - Opowiadania pełne pasji", U. Przasnyk- czytanie opowiadań - Helena w stroju niedbałem, S. Wiechecki - Pan Bóg ma poczucie humoru, M.Ange Pompignoli 112

15 - Balsam dla duszy, jeszcze więcej opowieści otwierających serce i kijących duszę, J. Confield, U. Hansen - Balsam dla duszy seniora czytanie opowiadań - Słońce dla duszy czyli 100 zaskakujących historyjek mądrościowych, które każdy dzień czynią, choć trochę radośniejszym, N. Lechleitner - Jak czerpać radość każdego dnia, S.Ban Breathnach sekretów ludzi szczęśliwych, D. Niven - Moc pozytywnych słów, H. Urban powodów dla których warto żyć", W.Tiki - Oaza dla duszy czytanie opowiadań - Błędy i wybaczenia", J. Ofierski - wybrane artykuły z czasopism : Z życia wzięte, "Sukcesy i porażki". -słuchowisko A. Czechowa Pięknie, " " Stare wiedźmy", K. Kofty -choreoterapii, czyli terapii za pomocą tańca i ruchu. Prowadzenie zajęć choreoterapeutycznych odbywało się poprzez tańce i zabawy ruchowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości pensjonariuszy. Cele zajęć: -wzrost sprawności fizycznej i ruchowej, ćwiczenie poczucia rytmu i harmonii, -wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie, -stworzenie możliwości do odreagowania napięcia i stresu, -ergoterapii terapii, która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy i ruchu. Ta forma umożliwiała zainteresowanym realizowanie się w zakresie wykonywania drobnych prac użytecznych na rzecz DDP ( np. porządkowanie szaf z materiałami przeznaczonymi na terapię zajęciową, koszenie, grabienie trawy, liści w ogródku, itp.) i otoczenia ( innych pensjonariuszy). Ponadto w ramach oddziaływań ergoterapeutycznych prowadzone były zajęcia w formie kółka kulinarnego, podczas których pensjonariusze wspólnie przygotowywali różne potrawy ( dania ciepłe, sałatki, ciasta) i wspólnie degustowali. W ramach tego oddziaływania terapeutycznego pensjonariusze włączali się w pomoc w przygotowywanie dekoracji na imprezy organizowane w placówkach. Celem prowadzonej w placówkach ergoterapii było zwiększenie poczucia przydatności seniorów, wzrost sprawności psychofizycznej, usprawnienie manualne, pogłębienie relacji interpersonalnych. - terapii reminiscencyjnej- terapii polegającej na odwoływaniu się do przeżyć z przeszłości. Terapia ta poza oddziaływaniem na procesy poznawcze, wpływała również pozytywnie na nastrój, usprawniała zdolność komunikacji, zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. Innym celem prowadzonej w DDP terapii reminiscencyjnej był miły sposób spędzania czasu, bardzo lubiany przez pensjonariuszy. W ramach tej terapii prowadzone były spotkania z cyklu Dzielimy się wspomnieniami, opiniami, wrażeniami i Dawnych wspomnień czar, " Pokonuję trudności w moim życiu" np. Jak to było za czasów mojej młodości, "Najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia z mojego dziecinstwa i mojej młodości", " Szkoła jaką pamiętam", " Mój najpiękniejszy i najciekawszy urlop", "Najpiękniejszy bal mojej młodości". Ponadto ta forma terapii wpływała pozytywnie na podnoszenie poczucia własnej wartości na skutek przeglądu dobrych", silnych" momentów z własnej przeszłości pensjonariuszy oraz umożliwiała poznawanie pracownikom potrzeb psychicznych podopiecznych DDP. - terapii ruchem- zajęcia usprawniające ruchowo umożliwiały wzrost aktywności fizycznej. W Dziennych Domach Pomocy były prowadzone zajęcia ruchowe przy muzyce- 113

16 (metodą Klanzy, pedagogika zabawy) przez instruktorów terapii zajęciowej, którzy ukończyli w XII 2009 r. kursy w powyższym zakresie. - hilaroterapii czyli terapii śmiechem ( opowiadanie zabawnych historii, dowcipów) - zajęć świetlicowych prowadzonych w różnorodnych formach : treningów doskonalenia czynności poznawczych (pamięci, myślenia, spostrzegania, kojarzenia, koncentracji ) poprzez organizowanie zajęć z wykorzystaniem zabaw edukacyjnych typu: kalambury, gra w inteligencję, anagramy, sałata słowna, literowa, skojarzenia zgadnij kto to, 20 pytań, akrostychy, skojarzenia numerowe, zabawy ortograficzne, gugenkein oraz organizację quizów: wiedzy przyrodniczej, historycznej, ogólnej. Przy organizacji zajęć świetlicowych wykorzystywano: m.in. gotowe materiały zawarte w poniższych publikacjach : Wielka księga rozrywek rodzinnych, Jak zachować pamięć do późnego wieku, U. Opolzer ; Rusz głową- jak podwyższyć poziom swojej inteligencji ; Wielka księga quizów rodzinnych, Dyktanda i zabawy ortograficzne zabawy i gry zręcznościowe: pchełki, bierki, rzuty do tarczy zabawy ruchowe: rzutki, ćwiczenia z piłką, rzucanie do celu woreczkami z grochem itp. gry stolikowe: szachy, warcaby, karty do gry, chińczyk itp. Celem zajęć było usprawnienie ogólnych zdolności intelektualnych i sprawności ruchowej. - treningów umiejętności społecznych odbywających się w bloku tematycznym: Sztuka komunikacji zajęcia organizowane m.in. w oparciu o publikację pt. Mowa ciała, A.B. Peas a w blokach tematycznych: " Różnice kulturowe", "Najczęściej spotykane gesty", " Sztuka rozmowy przez telefon i internet", "Co mówią twoje ręce", "Pokój uśmiechu", "Uzdrawiające poczucie humoru", zajęcia obejmowały również sztukę komunikacji werbalnej oraz bloku "Savoir vivre np. " Z kulturą za pan brat", "Magiczne słowa", "Ciało też dobrze wychowane", 5. udzielały wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych i społecznych poprzez wielokierunkowe działania polegające m.in na: - kontaktach z rodziną podopiecznych np. w zakresie współpracy przy rozwiązywaniu problemów podopiecznych, - umożliwienie uczestnictwa w życiu kulturalnym, imprezach integracyjnych oraz w innych formach kontaktów podopiecznych z otoczeniem. 6. prowadziły pracę socjalną oraz udzielały pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w bieżących sprawach życia codziennego, wynikających z obniżenia stanu psychofizycznego z uwagi na wiek, chorobę czy niepełnosprawność. Zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami podopiecznych DDP w placówkach prowadzone były indywidualne spotkania (rozmowy), podczas, których udzielano wsparcia, porad adekwatnych do zgłaszanych problemów. 114

17 Tabela Nr 36 Analiza potrzeb występujących u pensjonariuszy Dziennych Domów Pomocy okresie sprawozdawczym w L. p Zdiagnozowane potrzeby podopiecznych/ zdiagnozowane problemy 1 Konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek 2 Występowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych (frustracja, poczucie osamotnienia, brak poczucia przydatności społecznej, brak poczucia perspektyw, lęk przed przyszłością) wynikające z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej 3 Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 4 Bezradność w załatwianiu spraw urzędowych 5 Trudności w kontaktach z placówkami służby zdrowia 6 Stale pogarszający się stan zdrowia ( przy znacznie obniżonym stanie psychofizycznym związanym w szczególności z wiekiem ) prowadzący do objęcia stałą opieką poza placówką ( np. skierowanie do DPS, organizacja opieki w miejscu zamieszkania) 7 Problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę ( wynikające z obniżonego stanu emocjonalnego ( np. depresja), nawyków środowiskowych, choroby psychicznej, niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych) 8 Trudności w organizowaniu czasu wolnego poza placówką/ brak umiejętności aktywnego, zgodnego z zainteresowaniami spędzania czasu wolnego przy możliwościach psychofizycznych 9 Problemy podopiecznego w relacjach z rodziną/ trudności rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną 10 Problemy w codziennym funkcjonowaniu z uwagi na obniżony stan psychofizyczny, trudną sytuację materialną, mieszkaniową, zdrowotną 11 Problem alkoholowy 12 Pogarszanie się stanu zdrowia konieczność hospitalizacji, podjęcia systematycznego leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego Podejmowane przez pracowników DDP ( posiadających kwalifikacje w zawodzie pracownik socjalny) rodzaje pracy socjalnej ( uwzględniając klasyfikację z programu Pomost oraz diagnozowane problemy i potrzeby podopiecznych): -kontakty z rodziną-współpraca z rodziną w zakresie rozwiązywania problemów podopiecznych, wskazywanie rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania podopiecznego np. wskazywanie instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności, udzielanie wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, -organizacja czasu wolnego- wskazywanie możliwości spędzania czasu wolnego poza placówką, przedstawianie konkretnych ofert, motywowanie do podjęcia aktywności w tym zakresie, -kontakty z instytucjami / reprezentowanie interesów podopiecznych w kontaktach z 115

18 pocztą/ reprezentowanie interesów podopiecznego w innych instytucjach ( STOEN, PGNiG, ZUS, Punkt Informacyjno- Konsultacyjny, Biuro Porad Obywatelskich, Policja, ZGN, TP SA, Federacja Konsumentów, Rzecznik Konsumentów, -pomoc w ustaleniu inwalidztwa lub stopnia niepełnosprawności -poprzez pomoc w skompletowaniu dokumentacji lekarskiej niezbędnej do wystąpienia o ustalenie stopnia niepełnosprawności (w tym ustalanie terminów specjalistycznych wizyt lekarskich, terminów badań lekarskich, wypełnianie druków), -zakup ( załatwianie) odzieży : działania mające na celu pozyskiwanie odzieży używanej dla pensjonariuszy mających problemy w tym zakresie, -zakup ( załatwianie) opału, -załatwianie napraw sprzętu domowego ( pralki, lodówki ), -załatwianie innych usług i napraw, -inne sposoby podtrzymywania kontaktów ze środowiskiem- udzielanie pomocy w zakresie nabywania umiejętności organizowania przez podopiecznych czasu wolnego poza placówką, prowadzenie działań związanych z udzielaniem wsparcia w zachowaniu więzi rodzinnych, motywowanie podopiecznych do uczestnictwa w zajęciach, imprezach (integracyjnych, rekreacyjnych) organizowanych poza placówką, -rozmowy wspierające rozmowy wspierające mające na celu zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych: lęku przed przyszłością, poczucia pustki, frustracji, braku poczucia przydatności społecznej, braku bezpieczeństwa wynikające m. in. z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej zdrowotnej, rozmowy wspierające rodzinę podopiecznych, w zakresie problemów w opiece nad osobą niepełnosprawną, rozmowy wspierające dotyczące funkcjonowania podopiecznych w środowisku mające na celu wskazywanie rozwiązań trudnej sytuacji, bieżących problemów podopiecznych, motywowanie do podjęcia aktywności w określonym zakresie, rozmowy motywujące do większej dbałości o higienę, rozmowy motywujące do systematycznej kontroli lekarskiej. -załatwianie wizyty u lekarza/ współpraca ze służbami medycznymi/ współpraca ze szpitalami/ organizacja umieszczenia w szpitalu omówienie szczegółowe tej formy pomocy zamieszczone będzie niżej przy opisywaniu kolejnego zadania DDP, -poradnictwo specjalistyczne- działania odnoszące się do udzielanej pomocy w zakresie podawania informacji, porad, wskazywaniu instytucji specjalistycznego wsparcia lub urzędów zajmujących się załatwianiem określonych spraw uznawanych przez podopiecznych jako trudne i wymagające wsparcia ( np. z zakresu zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów), -organizacja wsparcia prawnego w sprawach sądowych-wskazywane instytucji udzielających bezpłatnych usług prawnych, ustalanie terminów wizyt na prośbę podopiecznego, -organizacja pomocy psychologicznej- współpraca z Działem Pomocy Specjalistycznej Ośrodka, ustalenie terminów wizyt z psychologiem na prośbę podopiecznego, - inne działania: koordynowanie działań z zakresu pomocy koleżeńskiej np. odwiedziny w szpitalu, przynoszenie posiłków do domu chorego pensjonariusza, drobne prace naprawcze itp., współpraca z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy Środowiskowej: omawianie bieżących problemów podopiecznych i ustalanie zakresu działań pomocowych ( m. in uzyskiwanie skierowań do magazynu odzieżowego OPS), pomoc w wypełnianiu dokumentów ( wnioski na dodatek mieszkaniowy, wnioski dot. ustalenia stopnia niepełnosprawności, książeczki czynszowe, przekazy 116

19 pocztowe, wniosków o przydział lokalu komunalnego, socjalnego). Efekty podejmowanych działań z zakresu prowadzonej pracy socjalnej: - poprawa funkcjonowania w środowisku - poprawa stanu psychofizycznego - rozwiązywanie bieżących problemów podopiecznych - wzmocnienie aktywności, samodzielności życiowej - wzrost dbałości o wygląd zewnętrzny - poprawa relacji w rodzinie - wzrost poczucia własnej wartości i poczucia przydatności społecznej - wzrost aktywności w zakresie spędzania czasu wolnego poza placówką - wzrost poczucia bezpieczeństwa - poprawa warunków mieszkaniowych ( uzyskanie nowego lokalu, poprawa warunków w miejscu zamieszkania) 7. udzielały pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia oraz urzędami. Wielu podopiecznych DDP wykazywało daleko idącą bezradność w zakresie podejmowania samodzielnych działań odnośnie zalatwiania spraw urzędowych oraz w kontaktach z placówkami służby zdrowia i wymagało pomocy np. : w dotarciu do placówek służby zdrowia (wizyty lekarskie, badania specjalistycze ) czy urzędów, w zamawianiu wizyt lekarskich, W ramach niesienia pomocy podopiecznym w powyższym zakresie pracownicy DDP współpracowali z: - Przychodnią Lekarską ul. Rejonowa 28/30 (przychodnia ogólna i specjalistyczna: stomatologiczna, rehabilitacyjna, Poradnia K); Przychodnią Lekarską ul. Janiszowska 15 (poradnia ogólna, diagnostyka: prześwietlenia i USG) ; Przychodnią Lekarską ul. Szybowcowa 4 (poradnia ogólna, poradnia stomatologiczna, poradnia reumatologiczna); Przychodnią Lekarską Amodent ul. Dzieci Warszawy 29 (poradnia ginekologiczna, laryngologiczna, okulistyczna); Przychodnią Specjalistyczną ul. Szczęśliwicka 36 (poradnia pulmonologiczna, laryngologiczna); Przychodnią Specjalistyczną ul. Bohaterów Września 7 (poradnia ortopedyczna); Przychodnią Lekarską ul. Skarżyńskiego 1; Poradnią Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego 2a ; Przychodniami przyszpitalnymi: ul. Barska 16/20 (poradnia chirurgiczna); ul. Lindleya 4 (poradnia okulistyczna i gastrologiczna, osteoporozy); ul. Oczki 6 (poradnia okulistyczna) ul. Wolska 37 (poradnia chorób płuc),ul. Stępińska 19/25 (poradnia okulistyczna); Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul.1 Sierpnia 32 (poradnia kardiologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna); Przychodnia Rehabilitacyjna ul. Grójecka RWE Stoen, Gazownią, ZGN Warszawa Włochy, Urzędem Dzielnicy Włochy (dodatki mieszkaniowe, Wydział Spraw Lokalowych); ZUS ul. 1 Sierpnia, PKPS ul. Wiejska 18/20; Biurem Porad Obywatelskich ul. Gałczyńskiego 3; Rzecznikiem Spraw Konsumentów ul. Senatorska 27; Policją (Komisariat Warszawa Włochy ul. 17-go Stycznia). Pomoc udzielana pensjonariuszom w zakresie kontaktów z placówkami służby zdrowia i urzędami była poprzez : zamawianie wizyt lekarskich, co czasem było poprzedzone motywacją do skorzystania z pomocy medycznej, towarzyszenie w razie konieczności pensjonariuszom podczas załatwiania spraw urzędowych czy podczas 117

20 zgłaszania się ich do placówek służby zdrowia. W kontaktach z urzędami pracownicy na prośbę podopiecznych uzyskiwali interesujące ich informacje służące rozwiązaniu trudnej sytuacji. 8. udzielały pomocy w nabywaniu umiejętności w zakresie organizowania czasu wolnego poza pobytem w placówce Oprócz wskazywanych podczas rozmów ogólnych i indywidualnych rozwiązań w kwestii organizowania czasu wolnego poza pobytem w placówce i motywowania podopiecznych przez pracowników do podejmowania aktywności w tym zakresie, w Dziennych Domach Pomocy prowadzone były tablice ogłoszeń pn. Polecamy, na których podopieczni mogli znaleźć aktualną ofertę wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Podawane informacje dotyczyły głównie imprez, na które obowiązywał wstęp wolny. Stale uaktualniana oferta powstawała na bazie informacji z prenumerowanej prasy, internetu oraz ofert przesyłanych pocztą dot. ofert z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Ks. J. Chrościckiego organizowały warunki do utrzymania higieny Z uwagi na bardzo trudne warunki mieszkaniowe ( mieszkania bez wygód, ogrzewane węglem, bez cieplej wody) dla niektórych podopiecznych możliwość skorzystania z kąpieli pod prysznicem czy z usług pralniczych stanowiła istotne wsparcie w ich codziennym funkcjonowaniu. Ponadto pensjonariusze o znacznie obniżonej sprawności psychofizycznej ( osoby z chorobą Alzheimera czy osoby po przebytym udarze) mogły liczyć na pomoc w zakresie pielęgnacji tj. pomoc w kąpieli, myciu i obcinaniu, układaniu włosów. Podejmowane działania i realizowane zadania w Dziennych Domach Pomocy miały na celu: - wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu w miejscu zamieszkania (środowisku lokalnym), -przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, - aktywizację w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej), -pobudzanie do zaradności i maksymalnego (w danym stanie) usamodzielnienia i aktywizacji, -przyczynienie się do zachowania samodzielności, - zwiększanie poczucia bezpieczeństwa odnoszącego się do sfery psychicznej, socjalnej, - zwiększanie poczucia przydatności społecznej i własnej wartości, - zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych: lęku, frustracji, poczucia pustki, -umożliwianie odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy, -pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką, reintegrację ze środowiskiem lokalnym mającą na celu umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i niwelowaniu negatywnych postaw wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę wielokierunkowość oddziaływań terapeutycznych, zróżnicowanie oferty zajęciowej oraz szeroki wachlarz działań wspierających można uznać, iż powyższe cele działalności Dziennych Domów Pomocy zostały osiągnięte, co 118

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2012 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. typu B liczba miejsc 45

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. typu B liczba miejsc 45 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie ul. Grochowska259a sprawozdanie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy

S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy S P R A W O Z D A N I E z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym NADZIEJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy ul. Gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa tel. (0-22) 571-50-24 tel/fax (0-22) 571-50-50 e-mail: sekretariat@ops-wola.waw.pl http://www.ops-wola.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo