... M K imię i nazwisko pesel płeć. NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego. Szansa. Kontrakt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... M K imię i nazwisko pesel płeć. NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego. Szansa. Kontrakt"

Transkrypt

1 M K imię i nazwisko pesel płeć NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego Szansa Kontrakt Witamy Cię w Pławniowicach! Placówka, w której rozpoczynasz leczenie, to przyjazne i dobre miejsce na dokonanie istotnych, życiowych zmian. Teraz jest już mniej ważne skąd przychodzisz i co dotychczas robiłeś, wszystko możesz zacząć od nowa. To wybór, Twój wybór! Główny cel leczenia to poprawa stanu zdrowia i jakości życia, w wymiarze somatycznym, psychologicznym i społecznym. Leczenie trwa 12 miesięcy i realizowane jest poprzez psychoterapię indywidualną, grupową i uczestnictwo w społeczności terapeutycznej. Każdy pacjent jest równoprawnym członkiem społeczności i uczestniczy w programie terapeutycznym, opisanym w załączniku nr 1 pt. Droga pacjenta w terapii. Będąc członkiem społeczności terapeutycznej będziesz naprzemiennie pełnił różne funkcje, zarówno jako członek zarządu jak i wykonując prace zlecane przez osoby do tego uprawnione, a więc kierownika ds. pracy, gospodarza domu i kierownika kuchni. Leczący się w Placówce osobiście dbają o czystość w pomieszczeniach, gotują i wykonują drobne prace remontowe, a także związane porządkami na całym terenie. Oto Twoje prawa, obowiązki, przywileje i ograniczenia wynikające z przebiegu i charakteru terapii:

2 2 Masz prawo do: 1. uczestniczenia w przewidzianych w programie terapeutycznym zajęciach, tj. w: a. psychoterapii indywidualnej b. psychoterapii grupowej c. spotkaniach społeczności terapeutycznej d. treningach psychologicznych e. warsztatach umiejętności interpersonalnych f. szkoleniach z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych g. zajęciach sportowo - rekreacyjnych 2. indywidualnej opieki terapeutycznej przez cały okres leczenia, a zatem zostanie Ci przydzielony terapeuta, z którym opracujesz swój indywidualny planu terapii. Twój terapeuta będzie towarzyszył i pomagał Ci przez całe leczenie. 3. wyrażania opinii, zgłaszania wniosków, krytyki i podejmowania decyzji poprzez głosowanie w ramach społeczności terapeutycznej, odnośnie spraw dotyczących codziennego życia w ośrodku. 4. wglądu we własną dokumentację medyczną oraz uzyskania jasnej informacji co do swojego stanu zdrowia. 5. przepustek i odwiedzin na terenie Placówki, ale przepustki do domu możliwe są dopiero po ukończeniu 4 miesiąca leczenia. 6. konsultacji lekarskich oraz leczenia, za wyjątkiem schorzeń i chorób uniemożliwiających uczestnictwo w programie terapeutycznym. 7. korzystania z praktyk religijnych, w czasie i zakresie nie kolidującym z realizowanym programem terapeutycznym. 8. odmowy uczestniczenia w procedurach wykraczających poza zakres programu terapeutycznego. (lista procedur w zał. nr 2). 9. zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (np. wycieczki, obozy, wyjścia do kina, do teatru).

3 3 10. korzystania z urządzeń siłowni, ze sprzętu do zajęć sportoworekreacyjnych, komputera, xero i telefonu na zasadach bieżąco regulowanych przez ustalenia społeczności terapeutycznej. 11. korzystania z depozytu, zgodnie z regulaminem deponowania przedmiotów wartościowych i gotówki (zał. nr 4). 12. ubiegania się o uczestnictwo w programie readaptacyjnym, realizowanym przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa po ukończeniu podstawowego leczenia w Pławniowicach. 13. egzekwowania swoich praw wynikających z Konstytucji RP, Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i innych obowiązujących aktów prawnych. 14. Rezygnacji z leczenia, w każdym, dowolnym momencie, bez podawania przyczyn. I. Twoje obowiązki to: 1. przestrzeganie zasady abstynencji narkotycznej i alkoholowej, a także zakazu wnoszenia i używania jakichkolwiek leków bez zaleceń lekarskich. 2. zaniechanie jakichkolwiek kontaktów o charakterze seksualnym pomiędzy aktualnie leczącymi się. 3. nie stosowanie agresji fizycznej i słownej. 4. przestrzeganie planu zajęć terapeutycznych, planu dnia i bieżących ustaleń społeczności terapeutycznej. 5. wykonywanie powierzonych zadań i zaleceń terapeutycznych. 6. dbałość o powierzone mienie materialne pod rygorem odpowiedzialności finansowej za ewentualne zniszczenia. 7. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. na terenie ZLO Szansa. 8. szczególna ostrożność związana z bezpieczeństwem ppoż. w poruszaniu się w zalesionym terenie wokół ośrodka.

4 4 II. Przywileje: 1. Uczestnictwo w wyjściach do kina, teatru, udział w wyjazdach na wycieczki lub obóz. 2. Największe przywileje dotyczą jednak III etapu leczenia, po 10 miesiącach. Wówczas będziesz miał prawo sam decydować o rodzaju wykonywanej pracy, o swoim czasie wolnym, o wyjściach poza ośrodek, przepustkach. III. Ograniczeniu podlegają niektóre Twoje prawa związane z formami kontaktowania się z osobami z zewnątrz. Oto ich wyszczególnienie: 1. Odwiedziny pacjentów możliwe są każdego dnia w godzinach popołudniowych, ale zalecane jest by odwiedzający korzystali z nich w soboty i niedziele. 2. Jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazań terapeutycznych, pacjenci mogą korzystać z odwiedzin od pierwszego dnia pobytu w placówce. 3. Prawo do pierwszej przepustki, poza teren Placówki, pacjent uzyskuje po ukończeniu 4 miesiąca leczenia, przy akceptacji społeczności terapeutycznej i braku innych przeciwwskazań. 4. Kolejne przepustki, gdy nie ma wyraźnych przeciwwskazań, mogą być realizowane co 6 tygodni. 5. Jeśli nie ma wyraźnych przeciwwskazań terapeutycznych korzystanie z telefonów komórkowych jest możliwe w czasie wolnym od zajęć. 6. Korzystanie z Internetu regulowane jest bieżącymi ustaleniami społeczności terapeutycznej. IV. Może się zdarzyć, że dla dobra leczenia będziesz musiał podjąć dodatkowe zadania lub zaakceptować tzw. oddziaływania korygujące, ich spis znajdziesz w załączniku nr 3.

5 5 Pamiętaj! Nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w niniejszym Kontrakcie, zasad współżycia obowiązujących w Placówce, złamanie abstynencji narkotycznej, alkoholowej, lekowej, zakazu kontaktów seksualnych i użycia przemocy to naruszenie zasad leczenia i może wiązać się z różnymi konsekwencjami, począwszy od zastosowania oddziaływań korygujących, aż do usunięcia z ośrodka włącznie. Pławniowice, dnia... Podpis terapeuty: Podpis pacjenta: Załącznik nr 1

6 6 DROGA PACJENTA W TERAPII Przez całe leczenie pacjentem opiekuje się jego indywidualny terapeuta. 1 miesiąc praca nad motywacją - indywidualnie lub w grupie, jeśli zbiorą się co najmniej 4 osoby. Ja i moja choroba grupowe zajęcia psychoedukacyjne dotyczące wiedzy nt. uzależnienia, objawów, uwarunkowań psychologicznych, oczywiście wszystko to w odniesieniu do własnego życia. Indywidualny Plan Terapii, realizowany od 2 tygodnia, ma uwzględniać ważne problemy pacjenta, nie poruszane w głównym programie terapii. Podsumowanie 1-wszego miesiąca Pacjent podsumowuje pobyt w ośrodku. Ocenia swój sposób funkcjonowania, zaangażowanie w terapię, stosowanie się do zasad i regulaminu, relacje z innymi członkami grupy. Następnie słucha co na ten temat ma do powiedzenia społeczność, która życzliwie, pamiętając o pozytywach i mocnych stronach, udziela mu informacji zwrotnych na wyżej wymienione tematy. 2 miesiąc Przewodnik samopoznania grupowe zajęcia skłaniające do analizy tego jak zmieniły się w związku z zażywaniem narkotyków (piciem alkoholu) zachowania, myśli i sposób funkcjonowania, a także próba odpowiedzi na pytania o możliwości kontrolowania swojego nałogu. Zajęcia mają także na celu odkrywanie własnych sposobów czarowania rzeczywistości, zniekształcania jej tak by nie dostrzegać prawdziwych skutków nałogu. 3 miesiąc Kontynuacja Przewodnika samopoznania i równolegle zajęcia wdrażające do samodzielnego prowadzenia Dzienniczka uczuć Są to 2 spotkania które zapoczątkują indywidualną pracę. Jej celem jest większa świadomość własnych stanów emocjonalnych, sposobów radzenia sobie z trudnymi uczuciami, skłonności do tłumienia lub uzależnienia się od pewnych uczuć i stanów emocjonalnych. 4 miesiąc Czas na przepustki, pełnienie ważnych funkcji w społeczności terapeutycznej, indywidualną pracę z terapeutą, większe zaangażowanie w zajęcia sportowe, teatralne, prace na rzecz Placówki.

7 7 5 miesiąc Pogłębiona praca nad motywacją do zmiany to zajęcia grupowe, których celem jest uświadomienie sobie własnych głównie mocnych stron, które umożliwiły podjęcie decyzji o leczeniu i dzięki którym, możliwe jest podejmowania kolejnych zmian prowadzących do polepszenia jakości życia. 6 miesiąc Pacjent przygotowuje własny Życiorys i przedstawia go na Grupie zadaniowej. Dotychczas diagnozą i leczeniem objęty był głównie ten fragment życia pacjenta, który związany jest z braniem przez niego narkotyków. Dzięki życiorysowi istnieje możliwość przyjrzenia się swojemu życiu szerzej przez pryzmat doświadczeń wczesnodziecięcych, okres wczesnoszkolny, okres dojrzewania i dorosłość. Pojawia się możliwość zrozumienia tych faktów i nadania im znaczenia w teraźniejszości, a zatem, mogą one stanowić ważny element dalszej pracy terapeutycznej w ramach Grupy Zadaniowej oraz stanowić materiał do kolejnej modyfikacji Indywidualnego Planu Terapii. Podkreśla się także ich znaczenie z perspektywy zapobiegania nawrotom w uzależnieniu. 7 miesiąc Realizacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Terapii oraz Trening zapobiegania nawrotom, który ma dostarczyć wiedzy i umiejętności potrzebnych do powstrzymania nawrotu choroby. 8 miesiąc Kontynuacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Terapii 9 miesiąc Kontynuacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Terapii 10 miesiąc Trening kompetencji społecznych warsztat kształcący ważne umiejętności przydatne przy poszukiwaniu pracy, nawiązywaniu kontaktów zawodowych i towarzyskich, wyrażania własnych potrzeb i innych umiejętności, potrzebnych w codziennym życiu. oraz kontynuacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Terapii

8 8 11 miesiąc Kontynuacja zadań wynikających z Indywidualnego Planu Terapii 12 miesiąc Moja mapa świata indywidualna praca przygotowująca do opuszczenia ośrodka. Jej celem jest większa świadomość własnych, mocnych stron, możliwości korzystania ze wsparcia, ale również potencjalnych zagrożeń. W ramach tych zajęć pacjent przygotowuje też plan na pierwsze tygodnie po ośrodku. Praca przedstawiana jest na grupie zadaniowej, w obecności terapeuty. Równolegle z tym co powyżej pacjent uczestniczy w życiu społeczności terapeutycznej, pełniąc w niej, przemiennie, różne, ważne funkcje. Są one okazją do nabywania potrzebnych w życiu umiejętności, do korekty własnych przekonań, zarówno tych dotyczących codziennego życia jak i tych głębszych, odnoszących się do ważnych życiowych wartości, do sensu życia bez narkotyków. Co kilka miesięcy organizujemy - wyrosłą z nurtu psychodramatycznego - grę grupową. Jej celem jest określenie w jakim miejscu procesu grupowego znajduje się społeczność, oraz jakie role nieformalne pełnią poszczególne osoby w grupie. Bardzo wyraźnie zarysowują się także charakterystyczne wzorce funkcjonowania pacjentów w życiu, które dzięki grze uczestniczący w niej odkrywają, nazywają i mogą zmieniać. Ważnymi elementami programu są też zajęcia teatralne, sportowe i inne, organizowane przez społeczność terapeutyczną

9 9 Załącznik nr 2 Procedury wymagające dodatkowej zgody pacjenta. 1. Każdorazowe uczestnictwo rodziców, rodzeństwa lub innych osób bliskich w zajęciach psychoedukacyjnych, realizowanych w trakcie leczenia w NZOZ ZLO SZANSA w Pławniowicach. 2. Uczestnictwo osób szkolących się w społecznościach i zajęciach terapeutycznych, realizowanych w trakcie mojego leczenia w NZOZ ZLO SZANSA w Pławniowicach. 3. Każdorazowe uczestnictwo w badaniach dla celów statystycznych i naukowych, wraz z dokładną informacją o celach badania, planowanym przebiegu i możliwych komplikacjach. Pacjent ma prawo, bez żadnych konsekwencji i w każdej chwili do wycofania się z badania. 4. Każdorazowe poddanie się badaniu na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie. 5. Każdorazowe nagrywanie przebiegu terapii dla celów szkoleniowych. 6. Wgląd osób szkolących się w dokumentację medyczną.

10 10 Załącznik nr 3 Może się zdarzyć, że dla dobra leczenia będziesz musiał podjąć dodatkowe zadania lub zaakceptować tzw. oddziaływania korygujące, oto ich spis: 1. Wykonanie dodatkowego zadania w ramach ergoterapii. 2. Przydzielenie funkcji w ramach Społeczności Terapeutycznej 3. Odebranie funkcji w przypadku lekceważenia zadań wynikających ze sprawowanej funkcji lub innych wykroczeń regulaminowych. 4. Ograniczenie kontaktów z osobami z zewnątrz w przypadku uznania, że w sposób znaczący zagrażają one dobru terapii. 5. Uczestnictwo w społecznościach terapeutycznych z zawieszonym prawem udziału (głosowania) w podejmowanych decyzjach. 6. Przesunięcie do niższego etapu leczenia (np. z II do I) 7. Czasowe ograniczenie kontaktów z niektórymi członkami Społeczności Terapeutycznej. 8. Czasowy zakaz słuchania muzyki kojarzącej się z narkotykami lub alkoholem. 9. Czasowe zawieszenie prawa do przepustek. 10. Polecenie wyjazdu na terminową przepustkę do miejsca zamieszkania, celem wykonania zadania określonego przez terapeutę lub społeczność. 11. Czasowy zakaz picia kawy, jedzenia słodyczy, oglądania TV i innych czynności, służących nałogowej regulacji emocjonalnej. 12. Dodatkowe zadanie o charakterze terapeutycznym, bądź innym, kształtującym nowe umiejętności lub zmianę przekonań i postaw.

11 11 załącznik nr 4 Regulamin korzystania z kasy depozytowej W NZOZ ZLO Szansa znajduje się kasa depozytowa. Zasady skorzystania z depozytu w czasie leczenia określa niniejszy regulamin: 1. Możliwość korzystania z depozytu mają tylko pacjenci aktualnie leczący się w Placówce. 2. Depozyt przyjmuje przedmioty wartościowe i gotówkę powyżej 200,00 zł. 3. Depozytem zarządza pracownik administracyjny, 4. Depozyt wydaje i przyjmuje na podstawie kart depozytowych w godzinach od od poniedziałku do piątku. 5. Okres przechowywania wartościowych rzeczy osobistych wynosi 6 miesięcy od dnia opuszczenia Placówki przez pacjenta. 6. W przypadku braku możliwości przekazania gotówki, po 6 miesiącach od dnia opuszczenia placówki przez pacjenta, zostaje zdeponowana na konto Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny PROGRAM TERAPEUTYCZNY I DOMOSTWO SAN DAMIANO Oddział rehabilitacyjno-readaptacyjny WSTĘP Ośrodek Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych San Damiano jest prowadzony przez Klasztor Franciszkanów

Bardziej szczegółowo

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych I. Proces Opieki Prawa pacjenta (PP) 2 Ciągłość opieki (CO) 5 Opieka nad pacjentem (OP)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. I.Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu I.Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny zwany dalej Regulaminem, określa organizację i porządek procesu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Piotr Kuraś. Numer albumu: 68422 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Piotr Kuraś Numer albumu: 68422 RESOCJALIZACJA OSÓB BEZDOMNYCH Z UZALEŻNIENIEM ALKOHOLOWYM W CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR-MARKOT W WARSZAWIE Praca

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, wiosną 2009 roku weszła w życie ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Mimo iż ustawa funkcjonuje od roku, wydaje się, że jej znajomość jest niewielka zarówno

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2011 REGULAMIN PORZĄDKOWY NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ I ROZDZIAŁ 1 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA N ZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Q samodzielności Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis treści

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny

Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Bielański Informator Profilaktyczno - Społeczny Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Bielany grudzień, Warszawa 2009 Spis treści Rozdział I Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych... 5 Instytucje

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA.

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 3/2010 PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. Nr 3/2010 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Emilia Rekosz PRZYGOTOWANIE SKAZANYCH DO ZWOLNIENIA. WYNIKI BADAŃ NA TEMAT ODDZIAŁYWAŃ PENITENCJARNYCH W POLSKICH ZAKŁADACH KARNYCH 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie

Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Izabela Krasiejko, Anna Imielińska Efektywność asystentury rodziny na podstawie badań przeprowadzonych w MOPS w Częstochowie Wprowadzenie Podstawy prawne działań asystenta rodziny zostały wprowadzone Ustawą

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających Placówki lecznicze na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Chełmża 1. Poradnia Terapii

Bardziej szczegółowo