Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035"

Transkrypt

1 ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa tel.: +48 (0) fax: +48 (0) Zleceniodawca: PM GROUP Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, Wrocław. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 16/6 obręb 005 TOM I Wykonawca : ARCADIS Sp. z o.o. Pion Studiów i Analiz Środowiskowych ul. Puławska 182, Warszawa Opracowali: mgr inŝ. arch. kraj. Katarzyna Gańko inŝ. Leszek Grądzki mgr inŝ. Arletta Hancyk mgr Ireneusz Kaliński dr Zbigniew Koszarny dr inŝ. Anna Rusek mgr inŝ. arch. kraj. Aleksandra Wiszniewska Warszawa, maj 2010

2 działce nr 16/6 obręb Spis treści: 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM TOMU I WSTĘP PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA CEL OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY...25 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI 28.1 POŁOśENIE STAN WŁASNOŚCI SĄSIEDZTWO HISTORIA UśYTKOWANIA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO Proces technologiczny Składowanie towarów i surowca Mieszanie chemikaliów i podgrzewanie Zwoje pulpy Stanowiska rozwijania zwojów i prowadnice Impregnacja chemiczna Fibrylacja Transport włókien do etapu suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) Suszenie Stabilizacja Mokry skruber Chłodzenie NawilŜanie Zbiornik buforowy i wykrywanie metalu Formowanie bloków celulozy, kontrola jakości i owijanie bloków Otwieranie (rozdrabnianie) bloków i odzyskiwanie Obsługa bloków i składowanie Wydawanie Produktu Czyszczenie Fibrylacja Strefa zbiorników Obszar Składowania H 2 O Obszar suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) oraz obszar skrubera mokrego...54

3 działce nr 16/6 obręb Formowanie bloków Centralny system odpylania Media procesowe CZAS FUNKCJONOWANIA I WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA ZUśYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW, WIELKOŚĆ PRODUKCJI I EMISJE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 56 5 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEPODEJMOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWAśANE RACJONALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ ZE WSKAZANIEM WARIANTU KORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁOśENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGIA HYDROGRAFIA WARUNKI KLIMATYCZNE STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KRAJOBRAZ GLEBY BUDOWA GEOLOGICZNA, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) I STREFY OCHRONNE UJĘĆ WÓD ZŁOśA SUROWCÓW MINERALNYCH DOBRA MATERIALNE DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE Etap realizacji Etap eksploatacji Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE Obecny system odprowadzenia wód opadowych i drenaŝowych Zlewnia rowu S Projektowany układ odprowadzenia wód drenaŝowych Projektowany układ odprowadzenia wód opadowych Separator substancji ropopochodnych Zbiornik retencyjny i pompownia wód opadowych Jakość odprowadzanych wód i warunki ich odprowadzania...10

4 działce nr 16/6 obręb Oddziaływanie projektowanego zakładu na wody powierzchniowe Etap realizacji Etap eksploatacji Oddziaływanie zakładu na ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie Opis ujęcia wód powierzchniowych ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Etap realizacji Etap eksploatacji Zapotrzebowanie na wodę Przewidywane ilości zuŝywanej wody Źródła, rodzaje i ilości wytwarzanych ścieków Prognozowana jakość wytwarzanych ścieków Odbiorniki ścieków oraz urządzenia podczyszczające Systemy oszczędzania wody Etap likwidacji Podsumowanie ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Etap realizacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami Etap eksploatacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Metodyka Analiza uciąŝliwości Warunki meteorologiczne i analiza szorstkości terenu Dopuszczalne stęŝenia oraz tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Obliczenia emisji dla poszczególnych źródeł Etap realizacji Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap eksploatacji Analizowane warianty inwestycji Emisja pyłu Urządzenia odpylające Emisja zorganizowana Wariant I Wariant II Wariant III Inne źródła emisji...15

5 działce nr 16/6 obręb Urządzenia awaryjne Zestawienie źródeł emisji i jej wielkości oraz parametrów dla wszystkich analizowanych wariantów Emisja niezorganizowana Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap likwidacji Oddziaływania skumulowane Zgodność inwestycji z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego nr z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (dot. pyłów) Omówienie technicznych moŝliwości oczyszczenia powietrza i zawrócenia go do procesu w celu ponownego wykorzystania Wnioski i zalecenia ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI HAŁASU Opis problemów akustycznych planowanej inwestycji Lokalizacja obiektu i jego otoczenie Sposób zagospodarowania terenu i komunikacja Podstawowe źródła hałasu Źródła powierzchniowe Punktowe źródła dźwięku Ruchome źródła - hałas transportu Wymagania środowiskowe dotyczące hałasu Wpływ hałasu projektowanej inwestycji na środowisko Faza budowy Faza eksploatacji Faza likwidacji Projektowane zabezpieczenia przed hałasem Charakterystyka bezpośredniego, pośredniego i skumulowanego oddziaływania akustycznego Wskazania dotyczące monitoringu akustycznego środowiska Podsumowanie i wnioski ODDZIAŁYWANIE NA GLEBY ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI Substancje chemiczne Metodyka Właściwości substancji/mieszanin wykorzystywanych w projektowanym zakładzie Oddziaływanie na ludzi emitowanych przez zakład zanieczyszczeń powietrza Oddziaływanie pyłu celulozowego na zdrowie i Ŝycie ludzi Oddziaływanie odorów UciąŜliwość zapachowa referencyjnej fabryki w Columbus Podsumowanie...206

6 działce nr 16/6 obręb ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA OBCIĄśENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W REJONIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I WPŁYW NA RUCH LOTNICZY PLANOWANE DZIAŁANIA I ZABEZPIECZENIA W CELU UNIKNIĘCIA, ZMINIMALIZOWANIA LUB ZLIKWIDOWANIA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKśE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO MOśLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PORÓWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 14 USTAWY Z DN R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA MONITORING ŚRODOWISKA ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM GRUPY SPOŁECZNE ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ INWESTYCJI KWESTIE PODNOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA WOBEC PLANOWANEJ INWESTYCJI PRZEBIEG PROCESU INFORMACYJNEGO PROWADZONY PRZEZ INWESTORA PODSUMOWANIE I WNIOSKI TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO PRZY OPRACOWYWANIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO WNIOSEK KOŃCOWY...229

7 działce nr 16/6 obręb Spis załączników: 1. Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2010, znak WŚ/I/769/II204 Ps/ /AN stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20 na działce nr 16/6 obręb Lokalizacja terenu planowanej inwestycji Zakład Produkcyjny Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Plan zagospodarowania terenu Zakładu Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Uzgodnienia i warunki techniczne dotyczące przyłączenia planowanej inwestycji do miejskich sieci infrastruktury technicznej Uzgodnienie dotyczące likwidacji istniejących rowów melioracyjnych na działce 16/6 w Gdańsku Kokoszkach pismo Gdańskich Melioracji sp. z o.o. z dn r., znak NT-207/2009 Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu działki 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-WT- 2047/6801/2009. Pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-27/2010 akceptujące I wariant koncepcji odwodnienia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenu zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser w Gdańsku przy ul. Maszynowej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr W-T/498/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/454/EW Aneks do warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan projektowanego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działce 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach nr W-T/498A/2009/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/515/EW Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości powyŝej 10 m /h pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r., znak W-EZ Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej znak W-EZ pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Dział Przyłączenia z dn r., znak G/EZ/7815/2009 Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej nr W-EZ z dn pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12962/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/1501 Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG zezwalająca na lokalizacje dwóch zjazdów o parametrach zjazdu publicznego z ul. Maszynowej na działkę 16/6 obręb 005 w Gdańsku Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/02/8497/2009/MG/AFK zmieniającą Dec. ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG 5. Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 6. Przekrój Hydrogeologiczny I-I wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 7. Mapa dokumentacyjna i wybrane przekroje geotechniczne z terenu planowanej inwestycji wg Dokumentacji geotechnicznej - PROGEO, Warszawa, sierpień 2009 r.

8 działce nr 16/6 obręb Mapa dokumentacyjna i karta sondowania nr P5 wg Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie działki 16/6 Arcadis Sp. z o.o., Wrocław, kwiecien 2010 r. 9. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 5 i nr 6 ujęcia wód podziemnych PUEiK UNIKOM Sp. z o.o. 10. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 2 i nr ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno. 11. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne 1. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące tła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie obiektu. Wydruki obliczeń komputerowych zanieczyszczenia powietrza: 2. Faza realizacji 2.1. Parametry emitorów i emisji 2.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych 2.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych 2.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych 2.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń. Faza eksploatacji:.1. Parametry emitorów i emisji.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń oraz izolinie opadu pyłu 4. Wyciąg z wyników pomiarów składu frakcyjnego pyłów w istniejącym zakładzie Weyerhaeuser w Columbus (Mississippi) w języku polskim i angielskim 5. Pismo IMGW w Warszawie z dn r., znak OGł-NSms-54/488/2010 potwierdzające reprezentatywność wykorzystanej róŝy wiatrów 12. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Zał. 1: Lokalizacja zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek części zachodniej w mieście Gdańsk. Skala 1: 7000 Zał. 2: Zagospodarowanie projektowanego zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20, Skala 1:2000 Zał.. Lokalizacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji technologicznej DCC. Skala 1: 400 Zał. 4 : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na poziomie terenu Zał. 5: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 6: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 7: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na poziomie terenu Zał. 8: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 9: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 10: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy poziomu terenu. Skala 1: 7000

9 działce nr 16/6 obręb Zał. 11: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 4 m nad poziomem terenu. Skala 1: 7000 Zał. 12: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 1 m nad poziomem terenu. Skala 1: Ekspertyza dotycząca skutków dla zdrowia ekspozycji na włókna celulozowe, przy uwzględnieniu specyfiki produkcji projektowanego zakładu przetwórstwa celulozy w Gdańsku wykonana przez Instytut Medycyny Pracy 14. Opinia prof. Marii Muchy na temat materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym przez firmę Weyerhaeuser 15. Karty charakterystyki substancji/mieszaniny 16. Oświadczenie dotyczące upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof w Kokoszkach wystosowane przez Państwowe Muzeum w Sztutowie z dnia 6 września 2006 roku 17. Korespondencja w sprawie opinii historycznej na temat lokalizacji inwestycji na działce 16/6 obręb 5 Kokoszki 17.1 Pomorski Wojewódzki Konserwator 17.2 Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie 17. Rady Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Zabytków 18. Karta terenu dla strefy 42 oraz wyrys z mpzp dla działki 16/6 obręb Załączniki do rozdziału Analiza konfliktów społecznych w związku z planowaną inwestycją 19.1 Protokół ze spotkania z mieszkańcami z dnia 18 stycznia 2010 roku Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 5 lutego 2010 r. 19. Tłumaczenie listu opisującego współpracę między władzami i społecznością lokalną Columbus a firmą Weyerhaeuser 19.4 Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 24 lutego 2010 r Pytania i odpowiedzi, które zostały zmieszczone na stronie internetowej 20. Inwentaryzacja zieleni na obszarze działki o numerze geodezyjnym 16/6 obręb 05 połoŝonej w Gdańsku przy ul. Maszynowej - mgr inŝ. Urszula Adamus, kwiecień 2010 r. 21. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia dla działki 16/6 obręb Pismo Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dn r., znak ULC-LTL-2/ /01/09 w sprawie wysokości komina projektowanego na terenie inwestycji w odniesieniu do płaszczyzn ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska Gdańsk. 2. Wystapienie inwestora do Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej w sprawie wyjaśnienia czy wysokość kominów i gęstość emitowanego dymu nie wopłyna negatywnie na ruch samolotowy pismo z dn r. 24. Opinia Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej z dn r., znak APK-6EPGD-4/408/2010 w sprawie wpływu obiektów zakładu na przestrzeń chronionych instrumentalnych procedur lotu.

10 działce nr 16/6 obręb Streszczenie w języku niespecjalistycznym TOMU I Niniejszy raport dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa celulozy firmy Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o. Materiałami źródłowymi dla opracowania raportu były m.in.: projekt budowlany PM Group Polska Sp. z o.o., decyzje administracyjne i dokumentacje archiwalne udostępnione przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, firmę Saur Neptun Gdańsk, PUEiK UNIKOM Sp. z o.o., Biuro Rozwoju Gdańska, informacje zawarte na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, mapy, atlasy i inne dokumenty archiwalne. Lokalizacja: Zakład zlokalizowany będzie w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr ew. 16/6 o powierzchni 10 ha. Analizowany teren znajduje się w całości w obrębie strefy produkcyjno-usługowej (009-42) wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia. Działka nr ew. 16/6 stanowi aktualnie własność Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku. Inwestor planowanego przedsięwzięcia dzierŝawi przedmiotowy teren, a takŝe posiada przedwstępną umowę kupna-sprzedaŝy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. W przeszłości obszar ten uŝytkowany był w sposób rolniczy. Sąsiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowią: od strony północnej ul Maszynowa z jezdnią o szerokości 5,5 m, bez chodników i oświetlenia, dalej rów melioracyjny S.15 a za nim linia kolejowa biegnąca po nasypie wzdłuŝ ul. Maszynowej. Po północnej stronie linii kolejowej znajduje się fabryka elementów budowlanych oraz kotłownia Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Przy ul. Maszynowej 15, Maszynowej 17 i Maszynowa 17a i Maszynowej 19 tj. w odległości min. ok. 60 m od granicy terenu inwestycji w kierunku północnym, w rejonie projektowanej bramy wjazdowej na teren przyszłego Zakładu znajdują się domy jednorodzinne. od strony wschodniej działka drogowa (droga polna) i w dalszej kolejności: teren głównego punktu zasilania (GPZ) Energa-Operator S.A., obszar wolny od zabudowy o charakterze rolnym, tereny o funkcji przemysłowej i usługowej (Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., Pizzeria Capone), ul. Cementowa a za nią zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym. od strony południowej tereny wolne od zabudowy o charakterze rolnym. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia tereny te posiadają przeznaczenie pod zabudowę przemysłową. od strony zachodniej tereny wolne od zabudowy, o charakterze rolnym oraz ujęcie wód podziemnych naleŝące do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Obiekty podlegające ochronie znajdujące się najbliŝej planowanej inwestycji to: zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Cementowej tj. w odległości ok. 00 m od granic terenu inwestycji nieliczne budynki mieszkalne zlokalizowane w odległości ok. 450 m od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim, w rejonie ul. Stokłosy. Obszar tej zabudowy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia znajduje się w obrębie strefy o funkcji mieszkaniowo-usługowej. obiekt mieszkalny wielorodzinny (Dworek Kokoszki) zlokalizowany w odległości ok. 450 m od terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim. Szkoła Podstawowa Nr 8 zlokalizowana przy skrzyŝowaniu ulic Stokłosy i Kartuskiej, w odległości ok. 800 m od granic terenu inwestycji. Zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty edukacji podlegają ochronie ze względu na emisję hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji po stronie zachodniej znajdują się dwie studnie (nr 5 i nr 6) ujęcia naleŝącego do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. Studnie zlokalizowane są w obrębie wygrodzonej strefy ochrony sanitarnej (bezpośredniej). Tereny ujęć wód podziemnych podlegają ochronie przed zanieczyszczeniem urządzeń do poboru wód i warstwy wodonośnej.

11 działce nr 16/6 obręb Planowana działalność: Działalność projektowanego zakładu Weyerhaeuser polegała będzie na przetwórstwie celulozy na włókna o zwiększonych własnościach absorpcyjnych. Przetworzona celuloza stanowiła będzie półprodukt do wytwarzania artykułów higienicznych. Odbiorcami produktu wytwarzanego w zakładzie Weyerhaeuser w Gdańsku będą zakłady w Polsce, Europie i na całym świecie. Na terenie zakładu nie będzie produkcji celulozy. Celuloza dostarczana będzie drogą morską z Ameryki Północnej w postaci zwojów. Będzie to forma podobna do długiego arkusza papieru nawiniętego na rolkę. Na terenie zakładu zwoje będą rozwijane, a arkusz celulozy będzie zwilŝany odpowiednim roztworem. Następnie celuloza będzie rozdrabniana w specjalnych młynach do postaci podobnej do mokrej bawełny. Następnie celuloza kierowana będzie do instalacji suszenia, stabilizacji i chłodzenia. Po tych procesach celuloza będzie formowana w bloki, owijana folią i kierowana do magazynu zakładowego, z którego będzie odbierana transportem samochodowym. W zakładzie nie będzie dezynfekcji linii technologicznych nie jest to wymagane. Projektowana inwestycja nie zalicza się do grupy zakładów o zwiększonym lub duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej. Zagospodarowanie terenu: Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji stanowić będą następujące główne obiekty: budynek produkcyjno magazynowy wraz z biurowcem, zewnętrzna instalacja suszenia-stabilizacji-chłodzenia (ang. DCC), zbiorniki na substancje chemiczne wykorzystywane w procesie technologicznym, oczyszczalnia ścieków technologicznych, układ dróg wewnętrznych i chodników, budynki pomocnicze takie jak portiernia, budynek gospodarczy na sprzęt ogrodniczy. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosić będzie m². Powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe i parkingi) zajmować będą m² a powierzchnia biologicznie czynna to m² (56% całkowitej powierzchni działki). Obsługa infrastrukturalna: Zakład podłączony będzie do komunalnych sieci infrastruktury: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej. Na terenie zakładu funkcjonował będzie podziemny drenaŝ wód gruntowych zapewniający utrzymanie obecnych stosunków wodnych w rejonie inwestycji. Wody drenaŝowe i wody deszczowe z terenu zakładu będą odprowadzane do rowu S.15 stanowiącego element miejskiego systemu odwadniania. Aktualnie inwestor posiada wszystkie uzgodnienia/warunki techniczne podłączenia do sieci miejskich w tym do miejskiego systemu odwadniania. Wydane warunki potwierdzają moŝliwość bezkonfliktowego podłączenia i korzystania z miejskich sieci technicznych. W przyszłości moŝliwe jest zwiększenie wydajności projektowanego zakładu. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do obowiązujących dla fazy rozbudowy przepisów prawnych i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Czas pracy i zatrudnienie: Zakład pracował będzie w trybie czterobrygadowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ok. 60 dni w roku (raz w roku przewidywana jest pięciodniowa przerwa w produkcji w celu wykonania niezbędnych konserwacji). W ciągu doby przewiduje się pracę trzech zmian po 8 godzin. Na najliczniejszej (pierwszej) zmianie maksymalna przewidywana ilość pracowników wynosi 41. W obecnej fazie projektowania inwestycji planuje się zatrudnienie w sumie 77 pracowników, w tym 65 stale zatrudnionych i 12 pracowników kontraktowych. Na zmianie nocnej zatrudnionych będzie ok. 10 osób. Zakład oddziaływał będzie na środowisko. W niniejszym raporcie wykazano, Ŝe oddziaływania te nie będą wykraczać, poza teren inwestora tzn. będą dotrzymane standardy środowiska określone w obowiązujących przepisach prawnych. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne: Na etapie realizacji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne związane będzie pracami ziemnymi i fundamentowaniem projektowanych obiektów. Cześć gruntów rodzimych z terenu inwestycji zostanie wywieziona. Dowieziony zostanie natomiast głównie grunt piaszczysty do wykonywania podsypek pod elementy zagospodarowania terenu. Zlikwidowany zostanie istniejący system rowów melioracyjnych na terenie działki i wykonany zostanie zastępczy system drenaŝowy. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego, na etapie realizacji, powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się substancji ropopochodnych i innych bezpośrednio do gruntu. Dlatego do prac powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu. Naprawy i

12 działce nr 16/6 obręb tankowanie pojazdów na terenie budowy naleŝy ograniczyć do niezbędnego minimum. NaleŜy właściwie przygotować teren budowy i zaplecze, ustanowić osoby nadzoru odpowiedzialne za poszczególne zadania w czasie budowy. Działania te pozwolą maksymalnie ograniczyć moŝliwość negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie funkcjonowania stałym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne będzie praca systemu drenaŝowego. System odprowadzał będzie wody gruntowe do rowu S.15 przebiegającego wzdłuŝ ul. Maszynowej. Projektowany system drenaŝowy przejmie funkcje istniejących obecnie na terenie inwestycji rowów. Na etapie funkcjonowania zakładu ochrona środowiska gruntowo-wodnego powinna polegać głównie na zapobieganiu przedostawania się do niego ewentualnych wycieków substancji wykorzystywanych w procesie produkcyjnym i ścieków w tym wód opadowych z powierzchni komunikacji. Na terenie zakładu zastosowanych będzie szereg środków technicznych minimalizujących zagroŝenie dla środowiska gruntowo-wodnego jak np.: betonowe tace technologiczne pod zbiornikami magazynowymi substancji chemicznych, monitoring procesu przeładunku substancji do zbiorników, monitoring napełnienia zbiorników, podczyszczanie wód opadowych z układu komunikacji kołowej w separatorze substancji ropopochodnych. Projektowane rozwiązania ograniczać będą do minimum zagroŝenia dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie funkcjonowania zakładu. Oddziaływanie na wody podziemne: Ochrona wód podziemnych powinna polegać na zapobieganiu zanieczyszczeniu warstw wodonośnych, w szczególności eksploatowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę i racjonalnym poborze wód podziemnych. Na terenie projektowanego zakładu nie będzie własnego ujęcia wód podziemnych. Inwestycja zaopatrywana będzie z sieci miejskiej zasilanej z ujęcia Gdańsk Osowa. Teren inwestycji jak i najbliŝsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są na obszarze gdzie uŝytkowy poziom wód podziemnych chroniony jest od wpływów z powierzchni warstwami utworów słabo przepuszczalnych. Stopień zagroŝenia zanieczyszczeniem tych wód jest bardzo niski. W związku z tym dla ujęcia wód podziemnych Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. i komunalnego ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno tj. ujęć najbliŝej zlokalizowanych w stosunku do planowanego zakładu Weyerhaeuser, nie ma konieczności wyznaczenia stref ochrony pośredniej. Opisane warunki geologiczne wskazują, Ŝe zanieczyszczenie uŝytkowej warstwy wodonośnej z powierzchni terenu, na skutek przesiąkania, w rejonie planowanej inwestycji jest praktycznie nieprawdopodobne. Pobór wód podziemnych z ujęcia Gdańsk Osowa nie będzie stanowił zagroŝenia dla środowiska. Inwestor posiada warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia Osowa dla zaopatrzenia projektowanego zakładu. Ujęcie połoŝone jest w obrębie obszaru, który posiada bardzo zasobną warstwę wodonośną, co oznacza, Ŝe ilość wód moŝliwa do poboru z ujęcia Osowa jest znaczna. Ilość ta określona jest w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla uŝytkownika ujęcia z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Wody eksploatowane ujęciem Osowa nie podlegają szczególnym zasadom ochrony w zakresie poboru i mogą być wykorzystywane do celów przemysłowych. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Oddziaływanie na wody powierzchniowe: Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe polegał będzie na odprowadzaniu do odbiornika powierzchniowego tj. rowu melioracyjnego S.15 wód opadowych i drenaŝowych z terenu zakładu. Ochrona odbiornika powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się do niego zanieczyszczeń wraz z odprowadzanymi wodami. Wody opadowe z powierzchni komunikacji kołowej na terenie zakładu będą podczyszczane w wysokosprawnym separatorze substancji ropopochodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wody odprowadzane do odbiorników powierzchniowych nie mogą zawierać zawiesin ogólnych w ilości większej niŝ 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych w ilości większej niŝ 15 mg/l. Odpowiednio dobrany separator i przestrzeganie zasad konserwacji gwarantować będą dotrzymanie jakości odprowadzanych wód opadowych. Ścieki sanitarne i podczyszczone w zakładowej oczyszczalni ścieki przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. o.o. i nie będą oddziaływać na wody powierzchniowe. Na południe od planowanej inwestycji Weyerhaeuser w Kokoszkach zlokalizowane jest ujęcie wód powierzchniowych Straszyn zaopatrujące w wodę do picia miasto Gdańsk. Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej. Odległość od terenu planowanego zakładu do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 30.11.2007 r. RGG-7610(2)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 czerwca 2006r.

z dnia 27 czerwca 2006r. ROZPORZĄDZENIE NR 5/2006 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych MAŁA NIESZAWKA w Toruniu i gminie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU PołoŜenie Powierzchnia nieruchomości Nazwa lokalizacji: Oznaczenie ewidencyjne działek: Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Miasto / Gmina Powiat Województwo

Bardziej szczegółowo

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Woźniki, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Woźniki

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy .., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora... imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie). adres/tel.kontaktowy Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju ul. Jana Głogowskiego

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2009-12-10 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam. Inwestor: INVEST PARK 12 Sp. z o.o., 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2008-09-11 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 1 SPIS ZAWARTOŚCI I. WYKAZ GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Inwestor. 3. Przedmiot, cel sporządzenia i lokalizacja inwestycji. 4. Opis stanu istniejącego. 5.

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Wpłynęło:... (miejscowość, data) Wójt Gminy Żarnów Wnioskodawca: Imię i nazwisko:... Adres:. NIP. Nr telefonu.. Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony): Imię i nazwisko:... Adres:... Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu M A Ł O P O L S K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W R P O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y Obszar oddziaływania obiektu W myśl znowelizowanego Art. 20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH. Ustalam BK-RM. 7639-7/08 Czeladź 2009-01-19 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2

- plansza zagospodarowania terenu PZT1. - przekroje PZT2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Część opisowa Część rysunkowa - plansza zagospodarowania terenu PZT1 - przekroje PZT2 - wizualizacja fragmentu założenia PZT3 - przedmiar robót 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m:

p o s t a n a w i a m: Krzywiń, dnia 21 październik 2011 r. GKP 6220/5/2011 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r.

Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego. - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry. 11 czerwca 2015 r. Projekt aktualizacji Programu wodnośrodowiskowego kraju - - programy działań dotyczące Regionu Wodnego Środkowej Odry 11 czerwca 2015 r. Wałbrzych PLAN PREZENTACJI 1. Aktualizacja Programu Wodno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OPINIOWANIA I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Projektu programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej

RAPORT Z OPINIOWANIA I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. Projektu programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej RAPORT Z OPINIOWANIA I KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Projektu programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej Urząd Marszałkowski Województwa ego Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo,

Ul. M. Skłodowskiej Curie 22A/1 42-200 Częstochowa. www.czestochowa2020.pl kontakt@czestochowa2020.pl. Szanowni Państwo, Częstochowa, 21.02.2014 Szanowni Państwo, Po zapoznaniu się z udostępnionymi mi dokumentami, decyzjami administracyjnymi oraz z prowadzoną korespondencją w sprawie jak w nagłówku, pragnę ustosunkować się

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa:

Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa: nr rys.: skala: PZT- 01. Istniejące zagospodarowanie terenu 1:250 PZT- 02. Projektowane zagospodarowanie terenu 1:200 PZT -03. Projekt szaty roślinnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda

80-180 Kowale ul. Siostry Faustyny 2 Tel. 501-848-416 email. zawaluk@zawaluk.pl & biuro@zawaluk.pl www.zawaluk.com Pacta sunt servanda Propozycja sprzedaŝy gruntu inwestycyjnego Mam przyjemność zaproponować sprzedaż gruntu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 25 579,0m2 składającego się z czterech działek gruntu położonych w Gdańsku Klukowie

Bardziej szczegółowo

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Częstochowa, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 24 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia strefy ochronnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul.

UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 27/2 AM-33 przy ul. Szkolnej w Oławie UCHWAŁA Nr XVII/150/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/470/12 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony.

Działka nr 1/297 jest działką niezabudowaną. Obszar działki objętej inwestycją nie jest ogrodzony. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 1/297 (OBRĘB 0200) W MIEJSCOWOŚCI TARNÓW 1. INWESTOR 2. ZAKRES INWESTYCJI 3. LOKALIZACJA 4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI NR 1/297 5. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)...

... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca)... Murowana Goślina, dnia... (Wnioskodawca) Pełnomocnik (adres, telefon) (adres, telefon) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Biuro Planowania Przestrzennego ul. Poznańska 18 62-095 Murowana Goślina

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo