qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkrypt

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Poradnik maturzysty 2012 Język angielski tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Specjalne wydanie dla członków opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Matura z języka angielskiego w pytaniach i odpowiedziach Od roku szkolnego 2011/2010 ustny egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego będzie przeprowadzany według nowych zasad, a zmiany w części pisemnej zostaną wprowadzone w 2015 roku. Najistotniejszą zmianą na egzaminie ustnym jest zniesienie podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Będziecie zdawać jeden egzamin ustny, bez określania poziomu. Nowy egzamin jest zgodny z nową podstawą programową, ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz nawiązuje do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jak wygląda i ile trwa egzamin? Każdy z Was ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości, musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej. Sam zdecydujesz, z którego języka będziecie zdawać obowiązkowy egzamin. Matura z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego zdawana będzie w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast w części ustnej nie będzie określać się poziomu. Poziom rozszerzony zachowany będzie w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Pisemny egzamin z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego tylko na poziomie podstawowym będzie trwał 120 minut. Ustny egzamin z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego będzie około 15 minut. Pisemny egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie trwał 120 minut w części pierwszej i 70 minut w drugiej części.

3 Jakiego rodzaju zadań można się spodziewać na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym? Części arkusza zestawu egzaminacyjnego na pisemnym egzaminie z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego (tylko na poziomie podstawowym) to: 1. Rozumienie ze słuchu. Ta część arkusza trwa około 20 minut i jest nagrana na płycie CD. Spotkacie się tu z dwoma-trzema tekstami takimi jak komunikaty, rozmowy, wywiady, teksty narracyjne oraz z zadaniami do nich typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru. 2. Rozumienie tekstów pisanych. W tej części arkusza przeczytacie 2 3 teksty informacyjne, publicystyczne lub/i literackie a następnie wykonacie zadania do nich typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru.

4 3. Wypowiedź pisemna. Waszym zadaniem będzie napisanie dwóch tekstów zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ich treści. Pierwszy krótki tekst użytkowy będzie notatką, pocztówką, zaproszeniem, ogłoszeniem lub wiadomością bez określonego limitu słów. Drugi dłuższy tekst użytkowy będzie listem prywatnym lub formalnym z limitem słów. Jakiego rodzaju zadań można się spodziewać na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym? Części arkusza zestawu dodatkowego na poziomie rozszerzonym to: egzaminacyjnego podczas egzaminu z języka obcego jako przedmiotu Część I 1. Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych. Waszym zadaniem będzie uzupełnienie luk, przekształcając podkreślone wyrazy, tak, aby zdania były logiczne i poprawne oraz przekształcenie fragmentów zdań, zachowując ich sens wyjściowy. 2. Wypowiedź pisemna. Napiszecie dłuższy tekst ( słów) na określony temat, jeden z trzech do wyboru we wskazanej formie, np. opis, opowiadanie, recenzję lub rozprawkę. Nie przekraczajcie limitu słów, gdyż odjęte zostaną Wam punkty za kompozycję. Część II 1. Rozumienie ze słuchu. Ta część arkusza trwa około 25 minut i jest nagrana na płycie CD. Spotkacie się tu z dwoma trzema oryginalnymi tekstami takimi jak komunikaty, instrukcje, rozmowy, wywiady, dyskusje, teksty narracyjne oraz z zadaniami do nich typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru. 2. Rozumienie pisanego tekstu i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych. W tej części arkusza przeczytacie 3 oryginalne teksty informacyjne, publicystyczne lub/i literackie a następnie wykonacie zadania na sprawdzenie rozumienia tekstu typu prawda/fałsz, na dobieranie oraz wielokrotnego wyboru.

5 3. Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych sprawdzi test luk, czyli tekst z lukami do uzupełnienia. Jakiego rodzaju zadań można się spodziewać na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym? Ustny egzamin z języka obcego jako przedmiotu dodatkowego będzie wyglądał tak samo jak egzamin ustny z przedmiotu obowiązkowego. Jakiego rodzaju zadań można się spodziewać na egzaminie ustnym na poziomie podstawowym? Ustny egzamin z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego będzie składał się z: 1. Rozmowy wstępnej (około 2 minut). W trakcie tej rozmowy będziecie odpowiadać na pytania egzaminującego, które będą dotyczyć Waszych zainteresowań i doświadczeń życiowych. Rozmowa ta powinna Wam pomóc w oswojeniu się z sytuacją egzaminacyjną i nie podlega ocenie, może mieć jednak wpływ na ogólna ocenę Waszych umiejętności językowych. 2. Rozmowy z odgrywaniem ról (zadanie pierwsze, czas trwania maksymalnie 3 minuty). To rozmowa z egzaminatorem, w trakcie której wcielacie się w przypisane Wam role. Powinniście odnieść się do czterech elementów zawartych w poleceniu, rozwinąć swoją wypowiedź i właściwie zareagować na pytania i wypowiedzi egzaminującego. 3. Opisu ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania (zadanie drugie, czas trwania maksymalnie 4 minuty). W wylosowanym zestawie zamieszczona jest ilustracja, którą opisujecie uwzględniając trzy elementy: przedstawione miejsce, osoby i wykonywane przez nie czynności. Następnie odpowiadacie na pytania egzaminującego. Pierwsze wymaga interpretacji przedstawionej sytuacji, drugie nawiązuje do tematyki zdjęcia, ale może też dotyczyć Waszych doświadczeń z nią związanych a trzecie pytanie wymaga zrelacjonowania wydarzenia z przeszłości. Należy pamiętać tutaj o użyciu czasu przeszłego.

6 4. Wypowiedzi na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (zadanie trzecie, czas trwania maksymalnie 5 minut wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania). Zadanie to polega na wybraniu jednego spośród dwóch lub trzech elementów przedstawionych w materiale stymulującym, który najlepiej Waszym zdaniem spełnia warunki wskazane w poleceniu. Macie na to jedną minutę. Swoją decyzję należy uzasadnić, a następnie wyjaśnić, dlaczego odrzuciło się pozostałe elementy. Następnie odpowiecie na dwa pytania egzaminującego związane z tematyką materiału. O czym pamiętać na egzaminie pisemnym? Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie strony a ewentualne braki zgłoście natychmiast osobie nadzorującej egzamin. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem. Piszcie czytelnie, używając długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem). Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreślaj. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. Postępuj zgodnie z instrukcjami i poleceniami do zadań. Wypowiedzi pisemne muszą zawierać wszystkie elementy, o których mowa w poleceniu, należy wspomnieć o nich choćby jednym krótkim zdaniem. Po wykonaniu zadania (zadań) pamiętaj o przeniesieniu rozwiązań na kartę odpowiedzi, gdyż tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otoczcie kółkiem i zaznaczcie właściwe. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Jakie są zasady oceniania wypowiedzi ustnej? Wszystkie części egzaminu pisemnego będą oceniane przez Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a część ustną oceni Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny.

7 Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: - sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów) - zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego - poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego - wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego - płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego. W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się pod uwagę stopień realizacji przez zdającego czterech elementów wskazanych dla każdego zadania: Zadanie 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu Zadanie 2: opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Zadanie 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na dwa pytania. Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu. W ocenie sprawności komunikacyjnej bierze się również pod uwagę następujące kwestie: - adekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy lub zadanego pytania - zakres pomocy ze strony egzaminującego. Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno-gramatycznych bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

8 Sprawdź szczegółowe zasady oceniania w Informatorze CKE: O czym pamiętać na egzaminie ustnym? Po wejściu do sali egzaminacyjnej pamiętaj o pozdrowieniu komisji po niemiecku do Wykonaj dokładnie to, o co zostaniesz poproszony: przedstaw się, wylosuj zestaw, podaj jego numer i usiądź we wskazanym miejscu, aby przygotować się do odpowiedzi. Zapoznaj się dokładnie z treścią zestawu egzaminacyjnego, przeczytaj uważnie polecenia, przeanalizuj dokładnie wszystkie zadania. Przypomnij sobie słowa i zwroty, aby wyrazić wymagane informacje, zapiszcie je w punktach. Starajcie się, aby Twoja wypowiedź zawierała urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne. Nie tłumacz punktów polecenia. Pamiętaj o użyciu czasu przeszłego do relacjonowania wydarzeń. Jeśli brakuje Ci słowa, spróbuj je opisać Zwróć uwagę, kto rozpoczyna rozmowę, jeśli egzaminujący poczekaj aż ją rozpocznie. Prowadźcie dialog z egzaminującym odpowiadajcie na jego pytania i nawiązujcie do tego, co mówi. Jeśli nie zrozumiesz pytania, poproś o jego powtórzenie lub przeformułowanie. Podczas egzaminu staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z egzaminującym. Mów wyraźnie. Po zakończeniu egzaminu pamiętaj, aby podziękować komisji i pożegnać się. Dlaczego warto zdawać egzamin z języka obcego? Jeśli myślisz o studiach w dziedzinie kształcenia nauczycieli (filologia angielska, kolegium językowe), tłumaczy ustnych i pisemnych (lingwistyka stosowana), mediów, nauki języka ekonomii, prawa czy turystyki, warto zdawać język na maturze na poziomie rozszerzonym i przygotować się również w ten sposób do egzaminu wstępnego ze znajomości języka na wybranym kierunku. Sprawdź uczelnie w Najlepszym Katalogu Wyższych Uczelni w Polsce

9 Na deser. Rada egzaminatora W części ustnej po zmianach formuły egzaminu nie ma podziału na poziomy Twoje wypowiedzi są jednak punktowane, w zależności od tego ile punktów uzyskasz tak zostaniesz oceniony. Warto zatem dobrze przygotować się do tej części egzaminu. Skupienia, wytrwałości i przede wszystkim powodzenia na tegorocznej maturze! Życzy zespół AkademiiPWN.pl Opracowano na podstawie: M.Szajner, Matura z języka obcego nowożytnego po zmianch, archiuwm Akademii Maturalnej Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 CKE, Warszawa2010

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

Egzamin Maturalny od 2015 roku

Egzamin Maturalny od 2015 roku Egzamin Maturalny od 2015 roku PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym: język polski (część pisemna i ustna), język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016)

Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Matura od 2014/2015 ( technikum od 2015/2016) Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r. (w technikum od 2016 r) Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku. Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka

Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku. Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka Egzamin maturalny z języków obcych w 2015 roku Przygotowały: Aleksandra Bartmańska, Izabela Dębecka, Izabela Skrzypecka Program spotkania 1. Zmiany w systemie egzaminacyjnym od 2015 2. Egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku.

Nowa matura 2015. Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. Nowa matura 2015 Egzamin maturalny w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w maju 2015 roku. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biuletyn maturalny. Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Aleksandra Bartmańska Dorota Obidniak Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Aleksandra Bartmańska, Dorota Obidniak

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI

od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Aneks do informatora maturalnego od maja 2007 roku JĘZYK NIEMIECKI Warszawa 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU HEJNAŁ NR 3/131 2014 MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Ukazuje się od 1992 r. www.mcdn.edu.pl ISSN 1233-7609 Cena 4 zł (VAT 5%) NOWA MATURA 2015 NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU OD ROKU

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny z języka polskiego

NOWY egzamin maturalny z języka polskiego Język polski Poziom podstawowy i rozszerzony NOWY egzamin maturalny z języka polskiego Komentarze ekspertów Opis egzaminu maturalnego z języka polskiego 11 Na podstawie Informatora CKE nasi eksperci wyjaśniają,

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących

Informator maturalny od 2005 roku. dla osób niesłyszących Informator maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących Warszawa 2003 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. ISBN 83 88564 37 4 SPIS TREŚCI Część I I. Wstęp... 5 II. Informator

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015. Najważniejsze informacje

MATURA 2015. Najważniejsze informacje MATURA 2015 Najważniejsze informacje Podstawa prawna Egzamin maturalny jest przeprowadzany na mocy art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny od 2015 r.

Egzamin maturalny od 2015 r. Egzamin maturalny od 2015 r. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany: w liceum ogólnokształcącym od maja 2005 r. w technikum od maja 2006 r. 2. Egzamin maturalny w nowej formule będzie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM JĘZYK FRANCUSKI Opracowanie: Katarzyna Gańko (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Maria

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna wprowadzenia zmian

Podstawa prawna wprowadzenia zmian Matura 2015 Podstawa prawna wprowadzenia zmian AKT WYKONAWCZY Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo