Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035"

Transkrypt

1 ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa tel.: +48 (0) fax: +48 (0) Zleceniodawca: PM GROUP Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, Wrocław. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 16/6 obręb 005 TOM I Wykonawca : ARCADIS Sp. z o.o. Pion Studiów i Analiz Środowiskowych ul. Puławska 182, Warszawa Opracowali: mgr inŝ. arch. kraj. Katarzyna Gańko inŝ. Leszek Grądzki mgr inŝ. Arletta Hancyk mgr Ireneusz Kaliński dr Zbigniew Koszarny dr inŝ. Anna Rusek mgr inŝ. arch. kraj. Aleksandra Wiszniewska Warszawa, maj 2010

2 działce nr 16/6 obręb Spis treści: 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM TOMU I WSTĘP PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA CEL OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY...25 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI 28.1 POŁOśENIE STAN WŁASNOŚCI SĄSIEDZTWO HISTORIA UśYTKOWANIA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO Proces technologiczny Składowanie towarów i surowca Mieszanie chemikaliów i podgrzewanie Zwoje pulpy Stanowiska rozwijania zwojów i prowadnice Impregnacja chemiczna Fibrylacja Transport włókien do etapu suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) Suszenie Stabilizacja Mokry skruber Chłodzenie NawilŜanie Zbiornik buforowy i wykrywanie metalu Formowanie bloków celulozy, kontrola jakości i owijanie bloków Otwieranie (rozdrabnianie) bloków i odzyskiwanie Obsługa bloków i składowanie Wydawanie Produktu Czyszczenie Fibrylacja Strefa zbiorników Obszar Składowania H 2 O Obszar suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) oraz obszar skrubera mokrego...54

3 działce nr 16/6 obręb Formowanie bloków Centralny system odpylania Media procesowe CZAS FUNKCJONOWANIA I WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA ZUśYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW, WIELKOŚĆ PRODUKCJI I EMISJE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 56 5 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEPODEJMOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWAśANE RACJONALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ ZE WSKAZANIEM WARIANTU KORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁOśENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGIA HYDROGRAFIA WARUNKI KLIMATYCZNE STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KRAJOBRAZ GLEBY BUDOWA GEOLOGICZNA, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) I STREFY OCHRONNE UJĘĆ WÓD ZŁOśA SUROWCÓW MINERALNYCH DOBRA MATERIALNE DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE Etap realizacji Etap eksploatacji Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE Obecny system odprowadzenia wód opadowych i drenaŝowych Zlewnia rowu S Projektowany układ odprowadzenia wód drenaŝowych Projektowany układ odprowadzenia wód opadowych Separator substancji ropopochodnych Zbiornik retencyjny i pompownia wód opadowych Jakość odprowadzanych wód i warunki ich odprowadzania...10

4 działce nr 16/6 obręb Oddziaływanie projektowanego zakładu na wody powierzchniowe Etap realizacji Etap eksploatacji Oddziaływanie zakładu na ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie Opis ujęcia wód powierzchniowych ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Etap realizacji Etap eksploatacji Zapotrzebowanie na wodę Przewidywane ilości zuŝywanej wody Źródła, rodzaje i ilości wytwarzanych ścieków Prognozowana jakość wytwarzanych ścieków Odbiorniki ścieków oraz urządzenia podczyszczające Systemy oszczędzania wody Etap likwidacji Podsumowanie ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Etap realizacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami Etap eksploatacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Metodyka Analiza uciąŝliwości Warunki meteorologiczne i analiza szorstkości terenu Dopuszczalne stęŝenia oraz tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Obliczenia emisji dla poszczególnych źródeł Etap realizacji Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap eksploatacji Analizowane warianty inwestycji Emisja pyłu Urządzenia odpylające Emisja zorganizowana Wariant I Wariant II Wariant III Inne źródła emisji...15

5 działce nr 16/6 obręb Urządzenia awaryjne Zestawienie źródeł emisji i jej wielkości oraz parametrów dla wszystkich analizowanych wariantów Emisja niezorganizowana Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap likwidacji Oddziaływania skumulowane Zgodność inwestycji z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego nr z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (dot. pyłów) Omówienie technicznych moŝliwości oczyszczenia powietrza i zawrócenia go do procesu w celu ponownego wykorzystania Wnioski i zalecenia ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI HAŁASU Opis problemów akustycznych planowanej inwestycji Lokalizacja obiektu i jego otoczenie Sposób zagospodarowania terenu i komunikacja Podstawowe źródła hałasu Źródła powierzchniowe Punktowe źródła dźwięku Ruchome źródła - hałas transportu Wymagania środowiskowe dotyczące hałasu Wpływ hałasu projektowanej inwestycji na środowisko Faza budowy Faza eksploatacji Faza likwidacji Projektowane zabezpieczenia przed hałasem Charakterystyka bezpośredniego, pośredniego i skumulowanego oddziaływania akustycznego Wskazania dotyczące monitoringu akustycznego środowiska Podsumowanie i wnioski ODDZIAŁYWANIE NA GLEBY ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI Substancje chemiczne Metodyka Właściwości substancji/mieszanin wykorzystywanych w projektowanym zakładzie Oddziaływanie na ludzi emitowanych przez zakład zanieczyszczeń powietrza Oddziaływanie pyłu celulozowego na zdrowie i Ŝycie ludzi Oddziaływanie odorów UciąŜliwość zapachowa referencyjnej fabryki w Columbus Podsumowanie...206

6 działce nr 16/6 obręb ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA OBCIĄśENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W REJONIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I WPŁYW NA RUCH LOTNICZY PLANOWANE DZIAŁANIA I ZABEZPIECZENIA W CELU UNIKNIĘCIA, ZMINIMALIZOWANIA LUB ZLIKWIDOWANIA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKśE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO MOśLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PORÓWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 14 USTAWY Z DN R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA MONITORING ŚRODOWISKA ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM GRUPY SPOŁECZNE ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ INWESTYCJI KWESTIE PODNOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA WOBEC PLANOWANEJ INWESTYCJI PRZEBIEG PROCESU INFORMACYJNEGO PROWADZONY PRZEZ INWESTORA PODSUMOWANIE I WNIOSKI TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO PRZY OPRACOWYWANIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO WNIOSEK KOŃCOWY...229

7 działce nr 16/6 obręb Spis załączników: 1. Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2010, znak WŚ/I/769/II204 Ps/ /AN stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20 na działce nr 16/6 obręb Lokalizacja terenu planowanej inwestycji Zakład Produkcyjny Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Plan zagospodarowania terenu Zakładu Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Uzgodnienia i warunki techniczne dotyczące przyłączenia planowanej inwestycji do miejskich sieci infrastruktury technicznej Uzgodnienie dotyczące likwidacji istniejących rowów melioracyjnych na działce 16/6 w Gdańsku Kokoszkach pismo Gdańskich Melioracji sp. z o.o. z dn r., znak NT-207/2009 Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu działki 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-WT- 2047/6801/2009. Pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-27/2010 akceptujące I wariant koncepcji odwodnienia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenu zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser w Gdańsku przy ul. Maszynowej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr W-T/498/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/454/EW Aneks do warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan projektowanego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działce 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach nr W-T/498A/2009/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/515/EW Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości powyŝej 10 m /h pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r., znak W-EZ Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej znak W-EZ pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Dział Przyłączenia z dn r., znak G/EZ/7815/2009 Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej nr W-EZ z dn pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12962/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/1501 Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG zezwalająca na lokalizacje dwóch zjazdów o parametrach zjazdu publicznego z ul. Maszynowej na działkę 16/6 obręb 005 w Gdańsku Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/02/8497/2009/MG/AFK zmieniającą Dec. ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG 5. Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 6. Przekrój Hydrogeologiczny I-I wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 7. Mapa dokumentacyjna i wybrane przekroje geotechniczne z terenu planowanej inwestycji wg Dokumentacji geotechnicznej - PROGEO, Warszawa, sierpień 2009 r.

8 działce nr 16/6 obręb Mapa dokumentacyjna i karta sondowania nr P5 wg Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie działki 16/6 Arcadis Sp. z o.o., Wrocław, kwiecien 2010 r. 9. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 5 i nr 6 ujęcia wód podziemnych PUEiK UNIKOM Sp. z o.o. 10. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 2 i nr ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno. 11. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne 1. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące tła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie obiektu. Wydruki obliczeń komputerowych zanieczyszczenia powietrza: 2. Faza realizacji 2.1. Parametry emitorów i emisji 2.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych 2.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych 2.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych 2.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń. Faza eksploatacji:.1. Parametry emitorów i emisji.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń oraz izolinie opadu pyłu 4. Wyciąg z wyników pomiarów składu frakcyjnego pyłów w istniejącym zakładzie Weyerhaeuser w Columbus (Mississippi) w języku polskim i angielskim 5. Pismo IMGW w Warszawie z dn r., znak OGł-NSms-54/488/2010 potwierdzające reprezentatywność wykorzystanej róŝy wiatrów 12. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Zał. 1: Lokalizacja zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek części zachodniej w mieście Gdańsk. Skala 1: 7000 Zał. 2: Zagospodarowanie projektowanego zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20, Skala 1:2000 Zał.. Lokalizacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji technologicznej DCC. Skala 1: 400 Zał. 4 : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na poziomie terenu Zał. 5: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 6: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 7: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na poziomie terenu Zał. 8: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 9: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 10: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy poziomu terenu. Skala 1: 7000

9 działce nr 16/6 obręb Zał. 11: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 4 m nad poziomem terenu. Skala 1: 7000 Zał. 12: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 1 m nad poziomem terenu. Skala 1: Ekspertyza dotycząca skutków dla zdrowia ekspozycji na włókna celulozowe, przy uwzględnieniu specyfiki produkcji projektowanego zakładu przetwórstwa celulozy w Gdańsku wykonana przez Instytut Medycyny Pracy 14. Opinia prof. Marii Muchy na temat materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym przez firmę Weyerhaeuser 15. Karty charakterystyki substancji/mieszaniny 16. Oświadczenie dotyczące upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof w Kokoszkach wystosowane przez Państwowe Muzeum w Sztutowie z dnia 6 września 2006 roku 17. Korespondencja w sprawie opinii historycznej na temat lokalizacji inwestycji na działce 16/6 obręb 5 Kokoszki 17.1 Pomorski Wojewódzki Konserwator 17.2 Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie 17. Rady Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Zabytków 18. Karta terenu dla strefy 42 oraz wyrys z mpzp dla działki 16/6 obręb Załączniki do rozdziału Analiza konfliktów społecznych w związku z planowaną inwestycją 19.1 Protokół ze spotkania z mieszkańcami z dnia 18 stycznia 2010 roku Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 5 lutego 2010 r. 19. Tłumaczenie listu opisującego współpracę między władzami i społecznością lokalną Columbus a firmą Weyerhaeuser 19.4 Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 24 lutego 2010 r Pytania i odpowiedzi, które zostały zmieszczone na stronie internetowej 20. Inwentaryzacja zieleni na obszarze działki o numerze geodezyjnym 16/6 obręb 05 połoŝonej w Gdańsku przy ul. Maszynowej - mgr inŝ. Urszula Adamus, kwiecień 2010 r. 21. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia dla działki 16/6 obręb Pismo Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dn r., znak ULC-LTL-2/ /01/09 w sprawie wysokości komina projektowanego na terenie inwestycji w odniesieniu do płaszczyzn ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska Gdańsk. 2. Wystapienie inwestora do Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej w sprawie wyjaśnienia czy wysokość kominów i gęstość emitowanego dymu nie wopłyna negatywnie na ruch samolotowy pismo z dn r. 24. Opinia Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej z dn r., znak APK-6EPGD-4/408/2010 w sprawie wpływu obiektów zakładu na przestrzeń chronionych instrumentalnych procedur lotu.

10 działce nr 16/6 obręb Streszczenie w języku niespecjalistycznym TOMU I Niniejszy raport dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa celulozy firmy Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o. Materiałami źródłowymi dla opracowania raportu były m.in.: projekt budowlany PM Group Polska Sp. z o.o., decyzje administracyjne i dokumentacje archiwalne udostępnione przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, firmę Saur Neptun Gdańsk, PUEiK UNIKOM Sp. z o.o., Biuro Rozwoju Gdańska, informacje zawarte na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, mapy, atlasy i inne dokumenty archiwalne. Lokalizacja: Zakład zlokalizowany będzie w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr ew. 16/6 o powierzchni 10 ha. Analizowany teren znajduje się w całości w obrębie strefy produkcyjno-usługowej (009-42) wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia. Działka nr ew. 16/6 stanowi aktualnie własność Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku. Inwestor planowanego przedsięwzięcia dzierŝawi przedmiotowy teren, a takŝe posiada przedwstępną umowę kupna-sprzedaŝy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. W przeszłości obszar ten uŝytkowany był w sposób rolniczy. Sąsiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowią: od strony północnej ul Maszynowa z jezdnią o szerokości 5,5 m, bez chodników i oświetlenia, dalej rów melioracyjny S.15 a za nim linia kolejowa biegnąca po nasypie wzdłuŝ ul. Maszynowej. Po północnej stronie linii kolejowej znajduje się fabryka elementów budowlanych oraz kotłownia Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Przy ul. Maszynowej 15, Maszynowej 17 i Maszynowa 17a i Maszynowej 19 tj. w odległości min. ok. 60 m od granicy terenu inwestycji w kierunku północnym, w rejonie projektowanej bramy wjazdowej na teren przyszłego Zakładu znajdują się domy jednorodzinne. od strony wschodniej działka drogowa (droga polna) i w dalszej kolejności: teren głównego punktu zasilania (GPZ) Energa-Operator S.A., obszar wolny od zabudowy o charakterze rolnym, tereny o funkcji przemysłowej i usługowej (Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., Pizzeria Capone), ul. Cementowa a za nią zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym. od strony południowej tereny wolne od zabudowy o charakterze rolnym. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia tereny te posiadają przeznaczenie pod zabudowę przemysłową. od strony zachodniej tereny wolne od zabudowy, o charakterze rolnym oraz ujęcie wód podziemnych naleŝące do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Obiekty podlegające ochronie znajdujące się najbliŝej planowanej inwestycji to: zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Cementowej tj. w odległości ok. 00 m od granic terenu inwestycji nieliczne budynki mieszkalne zlokalizowane w odległości ok. 450 m od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim, w rejonie ul. Stokłosy. Obszar tej zabudowy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia znajduje się w obrębie strefy o funkcji mieszkaniowo-usługowej. obiekt mieszkalny wielorodzinny (Dworek Kokoszki) zlokalizowany w odległości ok. 450 m od terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim. Szkoła Podstawowa Nr 8 zlokalizowana przy skrzyŝowaniu ulic Stokłosy i Kartuskiej, w odległości ok. 800 m od granic terenu inwestycji. Zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty edukacji podlegają ochronie ze względu na emisję hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji po stronie zachodniej znajdują się dwie studnie (nr 5 i nr 6) ujęcia naleŝącego do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. Studnie zlokalizowane są w obrębie wygrodzonej strefy ochrony sanitarnej (bezpośredniej). Tereny ujęć wód podziemnych podlegają ochronie przed zanieczyszczeniem urządzeń do poboru wód i warstwy wodonośnej.

11 działce nr 16/6 obręb Planowana działalność: Działalność projektowanego zakładu Weyerhaeuser polegała będzie na przetwórstwie celulozy na włókna o zwiększonych własnościach absorpcyjnych. Przetworzona celuloza stanowiła będzie półprodukt do wytwarzania artykułów higienicznych. Odbiorcami produktu wytwarzanego w zakładzie Weyerhaeuser w Gdańsku będą zakłady w Polsce, Europie i na całym świecie. Na terenie zakładu nie będzie produkcji celulozy. Celuloza dostarczana będzie drogą morską z Ameryki Północnej w postaci zwojów. Będzie to forma podobna do długiego arkusza papieru nawiniętego na rolkę. Na terenie zakładu zwoje będą rozwijane, a arkusz celulozy będzie zwilŝany odpowiednim roztworem. Następnie celuloza będzie rozdrabniana w specjalnych młynach do postaci podobnej do mokrej bawełny. Następnie celuloza kierowana będzie do instalacji suszenia, stabilizacji i chłodzenia. Po tych procesach celuloza będzie formowana w bloki, owijana folią i kierowana do magazynu zakładowego, z którego będzie odbierana transportem samochodowym. W zakładzie nie będzie dezynfekcji linii technologicznych nie jest to wymagane. Projektowana inwestycja nie zalicza się do grupy zakładów o zwiększonym lub duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej. Zagospodarowanie terenu: Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji stanowić będą następujące główne obiekty: budynek produkcyjno magazynowy wraz z biurowcem, zewnętrzna instalacja suszenia-stabilizacji-chłodzenia (ang. DCC), zbiorniki na substancje chemiczne wykorzystywane w procesie technologicznym, oczyszczalnia ścieków technologicznych, układ dróg wewnętrznych i chodników, budynki pomocnicze takie jak portiernia, budynek gospodarczy na sprzęt ogrodniczy. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosić będzie m². Powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe i parkingi) zajmować będą m² a powierzchnia biologicznie czynna to m² (56% całkowitej powierzchni działki). Obsługa infrastrukturalna: Zakład podłączony będzie do komunalnych sieci infrastruktury: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej. Na terenie zakładu funkcjonował będzie podziemny drenaŝ wód gruntowych zapewniający utrzymanie obecnych stosunków wodnych w rejonie inwestycji. Wody drenaŝowe i wody deszczowe z terenu zakładu będą odprowadzane do rowu S.15 stanowiącego element miejskiego systemu odwadniania. Aktualnie inwestor posiada wszystkie uzgodnienia/warunki techniczne podłączenia do sieci miejskich w tym do miejskiego systemu odwadniania. Wydane warunki potwierdzają moŝliwość bezkonfliktowego podłączenia i korzystania z miejskich sieci technicznych. W przyszłości moŝliwe jest zwiększenie wydajności projektowanego zakładu. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do obowiązujących dla fazy rozbudowy przepisów prawnych i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Czas pracy i zatrudnienie: Zakład pracował będzie w trybie czterobrygadowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ok. 60 dni w roku (raz w roku przewidywana jest pięciodniowa przerwa w produkcji w celu wykonania niezbędnych konserwacji). W ciągu doby przewiduje się pracę trzech zmian po 8 godzin. Na najliczniejszej (pierwszej) zmianie maksymalna przewidywana ilość pracowników wynosi 41. W obecnej fazie projektowania inwestycji planuje się zatrudnienie w sumie 77 pracowników, w tym 65 stale zatrudnionych i 12 pracowników kontraktowych. Na zmianie nocnej zatrudnionych będzie ok. 10 osób. Zakład oddziaływał będzie na środowisko. W niniejszym raporcie wykazano, Ŝe oddziaływania te nie będą wykraczać, poza teren inwestora tzn. będą dotrzymane standardy środowiska określone w obowiązujących przepisach prawnych. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne: Na etapie realizacji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne związane będzie pracami ziemnymi i fundamentowaniem projektowanych obiektów. Cześć gruntów rodzimych z terenu inwestycji zostanie wywieziona. Dowieziony zostanie natomiast głównie grunt piaszczysty do wykonywania podsypek pod elementy zagospodarowania terenu. Zlikwidowany zostanie istniejący system rowów melioracyjnych na terenie działki i wykonany zostanie zastępczy system drenaŝowy. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego, na etapie realizacji, powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się substancji ropopochodnych i innych bezpośrednio do gruntu. Dlatego do prac powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu. Naprawy i

12 działce nr 16/6 obręb tankowanie pojazdów na terenie budowy naleŝy ograniczyć do niezbędnego minimum. NaleŜy właściwie przygotować teren budowy i zaplecze, ustanowić osoby nadzoru odpowiedzialne za poszczególne zadania w czasie budowy. Działania te pozwolą maksymalnie ograniczyć moŝliwość negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie funkcjonowania stałym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne będzie praca systemu drenaŝowego. System odprowadzał będzie wody gruntowe do rowu S.15 przebiegającego wzdłuŝ ul. Maszynowej. Projektowany system drenaŝowy przejmie funkcje istniejących obecnie na terenie inwestycji rowów. Na etapie funkcjonowania zakładu ochrona środowiska gruntowo-wodnego powinna polegać głównie na zapobieganiu przedostawania się do niego ewentualnych wycieków substancji wykorzystywanych w procesie produkcyjnym i ścieków w tym wód opadowych z powierzchni komunikacji. Na terenie zakładu zastosowanych będzie szereg środków technicznych minimalizujących zagroŝenie dla środowiska gruntowo-wodnego jak np.: betonowe tace technologiczne pod zbiornikami magazynowymi substancji chemicznych, monitoring procesu przeładunku substancji do zbiorników, monitoring napełnienia zbiorników, podczyszczanie wód opadowych z układu komunikacji kołowej w separatorze substancji ropopochodnych. Projektowane rozwiązania ograniczać będą do minimum zagroŝenia dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie funkcjonowania zakładu. Oddziaływanie na wody podziemne: Ochrona wód podziemnych powinna polegać na zapobieganiu zanieczyszczeniu warstw wodonośnych, w szczególności eksploatowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę i racjonalnym poborze wód podziemnych. Na terenie projektowanego zakładu nie będzie własnego ujęcia wód podziemnych. Inwestycja zaopatrywana będzie z sieci miejskiej zasilanej z ujęcia Gdańsk Osowa. Teren inwestycji jak i najbliŝsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są na obszarze gdzie uŝytkowy poziom wód podziemnych chroniony jest od wpływów z powierzchni warstwami utworów słabo przepuszczalnych. Stopień zagroŝenia zanieczyszczeniem tych wód jest bardzo niski. W związku z tym dla ujęcia wód podziemnych Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. i komunalnego ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno tj. ujęć najbliŝej zlokalizowanych w stosunku do planowanego zakładu Weyerhaeuser, nie ma konieczności wyznaczenia stref ochrony pośredniej. Opisane warunki geologiczne wskazują, Ŝe zanieczyszczenie uŝytkowej warstwy wodonośnej z powierzchni terenu, na skutek przesiąkania, w rejonie planowanej inwestycji jest praktycznie nieprawdopodobne. Pobór wód podziemnych z ujęcia Gdańsk Osowa nie będzie stanowił zagroŝenia dla środowiska. Inwestor posiada warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia Osowa dla zaopatrzenia projektowanego zakładu. Ujęcie połoŝone jest w obrębie obszaru, który posiada bardzo zasobną warstwę wodonośną, co oznacza, Ŝe ilość wód moŝliwa do poboru z ujęcia Osowa jest znaczna. Ilość ta określona jest w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla uŝytkownika ujęcia z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Wody eksploatowane ujęciem Osowa nie podlegają szczególnym zasadom ochrony w zakresie poboru i mogą być wykorzystywane do celów przemysłowych. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Oddziaływanie na wody powierzchniowe: Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe polegał będzie na odprowadzaniu do odbiornika powierzchniowego tj. rowu melioracyjnego S.15 wód opadowych i drenaŝowych z terenu zakładu. Ochrona odbiornika powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się do niego zanieczyszczeń wraz z odprowadzanymi wodami. Wody opadowe z powierzchni komunikacji kołowej na terenie zakładu będą podczyszczane w wysokosprawnym separatorze substancji ropopochodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wody odprowadzane do odbiorników powierzchniowych nie mogą zawierać zawiesin ogólnych w ilości większej niŝ 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych w ilości większej niŝ 15 mg/l. Odpowiednio dobrany separator i przestrzeganie zasad konserwacji gwarantować będą dotrzymanie jakości odprowadzanych wód opadowych. Ścieki sanitarne i podczyszczone w zakładowej oczyszczalni ścieki przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. o.o. i nie będą oddziaływać na wody powierzchniowe. Na południe od planowanej inwestycji Weyerhaeuser w Kokoszkach zlokalizowane jest ujęcie wód powierzchniowych Straszyn zaopatrujące w wodę do picia miasto Gdańsk. Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej. Odległość od terenu planowanego zakładu do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035 ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska 182 02-670 Warszawa tel.: +48 (0) 22 20 20 00 fax: +48 (0) 22 20 20 01 e-mail: arcadis@arcadis.pl www.arcadis.pl Zleceniodawca: PM GROUP Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI PALNEJ POWSTAŁEJ W WYNIKU PRZETWORZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Ewa Steuer Aleksandra Mikołajec-Olczyk LOKALIZACJA LOKALIZACJA Województwo Warmińsko-Mazurskie

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Drużbice Drużbice 77 A Drużbice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ......dnia,...r. Miejscowość... imię i nazwisko/nazwa inwestora... adres, nr telefonu... imię i nazwisko pełnomocnika( pełnomocnictwo + dowód uiszczenia opłaty skarbowej)... adres pełnomocnika, nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM

1. OCHRONA PRZED HAŁASEM Zał. nr 4 Propozycje podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do dostosowania obowiązujących w polskim prawie przepisów z zakresu ochrony środowiska do naszej rzeczywistości finansowo - ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Zarejestrowano:... Miejscowość, data Burmistrz Miasta Nowy Targ Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres: (proszę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie

z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj. pomorskie ROZPORZĄDZENIE NR 7/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych Osowa w Chwaszczynie, woj.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

Budynek po byłej stolarni ogrzewany będzie elektrycznie. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.24.2012 z dnia 18.09.2012 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Załącznik nr 2 do decyzji nr GK.IV.7624/31/09 z dnia 15.12.2009 r. Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 200r r. ustawy o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

dla inwestycji polegającej na:...

dla inwestycji polegającej na:... Wnioskodawca: (imię i nazwisko, pełna nazwa) (adres) (telefon kontaktowy, e-mail) Pełnomocnik:... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko)...... (adres)... (telefon kontaktowy, e-mail) Burmistrz Śremu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU Dąbrowica 104 23-400 Biłgoraj Tel.695722990 biuro@kreator-projekty.pl www.kreator-projekty.pl PROJEKT ZAGOSODAROWANIA TERENU INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZO-ŚWIETLICY. PRZEBUDOWA DOJAZDU DO GARAśU.

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki Ujazd. W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy WNIOSKODAWCA Data:...... imię i nazwisko / nazwa adres telefon Wójt Gminy Ujazd Pl. Kościuszki 6 97-225 Ujazd W N I O S E K o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy .., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora... imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie). adres/tel.kontaktowy Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju ul. Jana Głogowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu)

Trzy Lipy Park. POZIOMY HAŁASU (przed realizacją obiektu) GDAŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY ROZBUDOWA ETAP III GDAŃSK MORENA Trzy Lipy Park (przed realizacją obiektu) Opracowanie dr inŝ. arch. Dominika Wróblewska Gdańsk, Czerwiec, 2008 Spis treści 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE PODSTAWA PRAWNA: Art. 201, 208 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232. ze zm.) ODBIORCA: Prowadzący instalacje wymagające

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd środowiskowy SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA BAT W SEKTORZE PRODUKCJI -wstępny przegląd

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2009-12-10 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I Dane ogólne. 1. Zadanie. 2. Inwestor. 3. Adres budowy. 4. Podstawa opracowania. 5. Lokalizacja i stan zainwestowania działki.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Inwestor. 3. Przedmiot, cel sporządzenia i lokalizacja inwestycji. 4. Opis stanu istniejącego. 5.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice Powierzchnia nieruchomości Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha Popielów opolski

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany

Projekt budowlany. TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Projekt budowlany TOM I Projekt zagospodarowania terenu Projekt architektoniczno budowlany Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Adres inwestycji: Nowa Kościelnica

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Rozporządzenie Nr 3 /2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 15.03.2005 r. (Dz.Urz.Woj.Zach. Nr 25, poz. 498 z dnia 29.03.2005r.) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce inwestycji: Adres (miejscowość, ulica, numer domu):... Numery ewidencyjne działek:...

2. Miejsce inwestycji: Adres (miejscowość, ulica, numer domu):... Numery ewidencyjne działek:... Wnioskodawca Imię i nazwisko albo nazwa: Miejsce i data wypełnienia wniosku...... Adres miejsca zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy: (ulica, numer domu i lokalu)... (kod pocztowy, miejscowość) Telefon

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L:

Jednostkowe tłumienie dźwięku (na odcinku 1m przewodu): a d. db m. Tłumienie dźwięku na odcinku przewodu o długości L: Niniejsze uzupełnienie sporządzono w trakcie uzgadniania raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 1 Komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Ochrony Środowiska tel. (071) 314 62 51 URZĄD MIASTA I GMINY BIERUTÓW UL. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów, tel. (071) 314 62 51, fax. (071) 314 64 32 WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo