Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami"

Transkrypt

1 Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r.

2 Spis treści: Str. 1.Wstęp Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami.5 3. Zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Wprowadzenie Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych Realizacja planu zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć Ocena realizacji celów Podsumowanie Spis tabel: Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym...10 Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym 11 Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych w okresie sprawozdawczym Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami.16 Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy. 21 Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań stan na dzień kończący okres sprawozdawczy

3 Tabela 9. Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 28 Tabela 11. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 12. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...28 Tabela 13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.. 29 Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...30 Tabela 15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.. 30 Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniajacych wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 31 Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy 32 Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy...32 Tabela 19. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.33 Tabela 20. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.33 Tabela 21. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy..34 Tabela 23. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy.34 Tabela 24. Realizacja na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.36 Tabela 25. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla 3

4 powiatowego i gminnego według stanu na dzień kończący I okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2008 r Tabela 26. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego według stanu na dzień kończący II okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2010 r..41 Tabela 27. Realizacja w okresie sprawozdawczym planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów..43 Tabela 28. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym. 43 Tabela 29. Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin...44 Tabela 30. Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym...45 Tabela 31. Informacja na temat pozostałych do likwidacji mogilnikach po dniu 31 grudnia 2008 r 46 Tabela 32. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego.47 Tabela 33. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego Tabela 34. Wpływy do powiatowego oraz gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat produktowych i opłat za składowanie odpadów w okresie sprawozdawczym..49 Tabela 35. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym. 50 Tabela 36. Projekty w zakresie gospodarki odpadami finansowane przy udziale środków krajowych i zagranicznych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym..51 Tabela 37. Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym.51 Tabela 38. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu Załączniki: 1. Wykaz zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (M.P. Nr 90, poz. 946) Wykaz kodów odpadów wskazanych w tabelach 1, 2 i

5 1. Wstęp Celem opracowania wytycznych jest harmonizacja i ujednolicenie sposobu wykonywania sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami. Niniejsze wytyczne (według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2008 r.) zawierające m.in. 1) zakres informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 2) jednolity wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, 3) wykaz zadań z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 grudnia 2006 r. (Uchwała nr 233, M.P. Nr 90, poz. 946), powinny ułatwić zarządom powiatów przygotowanie sprawozdań z własnego planu gospodarki odpadami, które będą zawierały pełen zakres informacji o gospodarce odpadami na terenie powiatu. Zastosowanie wytycznych, w tym wzoru sprawozdania, powinno spowodować, że przygotowywane sprawozdania będą zawierały ten sam zakres informacji, przedstawiony w podobny sposób. Dzięki temu ujednolicone sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki będzie można wykorzystać do sporządzenia sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz oceny stanu gospodarki odpadami w województwie. 2. Sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami - stan prawny Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) odpowiednie organy samorządu powiatu przygotowują i uchwalają, jako część programu ochrony środowiska, powiatowy plan gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5 i 6 ustawy o odpadach). Ogólny zakres zagadnień, który powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w powiatowych planach gospodarki odpadami został określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uszczegółowienie tych przepisów zostało zawarte w 3 i 6 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333). Powiatowy plan gospodarki odpadami wyznacza m.in. główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na obszarze powiatu, z określeniem celów krótko- i długookresowych. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy o odpadach zarząd powiatu przygotowuje sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy i przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego, przy czym pierwsze sprawozdanie - zgodnie z nowymi przepisami - było przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)). Wobec powyższego kolejne sprawozdanie będzie obejmowało lata i będzie przedkładane w 2009 r., a następnie będzie obejmowało lata i będzie przedkładane w 2011 r. 5

6 3. Zakres niezbędnych informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Zakres niezbędnych informacji, jakie powinny zawierać sprawozdania z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami, powinien odpowiadać treści przyjętego planu. Natomiast przyjęty powiatowy plan gospodarki odpadami winien być zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami oraz zawierać wszystkie informacje wymagane w ustawie o odpadach i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zakres informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami, powinien obejmować: 1) dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym: a) rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), b) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), c) rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, np. w roku 2007 i 2008), d) istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), e) rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy), f) stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy); 2) dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: a) działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów, b) działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, c) działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, d) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, e) sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 3) ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 4) ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami. Szczególnie wnikliwie w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami należy opisać wszystkie składowiska odpadów na terenie powiatu oraz odnieść się do sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest 6

7 możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Jest to niezwykle istotne w związku z realizacją zobowiązań akcesyjnych kraju w zakresie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowiskach odpadów spełniających wymagania prawne. Niezbędne jest zatem, aby w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami bardzo precyzyjnie został określony stan formalno-prawny wszystkich składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie powiatu. Dotyczy to zarówno składowisk czynnych i przyjmujących odpady, jak i nieczynnych będących na przykład w trakcie rekultywacji lub już zrekultywowanych. Należy dołożyć wszelkiej staranności, aby dane dotyczące instalacji, w tym składowisk odpadów zawarte w sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami odzwierciedlały faktyczny stan instalacji, w tym składowisk odpadów w tym celu należy poddać weryfikacji dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. W sprawozdaniu należy również zamieścić wykazy mogilników oraz magazynów z przeterminowanymi środkami ochrony roślin (według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy) wraz ze wskazaniem ich położenia i szacowanej ilości zawartych w nich przeterminowanych środków ochrony roślin oraz informacje na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym, przy czym zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 po dniu 31 grudnia 2010 r. na terenie kraju nie powinno być tych obiektów, bowiem do końca roku 2010 powinny zostać one zlikwidowane. Ponadto, w sprawozdaniu należy przedstawić informacje dotyczące oddanych do użytkowania nowych instalacji zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego oraz oddanych do użytkowania po rozbudowie istniejących instalacji zagospodarowania odpadów w okresie sprawozdawczym. W sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami należy przedstawić postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Sprawozdanie trzeba potraktować jak fotografię obrazującą system gospodarki odpadami na terenie powiatu w dniu kończącym okres sprawozdawczy. Porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie powinno dać odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia kończącego okres sprawozdawczy. Chodzi tu o wszystkie zadania zapisane w planie - te realizowane bezpośrednio przez samorząd powiatu, jak i wszystkie inne podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie. Konieczne jest również odniesienie się do wszystkich zadań przypisanych powiatom w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, o ile nie zostały one uwzględnione w powiatowym planie gospodarki odpadami. Wykaz zadań zapisanych w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 stanowi załącznik do niniejszych wytycznych. Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów postawionych w powiatowym planie gospodarki odpadami. W sprawozdaniu należy zamieścić za każdy rok w okresie sprawozdawczym informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie powiatu wyszczególnione w tabeli 38. Ponadto w sprawozdaniu można umieścić także inne informacje, które zarząd powiatu uważa za istotne dla rozwoju systemu gospodarki odpadami na swoim terenie, a które nie wynikają z obecnie obowiązującego planu gospodarki odpadami. 7

8 W sprawozdaniu należy także dokonać oceny zmian w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu jeśli nastąpiła poprawa, to należy wskazać, w jakim zakresie, a jeśli nie stwierdzono poprawy, to należy przeanalizować powody takiej sytuacji. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. Niniejsze wytyczne uwzględniają również wymagania dotyczące zawartości sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami wynikające z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010, przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946). 4. Wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Poniższy wzór został opracowany w oparciu o przepisy 3 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami i wymagania dotyczące sprawozdań zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 oraz w oparciu o wykaz zadań przypisanych samorządowi powiatu w Krajowym planie gospodarki odpadami Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zostać sporządzone w następującym układzie: 1. Wprowadzenie; 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami; 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych; 2.2. Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych; 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska; 2.4. Stan formalno prawny i techniczny składowisk odpadów; 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska; 3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena; 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; 5. Ocena realizacji celów; 6. Podsumowanie Wprowadzenie Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno rozpoczynać się krótkim wprowadzeniem. Należy określić w nim co najmniej: 1) Cel przygotowania sprawozdania; 2) Podstawę prawną jego sporządzenia; 3) Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone; 4) Datę i numer uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia powiatowego planu gospodarki odpadami; 5) Okres, jaki obejmuje sprawozdanie; 8

9 6) Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania; 7) Sposób zbierania informacji oraz ich źródła, np.: a) sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, b) wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie, c) wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, d) roczniki statystyczne, e) roczne sprawozdania z działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, f) raporty o stanie środowiska w poszczególnych województwach wydawane przez organy inspekcji ochrony środowiska, g) ankiety, tylko w przypadku braku wystarczających danych w wymienionych wyżej źródłach; 8) Autorów sprawozdania oraz instytucje współpracujące Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu oraz ocena zmian w gospodarce odpadami Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami powinno być określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. W tym celu należy wykonać analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Zaleca się wykorzystanie do tego informacji z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tę zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach prowadzi marszałek województwa. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 7 wymienionej ustawy dostęp do niej posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz urząd statystyczny. Zasady i zakres dostępu poszczególnych organów ochrony środowiska do danych zawartych w bazie określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 101, poz. 687). Do przygotowania zestawień zaleca się wykorzystać tabele 1, 2 i 3 dla odpadów wytworzonych, poddawanych procesom unieszkodliwiania oraz odzysku na terenie powiatu. W sprawozdaniu należy uwzględnić wszystkie rodzaje odpadów wytworzonych i poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie powiatu. Ponadto w odniesieniu do odpadów komunalnych, jeżeli ze sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami wynika, że odpady komunalne z terenu powiatu są poddawane unieszkodliwianiu poza terenem powiatu, należy to zaznaczyć w opisie, wskazując odpowiednie nazwy i adresy instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Przed przystąpieniem do wypełniania tabel należy zweryfikować, czy dane zawarte w przekazanych przez organy wykonawcze gmin sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami dają po zsumowaniu taką samą masę odpadów, jak w wojewódzkiej bazie dla powiatu. 9

10 Pod każdą z tabel należy krótko podsumować przeprowadzoną analizę. Podsumowanie powinno zawierać omówienie najistotniejszych zmian w zakresie ilości i rodzajów odpadów wytworzonych i poddawanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach należy się odnieść do oceny zmian ilości oraz kierunków postępowania z wszystkimi rodzajami odpadów: odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji, odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady niebezpieczne: - odpady zawierające PCB, - oleje odpadowe, - zużyte baterie i akumulatory, - odpady zawierające azbest, - przeterminowane środki ochrony roślin, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - pojazdy wycofane z eksploatacji, - odpady medyczne i weterynaryjne, - odpady materiałów wybuchowych, - zużyte opony, - odpady opakowaniowe, odpady pozostałe: - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, - komunalne osady ściekowe, - odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy. Wnioski z tej analizy powinny zostać wykorzystane podczas aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym* Odpady zebrane Odzysk Unieszkodliwienie kod Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] procesu procesu Rok I** Rok II** Rok I** Rok II** Rok I** Rok II** 10

11 ogółem * Dla odpadów, dla których wiadomo, że zagospodarowanie następuje poza terenem powiatu przy kodzie odpadów należy dopisać odnośnik i pod tabelą należy wpisać stosowne objaśnienie. **Rok I i II okresu sprawozdawczego, wpisać np i Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym kod Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie odpadów Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] Rok I Rok II procesu Rok I Rok II procesu Rok I Rok II Odpady zawierające PCB ogółem Oleje odpadowe ogółem Zużyte baterie i akumulatory 11

12 ogółem Odpady zawierające azbest ogółem Przeterminowane środki ochrony roślin ogółem Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 12

13 ogółem Pojazdy wycofane z eksploatacji ogółem Odpady medyczne ogółem Odpady weterynaryjne ogółem Odpady materiałów wybuchowych 13

14 ogółem Zużyte opony ogółem Odpady opakowaniowe ogółem Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych i zagospodarowanych na terenie powiatu w okresie sprawozdawczym kod Wytwarzanie Odzysk Unieszkodliwienie odpadów Masa [] Oznaczenie Masa [] Oznaczenie Masa [] Rok I Rok II procesu Rok I Rok II procesu Rok I Rok II Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 14

15 ogółem Komunalne osady ściekowe ogółem Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy ogółem Objaśnienia do tabel 1, 2 i 3: 1) kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206); 2) masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa; 3) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach wytworzonych na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów; 15

16 4) oznaczenie procesu odzysku zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 5) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana poszczególnym procesom odzysku; 6) oznaczenie procesu unieszkodliwiania zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 7) w tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie powiatu. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom unieszkodliwiania, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania, 8) w przypadku procesu odzysku R14, należy podać jakie działania obejmował ten proces. Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów w instalacjach i poza instalacjami na terenie powiatu Kod Zagospodarowanie odpadów na terenie powiatu W instalacjach i Poza instalacjami i Ogółem urządzeniach urządzeniami Masa [] Masa [] Masa [] Rok I Rok II Rok I Rok II Rok I Rok II Odpady komunalne Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym Odpady zawierające PCB Oleje odpadowe Zużyte baterie i akumulatory Odpady zawierające azbest 16

17 Przeterminowane środki ochrony roślin Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady medyczne Odpady weterynaryjne Odpady materiałów wybuchowych Zużyte opony Odpady opakowaniowe Odpady pozostałe Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej Komunalne osady ściekowe Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 17

18 ogółem Stan formalno prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych W sprawozdaniu z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami należy zebrać podstawowe dane o instalacjach do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innymi metodami niż składowanie na terenie powiatu i umieścić zestawienia tych instalacji. Do tego celu zaleca się wykorzystać tabele od 5 do 8. Zawierają one szablon podstawowych informacji dotyczących wszystkich instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, który należy wypełnić odrębnie dla poszczególnych typów instalacji na terenie powiatu, z wydzieleniem: sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacji do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz - sortowni zmieszanych odpadów komunalnych, - sortowni zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych, - kompostowni zmieszanych odpadów komunalnych, - instalacji do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, instalacji wykorzystujących paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych, zakładów do produkcji paliwa alternatywnego wykorzystujących odpady komunalne, stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, spalarni przeznaczone wyłącznie do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych, instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych innych niż spalarnie, pozostałych spalarni odpadów, instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne, instalacji do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Przed wypełnieniem tabel, w celu ujednolicenia danych, zaleca się przeprowadzenie konsultacji z właściwymi urzędami gmin oraz urzędami marszałkowskimi. Dla każdej instalacji należy dokonać oceny spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, należy wskazać wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji (tabela 8). W przypadku sortowni należy podać moce przerobowe dla systemu jednozmianowego. 18

19 Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (wskazać datę)* Lp. Rodzaj instalacji** Nazwa i adres podmiotu zarządzającego Adres instalacji Rodzaj decyzji/podstawa prawna Numer decyzji; data wydania/ organ wydający Data ważności decyzji Symbol R lub D wg decyzji Rodzaj odpadu /kod Zdolności przerobowe roczne [/rok] Ilość odpadów przetworzonych w.. r. (Rok I) [] Ilość odpadów przetworzonych w. r. (Rok II) [] Sortownie odpadów (zdolności przerobowe podać dla pracy jednozmianowej) 1 Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych 2 2 Kompostowanie w pryzmach 3 Bębny kompostujące 4 Bioreaktory do kompostowania 5 1 Wydzielone komory fermentacyjne 2 Reaktor beztlenowy 3 Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych Instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (zdolności przerobowe podać odrębnie dla sortowni dla pracy jednozmianowej i dla części biologicznej) 19

20 Sortownie odpadów 1 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych 2 Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych i zmieszanych Instalacje do kompostowania odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych 1 Kompostowanie w pryzmach 2 Bębny kompostujące 3 Bioreaktory do kompostowania 4 1 Wydzielone komory fermentacyjne 2 Reaktor beztlenowy 3 1 Spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych 2 Instalacja wykorzystująca paliwa alternatywne wytworzone z odpadów komunalnych Instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych 20

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008 Katowice, listopad 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 ZA LATA 2011 2013 Katowice, grudzieo 2014 r. Autorzy: Jan Kozubek - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 257 15101 Poz. 1547 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata dla Gmin Członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata dla Gmin Członkowskich Celowego Związku Gmin CZG-12. Załącznik do uchwały Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2009-2010 dla Gmin Członkowskich Celowego Związku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata 2007 2009 Czerwiec 2010r. www.ekoefekt.pl Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Łomża za lata 2007

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego Zarząd Województwa Mazowieckiego Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 2014 r. Zespół autorów:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu nowodworskiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu nowodworskiego za lata 2007-2008 Jednostka projektowa: Zamawiający: Nazwa opracowania: Eko-Log Sp. z o.o. Dział Ochrony Środowiska ul. Dobrowita16 61-063 Poznań tel./fax: (61) 871 06 49 e-mail: projekty@eko-log.pl Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Elżbieta Anuszewska

GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Elżbieta Anuszewska GOSPODARKA ODPADAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wstęp Celem nadrzędnym polityki ekologicznej Unii Europejskiej oraz krajowej polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r.

Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami dla przedsiębiorców na dzień 1 września 2004 r. Załącznik 6 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (na podstawie informacji przekazanych przez przedsiębiorców) Tabela nr 6.1. Stan realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. Dz.U.2010.249.1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Nowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warszawa, lipiec 2011 r. Podstawy prawne kontroli IOŚ w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW

ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW ZAKRES KONTROLI SKŁADOWISK ODPADÓW 1. Informacje ogólne o władającym i zarządzającym składowiskiem odpadów: Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby właściciela, władającego (tytuł

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 1 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na lata 2012-2017 marzec 2012 2 Autorzy: mgr Andrzej Krzyśków dr Sławomir Chybiński dr inż. Paweł Szyszkowski mgr Agata Maria Fechter mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku Szczecin 2011 r. 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami Beata B. Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Plan prezentacji 1. Podsumowanie najważniejszych zakończonych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Ex ante - wpgo W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 2020 dystrybucja środków z funduszy europejskich będzie uzależniona

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Starostwo Powiatowe w Raciborzu Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2009 2010 Opracowano w Referacie

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA WSTĘPNY OPIS PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA 1. CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA Celem realizacji zamówienia jest aktualizacja i prowadzenie serwisowania Zintegrowanego Systemu Odpadowego (ZSO) składającego się z Centralnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015

PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015 PROJEKT AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY RABKA-ZDRÓJ NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2015 Rabka-Zdrój, listopad 2008 r. Wykonawca : MAŁOPOLSKIE BIURO KONSULTINGOWO-MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I.

LISTA KONTROLNA W ZAKRESIE WYWIĄZYWANIA SIĘ PRZEZ GMINĘ Z USTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI cz. I. I. II. Nazwa Gminy 1 Urząd Gminy/Miasta 2 Adres Urzędu 3 REGON 4 NIP Charakterystyka jednostki 1 Liczba ludności gminy (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 Powierzchnia gminy (ha) 3 Liczba sołectw Załączyć

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik 3 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZKIEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkie) Tabela nr 3.1. Stan

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ZGORZELEC NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 (na podstawie rekomendacji Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010)

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok

Finansowanie zadań w zakresie. gospodarki odpadami w ramach. programów WFOŚiGW. w Warszawie na 2014 rok Finansowanie zadań w zakresie gospodarki odpadami w ramach programów WFOŚiGW w Warszawie na 2014 rok Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi Płońsk 27-28 maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych ram prawnych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ZGORZELEC AKTUALIZACJA NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016 (na podstawie rekomendacji Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie

Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin 06.09.2012 r. Instrumenty wsparcia finansowego w zakresie gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie BENEFICJENCI WFOŚiGW w SZCZECINIE

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/70 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 1) o odpadach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Podlaskiego. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2007-2008

Zarząd Województwa Podlaskiego. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2007-2008 Zarząd Województwa Podlaskiego Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 Białystok, 2009 Wykonawca: mgr inż. Agnieszka Kasperowicz Instytut Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Zarząd Województwa Opolskiego Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za lata 2007-2008 Zarząd Województwa Opolskiego Józef Sebesta Józef Kotyś Teresa

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo