SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013"

Transkrypt

1 Winiary, dnia r. SPRAWOZDANIE z działalności Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach za rok 2013 DZIAŁ I Ogólna charakterystyka Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu buskiego. Realizuje zadania przewidziane dla placówki typu socjalizacyjnego, zapewnia wychowankom całodobowa opiekę i wychowanie. Podstawę prawną funkcjonowania placówki w 2013 r. stanowiły następujące akty prawne: Podstawę prawną funkcjonowania Placówki stanowią: 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami), 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., nr 292 poz.1720), 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz z późniejszymi zmianami ), 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami.), 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013, poz. 1050), 6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami), 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), 8. Statut Powiatu Buskiego. 9. Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2 - Uchwała nr XXX/317/2013 Rady Powiatu w Busku- Zdroju z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach 10. Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach - Uchwała Nr 733/2013 Zarządu Powiatu w Busku- Zdroju z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. 11.Obowiązujące akty prawne regulujące działalność placówek opiekuńczo wychowawczych. Placówka przeznaczona była dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Zapewniała wychowankom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokajała ich wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zdrowotne a także zapewniała korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenie. Placówka funkcjonowała na zasadzie mieszkań autonomicznych, w których życie wychowanków zbliżone jest do życia rodzinnego. Rada Powiatu w Busku Zdroju, Uchwałą nr XXX/317/2013 Rady z dnia r. zatwierdziła nowy Statut Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Uchwalenie nowego Statutu podyktowane było wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami), która wyraźnie określa, że liczba dzieci umieszczona w placówce opiekuńczo wychowawczej nie może być wyższa niż 30. Dotychczas jednostka posiadała 30 miejsc socjalizacyjnych i 10 interwencyjnych. Nowy statut reguluje zasady funkcjonowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach w oparciu o wyżej wymienioną ustawę. Jednostka posiada 30 miejsc socjalizacyjnych. W sytuacjach wyjątkowych Placówka będzie mogła przyjąć 2 wychowanków w trybie interwencyjnym, jeżeli posiada wolne miejsca socjalizacyjne oraz jeżeli łączna liczba podopiecznych nie przekroczy

3 Zarząd Powiatu Buskiego - Uchwała Nr 733/2013 Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2013 r. uchwalił również nowy Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Podopieczni w Placówce zapewnione mieli odpowiednie warunki mieszkaniowe, całodzienne wyżywienie, odzież, oraz inne przedmioty osobistego użytku, w tym zabawki. Placówka utrzymywała kontakty z rodzinami naturalnymi wychowanków w celu przybliżenia i odnowienia więzi ze środowiskiem rodzinnym i społecznym, rodzinami zastępczymi. Współpracowano z organami administracji samorządowej, wszystkimi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę: powiatowymi centrami pomocy rodzinie, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny, koordynatorami pieczy zastępczej, sądami i kuratorami rodzinnymi, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, ośrodkiem adopcyjnym, szkołami i internatami, ośrodkami zdrowia, policją, kościołem, fundacją oraz sponsorami Opiekę nad wychowankami sprawowali pracownicy pedagogiczni: wychowawcy specjaliści do pracy z dzieckiem i jego rodziną, pracownicy administracji i obsługi. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opieki i wychowania w Placówce sprawował dyrektor Placówki. Nadzór nad przestrzeganiem standardu usług w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach sprawował z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego - Wydział Polityki Społecznej, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiecach. Nadzór nad działalnością placówki sprawował Starosta Buski. DZIAŁ II Funkcjonowanie Placówki ze szczególnym uwzględnieniem stanu osobowego wychowanków Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2013 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach przebywało 30 wychowanków, w tym 13 dziewcząt i 17 chłopców. Średnio w 2013 r. w Placówce w Winiarach przebywało 31 podopiecznych, w styczniu 32 osoby, w lutym 32 osoby, w marcu 32 osoby, w kwietniu 32 osoby, w maju 30 osób, w czerwcu 30 osób, w lipcu 30 osób, w sierpniu 30 osób, we wrześniu 30 osób, w październiku 30 osób, w listopadzie 31 osób, w grudniu 30 osób

4 Wszyscy wychowankowie przebywali w Placówce zgodnie z postanowieniami sądów rodzinnych i skierowaniami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku- Zdroju. Na dzień r. w Placówce przebywało 30 wychowanków w następujących przedziałach wiekowych: - 9 lat 1 wychowanek, - 10 lat 1 wychowanek, - 11 lat 1 wychowanek, - 12 lat 1 wychowanek, - 13 lat 2 wychowanków, - 14 lat 4 wychowanków, - 15 lat 6 wychowanków, - 16 lat 5 wychowanków, - 17 lat 4 wychowanków, - 18 lat 4 wychowanków, - 19 lat 1 wychowanek. Wychowankowie pochodzili z następujących powiatów: - powiat buski 26 osób, - powiat konecki 1 osoba, - powiat sosnowiecki 3 osoby; Od r. do r. odeszło z Placówki 3 wychowanków, z tego wszyscy zostali usamodzielnieni: - z powiatu buskiego 1 osoba, - z powiatu skarżyskiego 1 osoba, - z powiatu koneckiego 1 osoba. Jeden wychowanek został przeniesiony z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, jednakże w dalszym ciągu jest wychowankiem naszej Placówki. Pod koniec grudnia został przeniesiony kolejny raz umieszczono go w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Jedna wychowanka została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokie pozostając wychowanką Placówki. Jeden wychowanek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie, skąd dokonał ucieczki i przebywa na ucieczce nadal

5 W Rodzinnym Pogotowiu Interwencyjno - Opiekuńczym w Winiarach (miejsca interwencyjne) w miesiącu styczniu przebywało 5 podopiecznych. Dwa rodzeństwa z powiatu buskiego. Rodzeństwo dwóch braci zostało w lutym 2013 r. umieszczone w naszej Placówce (miejsca socjalizacyjne). Drugie rodzeństwo: dziewczynka i dwóch chłopców przebywali w Pogotowiu do kwietnia. Pod koniec kwietnia także zostali umieszczeni w naszej Placówce (miejsca socjalizacyjne).. Wszystkie dzieci przebywały w Pogotowiu na podstawie decyzji sądu rodzinnego i skierowań PCPR. Po zmianach w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, Placówka funkcjonuje jako Placówka socjalizacyjna z dwoma miejscami interwencyjnymi. Wychowankowie Placówki uczęszczali do następujących szkół (stan na dzień r.) : - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie 4 osoby, - Samorządowe Gimnazjum w Nowym Korczynie 10 osób, - Szkoła Podstawowa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie 1 osoba, - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo Górka w Busku-Zdroju ( Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 osoba, gimnazjum 1 osoba), - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w ZDZ w Busku-Zdroju 1 osoba, - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju (Technikum Hotelarskie 2 osoby, Technikum Budowlane 1 osoba), - Gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie - 2 osoby, - Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokie 1 osoba, - Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie (Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 osoby, Technikum, Technolog żywienia 1 osoba), - Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Schronisku dla Nieletnich w Dominowie 1 osoba, - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Szkoła Podstawowa kl. VI 1 osoba, - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 1 osoba

6 półsierotami. SPRAWOZDANIE Spośród wychowanków Placówki 18 ma oboje żyjących rodziców, 12 jest Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zostały zgłoszone do Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach. W roku 2013 zostało zgłoszone do adopcji 4 podopiecznych. W miesiącu kwietniu 2 braci i w miesiącu sierpniu 2 osobowe rodzeństwo. Na chwilę obecną rodzice 23 wychowanków są pozbawieni władzy rodzicielskiej, dla tych dzieci sąd ustanowił opiekunów prawnych. Są nimi wychowawcy Placówki. Opieką medyczną w zakresie podstawowym oraz opieką stomatologiczną wychowankowie Placówki objęci byli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Z opieki specjalistycznej wychowankowie korzystali w poradniach poza miejscem zamieszkania : - w Poradni Dermatologicznej w Busku Zdroju, leczyło się 2 dzieci z powodu zmian skórnych; - w Poradni Zdrowia Psychicznego, leczyło się 4 wychowanków z powodu zaburzeń zachowania i emocji; - w Poradni Okulistycznej w Busku Zdroju, leczyło się 6 dzieci z powodu wad wzroku; - w Poradni Wad Wzroku w Kielcach, leczyła się 1 wychowanka; - w Poradni Ortopedycznej w Busku Zdroju, leczyło się 12 wychowanków z powodu urazów oraz wad postawy; - w Poradni Endokrynologicznej w Kielcach, leczeniem objętych było 2 wychowanków z powodu niskorosłości ; - w Poradni Chirurgicznej w Busku Zdroju, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Neurologicznej w Busku Zdroju i Kielcach, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Alergologicznej w Kielcach, leczyło się 2 wychowanków; - w Poradni Hematologicznej w Kielcach, leczyła się 1 wychowanka; - w Poradni Laryngologicznej w Kielcach i Staszowie, leczyło się 2 wychowanków; - w Porani Ortodontycznej w Busku Zdroju, leczył się 1 wychowanek z powodu wady zgryzu; - w szpitalu w Busku Zdroju na oddziale dziecięcym, przebywał 1 wychowanek; - w Szpitalu w Kielcach, przebywała 1 wychowanka na obserwacji; - 6 -

7 - w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno -Rehabilitacyjnym Górka Busko Zdrój, 9 wychowanków przebywało na rehabilitacji z powodu wad postawy; - w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Oddział Dziecięcy w Kielcach, przebywała 1 wychowanka. W miesiącu marcu w ramach Białej Niedzieli wychowankowie naszej Placówki zostali przebadani ortopedycznie i pediatrycznie przez lekarzy: J.M. Dobrowolskiego- specjalistę w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji oraz Barbarę Szabłowską - pediatrę. Przeprowadzono wiele rozmów, pogawędek indywidualnych i grupowych na temat: Szkodliwości palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek; Zmian które zachodzą w organizmie człowieka w okresie dojrzewania; Dbania o higienę osobistą; Prawidłowego odżywania; Prawidłowa postawa podczas odrabiania lekcji oraz ochrona narządu wzroku; Prowadzono dokumentację dotycząca leczenia wychowanków. DZIAŁ III Charakterystyka kadry placówki Na dzień r. zatrudnionych w Placówce było 30 osób, z tego 14 osób na pełny etat, 9 osób na ¾ etatu, 6 osób na ½ etatu i jedna osoba na ¼ etatu. W okresie od r. do dnia r. na zwolnieniu lekarskim przebywała jedna wychowawczyni, która pracowała na 3/4 etatu w mieszkaniu autonomicznym II. W czasie jej nieobecności na zastępstwo, zwiększono 2 osobom etaty, jednej wychowawczyni z ¾ na pełny etat, natomiast logopedzie pracującemu dotychczas na ¼, dołożono ½ etatu jako wychowawca. Od r. na urlopie bezpłatnym przebywa jeden wychowawca, który pracował na cały etat w mieszkaniu autonomicznym III. Na pełny etat na zastępstwo od dnia r. został przyjęty nowy wychowawca. Referent administracyjny od r. do r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od na zasiłku macierzyńskim. Na okres zwolnienia lekarskiego i zasiłku macierzyńskiego referenta administracyjnego, przyjęto od dnia na ½ etatu nowego pracownika

8 Jedna sprzątaczka przebywała od dnia r. na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W związku z powyższym na czas zwolnienia lekarskiego, zwiększono etat drugiej sprzątaczce o ¼ oraz praczce dołożono ¼ etatu jako sprzątaczka. Z dniem r. została rozwiązana umowa z kierowcą. Od dnia r. na pełny został przyjęty nowy pracownik na stanowisko kierowcy. Spośród kadry pedagogicznej zatrudnionych było 18 wychowawców i specjalistów, z tego 1 dyrektor na pełny etat, 9 wychowawców na pełny etat, na ½ zatrudnione były 2 wychowawczynie, z tego jedna pracowała na ½ etatu jako wychowawczyni i ½ etatu jako pracownik socjalny, a druga z wychowawczyń na ½ etatu jako wychowawca i ½ etatu jako terapeuta zajęciowy. Natomiast 2 wychowawczynie zatrudnione były na ¾ etatu. Specjaliści: pedagog- pełny etat, psycholog- ½ etatu, logopeda- ¼ etatu, i pielęgniarka- ½ etatu. Jeden wychowawca pozostał zatrudniony na ¾ etatu na podstawie ustawy Karta Nauczyciela do czasu odejścia na wcześniejszą emeryturę, tj. do dnia r. Pozostali wychowawcy zatrudnieni byli na podstawie Kodeksu pracy, jako pracownicy samorządowi. Wszyscy wychowawcy i specjaliści posiadali wymagane kwalifikacje do pracy z dziećmi. Studia wyższe magisterskie ukończyło 15 osób, a studia wyższe licencjackie - 2 osoby. DZIAŁ IV Organizacja pracy opiekuńczo- wychowawczej W 2013 r. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Winiarach działała na zasadzie 3 mieszkań autonomicznych z miejscami dla 30 wychowanków i Rodzinnego Pogotowia Interwencyjno- Opiekuńczego, w którym było 10 miejsc interwencyjnych. Po dokonanych zmianach w Statucie i Regulaminie Placówka stanowi zespół 3 mieszkań autonomicznych oraz posiada wydzielone 2 miejsca interwencyjne. Praca opiekuńczo- wychowawcza stosowanie do zadań regulaminowych, polegała na realizacji opracowanego i przyjętego przez zespół wychowawców i radę wychowanków rocznego planu opiekuńczo- wychowawczego obejmującego zintegrowane zadania diagnostyczne, edukacyjne, wychowawcze, interwencyjne, terapeutyczne, reedukacyjne, logopedyczne i resocjalizacyjne oraz pracy z rodziną dziecka

9 Na system działań zawartych w rocznym planie opiekuńczo- wychowawczym składały się: nauka szkolna, zajęcia wychowawcze, samoobsługowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, samorządowe, zajęcia specjalistyczne: wyrównawcze, reedukacyjne, psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne, praca na rzecz Placówki i środowiska, udział w uroczystościach kulturalno- turystycznych na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w organizowaniu tych imprez. Działały koła zainteresowań i drużyna harcerska. 1. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia terapeutyczne organizowane Panią Małgorzatę Pasternak na świetlicy terapeutycznej. W zajęciach tych brało udział 11 wychowanków. Głównym celem pracy terapeutycznej z dziećmi było zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, poznania możliwości ich mocnych stron, nabycie pewności siebie. Dzieci w czasie zajęć kształtowały nawyki kultury osobistej, wzbogacały słownik poprzez zabawy tematyczne, łamigłówki językowe, gry dydaktyczne, konkursy. Dodatkowo uczyły się odporności na stres poprzez różne zabawy, podejmowania trudnych decyzji. Stymulowały dzieci do rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowały prawidłowe nawyki i umiejętności. Zajęcia terapeutyczne rozwijały u podopiecznych takie funkcje poznawcze jak: spostrzegawczość, logiczne myślenie, umiejętność wypowiadania się, pamięć, koncentrację uwagi, wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną i muzyczną. Rozwijały również sprawność manualną dzieci ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, orgiami i inne). Terapeuta prowadził zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii ( czytanie książek, wierszy, własne próby literackie), miały one na celu: rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wzbogacanie wiedzy, słownictwa i umiejętności praktycznych ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie poczucia własnej tożsamości i wartości w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji samego siebie oraz zrelaksowanie dzieci po zajęciach lekcyjnych. Poprzez wspólne zajęcia eliminowano nieodpowiednie zachowania, wspierano wszechstronnie rozwój dzieci. Zaspokajano potrzeby emocjonalne (akceptacji, zainteresowania, zaufania)

10 Ważnym aspektem pracy terapeutycznej było również wykonywanie wielu różnych ciekawych prac związanych z kalendarzem imprez okolicznościowych oraz przygotowywanie dekoracji na różne okazje. Dzieci w ramach terapii wyjeżdżały na wycieczki, do kina, na basen, lodowisko oraz brały udział w różnych konkursach m.in. : w konkursie plastycznym Zielona planeta oraz Stop wypadkom ; w konkursie literackim Magia dziecięcej wyobraźni organizowanym przez ZMW w Kielcach; w konkursie plastycznym Człowiek największą wartością organizowanym przez PCPR w Busku Zdroju; w konkursie plastycznym Zabytek świętokrzyski ; w konkursie kulinarnym Mini przysmak organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego, w ramach akcji VIII edycji akcji Nie ma jak rodzina, pod hasłem Potrzebuję rodziców od zaraz ; w VI edycji konkursu Moje marzenia, pod hasłem Twórczość plastyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym organizowanym przez Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Dzieci wykonywały także ciekawe prace, które były wystawiane na kiermaszach. Uczestniczyły w Sobótkach, śpiewały piosenki, recytowały wiersze. Zawsze pięknie reprezentowały Placówkę na zewnątrz. Wykonywały kartki oraz stroiki Wielkanoce, Bożonarodzeniowe, ozdoby choinkowe, stroje karnawałowe. Kilka razy w roku organizowane były zabawy, na które zapraszano gości m. in. na zabawę Walentynkową, Andrzejki, Wigilię, Dni Profilaktyki. Uczestniczyły w corocznym festynie rodzin zastępczych, organizowanym przez PCPR w Busku Zdroju, podczas którego wystawiały własnoręcznie wykonane prace plastyczne, brały udział w występach, konkursach, quizach i zabawach. 2. Dzieci korzystały również z terapii logopedycznej, którą prowadziła Pani Ewelina Drzazga. W terapii uczestniczyło 11 dzieci, w tym 6 chłopców i 5 dziewczynek. Najczęstsze zaburzenia mowy, które występowały u dzieci to: - rotacyzm, - zaburzenie słuchu fonemowego,

11 - niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy, - opóźniony rozwój mowy czynnej. Celem terapii logopedycznej było: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie systemowej sprawności językowej, stymulowanie ogólnego rozwoju ukierunkowane na usprawnianie myślenia, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności manualnej oraz wypowiadanie się, usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym samodzielne radzenie sobie w życiu. Rozwijane umiejętności kluczowe osiągane na zajęciach logopedycznych: 1. Rozbudzenie, zainteresowanie ćwiczeniami logopedycznymi. 2. Usprawnienie pracy narządów mowy. 3. Wzmocnienie własnej samooceny i chęci pokonywania trudności. 4. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. 5. Rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej. 6. Rozwijanie wyobraźni dziecka. 7. Rozwijanie ogólnego rozwój dziecka (rozwijanie słownictwa czynnego i biernego, koordynacji wzrokowo słuchowo ruchowej, pamięci, myślenia, sprawności manualnej, orientacji przestrzennej). 8. Nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych. 9. Usprawnienie słuchu fonemowego. 10. Doskonalenie wymowy w zakresie poprawności artykulacyjnej, gramatycznej oraz wyrazistości wymowy. Wszelkie metody, formy pracy, czas jak i pomoce wykorzystywane w trakcie zajęć dostosowane były do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci. 3. Zajęcia psychologiczne prowadzone przez Panią Reginę Piechnik cieszyły się dużym uznaniem wśród dzieci i młodzieży. W ramach wykonywanej pracy psycholog prowadził zajęcia w formie indywidualnej i grupowej. Spotkania dostosowane były do wieku oraz problemów wychowanków, w głównej mierze usprawniające ich funkcjonowanie poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, społeczno- życiowe oraz radzenie sobie z bieżącymi trudnościami. Celem organizowania specjalistycznych zajęć terapeutycznych było wspomaganie prawidłowego rozwoju wychowanków oraz profilaktyka zagrożeń poprzez psychoedukację oraz naukę zachowań

12 konstruktywnych. Tematyka zagadnień poruszanych w ramach zajęć dotyczyła m.in. integracji i wzmacniania ja, rozwoju współpracy, treningu komunikacji interpersonalnej (słownej, niewerbalnej, wewnątrzgrupowej), rozwoju inteligencji emocjonalnej, empatii, panowania nad nieprzyjemnymi emocjami, relaksacji i wyciszenia, zwiększania świadomości i samowiedzy w celu budowania poczucia wartości, wzrostu asertywności, zarządzania sobą w czasie, automotywacji, tworzenia hierarchii wartości itp. Psycholog organizował wychowankom czas wolny wprowadzając gry słowne, łamigłówki, quizy zwiększające zasób wiedzy ogólnej, ćwiczenia rozwijające kreatywność, spostrzegawczość, myślenie logiczne, a także sprawność psychofizyczną, równocześnie zachęcając dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań. Pomoc psychologiczna świadczona w Placówce dotyczyła, także wsparcia w procesie uczenia się wychowanków. Zajęcia wyrównawcze prowadzone były z 10 podopiecznymi poprzez zapewnienie warunków do spokojnej nauki, używanie zindywidualizowanych środków i metod pracy do wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii oraz wyrównywania braków, podtrzymywanie uwagi dziecka na zadaniu, naprowadzanie toku myślenia na prawidłowe rozwiązanie, wzmacnianie i zwiększanie motywacji do pracy, naukę technik zapamiętywania oraz powtarzanie utrwalonych wiadomości. Zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na wielozmysłową stymulację prowadzone były z 3 wychowankami. W sytuacjach trudnych istniała konieczność prowadzenia rozmów dyscyplinujących lub poradnictwa z elementami interwencji kryzysowej wraz z opiniowaniem zachowań. Wsparcie psychologiczne udzielane były w oparciu o analizę potrzeb wychowanka, jego deficytów oraz mocnych stron. W oparciu o wywiady psychologiczne, obserwacje własne, badania z użyciem testów psychologicznych, analizę dokumentów, konsultacje z wychowawcami danej autonomii, pedagogiem i pracownikiem socjalnym uaktualniono diagnozy psychofizyczne wychowanków, wymagające modyfikacji ze względu na zmiany rozwojowe dzieci. Diagnozy zawierały pomocne wskazówki m.in. do dalszej pracy pedagogicznej, terapeutycznej, czy pracy z rodziną. Na bieżąco psycholog prowadził arkusz badań i obserwacji wychowanków dot. aktualnego stanu psychicznego, sposobu zachowania, ujawnionych problemów szkolnych wychowawczych. W Placówce psycholog prowadził również rozmowy z kilkoma rodzicami biologicznymi wychowanków, poruszając kwestie wzrostu ich aktywności w procesie wychowawczym oraz podejmowanie działań zmierzających do powrotu dzieci do rodzinnego domu

13 Psycholog brał udział w posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, przedstawiając obserwacje i wnioski dot. psychospołecznego funkcjonowania dzieci w Placówce, jak również współopiniując zasadność dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 4. W pracy opiekuńczo- wychowawczej ważnym aspektem były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, profilaktyczno-wychowawcze, korekcyjno kompensacyjne prowadzone przez Pana Jarosława Naporowskiego- pedagoga placówki. Pedagog w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej prowadził z dziećmi i młodzieżą zajęcia profilaktyczno wychowawcze zarówno w formie pracy indywidualnej jak i grupowej. Głównym celem zajęć było wspomaganie młodego człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Zajęcia obejmowały taką tematykę zagadnień jak: Podnoszenie poczucia własnej wartości Profilaktyka uzależnień Przeciwdziałanie agresji i przemocy Samoświadomość Stres Motywowanie Rozwiązywanie konfliktów Zajęcia prowadzone były w grupach do 6 osób, w każdym z mieszkań autonomicznych Podobnie jak i w poprzednich latach w zakres zajęć profilaktyczno -wychowawczych włączone były także zajęcia sportowe w celu wszechstronnego rozwoju osobowości wychowanka. Zajęcia sportowe miały charakter profilaktyki pierwszorzędowej, która stawiała sobie za podstawowy cel promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz opóźnianie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych u podopiecznych. Największą popularnością wśród zajęć sportowych cieszyły się: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy. Pedagog prowadził jednocześnie zajęcia korekcyjno kompensacyjne, które na celu miały usprawnienie u wychowanków funkcji percepcyjno motorycznych. W tej formie zajęć uczestniczyło czworo dzieci

14 W zależności od potrzeb edukacyjnych prowadził również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, głównie z matematyki ale także z takich przedmiotów szkolnych jak: język polski, historia. Pedagog zgodnie z potrzebą prowadził bezpośrednią pracę opiekuńczą z wychowankami w mieszkaniach autonomicznych. Brał czynny udział w zagospodarowaniu czasu wolnego podopiecznym: organizował dla nich gry i zabawy, konkursy, spacery, wycieczki po najbliższej okolicy oraz ogniska.. Pedagog poświęcał dużo czasu na rozmowy indywidualne z dziećmi, służył im radą i pomocą przy rozwiązywaniu różnych trudnych sytuacji szkolnych, wychowawczych i osobistych. Pomagał pełnoletnim, usamodzielniającym się wychowankom w rozwiązywaniu szczególnie trudnych problemów zwianych z rozpoczynającym się samodzielnym życiem. Doposażył podopiecznych w porozumieniu z wychowawcami i dyrektorem Placówki w podręczniki szkolne, zeszyty i przybory szkolne. W celu zapewnienia powodzenia szkolnego utrzymywał kontakt ze szkołami do których uczęszczali wychowankowie z placówki. Utrzymywał współprace z dyrektorami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami. Uczestniczył w zebraniach i wywiadówkach szkolnych. Kontaktował się z wychowawcami w internatach i szkołach. Pedagog utrzymywał współpracę z sądami rodzinnymi, kuratorami zawodowymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, asystentami rodziny policją i innymi instytucjami, aby jak najlepiej umożliwić dobre funkcjonowanie wychowankom w placówce, szkole i środowisku. Redagował pisma i opinie dotyczące podopiecznych. Opracowywał różne plany, regulaminy i dokumenty do użytku wewnętrznego placówki. Koordynował na terenie placówki XI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki Człowiek najwyższą wartością, współorganizował szereg okolicznościowych uroczystości zgodnie kalendarzem imprez m.in.: Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Spotkanie Mikołajkowe, Spotkanie Wigilijne i inne. Pedagog uczestniczył w posiedzeniach zespołu wychowawczego oraz stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce

15 5. Działająca w placówce 118 Buska Drużyna Wielopoziomowa Włóczykije była ważnym ogniwem, która zagospodarowywała czas wolny podopiecznym, rozwijała u nich zainteresowania artystyczne, społeczne i turystyczne. Drużyna funkcjonowała jako drużyna wielopoziomowa tzn. składała się z gromady zuchowej i drużyny harcerskiej. Należało do niej 30 wychowanków. Opiekowały się nią druhny - Aneta Trutkowska i Beata Smodrzewska. Drużyna dysponowała harcówką na terenie Placówki i kompletnym umundurowaniem. W roku 2013 współpracowała z Komendą Hufca ZHP w Busku Zdroju - Adamem Gadawskim i Teresą Leszczyńską oraz Referatem Nieprzetartego Szlaku Komendy Chorągwi Kieleckiej. Angażowała się w szereg imprez organizowanych przez Hufiec i Komendę, a także czynnie działała na terenie Placówki. Nasza drużyna o profilu artystycznym działała również w środowisku lokalnym. Nasi harcerze uczyli się współpracy z drużynami z innych środowisk, stali się bardziej otwarci i komunikatywni, wzrosło u nich poczucie własnej wartości. Przedsięwzięcia drużyny harcerskiej w 2013 r.: 1. Udział w konkursie piosenki zorganizowany na terenie Placówki (integracja 1, 2 i 3 mieszkania autonomicznego). 2. Udział w konkursie plastycznym pt.,,krajobraz zimowy w dn r. 3. Współudział w organizacji Wieczoru Walentynkowego na terenie Placówki w dn r. 4. Udział w VIII Rajdzie Pieszym Hufca ZHP w Busku,,Zmarzlaczek w dn r. na trasie Hołudza- Busko-Zdrój. 5. Udział w obchodach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Korczynie w dn r. 6. Udział w XXIV Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego Grochowiska, zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP w Busku Zdroju r. 7. Udział w turnieju tenisa stołowego na terenie Placówki (propagowanie tenisa stołowego w środowisku harcerskim, integracja młodzieży). 8. Udział w IV Zlocie NS zorganizowanym przez Hufiec Buski, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Broninie w dn r

16 9. Udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki. Organizacja zajęć i warsztatów o charakterze profilaktycznym. 10. Udział w XXX Wędrówce Zuchowej, która odbyła się trasą Szlaku Maskalisu i ścieżki rowerowej w dn r. 11. Udział w obchodach Dnia Matki i otwarciu placu zabaw w Starym Korczynie - przygotowanie programu artystycznego. 12. Udział w Festynie Rodzicielstwa Zastępczego,,Nie ma jak rodzina zorganizowanym przez PCPR w Busku Zdroju w dn r. występ artystyczny. 13. Udział w przeglądzie dorobku artystycznego w gminie Nowy Korczyn, podczas imprezy,,sobótki w dn r. 14. Udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez Hufiec Buski w Dąbkach nad morzem w dn r. 15. Udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez Referat NS w Dąbkach nad morzem w dn r. 16. Udział w spotkaniu pod Pomnikiem Bohaterów Września w Broninie i III Zlocie Hufca ZHP w dn r. 17. Czynny udział w asyście honorowej Pomnika Czynu Legionowego w Czarkowach podczas uroczystości 99 rocznicy pierwszych bojów Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego tzw. Bitwy Korczyńskiej zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie w dniu r. (program artystyczny, warta przy pomniku podczas Mszy Polowej) 18. Udział w IX Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Chmielniku w dn r 19. Udział w rajdzie na cmentarz wojskowy pod Pomnikiem Legionistów w Czarkowach w dn i r. 20. Udział w,,wieczorze Pieśni i Poezji Patriotycznej zorganizowanym przez Towarzystwo Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie w dn r. 21. Udział w Andrzejkowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Zawichoście, zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecką Referat Nieprzetartego Szlaku w dn r. 22. Współudział w przygotowaniu programu artystycznego z okazji Mikołajek - grudzień 2013r

17 23. Współudział w organizacji Jasełek, które zaprezentowane zostały podczas spotkania wigilijnego w Placówce w dn r. Przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju z rąk Komendanta Hufca ZHP w Busku Zdroju. 24. Współpraca z proboszczem Parafii w Starym Korczynie - przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju podczas Mszy św. w dn r. Podczas realizacji przedsięwzięć nasi harcerze uczyli się zdrowej rywalizacji. Wzrosło poczucie ich własnej wartości. W ramach przygotowań programu artystycznego drużyna wykazywała się dużym zaangażowaniem, wyobraźnią i pomysłowością. Harcerze mieli możliwość zdobywania nowych doświadczeń. Nauczyli się podejmowania odpowiedzialności za drużynę i jej rozwój. 6. W placówce na bieżąco prowadzone były zajęcia rekreacyjno- sportowe z różnych dyscyplin, w których chętnie brali udział wszyscy wychowankowie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z zainteresowaniami dzieci i młodzieży. Dotyczył głównie rozgrywek w piłkę nożną, halową, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego oraz wędkarstwa i siłowni. Celem zajęć były oddziaływania wychowawcze poprzez: - wdrożenie podopiecznych do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów, - kształtowanie potrzeby podporządkowania się przez wychowanków określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad, - propagowanie zasad czystej gry (fair play), - przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, - rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw, - rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie, - propagowanie aktywnego wypoczynku, - promocja zdrowia. Zajęcia odbywały się w zależności od warunków pogodowych na boisku lub w sali gimnastycznej 2-3 razy w tygodniu. Prowadzone były przez wszystkich wychowawców, ale szczególnie angażowali się w nie następujący wychowawcy: Pan Grzegorz Kostka, Pan Jarosław Naporowski, Pan Łukasz Płonka, Pan Szymon Sztorc, Pani Ewelina Drzazga i Pani Agnieszka Kochanowicz- Jarubas

18 Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia wędkarskie. Wychowankowie posiadali swój sprzęt oraz karty rybackie, dzięki czemu mogli łowić ryby na rzekach Nida i Wisła oraz zbiorniku wodnym w Chwalibogowicach. 7. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, prowadzone przez Panią Ewelinę Nizińską, Panią Anetę Naporowską, Panią Marię Lackorzyńską i Panią Elizę Brych- Sobczyk. Zajęcia obywały się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Celem zajęć było nabycie przez wychowanków praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych po usamodzielnieniu się. Dzieci uczyły się obsługi sprzętu AGD, nakrywania do stołu, poznawał zasady zdrowego odżywiania się, sporządzały listy zakupów produktów niezbędnych do przyrządzenia zaplanowanych potraw. Uczyły się gotować zupy, piec ciasta, torty, gofry, pizzę. Smażyły frytki, placki ziemniaczane, racuchy, naleśniki. Przyrządzały tosty, zapiekanki, surówki, sałatki, galaretki owocowe i wiele innych dań. Zajęcia odbywały się w aneksach kuchennych poszczególnych mieszkań autonomicznych. Były one bardzo lubiane przez wychowanków. Pozwalały docenić pozytywne aspekty pracy w grupie, uczyły współpracy, rozwijały pomysłowość i kreatywność. Dawały możliwość pochwalenia się efektami swojej pracy przed innymi, co sprawiło dzieciom radość i satysfakcję. Dodatkowym walorem zajęć kulinarnych była domowa, ciepła atmosfera, która towarzyszyła w trakcie przygotowania smakołyków i podczas wspólnego delektowania się nimi. 8. Ważną formę organizacyjną pracy wychowawczej była działalność Samorządu Wychowanków. Samorząd Wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarach tworzyli wszyscy wychowankowie przebywający w Placówce. Opiekunami Rady Samorządu Wychowanków byli: Pan Łukasz Płonka i Pan Grzegorz Kostka. Samorząd prezentował stałemu zespołowi do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w Placówce oraz dyrektorowi swoje wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących Placówki, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków. Zgłaszał wychowanków do wyróżnień i nagród stosowanych w Placówce. Czynnie uczestniczył w życiu Placówki- organizował imprezy i spotkania, wdrażał w życie własne

19 inicjatywy, uczestniczył w tworzeniu i realizacji programu opiekuńczo - wychowawczego Placówki. Za główne zadania stawiał pożyteczne spędzanie czasu wolnego wychowanków. Czynił to poprzez współorganizowanie zajęć profilaktycznych, wychowawczych, organizowanie spotkań z gośćmi w naszym domu lub wyjścia i wyjazdy na różne imprezy w środowisku lokalnym. W 2013 r. Samorząd Wychowanków wychodził z szeregiem inicjatyw i był odpowiedzialny za imprezy organizowane w Placówce oraz poza nią. Ważne przedsięwzięcia to: - spotkania wychowanków z psychologiem, pedagogiem i dyrektorem Placówki w celu omawiania bieżących problemów opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzenie profilaktyki uzależnień, - organizowanie obchodów Dnia Dziecka poprzez wyjazd na wycieczkę do Krakowa, - organizowanie konkursów, gier, zabaw oraz zawodów sportowych, - udział w Kingonaliach w Nowym Korczynie, - udział w uroczystościach kościelnych - przygotowanie koszyczków wielkanocnych, święcenie potraw, - organizowanie spotkań integracyjnych, przyjmowanie gości z prezentami mikołajkowymi i świątecznymi, - kształtowanie tradycji domowej w Placówce poprzez obchodzenie urodzin i imienin wychowanków, - organizacja przygotowań do Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Wszystkich Świętych, Dnia Niepodległości Wszystkie opisane zadania miały na celu stymulować rozwój osobisty i społeczny wychowanków. 9. Dodatkowa formą rozwoju edukacyjnego podopiecznych były zajęcia z języka angielskiego, ( zajęcia sponsorowane) które prowadziła Pani Zofia Dybała. Zajęcia z języka angielskiego odbywały się cyklicznie. Cotygodniowo dzieci z każdego mieszkania autonomicznego uczestniczyło w dwóch godzinach zajęć. Zajęcia skierowane były na doskonalenie przez podopiecznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim tzw. Practical English

20 W czasie zajęć poruszanych było wiele różnych tematów i aspektów kulturowych mających związek zarówno z językiem angielskim jak i krajami anglojęzycznymi i ich kulturą. Polegały na przedstawianiu tradycji np. Halloween, Święta Dziękczynienia oraz Bożego Narodzenia oraz odniesienia ich do polskiej tradycji i kultury. Było to zachęcanie do nauki języka angielskiego poprzez zainteresowanie wychowanków kulturą, muzyką, filmem a nawet rodziną królewską i piękną historią miłości Księcia Williama i Kate Middleton. Zajęcia zawierały cztery elementy niezbędne do posługiwania się językiem obcym, a mianowicie: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie. Umiejętność mówienia wychowankowie trenowali poprzez dialogi w restauracji, w sklepie z ubraniami, na dworcu. Uczyli się jak zapytać o drogę, jak poprosić o pomoc, jak przedstawić siebie i kogoś dodając elementy wyglądu zewnętrznego i cech charakteru oraz opowiedzieć o różnych aspektach życia rodzinnego i towarzyskiego- tzw. codzienny angielski. Czytanie i słuchanie zostało połączone w jedną całość poprzez audio booki tzn. książki z płytami CD. Umiejętność czytania i rozumienia tekstów mówionych w języku angielskim była połączona, ponieważ wychowankowie słuchali tekstu, który wzrokiem śledzili w książce, a następnie czytali go starając się odwzorować intonację i akcent. Następnie opowiadali własnymi słowami usłyszaną i przeczytaną historię. Z gramatyki wychowankowie powtarzali czasy teraźniejsze, przyszłe i przeszłe, głównie poprzez rozwiązywanie tradycyjnych ćwiczeń. Umiejętność tworzenia tekstów pisanych wychowankowie doskonalili poprzez wypełnianie kwestionariuszy osobowych, następnie pisanie o sobie i swoich zainteresowaniach, aby na końcu umieć napisać krótkiego a zawierającego informacje na swój temat oraz kilka pytań o szczegóły z życia innej osoby. 10. Praca wychowawcza w poszczególnych mieszkaniach autonomicznych odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i kalendarzem imprez okolicznościowych: STYCZEŃ W styczniu tradycyjnie odbyły się zabawy choinkowe w szkołach, do których uczęszczają nasi podopieczni. Dzieci również wyjechały na zabawę choinkową organizowaną przez Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU

REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU Załącznik do Uchwały. Zarządu Powiatu w Prudniku REGULAMIN DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom dziecka w Głogówku zwany dalej domem dziecka jest placówką socjalizacyjną, powołaną w celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH

STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXII/149/01 Rady Powiatu Sieradzkiego Z dnia 23 lutego 2001r. W sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Tomisławicach STATUT DOMU DZIECKA W TOMISŁAWICACH 1 Dom Dziecka w Tomisławicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY RAZEM PROŚCIEJ

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY RAZEM PROŚCIEJ PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY RAZEM PROŚCIEJ Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyczny Razem prościej rok szkolny 2013/2014 I Uzasadnienie programu: Współczesna cywilizacja coraz bardziej staje

Bardziej szczegółowo

Placówki opiekuńczo wychowawcze

Placówki opiekuńczo wychowawcze Placówki opiekuńczo wychowawcze Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczane w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej następującego typu: 1) interwencyjnego;

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp Treść zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Zadania organizacyjne i ogólnowychowaw cze 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach.

Celem procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Publicznym Przedszkolu w Zdunach. PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ORAZ WARUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Cel procedury

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W LĘDZINACH 1. W szkole jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno pedagogiczna. 2. Pomoc psychologiczno pedagogiczną organizuje

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz

CELE I ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI Kierownik świetlicy Anna Bagnicka. Anna Bagnicka Marian Dobosz. Anna Bagnicka Marian Dobosz PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSARZYSKACH od stycznia do grudnia 2016 roku. (z wyłączeniem wakacji ) Głównym celem działalności świetlicy jest

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r.

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Zadania opiekuńczo wychowawcze i formy ich realizacji Cel ogólny Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Organizacja pracy Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015

Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Kościańskiego z dnia Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ P R O F I L A K T Y C Z N O W Y C H O W A W C Z Y CH N A R O K S Z K O L N Y W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE 1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE Procedury zostały opracowane zgodnie z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 2 I. ELEMENTY PLANU: 1. Źródła opracowania Planu Pracy Świetlicy środowiskowej 2. Cele i zadania świetlicy środowiskowej 3. Plan Pracy Dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok

Instytucje i osoby wspomagające Działania informacyjne: Formy realizacji. cały rok. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2015/2016 Strategie profilaktyczne Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających z uzależnień.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 1.02.2016r. Profilaktyka, już od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska tel. (0-83) 343-70-66 tel./fax (0-83) 343-29-82 www.pcpr.powiatbialski.pl pcprbp@wp.pl Sprawozdanie z efektów pracy koordynatorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny

PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny PROGRAM WYCHOWAWCZY X Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Radomiu Na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. /-/ Monika Pawlak- Szpotan

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. /-/ Monika Pawlak- Szpotan Pabianice, dnia 27 października 2011 roku ZESPÓŁ KONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU PABIANICKIEGO PROTOKÓŁ Z KONTROLI przeprowadzonej w dniu 26 października 2011 roku przez Zespół Kontrolny Komisji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK

PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK PRELIMINARZ DO GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KROŚCIENKU WYŻNYM NA 2013 ROK Lp. Zadanie Metody Czas, miejsce Kogo obejmuje Realizator Koszty Oczekiwane efekty 1.

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016

Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 Program wychowawczy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łowiczu w półroczu roku szkolnego 2015/2016 Podstawa prawna programu wychowawczego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi

Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 W RADOMIU 1. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r.

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO TĘCZA 2015r. Zadania Sposób realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówki: tematyka i cele prowadzonych zajęć

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 W LUBINIE Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie

Szkolny program profilaktyki. Gimnazjum nr 54 w Warszawie Szkolny program profilaktyki Gimnazjum nr 54 w Warszawie Na podstawie diagnozy środowiska i oceny zagrożeń społecznych dotyczących uczniów Gimnazjum nr 54 w naszej placówce prowadzone są działania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl

Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim. tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim tel./ fax 077 412-89-72 swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl tel./fax 077 412-89-72 e-mail swietlicaterapeutycznalb@neostrada.pl SZKOLENIE Funkcje świetlic w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie uchwały nr4/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 12.09.2013r.

Na podstawie uchwały nr4/2013/2014. Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich. z dnia 12.09.2013r. Na podstawie uchwały nr4/2013/2014 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich z dnia 12.09.2013r. w sprawie nowelizacji Statutu Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich Rada

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Program praktyki dla II roku Pedagogiki

Program praktyki dla II roku Pedagogiki Program praktyki dla II roku Pedagogiki I. Cele praktyki 3-tygodniowa praktyka ciągła dla studentów II roku Pedagogiki powinna być zbieżna z wybraną przez studenta specjalnością. Jest to praktyka diagnostyczna,

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik 7 Procedury organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KOWNACKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo