ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się"

Transkrypt

1 ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się prawo pobytu w Polsce uchodźca nie może być wydalony z Polski, poza wyjątkowymi okolicznościami. Cudzoziemcowi wydaje się kartę pobytu, prawo do pracy - może pracować na takich samych zasadach, jak obywatel polski, to znaczy, że nie potrzebuje specjalnego zezwolenia na pracę, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach, co obywatele polscy, prawo do świadczeń pomocy społecznej, cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się jest uprawniony do otrzymania zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego, prawo do nauki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (licea, technika), prawo do ubezpieczenia zdrowotnego: cudzoziemiec ubezpiecza się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia lub podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązek wynika z umowy o pracę), możliwość ubiegania się o obywatelstwo polskie po upływie określonego okresu pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. Warunki uzyskania zezwolenia na osiedlenie się 1. Aby uzyskać zezwolenie na osiedlenie się w Polsce cudzoziemiec musi spełnić łącznie następujące warunki: wykazać istnienie trwałych więzów rodzinnych lub ekonomicznych z Polską wykazać, że ma zapewnione w Polsce mieszkanie i utrzymanie 1

2 bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się przebywać nieprzerwanie na terytorium Polski na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z posiadaniem statusu uchodźcy co najmniej 5 lat, a w sytuacji łączenia rodzin 3 lata. Okres pobytu na podstawie wiz nie może przekroczyć roku. 2. Zezwolenia udziela się dziecku obywatela polskiego pozostającemu pod jego władzą rodzicielską a małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu w Polsce udziela się takiego zezwolenia jeżeli co najmniej jeden z przedstawicieli ustawowych posiadał w dniu jego urodzenia zezwolenie na osiedlenie się. 3. Cudzoziemcowi małżonkowi obywatela polskiego udziela się zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i od dnia zawarcia związku małżeńskiego upłynęły co najmniej 3 lata 4. Cudzoziemcowi, który nie spełnia jednego ze wskazanych wyżej warunków udziela się zezwolenia na osiedlenie się jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski na podstawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany przez okres nie krótszy niż 10 lat, a posiadając status uchodźcy 8 lat. Cudzoziemcowi posiadającemu status uchodźcy do okresu legalnego pobytu zalicza się także okres pobytu na podstawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca choćby cudzoziemiec w tym czasie przebywał w ośrodku strzeżonym lub w areszcie w celu wydalenia. Do okresu pobytu nie zalicza się: okresu studiów, okresu pobytu na podstawie wizy wydanej cudzoziemcowi, mimo że zachodzą okoliczności, na podstawie których należałoby mu odmówić wydania wizy, czyli: jeżeli przepisy prawa polskiego wymagają od niego osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, wjazd na terytorium Polski jest niezbędny ze względu na konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym bezpośrednio ratowaniu życia, którym nie może on zostać poddany w innym państwie, zachodzi wyjątkowa sytuacja osobista wymagająca jego obecności na terytorium Polski wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej. 2

3 okresu pobytu cudzoziemca w Polsce, sytuacji w której wobec cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia orzeczono zakaz opuszczenia Polski lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw. Cudzoziemiec przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 2 miesiące, chyba że jej przyczyną było: 1. świadczenie pracy dla pracodawcy mającego siedzibę w Polsce, 2. towarzyszenie małżonkowi świadczącemu pracę dla pracodawcy mającego siedzibę w Polsce, 3. potrzeba uzyskania dokumentu podróży, 4. leczenie. Przyjmuje się, że cudzoziemiec ma zapewnione w Polsce mieszkanie jeżeli wskaże lokal w którym przebywa i przedstawi tytuł prawny do jego zajmowania - dokumenty potwierdzające własność mieszkania, umowa najmu, użyczenia (tylko wtedy jeżeli użyczającym są dziadkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek lub rodzice małżonka cudzoziemca). Przyjmuje się, że cudzoziemiec ma zapewnione utrzymanie jeżeli posiada stałe dochody lub środki finansowe wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania i leczenia swojego i swojej rodziny pozostającej na jego utrzymaniu bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, lub w Polsce mieszka członek jego rodziny zobowiązany do zapewnienia mu środków finansowych i mogący wywiązać się z tego obowiązku. Odmowa udzielenia zezwolenia na osiedlenie się Cudzoziemiec nie otrzyma zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli 1. nie spełnia warunków wskazanych powyżej, 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest w Polsce niepożądany, 3. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Polski, 4. podstawą ubiegania się o zezwolenie jest małżeństwo zawarte dla pozoru, 5. cudzoziemiec przestawił nieprawdziwe dane osobowe, fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, podrobił lub przerobił dokumenty, 6. nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec skarbu państwa. 3

4 Cudzoziemcowi można odmówić zezwolenia na osiedlenie się, jeżeli ciążą na nim zobowiązania wobec kraju pochodzenia lub osób w nim zamieszkałych, oraz jeżeli nie ma zapewnionego w Polsce utrzymania. Decyzję o odmowie podejmuje organ rozpatrujący sprawę. Cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli: 1. wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej, 2. cudzoziemiec w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub posługiwał się sfałszowanymi dokumentami, 3. cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, 4. cudzoziemiec opuścił na stałe Polskę. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na wniosek cudzoziemca, a w przypadku małoletniego dziecka cudzoziemca urodzonego na terytorium Polski na wniosek przedstawiciela ustawowego posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w chwili urodzenia dziecka a dziecku obywatela polskiego na wniosek jego przedstawiciela ustawowego, posiadającego obywatelstwo polskie. Wniosek powinien zawierać: 1. dane cudzoziemca i innych osób objętych wnioskiem, 2. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca odbytych w okresie ostatnich 5 lat, 3. uzasadnienie wniosku. Cudzoziemiec obowiązany jest dołączyć również: 1. 4 aktualne fotografie wszystkich osób objętych wnioskiem, 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających wniosek. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość. 4

5 Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce składa się na 60 dni przed upływem ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub okresu pobytu oznaczonego w wizie. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski przed upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli postępowanie o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostało zakończone przed upływem tego okresu pobytu. Decyzję wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Cudzoziemiec przebywający za granicą składa wniosek za pośrednictwem polskiego konsula. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wojewoda wydaje kartę pobytu na okres 10 lat. 5

6 Ważne adresy Wydział do Spraw Cudzoziemców Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Warszawa, ul. Koszykowa 16 składanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Warszawa, ul. Koszykowa 16 tel. 22/ Centralny Ośrodek Recepcyjny dla uchodźców w Dębaku Podkowa Leśna koło Warszawy Otrębusy tel. 22/ Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców (UNHCR) Warszawa, Aleja Róż 2 tel. 22/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka - pomoc prawna Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax 22/ , Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć Krakow ul. Sobieskiego 7/3 tel/fax (12) Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa, ul. Szpitalna 5 m. 3 22/ Caritas Polska Biura Informacji dla Migrantów i Uchodźców Białystok, ul. Warszawska 32 tel/fax: 85/ Lublin ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Tel. 81/ Wrocław, pl. Katedralny 6/1 tel/fax 71/ Polski Czerwony Krzyż Warszawa ul. Mokotowska 14 tel.: 22/ , fax: 22/ Poradnia Prawna Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków, Plac Inwalidów 4 tel.: 12/ , w Poradnia Prawna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel.: 22/ w.811 tel/fax: 22/ Opracowanie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2003

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

STATUS UCHODŹCY W POLSCE

STATUS UCHODŹCY W POLSCE STATUS UCHODŹCY W POLSCE Kto jest uchodźcą W rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego, uchodźcą jest osoba, która spełnia następujące warunki: przebywa poza swoim krajem

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY)

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY) ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY) 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich ROZDZIAŁ I JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK ROZDZIAŁ II ZAGADNIENIA OGÓLNE 2.1 PODSTAWA PRAWNA 2.2 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CZŁONEK RODZINY OBYWATELA RP ROZWÓD, SEPARACJA, OWDOWIENIE 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Rozporządzenie Dublin II i procedura uchodźcza w Polsce Krótkie wprowadzenie dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Jesteś w Rzeczpospolitej Polskiej( RP) ludność: 38 mln, językiem oficjalnym

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców

Rejestracja zaproszeń cudzoziemców Rejestracja zaproszeń cudzoziemców Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Rejestracja zaproszeń cudzoziemców Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data publikacji karty 2014-10-23

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce Informator pod redakcją Tomasza Sieniowa Права и обязанности беженцев в Польше Информатор Под редакцией Томаша Сенева Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 marca 2011 r.

Warszawa, 18 marca 2011 r. Warszawa, 18 marca 2011 r. UWAGI DO PROJEKTU ZAŁOZEŃ USTAWY O CUDZOZIEMCACH Programu pomocy prawnej uchodźców i migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Autorzy: Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964)

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) U S T A W A z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski

Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski 136 Probl Hig Epidemiol 2012, 93(1): 136-142 Wybrane zagadnienia prawne dotyczące pobytu cudzoziemców na terytorium Polski Selected law issues concerning foreigners residence in Poland Iwona Wrześniewska-Wal

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 1), 2) Dział I. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1650 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 20 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 20 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo