STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA SZCZECIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA SZCZECIN

2 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3 ROZDZIAŁ I: NAZWA SZKOŁY... 3 ROZDZIAŁ II: INNE INFORMACJE O SZKOLE... 4 ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA SZKOŁY... 4 ROZDZIAŁ IV: ORGANY SZKOŁY ROZDZIAŁ V: DYREKTOR SZKOŁY ROZDZIAŁ VI: RADA PEDAGOGICZNA ROZDZIAŁ VII: RADA RODZICÓW ROZDZIAŁ VIII: SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROZDZIAŁ IX: ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ X: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ROZDZIAŁ XI: UCZNIOWIE SZKOŁY ROZDZIAŁ XII: ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I KONFLIKTÓW ROZDZIAŁ XIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK NR 1/ZSO 5 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ...30 ZAŁĄCZNIK NR 2/ZSO 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW...34 ZAŁĄCZNIK NR 3/ZSO 5 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO...38 ZAŁĄCZNIK NR 4/ZSO ZAŁĄCZNIK NR 5/ZSO CZĘŚĆ II...43 STATUT GIMNAZJUM NR 17 W SZCZECINIE...44 ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA GIMNAZJUM ROZDZIAŁ III: ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA GIMNAZJUM ROZDZIAŁ V: REALIZACJA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH ROZDZIAŁ VI: PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK NR 1/GM17 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR ROZDZIAŁ I: ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ROZDZIAŁ II: ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ III: ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV: ZASADY PRZYZNAWANIA UCZNIOM NAGRÓD ROZDZIAŁ V: ZASADY KARANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ VI: ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH ROZDZIAŁ VII: ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH ROZDZIAŁ VIII: PROJEKT EDUKACYJNY ZAŁĄCZNIK NR 2/ GM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR I. PODSTAWA PRAWNA II. ZASADY OGÓLNE III. ZADANIA NAUCZYCIELI IV. DOKUMENTOWANIE PROJEKTÓW ROZDZIAŁ IX: ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM CZĘŚĆ III...97 STATUT XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE...98 ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA LICEUM ROZDZIAŁ III: ORGANY LICEUM ROZDZIAŁ IV: ORGANIZACJA LICEUM ROZDZIAŁ V: UCZNIOWIE LICEUM ROZDZIAŁ VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZAŁĄCZNIK NR 1/XXIII LO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCM ROZDZIAŁ I. CELE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ROZDZIAŁ II. OGÓLNE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ROZDZIAŁ III. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I EGZAMINÓW SPRAWDZAJĄCYCH ROZDZIAŁ IV. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ROZDZIAŁ V. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO ROZDZIAŁ VI. ZASADY UZYSKIWANIA PROMOCJI DO KLASY PROGRAMOWO WYŻSZEJ ORAZ ZASADY UKOŃCZENIA SZKOŁY ROZDZIAŁ VII. SOPSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ROZDZIAŁ VIII. REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZASADY KARANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IX: REGULAMIN SKREŚLANIA Z LISTY UCZNIÓW ROZDZIAŁ X. EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

3 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie CZĘŚĆ I STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE ROZDZIAŁ I: NAZWA SZKOŁY. 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów wchodzą: 1) Gimnazjum Nr 17 w Szczecinie, 2) XXIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. 3. Siedziba szkoły mieści się w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej Ustalona nazwa jest używana w jej pełnym brzmieniu na pieczęciach prostokątnych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów Ul. Budziszyńska 2, tel SZCZECIN Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów GIMNAZJUM Nr 17 Ul. Budziszyńska 2, tel SZCZECIN Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów XXIII Liceum Ogólnokształcące ul. Budziszyńska 2, tel SZCZECIN 3. Pieczęcie okrągłe z godłem państwowym w środku i treścią w otoku: GIMNAZJUM NR 17 W SZCZECINIE XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE 3

4 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie ROZDZIAŁ II: INNE INFORMACJE O SZKOLE Organem prowadzącym szkołę od 1 stycznia 1996 jest Rada Miasta Szczecin. 2. Organem sprawującym Nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 3. Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata. 4. Cykl kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym trwa 3 lata. 5. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 2) biblioteki (czytelni i wypożyczalni), 3) stołówki, 4) zespołu obiektów sportowych (sala gimnastyczna, boisko sportowe), 5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, 6) szatni. ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA SZKOŁY Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności: 1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły, 2) umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, prowadzi orientację zawodową, 3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 4) sprawuje opiekę nad uczniem odpowiednio do potrzeb oraz możliwości szkoły Określone zadania w ustawie i przepisach wykonawczych realizowane są poprzez: 1) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 2) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 3) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, 4) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów. 4

5 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 6 1. Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem wieku uczniów, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny. 2. W klasach nadzór podczas zajęć lekcyjnych sprawuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast w czasie przerw - nauczyciel dyżurny. 3. W czasie zajęć obowiązkowych pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę nadzór nad uczniami pełni nauczyciel. 4. Dyżury nauczycielskie w trakcie przerw międzylekcyjnych pełnione są w oparciu o regulamin i plany dyżurów. 5. Bezpieczeństwu uczniów służy monitoring szkoły (zewnętrzny i wewnętrzny). Szkoła prowadzi formy indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, organizując pomoc uczniom z deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnym z zaburzeniami emocjonalnymi i osobowościowymi prowadząc w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych zajęcia korekcyjnokompensacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne i reedukacyjne. 6. Szkoła organizuje formy szczególnej opieki nad dziećmi i młodzieżą z rodzin zastępczych z rejonu szkoły. 7. Uczniom z rodzin o trudnych warunkach materialnych szkoła może udzielić pomocy materialnej oraz umożliwia korzystanie z bezpłatnych obiadów. 8. Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia swobodny wybór szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu, szkoła kieruje na specjalistyczne badania lekarskie oraz pedagogiczno-psychologiczne. 9. Szkoła dysponuje bankiem informacji o poradnictwie psychologicznopedagogicznym dostępnym dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. 10. Na początku roku szkolnego wychowawca sporządza karty informacyjne o uczniach z zapytaniem o stan zdrowia. 11. W celu realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w gimnazjum działa stołówka Dyrektor szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi. 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole. 5

6 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można przyznać nauczycielowi na prośbę dyrektora za osobistą zgodą nauczyciela. 5. Nauczyciel wychowawca opracowuje plan pracy wychowawcy klasowego w oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki realizowany w danym roku szkolnym, i realizuje po opinii rady klasowej rodziców. Przyznaje się możliwość wpływania rodziców na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor szkoły powierzył zadania wychowawcy przy zachowaniu trybu postępowania: 1) uczniowie na zebraniu samorządu szkolnego przedstawiają propozycje i przyczyny zmiany danego nauczyciela uczącego w danej klasie, a następnie w formie jawnej przedstawiają swoje argumenty dyrektorowi szkoły, 2) rodzice na swoich zebraniach bądź posiedzeniach rady rodziców przedstawiają argumenty dotyczące propozycji zmian, 3) jeżeli zaistnieje możliwość zagrożenia naruszenia godności osobistej nauczyciela bądź tajemnicy służbowej, sprawy muszą być rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych, 4) ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 6. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. 1) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i musi być przystosowany dydaktycznie oraz językowo do możliwości uczniów, 2) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, że w szkolnym zestawie podręczników będzie więcej niż trzy podręczniki dla danych zajęć edukacyjnych, 3) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 4) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne, 5) w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego 6) dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 7. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania 6

7 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie ROZDZIAŁ IV: ORGANY SZKOŁY. 1. Organami szkoły są: 1) dyrektor szkoły, 2) rada pedagogiczna, 3) rada rodziców, 4) samorząd uczniowski. ROZDZIAŁ V: DYREKTOR SZKOŁY Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę po przeprowadzeniu konkursu, na okres 5 lat. Po upływie tego okresu organ prowadzący może przedłużyć powierzenie funkcji na kolejnych 5 lat lub na czas nieokreślony po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 2. Dyrektor jest organem samodzielnym współpracującym z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego i lokalną społecznością. 3. Do kompetencji dyrektora (zgodnie z art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty) należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 3) sprawowanie opieki nad uczniami i stworzenie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 4) przygotowanie i przewodniczenie posiedzeniom rady pedagogicznej, 5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podejmowanych zgodnie z przepisami w ramach jej kompetencji, 6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną, 7) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych szkoły, 8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 7

8 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 4. Dyrektor ma prawo do: 1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 2) przyjmowania uczniów do szkoły, 3) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły, 4) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych, 5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego, 6) podpisywania dokumentów i korespondencji. 5. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni specjalistycznej lub gabinetu psychologicznopedagogicznego. 6. Dyrektor może skreślić ucznia liceum ogólnokształcącego z listy uczniów wyłącznie na podstawie Regulaminu skreślania z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 7. Dyrektor szkoły jest kierownikiem dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności dyrektor decyduje w sprawach: 1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły, 4) dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i społecznością lokalną. 8. Dyrektor szkoły jest uprawniony do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w przypadku nie spełnienia obowiązku szkolnego. 9. Dyrektor szkoły powierza funkcję wicedyrektora oraz z niej odwołuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego. 10. Dyrektor szkoły ustala zakres obowiązków, czynności odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi zasadami. 11. Dyrektor na pisemną prośbę rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaje decyzję o nauczaniu indywidualnym lub o indywidualnym toku nauczania. 12. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku poza szkołą. 13. Dyrektora szkoły, podczas jego nieobecności, w sprawach dydaktycznowychowawczych zastępuje wicedyrektor, w sprawach finansowych zastępuje główny księgowy, a w sprawach kadrowych specjalista do spraw kadr. 8

9 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 15. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców. 16. Dyrektor szkoły powołuje spośród członków rady pedagogicznej nauczyciela koordynatora do spraw bezpieczeństwa na terenie szkoły. ROZDZIAŁ VI: RADA PEDAGOGICZNA Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie (nie później niż 7 dni przed posiedzeniem) i porządku obrad. Zakres praw i obowiązków przewodniczącego określa regulamin rady pedagogicznej. 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów. 4. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów. 5. Rada pedagogiczna zbiera się na: obradach plenarnych, posiedzeniach szkoleniowych, posiedzeniach komisji. Terminy i zakres obrad określa regulamin rady pedagogicznej. 6. Zakres obowiązków i kompetencji rady pedagogicznej szczegółowo określa regulamin rady pedagogicznej. 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich. 8. Dyrektor może zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 9

10 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 9. W gimnazjum zajęcia, w tym zajęcia rewalidacyjne, mogą także prowadzić specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 10. W uzasadnionych przypadkach w gimnazjum można zatrudnić pomoc nauczyciela. 11. Zatrudnianie dodatkowych nauczycieli, pomocy nauczycieli oraz prowadzenie zajęć przez odpowiednich specjalistów następuje po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 12. Dyrektor gimnazjum ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzą lub w których uczestniczą nauczyciele i specjaliści w ust. 8-9 oraz pomoc nauczyciela, o której mowa w ust. 10. ROZDZIAŁ VII: RADA RODZICÓW Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji - radę rodziców zgodnie z art. 53 Ustawy o Systemie Oświaty. 2. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Wybory do nowych rad rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 31 października. Dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły wykonują zadania rady rodziców do czasu wyboru nowych rad rodziców, nie dłużej jednak niż do 31 października. Dyrektor szkoły jest członkiem prezydium rady rodziców z prawem głosu. 5. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 6. Kompetencje rady rodziców: 1) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, 2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; jeżeli rada rodziców w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; program 10

11 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną; 3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 7. Ilość zebrań i zadania prezydium ustala regulamin rady rodziców. 8. Prezydium ustala plan swojej pracy zgodny z regulaminem rady rodziców. 9. Na wniosek przewodniczącego w obradach rady jak również prezydium rady mogą uczestniczyć osoby z głosem doradczym. 10. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora, z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 11. Przedstawiciele rady rodziców na zaproszenie dyrektora szkoły mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej. 12. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze: 1) z dobrowolnych składek rodziców, 2) z innych źródeł. 13. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców. 14. Plan finansowy sporządzony przez prezydium zatwierdza rada rodziców. 15. W celu właściwego gospodarowania finansami rada rodziców prowadzi księgowość. Funkcję skarbnika pełni wybrana przez prezydium osoba. 16. Komisja rewizyjna ocenia zgodność działalności rady rodziców i prezydium rady rodziców z uchwalonym regulaminem. ROZDZIAŁ VIII: SAMORZĄD UCZNIOWSKI Samorządy uczniowskie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów są jedynym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów: 1) Gimnazjum Nr 17, 2) XXIII Liceum Ogólnokształcące. 2. Zasady wyborów i struktura samorządów uczniowskich określa regulamin samorządu uczniowskiego. 3. Przewodniczący samorządów uczniowskich Gimnazjum Nr 17 i XXIII Liceum Ogólnokształcącego współdziałają ze sobą. 11

12 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 4. Podstawą funkcjonowania samorządu uczniowskiego jest przyjęty jego uchwałą plan pracy na dany rok szkolny zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 5. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 6. Zadania i prawa samorządu uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. ROZDZIAŁ IX: ORGANIZACJA SZKOŁY Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę w terminie zgodnym z aktualnymi rozporządzeniami. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Organizację i liczebność oddziałów regulują rozporządzania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 12

13 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 4. Oddział można dzielić na grupy. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć edukacji dla bezpieczeństwa w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktycznowychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych nie może być niższa niż 15 uczniów. 2. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych liczba uczniów nie może być niższa niż 15 uczniów Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły (lub za jego zgodą) a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z intendentem, pedagogiem i pielęgniarką, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat przez MOPS, MOPR lub dopłat ustalonych przez radę rodziców Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 1) znajomości zadań i zamierzeń w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w danej klasie i szkole, 2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów, 3) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów lub przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci; nauczyciele zobowiązani są do podania rodzicom i uczniom terminów konsultacji (1 godzina tygodniowo), 13

14 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 3. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (łącznie z pedagogizacją rodziców) organizowane będą raz na 2 miesiące (6 razy w roku) W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice (prawni opiekunowie) lub sami uczniowie wyrażają takie życzenie. Uczniowie pełnoletni o pobieraniu nauki religii decydują sami. Deklaracje o pobieraniu nauki w tych przedmiotach należy odnawiać w każdym roku szkolnym. 2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. 3. W sytuacji braku możliwości zorganizowania w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcji religii i etyki na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych, uczniom nieuczęszczającym na religię zapewnia się opiekę lub zajęcia wychowawcze Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły: 1) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem: a) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, b) różnorodności zajęć w każdym dniu, c) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga, 2) budynki szkoły i tereny szkoły powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe, 3) uczniom przebywającym w czasie przerw w budynku szkolnym lub na świeżym powietrzu zapewnia się nadzór nauczycielski, 4) dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne: a) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa, b) w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, 5) w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsc zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora szkoły, 14

15 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 6) nauczyciele zobowiązani są do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) zajęcia praktyczne i ćwiczenia muszą odbywać się pod nadzorem nauczycieli, 8) w laboratorium i pracowni, w których odbywają się zajęcia powinien być umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 9) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych, przy wyjściu czy wyjeździe z uczniami w obrębie tej samej miejscowości lub poza nią nadzór nad uczniami sprawuje uprawniona do tego osoba: a) w gimnazjum na zajęciach z wychowania fizycznego jeden opiekun na grupę od 12 do 26 uczniów, b) jeden opiekun na 30 uczniów w obrębie tej samej miejscowości, c) jeden opiekun na 15 uczniów poza miejscowością, która jest siedzibą szkoły oraz w trakcie nauki pływania, d) jeden na nie więcej niż 10 uczniów w warunkach wysokogórskich, zajęć kajakarskich i żeglarskich, 10) w czasie trwania wycieczek turystyczno-krajoznawczych i kąpieli uczniów opiekun zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów, 11) korzystanie ze strzelnicy szkolnej musi odbywać się w warunkach określonych szczegółowymi przepisami, 12) uczniowie biorący udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska muszą być zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia i sprzęt oraz muszą mieć zapewnioną właściwą opiekę i bezpieczne warunki pracy, 13) szkoła prowadzi akcję profilaktyczną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego, organizowanie kursów prawa jazdy różnych kategorii itp Zasady zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole 1) Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada szkoła od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu jego wyjścia ze szkoły. 2) Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia ze szkoły (godziny te należy uzgodnić z rodzicami). 3) Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 4) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych. 5) Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły. 6) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 15

16 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 7) Ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły. 8) Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki. 9) Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką. 10) Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 11) Nauczyciel jest zobowiązany do pełnienia dyżurów podczas przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem a) nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania b) eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów c) wydaje zakazy i egzekwuje ich przestrzeganie przez uczniów d) pełni dyżur w sposób czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z osobami nie dyżurującymi, e) pod żadnym pozorem nie może zejść z dyżuru bez zapewnienia za siebie zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżur przejmuje inny pracownik szkoły wyznaczony przez dyrektora. f) zgłasza dyrektorowi szkoły lub jego zastępcy zauważone zagrożenia, których nie jest w stanie sam usunąć. g) w razie wypadku udziela pierwszej pomocy i zapewnia dalszą opiekę poszkodowanym, po czym zgłasza zaistniałe zdarzenie dyrektorowi lub jego zastępcy, h) nauczyciel, który nie był obecny na dyżurze bez usprawiedliwienia ponosi odpowiedzialność za wszystkie zaistniałe w tym czasie zdarzenia. 2. Zasady zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas wycieczek. 1) Szkoła może organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. 2) Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. 3) Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów. 4) Podczas wycieczek i imprez szkolnych uczniowie podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej ubezpieczeniu od następstw i nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 5) Podczas wycieczek uczniów obowiązuje zachowanie zgodne ze Statutem Szkoły. 6) Szczegółowe zasady określa regulamin wycieczek. 16

17 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 24 W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie. Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. Każde podanie uczniowi leku w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające: nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. W szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach). W przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Uczeń zostaje powierzony opiece medycznej i do czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) towarzyszy mu uprawniony przez dyrektora pracownik szkoły Biblioteka szkolna i czytelnia są pracowniami służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice (prawni opiekunowie). 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, 2) wypożyczenie zbiorów poza biblioteką, 3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów. 4. Godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni ustala dyrektor szkoły kierując się zasadą, że dostęp do zbiorów powinien być umożliwiony podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Na pracę pedagogiczną powinien poświęcać około 2/3 swego czasu pracy. Składają się na nią: 1) udostępnienie zbiorów, 2) działalność informacyjna, 3) przysposobienie czytelnicze i informacyjne uczniów, 4) organizowanie i inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego, 5) formy aktywizacji czytelnictwa i rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów, np. konkursy, wystawy, imprezy. 17

18 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 6. W ramach udostępnienia zbiorów bibliotekarz prowadzi: 1) wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów, nauczycieli, może również wypożyczać książki rodzicom, 2) wypożyczanie kompletów książek uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej oraz do pracowni przedmiotowych, 3) wypożyczanie materiałów bibliotecznych na lekcje oraz na inne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 7. Najpóźniej do połowy czerwca uczniowie oddają książki wypożyczone do domu i rozliczają się z materiałów zagubionych lub zniszczonych. Uczniowie, którzy odchodzą ze szkoły w ciągu roku szkolnego, muszą się rozliczyć z biblioteką przed odebraniem dokumentów. To samo dotyczy nauczycieli i innych pracowników zmieniających miejsce pracy. 8. Z końcem roku szkolnego również nauczyciele zwracają oprócz kompletów, którymi się opiekowali - wypożyczone indywidualnie książki. Jedynie w uzasadnionej sytuacjach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, czytelnik może zatrzymać książki na okres wakacji. 9. Ewidencję wypożyczeń do domu prowadzi się zapisując je na kartach czytelnika i na kartach książek W wyodrębnionej czytelni udostępnia się do korzystania na miejscu całe zbiory, a przede wszystkim księgozbiór podręczny i czasopisma. 2. W czytelni uczeń korzysta z wydawnictw informacyjnych, kartotek biograficznych i tekstowych, może odrabiać lekcje, przygotowywać się do olimpiad i konkursów przedmiotowych. 3. W czytelni odbywają się zajęcia wymagające korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego, lekcje biblioteczne oraz inne formy pracy grupowej z czytelnikami np.: praca z aktywem, imprezy czytelnicze Prace organizacyjne biblioteki i czytelni szkolnej obejmują: 1) gromadzenie zbiorów, 2) ewidencję zbiorów, 3) opracowanie biblioteczne zbiorów, 4) selekcję zbiorów, 5) konserwację zbiorów, 6) organizację warsztatu informacyjnego, 7) organizację udostępniania zbiorów, 8) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną. 2. Nauczyciel-bibliotekarz uzgadnia z dyrektorem propozycje dotyczące rozwoju biblioteki, planów pracy, w tym tematykę imprez czytelniczych, organizację udostępniania zbiorów. 18

19 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie 3. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami: 1) informuje ich na zebraniach o czytelnictwie uczniów, 2) prowadzi poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, 3) popularyzuje literaturę pedagogiczną, 4) zaprasza rodziców na imprezy organizowane przez bibliotekę Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną i czytelnią sprawuje dyrektor, a w szczególności: 1) zapewnia właściwą obsadę personalną biblioteki i czytelni, w przypadku dwóch nauczycieli - bibliotekarzy powierza jednemu z nich funkcję kierowniczo-koordynacyjną, 2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki, 3) systematycznie kontroluje stan ewidencji i opracowania zbiorów, 4) zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za jej protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela - bibliotekarza, 5) w porozumieniu z nauczycielem - bibliotekarzem ustala tryb postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych zbiorów i przestrzega jego wykonanie, 6) uwzględnia w planie pracy szkoły zadania w dziedzinie edukacji czytelniczej i informacyjnej, 7) zapewnia nauczycielom-bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji bibliotecznych, 8) zatwierdza tygodniowy rozkład pracy biblioteki, 9) hospituje i ocenia pracę pracowników biblioteki. 2. Zasady funkcjonowania biblioteki i czytelni są zgodne z aktualnymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Zakres czynności nauczycieli bibliotekarzy opracowywany jest przez dyrektora szkoły. ROZDZIAŁ X: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 19

20 Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów w Szczecinie Do zadań nauczyciela należy: 1) odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach i osiąganie w stopniu optymalnym zamierzeń szkoły ustalonych w programach i w planie szkoły, 3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego unowocześnianie do organów kierowniczych szkoły, 4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 5) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 6) informowanie rodziców i uczniów, a także radę pedagogiczną o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów, 7) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę, 8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w każdej z placówek, 9) współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej uczniom Nauczyciel jest uprawniony do: 1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu, 2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół decyduje o treści programu koła lub zespołu, 3) decyduje o ocenie bieżącej, śródsemestralnej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów, 4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów, 5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosowanie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał, 2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych. 3. Nauczyciel odpowiada dyscyplinarnie, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 20

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo