SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013"

Transkrypt

1 Winiary, dnia r. SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 DZIAŁ I Ogólna charakterystyka Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu buskiego. Realizuje zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego, zapewnia wychowankom całodobowa opiekę i wychowanie. Podstawę prawną funkcjonowania placówki w 2013 r. stanowiły następujące akty prawne: Podstawę prawną funkcjonowania Placówki stanowią: 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292 poz.1720), 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami ), 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami.), 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013, poz. 1050), 6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), 8. Statut Powiatu Buskiego. 9. Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2 - Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach 10. Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach - Uchwała Nr 733/2013 Zarządu Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. 11.Obowiązujące akty prawne regulujące działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Placówka przeznaczona była dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Zapewniała wychowankom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajała ich wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zdrowotne a także zapewniała korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenie. Placówka funkcjonowała na zasadzie mieszkań autonomicznych, w których życie wychowanków zbliżone jest do życia rodzinnego. Rada Powiatu w Busku Zdroju, Uchwałą nr XXX/317/2013 Rady z dnia r. zatwierdziła nowy Statut Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Uchwalenie nowego Statutu podyktowane było wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami), która wyraźnie określa, że liczba dzieci umieszczona w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 30. Dotychczas jednostka posiadała 30 miejsc socjalizacyjnych i 10 interwencyjnych. Nowy statut reguluje zasady funkcjonowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach w oparciu o wyżej wymienioną ustawę. Jednostka posiada 30 miejsc socjalizacyjnych. W sytuacjach wyjątkowych Placówka będzie mogła przyjąć 2 wychowanków w trybie interwencyjnym, jeżeli posiada wolne miejsca socjalizacyjne oraz jeżeli łączna liczba podopiecznych nie przekroczy

3 Zarząd Powiatu Buskiego - Uchwała Nr 733/2013 Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2013 r. uchwalił również nowy Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Podopieczni w Placówce zapewnione mieli odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, odzież, oraz inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki. Placówka utrzymywała kontakty z rodzinami naturalnymi wychowanków w celu przybliżenia i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym, rodzinami zastępczymi. Współpracowano z organami administracji samorządowej, wszystkimi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: powiatowymi centrami pomocy rodzinie, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, koordynatorami pieczy zastępczej, sądami i kuratorami rodzinnymi, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, ośrodkiem adopcyjnym, szkołami i internatami, ośrodkami zdrowia, policją, kościołem, fundacją oraz sponsorami Opiekę nad wychowankami sprawowali pracownicy pedagogiczni: wychowawcy specjaliści do pracy z dzieckiem i jego rodziną, pracownicy administracji i obsługi. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowania w Placówce sprawował dyrektor Placówki. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach sprawował z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego - Wydział Polityki Społecznej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiecach. Nadzór nad działalnością placówki sprawował Starosta Buski. DZIAŁ II Funkcjonowanie Placówki ze szczególnym uwzględnieniem stanu osobowego wychowanków Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2013 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach przebywało 30 wychowanków, w tym 13 dziewcząt i 17 chłopców. Średnio w 2013 r. w Placówce w Winiarach przebywało 31 podopiecznych, w styczniu 32 osoby, w lutym 32 osoby, w marcu 32 osoby, w kwietniu 32 osoby, w maju 30 osób, w czerwcu 30 osób, w lipcu 30 osób, w sierpniu 30 osób, we wrześniu 30 osób, w październiku 30 osób, w listopadzie 31 osób, w grudniu 30 osób

4 Wszyscy wychowankowie przebywali w Placówce zgodnie z postanowieniami sądów rodzinnych i skierowaniami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju. Na dzień r. w Placówce przebywało 30 wychowanków w następujących przedziałach wiekowych: - 9 lat 1 wychowanek, - 10 lat 1 wychowanek, - 11 lat 1 wychowanek, - 12 lat 1 wychowanek, - 13 lat 2 wychowanków, - 14 lat 4 wychowanków, - 15 lat 6 wychowanków, - 16 lat 5 wychowanków, - 17 lat 4 wychowanków, - 18 lat 4 wychowanków, - 19 lat 1 wychowanek. Wychowankowie pochodzili z następujących powiatów: - powiat buski 26 osób, - powiat konecki 1 osoba, - powiat sosnowiecki 3 osoby; Od r. do r. odeszło z Placówki 3 wychowanków, z tego wszyscy zostali usamodzielnieni: - z powiatu buskiego 1 osoba, - z powiatu skarżyskiego 1 osoba, - z powiatu koneckiego 1 osoba. Jeden wychowanek został przeniesiony z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, jednakże w dalszym ciągu jest wychowankiem naszej Placówki. Pod koniec grudnia został przeniesiony kolejny raz umieszczono go w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Jedna wychowanka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokie pozostając wychowanką Placówki. Jeden wychowanek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie, skąd dokonał ucieczki i przebywa na ucieczce nadal

5 W Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno - Opiekuńczym w Winiarach (miejsca interwencyjne) w miesiącu styczniu przebywało 5 podopiecznych. Dwa rodzeństwa z powiatu buskiego. Rodzeństwo dwóch braci zostało w lutym 2013 r. umieszczone w naszej Placówce (miejsca socjalizacyjne). Drugie rodzeństwo: dziewczynka i dwóch chłopców przebywali w Pogotowiu do kwietnia. Pod koniec kwietnia także zostali umieszczeni w naszej Placówce (miejsca socjalizacyjne).. Wszystkie dzieci przebywały w Pogotowiu na podstawie decyzji sądu rodzinnego i skierowań PCPR. Po zmianach w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Placówka funkcjonuje jako Placówka socjalizacyjna z dwoma miejscami interwencyjnymi. Wychowankowie Placówki uczęszczali do następujących szkół (stan na dzień r.) : - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie 4 osoby, - Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie 10 osób, - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie 1 osoba, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo Górka w Busku-Zdroju ( Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 osoba, gimnazjum 1 osoba), - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZDZ w Busku-Zdroju 1 osoba, - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju (Technikum Hotelarskie 2 osoby, Technikum Budowlane 1 osoba), - Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie - 2 osoby, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokie 1 osoba, - Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 osoby, Technikum, Technolog żywienia 1 osoba), - Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Schronisku dla Nieletnich w Dominowie 1 osoba, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Szkoła Podstawowa kl. VI 1 osoba, - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 1 osoba

6 półsierotami. SPRAWOZDANIE Spośród wychowanków Placówki 18 ma oboje żyjących rodziców, 12 jest Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone do Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach. W roku 2013 zostało zgłoszone do adopcji 4 podopiecznych. W miesiącu kwietniu 2 braci i w miesiącu sierpniu 2 osobowe rodzeństwo. Na chwilę obecną rodzice 23 wychowanków są pozbawieni władzy rodzicielskiej, dla tych dzieci sąd ustanowił opiekunów prawnych. Są nimi wychowawcy Placówki. Opieką medyczną w zakresie podstawowym oraz opieką stomatologiczną wychowankowie Placówki objęci byli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Z opieki specjalistycznej wychowankowie korzystali w poradniach poza miejscem zamieszkania : - w Poradni Dermatologicznej w Busku Zdroju, leczyło się 2 dzieci z powodu zmian skórnych; - w Poradni Zdrowia Psychicznego, leczyło się 4 wychowanków z powodu zaburzeń zachowania i emocji; - w Poradni Okulistycznej w Busku Zdroju, leczyło się 6 dzieci z powodu wad wzroku; - w Poradni Wad Wzroku w Kielcach, leczyła się 1 wychowanka; - w Poradni Ortopedycznej w Busku Zdroju, leczyło się 12 wychowanków z powodu urazów oraz wad postawy; - w Poradni Endokrynologicznej w Kielcach, leczeniem objętych było 2 wychowanków z powodu niskorosłości ; - w Poradni Chirurgicznej w Busku Zdroju, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Neurologicznej w Busku Zdroju i Kielcach, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Alergologicznej w Kielcach, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Hematologicznej w Kielcach, leczyła się 1 wychowanka; - w Poradni Laryngologicznej w Kielcach i Staszowie, leczyło się 2 wychowanków; - w Porani Ortodontycznej w Busku Zdroju, leczył się 1 wychowanek z powodu wady zgryzu; - w szpitalu w Busku Zdroju na oddziale dziecięcym, przebywał 1 wychowanek; - w Szpitalu w Kielcach, przebywała 1 wychowanka na obserwacji; - 6 -

7 - w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno -Rehabilitacyjnym Górka Busko Zdrój, 9 wychowanków przebywało na rehabilitacji z powodu wad postawy; - w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Oddział Dziecięcy w Kielcach, przebywała 1 wychowanka. W miesiącu marcu w ramach Białej Niedzieli wychowankowie naszej Placówki zostali przebadani ortopedycznie i pediatrycznie przez lekarzy: J.M. Dobrowolskiego- specjalistę w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji oraz Barbarę Szabłowską - pediatrę. Przeprowadzono wiele rozmów, pogawędek indywidualnych i grupowych na temat: Szkodliwości palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek; Zmian które zachodzą w organizmie człowieka w okresie dojrzewania; Dbania o higienę osobistą; Prawidłowego odżywania; Prawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji oraz ochrona narządu wzroku; Prowadzono dokumentację dotycząca leczenia wychowanków. DZIAŁ III Charakterystyka kadry placówki Na dzień r. zatrudnionych w Placówce było 30 osób, z tego 14 osób na pełny etat, 9 osób na ¾ etatu, 6 osób na ½ etatu i jedna osoba na ¼ etatu. W okresie od r. do dnia r. na zwolnieniu lekarskim przebywała jedna wychowawczyni, która pracowała na 3/4 etatu w mieszkaniu autonomicznym II. W czasie jej nieobecności na zastępstwo, zwiększono 2 osobom etaty, jednej wychowawczyni z ¾ na pełny etat, natomiast logopedzie pracującemu dotychczas na ¼, dołożono ½ etatu jako wychowawca. Od r. na urlopie bezpłatnym przebywa jeden wychowawca, który pracował na cały etat w mieszkaniu autonomicznym III. Na pełny etat na zastępstwo od dnia r. został przyjęty nowy wychowawca. Referent administracyjny od r. do r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od na zasiłku macierzyńskim. Na okres zwolnienia lekarskiego i zasiłku macierzyńskiego referenta administracyjnego, przyjęto od dnia na ½ etatu nowego pracownika

8 Jedna sprzątaczka przebywała od dnia r. na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym na czas zwolnienia lekarskiego, zwiększono etat drugiej sprzątaczce o ¼ oraz praczce dołożono ¼ etatu jako sprzątaczka. Z dniem r. została rozwiązana umowa z kierowcą. Od dnia r. na pełny został przyjęty nowy pracownik na stanowisko kierowcy. Spośród kadry pedagogicznej zatrudnionych było 18 wychowawców i specjalistów, z tego 1 dyrektor na pełny etat, 9 wychowawców na pełny etat, na ½ zatrudnione były 2 wychowawczynie, z tego jedna pracowała na ½ etatu jako wychowawczyni i ½ etatu jako pracownik socjalny, a druga z wychowawczyń na ½ etatu jako wychowawca i ½ etatu jako terapeuta zajęciowy. Natomiast 2 wychowawczynie zatrudnione były na ¾ etatu. Specjaliści: pedagog- pełny etat, psycholog- ½ etatu, logopeda- ¼ etatu, i pielęgniarka- ½ etatu. Jeden wychowawca pozostał zatrudniony na ¾ etatu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela do czasu odejścia na wcześniejszą emeryturę, tj. do dnia r. Pozostali wychowawcy zatrudnieni byli na podstawie Kodeksu pracy, jako pracownicy samorządowi. Wszyscy wychowawcy i specjaliści posiadali wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi. Studia wyższe magisterskie ukończyło 15 osób, a studia wyższe licencjackie - 2 osoby. DZIAŁ IV Organizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej W 2013 r. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Winiarach działała na zasadzie 3 mieszkań autonomicznych z miejscami dla 30 wychowanków i Rodzinnego Pogotowia Interwencyjno- Opiekuńczego, w którym było 10 miejsc interwencyjnych. Po dokonanych zmianach w Statucie i Regulaminie Placówka stanowi zespół 3 mieszkań autonomicznych oraz posiada wydzielone 2 miejsca interwencyjne. Praca opiekuńczo- wychowawcza stosowanie do zadań regulaminowych, polegała na realizacji opracowanego i przyjętego przez zespół wychowawców i radę wychowanków rocznego planu opiekuńczo- wychowawczego obejmującego zintegrowane zadania diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, interwencyjne, terapeutyczne, reedukacyjne, logopedyczne i resocjalizacyjne oraz pracy z rodziną dziecka

9 Na system działań zawartych w rocznym planie opiekuńczo- wychowawczym składały się: nauka szkolna, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, samorządowe, zajęcia specjalistyczne: wyrównawcze, reedukacyjne, psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne, praca na rzecz Placówki i środowiska, udział w uroczystościach kulturalno- turystycznych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w organizowaniu tych imprez. Działały koła zainteresowań i drużyna harcerska. 1. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terapeutyczne organizowane Panią Małgorzatę Pasternak na świetlicy terapeutycznej. W zajęciach tych brało udział 11 wychowanków. Głównym celem pracy terapeutycznej z dziećmi było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, poznania możliwości ich mocnych stron, nabycie pewności siebie. Dzieci w czasie zajęć kształtowały nawyki kultury osobistej, wzbogacały słownik poprzez zabawy tematyczne, łamigłówki językowe, gry dydaktyczne, konkursy. Dodatkowo uczyły się odporności na stres poprzez różne zabawy, podejmowania trudnych decyzji. Stymulowały dzieci do rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowały prawidłowe nawyki i umiejętności. Zajęcia terapeutyczne rozwijały u podopiecznych takie funkcje poznawcze jak: spostrzegawczość, logiczne myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, koncentrację uwagi, wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną i muzyczną. Rozwijały również sprawność manualną dzieci ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, orgiami i inne). Terapeuta prowadził zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii ( czytanie książek, wierszy, własne próby literackie), miały one na celu: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie wiedzy, słownictwa i umiejętności praktycznych ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie poczucia własnej tożsamości i wartości w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie oraz zrelaksowanie dzieci po zajęciach lekcyjnych. Poprzez wspólne zajęcia eliminowano nieodpowiednie zachowania, wspierano wszechstronnie rozwój dzieci. Zaspokajano potrzeby emocjonalne (akceptacji, zainteresowania, zaufania)

10 Ważnym aspektem pracy terapeutycznej było również wykonywanie wielu różnych ciekawych prac związanych z kalendarzem imprez okolicznościowych oraz przygotowywanie dekoracji na różne okazje. Dzieci w ramach terapii wyjeżdżały na wycieczki, do kina, na basen, lodowisko oraz brały udział w różnych konkursach m.in. : w konkursie plastycznym Zielona planeta oraz Stop wypadkom ; w konkursie literackim Magia dziecięcej wyobraźni organizowanym przez ZMW w Kielcach; w konkursie plastycznym Człowiek największą wartością organizowanym przez PCPR w Busku Zdroju; w konkursie plastycznym Zabytek świętokrzyski ; w konkursie kulinarnym Mini przysmak organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w ramach akcji VIII edycji akcji Nie ma jak rodzina, pod hasłem Potrzebuję rodziców od zaraz ; w VI edycji konkursu Moje marzenia, pod hasłem Twórczość plastyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym organizowanym przez Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Dzieci wykonywały także ciekawe prace, które były wystawiane na kiermaszach. Uczestniczyły w Sobótkach, śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Zawsze pięknie reprezentowały Placówkę na zewnątrz. Wykonywały kartki oraz stroiki Wielkanoce, Bożonarodzeniowe, ozdoby choinkowe, stroje karnawałowe. Kilka razy w roku organizowane były zabawy, na które zapraszano gości m. in. na zabawę Walentynkową, Andrzejki, Wigilię, Dni Profilaktyki. Uczestniczyły w corocznym festynie rodzin zastępczych, organizowanym przez PCPR w Busku Zdroju, podczas którego wystawiały własnoręcznie wykonane prace plastyczne, brały udział w występach, konkursach, quizach i zabawach. 2. Dzieci korzystały również z terapii logopedycznej, którą prowadziła Pani Ewelina Drzazga. W terapii uczestniczyło 11 dzieci, w tym 6 chłopców i 5 dziewczynek. Najczęstsze zaburzenia mowy, które występowały u dzieci to: - rotacyzm, - zaburzenie słuchu fonemowego,

11 - niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy, - opóźniony rozwój mowy czynnej. Celem terapii logopedycznej było: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie systemowej sprawności językowej, stymulowanie ogólnego rozwoju ukierunkowane na usprawnianie myślenia, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności manualnej oraz wypowiadanie się, usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym samodzielne radzenie sobie w życiu. Rozwijane umiejętności kluczowe osiągane na zajęciach logopedycznych: 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi. 2. Usprawnienie pracy narządów mowy. 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności. 4. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. 5. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej. 6. Rozwijanie wyobraźni dziecka. 7. Rozwijanie ogólnego rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej, pamięci, myślenia, sprawności manualnej, orientacji przestrzennej). 8. Nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych. 9. Usprawnienie słuchu fonemowego. 10. Doskonalenie wymowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej oraz wyrazistości wymowy. Wszelkie metody, formy pracy, czas jak i pomoce wykorzystywane w trakcie zajęć dostosowane były do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. 3. Zajęcia psychologiczne prowadzone przez Panią Reginę Piechnik cieszyły się dużym uznaniem wśród dzieci i młodzieży. W ramach wykonywanej pracy psycholog prowadził zajęcia w formie indywidualnej i grupowej. Spotkania dostosowane były do wieku oraz problemów wychowanków, w głównej mierze usprawniające ich funkcjonowanie poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, społeczno- życiowe oraz radzenie sobie z bieżącymi trudnościami. Celem organizowania specjalistycznych zajęć terapeutycznych było wspomaganie prawidłowego rozwoju wychowanków oraz profilaktyka zagrożeń poprzez psychoedukację oraz naukę zachowań

12 konstruktywnych. Tematyka zagadnień poruszanych w ramach zajęć dotyczyła m.in. integracji i wzmacniania ja, rozwoju współpracy, treningu komunikacji interpersonalnej (słownej, niewerbalnej, wewnątrzgrupowej), rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii, panowania nad nieprzyjemnymi emocjami, relaksacji i wyciszenia, zwiększania świadomości i samowiedzy w celu budowania poczucia wartości, wzrostu asertywności, zarządzania sobą w czasie, automotywacji, tworzenia hierarchii wartości itp. Psycholog organizował wychowankom czas wolny wprowadzając gry słowne, łamigłówki, quizy zwiększające zasób wiedzy ogólnej, ćwiczenia rozwijające kreatywność, spostrzegawczość, myślenie logiczne, a także sprawność psychofizyczną, równocześnie zachęcając dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań. Pomoc psychologiczna świadczona w Placówce dotyczyła, także wsparcia w procesie uczenia się wychowanków. Zajęcia wyrównawcze prowadzone były z 10 podopiecznymi poprzez zapewnienie warunków do spokojnej nauki, używanie zindywidualizowanych środków i metod pracy do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii oraz wyrównywania braków, podtrzymywanie uwagi dziecka na zadaniu, naprowadzanie toku myślenia na prawidłowe rozwiązanie, wzmacnianie i zwiększanie motywacji do pracy, naukę technik zapamiętywania oraz powtarzanie utrwalonych wiadomości. Zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na wielozmysłową stymulację prowadzone były z 3 wychowankami. W sytuacjach trudnych istniała konieczność prowadzenia rozmów dyscyplinujących lub poradnictwa z elementami interwencji kryzysowej wraz z opiniowaniem zachowań. Wsparcie psychologiczne udzielane były w oparciu o analizę potrzeb wychowanka, jego deficytów oraz mocnych stron. W oparciu o wywiady psychologiczne, obserwacje własne, badania z użyciem testów psychologicznych, analizę dokumentów, konsultacje z wychowawcami danej autonomii, pedagogiem i pracownikiem socjalnym uaktualniono diagnozy psychofizyczne wychowanków, wymagające modyfikacji ze względu na zmiany rozwojowe dzieci. Diagnozy zawierały pomocne wskazówki m.in. do dalszej pracy pedagogicznej, terapeutycznej, czy pracy z rodziną. Na bieżąco psycholog prowadził arkusz badań i obserwacji wychowanków dot. aktualnego stanu psychicznego, sposobu zachowania, ujawnionych problemów szkolnych wychowawczych. W Placówce psycholog prowadził również rozmowy z kilkoma rodzicami biologicznymi wychowanków, poruszając kwestie wzrostu ich aktywności w procesie wychowawczym oraz podejmowanie działań zmierzających do powrotu dzieci do rodzinnego domu

13 Psycholog brał udział w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, przedstawiając obserwacje i wnioski dot. psychospołecznego funkcjonowania dzieci w Placówce, jak również współopiniując zasadność dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 4. W pracy opiekuńczo- wychowawczej ważnym aspektem były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, profilaktyczno-wychowawcze, korekcyjno kompensacyjne prowadzone przez Pana Jarosława Naporowskiego- pedagoga placówki. Pedagog w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej prowadził z dziećmi i młodzieżą zajęcia profilaktyczno wychowawcze zarówno w formie pracy indywidualnej jak i grupowej. Głównym celem zajęć było wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Zajęcia obejmowały taką tematykę zagadnień jak: Podnoszenie poczucia własnej wartości Profilaktyka uzależnień Przeciwdziałanie agresji i przemocy Samoświadomość Stres Motywowanie Rozwiązywanie konfliktów Zajęcia prowadzone były w grupach do 6 osób, w każdym z mieszkań autonomicznych Podobnie jak i w poprzednich latach w zakres zajęć profilaktyczno -wychowawczych włączone były także zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka. Zajęcia sportowe miały charakter profilaktyki pierwszorzędowej, która stawiała sobie za podstawowy cel promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych u podopiecznych. Największą popularnością wśród zajęć sportowych cieszyły się: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy. Pedagog prowadził jednocześnie zajęcia korekcyjno kompensacyjne, które na celu miały usprawnienie u wychowanków funkcji percepcyjno motorycznych. W tej formie zajęć uczestniczyło czworo dzieci

14 W zależności od potrzeb edukacyjnych prowadził również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, głównie z matematyki ale także z takich przedmiotów szkolnych jak: język polski, historia. Pedagog zgodnie z potrzebą prowadził bezpośrednią pracę opiekuńczą z wychowankami w mieszkaniach autonomicznych. Brał czynny udział w zagospodarowaniu czasu wolnego podopiecznym: organizował dla nich gry i zabawy, konkursy, spacery, wycieczki po najbliższej okolicy oraz ogniska.. Pedagog poświęcał dużo czasu na rozmowy indywidualne z dziećmi, służył im radą i pomocą przy rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji szkolnych, wychowawczych i osobistych. Pomagał pełnoletnim, usamodzielniającym się wychowankom w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów zwianych z rozpoczynającym się samodzielnym życiem. Doposażył podopiecznych w porozumieniu z wychowawcami i dyrektorem Placówki w podręczniki szkolne, zeszyty i przybory szkolne. W celu zapewnienia powodzenia szkolnego utrzymywał kontakt ze szkołami do których uczęszczali wychowankowie z placówki. Utrzymywał współprace z dyrektorami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami. Uczestniczył w zebraniach i wywiadówkach szkolnych. Kontaktował się z wychowawcami w internatach i szkołach. Pedagog utrzymywał współpracę z sądami rodzinnymi, kuratorami zawodowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny policją i innymi instytucjami, aby jak najlepiej umożliwić dobre funkcjonowanie wychowankom w placówce, szkole i środowisku. Redagował pisma i opinie dotyczące podopiecznych. Opracowywał różne plany, regulaminy i dokumenty do użytku wewnętrznego placówki. Koordynował na terenie placówki XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Człowiek najwyższą wartością, współorganizował szereg okolicznościowych uroczystości zgodnie kalendarzem imprez m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Spotkanie Mikołajkowe, Spotkanie Wigilijne i inne. Pedagog uczestniczył w posiedzeniach zespołu wychowawczego oraz stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce

15 5. Działająca w placówce 118 Buska Drużyna Wielopoziomowa Włóczykije była ważnym ogniwem, która zagospodarowywała czas wolny podopiecznym, rozwijała u nich zainteresowania artystyczne, społeczne i turystyczne. Drużyna funkcjonowała jako drużyna wielopoziomowa tzn. składała się z gromady zuchowej i drużyny harcerskiej. Należało do niej 30 wychowanków. Opiekowały się nią druhny - Aneta Trutkowska i Beata Smodrzewska. Drużyna dysponowała harcówką na terenie Placówki i kompletnym umundurowaniem. W roku 2013 współpracowała z Komendą Hufca ZHP w Busku Zdroju - Adamem Gadawskim i Teresą Leszczyńską oraz Referatem Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi Kieleckiej. Angażowała się w szereg imprez organizowanych przez Hufiec i Komendę, a także czynnie działała na terenie Placówki. Nasza drużyna o profilu artystycznym działała również w środowisku lokalnym. Nasi harcerze uczyli się współpracy z drużynami z innych środowisk, stali się bardziej otwarci i komunikatywni, wzrosło u nich poczucie własnej wartości. Przedsięwzięcia drużyny harcerskiej w 2013 r.: 1. Udział w konkursie piosenki zorganizowany na terenie Placówki (integracja 1, 2 i 3 mieszkania autonomicznego). 2. Udział w konkursie plastycznym pt.,,krajobraz zimowy w dn r. 3. Współudział w organizacji Wieczoru Walentynkowego na terenie Placówki w dn r. 4. Udział w VIII Rajdzie Pieszym Hufca ZHP w Busku,,Zmarzlaczek w dn r. na trasie Hołudza- Busko-Zdrój. 5. Udział w obchodach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Korczynie w dn r. 6. Udział w XXIV Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego Grochowiska, zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Busku Zdroju r. 7. Udział w turnieju tenisa stołowego na terenie Placówki (propagowanie tenisa stołowego w środowisku harcerskim, integracja młodzieży). 8. Udział w IV Zlocie NS zorganizowanym przez Hufiec Buski, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie w dn r

16 9. Udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki. Organizacja zajęć i warsztatów o charakterze profilaktycznym. 10. Udział w XXX Wędrówce Zuchowej, która odbyła się trasą Szlaku Maskalisu i ścieżki rowerowej w dn r. 11. Udział w obchodach Dnia Matki i otwarciu placu zabaw w Starym Korczynie - przygotowanie programu artystycznego. 12. Udział w Festynie Rodzicielstwa Zastępczego,,Nie ma jak rodzina zorganizowanym przez PCPR w Busku Zdroju w dn r. występ artystyczny. 13. Udział w przeglądzie dorobku artystycznego w gminie Nowy Korczyn, podczas imprezy,,sobótki w dn r. 14. Udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez Hufiec Buski w Dąbkach nad morzem w dn r. 15. Udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez Referat NS w Dąbkach nad morzem w dn r. 16. Udział w spotkaniu pod Pomnikiem Bohaterów Września w Broninie i III Zlocie Hufca ZHP w dn r. 17. Czynny udział w asyście honorowej Pomnika Czynu Legionowego w Czarkowach podczas uroczystości 99 rocznicy pierwszych bojów Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego tzw. Bitwy Korczyńskiej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie w dniu r. (program artystyczny, warta przy pomniku podczas Mszy Polowej) 18. Udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Chmielniku w dn r 19. Udział w rajdzie na cmentarz wojskowy pod Pomnikiem Legionistów w Czarkowach w dn i r. 20. Udział w,,wieczorze Pieśni i Poezji Patriotycznej zorganizowanym przez Towarzystwo Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie w dn r. 21. Udział w Andrzejkowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Zawichoście, zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecką Referat Nieprzetartego Szlaku w dn r. 22. Współudział w przygotowaniu programu artystycznego z okazji Mikołajek - grudzień 2013r

17 23. Współudział w organizacji Jasełek, które zaprezentowane zostały podczas spotkania wigilijnego w Placówce w dn r. Przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju z rąk Komendanta Hufca ZHP w Busku Zdroju. 24. Współpraca z proboszczem Parafii w Starym Korczynie - przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju podczas Mszy św. w dn r. Podczas realizacji przedsięwzięć nasi harcerze uczyli się zdrowej rywalizacji. Wzrosło poczucie ich własnej wartości. W ramach przygotowań programu artystycznego drużyna wykazywała się dużym zaangażowaniem, wyobraźnią i pomysłowością. Harcerze mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń. Nauczyli się podejmowania odpowiedzialności za drużynę i jej rozwój. 6. W placówce na bieżąco prowadzone były zajęcia rekreacyjno- sportowe z różnych dyscyplin, w których chętnie brali udział wszyscy wychowankowie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży. Dotyczył głównie rozgrywek w piłkę nożną, halową, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego oraz wędkarstwa i siłowni. Celem zajęć były oddziaływania wychowawcze poprzez: - wdrożenie podopiecznych do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów, - kształtowanie potrzeby podporządkowania się przez wychowanków określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad, - propagowanie zasad czystej gry (fair play), - przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, - rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw, - rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie, - propagowanie aktywnego wypoczynku, - promocja zdrowia. Zajęcia odbywały się w zależności od warunków pogodowych na boisku lub w sali gimnastycznej 2-3 razy w tygodniu. Prowadzone były przez wszystkich wychowawców, ale szczególnie angażowali się w nie następujący wychowawcy: Pan Grzegorz Kostka, Pan Jarosław Naporowski, Pan Łukasz Płonka, Pan Szymon Sztorc, Pani Ewelina Drzazga i Pani Agnieszka Kochanowicz- Jarubas

18 Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia wędkarskie. Wychowankowie posiadali swój sprzęt oraz karty rybackie, dzięki czemu mogli łowić ryby na rzekach Nida i Wisła oraz zbiorniku wodnym w Chwalibogowicach. 7. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, prowadzone przez Panią Ewelinę Nizińską, Panią Anetę Naporowską, Panią Marię Lackorzyńską i Panią Elizę Brych- Sobczyk. Zajęcia obywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem zajęć było nabycie przez wychowanków praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych po usamodzielnieniu się. Dzieci uczyły się obsługi sprzętu AGD, nakrywania do stołu, poznawał zasady zdrowego odżywiania się, sporządzały listy zakupów produktów niezbędnych do przyrządzenia zaplanowanych potraw. Uczyły się gotować zupy, piec ciasta, torty, gofry, pizzę. Smażyły frytki, placki ziemniaczane, racuchy, naleśniki. Przyrządzały tosty, zapiekanki, surówki, sałatki, galaretki owocowe i wiele innych dań. Zajęcia odbywały się w aneksach kuchennych poszczególnych mieszkań autonomicznych. Były one bardzo lubiane przez wychowanków. Pozwalały docenić pozytywne aspekty pracy w grupie, uczyły współpracy, rozwijały pomysłowość i kreatywność. Dawały możliwość pochwalenia się efektami swojej pracy przed innymi, co sprawiło dzieciom radość i satysfakcję. Dodatkowym walorem zajęć kulinarnych była domowa, ciepła atmosfera, która towarzyszyła w trakcie przygotowania smakołyków i podczas wspólnego delektowania się nimi. 8. Ważną formę organizacyjną pracy wychowawczej była działalność Samorządu Wychowanków. Samorząd Wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach tworzyli wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce. Opiekunami Rady Samorządu Wychowanków byli: Pan Łukasz Płonka i Pan Grzegorz Kostka. Samorząd prezentował stałemu zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w Placówce oraz dyrektorowi swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Placówki, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków. Zgłaszał wychowanków do wyróżnień i nagród stosowanych w Placówce. Czynnie uczestniczył w życiu Placówki- organizował imprezy i spotkania, wdrażał w życie własne

19 inicjatywy, uczestniczył w tworzeniu i realizacji programu opiekuńczo - wychowawczego Placówki. Za główne zadania stawiał pożyteczne spędzanie czasu wolnego wychowanków. Czynił to poprzez współorganizowanie zajęć profilaktycznych, wychowawczych, organizowanie spotkań z gośćmi w naszym domu lub wyjścia i wyjazdy na różne imprezy w środowisku lokalnym. W 2013 r. Samorząd Wychowanków wychodził z szeregiem inicjatyw i był odpowiedzialny za imprezy organizowane w Placówce oraz poza nią. Ważne przedsięwzięcia to: - spotkania wychowanków z psychologiem, pedagogiem i dyrektorem Placówki w celu omawiania bieżących problemów opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzenie profilaktyki uzależnień, - organizowanie obchodów Dnia Dziecka poprzez wyjazd na wycieczkę do Krakowa, - organizowanie konkursów, gier, zabaw oraz zawodów sportowych, - udział w Kingonaliach w Nowym Korczynie, - udział w uroczystościach kościelnych - przygotowanie koszyczków wielkanocnych, święcenie potraw, - organizowanie spotkań integracyjnych, przyjmowanie gości z prezentami mikołajkowymi i świątecznymi, - kształtowanie tradycji domowej w Placówce poprzez obchodzenie urodzin i imienin wychowanków, - organizacja przygotowań do Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Wszystkich Świętych, Dnia Niepodległości Wszystkie opisane zadania miały na celu stymulować rozwój osobisty i społeczny wychowanków. 9. Dodatkowa formą rozwoju edukacyjnego podopiecznych były zajęcia z języka angielskiego, ( zajęcia sponsorowane) które prowadziła Pani Zofia Dybała. Zajęcia z języka angielskiego odbywały się cyklicznie. Cotygodniowo dzieci z każdego mieszkania autonomicznego uczestniczyło w dwóch godzinach zajęć. Zajęcia skierowane były na doskonalenie przez podopiecznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim tzw. Practical English

20 W czasie zajęć poruszanych było wiele różnych tematów i aspektów kulturowych mających związek zarówno z językiem angielskim jak i krajami anglojęzycznymi i ich kulturą. Polegały na przedstawianiu tradycji np. Halloween, Święta Dziękczynienia oraz Bożego Narodzenia oraz odniesienia ich do polskiej tradycji i kultury. Było to zachęcanie do nauki języka angielskiego poprzez zainteresowanie wychowanków kulturą, muzyką, filmem a nawet rodziną królewską i piękną historią miłości Księcia Williama i Kate Middleton. Zajęcia zawierały cztery elementy niezbędne do posługiwania się językiem obcym, a mianowicie: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Umiejętność mówienia wychowankowie trenowali poprzez dialogi w restauracji, w sklepie z ubraniami, na dworcu. Uczyli się jak zapytać o drogę, jak poprosić o pomoc, jak przedstawić siebie i kogoś dodając elementy wyglądu zewnętrznego i cech charakteru oraz opowiedzieć o różnych aspektach życia rodzinnego i towarzyskiego- tzw. codzienny angielski. Czytanie i słuchanie zostało połączone w jedną całość poprzez audio booki tzn. książki z płytami CD. Umiejętność czytania i rozumienia tekstów mówionych w języku angielskim była połączona, ponieważ wychowankowie słuchali tekstu, który wzrokiem śledzili w książce, a następnie czytali go starając się odwzorować intonację i akcent. Następnie opowiadali własnymi słowami usłyszaną i przeczytaną historię. Z gramatyki wychowankowie powtarzali czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe, głównie poprzez rozwiązywanie tradycyjnych ćwiczeń. Umiejętność tworzenia tekstów pisanych wychowankowie doskonalili poprzez wypełnianie kwestionariuszy osobowych, następnie pisanie o sobie i swoich zainteresowaniach, aby na końcu umieć napisać krótkiego a zawierającego informacje na swój temat oraz kilka pytań o szczegóły z życia innej osoby. 10. Praca wychowawcza w poszczególnych mieszkaniach autonomicznych odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i kalendarzem imprez okolicznościowych: STYCZEŃ W styczniu tradycyjnie odbyły się zabawy choinkowe w szkołach, do których uczęszczają nasi podopieczni. Dzieci również wyjechały na zabawę choinkową organizowaną przez Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich za rok 007 WSTĘP. Charakterystyka miasta Piekary Śląskie, oraz diagnoza problemów społecznych 3 II. ZADANIA WŁASNE GMINY.

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. PS.1.431.3.37.2011.IJ-B PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej w Karlinie w dniach 12-16 grudnia 2011 r. Adres placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki 48 78-230 Karlino

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo