Terapia skojarzona w leczeniu zaburzeń lipidowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Terapia skojarzona w leczeniu zaburzeń lipidowych"

Transkrypt

1 Terapia skojarzona w leczeniu zaburzeń lipidowych Dzięki wielu dużym randomizowanymi badaniom bezsprzeczna pozostaje skuteczność statyn w redukcji stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych. Dzięki wielu dużym randomizowanymi badaniom bezsprzeczna pozostaje skuteczność statyn w redukcji stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) oraz zdarzeń sercowo-naczyniowych. Mniej liczne, ale również silne dowody dotyczą zmniejszenia ryzyka wystąpienia niekorzystnych zdarzeń za pomocą fibratów obniżających poziom trójglicerydów i cholesterolu HDL (HDL-C) przy niewielkim wpływie na LDL-C. Inne mechanizmy działania obu grup leków, a także ich zróżnicowany i uzupełniający się wzajemnie wpływ na parametry gospodarki lipidowej tworzy teoretyczne podstawy do ich zastosowania w terapii skojarzonej. Skuteczność terapii skojarzonej z użyciem statyn i fibratów Przeprowadzono szereg badań klinicznych oceniających skuteczność połączenia statyn i fibratów. W opublikowanych w 2003 metanalizach badań wykazano, że zastosowanie terapii skojarzonej pozwala średnio na obniżenie stężenie LDL-C o ok %, TG o ok % i zwiększyć stężenie HDL-C o 17-25% [1,2]. Wpływ terapii skojarzonej na parametry lipidogramu przedstawiono w Tabeli Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/5

2 W Tabeli 1. przedstawiono jedynie wpływ terapii skojarzonej nie przedstawiając różnic pomiędzy efektami jej stosowania a monoterapią każdym z leków. Skuteczność farmakoterapii opartej na stosowaniu leków z widów grup widać wyraźniej, gdy takiego porównania dokonamy. W opublikowanym na początku bieżącego roku badaniu SAFARI [4] analizą objęto 600 pacjentów z mieszaną hiperlipidemią (TG >=150 i <=500 mg/dl oraz LDL-C >130 mg/dl). 201 pacjentów poddano w monoterapii simwastatyną 20mg/d, a terapii skojarzonej z zastosowaniem dodatkowo 160 mg fenofibratu. Ponad 70% osób uczestniczących w badaniu miało zespół metaboliczny, rozpoznany na podstawie ówczesnych kryteriów [5]. Po 12 tygodniach terapii skojarzonej uzyskano istotnie statystycznie lepszy wpływ na lipidogram niż po takim samym okresie monoterapii. Mediana stężenia TG zmniejszyła się o 43%, gdy stosowany był fibrat i statyna łącznie i o 20.1%, gdy stosowano samą statynę. Tym samym dodanie fenofibratu spowodowało spadek stężenia o dalsze 23% (95% CI -27.6% do -19.8%, p W najnowszym opublikowanym badaniu znajdujemy nie tylko porównanie z monoterapią statyną, ale również fibratem [6]. 56 pacjentów z hiperlipidemią mieszaną (całkowity cholesterol >=200 mg/dl i TG mg/dl) przydzielonych zostało do trzech grup z zastosowaniem atorwastatyny 10 mg/ d, fenofibratu 200 mg/d, bądź obu leków w wymienionych dawkach łącznie. Badanie przeprowadzono metodą grup skrzyżowanych, gdzie dwumiesięczne okresy farmakoterapii przedzielane były 2 miesiącami,,wypłukania". W grupie terapii skojarzonej redukcja stężenia TG była istotnie statystycznie większa w porównaniu Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/5

3 do atorwastatyny, ale nie w porównaniu do fenofibratu. Podobne zależności obserwowano w przypadku HDL-C. Z kolei terapia skojarzona istotnie statystycznie bardziej obniżała stężenie LDL-C niż sam fibrat, ale nie bardziej niż sama statyna. Podsumowując: terapia skojarzona bardzo dobrze łączyła korzystny wpływ na profil lipidowy obu grup leków. Bezpieczeństwo terapii skojarzonej z użyciem statyn i fibratów Najpoważniejsze działania niepożądane statyn i fibratów są bardzo podobne. Oznacza to, że w terapii skojarzonej ryzyko ich wystąpienia może być jeszcze wyższe. Główne obawy dotyczą miotoksyczności i hepatotoksyczności obu grup leków. We wspomnianym już badaniu SAFARI [4] nie zanotowano żadnych przypadków rabdomiolizy, ani klinicznie jawnej miopatii ze wzrostem aktywności kinazy kreatynowej (CK) przekraczającym 10-krotnie górną granicę wartości prawidłowych (zanotowano jeden przypadek wzrostu CK do takiego poziomu w grupie terapii skojarzonej, ale był on bezobjawowy i przejściowy a pacjent ukończył badanie nie przerywając terapii). Częstość działań niepożądanych ze strony mięśni nie różniła się po między grupami i wynosiła ok.. 3%. U pacjentów stosujących terapię skojarzoną częściej obserwowano natomiast toksyczny wpływ na wątrobę, wyrażony jako wzrost aktywności aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej (AspAT i AlAT) trzykrotnie przekraczający wartości prawidłowe. 4 pacjentów leczonych fenofibratem i simwastatyną musiało przerwać terapię z powodu wzrostu aminotransferaz. Nie było takiej konieczności przy monoterapii statyną. W badaniu Koh'a i wsp. [6] żaden z pacjentów nie został wycofany z udziału w badaniu z powodu działań niepożądanych, a, a obserwowany wzrost enzymów wątrobowych i mięśniowych oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe były przejściowe i ustępowały samoistnie po zakończeniu badania. Ważną kwestią pozostaje dobór zarówno statyny, jak i fibratu, tak by zminimalizować ryzyko działań niepożądanych. Wśród fibratów mniejszym ryzykiem uszkodzenia mięśni charakteryzuje się fenofibrat, większym natomiast - gemfibrozil. Wśród statyn, teoretycznie bezpieczniejsze wydają się statyny o potencjalnie mniejszym ryzyku miotoksyczności ze względu na właściwości hydrofilne i inne cechy farmakokinetyczne (fluwastatyna, prawastatyna) [7]. Rozsądne wydaje się również stosowanie krótko działającej statyny (simwastatyny) wieczorem, a fenofibratu - rano. Jak pokazuje jednak badanie Koh'a skuteczne i bezpieczne jest stosowanie fenofibratu z atorwastatyną. Należy pamiętać, że ryzyko działań niepożądanych wzrasta u osób z niewydolnością nerek, niedoczynnością tarczycy, hipoalbuminemią [5]. Wspólne stanowisko amerykańskich towarzystw naukowych podkreśla znaczenie innych stanów zwiększających ryzyko miopatii u osób stosujących statyny [8]. Drobna budowa ciała, choroba wielkoukłasowa, terapia wielolejkowa, okres okołooperacyjnym, leki (m.in. fibraty, ale też kwas nikotynowy, cyklosporyna, inhibitory protezy, antybiotyki makrolidowe, azolowe leki przeciwgrzybicze, werapamil, amiodaron), zaawansowany wiek (zwłaszcza >80 roku zycia), sok grejpfrutowy i alkohol - wszystkie te czynniki mogą powodować wzrost ryzyka miotoksyczności. Plejotropowe działanie statyn i fibratów Terapia skojarzona statyną i fibratem wykazuje uzupełniające się działania nie tylko na profil lipidowy, ale także na inne parametry. Statyny mają udowodnione działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwzakrzepowe, poprawiające funkcję śródbłonka [9]. W przypadku fibratów na uwagę zasługuje przede wszystkim poprawa insulinowrażliwości, a także działanie przeciwzapalne i korzystny wpływ na układ krzepnięcia i fibrynolizy [10] Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/5

4 Inne warianty terapii skojarzonej Inne warianty terapii skojarzonej są mniej popularne. Możliwe jest łączenie statyn i kwasu nikotynowego (w USA dostępne są preparaty złożone zawierające lowastatynę i kwas nikotynowy o przedłużonym uwalnianiu), statyn i żywic przerywających krążenie kwasów tłuszczowych. Podobne możliwości połączeń daje również terapia z zastostosowaniem fibratów. Rozwijane są również połączenia z wykorzystaniem nowych grup leków, jak np. terapia fenofibratem i ezetimibem [11]. Wskazania do zastosowania terapii skojarzonej Obecne amerykańskie i europejskie wytyczne, jako najważniejszy cel terapii hipolipemizujacej stawiają osiągnięcie docelowego stężenia LDL-C, które uzależnione jest od ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych [12,13]. Jeżeli jest ono duże (obecność choroby wieńcowej lub jej ekwiwalentu - 10-letnie ryzyko według skali Framingham >20%) lub bardzo duże tzn. dotyczy pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową oraz (A) kilkoma głównymi czynnikami ryzyka, a zwłaszcza cukrzycą, (B) źle kontrolowanymi czynnikami ryzyka (zwłaszcza osoby palące nadal papierosy), (C) zespołem metabolicznym (zwłaszcza, gdy TG 200 mg/dl plus non-hdl-c 130 mg/dl i HDL-C Podsumowanie Terapia skojarzona z zastosowaniem statyny i fibratu jest skuteczna i bezpieczna. Wskazaniem do jej stosowania mają pacjenci z grup wysokiego ryzyka, u których monoterapia nie przyniosła osiągnięcia pożądanych stężeń cholesterolu LDL, HDL i trójglicerydów. Konieczne są jednak dalsze duże badania kliniczne oceniające wpływ łącznego stosowania obu grup leków nie tylko na profil lipidowy, ale również na twarde punkty końcowe. Wiele nowych danych przynieść może rozpoczęte w 1999 roku badanie ACCORD, którego publikacja planowana jest jednak dopiero na 2010 rok [15,16]. Piśmiennictwo 1. Farnier M. Combination Therapy with an HMG-CoA Reductase Inhibitor and a Fibric Acid Derivative : A Critical Review of Potential Benefits and Drawbacks. Am J Cardiovasc Drugs. 2003; 3: Wierzbicki AS, Mikhailidis DP, Wray R et al. Statin-fibrate combination: therapy for hyperlipidemia: a review. Curr Med Res Opin. 2003;19: Kłosiewicz-Latoszek L. Terapia skojarzona w dyslipidemii. Statyny + Fibraty. Kardioprofil 4. Grundy SM, Vega GL, Yuan Z, et al. Effectiveness and tolerability of simvastatin plus fenofibrate for combined hyperlipidemia (the SAFARI trial).am J Cardiol. 2005;95: Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III).JAMA 2001;285: Koh KK, Quon MJ, Han SH, et al. Additive Beneficial Effects of Fenofibrate Combined With Atorvastatin in the Treatment of Combined Hyperlipidemia. J Am Coll Cardiol 2005;45: Filipiak KJ, Grabowski M: Działania niepo!adane statyn i fibratów - implikacje i uwagi praktyczne dla terapii skojarzonej tymi grupami leków. Kardioprofil 2004;4: Pasternak RC, Smith SC Jr, Bairey-Merz CN, et al. ACC/AHA/NHLBI Clinical Advisory on the Use and Safety of Statins. Circulation. 2002;106: Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/5

5 9. Robinson JG, Smith B, Maheshwari N, et al. Pleiotropic effects of statins: benefit beyond cholesterol reduction? A meta-regression analysis. J Am Coll Cardiol.;46: Chinetti-Gbaguidi G, Fruchart JC, Staels B. Pleiotropic effects of fibrates. Curr Atheroscler Rep. 2005;7: Farnier M, Freeman MW, Macdonell Farnie, et al. Efficacy and safety of the coadministration of ezetimibe with fenofibrate in patients with mixed hyperlipidaemia. Eur Heart J. 2005; 26: De Backer G, Ambrosioni E, Borch-Johnsen K, et al; Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Third Joint Task Force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice.Eur Heart J. 2003;24: Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al. National Heart, Lung, and Blood Institute; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Circulation. 2004;110: Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al. Coordinating Committee of the National Cholesterol Education Program. A summary of implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Arterioscler Thromb Vasc Biol Aug;24(8): Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/5

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: leczenie skojarzone, ezetimib-statyna, dyslipidemia, ryzyko sercowo-naczyniowe, cukrzyca

Słowa kluczowe: leczenie skojarzone, ezetimib-statyna, dyslipidemia, ryzyko sercowo-naczyniowe, cukrzyca 181 G E R I A T R I A 2010; 4: 181-190 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 30.09.2010 Zaakceptowano/Accepted: 30.09.2010 Skojarzone leczenie hypolipemizujące ezetimib-statyna

Bardziej szczegółowo

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii The latest diagnostic and therapeutic standards dyslipidemia Katarzyna Grabańska, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik

Bardziej szczegółowo

Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2

Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2 Aterogenna dyslipidemia w cukrzycy typu 2 Atherogenic dyslipidaemia in type 2 diabetes Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Akademia Medyczna, Poznań Streszczenie W pracy omówiono zaburzenia gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ezetrol, 10 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu (Ezetimibum). Substancja pomocnicza o

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 11/2012 Nr 4(41) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych u dzieci Diagnosis and Management of Dyslipidaemia in Children Paulina Krawiec, Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Hiperlipoproteinemie charakteryzujące się wzrostem

Hiperlipoproteinemie charakteryzujące się wzrostem t e r a p i a i l e k i Jatrogenne miopatie indukowane wybranymi lekami hipolipemicznymi Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Goździalska, Anna Gawędzka, Jagoda Drąg, Jerzy Jaśkiewicz Zakład Analityki Biochemicznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pravafenix 40 mg/160 mg, kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 40 mg soli sodowej prawastatyny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Grofibrat S, 160 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 160 mg fenofibratu mikronizowanego

Bardziej szczegółowo

Optymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje

Optymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje ptymalne postępowanie terapeutyczne po zawale serca wybrane nowe poglądy i kontrowersje Grzegorz Gajos Klinika horoby Wieńcowej, Instytut Kardiologii, ollegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Bardziej szczegółowo

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med.

Zakład Neuroendokrynologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Kierownik Zakładu: dr hab. med. PRACE PRZEGLĄDOWE Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 5B, 2013 REVIEW PAPERS *Magdalena Walicka 1, Wojciech Bik 2, Ada Sawicka 1, Ewa Marcinowska-Suchowierska 1 Czy istnieje zespół metaboliczny?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA LECZENIA HIPERCHOLESTEROLEMII. PRZEGLĄD LITERATURY

ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA LECZENIA HIPERCHOLESTEROLEMII. PRZEGLĄD LITERATURY PRACA POGLĄDOWA ANALIZA FARMAKOEKONOMICZNA LECZENIA HIPERCHOLESTEROLEMII. PRZEGLĄD LITERATURY A PHARMACOECONOMIC ANALYSIS OF THE TREATMENT OF HYPERCHOLESTEROLEMIA. LITERATURE REVIEW Mariola Drozd, Ewa

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą?

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Cholestagel 625 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 625 mg kolesewelamu (w postaci

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atoris, 10 mg, tabletki powlekane Atoris, 20 mg, tabletki powlekane Atoris, 40 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo