ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ"

Transkrypt

1 MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE). Zezwolenia na osiedlenie oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z mocy prawa z chwilą uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu na terytorium Polski oraz zezwala na podejmowanie pracy na warunkach przysługujących obywatelom polskim, osobom ze statusem uchodźcy oraz osobom, które przebywają w Polsce na podstawie pobytu tolerowanego oraz ochrony czasowej. ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Warunki uzyskania zezwolenia na osiedlenie się 1. Zezwolenie na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który: jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Polski, pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i który bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi małżonkowi obywatela polskiego organ administracji rozpatrujący sprawę sprawdza, czy związek małżeński nie został zawarty dla pozoru, (uznaje się, że związek został zawarty dla pozoru, jeżeli małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z małżeństwa, nie mieszkają wspólnie, nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga, nie są zgodni co do podstawowych danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących, a także gdy jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową za wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego lub zawarło w przeszłości związek małżeński dla pozoru.) 1

2 bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z nadaniem statusu uchodźcy. Do okresu nieprzerwanego pobytu zalicza się również okres pobytu w czasie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec przebywał ośrodku strzeżonym lub w areszcie w celu wydalenia. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską 2. Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w czasie pobytu wymaganym do udzielenia zezwolenia, chyba że była ona spowodowana: wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polski, lub towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu pracę za granicą, lub potrzebą uzyskania dokumentu podróży, lub leczeniem cudzoziemca. Odmowa udzielenia zezwolenia na osiedlenie się Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na osiedlenie się jeżeli: 1. cudzoziemiec nie spełnia wymogów do jego udzielenia opisanych powyżej, 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, 3. wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, 4. podstawą do ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty wyłącznie w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się, 5. w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemiec przedstawił nieprawdziwe dane osobowe, fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, podrobił lub przerobił dokumenty, 6. cudzoziemiec nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, Cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli 1. wymagają tego względy obronności i bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź interes Rzeczypospolitej Polskiej, 2

3 2. cudzoziemiec w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub posługiwał się sfałszowanymi dokumentami, 3. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, 4. opuścił na stałe Polskę, Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na wniosek cudzoziemca, i może on obejmować dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką. Wniosek powinien zawierać: 1. dane cudzoziemca i innych osób objętych wnioskiem, 2. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca odbytych w okresie ostatnich 5 lat, 3. uzasadnienie wniosku. Cudzoziemiec obowiązany jest dołączyć również: 1. fotografie wszystkich osób objętych wnioskiem, 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających wniosek, 3. tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego można uznać umowę użyczenia jeżeli użyczającymi są dzieci i wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się w Polsce cudzoziemiec może złożyć w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Polski. W przypadku gdy przed upływem zgodnego z prawem okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski nie została wydana decyzja w sprawie zezwolenia na osiedlenie się, wojewoda wydaje cudzoziemcowi wizy na okres pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Przed wydaniem decyzji wojewoda zwraca się do do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. 3

4 Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na osiedlenie się wojewoda wydaje kartę pobytu na okres 10 lat. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji. Zakończenie sprawy udzielania zezwolenia na osiedlenie się powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE) udziela się cudzoziemcowi, który: 1. przebywa na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku co najmniej 5 lat, 2. posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dochód ten, po odliczeniu kosztów zamieszkania musi być wyższy niż wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, 3. posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski. O zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE nie może ubiegać się cudzoziemiec, który: 1. odbywa studia lub szkolenie zawodowe, 2. posiada zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Polsce lub korzystający ochrony czasowej, 3. ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu, 4. pracownika au pair, sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne, 5. przebywającego na terytorium Polski na podstawie wizy o której mowa w art. 33 lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w celu połączenia z rodziną, 6. przebywającego w ośrodku strzeżonym lub w areszcie w celu wydalenia. 4

5 Do pięcioletniego okresu pobytu nie zalicza się: okresu pobytu cudzoziemca w Polsce, sytuacji w której wobec cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia, orzeczono zakaz opuszczenia Polski lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na podstawie ustaw, Okresu pobytu jako pracownika au pair, pracownika sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego usługi transgraniczne, przebywającego na terytorium Polski na podstawie wizy o której mowa w art. 33 lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w celu połączenia z rodziną, Okresu pobytu jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego. Do pięcioletniego okresu pobytu zalicza się połowę okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydanego w związku z zamiarem rozpoczęcia lub kontynuowania studiów lub szkolenia zawodowego. Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w czasie pobytu wymaganym do udzielenia zezwolenia, chyba że była ona spowodowana: wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Polskich, lub towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu pracę za granicą, lub potrzebą uzyskania dokumentu podróży, lub leczeniem cudzoziemca. Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE jeżeli: 1. nie spełnia opisanych powyżej warunków koniecznych do jego uzyskania, 2. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa. 5

6 Cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE jeżeli: 1. nabycie zgody na pobyt rezydenta długoterminowego WE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem, 2. stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, 3. opuścił terytorium Polski na okres przekraczający 6 lat, 4. opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy, 5. uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Przy podejmowaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, w przypadku gdy zachodzą okoliczności opisane w punkcie 2, organ administracji powinien uwzględnić: 1. okres pobytu cudzoziemca na terytorium Polski, 2. jego wiek, 3. istnienie związków z Polską lub brak związków z krajem pochodzenia, 4. skutki cofnięcia zezwolenia dla cudzoziemca i członków jego rodziny. W decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydanej na podstawie opisanej w pkt. 2 cudzoziemcowi nakazuje się opuszczenie terytorium Polski w terminie określonym w decyzji. Stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawie wydalenia, przy czym decyzji tej nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE się udziela się na wniosek cudzoziemca. Wniosek powinien zawierać: 4. dane cudzoziemca i innych osób objętych wnioskiem, 5. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca odbytych w okresie ostatnich 5 lat, 6. uzasadnienie wniosku. 6

7 Cudzoziemiec obowiązany jest dołączyć również: 5. fotografie wszystkich osób objętych wnioskiem, 6. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających wniosek, 7. tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego w którym przebywa lub zamierza przebywać oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania. Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego można uznać umowę użyczenia jeżeli użyczającymi są dzieci i wnuki, rodzice, dziadkowie, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE cudzoziemiec może złożyć w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Polski. W przypadku gdy przed upływem zgodnego z prawem okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski nie została wydana decyzja w sprawie zezwolenia na osiedlenie się, wojewoda wydaje cudzoziemcowi wizy na okres pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. Przed wydaniem decyzji wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE wojewoda wydaje kartę pobytu na okres 5 lat. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji. Zakończenie sprawy udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania. 7

8 Ważne adresy Wydział do Spraw Cudzoziemców Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Warszawa, ul. Koszykowa 16 składanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Warszawa, ul. Koszykowa 16 tel Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców (UNHCR) Warszawa, Aleja Róż 2 tel Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax , tel Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć Krakow ul. Sobieskiego 7/3 tel/fax Poradnia Prawna Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków, Plac Inwalidów 4 tel.: , w Poradnia Prawna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel.: 22/ w.811 tel/fax: 22/ Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa, ul. Szpitalna 5 m. 3 22/ Caritas Polska Biura Informacji dla Migrantów i Uchodźców Białystok, ul. Warszawska 32 tel/fax: 85/ Lublin ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Tel. 81/ Wrocław, pl. Katedralny 6/1 tel/fax 71/ Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 Tel. 22/ Polski Czerwony Krzyż Warszawa ul. Mokotowska 14 tel.: 22/ , fax: 22/ Ulotki w językach angielskim i rosyjskim dostępne na stronie Opracowanie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo