SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA, NORM I ROZPORZĄDZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA, NORM I ROZPORZĄDZE"

Transkrypt

1 SUBSTANCJE I PREPARATY CHEMICZNE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA, NORM I ROZPORZĄDZE DZEŃ. Przygotowała: a: Marta Gołę łębiewska - Szczykowska

2 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne. Wybrane akty prawne i ich charakterystyka. Ogólne kryteria klasyfikacji substancji i preparatów w chemicznych. Symbole określaj lające zagrożenie. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia. Klasyfikacja substancji i preparatów w chemicznych na podstawie analizy skutków w specyficznych dla zdrowia człowieka: - Substancje rakotwórcze, rcze, - Substancje mutagenne, - Substancje działaj ające szkodliwie na rozrodczość ść. Klasyfikacja substancji i preparatów w chemicznych na podstawie analiz skutków w działania ania na środowisko. REACH. Znaki ostrzegawcze. Oznakowanie substancji niebezpiecznych.

3 Podstawy prawne Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z późn. p zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 189, poz. 1852). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego znego (Dz. U. nr 140, poz. 1171, zm. Dz. U. z 2005 r. nr 2, poz. 8). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów w niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie enie o niebezpieczeństwie (Dz. U. nr 140, poz. 117).

4 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczania kart charakterystyki niektórych preparatów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. nr 142 poz. 1194). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. nr 19, poz. 170). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz. U. nr 52, poz. 457). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów w i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów w chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, zm. Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2440).

5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003r. Nr 173, poz z późn. p zm.). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie karty charakterystyki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005r. Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem Załą łącznik do rozporządzenia (Dz. U. z 2005r. Nr 201, poz. 1674). Rozporządzenie WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole leń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów w (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające ce rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak równier wnież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z r). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69).

6 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 11, poz. 84 z późn. p zm.) wraz z aktami wykonawczymi 1. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów w chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów w na zdrowie człowieka lub na środowisko. 2. Ustawa nie dotyczy warunków w transportu substancji i preparatów w chemicznych, w tym równier wnież warunków transportu w tranzycie, jeżeli eli nie sąs w trakcie tranzytu przetwarzane lub przepakowywane.

7 3. Przepisów w ustawy nie stosuje się do: - substancji chemicznych stanowiących źródła a promieniotwórcze, rcze, w zakresie określonym w odrębnych przepisach, - substancji chemicznych i ich mieszanin w formie odpadów, - substancji i preparatów w chemicznych będących: b lekami lub środkami antykoncepcyjnymi, w rozumieniu przepisów o środkach farmaceutycznych, materiałach ach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym, środkami spożywczymi i używkami, u w rozumieniu przepisów w o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, paszą,, w rozumieniu przepisów w o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt, środkami ochrony roślin, w rozumieniu przepisów w o ochronie roślin uprawnych, kosmetykami, w rozumieniu przepisów w o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków w kosmetycznych, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w rozumieniu przepisów w o przeciwdziałaniu aniu narkomanii, amunicją w rozumieniu przepisów w o broni i amunicji,

8 - przywozu substancji i preparatów w chemicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłą łącznie do celów w osobistych. 4. Ustawa definiuje substancje i preparaty chemiczne jako: substancje chemiczne to pierwiastki chemiczne i ich związki zki w stanie, w jakim występuj pują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oprócz rozpuszczalników, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji, i wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego, preparaty chemiczne - to mieszaniny lub roztwory składaj adające się co najmniej z dwóch substancji,

9 5. Wyjaśnia, czym sąs substancje i preparaty niebezpieczne W rozumieniu ustawy substancjami niebezpiecznymi i preparatami niebezpiecznymi sąs substancje i preparaty zaklasyfikowane co najmniej do jednej z poniższych kategorii: 1) ) substancje i preparaty o właściwow ciwościach ciach wybuchowych, 2) substancje i preparaty o właściwow ciwościach ciach utleniających, 3) substancje i preparaty skrajnie łatwo palne, 4) substancje i preparaty wysoce łatwo palne, 5) substancje i preparaty łatwo palne, 6) substancje i preparaty bardzo toksyczne, 7) substancje i preparaty toksyczne, 8) substancje i preparaty szkodliwe, 9) substancje i preparaty żrące, 10) substancje i preparaty drażni niące, 11) substancje i preparaty uczulające, ce, 12) substancje i preparaty rakotwórcze, rcze, 13) substancje i preparaty mutagenne, 14) substancje i preparaty działaj ające szkodliwie na rozrodczość ść, 15) substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.

10 6.Ustawa powołuje też urząd d Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów w Chemicznych oraz nakłada ada obowiązek zgłaszania do Inspektora każdej nowej substancji w jej postaci własnej w lub jako składnika preparatu, zarówno wytwarzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i przywożonej onej na jej terytorium przez importera, przed wprowadzeniem danej substancji do obrotu. 7. Zadania Inspektora obejmują m.in. zbieranie danych umożliwiaj liwiających ocenę zagrożeń i ryzyka związanych zanych z wprowadzeniem do obrotu nowych substancji chemicznych, uzyskiwanie informacji o wprowadzonych do obrotu substancjach istniejących i preparatach niebezpiecznych oraz udostępnianie tych danych służbom s medycznym i ratowniczym.

11 8. Producenci, dystrybutorzy i importerzy wprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej preparaty nie wymienione w wykazie substancji niebezpiecznych (aktualny wykaz stanowi załą łącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. Dz. U. nr 280, poz. 2771) sąs zobowiązani zani do zebrania wiarygodnych informacji o stwarzanych przez nie zagrożeniach dla zdrowia człowieka i środowiska, wynikających z ich właściwow ciwości fizykochemicznych i biologicznych oraz udostępniania tych informacji odbiorcom, na zasadach określonych w ustawie. Jest to związane zane z obowiązkiem ciągłego uzupełniania takich informacji.

12 Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 189, poz. 1852). 1. Zmiany wprowadzone w tej ustawie precyzują określenie dobra praktyka laboratoryjna (DLP), przez którą rozumie się system zapewnienia jakości badań,, określaj lający zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących nie kliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka, a także środowiska, w szczególno lności badania substancji i preparatów w chemicznych wymagane ustawą i warunki w jakich te badania sąs planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki sąs zapisywane, przechowywane i podawane w sprawozdaniu.

13 2. Wprowadzono równier wnież zmianę dotyczącą klasyfikacji niebezpiecznych substancji i preparatów w chemicznych. Ustawa stanowi, że e klasyfikacji substancji nie zamieszczonych w wykazie dokonuje osoba wprowadzająca substancję lub preparat do obrotu, zgodnie z podanymi kryteriami. 3. Ustawa wprowadza równier wnież zmiany w ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach, w ustawie z dnia 6 września 2001 r. dotyczącej cej prawa farmaceutycznego oraz w ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140, poz. 1171, zm. Dz. U. z 2005 r. nr 2, poz. 8). W tych przepisach został podany wzór r karty charakterystyki oraz sposób b jej sporządzania i aktualizowania, zakres informacji o zagrożeniach związanych zanych ze stosowaniem substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego oraz informacje dotyczące ce ich bezpiecznego stosowania.

15 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stęż ężeń i natęż ężeń czynników w szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833). Rozporządzenie dotyczy ustalonych wartości najwyższych dopuszczalnych stęż ężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określonych w wykazie stanowiącym załą łącznik do wymienionego rozporządzenia. Wartości, o których mowa określaj lają najwyższe dopuszczalne stęż ężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stęż ężenie chwilowe (NDSCh( NDSCh) ) oraz najwyższe dopuszczalne stęż ężenie pułapowe, progowe (NDSP).

16 Najwyższe dopuszczalne stęż ężenie (NDS) stęż ężenie, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8 godzinnego czasu pracy przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych ych pokoleń, Najwyższe dopuszczalne stęż ężenie chwilowe (NDSCh( NDSCh) j. w., lecz, gdy utrzymują się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej, Najwyższe dopuszczalne stęż ężenie pułapowe, progowe (NDSP) stęż ężenie, które ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia nie może e być w środowisku pracy przekroczone w żadnym momencie.

17 R substancje o udowodnionym epidemiologicznie rakotwórczym rczym działaniu aniu na ludzi S substancje wchłaniaj aniające się przez skórę L.p. Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia Najwyższe dopuszczalne stęż ężenie (NDS) wyrażone w mg/m³ w zależno ności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej NDS NDSCh NDSP Uwagi 1. Aceton Benzen R, S 3. Chloroform Dieldrin 0,01 0,08 - S 5. Rtęć i jej związki: zki: a) organiczne b) nieorganiczne c) pary rtęci 0,01 0,05 0,025 0,03 0,15 0, S S S

18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów w chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666, zm. Dz. U. z 2004 r. nr 243, poz. 2440) Rozporządzenie określa: analizy skutków w działania ania na środowisko, ogólne kryteria klasyfikacji, klasyfikację na podstawie: właściwow ciwości fizykochemicznych, klasyfikację na podstawie toksyczności, ci,

19 analizy skutków w specyficznych dla zdrowia człowieka takich, jak: działanie anie rakotwórcze, rcze, działanie anie mutagenne i działanie anie szkodliwe na rozrodczość ść, klasyfikację preparatów w na podstawie zawartości niebezpiecznych składnik adników w w przypadku preparatów gazowych, stopów w metali, preparatów w zawierających polimery i elastomery, nadtlenki organiczne, podaje też zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia R oraz ich numery.

20 Ogólne kryteria klasyfikacji Celem klasyfikacji jest określenie wszystkich właściwow ciwości substancji i preparatów, które mogą stwarzać zagrożenia podczas normalnego ich stosowania lub użytkowania u - toksyczności, ci, właściwow ciwości fizykochemicznych i ekotoksyczności. ci. Analizie poddaje się wszystkie rodzaje zagrożeń. Substancje lub preparaty, po określeniu ich właściwow ciwości powodujących zagrożenie, zostają następnie oznakowane w celu wskazania tego zagrożenia (zagrożeń) ) dla ochrony zdrowia człowieka, zarówno użytkownika, u jak i innych osób b oraz dla środowiska.

21 Do kategorii substancji i preparatów w klasyfikuje się następuj pujące substancje i preparaty: ciała stałe, ciecze i materiały o konsystencji pasty lub żelu, które w wyniku reakcji egzotermicznej (również bez udziału tlenu z powietrza) gwałtownie wydzielają gazy, oraz takie materiały, które w określonych warunkach badania detonują, ulegają szybkiej deflagracji lub wybuchają podczas podgrzewania w częściowo zamkniętej przestrzeni, klasyfikuje się jako substancje i preparaty o właściwościach wybuchowych, substancje i preparaty, których reakcje wywołane kontaktem z innymi substancjami, w szczególności łatwo palnymi, są reakcjami wysoce egzotermicznymi, klasyfikuje się jako substancje i preparaty o właściwościach utleniających, substancje i preparaty w stanie ciekłym o wyjątkowo niskiej temperaturze zapłonu i wyjątkowo niskiej temperaturze wrzenia oraz substancje i preparaty w stanie gazowym, które w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury palą się w kontakcie z powietrzem, klasyfikuje się jako substancje i preparaty skrajnie łatwo palne,

22 jako substancje i preparaty wysoce łatwopalne klasyfikuje się: - substancje i preparaty, które w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury, w kontakcie z powietrzem mogą nagrzewać się i w konsekwencji tego zapalić się bez dostarczenia energii, - substancje i preparaty w stanie stałym, które w wyniku krótkotrwa tkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu mogą zapalić się i proces palenia się lub tlenia trwa nadal po usunięciu źródła a zapłonu, - substancje i preparaty w stanie ciekłym o bardzo niskiej temperaturze zapłonu, - substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem wydzielają skrajnie łatwo palne gazy w niebezpiecznych ilościach,

23 substancje i preparaty, które w przypadku spożycia, wchłoni onięcia drogą oddechową lub przez skórę ich bardzo małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe e niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka, klasyfikuje się jako substancje i preparaty bardzo toksyczne, substancje i preparaty, które w przypadku spożycia, wchłoni onięcia drogą oddechową lub przez skórę ich małych ilości mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe e niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka, klasyfikuje się jako substancje i preparaty toksyczne, substancje i preparaty w stanie ciekłym o niskiej temperaturze zapłonu klasyfikuje się jako substancje i preparaty łatwo palne

24 substancje i preparaty, które w przypadku spożycia, wchłoni onięcia drogą oddechową lub przez skórę mogą spowodować zgon albo ostre lub przewlekłe niekorzystne skutki dla zdrowia człowieka, klasyfikuje się jako substancje i preparaty szkodliwe, substancje i preparaty, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą powodować ich zniszczenie, klasyfikuje się jako substancje i preparaty żrące, substancje i preparaty niewykazujące działania ania żrącego, które w przypadku krótkotrwa tkotrwałego, długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą powodować ich stany zapalne, klasyfikuje się jako substancje i preparaty drażni niące,

25 substancje i preparaty, które w przypadku wchłoni onięcia do organizmu drogą oddechową lub przez skórę mogą wywoływa ywać stan nadwrażliwo liwości, a kolejne narażenie na substancję spowoduje niekorzystne dla zdrowia człowieka charakterystyczne skutki, klasyfikuje się jako substancje i preparaty uczulające, ce, substancje i preparaty, które w przypadku spożywania, wchłaniania drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną raka lub wzrostu często stości jego występowania, klasyfikuje się jako substancje i preparaty rakotwórcze, rcze,

26 substancje i preparaty, które w przypadku spożywania, wchłaniania drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną dziedzicznych wad genetycznych lub wzrostu często stości ich występowania, klasyfikuje się jako substancje i preparaty mutagenne, substancje i preparaty, które w przypadku spożywania, wchłaniania drogą oddechową lub przez skórę mogą być przyczyną szkodliwych skutków w u potomstwa, innych niż wady genetyczne, lub wzrostu często stości występowania takich skutków oraz zaburzeń funkcji lub możliwo liwości rozrodczych u człowieka, klasyfikuje się jako substancje i preparaty działaj ające szkodliwie na rozrodczość ść, substancje i preparaty, które po przedostaniu się do środowiska stwarzają lub mogą stwarzać natychmiastowe lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub większej liczby składnik adników środowiska, klasyfikuje się jako substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska.

27 Substancjom i preparatom należą żącym do określonych kategorii niebezpieczeństwa przypisuje się symbole określaj lające zagrożenie, podane w tabeli: Zagrożenie Substancje i preparaty wybuchowe Substancje i preparaty utleniające Substancje i preparaty skrajnie łatwo palne Substancje i preparaty wysoce łatwo palne Substancje i preparaty bardzo toksyczne Substancje i preparaty toksyczne Substancje i preparaty szkodliwe Substancje i preparaty żrące Substancje i preparaty drażni niące Substancje i preparaty niebezpieczne dla środowiska Symbol zagrożenia E O F+ F T+ T Xn C Xi N*)

28 *) Substancjom i preparatom niebezpiecznym dla środowiska z przypisanymi wyłącznie zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia R52, R53 lub w niektórych przypadkach R59 nie przypisuje się symbolu określającego zagrożenie N. Substancjom i preparatom o działaniu uczulającym przypisuje się symbole Xn lub Xi. Substancjom i preparatom rakotwórczym, mutagennym i działającym szkodliwie na rozrodczość przypisuje się symbole T lub Xn. Zagrożenia te oraz zagrożenia wynikające z innych niebezpiecznych właściwości substancji lub preparatu są wyrażone również bardziej szczegółowo za pomocą zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia.

29 Rozporządzenie określa równier wnież podstawy klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych oraz stosowane kryteria ich klasyfikacji. W celu klasyfikacji preparatów w bierze się pod uwagę występuj pujące w preparacie (jako składniki i jako zanieczyszczenia) substancje chemiczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Stęż ężenia substancji niebezpiecznych w preparacie wymagające uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji preparatu przedstawia tabela:

30 Kategoria niebezpieczeństwa substancji Substancje bardzo toksyczne Substancje toksyczne Substancje rakotwórcze rcze kategorii 1 lub 2 Substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 Substancje działaj ające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 lub 2 Substancje szkodliwe Substancje żrące Substancje drażni niące Substancje uczulające ce Stęż ężenie substancji, które uwzględnia się w celu klasyfikacji preparatu preparaty w postaci gazu % objęto tościowy 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,2 0,02 0,2 0,2 inne preparaty % wagowy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,

31 Kategoria niebezpieczeństwa substancji Substancje rakotwórcze rcze kategorii 3 Stęż ężenie substancji, które uwzględnia się w celu klasyfikacji preparatu preparaty w postaci gazu % objęto tościowy 0,2 inne preparaty % wagowy 1 Substancje mutagenne kategorii 3 Substancje działaj ające szkodliwie na rozrodczość kategorii 3 Substancje niebezpieczne dla środowiska z przypisanym symbolem N Substancje niebezpieczne dla warstwy ozonowej 0,2 0,2-0, ,1 0,1 Substancje niebezpieczne dla środowiska bez przypisanego symbolu N - 1

32 Substancje i preparaty klasyfikuje się jako wybuchowe, utleniające lub skrajnie łatwo palne, wysoce łatwo palne i łatwo palne, jeżeli eli wyniki przeprowadzonych badań wskazują na takie właściwow ciwości. ci. Jeżeli eli istnieją wystarczające ce informacje, wykazujące w praktyce, że właściwości fizykochemiczne substancji lub preparatów (oprócz nadtlenków w organicznych) sąs odmienne od wykazanych przy zastosowaniu odpowiednich metod badań,, substancje i preparaty klasyfikuje się w sposób wskazujący rzeczywiste zagrożenie dla użytkowniku ytkowników tych substancji lub tych preparatów w lub dla innych osób, jeżeli eli w ogóle stwarzają dla nich jakiekolwiek zagrożenie.

33 Substancje i preparaty wybuchowe Substancje i preparaty klasyfikuje się jako wybuchowe na podstawie wyników w badań wykonanych metodami zawartymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy i przypisuje się im symbol "E",. Obowiązuje jeden zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia, przypisany zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu (substancje i preparaty wybuchowe z wyłą łączeniem substancji i preparatów wybuchowych, którym przypisuje się zwrot R3), R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu (substancje i preparaty szczególnie wrażliwe na ww. działanie, anie, np.. sole kwasu pikrynowego, PETN Pentryt - tetraazotan(v) tetrahydroksymetylometanu).

34

35 Substancje i preparaty o właściwow ciwościach ciach utleniających Substancje i preparaty klasyfikuje się jako mające właściwow ciwości utleniające na podstawie wyników w badań wykonanych metodami zawartymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy i przypisuje się im symbol "O". Obowiązuje jeden zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia, wyznaczony na podstawie wyników w badań,, przypisany zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R7 - Może e spowodować pożar (nadtlenki organiczne, które posiadają właściwości zapalne, nawet gdy nie pozostają w kontakcie z innymi materiałami ami palnymi), R8 - Kontakt z materiałami ami zapalnymi może e spowodować pożar (inne utleniające substancje i preparaty, w tym nadtlenki nieorganiczne, które mogą spowodować pożar lub zwiększy kszyć ryzyko pożaru w kontakcie z materiałem em zapalnym), R9 - Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem em zapalnym (inne substancje i preparaty, w tym nadtlenki nieorganiczne, które k stają się wybuchowe po zmieszaniu z materiałami ami zapalnymi, np.. niektóre chlorany).

36 Substancje i preparaty skrajnie łatwo palne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako skrajnie łatwopalne na podstawie wyników w badań wykonanych metodami zawartymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy i przypisuje się im symbol "F+". Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia ustala się zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R12 - Produkt skrajnie łatwo palny. - Substancje i preparaty ciekłe e o temperaturze zapłonu poniżej 0 C C oraz temperaturze wrzenia (lub w przypadku zakresu temperatur wrzenia, temperaturze początku wrzenia) niższej lub równej 35 C. - Substancje i preparaty w postaci gazu, palne w kontakcie z powietrzem przy ciśnieniu atmosferycznym i w temperaturze otoczenia.

37 Substancje i preparaty wysoce łatwo palne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako wysoce łatwo palne na podstawie wyników w badań podanych w metodach zawartych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy i przypisuje się im symbol "F". Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia ustala się zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R11 - Produkt wysoce łatwo palny: - Substancje i preparaty w stanie stałym, które mogą łatwo zapalić się w wyniku krótkotrwa tkotrwałego kontaktu ze źródłem zapłonu i które mogą spalić się lub wypalić po usunięciu tego źródła. - Substancje i preparaty ciekłe e o temperaturze zapłonu poniżej 21 C, które nie sąs skrajnie łatwo palne. R15 - W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwo palne gazy: - Substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem uwalniają skrajnie łatwo palne gazy, w ilościach niebezpiecznych, z szybkości cią wynoszącą co najmniej 1 dm3/kg/godzinę.

38 R17 Samorzutnie zapala się w powietrzu - substancje i preparaty, które mogą rozgrzać się i w rezultacie zapalić w kontakcie z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez jakiegokolwiek dostarczania energii. R10 - Produkt łatwo palny - substancje i preparaty w stanie ciekłym, o temperaturze zapłonu od 21 C C do 55 C.

39 Ze względu na inne właściwow ciwości fizykochemiczne przypisuje się dodatkowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym (w przypadku substancji i preparatów w o właściwow ciwościach ciach wybuchowych, wprowadzonych do sprzedaży y w postaci roztworu lub w postaci mokrej, np.. nitroceluloza z zawartości cią azotu większ kszą niż 12,6 %) R4 - Tworzy łatwo wybuchające ce związki zki metaliczne (w przypadku substancji i preparatów, które mogą tworzyć łatwo wybuchające ce związki zki metaliczne, np.. kwas pikrynowy, 2,4,6-trinitrorezorcynol (kwas styfninowy) R5 - Ogrzanie grozi wybuchem (w przypadku termicznie nietrwałych substancji i preparatów, niezaklasyfikowanych jako wybuchowe, np.. kwas chlorowy (VII) w stęż ężeniu powyżej 50 %

40 R6 - Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza (w przypadku substancji i preparatów, które sąs nietrwałe w temperaturze otoczenia, np.. acetylen) R7 - Może e spowodować pożar (w przypadku substancji i preparatów reaktywnych chemicznie, np.. fluor, ditionian (III) sodu (podsiarczyn sodu) R14 - Reaguje gwałtownie z wodą (w przypadku substancji i preparatów, które reagują gwałtownie z wodą, np.. chlorek acetylu, metale alkaliczne, tetrachlorek tytanu) R16 - Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi (w przypadku substancji i preparatów, które reagują wybuchowo z czynnikiem utleniającym, np.. fosfor czerwony) R18 - Podczas stosowania mogą powstawać zapalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem (w przypadku preparatów niezaklasyfikowanych jako łatwo palne, które zawierają lotne składniki, łatwo palne w powietrzu)

41 R30 - Podczas stosowania może e stać się wysoce łatwo palny (w przypadku preparatów w niezaklasyfikowanych jako łatwo palne, które mogą stać się łatwo palne z powodu ubytku lotnych składnik adników w nieposiadających właściwow ciwości łatwo palnych) R44 - Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku (w przypadku substancji i preparatów w niezaklasyfikowanych jako wybuchowe, które mogą okazać się wybuchowe, jeżeli eli ogrzewane będąb w zamkniętych pojemnikach. Na przykład pewne substancje, które mogą rozkłada adać się wybuchowo po podgrzaniu w zamkniętym stalowym bębnie, b bnie, ale nie wykazują tego efektu, jeżeli eli zostaną ogrzane w pojemnikach o mniejszej wytrzymałości)

42 Substancje toksyczne - kryteria klasyfikacji, dobór symboli, dobór r zwrotów w wskazujących rodzaj zagrożenia Substancje i preparaty bardzo toksyczne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako bardzo toksyczne i przypisuje się im symbol "T+" oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R28 Działa a bardzo toksycznie po połkni knięciu R27 Działa a bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą R26 Działa a bardzo toksycznie przez drogi oddechowe R39 Zagraża a powstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

43 Substancje i preparaty toksyczne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako toksyczne i przypisuje się im symbol "T" oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R25 Działa a toksycznie po połkni knięciu R24 Działa a toksycznie w kontakcie ze skórą R23 Działa a toksycznie przez drogi oddechowe R39 Zagraża a powstaniem bardzo poważnych, nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia R48 Stwarza poważne zagrożenie zdrowia człowieka w następstwie długotrwałego narażenia

44 Substancje i preparaty szkodliwe Substancje i preparaty klasyfikuje się jako szkodliwe i przypisuje się im symbol "Xn" Xn" " oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R22 Działa a szkodliwie po połkni knięciu R21 Działa a szkodliwie w kontakcie ze skórą R20 Działa a szkodliwie przez drogi oddechowe R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia R48 Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia ("poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka" obejmuje zmiany o charakterze wyraźnych zaburzeń czynnościowych ciowych lub morfologicznych albo zgon), R65 Działa a szkodliwie; może e powodować uszkodzenie płuc p w przypadku połkni knięcia

45 Substancje i preparaty żrące Substancje i preparaty klasyfikuje się jako żrące i przypisuje się im symbol "C" zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R35 Powoduje poważne oparzenia R34 Powoduje oparzenia

46 Substancje i preparaty drażni niące Substancje i preparaty niewykazujące właściwow ciwości żrących klasyfikuje się jako drażni niące i przypisuje się im symbol "Xi" oraz odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, jeżeli eli spełniaj niają kryteria podane poniżej: R38 Działa a drażni niąco na skórę R36 Działa a drażni niąco na oczy R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R37 Działa a drażni niąco na drogi oddechowe

47 Substancje i preparaty uczulające ce Substancje i preparaty klasyfikuje się jako uczulające ce i przypisuje się im symbol "Xn" Xn" " oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R42 Może e powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową R43 Może e powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

48 Inne właściwow ciwości toksyczne R29 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy R31 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy R32 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy R33 Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie R64 Może e oddziaływa ywać szkodliwie na dzieci karmione piersią R66 Powtarzające się narażenie może e powodować wysuszanie lub pękanie skóry R67 Pary mogą wywoływa ywać uczucie senności i zawroty głowyg

49 KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE ANALIZY SKUTKÓW SPECYFICZNYCH DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA Substancje rakotwórcze rcze Kategoria 1 Substancje o udowodnionym działaniu aniu rakotwórczym rczym na człowieka. Kategoria 2 Substancje, które rozpatruje się jako rakotwórcze rcze dla człowieka. Kategoria 3 Substancje o możliwym działaniu aniu rakotwórczym rczym na człowieka.

50 Substancjom należą żącym do kategorii 1 lub 2 przypisuje się symbol "T" i zwrot: R45 Może e powodować raka R49 Może e powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową Substancjom należą żącym do kategorii 3 przypisuje się symbol "Xn" Xn" " i zwrot: R40 Ograniczone dowody działania ania rakotwórczego rczego

51 Substancje mutagenne Kategoria 1 Substancje o udowodnionym działaniu aniu mutagennym na człowieka. Kategoria 2 Substancje, które rozpatruje się jako mutagenne dla człowieka. Kategoria 3 Substancje o możliwym działaniu aniu mutagennym na człowieka.

52 Substancjom należą żącym do kategorii 1 przypisuje się symbol "T" i następuj pujący zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: R46 Może e powodować dziedziczne wady genetyczne. Substancjom należą żącym do kategorii 2 przypisuje się symbol "T" i następuj pujący zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: R46 Może e powodować dziedziczne wady genetyczne. Substancjom należą żącym do kategorii 3 przypisuje się symbol "Xn" Xn" " i następuj pujący zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: R68 Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

53 Substancje działaj ające szkodliwie na rozrodczość Kategoria 1 Substancje o udowodnionym szkodliwym działaniu aniu na funkcje rozrodcze u człowieka. Kategoria 2 Substancje, które rozpatruje się jako działaj ające szkodliwie na funkcje rozrodcze u człowieka. Kategoria 3 Substancje o możliwym szkodliwym działaniu aniu na funkcje rozrodcze u człowieka.

54 Substancjom należą żącym do kategorii 1 przypisuje się symbol "T" i następuj pujące zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R60 Może e upośledza ledzać płodność R61 Może e działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Substancjom należą żącym do kategorii 2 przypisuje się symbol "T" i następuj pujące zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R60 Może e upośledza ledzać płodność R61 Może e działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Substancjom należą żącym do kategorii 3 przypisuje się symbol "Xn" Xn" i następuj pujące zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R62 Możliwe ryzyko upośledzenia płodnop odności R63 Możliwe ryzyko szkodliwego działania ania na dziecko w łonie matki

55 KLASYFIKACJA NA PODSTAWIE ANALIZY SKUTKÓW W DZIAŁANIA ANIA NA ŚRODOWISKO Środowisko wodne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako niebezpieczne dla środowiska i przypisuje się im symbol "N" oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zgodnie z następuj pującymi kryteriami: R50 Działa a bardzo toksycznie na organizmy wodne R51 Działa a toksycznie na organizmy wodne R52 Działa a szkodliwie na organizmy wodne R53 Może e powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

56 Biosystemy inne niż środowisko wodne Substancje i preparaty klasyfikuje się jako niebezpieczne dla środowiska i przypisuje się im symbol "N" oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z kryteriami podanymi niżej: R54 Działa a toksycznie na rośliny R55 Działa a toksycznie na zwierzęta R56 Działa a toksycznie na organizmy glebowe R57 Działa a toksycznie na pszczoły R58 Może e powodować długo utrzymując c się niekorzystne zmiany w środowisku R59 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej

57 REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące ce bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę,, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów. Rozporządzenie REACH, obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby wprowadzania do prawa polskiego. Weszło o w życie w dniu 1 czerwca 2007r. i zastępuje lub zmienia kilkadziesiąt dotychczas obowiązuj zujących wspólnotowych aktów w prawnych, zarówno rozporządze dzeń,, jak i dyrektyw wprowadzonych do prawa polskiego ustawą z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych. REACH obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Lichtensteinu. Nadzorem nad wdrażaniem aniem rozporządzenia zajmuje się Europejska Agencja Chemikaliów w (ECHA) w Helsinkach.

58 REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności ci i innowacyjności. ci. REACH nie ma zastosowania do: substancji radioaktywnych substancji pod nadzorem celnym półproduktów w niewyodrębionych przewozu substancji

59 PODSUMOWANIE Art Kodeks Pracy Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów w chemicznych nie oznakowanych w sposób b widoczny, umożliwiaj liwiający ich identyfikację.

60 Wzory znaków ostrzegawczych, symbole i napisy określające znaczenie znaku ostrzegawczego T+ Substancje/preparaty bardzo toksyczne T Substancje/preparaty toksyczne Xn Xi Substancje/preparaty szkodliwe Substancje/preparaty drażniące C Substancje/preparaty żrące

61 F+ Substancje/preparaty skrajnie łatwopalne F Substancje/preparaty wysoce łatwopalne O Substancje/preparaty utleniające E Substancje/preparaty wybuchowe N Substancje/preparaty niebezpieczne dla środowiska

62 Art Kodeks Pracy Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów w oraz kart charakterystyki, a także e opakowań zabezpieczających cych przed ich szkodliwym działaniem, aniem, pożarem lub wybuchem.

63 Oznakowanie opakowania substancji niebezpiecznej Nazwa substancji Nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu Znak lub znaki ostrzegawcze i napisy określaj lające ich znaczenie Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeń tzw. zwroty R Zwroty określaj lające warunki bezpiecznego stosowania tzw. zwroty S Numer WE Oznakowanie WE

64 Każdy znak ostrzegawczy powinien pokrywać 1/10 pola powierzchni oznakowania opakowania, ale nie mniej niż 1 cm 2 Piktogramy powinny być koloru czarnego na żółto-pomarańczowym tle Etykieta trwale przymocowana na powierzchni opakowania Kolor i wygląd d oznakowania opakowania tak dobrane, aby znak ostrzegawczy i jego tło t o wyraźnie się od siebie odróżnia niały Oznakowanie powinno być sporządzone w języku j polskim

65

66 Art Kodeks Pracy Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania środków zapewniających pracownikom ochronę ich zdrowia i życia.

67 29.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 02r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) Substancje i preparaty chemiczne umieszcza się w odpowiednich pojemnikach opatrzonych napisami zawierającymi nazwę substancji i preparatu oraz informującymi o ich niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia

68 29.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) Substancje i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów w o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje się w zamkniętych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu.

69 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69) W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin określaj lający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

70 Dziękuj kuję za uwagę

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami

Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami Zwrot Znaczenie R1 Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń

Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń DATA: 20.03.2009 Wymagane przez prawo oznaczenia zagrożeń W niektórych przypadkach prawo wymaga od producentów podawania na etykietach informacji o zagrożeniach (umieszczania na produktach symboli zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania. chemicznych w szkołach. Substancje i preparaty chemiczne. Substancje i preparaty chemiczne

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania. chemicznych w szkołach. Substancje i preparaty chemiczne. Substancje i preparaty chemiczne Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i uŝytkowania u odczynników chemicznych w szkołach Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U( Dz.U..

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLI, 2008, 4, str. 999 1006 Henryk Gertig BEZPIECZEŃSTWO SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Kierownik: prof. dr

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases)

Załącznik 2. Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) . Międzynarodowe kody zagrożeń i zaleceń bezpieczeństwa (Risk and Safety Phrases) Poniższe kody umieszczane są na opakowaniach odczynników chemicznych oraz w katalogach firmowych producentów odczynników

Bardziej szczegółowo

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych SYGOS IX Ustroń, 29.11-01.12.2012 r. Dorota Dominiak dorota.dominiak@chemikalia.gov.pl Ustawa Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia

Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Przeklasyfikowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia Mariusz Godala Biuro ds. Substancji Chemicznych Klasyfikacja mieszaniny przeklasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I SPOSÓB KLASYFIKACJI SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH

KRYTERIA I SPOSÓB KLASYFIKACJI SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz....) KRYTERIA I SPOSÓB KLASYFIKACJI SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH SPIS TREŚCI Część 1. OGÓLNE KRYTERIA KLASYFIKACJI Część 2. KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D033542/02 - ZAŁĄCZNIK. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 lipca 2014 r. (OR. en) 11888/14 ADD 1 ENV 672 ENT 161 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 11 lipca 2014 r. Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 1018 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz.U.2003.171.1666 2009.03.18 zm. Dz.U.2009.43.353 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 1 R121018 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin 1 (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 208) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 8 Wykaz substancji: 1. Azotan chromu(iii) 2. Chlorek chromu(iii) 3. Chlorek żelaza(iii) 4. EDTA 5. Etylenodiamina 6. 1,10-fenantrolina 7. Kwas

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych

Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Wprowadzenie do obrotu substancji i mieszanin chemicznych Do obowiązków osoby wprowadzającej substancję chemiczną lub mieszaninę do obrotu należy: 1. Zaklasyfikowanie substancji lub mieszaniny zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych

Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Ryszard Kowal Wymagania stawiane użytkownikom substancji chemicznych Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław 2004 Ryszard Kowal Wymagania

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Seminarium SYGOS VIII System gospodarowania substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w szkołach wyższych i jednostkach badawczych regulacje prawne GHS i CLP Ustroń, 13-15. 01.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 11 listopada 2008 r. (OR. en) 2007/0121 (COD) PE-CONS 3671/08 ADD 6 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1203 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych

Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Jak zmienią się etykiety substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych. Wymagania dotyczące opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych Mariusz Godala Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO. INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH CENTRUM CHEMICZNEGO KSZTAŁECNIA PRAKTYCZNEGO INSTYTUT CHEMII UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH OZNAKOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REGULAMIN PRZEPISY BHP Oznakowania substancji niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Opracował: mgr Jarosław Kot Nowe zasady postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Szkolenie dla nauczycieli chemii. 1. Podstawowe przepisy dotyczące gospodarki substancjami chemicznymi.

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Szkoły Ponadgimnazjalne Moduł III Foliogram 41. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIA Substancje chemiczne ze względu na zagrożenia dla zdrowia i/lub środowiska dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski

Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP. dr Michał Andrijewski Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w Ŝycie rozporządzenia CLP dr Michał Andrijewski Powody, dla których naleŝy dokonać zmian w przepisach krajowych Rozporządzenie CLP wprowadza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I UŻYWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW CHEMICZNYCH

INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I UŻYWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW CHEMICZNYCH ZATWIERDZONO Na mocy zarządzenia nr TV1(1.2-1)-186 Dyrektora ds. Jakości, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa Pracy Spółki Akcyjnej z dn. 22 września 2010 r. INSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA I UŻYWANIA NIEBEZPIECZNYCH

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści.

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści. Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, 2011 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1 Regulacje Wspólnoty Europejskiej i przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala

Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z zasadami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) Mariusz Godala Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku gdy substancja lub

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 19.12.2014 L 365/89 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII

Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka SYGOS VII Substancje i preparaty niebezpieczne nowe regulacje prawne Karta oceny ryzyka Danuta Gillner Politechnika Śląska SYGOS VII Ustroń, 07-09.05.2009 Plan prezentacji System GHS nowe zasady klasyfikacji i oznakowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja czerwiec

Aktualizacja czerwiec Aktualizacja czerwiec Title of the presentation 2015 Date # Dotyczy wszystkich kart charakterystyki dla substancji i mieszanin Przyrostowy system numeracji. Aktualizacja/wersje Title of the presentation

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK

BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE LESZEK ŁUKASIK ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO Bezpieczeństwo chemiczne jest to całokształt środków prawnych, organizacyjnych i technicznych dla kontroli i profilaktyki zagroŝeń

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z rozporządzeniem 1272/2008/WE (CLP) zagrożenia dla zdrowia Dr inż. Dorota Dominiak Sosnowiec, 17 listopada 2010 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP

Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Oznakowanie mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Oznakowanie chemikaliów Art. 4 ust. 4 rozporządzenia CLP: w przypadku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska. Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska. Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin - zagroŝenie dla środowiska Dr Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Substancje i mieszaniny stwarzające zagroŝenie dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych

CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych CLP/GHS Klasyfikacja zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych W przypadku zagrożeń wynikających z właściwości fizycznych ogólny zakres klasyfikacji w ramach CLP (rozporządzenie nr 1272/2008) jest

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r)

AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) AKTUALIZACJA SPISU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH w SP ZOZ W SIEDLCACH - środki do mycia i dezynfekcji (przetarg listopad 2015r) Zatwierdził: Opracowała: Specjalista ds. BHP Bogumiła Filipiuk Siedlce,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji:

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11. Wykaz substancji: INFORMACJE O ZAGROŻENIACH SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI ĆWICZENIE 11 Wykaz substancji: 1. Amoniak 2. Azotan ceru(iii) 3. Azotan(V) srebra 4. Chlorek lantanu(iii) 5. EDTA 6. Fosforan(V) sodu 7. Jod 8. Kwas siarkowy(vi)

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości

Kontrolę przeprowadzono w 9 jednostkach, w tym w 5 hurtowniach oraz 4. Ogółem kontrolą objęto 50 partii ( szt.) wyrobów o wartości Informacja za I kwartał 2011 r. z kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych, mieszanin chemicznych i produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie?

Jakie jest jego znaczenie? Przykładowe zwroty określające środki ostrożności Jakie jest jego znaczenie? Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. Chronić przed światłem słonecznym Nosić rękawice izolujące od zimna/maski

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW inż. Andrzej Pieńkowski 1 Ograniczenia w produkcji, obrocie czy stosowaniu występują przede wszystkim na podstawie: - zał. XVII Reach - zał. XIV Reach -

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE EXPAND MALBORK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE EXPAND MALBORK KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data sporządzenia: 21.06.2011r. SMAR TEFLONOWY (TEFLEX) Nazwa i adres firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjne EXPAND ul. Chodkiewicza 5, 82-200 Malbork Numer

Bardziej szczegółowo

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem

Gdzie na przykład możemy się z nim zetknąć Pojemniki z gazem Piktogramy CLP Piktogram określający rodzaj zagrożenia jest to zamieszczony na etykiecie układ graficzny zawierający symbol ostrzegawczy oraz określone kolory, których celem jest przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RIGIDUR Klej do płyt podłogowych RIGIDUR Strona / stron 1/5 Producent / Dystrybutor: Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. Szarbków 73, 28-400 Pińczów Tel. (22) 457 14 44, 457 14 35, fax: (22) 457 14 33 e-mail: Rigips.Polska@bpb.com.pl Telefon

Bardziej szczegółowo

W załącznikach II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

W załącznikach II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. L 19/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.1.2006 DYREKTYWA KOMISJI 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1), 2)

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1), 2) Dziennik Ustaw Nr 63 3990 Poz. 322 322 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

HC 56 Data sporządzenia: strona 1 / 8

HC 56 Data sporządzenia: strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Wysoko skoncentrowany neutralny środek czyszczący do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. 1), 2) o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 r. Nr 63, poz. 322, z 2012 r. poz. 908, z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2)

USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 25 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. 2011 Nr 63, poz. 322. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 1),2) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO SOLFA Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

ALCO G. Nazwa substancji Zawartość Numer CAS. >30% F; R11 R67 Xi; R36 - Substancje chroniące skórę* - -

ALCO G. Nazwa substancji Zawartość Numer CAS. >30% F; R11 R67 Xi; R36 - Substancje chroniące skórę* - - 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i dystrybutora Identyfikacja substancji Ciecz Nazwa handlowa Przeznaczenie Producent Producent CID LINES NV/SA Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie

Bardziej szczegółowo

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110

Produkt likwidujący nieprzyjemne zapachy NANER NAS010, NAS110 1.1 Identyfikator produktu: Strona 1/9 Dodatkowe postanowienia: Strona 2/9 SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1 Parametry dotyczące kontroli: Wartości graniczne narażenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE. z dnia 2 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 450 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013

ZAGROŻENIA TOKSYCZNE. dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013 ZAGROŻENIA TOKSYCZNE dr inż. Leszek Łukasik grudzień 2013 BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE (1) Metodyka działań dotycząca zasad bezpiecznego postępowania z chemikaliami obejmuje: wskazanie chemikaliów, które ze

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r.

Data wydania: 22 kwietnia 2008r. Data aktualizacji: 06 października 2011r. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta 1.1. Nazwa mieszaniny 1.2. Zastosowanie mieszaniny: Proszek o odczynie alkalicznym do prania ręcznego, w pralkach mechanicznych, mycia i czyszczenia.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik

prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik XI Konferencja BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE W PRZEMYŚLE 18-19 września 2012r. prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy ZAŁĄCZNIK I Substancje niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek KARTA CHARAKTERYSTYKI Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Informowanie w łańcuchu dostawy tytuł IV Informacja na temat zagrożeń, ryzyka, kontroli ryzyka przekazywana jest w dół i w górę łańcucha dostawy Informacja

Bardziej szczegółowo