Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 136/6 obręb 0035"

Transkrypt

1 ARCADIS Sp. z o.o. ul. Puławska Warszawa tel.: +48 (0) fax: +48 (0) Zleceniodawca: PM GROUP Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, Wrocław. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla: Budowy zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr 16/6 obręb 005 TOM I Wykonawca : ARCADIS Sp. z o.o. Pion Studiów i Analiz Środowiskowych ul. Puławska 182, Warszawa Opracowali: mgr inŝ. arch. kraj. Katarzyna Gańko inŝ. Leszek Grądzki mgr inŝ. Arletta Hancyk mgr Ireneusz Kaliński dr Zbigniew Koszarny dr inŝ. Anna Rusek mgr inŝ. arch. kraj. Aleksandra Wiszniewska Warszawa, maj 2010

2 działce nr 16/6 obręb Spis treści: 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM TOMU I WSTĘP PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA CEL OPRACOWANIA WYKORZYSTANE MATERIAŁY...25 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI 28.1 POŁOśENIE STAN WŁASNOŚCI SĄSIEDZTWO HISTORIA UśYTKOWANIA I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CHARAKTERYSTYKA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO Proces technologiczny Składowanie towarów i surowca Mieszanie chemikaliów i podgrzewanie Zwoje pulpy Stanowiska rozwijania zwojów i prowadnice Impregnacja chemiczna Fibrylacja Transport włókien do etapu suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) Suszenie Stabilizacja Mokry skruber Chłodzenie NawilŜanie Zbiornik buforowy i wykrywanie metalu Formowanie bloków celulozy, kontrola jakości i owijanie bloków Otwieranie (rozdrabnianie) bloków i odzyskiwanie Obsługa bloków i składowanie Wydawanie Produktu Czyszczenie Fibrylacja Strefa zbiorników Obszar Składowania H 2 O Obszar suszenia, stabilizacji i chłodzenia (DCC) oraz obszar skrubera mokrego...54

3 działce nr 16/6 obręb Formowanie bloków Centralny system odpylania Media procesowe CZAS FUNKCJONOWANIA I WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA ZUśYCIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW, WIELKOŚĆ PRODUKCJI I EMISJE Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 56 5 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEPODEJMOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWAśANE RACJONALNE WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ ZE WSKAZANIEM WARIANTU KORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA WARUNKI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POŁOśENIE FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE I GEOMORFOLOGIA HYDROGRAFIA WARUNKI KLIMATYCZNE STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KRAJOBRAZ GLEBY BUDOWA GEOLOGICZNA, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH (GZWP) I STREFY OCHRONNE UJĘĆ WÓD ZŁOśA SUROWCÓW MINERALNYCH DOBRA MATERIALNE DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE Etap realizacji Etap eksploatacji Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA WODY PODZIEMNE ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE Obecny system odprowadzenia wód opadowych i drenaŝowych Zlewnia rowu S Projektowany układ odprowadzenia wód drenaŝowych Projektowany układ odprowadzenia wód opadowych Separator substancji ropopochodnych Zbiornik retencyjny i pompownia wód opadowych Jakość odprowadzanych wód i warunki ich odprowadzania...10

4 działce nr 16/6 obręb Oddziaływanie projektowanego zakładu na wody powierzchniowe Etap realizacji Etap eksploatacji Oddziaływanie zakładu na ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie Opis ujęcia wód powierzchniowych ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Etap realizacji Etap eksploatacji Zapotrzebowanie na wodę Przewidywane ilości zuŝywanej wody Źródła, rodzaje i ilości wytwarzanych ścieków Prognozowana jakość wytwarzanych ścieków Odbiorniki ścieków oraz urządzenia podczyszczające Systemy oszczędzania wody Etap likwidacji Podsumowanie ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Etap realizacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia Sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami Etap eksploatacji Źródła, rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania Sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami Etap likwidacji ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Przedmiot i zakres opracowania Metodyka Analiza uciąŝliwości Warunki meteorologiczne i analiza szorstkości terenu Dopuszczalne stęŝenia oraz tło zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Obliczenia emisji dla poszczególnych źródeł Etap realizacji Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap eksploatacji Analizowane warianty inwestycji Emisja pyłu Urządzenia odpylające Emisja zorganizowana Wariant I Wariant II Wariant III Inne źródła emisji...15

5 działce nr 16/6 obręb Urządzenia awaryjne Zestawienie źródeł emisji i jej wielkości oraz parametrów dla wszystkich analizowanych wariantów Emisja niezorganizowana Określenie maksymalnych stęŝeń oraz zakresu obliczeń Obliczenia sumaryczne stanu zanieczyszczenia powietrza Etap likwidacji Oddziaływania skumulowane Zgodność inwestycji z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego nr z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie programu ochrony powietrza dla aglomeracji trójmiejskiej (dot. pyłów) Omówienie technicznych moŝliwości oczyszczenia powietrza i zawrócenia go do procesu w celu ponownego wykorzystania Wnioski i zalecenia ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE EMISJI HAŁASU Opis problemów akustycznych planowanej inwestycji Lokalizacja obiektu i jego otoczenie Sposób zagospodarowania terenu i komunikacja Podstawowe źródła hałasu Źródła powierzchniowe Punktowe źródła dźwięku Ruchome źródła - hałas transportu Wymagania środowiskowe dotyczące hałasu Wpływ hałasu projektowanej inwestycji na środowisko Faza budowy Faza eksploatacji Faza likwidacji Projektowane zabezpieczenia przed hałasem Charakterystyka bezpośredniego, pośredniego i skumulowanego oddziaływania akustycznego Wskazania dotyczące monitoringu akustycznego środowiska Podsumowanie i wnioski ODDZIAŁYWANIE NA GLEBY ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI Substancje chemiczne Metodyka Właściwości substancji/mieszanin wykorzystywanych w projektowanym zakładzie Oddziaływanie na ludzi emitowanych przez zakład zanieczyszczeń powietrza Oddziaływanie pyłu celulozowego na zdrowie i Ŝycie ludzi Oddziaływanie odorów UciąŜliwość zapachowa referencyjnej fabryki w Columbus Podsumowanie...206

6 działce nr 16/6 obręb ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA KULTURY ORAZ MIEJSCA MĘCZEŃSTWA OBCIĄśENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W REJONIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, W TYM CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I WPŁYW NA RUCH LOTNICZY PLANOWANE DZIAŁANIA I ZABEZPIECZENIA W CELU UNIKNIĘCIA, ZMINIMALIZOWANIA LUB ZLIKWIDOWANIA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ A TAKśE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO MOśLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWAśNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA OBEJMUJĄCE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PORÓWNANIE STOSOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA ART. 14 USTAWY Z DN R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZAR OGRANICZONEGO UśYTKOWANIA MONITORING ŚRODOWISKA ANALIZA KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM GRUPY SPOŁECZNE ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ INWESTYCJI KWESTIE PODNOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA WOBEC PLANOWANEJ INWESTYCJI PRZEBIEG PROCESU INFORMACYJNEGO PROWADZONY PRZEZ INWESTORA PODSUMOWANIE I WNIOSKI TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY JAKIE NAPOTKANO PRZY OPRACOWYWANIU RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO WNIOSEK KOŃCOWY...229

7 działce nr 16/6 obręb Spis załączników: 1. Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 lutego 2010, znak WŚ/I/769/II204 Ps/ /AN stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20 na działce nr 16/6 obręb Lokalizacja terenu planowanej inwestycji Zakład Produkcyjny Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Plan zagospodarowania terenu Zakładu Weyerhaeuser Poland Sp z o.o. w Gdańsku, skala 1: Uzgodnienia i warunki techniczne dotyczące przyłączenia planowanej inwestycji do miejskich sieci infrastruktury technicznej Uzgodnienie dotyczące likwidacji istniejących rowów melioracyjnych na działce 16/6 w Gdańsku Kokoszkach pismo Gdańskich Melioracji sp. z o.o. z dn r., znak NT-207/2009 Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu działki 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-WT- 2047/6801/2009. Pismo Melioracji Gdańskich Sp. z o.o. z dn r., znak NT-27/2010 akceptujące I wariant koncepcji odwodnienia oraz odprowadzenia wód deszczowych z terenu zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser w Gdańsku przy ul. Maszynowej. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr W-T/498/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/454/EW Aneks do warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan projektowanego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działce 16/6 przy ul. Maszynowej w Gdańsku Kokoszkach nr W-T/498A/2009/EW pismo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dn r., znak TUP/2009/WW/515/EW Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości powyŝej 10 m /h pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r., znak W-EZ Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej znak W-EZ pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Dział Przyłączenia z dn r., znak G/EZ/7815/2009 Zmiana warunków przyłączenia do sieci gazowej nr W-EZ z dn pismo Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z dn r. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12961/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/12962/2 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energi Operator S.A. Oddział w Gdańsku pismo Energa Operator S.A. z dn r., nr 09/P1/1501 Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG zezwalająca na lokalizacje dwóch zjazdów o parametrach zjazdu publicznego z ul. Maszynowej na działkę 16/6 obręb 005 w Gdańsku Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dn r., znak ZDiZ/UD/624/1207/02/8497/2009/MG/AFK zmieniającą Dec. ZDiZ/UD/624/1207/8497/2009/MG 5. Fragment Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 6. Przekrój Hydrogeologiczny I-I wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, ark. śukowo 7. Mapa dokumentacyjna i wybrane przekroje geotechniczne z terenu planowanej inwestycji wg Dokumentacji geotechnicznej - PROGEO, Warszawa, sierpień 2009 r.

8 działce nr 16/6 obręb Mapa dokumentacyjna i karta sondowania nr P5 wg Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie działki 16/6 Arcadis Sp. z o.o., Wrocław, kwiecien 2010 r. 9. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 5 i nr 6 ujęcia wód podziemnych PUEiK UNIKOM Sp. z o.o. 10. Zbiorcze zestawienia wyników wiercenia studni nr 2 i nr ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno. 11. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne 1. Pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące tła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie obiektu. Wydruki obliczeń komputerowych zanieczyszczenia powietrza: 2. Faza realizacji 2.1. Parametry emitorów i emisji 2.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych 2.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych 2.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych 2.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń. Faza eksploatacji:.1. Parametry emitorów i emisji.2. Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stęŝeń maksymalnych.. Dane do obliczeń stęŝeń długookresowych.4. Wyniki obliczeń stęŝeń długookresowych.5. Izolinie rozkładu stęŝeń maksymalnych oraz średniorocznych analizowanych zanieczyszczeń oraz izolinie opadu pyłu 4. Wyciąg z wyników pomiarów składu frakcyjnego pyłów w istniejącym zakładzie Weyerhaeuser w Columbus (Mississippi) w języku polskim i angielskim 5. Pismo IMGW w Warszawie z dn r., znak OGł-NSms-54/488/2010 potwierdzające reprezentatywność wykorzystanej róŝy wiatrów 12. Załączniki do rozdziału Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny Zał. 1: Lokalizacja zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na tle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek części zachodniej w mieście Gdańsk. Skala 1: 7000 Zał. 2: Zagospodarowanie projektowanego zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20, Skala 1:2000 Zał.. Lokalizacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz instalacji technologicznej DCC. Skala 1: 400 Zał. 4 : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na poziomie terenu Zał. 5: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 6: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 7: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na poziomie terenu Zał. 8: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: noc, na wysokości 4 m od poziomu terenu Zał. 9: : Dane i wyniki obliczeń równowaŝnego poziomu dźwięku A emitowanego z zakładu produkcyjnego Weyerhaeuser Poland w Gdańsku, ul. Maszynowa 20 do otoczenia. Sytuacja: dzień, na wysokości 1 m od poziomu terenu Zał. 10: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy poziomu terenu. Skala 1: 7000

9 działce nr 16/6 obręb Zał. 11: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 4 m nad poziomem terenu. Skala 1: 7000 Zał. 12: Granice zasięgu ponadnormatywnego hałasu emitowanego z zakładu Weyerhaeuser - Gdańsk, ul. Maszynowa 20 na sąsiednie tereny Kokoszek części zachodniej. Oszacowanie dotyczy wysokości 1 m nad poziomem terenu. Skala 1: Ekspertyza dotycząca skutków dla zdrowia ekspozycji na włókna celulozowe, przy uwzględnieniu specyfiki produkcji projektowanego zakładu przetwórstwa celulozy w Gdańsku wykonana przez Instytut Medycyny Pracy 14. Opinia prof. Marii Muchy na temat materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym przez firmę Weyerhaeuser 15. Karty charakterystyki substancji/mieszaniny 16. Oświadczenie dotyczące upamiętnienia ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof w Kokoszkach wystosowane przez Państwowe Muzeum w Sztutowie z dnia 6 września 2006 roku 17. Korespondencja w sprawie opinii historycznej na temat lokalizacji inwestycji na działce 16/6 obręb 5 Kokoszki 17.1 Pomorski Wojewódzki Konserwator 17.2 Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie 17. Rady Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Zabytków 18. Karta terenu dla strefy 42 oraz wyrys z mpzp dla działki 16/6 obręb Załączniki do rozdziału Analiza konfliktów społecznych w związku z planowaną inwestycją 19.1 Protokół ze spotkania z mieszkańcami z dnia 18 stycznia 2010 roku Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 5 lutego 2010 r. 19. Tłumaczenie listu opisującego współpracę między władzami i społecznością lokalną Columbus a firmą Weyerhaeuser 19.4 Wydruk z prezentacji z przedstawionej na spotkaniu z mieszkańcami w dniu 24 lutego 2010 r Pytania i odpowiedzi, które zostały zmieszczone na stronie internetowej 20. Inwentaryzacja zieleni na obszarze działki o numerze geodezyjnym 16/6 obręb 05 połoŝonej w Gdańsku przy ul. Maszynowej - mgr inŝ. Urszula Adamus, kwiecień 2010 r. 21. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia dla działki 16/6 obręb Pismo Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dn r., znak ULC-LTL-2/ /01/09 w sprawie wysokości komina projektowanego na terenie inwestycji w odniesieniu do płaszczyzn ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska Gdańsk. 2. Wystapienie inwestora do Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej w sprawie wyjaśnienia czy wysokość kominów i gęstość emitowanego dymu nie wopłyna negatywnie na ruch samolotowy pismo z dn r. 24. Opinia Polskiej Agencji śeglugi Powietrznej z dn r., znak APK-6EPGD-4/408/2010 w sprawie wpływu obiektów zakładu na przestrzeń chronionych instrumentalnych procedur lotu.

10 działce nr 16/6 obręb Streszczenie w języku niespecjalistycznym TOMU I Niniejszy raport dotyczy planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa celulozy firmy Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o. Materiałami źródłowymi dla opracowania raportu były m.in.: projekt budowlany PM Group Polska Sp. z o.o., decyzje administracyjne i dokumentacje archiwalne udostępnione przez Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, firmę Saur Neptun Gdańsk, PUEiK UNIKOM Sp. z o.o., Biuro Rozwoju Gdańska, informacje zawarte na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, mapy, atlasy i inne dokumenty archiwalne. Lokalizacja: Zakład zlokalizowany będzie w Gdańsku przy ul. Maszynowej 20, na działce nr ew. 16/6 o powierzchni 10 ha. Analizowany teren znajduje się w całości w obrębie strefy produkcyjno-usługowej (009-42) wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia. Działka nr ew. 16/6 stanowi aktualnie własność Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kartuskiej 5 w Gdańsku. Inwestor planowanego przedsięwzięcia dzierŝawi przedmiotowy teren, a takŝe posiada przedwstępną umowę kupna-sprzedaŝy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. W przeszłości obszar ten uŝytkowany był w sposób rolniczy. Sąsiedztwo terenu planowanej inwestycji stanowią: od strony północnej ul Maszynowa z jezdnią o szerokości 5,5 m, bez chodników i oświetlenia, dalej rów melioracyjny S.15 a za nim linia kolejowa biegnąca po nasypie wzdłuŝ ul. Maszynowej. Po północnej stronie linii kolejowej znajduje się fabryka elementów budowlanych oraz kotłownia Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Przy ul. Maszynowej 15, Maszynowej 17 i Maszynowa 17a i Maszynowej 19 tj. w odległości min. ok. 60 m od granicy terenu inwestycji w kierunku północnym, w rejonie projektowanej bramy wjazdowej na teren przyszłego Zakładu znajdują się domy jednorodzinne. od strony wschodniej działka drogowa (droga polna) i w dalszej kolejności: teren głównego punktu zasilania (GPZ) Energa-Operator S.A., obszar wolny od zabudowy o charakterze rolnym, tereny o funkcji przemysłowej i usługowej (Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o., Pizzeria Capone), ul. Cementowa a za nią zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym. od strony południowej tereny wolne od zabudowy o charakterze rolnym. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia tereny te posiadają przeznaczenie pod zabudowę przemysłową. od strony zachodniej tereny wolne od zabudowy, o charakterze rolnym oraz ujęcie wód podziemnych naleŝące do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych UNIKOM Sp. z o.o. Obiekty podlegające ochronie znajdujące się najbliŝej planowanej inwestycji to: zabudowa mieszkaniowa o charakterze jednorodzinnym zlokalizowana po wschodniej stronie ul. Cementowej tj. w odległości ok. 00 m od granic terenu inwestycji nieliczne budynki mieszkalne zlokalizowane w odległości ok. 450 m od granicy terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim, w rejonie ul. Stokłosy. Obszar tej zabudowy w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kokoszki część zachodnia znajduje się w obrębie strefy o funkcji mieszkaniowo-usługowej. obiekt mieszkalny wielorodzinny (Dworek Kokoszki) zlokalizowany w odległości ok. 450 m od terenu inwestycji w kierunku południowo-zachodnim. Szkoła Podstawowa Nr 8 zlokalizowana przy skrzyŝowaniu ulic Stokłosy i Kartuskiej, w odległości ok. 800 m od granic terenu inwestycji. Zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty edukacji podlegają ochronie ze względu na emisję hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji po stronie zachodniej znajdują się dwie studnie (nr 5 i nr 6) ujęcia naleŝącego do Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. Studnie zlokalizowane są w obrębie wygrodzonej strefy ochrony sanitarnej (bezpośredniej). Tereny ujęć wód podziemnych podlegają ochronie przed zanieczyszczeniem urządzeń do poboru wód i warstwy wodonośnej.

11 działce nr 16/6 obręb Planowana działalność: Działalność projektowanego zakładu Weyerhaeuser polegała będzie na przetwórstwie celulozy na włókna o zwiększonych własnościach absorpcyjnych. Przetworzona celuloza stanowiła będzie półprodukt do wytwarzania artykułów higienicznych. Odbiorcami produktu wytwarzanego w zakładzie Weyerhaeuser w Gdańsku będą zakłady w Polsce, Europie i na całym świecie. Na terenie zakładu nie będzie produkcji celulozy. Celuloza dostarczana będzie drogą morską z Ameryki Północnej w postaci zwojów. Będzie to forma podobna do długiego arkusza papieru nawiniętego na rolkę. Na terenie zakładu zwoje będą rozwijane, a arkusz celulozy będzie zwilŝany odpowiednim roztworem. Następnie celuloza będzie rozdrabniana w specjalnych młynach do postaci podobnej do mokrej bawełny. Następnie celuloza kierowana będzie do instalacji suszenia, stabilizacji i chłodzenia. Po tych procesach celuloza będzie formowana w bloki, owijana folią i kierowana do magazynu zakładowego, z którego będzie odbierana transportem samochodowym. W zakładzie nie będzie dezynfekcji linii technologicznych nie jest to wymagane. Projektowana inwestycja nie zalicza się do grupy zakładów o zwiększonym lub duŝym ryzyku wystąpienia powaŝnej awarii przemysłowej. Zagospodarowanie terenu: Zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji stanowić będą następujące główne obiekty: budynek produkcyjno magazynowy wraz z biurowcem, zewnętrzna instalacja suszenia-stabilizacji-chłodzenia (ang. DCC), zbiorniki na substancje chemiczne wykorzystywane w procesie technologicznym, oczyszczalnia ścieków technologicznych, układ dróg wewnętrznych i chodników, budynki pomocnicze takie jak portiernia, budynek gospodarczy na sprzęt ogrodniczy. Całkowita powierzchnia zabudowy wynosić będzie m². Powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe i parkingi) zajmować będą m² a powierzchnia biologicznie czynna to m² (56% całkowitej powierzchni działki). Obsługa infrastrukturalna: Zakład podłączony będzie do komunalnych sieci infrastruktury: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej. Na terenie zakładu funkcjonował będzie podziemny drenaŝ wód gruntowych zapewniający utrzymanie obecnych stosunków wodnych w rejonie inwestycji. Wody drenaŝowe i wody deszczowe z terenu zakładu będą odprowadzane do rowu S.15 stanowiącego element miejskiego systemu odwadniania. Aktualnie inwestor posiada wszystkie uzgodnienia/warunki techniczne podłączenia do sieci miejskich w tym do miejskiego systemu odwadniania. Wydane warunki potwierdzają moŝliwość bezkonfliktowego podłączenia i korzystania z miejskich sieci technicznych. W przyszłości moŝliwe jest zwiększenie wydajności projektowanego zakładu. W takiej sytuacji konieczne będzie ponowne przeprowadzenie analizy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do obowiązujących dla fazy rozbudowy przepisów prawnych i uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Czas pracy i zatrudnienie: Zakład pracował będzie w trybie czterobrygadowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez ok. 60 dni w roku (raz w roku przewidywana jest pięciodniowa przerwa w produkcji w celu wykonania niezbędnych konserwacji). W ciągu doby przewiduje się pracę trzech zmian po 8 godzin. Na najliczniejszej (pierwszej) zmianie maksymalna przewidywana ilość pracowników wynosi 41. W obecnej fazie projektowania inwestycji planuje się zatrudnienie w sumie 77 pracowników, w tym 65 stale zatrudnionych i 12 pracowników kontraktowych. Na zmianie nocnej zatrudnionych będzie ok. 10 osób. Zakład oddziaływał będzie na środowisko. W niniejszym raporcie wykazano, Ŝe oddziaływania te nie będą wykraczać, poza teren inwestora tzn. będą dotrzymane standardy środowiska określone w obowiązujących przepisach prawnych. Oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne: Na etapie realizacji oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne związane będzie pracami ziemnymi i fundamentowaniem projektowanych obiektów. Cześć gruntów rodzimych z terenu inwestycji zostanie wywieziona. Dowieziony zostanie natomiast głównie grunt piaszczysty do wykonywania podsypek pod elementy zagospodarowania terenu. Zlikwidowany zostanie istniejący system rowów melioracyjnych na terenie działki i wykonany zostanie zastępczy system drenaŝowy. Ochrona środowiska gruntowo-wodnego, na etapie realizacji, powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się substancji ropopochodnych i innych bezpośrednio do gruntu. Dlatego do prac powinien być wykorzystywany sprawny technicznie sprzęt budowlany i środki transportu. Naprawy i

12 działce nr 16/6 obręb tankowanie pojazdów na terenie budowy naleŝy ograniczyć do niezbędnego minimum. NaleŜy właściwie przygotować teren budowy i zaplecze, ustanowić osoby nadzoru odpowiedzialne za poszczególne zadania w czasie budowy. Działania te pozwolą maksymalnie ograniczyć moŝliwość negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. Na etapie funkcjonowania stałym oddziaływaniem na środowisko gruntowo-wodne będzie praca systemu drenaŝowego. System odprowadzał będzie wody gruntowe do rowu S.15 przebiegającego wzdłuŝ ul. Maszynowej. Projektowany system drenaŝowy przejmie funkcje istniejących obecnie na terenie inwestycji rowów. Na etapie funkcjonowania zakładu ochrona środowiska gruntowo-wodnego powinna polegać głównie na zapobieganiu przedostawania się do niego ewentualnych wycieków substancji wykorzystywanych w procesie produkcyjnym i ścieków w tym wód opadowych z powierzchni komunikacji. Na terenie zakładu zastosowanych będzie szereg środków technicznych minimalizujących zagroŝenie dla środowiska gruntowo-wodnego jak np.: betonowe tace technologiczne pod zbiornikami magazynowymi substancji chemicznych, monitoring procesu przeładunku substancji do zbiorników, monitoring napełnienia zbiorników, podczyszczanie wód opadowych z układu komunikacji kołowej w separatorze substancji ropopochodnych. Projektowane rozwiązania ograniczać będą do minimum zagroŝenia dla środowiska gruntowo-wodnego na etapie funkcjonowania zakładu. Oddziaływanie na wody podziemne: Ochrona wód podziemnych powinna polegać na zapobieganiu zanieczyszczeniu warstw wodonośnych, w szczególności eksploatowanych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę i racjonalnym poborze wód podziemnych. Na terenie projektowanego zakładu nie będzie własnego ujęcia wód podziemnych. Inwestycja zaopatrywana będzie z sieci miejskiej zasilanej z ujęcia Gdańsk Osowa. Teren inwestycji jak i najbliŝsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są na obszarze gdzie uŝytkowy poziom wód podziemnych chroniony jest od wpływów z powierzchni warstwami utworów słabo przepuszczalnych. Stopień zagroŝenia zanieczyszczeniem tych wód jest bardzo niski. W związku z tym dla ujęcia wód podziemnych Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych Sp. z o.o. i komunalnego ujęcia wód podziemnych Gdańsk Smęgorzyno tj. ujęć najbliŝej zlokalizowanych w stosunku do planowanego zakładu Weyerhaeuser, nie ma konieczności wyznaczenia stref ochrony pośredniej. Opisane warunki geologiczne wskazują, Ŝe zanieczyszczenie uŝytkowej warstwy wodonośnej z powierzchni terenu, na skutek przesiąkania, w rejonie planowanej inwestycji jest praktycznie nieprawdopodobne. Pobór wód podziemnych z ujęcia Gdańsk Osowa nie będzie stanowił zagroŝenia dla środowiska. Inwestor posiada warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia Osowa dla zaopatrzenia projektowanego zakładu. Ujęcie połoŝone jest w obrębie obszaru, który posiada bardzo zasobną warstwę wodonośną, co oznacza, Ŝe ilość wód moŝliwa do poboru z ujęcia Osowa jest znaczna. Ilość ta określona jest w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym dla uŝytkownika ujęcia z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Wody eksploatowane ujęciem Osowa nie podlegają szczególnym zasadom ochrony w zakresie poboru i mogą być wykorzystywane do celów przemysłowych. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Oddziaływanie na wody powierzchniowe: Wpływ inwestycji na wody powierzchniowe polegał będzie na odprowadzaniu do odbiornika powierzchniowego tj. rowu melioracyjnego S.15 wód opadowych i drenaŝowych z terenu zakładu. Ochrona odbiornika powinna polegać na zapobieganiu przedostawania się do niego zanieczyszczeń wraz z odprowadzanymi wodami. Wody opadowe z powierzchni komunikacji kołowej na terenie zakładu będą podczyszczane w wysokosprawnym separatorze substancji ropopochodnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wody odprowadzane do odbiorników powierzchniowych nie mogą zawierać zawiesin ogólnych w ilości większej niŝ 100 mg/l i węglowodorów ropopochodnych w ilości większej niŝ 15 mg/l. Odpowiednio dobrany separator i przestrzeganie zasad konserwacji gwarantować będą dotrzymanie jakości odprowadzanych wód opadowych. Ścieki sanitarne i podczyszczone w zakładowej oczyszczalni ścieki przemysłowe odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. o.o. i nie będą oddziaływać na wody powierzchniowe. Na południe od planowanej inwestycji Weyerhaeuser w Kokoszkach zlokalizowane jest ujęcie wód powierzchniowych Straszyn zaopatrujące w wodę do picia miasto Gdańsk. Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej. Odległość od terenu planowanego zakładu do strefy ochrony bezpośredniej ujęcia

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie butadienowego o wydajności 90 tyś ton na rok 19. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Zleceniodawca: Inwestor Zatwierdził do wydania: Rojewo 8 88-111 Rojewo Nazwa dokumentu: Rojewo 8 88-111 Rojewo Adam Bugowski Data: 09 maja 2013r KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Do: Burmistrz Strzelec Opolskich Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie: budowa hali produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

I. Dane informacyjne.

I. Dane informacyjne. I. Dane informacyjne. Obiekt: Budowa kurnika o obsadzie 120 DJP Lokalizacja: 62 811 Kościelna Wieś gm. Gołuchów działka 626/2 Etap: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko PHU WIKRY Krzysztof Bednarz ul. Sikorskiego 60 62 022 Rogalinek Raport o oddziaływaniu na środowisko Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na wytwórnię kratki trawnikowej z granulatu PP i PE na działce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW POZNAŃSKICH W POZNANIU MPU-ORZ1/7322-375/Sm/10 89/11 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH MGR KATARZYNA SYDOR

Bardziej szczegółowo

GMINA BEŁŻEC POWIAT TOMASZOWSKI WOJ. LUBELSKIE

GMINA BEŁŻEC POWIAT TOMASZOWSKI WOJ. LUBELSKIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/107/05 Rady Gminy BełŜec z dnia 30 marca 2005 r. GMINA BEŁŻEC POWIAT TOMASZOWSKI WOJ. LUBELSKIE Bełżec, 2004 r. 1 1. Wprowadzenie...5 2. Cel i zakres opracowania programu...6

Bardziej szczegółowo

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1

LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 1 Spis treści: 1. WSTĘP. RODZAJ I KLASYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 5 2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTU BUDOWLANEGO...

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Port Lotniczy Warszawa budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej CDM Sp. z o.o. dawniej Proeko CDM Sp. z o.o. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. 01-040 Warszawa ul. Stawki 40 Tel: +48 22 5519300 Fax: +48 22 5519380 Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...13 Spis treści I. WSTĘP... WSTĘP... 3 1. Cel i zakres raportu... 3 1.1. Cel raportu... 3 1.2. Zakres raportu... 3 2. Podstawa opracowania... 3 II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... PRZEDSIĘWZIĘCIA... 4

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013.

dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013. 58-500 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax. 0-75 64 32 099; tel. 502 641 541; e-mail: decybel@virgo.com.pl Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni

Streszczenie nietechniczne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeństwo projektowanej Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE NIP 781-102-07-73 REGON 639611364 e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl tel/fax. 061 297 20 66 tel. 0 604-75-14-28 Wargowo 87A 64-605 Wargowo członek Rodzaj opracowania:

Bardziej szczegółowo