Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY"

Transkrypt

1 Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym, samotnym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym egzemplarz bezpłatny

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym, samotnym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym Człowiek najlepsza inwestycja!

3 Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek

4 Spis treści Wstęp 5 I Streszczenie raportu 7 II Wprowadzenie cel i założenia projektu 13 III Charakterystyka zastosowanej metodologii badania. Cele badania, obszary badawcze oraz kluczowe pytania badawcze 19 IV Opis wyników badania Usługi i instrumenty rynku pracy skierowane bezpośrednio do Młodych i/lub Samotnych Matek Zaangażowanie przedsiębiorców w programy wspierające Młode i/lub Samotne Matki w ich integracji z rynkiem pracy Postawy Młodych i/lub Samotnych Matek wobec aktywizacji zawodowej i znajomość ich potrzeb przez pracowników PSZ Potrzeby szkoleniowe pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie wspierania Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy Potrzeby szkoleniowe pracowników PSZ w zakresie współpracy z przedsiębiorcami Platforma internetowa Wspieranie Młodych i/lub Samotnych Matek 89 V Wnioski i rekomendacje projektowanie wsparcia 95 VI Aneksy 127 Aneks 1: Kwestionariusz wywiadu pogłębionego bezpośredniego z pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia 129 Aneks 2: Ankieta CAWI: Badanie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia 141

5 Wstęp Prezentowane w niniejszym raporcie wyniki badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym, samotnym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym, stanowią zadanie/komponent projektu pn. Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/POKL, Priorytet I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Struktura raportu została skonstruowana tak, by jak najczytelniej zobrazować wyniki badania. Raport składa się z następujących części: I. Streszczenie raportu w którym zebrane zostały najistotniejsze wnioski z badania w sposób syntetyczny prezentujące najważniejsze obserwacje poczynione w toku badania. II. Wprowadzenie cel i założenia projektu omawiające cele i założenia projektu, w ramach którego przeprowadzono badania. III. Charakterystyka zastosowanej metodologii badania w tej części zaprezentowano cele badania, obszary badawcze, kluczowe pytania badawcze oraz metody i techniki badawcze zastosowane w badaniu. IV. Opis wyników badania przedstawiający wyniki analiz w podziale na następujące obszary: 1. Uwarunkowania i stan współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy Młodym i/lub Samotnym Matkom (MSM). 2. Diagnoza kompetencji (rozpoznanie wiedzy, umiejętności i postaw) pracowników PSZ w zakresie współpracy z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami na rzecz ich integracji z rynkiem pracy. 3. Diagnoza kompetencji (rozpoznanie wiedzy, umiejętności i postaw) pracowników PSZ w zakresie współpracy z przedsiębiorcami w celu ułatwiania Młodym i/lub Samotnym Matkom wchodzenia na rynek pracy. 4. Inne niż szkolenia formy wsparcia pracowników PSZ w ich pracy z młodymi i/lub samotnymi matkami oraz przedsiębiorcami ułatwiające Młodym i/lub Samotnym Matkom integrację z rynkiem pracy. Każdy z rozdziałów analitycznych kończy się krótkim podsumowaniem prezentującym najważniejsze wnioski cząstkowe. 5

6 V. Wnioski i rekomendacje projektowane wsparcie prezentujące w sposób syntetyczny najważniejsze obserwacje płynące z przeprowadzonych badań w formie tabeli wniosków i rekomendacji, tj. zestawienia wniosków i wynikających z nich rekomendacji wraz z ukierunkowaniem na potencjalne sposoby wdrożenia rekomendacji. VI. Raport uzupełniają aneksy, które obejmują 2 narzędzia badawcze. Zespół autorów pragnie wyrazić swoje podziękowania wszystkim, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniu i udzielili pomocy w pozyskaniu informacji, których analiza stała się jednym z kluczowych elementów prezentowanego raportu. 6

7 I. Streszczenie raportu

8 I. Streszczenie raportu 1. Staże1 i szkolenia 2 są zdaniem pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) najpopularniejszą usługą/instrumentem, z której/ z którego korzystają Młode i/lub Samotne Matki (MSM). Wśród innych usług i instrumentów rynku pracy badani wymieniają wszystkie pozostałe przewidziane Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U ze zmianami). Ocena adekwatności usług i instrumentów rynku pracy przez pracowników PSZ pokazuje, że za najbardziej adekwatne dla MSM uznawane są: szkolenia, dodatek aktywizacyjny, staże, prace interwencyjne, dokonanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Tylko 13% badanych pracowników PSZ zadeklarowało, że urząd/instytucja, w której są zatrudnieni, oferowała i realizowała w ciągu ostatnich 3 lat usługi, działania, projekty adresowane do MSM. Do przedsięwzięć/projektów wartych popularyzacji, które w opinii pracowników PSZ można uznać za dobre praktyki, m.in. odnoszących się do MSM choć dedykowanych szerszej grupie odbiorców należą: projekt Elastyczne rozwiązania na rynku pracy, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem nie tylko podczas trwania projektu, lecz także przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia, możliwość udziału matki z dzieckiem w zajęciach/warsztatach, spotkaniach z konsultantem/doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne i doradcze, dla większych dzieci zorganizowany kącik malucha, zindywidualizowane pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Pracownicy PSZ, w zdecydowanej większości, deklarują znajomość potrzeb i oczekiwań MSM. Ponad połowa z nich wyraża również przekonanie, że korzystając z dostępnych w urzędzie usług/instrumentów 1 Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, za: Ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U ze zmianami). 2 Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia, za: Ustawa z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U ze zmianami). 9

9 jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania MSM. Pomimo wysokiej deklarowanej znajomości potrzeb MSM co czwarty badany pracownik PSZ uważa, że nie jest w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby, korzystając z usług/instrumentów dostępnych w urzędzie. Do najważniejszych powodów tej sytuacji pracownicy PSZ zaliczają: 1. Brak środków finansowych i związany z tym brak możliwości zapewnienia MSM opieki nad dziećmi. 2. Brak form pomocy szytych na miarę wyłącznie dedykowanych grupie MSM (instrumenty i usługi kierowane są do ogółu bezrobotnych, a nie typowo do MSM. Badani pracownicy PSZ podkreślają brak środków na aktywne formy pomocy dla MSM). 3. Niską motywację matek do korzystania z dostępnych form wsparcia perspektywa PSZ. 4. Wysokie ryzyko wypadania MSM z procesu pomagania (z udziału w szkoleniach, doradztwie, stażu i innych formach wsparcia) będące konsekwencją niskiej motywacji MSM do udziału w przedsięwzięciach oferowanych przez PSZ. 5. Powiązaną z wysokim ryzykiem wypadania z procesu wsparcia niską efektywność działań dedykowanych MSM (z której to efektywności rozliczane są PSZ). 6. Brak ofert pracy uwzględniających sytuację MSM, w szczególności o charakterze elastycznych form zatrudnienia (MSM pozbawione możliwości opieki nad dzieckiem nie są mobilnym i w pełni dyspozycyjnym pracownikiem, co zniechęca pracodawców do zatrudniania MSM). 7. Zdaniem pracowników PSZ, sens działań pomocowych (np. szkoleń lub staży) MSM dostrzegają tylko wówczas, gdy przekładają się one na konkretne, wymierne korzyści: najczęściej otrzymanie pracy uwzględniającej sytuację społeczną i zawodową (MSM charakteryzują się niską dyspozycyjnością i ograniczoną mobilnością zawodową), zapewnienie opieki nad dzieckiem podczas szkolenia, stażu czy też spotkań z doradcą zawodowym lub refundacja kosztów opieki nad dzieckiem podczas odbywania stażu/szkolenia, zatrudnienie po odbyciu stażu (na umowę o pracę na czas nieokreślony). Postawa MSM jest poważnym ograniczeniem ich motywacji do działania, ale też motywacji do współpracy PSZ z MSM pracownicy PSZ i same MSM zwykle nie decydują się na udział w formach wsparcia oferowanych przez PSZ, gdyż nikt nie jest w stanie dać im gwarancji, że w ich przypadku efektem aktywności obu stron będzie oczekiwana, trwała zmiana i wymierna poprawa sytuacji życiowej i zawodowej MSM. 8. Zdaniem pracowników PSZ, postawa MSM wobec korzystania z różnych form wsparcia jest więc wyczekująca, zwykle polega na: oczekiwaniu na propozycje składane przez PSZ, zdawanie się na empatię lub inicjatywę pracowników PSZ w sprawie ich sytuacji życiowej, co istotne, wynika jednak często z braku kwalifikacji, nieumiejętności określania indywidualnych celów rozwojowych, w tym zawodowych, oraz z braku umiejętności diagnozy własnych preferencji i kompetencji, jak również niskiej świadomości osobistego wpływu na własny rozwój i sytuację społeczną i zawodową (MSM, zdaniem badanych, wykazują niską aktywność w osobistym przejmowaniu odpowiedzialności za swój los), oraz niskiej świadomości czynników kształtujących atrakcyjność zawodową na rynku pracy. 9. MSM, wątpią w swoje możliwości znalezienia pracy i skuteczność działań PSZ, boją się utraty korzyści wynikających z faktu bycia bezrobotną (np. utraty ubezpieczenia), są nieświadome 10

10 2. 3. kompetencji decydujących o pozyskaniu zatrudnienia 3, mogą więc relatywnie rzadko myśleć o zmianie swojej sytuacji życiowej i zawodowej. Odczuwalny przez pracowników PSZ jest brak specjalistycznych instytucji realizujących szyte na miarę programy wspierające MSM. Prawie 50% badanych pracowników PSZ zamierza podnosić swoje kompetencje w zakresie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz Młodych i/lub Samotnych Matek. Prawie 10% uważa, że posiadana wiedza i umiejętności w tym obszarze nie są wystarczające, by efektywnie pracować z MSM, uwzględniając aspekt współpracy z przedsiębiorcami. 13% badanych zauważa, że braki wiedzy i umiejętności współpracy z przedsiębiorcami mają wpływ na skuteczność wsparcia udzielanego przez nich MSM. Aż 19% respondentów nie było w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy deficyty w zakresie kompetencji mają znaczenie w skuteczności świadczonej przez nich pomocy MSM. Badani pracownicy PSZ wskazują na następujące obszary tematyczne szkoleń jako przydatne i potrzebne, stwierdzają: gdyby była taka możliwość, chciał(a)bym uczestniczyć w następujących szkoleniach : 1. Jak pozyskać pracodawcę do współpracy? Sztuka kontaktu i rozmowy z pracodawcą przez telefon (ponad 62% badanych). 2. Profesjonalna sprzedaż Jak zachęcić pracodawcę do korzystania z usług urzędu pracy (66% badanych). 3. Jak zbadać zapotrzebowanie pracodawcy na konkretnego pracownika? (76% badanych). 4. Jak przygotować wspólnie z pracodawcą opis stanowiska pracy? (66% badanych). 5. Jak przygotować wspólnie z pracodawcą profil psychozawodowy poszukiwanego pracownika? (prawie 72% badanych). 6. Jak przygotować i przeprowadzić proces skutecznej rekrutacji i selekcji Jak zapewnić właściwy dobór personelu? (prawie 82% badanych). 7. Metody oraz narzędzia rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców (80,7% badanych). 8. Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy? (71,7% badanych). 9. Podstawy prawa pracy (ponad 80% badanych). Wśród innych zagadnień budzących zainteresowanie pracowników PSZ znalazły się te dotyczące: korzyści dla pracodawców, w tym przedsiębiorców, wynikających z zatrudniania MSM, doświadczeń i rozwiązań funkcjonujących w innych krajach dotyczących lepszej integracji MSM z rynkiem pracy. Do ważnych kryteriów, które powinno spełniać szkolenie, pracownicy PSZ zaliczają: jego praktyczny charakter (szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi) 66,7% badanych, treści teoretyczne (wykłady) jako uzupełnienie wątków praktycznych 30,2% badanych, wykorzystanie podczas szkolenia przykładów konkretnych rozwiązań (studium przypadków) 76,6% badanych. 3 W szczególności dotyczy to MSM zarejestrowanych w urzędach pracy i mających status osoby bezrobotnej. 11

11 4. Wśród badanych pracowników PSZ znajdują się tacy, którzy identyfikują obszary niewiedzy i niewystarczających kompetencji, aby udzielić skutecznego wsparcia MSM. Deficyty kompetencyjne w szczególności dotyczą: udzielenia informacji i porad dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia w sytuacji bycia przyszłą matką lub matką powracającą na rynek pracy po przerwie zawiązanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, korzystania ze świadczeń socjalnych, ubezpieczenia, nowych form organizacyjnych opieki nad dzieckiem, w tym informacji na temat organizacji mogących zapewnić bezpłatną lub tanią opiekę nad dzieckiem, w czasie poszukiwania przez MSM pracy, pomocy psychologicznej i umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych, których doświadcza MSM, aktywizowania i motywowania MSM do wprowadzania zmian w swoim życiu i radzenia sobie przez MSM ze zmianami, projektów i rozwiązań realizowanych przez NGO s (organizacje pozarządowe) lub inne instytucje na rzecz MSM w ich integracji z rynkiem pracy, wiedzy o uwarunkowaniach funkcjonowania MSM, wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia. Mimo deklarowanego przez większość pracowników PSZ biorących udział w badaniu poczucia przygotowania do pracy z MSM, w grupie badanych pracowników PSZ znaleźli się tacy, którzy podkreślają, że ich kompetencje do pracy z MSM są niewystarczające, a powodem tej sytuacji jest brak w warsztacie pracy pracownika PSZ narzędzi dedykowanych MSM pozwalających na: diagnozę preferencji MSM w zakresie: zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy, diagnozę wartości, którymi kierują się MSM, dokonując wyborów życiowych i zawodowych, diagnozę motywacji MSM do pracy, umożliwiających np. wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych czynności zawodowych, ze względu na predyspozycje i potencjał MSM, ale też warunki zewnętrzne na rynku pracy, jak również zaprojektowanie indywidualnego planu działania dla MSM zorientowanego na ich restart zawodowy na rynku pracy. Należy zauważyć, że w warsztacie pracy pracownika PSZ w szczególności doradcy zawodowego, ale też specjalisty ds. rozwoju czy lidera klubu pracy znajduje się szereg narzędzi diagnostycznych, które zdecydowanie mają zastosowanie w pracy diagnostycznej z MSM. 5. Pomimo dostępności i powszechności posługiwania się narzędziami diagnostycznymi przez pracowników PSZ badanie potwierdziło zainteresowanie i potrzebę wprowadzenia do warsztatu pracy pracownika PSZ nowego narzędzia diagnostycznego wspierającego kadry PSZ w pracy z MSM. 12

12 II. Wprowadzenie cel i założenia projektu

13 II. Wprowadzenie cel i założenia projektu Cel i założenia projektu Projekt pn. Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek realizowany jest przez Beneficjenta (Projektodawcę): Ecorys Polska Sp. z o.o. Lider projektu oraz Business Inspirations Iwona Borawska Partner projektu, Polską Fundację Komunikacji Partner projektu, Solution Sp. z o.o. Partner projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Priorytet I PO KL Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu koncentruje się on na opracowaniu skutecznej formuły współpracy (modelu współpracy) Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami na rzecz wsparcia Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy. Realizacja projektu w założeniu ma przyczynić się do powstania, a następnie poddania procesowi testowania, 3 innowacyjnych produktów: 1. Produktu Centrum Aktywnej Mamy (CAM), w którym będą podejmowane działania aktywizujące zawodowo Młode i/lub Samotne Matki. Formuła funkcjonowania CAM ma powstawać w procesie jego działania (weryfikacja i potwierdzenie lub skorygowanie kierunku działań w fazie testowania). Zadaniem CAM będzie opracowanie form współpracy instytucji rynku pracy (PSZ) z biznesem na rzecz młodych matek. CAM zostanie utworzone na terenie województwa mazowieckiego. 2. Produktu testy talentów dla doradców zawodowych: narzędzia wzbogacające warsztat pracy doradcy zawodowego, wspierające doradców zawodowych w pracy z młodymi i/lub samotnymi matkami. 3. Produktu ekstranet z innowacyjną platformą współpracy PSZ z przedsiębiorcami. Testy talentów oraz ekstranet, w zamyśle projektodawcy, będą dedykowane pracownikom instytucji rynku pracy (zgodnie z Ustawą p dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U , ze zmianami) oraz pracownikom jednostek pomocy społecznej. W uzasadnieniu potrzeby wdrożenia interwencji (pkt ) projektodawca charakteryzuje problem, na który odpowiada interwencja, podkreślając z jednej strony trudną sytuację zawodową i ekonomiczną Młodych i/lub Samotnych Matek, z drugiej strony brak adekwatnych i skutecznych rozwiązań i mechanizmów wsparcia tej grupy docelowej przez Publiczne Służby Zatrudnienia. 15

14 W odniesieniu do grupy Młodych i/lub Samotnych Matek projektodawca rozpoznaje i podnosi jako szczególnie ważne następujące problemy: niski wskaźnik aktywności zawodowej i zatrudnienia kobiet w wieku tworzenia i rozwoju rodziny, w szczególności kobiet/matek młodych i samotnych, brak poczucia sprawstwa, bezsilność, przekonanie o braku perspektyw zawodowych, ale też życiowych, w konsekwencji wyuczona bezradność, zagrożenie marginalizacją społeczną jako problem powiązany i konsekwencja bierności zawodowej, zagrożenie, że w rodzinie utrwali się negatywny wzorzec funkcjonowania społecznego i zawodowego, bierności zawodowej i bezradności jako postawy życiowej, ale też: niewykorzystany potencjał pomimo tego, że posiadanie dzieci istotnie obniża szanse kobiet na zatrudnienie, badacze i specjaliści podkreślają (np. Matysiak 2009), że matki wykazują silną determinację w powrocie na rynek pracy i nie chcą pozostać bierne zawodowo, ekonomiczne i społeczne przesłanki wskazujące na bezwzględną potrzebę zmniejszenia stopnia dezaktywizacji zawodowej młodych matek bezdyskusyjne jest znaczenie wzrostu zatrudnienia, w tym zatrudnienia kobiet, dla poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w warunkach przewidywanego starzenia się ludności i spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, oraz konieczność wzrostu liczby urodzeń. Co więcej, praca zawodowa jest ważnym warunkiem dla posiadania dzieci przez kobiety zatrudnienie kobiet wcale nie jest najwyższe w tych krajach, gdzie rodzi się najmniej dzieci. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że w UE-15 kraje o najwyższym zatrudnieniu kobiet odnotowują jednocześnie najwyższą intensywność urodzeń i odwrotnie kraje o najniższym zatrudnieniu cechuje najniższa dzietność (Zatrudnienie 2009). W odniesieniu do systemu i form wsparcia tej grupy przez Publiczne Służby Zatrudnienia projektodawca rozpoznaje i podnosi jako szczególnie ważne następujące problemy: brak rozwiązań systemowych, brak kompleksowych i trafnych interwencji (programów, projektów) cechujących się trwałością oddziaływania na rzecz akcyjności w działaniu oraz selektywności podejmowanych działań, brak narzędzi wspierających pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w pracy z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami, niewystarczające kompetencje do pracy z tą grupą docelową u pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (pracownicy PSZ są świadomi własnych ograniczeń i deficytów w zakresie kompetencji zwiększających skuteczność pracy z młodymi, samotnymi, biernymi zawodowo matkami), podejmowanie przez pracowników PSZ działań zastępczych nierozwiązujących problemu matek z dziećmi, takich jak unikanie przedstawiania ofert pracy/wydawania skierowania do pracy ze względu na brak możliwości jej podjęcia przez matkę, która nie jest w stanie zorganizować opieki nad dzieckiem, by móc podjąć i wykonywać pracę, 16

15 jak również: brak narzędzi wspierających pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w pracy z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia u nich gotowości do zatrudnienia Młodych i/lub Samotnych Matek, niewystarczające kompetencje pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia do pracy z przedsiębiorcami (pracownicy PSZ są świadomi własnych ograniczeń i deficytów w zakresie kompetencji zwiększających skuteczność pracy z przedsiębiorcami na rzecz zwiększenia zatrudnienia wśród młodych, samotnych, biernych zawodowo matek). W związku z opisanymi problemami zrealizowany zostanie pilotażowy projekt o charakterze projektu innowacyjnego testującego Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek. Celem głównym projektu 4 Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek jest: wypracowanie i przetestowanie do czerwca 2014 roku modelu współpracy PSZ z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym matkom, zagrożonym wykluczeniem społecznym. 4 Na podst.: pkt (Cel główny projektu) wniosek o dofi nansowanie projektu POKL. 17

16 III. Charakterystyka zastosowanej metodologii badania. Cele badania, obszary badawcze oraz kluczowe pytania badawcze

17 III. Charakterystyka zastosowanej metodologii badania. Cele badania, obszary badawcze oraz kluczowe pytania badawcze Cele badania oraz obszary badawcze (zakres badania) stanowiły punkt wyjścia do sformułowania kluczowych pytań badawczych. Kluczowe pytania badawcze stanowiły natomiast podstawę dla opracowania szczegółowej metodologii badania dookreślenia zakresu analiz i wyznaczenia kierunku prac badawczych. Cel główny badania Cele szczegółowe badania Obszary badawcze Pytania badawcze Metody badawcze Źródło: opracowanie własne. Głównym celem badania 5 była analiza uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy Młodym i/lub Samotnym Matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym i sformułowanie założeń w postaci rekomendacji stanowiących podstawę dla opracowania modelu/formuły wspierania Młodych i/lub Samotnych Matek w ich lepszej integracji z rynkiem pracy, przez pracowników PSZ z uwzględnieniem współpracy PSZ z przedsiębiorcami. Potrzeba realizacji badania wiązała się: po pierwsze z wynikami wstępnego przeglądu instrumentów i rozwiązań odnoszących się do współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym, który to przegląd wskazywał na brak takich rozwiązań lub na nieadekwatność rozwiązań i mechanizmów istniejących obecnie, a zatem na konieczność rozpoznania przyczyn tej sytuacji, po drugie z potrzebą sformułowania trafnych wniosków (w postaci założeń i rekomendacji) stanowiących podstawę do projektowania 3 innowacyjnych produktów: (1) produktu Centrum Aktywnej Mamy (CAM); (2) produktu testy talentów dla doradców zawodowych; (3) produktu ekstranet z innowacyjną platformą współpracy PSZ z przedsiębiorcami. 5 Na podst.: pkt. 3.3 (Zadania) wniosek o dofi nansowanie projektu POKL. 21

18 Powyższe przesłanki stanowiły podstawę do wyznaczenia celów szczegółowych badania: Cel główny projektu Wypracowanie i przetestowanie modelu współpracy PSZ z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym/samotnym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym do czerwca 2014 r. Cel główny badania Analiza uwarunkowań i stanu współpracy PSZ z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy młodym/ samotnym matkom zagrożonym wykluczeniem społecznym i sformułowanie założeń w postaci rekomendacji stanowiących podstawę do opracowania metod wspierania pracowników PSZ w zakresie świadczenia pomocy matkom z uwzględnieniem aspektu współpracy z przedsiębiorcami Cele szczegółowe badania 1) Rozpoznanie i ocena dotychczasowych działań PSZ na rzecz młodych/samotnych matek 2) Rozpoznanie i ocena kompetencji pracowników PSZ i ich potrzeb w zakresie współpracy z przedsiębiorcami w celu lepszej integracji młodych matek z rynkiem pracy 3) Rozpoznanie i ocena warsztatu pracy /narzędzi, instrumentów, którymi dysponują pracownicy PSZ, i ich potrzeb w ww. zakresie w celu lepszej integracji młodych matek z rynkiem pracy Schemat 1. Cel główny projektu, cel główny i cele szczegółowe badania Źródło: Opracowanie własne. 22

19 Badanie zostało zaprojektowane w sposób, który umożliwił udzielenie odpowiedzi na następujące kluczowe pytania badawcze w ramach obszarów istotnych z punktu widzenia realizacji celu głównego projektu. Obszary badawcze i lista kluczowych pytań badawczych 1. Uwarunkowania i stan współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy Młodym i/lub Samotnym Matkom 1. Czy istnieją, a jeżeli tak, to jakie, rozwiązania (prawne, organizacyjne), które umożliwiają PSZ wsparcie Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy? 2. Które z usług oraz instrumentów rynku pracy (przewidzianych Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w sposób szczególny umożliwiają PSZ wsparcie Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy? (Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są: pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa; pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; organizacja szkoleń [Dz.U , z późn. zm.]) (Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z form aktywizacji zawodowej, przewidzianych Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz.U , z późn. zm.]) 3. W jakim stopniu ogólne i szczegółowe cele rozwiązań m.in. usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy prawnych i organizacyjnych oraz ich konstrukcja zostały zdefiniowane w sposób odpowiadający potrzebom Młodych i/lub Samotnych Matek w zakresie ich integracji z rynkiem pracy? 4. W jakim stopniu ogólne i szczegółowe cele rozwiązań m.in. usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy prawnych i organizacyjnych oraz ich konstrukcja zostały zdefiniowane w sposób odpowiadający potrzebom (i możliwościom realizacyjnym) pracowników PSZ w obszarze wsparcia matek w ich integracji z rynkiem pracy? 5. Czy przez PSZ są podejmowane konkretne działania/praktyki na rzecz wspierania Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy, jeśli tak, to jakie? 6. Czy wśród podejmowanych przez PSZ działań/praktyk są takie, które należy popularyzować ze względu na ich skuteczność rozumianą jako większy udział Młodych i/lub Samotnych Matek w rynku pracy? 7. Jeśli nie są przez PSZ podejmowane żadne (lub jest ich niewiele) działania w zakresie wspierania Młodych i/lub Samotnych Matek w ich integracji z rynkiem pracy, jakie są przyczyny tej sytuacji? Które z przyczyn są najważniejsze? 8. Które z działań realizowanych przez PSZ i w jaki sposób angażują przedsiębiorców na rzecz rozwiązania problemu dezaktywacji zawodowej młodych matek? Czy zakres tych działań jest wystarczający? 23

20 2. 9. Czy przedsiębiorcy skutecznie pełnią funkcję partnerów dla PSZ w obszarze ułatwienia Młodym i/lub Samotnym Matkom wejścia na rynek pracy (postawy przedsiębiorców, aktywność, wymiana informacji itp.)? Jeśli tak, w jaki sposób wywiązują się z tej roli? Jeśli nie, dlaczego nie pełnią funkcji partnera dla PSZ w obszarze ułatwienia Młodym i/lub Samotnym Matkom wejścia na rynek pracy? 10. Jakie konkretne działania (praktyki) w obszarze PSZ, skierowane do młodych matek, są, w opinii PSZ, najbardziej skuteczne? Jakie czynniki decydują o skuteczności tych działań? Które z działań są, w opinii PSZ, w ogóle nieskuteczne? Jakie czynniki decydują o braku skuteczności lub niskiej skuteczności tych działań? 11. Jakie są bariery współpracy PSZ z przedsiębiorcami w zakresie wspierania młodych matek w ich integracji z rynkiem pracy? Które z nich są najważniejsze? Jakie konkretne rozwiązania należy wdrożyć, by zminimalizować bariery współpracy PSZ z przedsiębiorcami w zakresie wspierania młodych matek w ich integracji z rynkiem pracy? Diagnoza kompetencji (rozpoznanie wiedzy, umiejętności i postaw) pracowników PSZ w zakresie współpracy z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami na rzecz ich integracji z rynkiem pracy 12. Jak pracownicy PSZ oceniają Młode i/lub Samotne Matki, jeśli chodzi o współpracę z nimi w obszarze umożliwienia im wejścia na rynek pracy (w tym np. potencjał zawodowy, gotowość podnoszenia kwalifikacji istotnych z punktu widzenia pracodawców i rynku pracy, gotowość do podjęcia zatrudnienia)? Jakie są, w opinii pracowników PSZ, główne ograniczenia Młodych i/lub Samotnych Matek dotyczące ich wejścia na rynek pracy? 13. Czy pracownicy PSZ odczuwają deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami w obszarze ich wspierania w integracji z rynkiem pracy? Jeżeli tak, to deficyt jakich umiejętności odczuwają szczególnie? Jak, według nich, braki umiejętności wpływają na ich funkcjonowanie w relacji z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami? Czy pracownicy PSZ zamierzają podnosić swoje kompetencje w zakresie współpracy z Młodymi i/lub Samotnymi Matkami w obszarze ich wspierania w integracji z rynkiem pracy? Jeżeli nie, to jakie są tego przyczyny? 14. Czy, jeżeli tak, to konkretnie w jakich formach doskonalenia kompetencji chcieliby uczestniczyć pracownicy PSZ, by zwiększyć swoje kompetencje w zakresie współpracy z Młodymi i/lub Samotnymi Mamami? W jakiego typu szkoleniach chcieliby uczestniczyć pracownicy PSZ? Jeśli pracownicy PSZ nie są zainteresowani udziałem w szkoleniach jako formie doskonalenia kompetencji w zakresie wsparcia Młodych i/lub Samotnych Matek, jakie są tego przyczyny? 15. Jakie kryteria powinno spełniać szkolenie oferowane pracownikom PSZ (w tym merytoryczne i organizacyjne), aby pracownicy PSZ byli skłonni w nim uczestniczyć (zakładając, że udział np. w szkoleniu jest ich samodzielną decyzją, a nie jest wymuszony przez pracodawców)? 24

Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam. ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r.

Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam. ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r. Centrum Aktywnej Mamy - odnajdywanie, rozwijanie i wykorzystanie potencjału zawodowego młodych mam ECORYS Polska Warszawa, 1 czerwca 2012 r. Pomysł dla mamy - innowacyjny projekt współpracy PSZ z przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK

Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK RAPORT Z ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY TORUŃSKICH KOBIET MATEK Przygotował: Michał Siromski CZERWIEC 2016 1. Opis metodologii badania Ankieta została sporządzona w celu zdiagnozowania problemów kobiet matek

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie

Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Raport Lidera ds. osób 50+ Regionalnego Ośrodka EFS w Krośnie Grażyna Boczar - Wolańska Obszar i zakres działania Lidera ds. osób 50+ Działania aktywizacyjne w ramach RO EFS w Krośnie, realizowane są na

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora PUP w Wągrowcu z dnia 08.05.2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Niniejsze zasady określają sposób realizacji programu specjalnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7%

liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem Rok 2013 w miesiącu sprawozdawczym styczeń ,5% luty ,7% INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA NA TEMAT AKTUALNYCH DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU BEZROBOCIA NA TERENIE GMINY KATOWICE, PROGNOZY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Katowice 2013 rok I. SYTUACJA NA KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MINISTER Warszawa, dnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DSR-IV.071.7.2016.GJ Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Odpowiadając na wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo