Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/239/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. Tczew, 23 stycznia 2013r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa na okres od dnia: 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r. PowyŜsze taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa. (podpisy w imieniu Spółki) Załączniki: 1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z tabelami A H i uzasadnieniem. 2. Plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata Sprawozdanie finansowe za rok Opinia Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o.

2 Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE...3 TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI RODZAJ I STRUKTURA TARYFY TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT WARUNKI ROZLICZEŃ ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT...8 UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYF....9 INFORMACJA O ILOŚCI I CENIE ZA ZAKUP WODY ORAZ O ILOŚCI I CENIE ZA WPROWADZENIE ŚCIEKÓW...15 ZAŁĄCZNIK. INFORMACJE EKONOMICZNO-FINANSOWE

3 Informacje ogólne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Tczewa na okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r. Taryfy określają takŝe warunki ich stosowania. Taryfy oraz niniejszy wniosek zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zwanego dalej rozporządzeniem. Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, uŝyte w tekście pochodzą z tej ustawy lub rozporządzenia. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie. Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje takŝe cenę za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zuŝytą na cele przeciwpoŝarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych. Ceny dla Gminy Wiejskiej Tczew kalkulowane są odrębnie. 3

4 Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 1. Rodzaje prowadzonej działalności. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tczewa na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miasta Tczewa decyzją nr 43/2002 z dnia 30 lipca 2002 roku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przestrzegania wymagań ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i utrzymania moŝliwie niskich kosztów prowadzenia działalności objętej zezwoleniem. Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest: pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (EKD Z), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (EKD Z). 2. Rodzaj i struktura taryfy. Zgodnie z ustawą, taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen, eliminowanie subsydiowania skrośnego 1, motywowanie odbiorców usług do racjonalnego uŝytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków, łatwość obliczania opłat i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości opłat i cen ich dotyczących. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla odbiorców usług obowiązuje taryfa jednolita 1 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określania taryf, subsydiowanie skrośne to pokrywanie kosztów dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. 4

5 dwuczłonowa składająca się z: ceny wyraŝonej w złotych za m 3 dostarczonej wody oraz stałej opłaty abonamentowej, wyraŝanej w złotych na odbiorcę na miesiąc. Zastosowanie taryfy dwuczłonowej wynika z faktu iŝ znaczna część kosztów ogółem przedsiębiorstwa stanowią koszty stałe. Oznacza to, Ŝe nawet jeŝeli w przedsiębiorstwie nie występuje sprzedaŝ i nie ma związanych z tym przychodów (ograniczanie spoŝycia w gospodarstwach domowych i wśród innych odbiorców), Spółka ponosi znaczne koszty związane z tym, Ŝe w kaŝdej chwili jest w stanie dostarczyć wodę w te rejony i odprowadzić ścieki z miejsc, gdzie obecne są jej urządzenia. W rozliczeniach z gminą za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy obowiązują ceny wyraŝone w złotych za m 3 w wysokości ustalonej jak dla podstawowej grupy odbiorców. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych ma zastosowanie taryfa niejednolita jednoczłonowa składająca się z: ceny wyraŝonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków bytowych lub przemysłowych. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług. Zgodnie z rozporządzeniem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług, uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności: wielkość zróŝnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach odbiorców usług, mierzoną kosztami jednostkowymi, dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów, strukturę planowanych taryf, spodziewane korzyści ekonomiczne z wprowadzenia nowych metod alokacji, w porównaniu z kosztem ich wdroŝenia, stabilność stosowanych metod alokacji kosztów, wyposaŝenie w wodomierze i urządzenia pomiarowe. Uwzględniając powyŝsze, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono jedną taryfową grupę odbiorców usług (A), a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług, obejmujące odpowiednio: 5

6 A B gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej (gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiekty uŝyteczności publicznej). sfera produkcji materialnej (zakłady handlowo - usługowe, przemysł, pozostali odbiorcy). Na podstawie ceny wody rozliczana będzie takŝe odrębnie gmina za ilość wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpoŝarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, zgodnie z art. 22 ustawy i zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń. 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat. Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z: ceny wyraŝonej w złotych za m 3 dostarczonej wody, stawki opłaty abonamentowej, niezaleŝnej od ilości dostarczonej wody, płaconej comiesięcznie. Stawka opłaty abonamentowej wyraŝana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc, jest zróŝnicowana w zaleŝności od wielkości zapotrzebowania na wodę i pokrywa koszty gotowości do świadczenia usług w wys. ca 6% kosztów ogółem zaopatrzenia w wodę. Przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki bytowe i przemysłowe dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa jednoczłonowa składająca się z ceny wyraŝonej w złotych za m 3 odprowadzonych ścieków. W związku z powyŝszym, struktura taryfowa i wysokość cen za 1 m 3 wody i ścieków oraz stawek stałych opłat abonamentowych na okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r. kształtuje się w następujący sposób (w złotych, netto): Tabela 1. Wysokość opłat za 1 m 3 wody i ścieków oraz opłat stałych na okres od dnia 1 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r. (w złotych, netto): Za wodę: 1. wszyscy odbiorcy usług: 2. stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: - za gotowość qhnom 3,5 m3/h - za gotowość qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h - za gotowość qhnom 20,0 m3/h Wysokość cen i opłat 3,02 zł/m 3 2,46 zł/odb./mies. 51,51 zł/odb./mies. 177,45 zł/odb./mies. 6

7 Za ścieki: Wysokość cen i opłat 1. gospodarstwa domowe i sfera produkcji niematerialnej: 4,18 zł/m 3 2. sfera produkcji materialnej: 6,55 zł/m 3 Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2 pkt 9) do 11) rozporządzenia. 5. Warunki rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w pkt. l niniejszej Taryfy oraz Regulaminem świadczenia usług ZWiK Sp. z o.o. Z uwagi na pełne wyposaŝenie budynków i nieruchomości zlokalizowanych na terenie działalności przedsiębiorstwa w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do budynków i nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. W przypadku braku wyposaŝenia budynków i nieruchomości w urządzenia pomiarowe ilość odprowadzanych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zuŝytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zuŝycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeŝeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zuŝycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to moŝliwe - na podstawie średniego zuŝycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zuŝycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za kaŝdy miesiąc, w którym świadczone były usługi. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie. 7

8 6. Warunki stosowania cen i stawek opłat Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. ZróŜnicowanie pod względem ilości poboru wody rozliczane jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za kaŝdy dostarczony m 3. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków uŝyteczności publicznej, przeznaczonych na cele handlowo usługowe i odbiorców przemysłowych Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług W zakresie jakości świadczonych usług Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie realizuje zadania określone w: zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Tczewa, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo kanalizacyjnych, przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŝycia dla ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje odzwierciedlenie w Taryfie i wiąŝą się bezpośrednio z kosztami eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych oraz kosztami ich modernizacji ponoszonymi przez Spółkę. Analiza jakości wody prowadzona jest na bieŝąco oraz w sytuacjach awaryjnych (nagłe przypadki). W celu poprawy jakości wody przeznaczonej do spoŝycia Spółka, co najmniej dwa razy w roku dokonuje płukania odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Tczewa. 8

9 Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf. 1. Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia. Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jest: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (EKD Z), odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (EKD Z). Spółka uzyskuje przychody takŝe z innej działalności gospodarczej (świadczenie usług). Koszty tej działalności rozliczane są w ewidencji oddzielnie, i nie obciąŝają kosztów działalności wodociągowokanalizacyjnej. 2. Standardy jakościowe usług, wpływ ustalonych taryf na ich poprawę. Określona w taryfie cena jest stosowana przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Tczewa. Jakość produkowanej przez Spółkę wody jest zgodna z normami krajowymi. Przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, niezawodność zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na bieŝąco wykonuje remonty sieci oraz urządzeń wodociągowokanalizacyjnych. Jednocześnie prowadzi intensywną działalność inwestycyjną polegającą na modernizacji istniejących urządzeń oraz budowie nowych obiektów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo na dwóch stacjach uzdatniania jest zgodna z obowiązującymi normami krajowymi. Przeprowadza się systematyczną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spoŝycia, w tym: badania bakteriologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne. Badania te przeprowadzane są we własnym laboratorium, jak równieŝ w innych laboratoriach akredytowanych. Stałej kontroli Spółki podlega takŝe jakość dopływających do oczyszczalni ścieków, a takŝe parametry ścieków oczyszczonych. Wartości poszczególnych parametrów mieszczą się w granicach norm 9

10 określonych pozwoleniem wodno prawnym. Są one wynikiem wysokiego poziomu redukcji zanieczyszczeń osiąganego w procesie oczyszczania. Taryfy uwzględniają stałą opłatę abonamentową, która obejmuje część kosztów ponoszonych niezaleŝnie od tego, czy poszczególni klienci pobierają wodę czy teŝ nie. Spółka zobowiązana jest zachowania ciągłości dostaw wody, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług. Wymusza to ponoszenie realnych kosztów i w takiej sytuacji stosowanie taryfy z uwzględnieniem opłaty abonamentowej gwarantuje pozyskanie środków na pokrycie minimalnego poziomu kosztów bieŝącego utrzymania ciągłości dostaw i bardziej sprawiedliwy rozkład tych kosztów. 3. Spodziewane korzyści ekonomiczne przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów ZWiK Sp. z o.o. nie wprowadził w niniejszym wniosku taryfowym nowych metod alokacji kosztów. Funkcjonujące zasady alokacji kosztów, powiązane z istniejącą strukturą organizacyjną w Spółce pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności i grupy taryfowe odbiorców, a takŝe na eliminację subsydiowania skrośnego. Bazując na zbiorczych danych, taryfy proponowane na okres od 01 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014r. w porównaniu z obecnie obowiązującymi: a) wzrosną o 27 groszy na 1 m 3 dostarczonej wody, tj. o 9,8%, b) opłaty abonamentowe: za gotowość dla wodomierzy qhnom 3,5 m3/h wzrosną o 15 groszy na miesiąc, tj. o 6,5%, za gotowość dla wodomierzy qhnom >3,5 m3/h, <20,0 m3/h zmaleją o zmaleją o 1,80 zł na miesiąc, tj. o 3,4%, za gotowość dla wodomierzy qhnom 20,0 m3/h zmaleją o 25,69 zł na miesiąc, tj. o 12,6%. c) wzrosną o 34 groszy na 1 m 3 odebranych ścieków dla 1. grupy odbiorców, tj. o 8,9%, d) wzrosną o 35 groszy na 1 m 3 odebranych ścieków dla 2. grupy odbiorców, tj. o 5,6%. Na takie ukształtowanie się poziomu cen i stawek opłat rzutuje w zasadniczy sposób wzrost kosztów ponoszonych przez Spółkę, a takŝe realizowane przez nią remonty i inwestycje. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, stanowiący uzasadnienie dla planowanych wydatków inwestycyjnych, stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Nowe taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie przychodów na poziomie 10

11 umoŝliwiającym realizację planowanych i koniecznych w 2013 r. remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, co w efekcie wpłynie na rozszerzenie zasięgu i poprawę jakości świadczonych usług. 4. Zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf Prognoza sprzedaŝy Prognozę sprzedaŝy na lata oszacowano na podstawie ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w latach Plan sprzedaŝy zakłada pewną stabilizację w zakresie sprzedaŝy wody i niewielki wzrost ilości odebranych ścieków. W kalkulacji zaplanowano wzrost sprzedaŝy wody o 0,3% oraz wzrost ilości ścieków o 0,8% w związku z realizowanymi inwestycjami w rozwój sieci kanalizacyjnej. Koszty działalności Proponowane zmiany w wysokości opłat, mają na celu nie tylko pełne pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania Spółki, ale równieŝ utrzymanie struktury opłat tak, aby pokrywały one koszty zgodnie z miejscem ich powstawania. Koszty działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaplanowano na podstawie: kosztów poniesionych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzana jest taryfa, ustalonych na podstawie ewidencji księgowej kosztów z uwzględnieniem planowanych zmian warunków ekonomicznych, wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania taryfy, kosztów wynikających z inwestycji modernizacyjno rozwojowych i ochrony środowiska, ustalonych na podstawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku obrachunkowym poprzedzającym rok, w którym wprowadzona jest taryfa, z uwzględnieniem zmian wynikających z planu w roku obowiązywania nowych taryf. W kalkulacji kosztów wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów dla utrzymania i eksploatacji urządzeń, aby móc w sposób ciągły świadczyć usługi najwyŝszej jakości, jednocześnie uwzględniając, aby oszacowany poziom kosztów nie powodował nieuzasadnionego wzrostu cen określonego w taryfach. Stopa inflacji Inflację zaplanowano wg projektu ustawy budŝetowej na 2013 r., tj. w wys. 2,7%. 11

12 Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników: Wartość wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników zamknie się kwotą 8.241,6 tys. zł. Prognoza kosztów wynagrodzeń uwzględnia wypłaty wynagrodzeń zgodnie z postanowieniami zawartych umów o pracę (w tym: wynagrodzenia jubileuszowe, odprawy itp.), wynagrodzenia Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W 2013 roku nie nastąpi wzrost płac pracowników ZWiK Sp. z o.o. Zwiększenie globalnej kwoty pozycji wynika z obligatoryjnych podwyŝek: wynagrodzeń Rady Nadzorczej, kilku dodatków, będących składową wynagrodzeń części pracowników: (funkcyjny, nocny, za pracę w warunkach szkodliwych), w związku z podwyŝszeniem od stycznia 2013 roku o 7,5% przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej najniŝszego wynagrodzenia za pracę, stanowiącego podstawę ich wyliczenia. Energia elektryczna Szacowany koszt energii elektrycznej zamknie się kwotą ca 1.546,83 tys. zł i wzrośnie w relacji do roku 2012 o 2,3%. Jego wartość wynika z obowiązującej umowy z dostawcą energii uwzględniającej wysokość opłat, jak równieŝ wielkości zuŝycia na obiektach infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków i pozostałych obiektach Spółki. Materiały i paliwa Przyjęte do kalkulacji taryfy zuŝycie materiałów do usunięcia awarii, opału, paliwa, materiałów do eksploatacji oczyszczalni i uzdatniania wody oraz remontów realizowanych we własnym zakresie zamknie się kwotą 1.050,59 tys. zł, co oznacza wzrost w relacji do roku 2012 o 1,3%. Zakup materiałów i paliw, zaplanowany został zgodnie z zapotrzebowaniem technologicznym na paliwa i materiały eksploatacyjne. Planowany wzrost w relacji do poprzedniego roku wynika głównie z podwyŝki cen paliw oraz materiałów do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Amortyzacja Szacowana wartość odpisu amortyzacyjnego przyjęta do kalkulacji wyniesie 2.204,52 tys. zł i jest pochodną wartości posiadanego majątku trwałego. W stosunku po poprzedniego roku planowany jest wzrost o 16,5% wynikający ze zrealizowanego programu inwestycji. W bieŝącym roku wpływ na wzrost 12

13 pozycji ma przede wszystkim projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Spójności pn. Kompleksowe wyposaŝenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap IV wraz z magistralą wodociągową o wartości ,04 zł. Podatki i opłaty Głównymi pozycjami tej pozycji kosztów są podatek od nieruchomości, opłata z tytułu uŝytkowania wieczystego, opłaty z tyt. korzystania ze środowiska oraz opłata za urządzenia wbudowane w pas drogowy. Do kalkulacji taryf przyjęto koszty w wysokości 2.410,84 tys. zł, co oznacza wzrost w relacji do wykonania roku 2012 o o 29,6%. Tak znaczący wzrost kosztów wynika w głównej mierze z: zwiększenia kosztu podatku od nieruchomości o ca 218 tys. zł w związku ze wzrostem wartości majątku na skutek zakończenia wspomnianej wyŝej inwestycji pn. Kompleksowe wyposaŝenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew Etap IV wraz z magistralą wodociągową, zwiększenia kosztu opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy o ca 320 tys.zł w związku ze wzrostem stawki jednostkowej opłaty o 50% oraz wydłuŝeniem sieci wod kan o 8.092,29 metrów ( w 2012r. zakończono IV etap budowy kolektora sanitarnego A-2 i magistrali wodociągowej w kierunku Śliwin), zwiększenia kosztów opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska o ca 20 tys. zł. Usługi obce Szacowana wartość usług obcych zamknie się kwotą 2.849,73 tys. zł, co oznacza spadek o 3,63%. Główną pozycją usług obcych stanowią remonty, dzierŝawa sieci wod kan oraz obróbka osadu. Przeprowadzane remonty sieci wodociągowo kanalizacyjnej, w tym: awaryjnej wymiany sieci, wymiany i naprawy podłączeń, zasuw, hydrantów, remonty studni, remonty nawierzchni po awariach, niezbędne remonty oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody - mają na celu utrzymanie majątku Spółki w stanie zapewniającym moŝliwość bezawaryjnej pracy ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz modernizację sieci w celu poprawy niezawodności jej funkcjonowania. W ramach tych środków planuje się kontynuację rozpoczętego w 2012 roku hydrokinetycznego oczyszczania sieci wodociągowej z zastosowaniem mineralnego materiału ściernego. 13

14 Pozostałe koszty Łączny poziom pozostałych kosztów oszacowano na poziomie 162,3 tys. zł, co stanowi wzrost w relacji do roku 2012 o ca 31,1 tys. zł, tj. 23,8%. Wzrost wynika z rosnących kosztów ubezpieczeń majątku, a takŝe kosztów usług bankowych. Pozycja ta obejmuje równieŝ koszty leasingu, podróŝe słuŝbowe, odszkodowania powypadkowe. W kalkulacji uwzględniono równieŝ koszty odsetek w wysokości ok. 86,4 tys. zł od preferencyjnych poŝyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z realizacją projektów: - modernizacji systemu ogrzewania, - realizacją IV i V etapu kolektora sanitarnego A-2, oraz odsetek od kredytu bankowego. Planowany wzrost cen wody i ścieków jest w głównej mierze pochodną następujących czynników: 1. wzrostu kosztów amortyzacji, w związku ze zwiększeniem majątku trwałego Spółki po zakończeniu inwestycji, głownie IV etapu kolektora sanitarnego A-2, 2. wzrostu kosztów podatku od nieruchomości w związku z wspomnianym wyŝej zwiększeniem wartości majątku ZWiK, 3. wzrostu kosztów opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogowy w związku ze wzrostem jednostkowych stawek opłaty, a takŝe zwiększeniem długości sieci o 8.092,29 metry, 4. ponoszenia kosztów remontów wynikających z konieczności bieŝących napraw, awarii oraz zadań mających na celu usprawnienie funkcjonowania systemu wodociągowo kanalizacyjnego na terenie Miasta Tczewa. Nakłady remontowe obejmują takŝe obiekty Spółki, takie jak ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków, 5. ponoszenia kosztów monitoringu i utrzymania infrastruktury w dobrym stanie technicznym w związku z koniecznością zapewnienia stałych nieprzerwanych dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, 6. wzrostu kosztów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 7. wzrostu kosztów odsetek od zaciągniętych poŝyczek i kredytu na finansowanie realizowanych przez ZWiK inwestycji. 14

15 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, stanowiący uzasadnienie dla planowanych wydatków inwestycyjnych, stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia. Informacja o ilości i cenie za zakup wody oraz o ilości i cenie za wprowadzenie ścieków Spółka nie dokonuje zakupów wody od podmiotów zewnętrznych. Spółka nie odprowadza ścieków do obcych urządzeń kanalizacyjnych. Załącznik. Informacje ekonomiczno-finansowe. Przedstawione dalej tabele i informacje są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Przedstawione poniŝej informacje pokazują dane porównawcze pochodzące z dwóch okresów. Są to: a) rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf biorąc pod uwagę dostępność danych księgowych na moment sporządzania wniosku, tj. 14 stycznia 2013r., w przypadku niniejszego wniosku jest to pełne 12 miesięcy 2012 r. (I XII 2012); b) rok obowiązywania nowych taryf - okres od dnia 01 kwietnia 2013r. do dnia 31 marca 2014r. 15

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do uchwały Nr XVII/141/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2012r. Tczew, 20 stycznia 2012r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie Prezydent Miasta Tczewa WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES Załącznik do Uchwały Nr VI/75/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES od 01.05.2015 r. do 30.04.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

terenów nieskanalizowanych.

terenów nieskanalizowanych. Dnia 20 stycznia 2014 roku złożyło wniosek taryfowy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr VII / 41 / 07 Rady Miasta Lędziny z dnia 1.02.2007 r. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zborowe odprowadzanie ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli

PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI. Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 128/2011/P/10/140/LKI Informacja o wynikach kontroli PROWADZENIE PRZEZ GMINY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Załącznik do uchwały Nr XXXI/277/06 Rady Miejskiej w LeŜajsku z dnia 26 stycznia 2006 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta LeŜajska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXVIII/288/05 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Urzędu Gminy Waśniów oraz odbiorców usług, a takŝe zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXIX/159/09 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 czerwca 2009 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr 273 / XXXVII / 2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Ostrołęki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1. POSTANOWIENIA OGOLNE 1 Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo