ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony."

Transkrypt

1 ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie to uprawnia cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce przez okres czasu w nim określony. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony nie daje jednak prawa do pracy. Aby móc legalnie pracować, cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na zatrudnienie, które wydawane jest jego pracodawcy w Urzędzie Pracy. Ustawa o cudzoziemcach wprowadza dwie możliwości - obligatoryjne udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz możliwość fakultatywnego udzielenia takiego zezwolenia. W zakresie nieuregulowanym przez ustawę o cudzoziemcach, do postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obligatoryjne udzielanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (organ nie może odmówić udzielenia zezwolenia jeżeli cudzoziemiec spełnia wszystkie wymagane przez prawo warunki) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 1. Posiada przyrzeczenie zezwolenia na pracę lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia go jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Cudzoziemiec musi również wykazać, że będzie posiadał środki finansowe w ilości wystarczającej na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski. O tym kto i na wykonywanie jakiej pracy musi posiadać zezwolenie reguluje ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Zezwolenia udziela się na okres udzielenia zezwolenia na pracę, nie dłuższy niż 2 lata. 2. Prowadzi działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów. Działalność gospodarcza musi być korzystna dla gospodarki narodowej. Cudzoziemiec musi również wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Polski. Zezwolenia udziela się na okres realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 1

2 3. Jest artystą o uznanym dorobku artystycznym i zamierza kontynuować swoją twórczość na terytorium Polski. Zezwolenia udziela się na okres roku. 4. Bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej. Zezwolenia udziela się na czas realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 5. Jest członkiem rodziny pracownika migrującego, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej i zamierza zamieszkiwać z nim wspólnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia udziela się na czas realizacji celu pobytu, nie dłuższy niż 2 lata. 6. Jest małżonkiem obywatela polskiego. 7. Zamierza przebywać w Polsce w celu połączenia z rodziną, jeżeli spełnia określone poniżej warunki, oraz jeżeli przybył już w tym celu do Polski i przebywa na jej terytorium. Zezwolenie takie wydaje się na okres do dnia w którym upływa termin ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemca, do którego zamierza przybyć, a jeżeli cudzoziemiec ten posiada zezwolenie na osiedlenie się na okres 2 lat. 8. Jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenia takiego udziela się małoletniemu na okres czasu do dnia w którym upływa termin ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które posiadał jego przedstawiciel ustawowy w chwili urodzenia się małoletniego. Fakultatywne udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (organ może udzielić cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przy spełnieniu przez niego określonych warunków) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który 1. Wykaże, że zachodzą okoliczności, inne niż wymienione powyżej, które uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące a cudzoziemiec posiada środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Polski. 2. Rozpoczął lub zamierza rozpocząć studia na terytorium Polski i posiada zaświadczenie o przyjęciu na studia oraz ma zapewnione środki utrzymania, które pozwolą mu na utrzymanie się w Polsce bez konieczności korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 2

3 Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną udziela się cudzoziemcowi, który przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest członkiem rodziny cudzoziemca mieszkającego na terytorium Polski, który spełnia jeden z następujących warunków: posiada zezwolenie na osiedlenie się, posiada status uchodźcy, przebywa w Polsce co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną może ubiegać się: 1. małżonek cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, pod warunkiem, że związek małżeński jest uznawany przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, 2. małoletnie dziecko cudzoziemca, lub przez niego adoptowane, nie będące w związku małżeńskim, 3. małoletnie dziecko małżonka cudzoziemca przebywającego poza terytorium Polski jeżeli jedno z małżonków lub oboje sprawują nad nim władzę rodzicielska albo opiekę. Procedura uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na wniosek cudzoziemca. W przypadku gdy celem jest połączenie z rodziną - na wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Polski. W przypadku małoletniego cudzoziemca urodzonego na terytorium Polski zezwolenia udziela się na wniosek przedstawiciela ustawowego. Wniosek może obejmować również dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozostające pod jego opieką. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamierzonego pobytu w Polsce, lub za pośrednictwem konsula, jeżeli cudzoziemiec przebywa za granicą. Decyzje wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca. 3

4 Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony powinien zawierać: 1. dane wnioskodawcy oraz innych osób objętych wnioskiem, 2. miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Polski, 3. dane członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium Polski, 4. informacje o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat i poprzednich pobytach w Polsce, 5. wskazanie środków utrzymania, 6. uzasadnienie wniosku. Do wniosku należy również dołączyć: 1. ważny dokument podróży lub w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada takiego dokumentu inny dokument potwierdzający jego tożsamość, 2. 4 aktualne fotografie osób objętych wnioskiem, 3. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, np. przyrzeczenie zezwolenia na pracę, akt ślubu itd. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć na co najmniej 45 dni przed upływem okresu legalnego pobytu w Polsce. Wniosek ten jednak nie może być złożony przez cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy udzielonej cudzoziemcowi ze względu na szczególne okoliczności (tzw. wiza humanitarna na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), gdyż zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Jeżeli wojewoda nie wyda decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w terminie legalności pobytu cudzoziemca, wydaje temu cudzoziemcowi wizę na okres pobytu do zakończenia postępowania w sprawie o wydanie karty pobytu. Jeżeli jednak 45 dniowy termin nie zostanie przez cudzoziemca zachowany jest on obowiązany opuścić terytorium Polski przed upływem okresu legalnego pobytu i oczekiwać na wydanie decyzji w sprawie poza jej granicami. Przed wydaniem decyzji Wojewoda występuje do komendanta oddziału Straży Granicznej oraz komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Organy te mają obowiązek udzielić wojewodzie odpowiedzi w terminie 30 dni. 4

5 Decyzję o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Podstawy do odmowy udzielenia przez organ administracji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli: 1. nie spełnia opisanych powyżej warunków koniecznych do jego uzyskania, 2. jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, 3. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany, 4. jeżeli związek małżeński będący podstawą ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony został zawarty dla pozoru, 5. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, udzielenie zezwolenia mogłoby stanowić obciążenie dla pomocy społecznej. Przyjmuje się, że cudzoziemiec posiada środki niezbędne do utrzymania się na terytorium Polski, jeżeli wystarczają one na pokrycie kosztów zamieszkania, utrzymania i leczenia jego, oraz członków jego rodziny pozostających na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, 6. jeżeli cudzoziemiec złożył we wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument, bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał, 7. u cudzoziemca stwierdzono chorobę lub zakażenie podlegające obowiązkowemu leczeniu na terytorium Polski, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia a cudzoziemiec nie wyraża zgody na leczenie, 8. cudzoziemiec nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 9. cudzoziemiec nie wykonał obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji w której uchybił terminowi do złożenia wniosku o przedłużenie wizy, jeżeli upłynął okres ważności wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub jeżeli nie został zachowany termin do złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 5

6 Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonania prac sezonowych odmawia się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie jest podjęcie pracy w Polsce lub prowadzenie tutaj działalności gospodarczej. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt na tym terytorium jest niepożądany, można w decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji. Szczególne uregulowania dotyczące osób będących małżonkami obywateli polskich Cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela polskiego udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli spełnia określone w ustawie warunki. W przypadku cudzoziemca małżonka obywatela polskiego nie mają zastosowania wszystkie okoliczności będące przyczyną odmowy udzielenia takiego zezwolenia a mianowicie, nie można odmówić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli wyłączną przyczyną odmowy byłyby następujące okoliczności: 1. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Polski jest inny niż deklarowany, 2. udzielenie zezwolenia mogłoby spowodować obciążenie dla pomocy społecznej, 3. stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie podlegające obowiązkowemu leczeniu, lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, 4. cudzoziemiec nie wywiązuje się ze zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, 5. jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Polski, chyba że pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z tych samych powodów nie cofa się cudzoziemcowi małżonkowi obywatela polskiego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Podczas postępowania o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony organ administracji rozpatrujący sprawę sprawdza, czy związek małżeński nie został zawarty dla pozoru, jeżeli małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z małżeństwa, nie mieszkają wspólnie, nie mówią językiem 6

7 zrozumiałym dla obojga, nie są zgodni co do podstawowych danych osobowych i innych istotnych okoliczności ich dotyczących, a także gdy jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową za wyrażenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego lub zawarło w przeszłości związek małżeński dla pozoru. Cudzoziemcy ubiegający się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną. Cudzoziemcowi przybywającemu do Polski w celu połączenia z rodziną do osoby, która posiada status uchodźcy, oraz małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Polski, przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców nie można odmówić zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wyłącznie z tego powodu, że mogłoby to spowodować obciążenia dla pomocy społecznej. Z tego samego powodu nie cofa się udzielonego temu cudzoziemcowi zezwolenia. Przypadki w których cofa się cudzoziemcowi zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemcowi cofa się udzielone już zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jeżeli: 1. ustała przyczyna ze względu na którą otrzymał to zezwolenie, 2. wykorzystał je do realizacji innego celu niż ten, dla którego zezwolenie zostało udzielone, 3. wystąpi którakolwiek z okoliczności ze względu na którą odmawia się cudzoziemcowi udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 4. cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski, którego pobyt na tym terytorium jest niepożądany, można w decyzji o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji. 7

8 Ważne adresy Wydział do Spraw Cudzoziemców Zarządu Kontroli Ruchu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej Warszawa, ul. Koszykowa 16 składanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Warszawa, ul. Koszykowa 16 tel. 22/ Centralny Ośrodek Recepcyjny dla uchodźców w Dębaku Podkowa Leśna koło Warszawy Otrębusy tel. 22/ Wysoki Komisarz NZ do spraw Uchodźców (UNHCR) Warszawa, Aleja Róż 2 tel. 22/ Helsińska Fundacja Praw Człowieka - pomoc prawna Warszawa, ul. Zgoda 11 tel./fax 22/ , Stowarzyszenie Praw Człowieka im. Haliny Nieć Krakow ul. Sobieskiego 7/3 tel/fax (12) Polska Akcja Humanitarna Centrum Pomocy Uchodźcom Warszawa, ul. Szpitalna 5 m. 3 22/ Caritas Polska Biura Informacji dla Migrantów i Uchodźców Białystok, ul. Warszawska 32 tel/fax: 85/ Lublin ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Tel. 81/ Wrocław, pl. Katedralny 6/1 tel/fax 71/ Polski Czerwony Krzyż Warszawa ul. Mokotowska 14 tel.: 22/ , fax: 22/ Poradnia Prawna Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagielońskiego Kraków, Plac Inwalidów 4 tel.: 12/ , w Poradnia Prawna Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel.: 22/ w.811 tel/fax: 22/ Opracowanie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2003

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą

Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Pomoc integracyjna dla uchodźców oraz osób posiadających ochronę uzupełniającą Zasady udzielania pomocy integracyjnej dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą reguluje rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180. Prawo o aktach stanu cywilnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1986 Nr 36 poz. 180 USTAWA z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264, z 2012 r. poz. 1529.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Kryzysy w rodzinie a prawo

Kryzysy w rodzinie a prawo Kryzysy w rodzinie a prawo Informator dla osób pomagających w trudnych sytuacjach życiowych KRYZYSY W RODZINIE A PRAWO INFORMATOR DLA OSÓB POMAGAJĄCYCH W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH INSTYTUT PSYCHOLOGII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urząd Miasta i Gminy Wieliczka Zespół ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ul. Pocztowa 1 32-020 Wieliczka tel. (12) 278-15-00 Redakcja i opracowanie: Dominika

Bardziej szczegółowo