REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIESZKAŃCA INTERNATU Internat ZCE przeznaczony jest dla uczniów szkół młodzieżowych. Pozostałych mieszkańców internatu (studentów, praktykantów) obowiązują ogólne zasady zachowania, takie same jak młodzież szkolną. Zapisy poniższego regulaminu są zgodne z obowiązującymi procedurami postępowania w internacie. WARUNKI PRZYJĘCIA: 1 Osoba ubiegająca się o przyjęcie do internatu, zobowiązana jest do złożenia w terminie określonym na stronie internetowej ZCE: a) podania; b) dokumentu stwierdzającego stałe zameldowanie; c) odpisu aktu urodzenia; d) wymaganych oświadczeń. 2. Mieszkańcy internatu, będący uczniami ZCE meldowani są na czas pobierania nauki, pozostali na rok szkolny. PRAWA MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma prawo: a) wybierać członków Rady Internatu; b) korzystać z pomocy wychowawców i kierownictwa internatu w przypadkach trudnych sytuacji życiowych; c) uczestniczyć w życiu kulturalnym, np. wyjścia do kin, teatru, muzeum oraz w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ZCE i w internacie; d) w uzasadnionych przypadkach wyjechać do domu w środku tygodnia po uzgodnieniu z wychowawcą oraz, w przypadku gimnazjalistów, po zwolnieniu przez rodziców lub opiekunów; e) pozostać w internacie na sobotę i niedzielę po uprzednim poinformowaniu wychowawcy f) zgłaszać do Rady Internatu, kierownika i wychowawców własne pomysły dotyczące organizacji życia w internacie; g) korzystać z urządzeń rekreacyjno sportowych internatu i ZCE, w przypadku gimnazjalisty za zgodą trenera i wyłącznie pod opieką wychowawcy h) przyjmować gości w wyznaczonych godzinach i miejscu: oraz ; ograniczenie to nie dotyczy spotkań z rodzicami i opiekunami, z zastrzeżeniem ciszy nocnej obowiązującej w godz ; i) korzystać ze sprzętu RTV do godziny 21.30, w sposób nie utrudniający pobytu innym mieszkańcom j) korzystać w wyznaczonych godzinach z kawiarenki internetowej na terenie internatu.

2 2. Zwrot należności za niewykorzystane posiłki przysługuje wychowankom w przypadku nieobecności w internacie spowodowanej: a) zwolnieniem lekarskim; b) wyjazdami na imprezy sportowe; c) wezwaniami do sądu; d) wezwaniem WKU; e) zdarzeniami losowymi; * przewidywana nieobecność powinna być zgłoszona wychowawcy oraz kierownikowi stołówki dwa dni przed wyjazdem. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA 1. Mieszkaniec internatu ma obowiązek: a) zapoznać się z regulaminem internatu i bezwzględnie go przestrzegać; b) przestrzegać przepisów BHP i ppoż. uszczegółowionych w instrukcji korzystania z c) wykupić posiłki w internacie potwierdzeniem zakupu jest karta abonamentowa; d) dbać o mienie własne, kolegów i e) ponosić pełną odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie; f) utrzymywać ład i porządek w zajmowanych i użytkowanych pomieszczeniach oraz wokół budynku g) posiadać identyfikator; h) dbać o własne zdrowie i nie stwarzać sytuacji zagrożenia zdrowia i życia własnego oraz pozostałych mieszkańców; i) okazywać szacunek wychowawcom internatu oraz innym pracownikom ZCE; j) terminowo regulować opłaty za internat i wyżywienie (do 10. dnia każdego miesiąca); k) wykonywać prace na rzecz l) przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków pod rygorem usunięcia z m) pełnić dyżury zgodnie z regulaminem dyżurów. 2. Wychowanek odpowiada za otrzymany klucz do swojego pokoju, w przypadku zagubienia dorabia go na własny koszt. 3. W czwartki odbywa się generalne sprzątanie pokojów. 4. W przypadku rezygnacji z internatu wychowanek ma obowiązek: a/ złożenia podania; b/ wymeldowania się; c/ uregulowania należności. 5. Wychowanek jest odpowiedzialny za bon żywieniowy, w przypadku jego zagubienia traci prawo do korzystania z posiłków /gimnazjaliści mogą zdeponować bony u wychowawców i pobierać je każdego dnia/.

3 NAGRODY I KARY 1. Mieszkaniec internatu w przypadku wzorowego zachowania może otrzymać następujące nagrody: a) pochwałę wychowawcy; b) pochwałę kierownictwa wobec innych mieszkańców; c) powiadomienie wychowawcy klasy o wzorowym zachowaniu; d) powiadomienie trenera i rodziców o wzorowym zachowaniu; e) list pochwalny do rodziców i władz klubu sportowego; f) nagrodę rzeczową. 2. Mieszkaniec internatu może otrzymać nagrodę za utrzymywanie porządku w pokoju, zgodnie z regulaminem konkursu czystości. 3. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z regulaminu mieszkaniec internatu będzie podlegał następującym karom regulaminowym: a) upomnienie wychowawcy; b) nagana wychowawcy oraz powiadomienie trenera (w przypadku sportowca); c) upomnienie kierownika internatu i powiadomienie rodziców; d) nagana kierownika e) nagana dyrektora ZCE; f) usunięcie (na czas określony lub nieokreślony) z g) w szczególnych wypadkach wychowawca ma prawo ustalić karę indywidualnie na określony czas. 4. Mieszkaniec może być usunięty z internatu z pominięciem kar regulaminowych za: a) naruszenie godności osobistej wychowanków i wychowawców; b) stosowanie przemocy fizycznej wobec kolegów; c) przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły i d) zażywanie lub rozprowadzanie narkotyków; e) dokonywanie kradzieży.

4 PORZĄDEK DNIA pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie i wyjście do szkoły, dyżury porządkowe zajęcia szkolne + treningi internat zamknięty dla wychowanków prace techniczne /sprzątanie, naprawy, konserwacje/ * obiad zajęcia własne wg zainteresowań (czytanie prasy, słuchanie muzyki, itp.) nauka własna w godzinach poza treningami lub dłużej kolacja czas wolny organizowany przez wychowawców (zajęcia świetlicowe, TV, kawiarenka internetowa, siłownia, zajęcia sportowe na hali lub na boisku, itp.) toaleta wieczorna, przygotowanie do snu cisza nocna * decyzję o wcześniejszym/późniejszym zamknięciu internatu podejmuje w razie potrzeby wychowawca dyżurujący. Wychowawca ma także możliwość zmiany porządku dnia w przypadku zbiorowego wyjścia z młodzieżą np.: do kina, teatru, muzeum, na mecz, itp. 1. W godzinach ciszy nocnej internat jest zamknięty. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do powrotu do internatu do godziny Młodzież gimnazjalna może wychodzić z internatu tylko pod opieką dorosłych /nie dotyczy chwilowych wyjść do sklepu i na treningi po dostarczeniu oświadczeń rodziców/. 2. Po godzinie wszyscy mieszkańcy przebywają w swoich pokojach; można korzystać tylko z lampek nocnych.

5 INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z POKOJU Z ZAPEWNIENIEM WARUNKÓW BHP I PRZEPISÓW P. POŻ. 1. Nie wolno wyrzucać żadnych przedmiotów przez okna i balkony. 2. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i urządzeń grzewczych typu: grzałki, ekspresy, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko za zgodą wychowawcy. 3. Nie wolno korzystać w pokoju z otwartego ognia i posiadać urządzeń grzewczych typu: grzałki, tostery, żelazka. Korzystanie z tego typu urządzeń odbywa się tylko w kuchni internatu za zgodą wychowawcy. 4. W ostatnim dniu pobytu w internacie (przed wakacjami, ukończeniem szkoły) należy rozliczyć się z powierzonego sprzętu (pościel, koce) i klucza od pokoju. Regulamin zatwierdzono na radzie pedagogicznej dnia 14 lutego 2007 roku.

KWESTIONARIUSZ. I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia)

KWESTIONARIUSZ. I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia) KWESTIONARIUSZ I. Proszę o przyznanie miejsca w internacie mojemu synowi córce *...PESEL... (imię nazwisko i PESEL ucznia) uczniowi... (nazwa szkoły i klasa) Od dnia. Miejsce stałego zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego 43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 11 tel. 0338520184, fax. 0338520284 Regulamin Internatu Zespołu Szkół im W. Szybińskiego w Cieszynie ROZDZIAŁ I Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN INTERNATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Internat jest placówką opiekuńczo wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania; 2) Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Internat, jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę szkoły, oraz przejmująca na czas pobytu wychowanka w internacie funkcje opiekuńczo- wychowawczą od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r.

REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r. REGULAMIN INTERNATU W ZESPOLE JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE z dnia 1 września 2011 r. I. Podstawy prawne regulaminu 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr. 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5

REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5 REGULAMIN WEWNĘTRZNY BURSY NR 5 Celem regulaminu jest uregulowanie funkcjonowania Bursy nr 5 im. ppłk mgr inż. Grażyny Lipińskiej w Warszawie przy ul. Zagójskiej 3. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bursa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o.

REGULAMIN INTERNATU. szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. REGULAMIN INTERNATU szkół im. I. J. Paderewskiego w Lubaszu prowadzonych przez Edukację Lubasz Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne: 1. Ustawa z dn.07. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2

REGULAMIN. Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 REGULAMIN Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu ul. Trzemeska 2 OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA BURSY Do obowiązków wychowanka należy: Systematyczne realizowanie opłat za pobyt i wyżywienie w Bursie w

Bardziej szczegółowo

Wychowanek bursy ma prawo:

Wychowanek bursy ma prawo: Regulamin Bursy Nr 3 w Bydgoszczy. I Rozkład zajęć w ciągu dnia w Bursie nr 3 w Bydgoszczy 6.00-8.00 toaleta poranna i sprzątanie sal 8.00-10.00 godziny ciszy i nauki dla wychowanków mających kłopoty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W NAŁĘCZOWIE ROZDZIAŁ I Część ogólna: 1. Internat Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie jest instytucją opiekuńczo - wychowawczą, stanowiącą własność społeczną, mającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej działalności realizuje jej cele i zadania, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie.

Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie. Regulamin Internatu ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. gen. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO w Sulechowie. ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67, poz. 329

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH

REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH REGULAMIN NAGRÓD I KAR MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W KIELCACH REGULAMIN I KRYTERIA NAGRÓD Osiągnięcia Laureaci olimpiad, konkursów, zawodów sportowych organizowanych w placówce Aktywna praca społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW.

REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW. 1 REGULAMIN INTERNATU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr IV im. C. K. NORWIDA W OSTROWCU ŚW. 1. Przepisy ogólne 1) Internat Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. C.K. Norwida jest miejscem zamieszkania uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W BYTOMIU 1 CELE I ZADANIA 1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w okresie pobierania nauki poza miejscem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU

REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU REGULAMIN INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIĘCBORKU Na podstawie 32 pkt. 3 Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku wprowadza się Regulamin Internatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH WAKACJE NA SPORTOWO 1. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII Organizatorem wypoczynku jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, mieszcząca się przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin NIP: 946-26-20-374.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Regulamin Internatu Zespołu Szkół Techniczno Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie Trzciana - wrzesień 2013 ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z dn. 7. 09. 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9. Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

ZAŁĄCZNIK NR 9. Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach ZAŁĄCZNIK NR 9 Regulamin Internatu Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach

Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach Regulamin Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach I. Cele i zadania świetlicy szkolnej. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

REGULAMIN WEWNĘTRZNY REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu Regulamin wewnętrzny określa organizację życia w bursie. Wypełnianie podstawowych praw i obowiązków odnosi się do wszystkich mieszkanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. ZSG w Stanisławicach

REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ. ZSG w Stanisławicach REGULAMIN DZIAŁANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZSG w Stanisławicach I. Cele i zadania świetlicy 1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej pozalekcyjnej opieki wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN BURSY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przyjęcia wychowanków do Bursy dokonuje się na cały okres pobierania nauki w szkole. 2. Przyjęcia do Bursy odbywają się na zasadzie pierwszeństwa według następującej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązujący w Bursie Szkolnej nr 1 w Poznaniu Regulamin wewnętrzny określa organizację życia w bursie. Wypełnianie podstawowych praw i obowiązków odnosi się do wszystkich mieszkanek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN INTERNATU OGÓLNOKZTAŁCĄCEJ ZKOŁY BALETOWEJ W GDAŃKU I Postanowienia ogólne 1. Internat Ogólnokształcącej zkoły Baletowej w Gdańsku jest placówką opiekuńczowychowawczą przeznaczoną dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu.

Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu. Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu, Nr 2. z dnia 30.08.2012roku W sprawie zmian w Regulaminie Internatu. REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W WAŁCZU REGULAMIN JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU REGULAMIN INTERNATU ZSO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOŁOBRZEGU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania. 2. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321

Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Regulamin pracy świetlicy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Warszawie dla Szkoły Podstawowej nr 321 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Świetlica środowiskowa jest placówką opiekuńczo- wychowawczą typu wsparcia dziennego, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE

REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE REGULAMIN SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W TANOWIE Regulamin opracowano na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO. Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO. Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej REGULAMIN INTERNATU SZKOLNEGO Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001r w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 78 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia ogólne 1. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dzieciom, które muszą dłużej przebywać w szkole

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Regulamin Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Warlubiu Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Internat jest placówką opiekuńczo- oświatową pełniącą rolę wychowawczą dla uczniów pobierających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Górze Puławskiej 1 Postanowienia ogólne W szkole działa świetlica, której organizacje i zasady działania określa rozporządzenie MEN z dnia 21 lutego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Przyjęcie regulaminu wycieczki do wiadomości przez uczestników Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ

REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ REGULAMIN BURSY GDAŃSKIEJ Celem regulaminu jest uregulowanie zasad funkcjonowania Bursy Gdańskiej, ul. Podwale Staromiejskie 51/52 80 845 Gdańsk. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Bursa jest placówką zapewniającą

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU. Ogólnokształcącego w Białymstoku mieszkających poza siedzibą szkoły. & 2.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU. Ogólnokształcącego w Białymstoku mieszkających poza siedzibą szkoły. & 2. ZAŁĄCZNIK 6 REGULAMIN INTERNATU PRZY VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ I ZASADY DZIAŁALNOŚCI INTERNATU & 1. 1. Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY. Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY Szkoły Podstawowej Nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAWIE WESOŁEJ I. Zasady ogólne 1. Prawa ucznia Uczniu, masz prawo: a) jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony w czasie lekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH

Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH Załącznik nr 9 REGULAMIN UCZNIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W GROMADZICACH 1 Obowiązki ucznia 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM.WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU Załącznik nr 5 do Statutu ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA INTERNATU 1 Postanowienia ogólne Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. 1 2 Internat jest placówką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły

REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły REGULAMIN INTERNATU Wyciąg ze Statutu Szkoły 93 1. O przyjęcie do internatu mogą się ubiegać uczniowie III LO w Gdyni oraz Gimnazjum nr 24 w Gdyni, którzy na stałe mieszkają poza terenem Trójmiasta. 2.

Bardziej szczegółowo

Podanie o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/2016 dla kandydata pełnoletniego

Podanie o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/2016 dla kandydata pełnoletniego imię i nazwisko rodziców... miejscowość, data Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie Podanie o przyjęcie do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOSKOWIE 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Świetlica działa dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców muszą przebywać w szkole, a także dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE

REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE INTERNATU REGULAMIN PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. w OLSZTYNIE 1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą PSM w Olsztynie przeznaczoną dla uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. w dniu 31-08-2015r

REGULAMIN INTERNATU. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. w dniu 31-08-2015r REGULAMIN INTERNATU Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31-08-2015r Nisko, sierpień 2015 Spis treści 1 PODSTAWY PRAWNE WYDANIA REGULAMINU... 3 2 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu.. Pesel dziecka Data urodzenia.. Telefon kontaktowy.... miejscowość, data podpis rodzica/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zespołu Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Łysych 1 Cele i zadania świetlicy szkolnej 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku REGULAMIN ŚWIETLICY

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA III SOBIESKIEGO W CZUŁÓWKU I. PODSTAWOWE ZADANIA ŚWIETLICY 1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom, którzy dłużej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie

Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72. w Piasecznie Regulamin Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72 w Piasecznie Podstawa prawna: - Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 72, - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawę działalności krajoznawczo - turystycznej w szkole stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 W POZNANIU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA A. UCZEŃ Uczniowie mają prawo do : - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, - poszanowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO załącznik do zarządzenia nr 24/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Policach z dnia 14.06.2013r. REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2010/2011 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 13 września 2010 r. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY English Camp 2014 Upside Down Marylin, 12-19.07.2014 Zgłoszenie wyślij na adres : Kościół Ewangelicznych Chrześcijan ul. Wypoczynkowa 20 64-300 Nowy Tomyśl lub przynieś je osobiście

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku na rok 2013/2014 DZIAŁ I. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY: ORGANIZACJA PRACY. L.P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA NAGRÓD I KAR WOBEC UCZNIÓW

REGULAMIN STOSOWANIA NAGRÓD I KAR WOBEC UCZNIÓW REGULAMIN STOSOWANIA NAGRÓD I KAR WOBEC UCZNIÓW tekst ujednolicony maj 2014 1 1. Kryteria stosowane w przypadku przyznawania nagród: Rodzaj nagrody pochwała wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI AKADEMIA 2012 1 Zasady ogólne REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ WOJCIECHA KOWALEWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ PROMOCJI SPORTU I REKREACJI "AKADEMIA 2012" 1 Zasady ogólne 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Wojciecha Kowalewskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W MALBORKU 1 PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU: 1. PRAWA: 1) Wychowanek ma prawo do: a) zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW

REGULAMIN NAGRADZANIA I KARANIA UCZNIÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 20/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania i karania uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja 8 09-200 Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) 275 26 44 NIP 776-156-12-47 www.sp3.sierpc.pl e-mail sp3@edu.sierpc.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2014/2015 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I III rodziców (opiekunów) pracujących. W wyjątkowych przypadkach ze świetlicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internatu III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Regulamin Internatu III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Podstawa prawna: Regulamin Internatu III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCACH Postanowienia ogólne 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MORAWACH Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 1 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 6 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE PUBLICZNYCH SZKÓŁ W LUBRZY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE PUBLICZNYCH SZKÓŁ W LUBRZY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE PUBLICZNYCH SZKÓŁ W LUBRZY ZAGADNIENIA OGÓLNE Na czas trwania zajęć szkolnych szkoła ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do Ostrowi Mazowieckiej na Basen, do kina, wyciąg narciarski do miejscowości Rybno k. Łomży, *-, Pesel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POLANOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Regulamin świetlicy Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Regulamin świetlicy Spis treści Rozdział I Podstawa prawna... 3 Rozdział II Postanowienia wstępne... 3 Rozdział III Cele i zadania świetlicy... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN III SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim SYSTEM NAGRÓD I KAR w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymać nagrody za: wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; wyniki w nauce; osiągnięcia sportowe;

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie

Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Regulamin świetlicy szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ działającej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej I. Postanowienia ogólne W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśle Wielkiej działa świetlica szkolna, która jest integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW REGULAMIN ŚWIETLICY- ZWANEJ: KRAINĄ ŚWIETLIKÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 IM.KAROLA MIARKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1 Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY PERSONELU MEDYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W DZIECIĘCYM SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN WSPÓŁPRACY PERSONELU MEDYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W DZIECIĘCYM SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN WSPÓŁPRACY PERSONELU MEDYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W DZIECIĘCYM SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU 1. Zadaniem Szpitala Uzdrowiskowego Słoneczko jest leczenie i rehabilitacja dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas 0-VI, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN INTERNATU

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN INTERNATU SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ REGULAMIN INTERNATU DĄBROWA GÓRNICZA, 2008 1 1. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Ugoszczu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku:

Najważniejsze informacje Odbiór dzieci. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od Rodziców w przypadku: Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania Świetlicy Szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem Godziny pracy: poniedziałek piątek od 6 45 do 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W TCZEWIE

REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W TCZEWIE REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. KS. JANUSZA ST. PASIERBA W TCZEWIE Zatwierdzony przez Radę Wychowawców Internatu w dniu 22. 06. 2012 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2008 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA

Bardziej szczegółowo

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS

REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS REULAMIN NIEPUBLICZNEJ POLSKO- ANGIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ VANCOUVER SCHOOLS I. Zasady porządkowe 1. Uczniowie powinni przyjść do szkoły najpóźniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, pozostawiając okrycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO. Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN SEKCJI TAEKWONDO AZS WSGK KUTNO Uchwalony 6 stycznia 2015 przez Zarząd Sekcji Taekwondo AZS WSGK w Kutnie 1 ZASADY OGÓLNE 1. Sekcja Taekwondo AZS WSGK zwana dalej Sekcją działa w ramach Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIESZKAŃCA BURSY SZKOLNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

REGULAMIN MIESZKAŃCA BURSY SZKOLNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 11/2015 Dyrektora Bursy Szkolnej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 12.10.2015r. REGULAMIN MIESZKAŃCA BURSY SZKOLNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/06/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie nad Odrą im. Przyjaciół Ziemi z dnia 25.06.2014 r. REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ im. EWARYSTA ESTKOWSKIEGO W KOSTRZYNIE I. Postanowienie ogólne. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swej programowej działalności realizuje cele i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 11.2013.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świetlicy w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 REGULAMIN HALI SPORTOWEJ W MOCHACH, UL. SZKOLNA 7 1. Hala sportowa jest administrowana przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Mochach, ul. Szkolna 7, tel. 65 54-90-023 2. Hala sportowa otwarta jest: od

Bardziej szczegółowo

Internat dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku

Internat dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku Internat dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku Informacje ogólne Dane kontaktowe: Internat ZSO w Płońsku ul. Płocka 56 09-100 Płońsk tel. 23 662 25 79 Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo