Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ NR 4 W BYTOMIU. Opracowała: Augustyna Janta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ NR 4 W BYTOMIU. Opracowała: Augustyna Janta"

Transkrypt

1 Edukacja cudzoziemców ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BYTOMIU PRZEWODNIK DLA SZKÓŁ Opracowała: Augustyna Janta

2 publikacja sfinansowana ze środków projektu Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się w ramach programu Comenius Regio Uczenie się przez całe życie I. Wstęp 1 str. 3 II. Edukacja cudzoziemców zadania szkoły-przepisy prawne str. 9 III. Instytucje świadczące pomoc 2 str. 14 IV. Cudzoziemcy w szkole 3 str. 23 V. Proponowane strategie str. 35 VI. Specyficzne trudności uchodźców str. 39 VII. Różnice kulturowe a szkoła str. 42 VIII. Pomocnik nauczyciela str. 45 IX. Literatura str Tamże 3 Tamże 2

3 Wstęp Co roku z różnych powodów setki tysięcy ludzi na całym świecie są zmuszone opuścić swoje domy i szukać bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju lub za granicą. Stają się uchodźcami. Na podstawie Konwencji Genewskiej z 1951 r. społeczność międzynarodowa zobowiązała się im pomagać. Część z nich trafia do Polski. W 2009 roku na świecie było ok. 36 mln uchodźców. Prawie 1 mln osób starało się o przyznanie ochrony, z czego ok. 300 tys. w Europie. W Polsce w 2010 roku wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożyło ok. 6,5 tys. osób, a ok. 500 zostało objętych ochroną. Od lat największa grupa uchodźców przyjeżdża do Polski z Czeczenii. Uchodźcy to grupa szczególna. To nie migranci dobrowolni, którzy planują wyjazd za granicę, traktując go jako możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia doświadczenia czy przygodę. To osoby, które opuszczają swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania ze strachu o zdrowie lub życie. Osoby, którym ich własne państwo nie jest w stanie zagwarantować podstawowych praw. Przyjeżdżają do nowego kraju, zwykle nic o nim nie wiedząc, często prawie bez niczego, za to z bagażem traumatycznych doświadczeń. Muszą zacząć nowe życie w zupełnie obcej rzeczywistości. Muszą się nauczyć nowego języka, kultury, obyczajów, przepisów, procedur. Muszą się dokształcić, przekształcić, znaleźć pracę, posłać dzieci do szkoły, wyleczyć z urazów psychicznych i fizycznych. Żeby to się udało, potrzebują wsparcia w budowaniu nowego życia i powracaniu do samodzielności, a także dobrego prawa i rzeczników swoich interesów. Potrzebują też otwartości naszego społeczeństwa. W Polsce decyzję o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy podejmuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Więcej informacji na temat przepisów regulujących pobyt w naszym kraju osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz osób, którym przyznano ochronę międzynarodową można uzyskać na stronach internetowych Urzędu. 3

4 Ośrodek dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy ubiegający się o status uchodźcy, w razie braku środków na pokrycie kosztów pobytu w Polsce, mogą zwrócić się o pomoc w ośrodkach dla cudzoziemców. Muszą w tym celu złożyć wniosek, w którym oświadczą, że nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania, zobowiązani są także poddać się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. Ośrodek zapewnia cudzoziemcom: mieszkanie, wyżywienie (w szczególnych uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec mieszkający w ośrodku może otrzymać pieniądze na zakup wyżywienia we własnym zakresie zamiast jedzenia zapewnianego przez ośrodek), stałą pomoc pieniężną (kieszonkowe), bilety na przejazdy w sprawach związanych z postępowaniem o status uchodźcy, przejazdy do lekarza oraz w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach, przybory i książki szkolne, jednorazową pomoc na zakup odzieży i obuwia, bezpłatną naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki języka (w niektórych ośrodkach działają także przedszkola). Cudzoziemiec może przebywać w ośrodku w czasie postępowania o nadanie statusu uchodźcy oraz przez okres 14 dni od jego zakończenia. Cudzoziemiec, który uzyskał status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, może przebywać w ośrodku przez 2 miesiące od zakończenia postępowania, o ile złoży odpowiedni wniosek. Wywiad statusowy i postępowanie dowodowe Przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji cudzoziemiec jest przesłuchiwany w celu ustalenia czy jest on uchodźcą (zgodnie z definicją Konwencji Genewskiej), w języku ojczystym cudzoziemca, często z udziałem tłumaczy. Pytania dotyczą przede wszystkim spraw związanych z obawą przed prześladowaniem, ale pojawiają się również pytania dotyczące realiów życia w kraju pochodzenia, zwyczajów itp. Jeżeli osoba uczestnicząca w wywiadzie nie zgadza się z treścią protokołu, ma 4

5 prawo odmówić jego podpisania. Po zakończeniu przesłuchania, urzędnik ma obowiązek wydania cudzoziemcowi kopii protokołu, jeżeli cudzoziemiec tego zażąda. Podczas przesłuchania cudzoziemiec ubiegający się o status uchodźcy ma prawo do składania dokumentów - zdjęcia wykonane w kraju pochodzenia, listy, legitymacje partii politycznych, zaświadczenia lekarskie, filmy, nagrania dźwiękowe - potwierdzających to, że jest uchodźcą. Często mają one kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy może się zakończyć przyznaniem ochrony w postaci statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (w tej kolejności rozpatrywane będą rodzaje ochrony). Jeśli cudzoziemiec nie otrzyma żadnej z wymienionych form ochrony, oznacza to decyzję o jego wydaleniu. Status uchodźcy Otrzymując status uchodźcy, cudzoziemiec nabywa szereg praw, jak prawo do bezterminowego pobytu, do pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, do świadczeń pomocy społecznej, ubezpieczeń zdrowotnych, podróżowania za granicę itd. Jednak takich osób nie jest zbyt wiele. Według danych UDSC w 2009 roku o status uchodźcy ubiegało się ponad 10,5 tys. osób, a przyznano go tylko 133 osobom. Ochrona uzupełniająca Ochrona uzupełniająca jest udzielana osobom, którym odmówiono nadania statusu uchodźcy, lecz które w przypadku powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażone na ryzyko doznania poważnej krzywdy poprzez: orzeczenie kary śmierci lub egzekucję, tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia, wynikające z powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji wewnętrznego lub międzynarodowego konfliktu zbrojnego. 5

6 Cudzoziemiec, któremu przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, nabywa szereg praw. Najważniejsze z nich to: prawo pobytu w Polsce - uchodźca nie może być wydalony z Polski, poza wyjątkowymi okolicznościami, o których mowa w art. 32 i 33 Konwencji Genewskiej. Cudzoziemcowi, który uzyskał status uchodźcy wydaje się kartę pobytu na 3 lata, zaś osobie objętej ochroną uzupełniającą - na 2 lata, prawo do pracy - cudzoziemiec może pracować na takich samych zasadach jak obywatel polski (nie potrzebuje specjalnego zezwolenia na pracę), prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel polski, prawo do świadczeń pomocy społecznej, otrzymywania zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego: cudzoziemiec może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia lub podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającego z umowy o pracę, może również zostać objęty ubezpieczeniem po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, prawo do pomocy integracyjnej, prawo do nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (licea, technika) oraz wyższych (na takich samych zasadach jak obywatel polski), możliwość podróżowania za granicę - osoby, którym przyznano status uchodźcy, otrzymują dokument podróży nazywany paszportem genewskim, upoważniający do wjazdu bez konieczności uzyskania wizy do państw sygnatariuszy europejskiego porozumienia z dnia 20 kwietnia 1959 r., natomiast osoby z ochroną uzupełniającą mogą wjeżdżać bez wizy na terytorium państw sygnatariuszy układu Schengen, osoby, którym przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mają możliwość ubiegania się o zezwolenie na osiedlenie się po 5 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce. Pobyt tolerowany Zgoda na pobyt tolerowany może zostać przyznana osobom, którym odmówiono statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, a których z następujących przyczyn nie można wydalić do kraju pochodzenia: 6

7 wydalenie jest możliwe jedynie do kraju, w którym zagrożone byłby podstawowe prawa cudzoziemca, takie jak: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub w którym narażony byłby on na tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie lub pracę przymusową, wydalenie spowodowałoby naruszenie prawa do życia w rodzinie lub praw dziecka (nie można np. wydalić małżonka obywatela RP), wydalenie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca (nie można np. wydalić bezpaństwowca). Osoba, której udzielono zgody na pobyt tolerowany uzyskuje: prawo do pobytu w Polsce - cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu na rok, takie same prawa jak uchodźcy i osoby, które uzyskały ochronę uzupełniającą, z wyjątkiem prawa do pomocy integracyjnej oraz prawa do bezpłatnego studiowania na uczelniach wyższych. Zmniejszony jest również zakres przysługującej osobom z pobytem tolerowanym pomocy społecznej (może być udzielona jedynie w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego). Osoby te mogą wyjeżdżać zagranicę na takich samych zasadach jak osoby, które uzyskały ochronę uzupełniającą. O zezwolenie na osiedlenie się mogą ubiegać się po 10 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce. Ochrona czasowa Ochrona czasowa dotyczy cudzoziemców, którzy przybywają do Polski masowo, ponieważ tam skąd pochodzą toczy się wojna, wojna domowa lub konflikt etniczny, miała miejsce obca inwazja lub dochodzi do rażących naruszeń praw człowieka. Udzielana jest do momentu, kiedy możliwy staje się bezpieczny powrót do uprzedniego miejsca zamieszkania, jednak nie dłużej niż na rok (istnieje możliwość jej dwukrotnego przedłużenia na okres 6 miesięcy). Osoba, której udziela się ochrony czasowej uzyskuje: kartę pobytu i zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony ważne rok, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie (jeżeli nie posiada własnych dochodów), prawo do bezpłatnej opieki medycznej, 7

8 prawo do pracy - cudzoziemiec może pracować na takich samych zasadach jak obywatel polski (nie potrzebuje specjalnego zezwolenia na pracę), prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatel polski, prawo do nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (licea, technika) oraz wyższych (na takich samych zasadach jak obywatel polski), możliwość uzyskania polskiego dokumentu podróży, o ile nie posiada innego. Azyl Azyl może zostać przyznany osobie, gdy jest to niezbędne dla jej ochrony i gdy przemawia za tym ważny interes Polski. Więcej szczegółów w: Ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Integracja uchodźców w Polsce, komentarz dla praktyków. Szczegóły na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: 8

9 Edukacja cudzoziemców zadania szkoły - przepisy prawne Każde dziecko ma prawo do edukacji. O tym przypomina Konwencja Praw Dziecka, a także Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 70. Dzieci cudzoziemskie również obejmuje ten obowiązek do momentu ukończenia gimnazjum lub do 18 roku życia, którekolwiek z tych wydarzeń nastąpi jako pierwsze. Przyjmowanie cudzoziemców do szkoły reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 kwietnia 2010 ( Dziennik Ustaw z 2010 R. Nr 57 Poz. 361): Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", są przyjmowane: 1) do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i do szkół artystycznych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich; 2) do klas II-VI publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek na podstawie: a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości, lub b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca. 2. Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo pełnoletni cudzoziemiec składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca. 3. Dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje, z zastrzeżeniem ust. 6, oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej 9

10 klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki z udziałem, w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli. 5. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, o których mowa w 5 ust. 1, w odniesieniu do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu. 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. 3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. 7. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w 5 ust. 1 i 6 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. 2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. 3. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców. 10

11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. Nr 131, poz. 1458), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz.458 i Nr 219, po.1705) Zadania szkoły: Należy przede wszystkim poinformować wszystkich uczestników życia szkolnego o przybyciu dzieci cudzoziemskich, ich prawach, obowiązkach i specyficznych potrzebach. 1. Przygotowanie pracowników przedstawienie sytuacji prawnej, społecznej i emocjonalnej cudzoziemskich uczniów. 2. Przygotowanie polskich uczniów na godzinach z wychowawcą należy przeprowadzić pogadanki, prezentacje lub w inny sposób przybliżyć uczniom nowych uczniów, ich kulturę, obyczaje, religię. 3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pomoc grupie cudzoziemskich - do tych osób dzieci będą mogły się zwrócić o pomoc. Integracja dzieci zależy jednak od pracy całego zespołu : grona nauczycielskiego, pedagoga szkolnego, pracowników administracji i obsługi. 4. Przygotowanie rodziców Polaków - Przeprowadzenie spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców, wykorzystując w tym celu zebrania rodzicielskie lub specjalne zorganizowane spotkania. W trakcie takiego spotkania należy położyć nacisk na korzyści, jakie przyniesie edukacja wielokulturowa jest to praktyczna lekcja tolerancji. 11

12 Pani Dorota Sałabun pośrednik kulturowy ZSO nr4 w Bytomiu z grupą cudzoziemców 5. Zatrudnienie pośrednika kulturowego Jest to osoba godna zaufania, która porozumiewa się w języku cudzoziemców, zna kulturę kraju, z którego pochodzą. Ważne jest, aby dzieci mogły mu swobodnie komunikować swoje potrzeby. Z drugiej strony nauczyciele mogą korzystać z jego pomocy jako ważnego pośrednika kulturowego, aby lepiej zrozumieć swoich uczniów i skutecznie im pomagać. 6. Lekcje języka polskiego- szkoła zapewnia uczniom lekcje w celu opanowania przez nich języka polskiego. Szkoła może ubiegać się o środki z budżetu gminy lub z organizacji pozarządowych, pomocy wolontariuszy, finansowania z Unii europejskiej 7. Zajęcia międzykulturowe warto stworzyć dla dzieci cudzoziemskich warsztaty, w czasie których będą mogły szybciej odnaleźć się nowym środowisku. 4 4 A. Kosowicz, A. Marek, Muzułmanie i uchodźcy w polskim społeczeostwie, Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2008, s

13 Grupa uczniów obcojęzycznych ZSO nr4 w trakcie zajęć międzykulturowych Rada Europy w Deklaracji Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim (2003 r., tzw. Deklaracja ateńska) wskazała na pożądane międzykulturowe kompetencje nauczyciela. Nauczyciel powinien umieć wchodzić w różne role niezbędne z punktu widzenia realizacji edukacji międzykulturowej mediatora, doradcy, partnera i menadżera zasobów ludzkich. Powinien potrafić zarządzać różnorodnością, a więc m.in. umieć pracować z grupami młodzieży różnych ras, narodowości, religii i przekonań. W dokumencie wskazano na niezbędne podejścia do procesu nauczania, rekomendowano również konkretne metody nauczania. Nauczanie powinno się koncentrować na zagadnieniach uczenia się w grupie (social learning) i uczenia się opartego na współpracy (cooperative learning) w celu uwzględnienia we wszystkich działaniach dydaktycznych elementów uczenia się, aby żyć wspólnie (learning to live together). Powyższe założenia powinny się materializować w programach nauczania, zwłaszcza historii, wiedzy obywatelskiej i języków obcych

14 Instytucje świadczące pomoc MSWIA - Departament Polityki Migracyjnej ul. Stefana Batorego Warszawa tel: (022) fax: (022) MSWiA - Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi ul. Stefana Batorego Warszawa tel: (022) fax: (022) Urząd do Spraw Cudzoziemców - państwowa jednostka odpowiedzialna za prowadzenie postępowań uchodźczych oraz wydawanie decyzji o przyznaniu ochrony międzynarodowej w Polsce, a także nadzorująca funkcjonowanie ośrodków dla osób ubiegających się o status uchodźcy. ul. Taborowa Warszawa tel: (022) ; (022) Rada do Spraw Uchodźców - niezależny organ odwoławczy, rozpatrujący wnioski o nadanie statusu uchodźcy w drugiej instancji. al. Szucha 2/4 14

15 00-582Warszawa tel: (022) fax: (022) adres do korespondencji: al. Ujazdowskie 1/ Warszawa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel: (022) Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności Warszawa tel: (022) Komendant Główny Straży Granicznej Al. Niepodległości Warszawa tel: (022) fax: (022)

16 Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie Warszawa tel: (022) fax: (022) Organizacje pozarządowe: Biuro Wysokiego Komisarza NZ do Spraw Uchodźców al. Szucha 13/15 lok Warszawa tel: (022) Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) ul. Mariensztat Warszawa tel: (022) Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/ Warszawa tel: (022)

17 Fundacja Polskie Forum Migracyjne Ul. Orła Białego 44a Izabelin tel: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć ul. Krowoderska 11/ Kraków tel: (012) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP) Ul. Al. 3-go Maja 12 lok Warszawa tel: (022) Helsińska Fundacja Praw Człowieka Ul. Zgoda Warszawa tel: (022)

18 Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej ul. Kredytowa 6 m Warszawa tel: (022) ; (022) Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego Al. Zygmunta Krasińskiego Kraków tel: (012) Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Klinika Prawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/ Warszawa tel./fax: (022) tel. (022) Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ul. St. Staszica 3 pokój Lublin tel: (081) ; (081) Stowarzyszenie Jeden Świat ul. Krasińskiego 3A/ Poznań tel: (061)

19 Caritas Polska - Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Lublin; tel/fax: (081) (tel. w. 310) Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Wojska Polskiego Słubice tel: (095) fax: (095) Caritas Diecezji Legnickiej ul. Domańskiego Zgorzelec tel/fax: (075) Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska Białystok tel/fax: (085) Stowarzyszenie Amnesty International Polska ul. Piękna 66a, lokal Warszawa tel: (022)

20 Fundacja La Strada' skrytka pocztowa Warszawa 10 tel: (022) Fundacja "Dzieci Niczyje" ul. Obrońców Warszawa tel: (022) Fundacja A-VENIR ul. Wojciechowska 7J Lublin tel: (081) fax: (081) ul. Warszawska Białystok tel/fax: (085)

21 Regionalne Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki 9b Warszawa tel: (022) w Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców "PROXENIA" ul. Omulewska 24, lok. D Warszawa tel: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska Warszawa tel: (O22) Ośrodek Migranta Fu Shenfu ul. Ostrobramska Warszawa tel: (022) Fundacja Ocalenie" ul. Ordynacka 9 lok Warszawa 21

22 tel: (022) Centrum Powitania w Warszawie ul. Górskiego 3 lok Warszawa tel: (022)

23 Cudzoziemcy w szkole Bariera językowa stanowi podstawowy element blokujący prawidłowe funkcjonowanie ucznia cudzoziemskiego w szkole, dlatego też bardzo ważną rolą placówek edukacyjnych jest stworzenie odpowiedniej atmosfery i warunków do nauczania języka polskiego, a także wszechstronnej edukacji i rozwoju dzieci z innych kręgów kulturowych. Koniecznym wydaje się więc podjęcie szeregu działań umożliwiających cudzoziemcom lepsze funkcjonowanie w międzykulturowym zespole. Ważne jest, by wspieranie tych uczniów odbywało się równocześnie na kilku płaszczyznach, m.in.: stworzenie warunków do nauki języka polskiego jako drugiego, pomoc w odnalezieniu się w nowym środowisku (m.in. przeciwdziałanie skutkom szoku kulturowego), integracja ze środowiskiem rówieśniczym (w tym. podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania izolacji ucznia cudzoziemskiego w grupie rówieśniczej), wspieranie rodzin uczniów cudzoziemskich (pomoc w funkcjonowaniu w polskiej rzeczywistości). Szkoły, w których znaleźli się uczniowie cudzoziemscy, borykają się z wieloma trudnościami, np. barierą językową, brakiem zbieżności oczekiwań edukacyjnych w kulturze polskiej i kulturach cudzoziemców, trudnymi relacjami z rodzicami z powodu funkcjonujących stereotypów, brakiem motywacji do nauki niektórych grup uczniów cudzoziemskich, brakiem wykwalifikowanej kadry do nauczania języka polskiego jako drugiego oraz niedostatecznym przygotowaniem merytorycznym 23

24 nauczycieli uczących w międzykulturowej klasie, brakiem podręczników i materiałów edukacyjnych (dla dzieci i młodzieży) do nauczania języka polskiego jako drugiego. Wskazane jest, aby zajęcia z języka polskiego jako drugiego prowadzili nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje. W sytuacji, gdy w szkole brak takiego specjalisty (glottodydaktyka), lekcje powinna prowadzić osoba ucząca języka obcego (nie nauczyciel języka ojczystego), gdyż metodyka nauczania języka ojczystego zasadniczo różni się od metodyki nauczania języków obcych. Ponadto nauczyciel uczący dzieci cudzoziemskie języka polskiego oprócz kompetencji językowej i dydaktycznej powinien posiadać kompetencję interakcyjną i dydaktyczną. Na kompetencję językową składa się znajomość nauczanego języka, a także kultury narodu, który się nim posługuje. Kompetencja dydaktyczna to umiejętność nauczania języka ze szczególnym uwzględnieniem metod dostosowanych do potrzeb ucznia. Kompetencja interakcyjna to umiejętność kontaktowania się z uczniem oparta na otwartości i życzliwości. Kompetencję pedagogiczna to zdolność organizowania procesu dydaktycznego. Niezwykle istotne jest, aby nauczyciel języka polskiego jako drugiego w ramach zajęć przekazywał uczniom również wybrane treści z różnych przedmiotów (zgodnie z podstawą programowa kształcenia ogólnego) nauczanie przedmiotowo-językowe. PRZYKŁADY FORMULARZY DIAGNOZUJĄCYCH Przykłady kart informacyjnych ucznia cudzoziemca. Poniższe formularze kart informacyjnych to propozycje, które szkoła może modyfikować w zależności od potrzeb, respektując ustawę o ochronie danych osobowych. Należy pamiętać, że informacje o uczniu muszą być przechowywane z poszanowaniem tej ustawy. Dane wypełniają pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego jako drugiego/obcego, w trakcie wywiadu z rodzicami ucznia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, powinno się skorzystać z pomocy tłumacza/asystenta językowego. Uwaga! Należy poinformować rodziców/opiekunów o klauzuli poufności dotyczącej przekazywanych informacji. Rodzice/opiekunowie mają prawo odmówić odpowiedzi na wybrane pytania bez podania przyczyny. 24

25 FORMULARZ INFORMACYJNY UCZNIA CUDZOZIEMCA Część 1. Dane dziecka Imię i nazwisko: Inne nazwiska (jeśli używane): Data urodzenia: Adres: Płeć: Kobieta/Mężczyzna Data pierwszego przyjazdu do Polski (jeśli dotyczy): Miejsce urodzenia: Pochodzenie etniczne: Nazwa poprzedniej szkoły (do której dziecko uczęszczało w Polsce): Wyznanie: Jeśli dziecko uczęszczało do szkół w innych krajach, prosimy o podanie ich: Nazwa szkoły i kraj Od Do Język w jakim prowadzono lekcje Czy dziecko uczyło się języka polskiego jako drugiego Część 2. Umiejętności językowe dziecka 1. Jaki jest język rodzimy dziecka? 2. Jak dziecko mówi w tym języku? Wcale Niewiele trochę Średnio dobrze biegle jak dziecko czyta w tym języku? Wcale Niewiele trochę Średnio dobrze biegle Jak dziecko pisze w języku ojczystym? Wcale Niewiele trochę Średnio dobrze Biegle

26 5. Czy dziecko mówi trochę w języku polskim? Tak / Nie 6. Czy dziecko rozumie trochę język polski? Tak / Nie 7. Jak ocenia Pani/Pan stopień znajomość języka polskiego przez dziecko? (proszę użyć skali 0-5, która została użyta w pytaniach 2-4) język polski: Mówi Czyta Pisze 8 a) Czy dziecko mówi w jakimś innym języku? Tak / Nie 8 b) Jeśli mówi, to w jakich językach? 8 c) W jakim stopniu posługuje się tymi językami? Język Mówi Czyta Pisze Język Mówi Czyta Pisze Część 3. Język jakim posługuje się rodzina 9. W jakim języku mówi się najczęściej w domu? 10. Czy wszyscy mówią w domu w tym języku? Tak / Nie 11. Czy ktoś mówi do dziecka w innym języku niż wymieniony w pytaniu 9 i 10? Tak / Nie Kim są osoby, z które zamieszkują z dzieckiem i w jakim języku do niego się zwracają? Imię i nazwisko Wiek (jeśli mniej niż 18 lat) Pokrewieństwo Język używany przez członka rodziny Język używany przez dziecko 12. Jeśli dziecko rozumie/mówi w języku polskim, gdzie słyszy ten język i gdzie się nim posługuje? Z kolegami W szkole W domu W sklepie W innych sytuacjach (jakich?) Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie Tak/nie 26

27 Część 4. Wczesny rozwój dziecka 13. Czy dziecko zaczęło mówić w jakimś języku przed drugim rokiem życia? Tak / Nie 14. Czy dziecko zaczęło chodzić przed drugim rokiem życia? Tak / Nie 15. Czy dziecko było kiedyś pod opieką logopedy albo reedukatora? Tak / Nie Część 5. Informacje zdrowotne 16. Czy dziecko miało kiedykolwiek badany wzrok? Tak / Nie 17. Kiedy odbyło się to badanie i jakie były wyniki? 18. Czy dziecko miało kiedykolwiek badany słuch? Tak / Nie 19. Kiedy odbyło się to badanie i jakie były wyniki? 20. Proszę podać dolegliwości, na jakie cierpi dziecko: 21. Czy dziecko kiedykolwiek spędziło dłuższy czas w szpitalu? Tak / Nie Część 6. Pomoc dziecku w domu Proszę podać, jakie osoby są w stanie pomóc dziecku w domu przy odrabianiu prac domowych. Czy dziecko jest członkiem klubów lub grup? Jakich? (np. harcerze, grupkam, w której uczy się języka ojczystego, grupy religijne w kościele/ meczecie/ synagodze, grupy sportowe, itp.) Część 7. Inne czynniki, które mogą wpływać na postępy dziecka w nauce Proszę wymienić i opisać momenty, kiedy dziecko dłużej niż 1 miesiąc nie uczęszczało do szkoły podczas roku szkolnego. Czy jakieś inne czynniki mogły lub będą mogły wpływać na postępy w nauce u dziecka. Jakie? 27

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW na przykładzie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie POLSKIE PRAWODAWSTWO REGULUJĄCE KWESTIE INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W RP Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Rozdział

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE

WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE WSPARCIE DZIECI WIELOJĘZYCZNYCH W EDUKACJI AKTY PRAWNE Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w systemie oświaty rozwiązania systemowe i lokalne Góra Kalwaria, 5 lutego 2015 r. joanna.iwaszkiewicz@men.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji uczniów do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI 16a.

ZASADY REKRUTACJI 16a. ZASADY REKRUTACJI 16a. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na zasadach, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I prowadzone jest według następujących zasad: 1)

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie Sposoby integracji dzieci z różnych kultur na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie Informacje o szkole Dzielnica- Targówek, Osiedle -Targówek Fabryczny ( stare osiedle

Bardziej szczegółowo

Uchwała VIII //2013/2014

Uchwała VIII //2013/2014 Uchwała VIII //2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 139 im Wojska Polskiego w Łodzi z dnia 27.02.2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste

Bogumiła Lachowicz Szkoła wielokulturowa to nie takie proste Trudności w edukacji uchodźców z Czeczenii na przykładzie Zespołu Szkół w Coniewie: Zespół Szkół w Coniewie, to niewielka wiejska szkoła położona w gminie Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, 33 km na południe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk. Dyrektor Szkoły mgr Nina Markiewicz-Sobieraj

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk. Dyrektor Szkoły mgr Nina Markiewicz-Sobieraj Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego ul. Ubocze 3, 80-052 Gdańsk Dyrektor Szkoły mgr Nina Markiewicz-Sobieraj Gdańsk, dnia 28.10.2015 Strategia pracy z uczniem cudzoziemskim i jego rodziną

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym

Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą Opis przypadku Wśród uczniów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 2. W roku szkolnym 2012/2013 świetlica czynna będzie w godzinach od 11 30-17 00

ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. 2. W roku szkolnym 2012/2013 świetlica czynna będzie w godzinach od 11 30-17 00 ZAPISY DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

PROGRAM ADAPTACYJNY. DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 82 im. JANA PAWŁA II W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: Dzieci i napotykają na podobne problemy przy przekraczaniu

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO

WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO WSPÓŁPRACA SZKOŁY I PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NA RZECZ DZIECKA WIELOKULTUROWEGO I WIELOJĘZYCZNEGO Rawa Mazowiecka, 28-29 września 2012 r. 1 System oświaty wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału częś Wybrane przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty o (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. p zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU

REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU REGULAMIN TWORZENIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZGORZELCU Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów

Bardziej szczegółowo

dobre praktyki w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

dobre praktyki w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku Przyjmowanie dzieci cudzoziemskich jest stosunkowo nowym zadaniem dla szkół w Polsce. Niewiele szkół w naszym kraju ma doświadczenie w tym zakresie, a konkretne rozwiązania, zwłaszcza w wymiarze systemowym,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia.

Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Scenariusz lekcji: Poznajemy prawa i obowiązki ucznia. Autor: Katarzyna Karwacka Przedmiot: Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej Podstawa programowa: Treści nauczania wymagania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2016. Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku. z dnia 15 września 2016 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej

ZARZĄDZENIE NR 18/2016. Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku. z dnia 15 września 2016 roku. w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej Unieck, 15 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Uniecku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5a

Bardziej szczegółowo

Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu

Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 2/214/2015 z dnia 15.09.2014r. Procedura ruchu osobowego uczniów w Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu Niniejsza procedura obejmuje: I. Procedurę przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele bardzo często zwracają się do Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE DO ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasy I Zespołu Szkół w Rząsce Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz rok szkolny 2014/2015 nauczyciel mgr Romana Danak 1. Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2015 z dnia 10.12. 2015 r. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach Procedura organizowania indywidualnego nauczania w Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Status prawny uchodźcy

Status prawny uchodźcy EWELINA DZIUBA Status prawny uchodźcy Definicja uchodźcy zawarta jest w art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokole Nowojorskim z 1967 r. W rozumieniu tych aktów prawnych uchodźcą jest osoba spełniająca

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

Działania dotyczące współpracy szkoły i samorządów wspomagające edukację uczniów wielojęzycznych w polskiej szkole. Autor: Bogumiła Lachowicz

Działania dotyczące współpracy szkoły i samorządów wspomagające edukację uczniów wielojęzycznych w polskiej szkole. Autor: Bogumiła Lachowicz Działania dotyczące współpracy szkoły i samorządów wspomagające edukację uczniów wielojęzycznych w polskiej szkole Autor: Bogumiła Lachowicz 1 Przepisy prawa-cudzoziemcy Ustawa z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska

SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA. w Zespole Szkół Integracyjnych. jest od 27 września 2016 roku. p. Agnieszka Kaczorowska SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA w Zespole Szkół Integracyjnych jest od 27 września 2016 roku p. Agnieszka Kaczorowska :: Kim jest rzecznik praw ucznia? - To nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI KLASA: I-III NAUCZYCIEL: DOMINIKA SZPULARZ 1. W ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen: Lp. Słowne

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013, ze zmianami od 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2013/2014. Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy. z dnia 28.02. 2014r.

UCHWAŁA Nr 5/2013/2014. Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy. z dnia 28.02. 2014r. Załącznik do protokołu Rady Pedagogicznej Nr 8 /2013/2014 UCHWAŁA Nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy z dnia 28.02. 2014r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ Szkoły Podstawowej nr 40 w Sosnowcu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu za zgodą organu prowadzącego prowadzi odziały sportowe. 2. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I:

PODANIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: PODA Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy I: ogólnodostępnej sportowej* (poniżej należy zaznaczyć wybraną dyscyplinę sportową) integracyjnej** językowej*** (poniżej należy zaznaczyć wybrany język

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III. Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Obowiązujący od dnia 1 września 2015r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI URZĄD do SPRAW CUDZOZIEMCÓW DZIECI UCHODŹCZE W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI Projekt: Polskie Forum Integracyjne jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28. im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. gen. Józefa Kustronia w Bielsku-Białej I. Postanowienia ogólne Świetlica jest integralną częścią szkoły w swojej programowej działalności realizuje

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH PROCEDURY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W GIMNAZJUM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W PIETROWICACH WIELKICH Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Podstawa prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdział I Wybory Rzecznika Praw Ucznia 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Podstawowe dokumenty mówiące o ochronie praw człowieka Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im I.J. Paderewskiego w Łasku Kolumnie rok 2016/17 REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im I.J. Paderewskiego w Łasku Kolumnie rok 2016/17 REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im I.J. Paderewskiego w Łasku Kolumnie rok 2016/17 REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH 1 REGULAMIN TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLAS SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela rozdział 3a (tekst jednolity) Dz. U.2016 poz. 1379 Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Regulamin zapisów i rekrutacji: I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015

Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Program Wychowawczy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance na lata 2012-2015 Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie- naucz. Jeśli nie wie- wytłumacz. Jeśli nie może- pomóż Przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w ŻELKOWIE

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w ŻELKOWIE PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA UCZNIÓW w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM w ŻELKOWIE Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki to obowiązek uczęszczania na wszystkie obowiązkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - PROCEDURY- A.2. Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. - PROCEDURY- A.2 Procedury dotyczące przyznawania indywidualnego nauczania. Zgodnie z art. 71b ust. 1a ustawy o systemie oświaty indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/ Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/ Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia r. Załącznik nr 1 do zarządzenia 6/2015.2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Gołaszynie z dnia 16.10.2015 r. Procedury organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej

Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej. w szkole podstawowej Procedury prowadzenia dokumentacji szkolnej w szkole podstawowej Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej 1. Do księgi ewidencji wpisuje

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM PROCEDURY ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Procedura reguluje zasady i tryb organizowania indywidualnego nauczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU 1 Postanowienia ogólne. 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze Statutu I Liceum (s. 91 94). XV. Rekrutacja 210.

Poniżej zamieszczamy wyciąg ze Statutu I Liceum (s. 91 94). XV. Rekrutacja 210. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie określone są odpowiednimi zapisami w Statucie I Liceum oraz corocznie dodatkowo regulowane decyzjami organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo