Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r.

2 Spis treści: Str. 1.Wstęp Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami.5 3. Zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Wprowadzenie Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych Realizacja planu zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Ocena realizacji celów Podsumowanie Spis tabel: Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym...10 Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 11 Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami.16 Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy. 21 Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań stan na dzień kończący okres sprawozdawczy

3 Tabela 9. Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 28 Tabela 11. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 12. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...28 Tabela 13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.. 29 Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...30 Tabela 15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.. 30 Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniajacych wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31 Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 32 Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...32 Tabela 19. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.33 Tabela 20. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.33 Tabela 21. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy..34 Tabela 23. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.34 Tabela 24. Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.36 Tabela 25. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla 3

4 powiatowego i gminnego według stanu na dzień kończący I okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2008 r Tabela 26. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego według stanu na dzień kończący II okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r..41 Tabela 27. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów..43 Tabela 28. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym. 43 Tabela 29. Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin...44 Tabela 30. Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym...45 Tabela 31. Informacja na temat pozostałych do likwidacji mogilnikach po dniu 31 grudnia 2008 r 46 Tabela 32. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego.47 Tabela 33. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego Tabela 34. Wpływy do powiatowego oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym..49 Tabela 35. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym. 50 Tabela 36. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym..51 Tabela 37. Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym.51 Tabela 38. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu Załączniki: 1. Wykaz zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (M.P. Nr 90, poz. 946) Wykaz kodów odpadów wskazanych w tabelach 1, 2 i

5 1. Wstęp Celem opracowania wytycznych jest harmonizacja i ujednolicenie sposobu wykonywania sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami. Niniejsze wytyczne (według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2008 r.) zawierające m.in. 1) zakres informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 2) jednolity wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 3) wykaz zadań z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 grudnia 2006 r. (Uchwała nr 233, M.P. Nr 90, poz. 946), powinny ułatwić zarządom powiatów przygotowanie sprawozdań z własnego planu gospodarki odpadami, które będą zawierały pełen zakres informacji o gospodarce odpadami na terenie powiatu. Zastosowanie wytycznych, w tym wzoru sprawozdania, powinno spowodować, że przygotowywane sprawozdania będą zawierały ten sam zakres informacji, przedstawiony w podobny sposób. Dzięki temu ujednolicone sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki będzie można wykorzystać do sporządzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz oceny stanu gospodarki odpadami w województwie. 2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami - stan prawny Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) odpowiednie organy samorządu powiatu przygotowują i uchwalają, jako część programu ochrony środowiska, powiatowy plan gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o odpadach). Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych przepisów zostało zawarte w 3 i 6 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). Powiatowy plan gospodarki odpadami wyznacza m.in. główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na obszarze powiatu, z określeniem celów krótko- i długookresowych. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy o odpadach zarząd powiatu przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy i przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pierwsze sprawozdanie - zgodnie z nowymi przepisami - było przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)). Wobec powyższego kolejne sprawozdanie będzie obejmowało lata i będzie przedkładane w 2009 r., a następnie będzie obejmowało lata i będzie przedkładane w 2011 r. 5

6 3. Zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Zakres niezbędnych informacji, jakie powinny zawierać sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, powinien odpowiadać treści przyjętego planu. Natomiast przyjęty powiatowy plan gospodarki odpadami winien być zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz zawierać wszystkie informacje wymagane w ustawie o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, powinien obejmować: 1) dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym: a) rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), b) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), c) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), d) istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), e) rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), f) stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy); 2) dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, e) sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 3) ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 4) ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami. Szczególnie wnikliwie w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami należy opisać wszystkie składowiska odpadów na terenie powiatu oraz odnieść się do sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest 6

7 możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Jest to niezwykle istotne w związku z realizacją zobowiązań akcesyjnych kraju w zakresie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów spełniających wymagania prawne. Niezbędne jest zatem, aby w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami bardzo precyzyjnie został określony stan formalno-prawny wszystkich składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu. Dotyczy to zarówno składowisk czynnych i przyjmujących odpady, jak i nieczynnych będących na przykład w trakcie rekultywacji lub już zrekultywowanych. Należy dołożyć wszelkiej staranności, aby dane dotyczące instalacji, w tym składowisk odpadów zawarte w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami odzwierciedlały faktyczny stan instalacji, w tym składowisk odpadów w tym celu należy poddać weryfikacji dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. W sprawozdaniu należy również zamieścić wykazy mogilników oraz magazynów z przeterminowanymi środkami ochrony roślin (według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy) wraz ze wskazaniem ich położenia i szacowanej ilości zawartych w nich przeterminowanych środków ochrony roślin oraz informacje na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym, przy czym zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 po dniu 31 grudnia 2010 r. na terenie kraju nie powinno być tych obiektów, bowiem do końca roku 2010 powinny zostać one zlikwidowane. Ponadto, w sprawozdaniu należy przedstawić informacje dotyczące oddanych do użytkowania nowych instalacji zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego oraz oddanych do użytkowania po rozbudowie istniejących instalacji zagospodarowania odpadów w okresie sprawozdawczym. W sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami należy przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie trzeba potraktować jak fotografię obrazującą system gospodarki odpadami na terenie powiatu w dniu kończącym okres sprawozdawczy. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia kończącego okres sprawozdawczy. Chodzi tu o wszystkie zadania zapisane w planie - te realizowane bezpośrednio przez samorząd powiatu, jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Konieczne jest również odniesienie się do wszystkich zadań przypisanych powiatom w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, o ile nie zostały one uwzględnione w powiatowym planie gospodarki odpadami. Wykaz zadań zapisanych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 stanowi załącznik do niniejszych wytycznych. Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów postawionych w powiatowym planie gospodarki odpadami. W sprawozdaniu należy zamieścić za każdy rok w okresie sprawozdawczym informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu wyszczególnione w tabeli 38. Ponadto w sprawozdaniu można umieścić także inne informacje, które zarząd powiatu uważa za istotne dla rozwoju systemu gospodarki odpadami na swoim terenie, a które nie wynikają z obecnie obowiązującego planu gospodarki odpadami. 7

8 W sprawozdaniu należy także dokonać oceny zmian w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu jeśli nastąpiła poprawa, to należy wskazać, w jakim zakresie, a jeśli nie stwierdzono poprawy, to należy przeanalizować powody takiej sytuacji. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Niniejsze wytyczne uwzględniają również wymagania dotyczące zawartości sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami wynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). 4. Wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Poniższy wzór został opracowany w oparciu o przepisy 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami i wymagania dotyczące sprawozdań zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 oraz w oparciu o wykaz zadań przypisanych samorządowi powiatu w Krajowym planie gospodarki odpadami Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zostać sporządzone w następującym układzie: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami; 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych; 2.2. Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych; 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska; 2.4. Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów; 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska; 3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena; 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 5. Ocena realizacji celów; 6. Podsumowanie Wprowadzenie Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno rozpoczynać się krótkim wprowadzeniem. Należy określić w nim co najmniej: 1) Cel przygotowania sprawozdania; 2) Podstawę prawną jego sporządzenia; 3) Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone; 4) Datę i numer uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego planu gospodarki odpadami; 5) Okres, jaki obejmuje sprawozdanie; 8

9 6) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania; 7) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła, np.: a) sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, b) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, c) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, d) roczniki statystyczne, e) roczne sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, f) raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach wydawane przez organy inspekcji ochrony środowiska, g) ankiety, tylko w przypadku braku wystarczających danych w wymienionych wyżej źródłach; 8) Autorów sprawozdania oraz instytucje współpracujące Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami powinno być określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. W tym celu należy wykonać analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Zaleca się wykorzystanie do tego informacji z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tę zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach prowadzi marszałek województwa. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 7 wymienionej ustawy dostęp do niej posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz urząd statystyczny. Zasady i zakres dostępu poszczególnych organów ochrony środowiska do danych zawartych w bazie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 101, poz. 687). Do przygotowania zestawień zaleca się wykorzystać tabele 1, 2 i 3 dla odpadów wytworzonych, poddawanych procesom unieszkodliwiania oraz odzysku na terenie powiatu. W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkie rodzaje odpadów wytworzonych i poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie powiatu. Ponadto w odniesieniu do odpadów komunalnych, jeżeli ze sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wynika, że odpady komunalne z terenu powiatu są poddawane unieszkodliwianiu poza terenem powiatu, należy to zaznaczyć w opisie, wskazując odpowiednie nazwy i adresy instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przed przystąpieniem do wypełniania tabel należy zweryfikować, czy dane zawarte w przekazanych przez organy wykonawcze gmin sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami dają po zsumowaniu taką samą masę odpadów, jak w wojewódzkiej bazie dla powiatu. 9

10 Pod każdą z tabel należy krótko podsumować przeprowadzoną analizę. Podsumowanie powinno zawierać omówienie najistotniejszych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów wytworzonych i poddawanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach należy się odnieść do oceny zmian ilości oraz kierunków postępowania z wszystkimi rodzajami odpadów: odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji, odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady niebezpieczne: - odpady zawierające PCB, - oleje odpadowe, - zużyte baterie i akumulatory, - odpady zawierające azbest, - przeterminowane środki ochrony roślin, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - pojazdy wycofane z eksploatacji, - odpady medyczne i weterynaryjne, - odpady materiałów wybuchowych, - zużyte opony, - odpady opakowaniowe, odpady pozostałe: - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, - komunalne osady ściekowe, - odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy. Wnioski z tej analizy powinny zostać wykorzystane podczas aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym* Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie kod Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] procesu procesu Rok I** Rok II** Rok I** Rok II** Rok I** Rok II** 10

11 ogółem * Dla odpadów, dla których wiadomo, że zagospodarowanie następuje poza terenem powiatu przy kodzie odpadów należy dopisać odnośnik i pod tabelą należy wpisać stosowne objaśnienie. **Rok I i II okresu sprawozdawczego, wpisać np i Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym kod Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie odpadów Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] Rok I Rok II procesu Rok I Rok II procesu Rok I Rok II Odpady zawierające PCB ogółem Oleje odpadowe ogółem Zużyte baterie i akumulatory 11

12 ogółem Odpady zawierające azbest ogółem Przeterminowane środki ochrony roślin ogółem Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12

13 ogółem Pojazdy wycofane z eksploatacji ogółem Odpady medyczne ogółem Odpady weterynaryjne ogółem Odpady materiałów wybuchowych 13

14 ogółem Zużyte opony ogółem Odpady opakowaniowe ogółem Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym kod Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie odpadów Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] Rok I Rok II procesu Rok I Rok II procesu Rok I Rok II Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 14

15 ogółem Komunalne osady ściekowe ogółem Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy ogółem Objaśnienia do tabel 1, 2 i 3: 1) kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); 2) masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa; 3) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach wytworzonych na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów; 15

16 4) oznaczenie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 5) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana poszczególnym procesom odzysku; 6) oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 7) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom unieszkodliwiania, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania, 8) w przypadku procesu odzysku R14, należy podać jakie działania obejmował ten proces. Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu Kod Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu W instalacjach i Poza instalacjami i Ogółem urządzeniach urządzeniami Masa [] Masa [] Masa [] Rok I Rok II Rok I Rok II Rok I Rok II Odpady komunalne Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym Odpady zawierające PCB Oleje odpadowe Zużyte baterie i akumulatory Odpady zawierające azbest 16

17 Przeterminowane środki ochrony roślin Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady medyczne Odpady weterynaryjne Odpady materiałów wybuchowych Zużyte opony Odpady opakowaniowe Odpady pozostałe Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej Komunalne osady ściekowe Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 17

18 ogółem Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych W sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami należy zebrać podstawowe dane o instalacjach do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innymi metodami niż składowanie na terenie powiatu i umieścić zestawienia tych instalacji. Do tego celu zaleca się wykorzystać tabele od 5 do 8. Zawierają one szablon podstawowych informacji dotyczących wszystkich instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, który należy wypełnić odrębnie dla poszczególnych typów instalacji na terenie powiatu, z wydzieleniem: sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacji do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz - sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, - sortowni zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych, - kompostowni zmieszanych odpadów komunalnych, - instalacji do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji wykorzystujących paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych, zakładów do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystujących odpady komunalne, stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, spalarni przeznaczone wyłącznie do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych, instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych innych niż spalarnie, pozostałych spalarni odpadów, instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne, instalacji do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Przed wypełnieniem tabel, w celu ujednolicenia danych, zaleca się przeprowadzenie konsultacji z właściwymi urzędami gmin oraz urzędami marszałkowskimi. Dla każdej instalacji należy dokonać oceny spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, należy wskazać wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji (tabela 8). W przypadku sortowni należy podać moce przerobowe dla systemu jednozmianowego. 18

19 Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (wskazać datę)* Lp. Rodzaj instalacji** Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Adres instalacji Rodzaj decyzji/podstawa prawna Numer decyzji; data wydania/ organ wydający Data ważności decyzji Symbol R lub D wg decyzji Rodzaj odpadu /kod Zdolności przerobowe roczne [/rok] Ilość odpadów przetworzonych w.. r. (Rok I) [] Ilość odpadów przetworzonych w. r. (Rok II) [] Sortownie odpadów (zdolności przerobowe podać dla pracy jednozmianowej) 1 Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych 2 2 Kompostowanie w pryzmach 3 Bębny kompostujące 4 Bioreaktory do kompostowania 5 1 Wydzielone komory fermentacyjne 2 Reaktor beztlenowy 3 Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych Instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (zdolności przerobowe podać odrębnie dla sortowni dla pracy jednozmianowej i dla części biologicznej) 19

20 Sortownie odpadów 1 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych 2 Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych Instalacje do kompostowania odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych 1 Kompostowanie w pryzmach 2 Bębny kompostujące 3 Bioreaktory do kompostowania 4 1 Wydzielone komory fermentacyjne 2 Reaktor beztlenowy 3 1 Spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych 2 Instalacja wykorzystująca paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych Instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych 20

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opinii gmin

Zestawienie opinii gmin Zestawienie opinii gmin Lp. Organ Data; nr pisma Uwaga 1 UG Andrzejewo 2 UG Augustów 3 UG Bakałarzewo 4 UG Bargłów Kościelny 5 UG Białowieża 6 15.09.2009 r.; UG Bielsk 1. Zmiana zapisów na str. 104 (dotyczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo