Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A. 1."

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) O G Ł A S Z A Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Kościerzyna na okres: od r. do r. 1. Informacje ogólne Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna na okres 12 miesięcy od dnia r. do dnia r. Taryfa określa także warunki ich stosowania. Opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art Ustawy z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą i przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowa zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej Rozporządzeniem. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. w Kościerzynie, zwanym dalej przedsiębiorstwem wodociągowo kanalizacyjnym, z wyłączeniem odbiorców hurtowych i dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. Zgodnie z art. 22 Ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe. Podstawą wyliczenia nowej taryfy są wykonane koszty w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie taryf zdefiniowanych jako 12 kolejnych pełnych miesięcy poprzedzających nie więcej niż o 2 miesiące, dzień złożenia wniosku, to jest okres od r. do r. Koszty, o których mowa wcześniej, uwzględniają także planowane zmiany warunków ekonomicznych wpływających na ich poziom. W związku z brakiem znacznych różnic w kosztach związanych z wydobyciem, uzdatnianiem i dystrybucją wody ceny jednostkowe za 1 m 3 wody są jednakowe dla wszystkich odbiorców. W przypadku odprowadzania ścieków wprowadzono różne ceny jednostkowe za 1 m 3 dla grupy gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. Różnicowanie odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków następuje także w wyniku wprowadzenia opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia każdej z usług, na które odbiorca ma zawartą umowę. Różne stawki opłaty abonamentowej za gotowość wynikają z rodzaju oraz wielkości 1

2 świadczonej usługi. W taryfie zawarto również opłaty abonamentowe związane z odczytem i rozliczeniem lokali w budynkach wielolokalowych oraz wodomierzy mierzących wodę bezpowrotnie zużytą. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Kościerskie Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Uchwałą Zarządu Miasta Kościerzyna Nr 134 z dnia r. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działania przedsiębiorstwa stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. 3. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych, kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, a także kosztów rozliczeń, gotowości do świadczenia usług, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców podzielono na 4 grupy. W każdej grupie określono taką samą cenę jednostkową za m 3 wody, oraz zróżnicowane wielkości gotowości wyliczonej w miesięcznej opłacie abonamentowej, zależnej od wielkości świadczonej usługi zaopatrzenia w wodę. Dla grupy 3 wydzielono dodatkowo opłatę abonamentową związaną z odczytem i rozliczeniem lokali w budynkach mieszkalnych wielolokalowych posiadających stosowną umowę. W zaopatrzeniu w wodę wyodrębniono stawki cen jednostkowych za m 3 i opłat abonamentowych za wodę zużytą w publicznych zdrojach, fontannach oraz na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 Ustawy. Kosztami wody pobranej na te cele obciążana będzie gmina miejska, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków odbiorców podzielono na 4 grupy. W każdej grupie określono taką samą opłatę abonamentową za odczyt i rozliczenie wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej, a także zróżnicowane ceny jednostkowe za m 3 ścieków i wartości gotowości wyliczonej w miesięcznej opłacie abonamentowej zależne od poziomu zanieczyszczenia i wielkości świadczonej usługi odbioru ścieków. 2

3 Tabela 1. Taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowe zaopatrzenie w wodę Numer Taryfowa grupa Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Grupy odbiorców usług Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Odbiorcy usług w gospodarstwach domowych w budynkach Gospodarstwa domowe jednorodzinnych zaopatrywani w wodę przez PWiK na Grupa 1 w budynkach podstawie umowy, rozliczani ceną za ilość zużytej wody i jednorodzinnych opłatą abonamentową za gotowość. Grupa 2 Grupa 3 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych Odbiorcy usług w budynkach mieszkalnych wielolokalowych z podpisaną umową na rozliczanie lokali (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Odbiorcy usług dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych zaopatrywani w wodę przez PWiK na podstawie umowy, rozliczani ceną za ilość zużytej wody i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od ilości lokali w budynku. Odbiorcy usług dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych zaopatrywani w wodę przez PWiK na podstawie umowy, rozliczani ceną za ilość zużytej wody i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od ilości lokali w budynku. Grupa ta ma zastosowanie do odbiorców po spełnieniu warunków określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po podpisaniu odrębnej umowy na rozliczenie tych lokali.w takim przypadku rozliczana jest dodatkowo usługa odczytu i rozliczania wodomierzy lokalowych Grupa Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 rozliczani w zależności od wielkości wodomierza głównego lub w przypadku posiadania punktu poboru wody na cele p.poż.: średnicy od 15 do 20 średnicy 25 średnicy od 32 do 40 średnicy 50 średnicy 80 średnicy 100 i większej Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 posiadający punkty poboru wody na cele p.poż. Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 zaopatrywani w wodę przez PWiK na podstawie umowy, rozliczani ceną za ilość zużytej wody i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od wielkości (średnicy) zainstalowanego wodomierza głównego. W przypadku posiadania punktu poboru wody na cele przeciwpożarowe odbiorcy grupy obciążani sądodatkowo opłatą abonamentową za gotowość pożarową. 3

4 Tabela 2. Taryfowe grupy odbiorców usług zbiorowe odprowadzanie ścieków Numer Taryfowa grupa Grupy odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług Zbiorowe odprowadzanie ścieków Odbiorcy usług w gospodarstwach domowych w budynkach jednorodzinnych odprowadzający ścieki na podstawie umowy Gospodarstwa domowe zawartej z PWiK, rozliczani ceną za ilość odprowadzonych Grupa 1 w budynkach ścieków i opłatą abonamentową za gotowość. W przypadku jednorodzinnych zainstalowanego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej ilość ścieków jest pomniejszana o wskazania tego wodomierza. Grupa 2 Grupa 3 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych Odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z podpisaną umową na rozliczanie lokali (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) Odbiorcy usług dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych odprowadzający ścieki na podstawie umowy zawartej z PWiK, rozliczani ceną za ilość odprowadzanych ścieków i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od ilości lokali w budynku. W przypadku zainstalowanego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej ilość ścieków jest pomniejszana o wskazania tego wodomierza. Odbiorcy usług dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych odprowadzający ścieki na podstawie umowy zawartej z PWiK, rozliczani ceną za ilość odprowadzanych ścieków i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od ilości lokali w budynku. W przypadku zainstalowanego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej ilość ścieków jest pomniejszana o wskazania tego wodomierza. Grupa ta ma zastosowanie do odbiorców po spełnieniu warunków określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po podpisaniu odrębnej umowy na rozliczenie tych lokali.w takim przypadku rozliczana jest dodatkowo usługa odczytu i rozliczania wodomierzy lokalowych. Grupa Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 rozliczani w zależności od wielkości wodomierza głównego (WG) albo urządzenia pomiarowego (PS): o średnicy od 15 do 20 o średnicy 25 o średnicy od 32 do 40 o średnicy 50 o średnicy 80 o średnicy 100 i większej Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 odprowadzający ścieki na podstawie umowy zawartej z PWiK, rozliczani ceną za ilość odprowadzonych ścieków i opłatą abonamentową za gotowość w zależności od wielkości (średnicy) zainstalowanego wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego (przepływomierza). W przypadku zainstalowanego wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej ilość ścieków (odczytana z wodomierza głównego) jest pomniejszana o wskazania tego wodomierza dodatkowego. 4

5 4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w punkcie 3 Taryfy, obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania. Przy rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z: 1. ceny wyrażonej w złotych za m 3 dostarczonej wody przez przedsiębiorstwo; 2. miesięcznej stawki opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych rozumianej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług (lokal, średnicę wodomierza-przepływomierza lub punkty poboru wody na cele p.poż.) na miesiąc [zł/odbiorca/m-c], którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych. W stawce opłaty abonamentowej za gotowość uwzględniono część kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych ponoszonych przez Spółkę w związku prowadzoną działalnością. Przesunięte do opłaty abonamentowej koszty zostały tak zaalokowane, aby w sposób najbardziej sprawiedliwy dotyczyły danej grupy odbiorców usług, stąd też rozróżnienie odbiorców w zależności od: świadczenia usługi w gospodarstwach domowych w budynkach jednorodzinnych - opłata abonamentowa miesięczna [zł/odbiorca/m-c]; świadczenia usługi dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych - opłata abonamentowa miesięczna wyliczona jako iloczyn stawki bazowej (2 zł netto) przez ilość lokali w budynku wielolokalowym [zł/lokal/m-c]; świadczenia usługi dla pozostałych odbiorców (grupa 4) w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego [zł/odbiorca/m-c], która odzwierciedla wielkość potrzebnej gotowości przedsiębiorstwa do świadczenia usług na rzecz odbiorcy; świadczenia usługi dla pozostałych odbiorców (grupa 4) w zależności czy posiada punkty poboru wody na cele przeciwpożarowe [zł/odbiorca/m-c]; 3. stawki opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie lokali w budynkach wielolokalowych rozumianej jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na lokal na odczyt [zł/lokal/odczyt], którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za odczytanie i rozliczenie poszczególnych lokali w budynku. Usługa ta jest świadczona po spełnieniu warunków określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po podpisaniu odrębnej umowy na rozliczenie tych lokali. Przy rozliczeniach za zbiorowe odprowadzanie ścieków wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z: 1. ceny wyrażonej w złotych za m 3 odebranych ścieków przez przedsiębiorstwo; 2. miesięcznej stawki opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń kanalizacyjnych rozumianej jako wielkość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w złotych na odbiorcę usług (lokal, średnicę wodomierza-przepływomierza) na miesiąc [zł/odbiorca/m-c], którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych. W stawce opłaty abonamentowej za gotowość uwzględniono część kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń kanalizacyjnych ponoszonych przez Spółkę w związku prowadzoną działalnością. Przesunięte do opłaty abonamentowej koszty zostały tak zaalokowane, aby w sposób najbardziej sprawiedliwy dotyczyły danej grupy odbiorców usług, stąd też rozróżnienie odbiorców w zależności od: świadczenia usługi w gospodarstwach domowych w budynkach jednorodzinnych - opłata abonamentowa miesięczna [zł/odbiorca/m-c]; 5

6 świadczenia usługi dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielolokalowych - opłata abonamentowa miesięczna wyliczona jako iloczyn stawki bazowej (4 zł netto) przez ilość lokali w budynku wielolokalowym [zł/lokal/m-c]; świadczenia usługi dla pozostałych odbiorców (grupa 4) w zależności od wielkości średnicy wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (przepływomierza) [zł/odbiorca/m-c], która odzwierciedla wielkość potrzebnej gotowości przedsiębiorstwa do świadczenia usług na rzecz odbiorcy; 3. stawki opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą rozumianej jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na wodomierz dodatkowy na odczyt [zł/wodomierz/odczyt], którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za odczytanie i rozliczenie posiadanego wodomierza dodatkowego mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą, o którą to wielkość pomniejsza się ilość odprowadzonych ścieków. 4. stawki opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie lokali w budynkach wielolokalowych rozumianej jako wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w złotych na lokal na odczyt [zł/lokal/odczyt], którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo kanalizacyjnemu za odczytanie i rozliczenie poszczególnych lokali w budynku. Usługa ta jest świadczona po spełnieniu warunków określonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz po podpisaniu odrębnej umowy na rozliczenie tych lokali. W rozliczeniach z gminą miejską za wodę pobraną na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zastosowanie ma Grupa Taryfowej grupa 3. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dotyczyć będzie odbiorców lokali w budynkach mieszkalnych wielolokalowych tylko w przypadku podpisania odrębnych umów na rozliczenie lokali zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W przypadku nie podpisania umów na prowadzenie przez przedsiębiorstwo rozliczeń lokali zastosowanie będzie miała taryfowa grupa 2. na zasadach dotychczasowych. 6

7 Tabela 3. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Taryfowa grupa Cena L.p. odbiorców Symbol Wyszczególnienie netto z VAT Jednostka miary Grupa 1 Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych W1.1 cena za 1 m 3 dostarczonej wody 2,35 2,54 zł/m 3 W1.2 gotowość urządzeń wodociągowych S1.1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 2,00 2,16 zł/odbiorcę/m-c 4,59 4,96 zł/m 3 S1.2 gotowość urządzeń kanalizacyjnych 4,00 4,32 zł/odbiorcę/m-c S.1.3 opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 4,98 5,38 zł/wodomierz/odczyt 2. Grupa 2 Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych wielolokalowych W2.1 cena za 1 m 3 dostarczonej wody 2,35 2,54 zł/m 3 W2.2 gotowość urządzeń wodociągowych S2.1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 2,00 2,16 zł/lokal/m-c 4,59 4,96 zł/m 3 S2.2 S2.3 gotowość urządzeń kanalizacyjnych opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 4,00 4,32 zł/lokal/m-c 4,98 5,38 zł/wodomierz/odczyt 3. Grupa 3 Odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z podpisaną umową na rozliczanie lokali (zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) W3.1 cena za 1 m 3 dostarczonej wody 2,35 2,54 zł/m 3 W3.2 W3.3 gotowość urządzeń wodociągowych opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie lokalu w budynkach wielolokalowych S3.1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków S3.2 gotowość urządzeń kanalizacyjnych 2,00 2,16 zł/lokal/m-c 7,47 8,07 zł/każdorazowy odczyt lokalu 4,59 4,96 zł/m 3 4,00 4,32 zł/lokal/m-c S3.3 opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 4,98 5,38 zł/wodomierz/odczyt 7

8 Grupa 4 Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupach 1, 2, 3 W4.1 cena za 1 m 3 dostarczonej wody 2,35 2,54 zł/m 3 W4.2 gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego (WG) lub w przypadku posiadania punktu poboru wody na cele p.poż.: W4.2.1 WG o średnicy od 15 do 20 2,00 2,16 zł/odbiorcę/m-c W4.2.2 WG o średnicy 25 70,00 75,60 zł/odbiorcę/m-c W4.2.3 WG o średnicy od 32 do ,00 216,00 zł/odbiorcę/m-c W4.2.4 WG o średnicy ,00 486,00 zł/odbiorcę/m-c W4.2.5 WG o średnicy ,00 864,00 zł/odbiorcę/m-c W4.2.6 WG o średnicy 100 i większej 2300, ,00 zł/odbiorcę/m-c W4.2.7 punkty poboru wody na cele p.poż. 70,00 75,60 zł/odbiorcę/m-c S4.1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków gotowość urządzeń kanalizacyjnych w zależności od wielkości (średnicy) S4.2 wodomierza głównego (WG) albo urządzenia pomiarowego (PS): 5,40 5,83 zł/m 3 S4.2.1 o średnicy od 15 do 20 4,00 4,32 zł/odbiorcę/m-c S4.2.2 o średnicy ,00 151,20 zł/odbiorcę/m-c S4.2.3 o średnicy od 32 do ,00 432,00 zł/odbiorcę/m-c S4.2.4 o średnicy ,00 972,00 zł/odbiorcę/m-c S4.2.5 o średnicy , ,00 zł/odbiorcę/m-c S4.2.6 S4.3 o średnicy 100 i większej opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 4600, ,00 zł/odbiorcę/m-c 4,98 5,38 zł/wodomierz/odczyt W - dotyczy Odbiorców wody S - dotyczy Odbiorców zrzucających ścieki Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 5 tabeli dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, zgodnie z 1, pkt 9-11 Rozporządzenia. Na dzień zatwierdzenia taryfy stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 8 %. 8

9 5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy pomiarowe 5.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych w pkt. 1 Taryfy Z uwagi na pełne wyposażenie budynków na terenie działania przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań Ilość ścieków u odbiorców wyposażonych w urządzenia pomiarowe (przepływomierze) ustala się w oparciu o ich wskazania W przypadkach braku wyposażenia odbiorcy w urządzenia pomiarowe (przepływomierz) - ilość dostarczonych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy posiadają wodomierz dodatkowy, zainstalowany na potrzeby mierzenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, ustalona jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego (lub własnego) i dodatkowego Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą regulowana jest wyłącznie przez Odbiorców posiadających wodomierz dodatkowy. Odbiorca obciążany jest tą opłatą każdorazowo za dokonane przez Przedsiębiorstwo rozliczenie wody bezpowrotnie zużytej w ilości odebranych ścieków (zgodnie z okresem rozliczeniowym) Miesięczne opłaty abonamentowe za gotowość urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych regulowane są przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym W przypadku posiadania przez Odbiorcę więcej niż jednego wodomierza głównego (urządzenia pomiarowego) obciążany jest on miesięcznie opłatą za gotowość za każdy wodomierz główny (urządzenie pomiarowe) dla każdej świadczonej usługi, tj. dla zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie lokalu w budynkach wielolokalowych związana jest z odczytem wodomierzy lokalowych. Dotyczy ona sytuacji, kiedy Przedsiębiorstwo dodatkowo na podstawie podpisanej odrębnej umowy dokonuje odczytu wodomierzy lokalowych w budynkach wielolokalowych Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, pokrywa on koszty sprawdzenia Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XLIX/333/06 z dnia r. 6. Warunki stosowania cen 6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy zgodnie z art. 22 Ustawy, świadczone jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielolokalowych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo- 9

10 handlowe, odbiorców przemysłowych i innych. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne instaluje wodomierze główne wszystkim odbiorcom usług. Czynnikiem mającym wpływ na różną wysokość ceny 1 m 3 ścieków jest zróżnicowany poziom ich zanieczyszczenia dla grupy gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców, mający wpływ na poziom ponoszonych kosztów w zakresie dystrybucji i oczyszczania. Czynnikiem mającym wpływ na zróżnicowanie wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej za gotowość urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest różny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców poziom zużycia wody czy też ilości odprowadzonych ścieków Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XLIX/333/06 z dnia r. Jakość wody produkowanej przez Przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęcia głębinowego i podlega uzdatnianiu. DYR E K T O R P. W. i K. Wodociągi Kościerskie Sp. z o.o. Robert Fennig 10

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności

1. Informacje ogólne. 2. Rodzaj prowadzonej działalności Pobrano 2012-07-29 z http://www.wodociagikoscierskie.pl/obsuga-klienta/ Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie ul. Strzelecka 30A zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A ogłasza Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A zgodnie z art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A

Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie, ul. Strzelecka 30 A zgodnie z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu z dnia 7 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne 2. Rodzaje prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe grupy odbiorców usług

1. Informacje ogólne 2. Rodzaje prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe grupy odbiorców usług Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (Załącznik do Uchwały nr LIII/613/09) Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały Nr XXIV/547/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie miasta Elbląga Odbiorców usług wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/206/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 listopada 2015 r. I. Informacje ogólne Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku Uchwała Nr XXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Świnoujścia Nr XXVIII/240/2007 z dnia 29. listopada 2007 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2008

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016

TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 TARYFA dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kluczbork na okres 1 stycznia do 31 grudnia 2016 na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Pobrano 26.02.2015: http://www.pgkim.ozimek.pl/files/taryfaw.pdf PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Piotrków Trybunalski i terenach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu

Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu Pobrano 2011-12-30 z http://um-elblag.samorzady.pl/zalacznik/id/19116 Uchwała Nr IX/276/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe O G Ł O S Z E N I E SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH Działając w oparciu o przepis art.24 ust.9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE Załącznik nr 1 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W ANTONIOWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 stycznia 2017 do

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 1. Informacje ogólne Załącznik do uchwały nr 34/15 Rady Miasta Torunia z dnia 5 marca 2015 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do Uchwały nr XXXIV/510/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 18 listopada 2009 roku TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2012 (od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/69/5 RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia 29 września 205 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.8 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Załącznik nr 2 do Umowy Opracowanie graficzen: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR XV/129/2015 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KARPACZU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy KARPACZ na okres: od 01 marca 2014 r. do dnia 28

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Do Uchwały Nr IV/3/011 z dnia 8 lutego 011 r. Rady Miasta Mława w sprawie: "zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych

zł/odbiorcę/okres Lp. Grupa W2: gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozostali odbiorcy wody rozliczani w okresach jednomiesięcznych TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZABIERZOWIE ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZABIERZÓW w okresie od.03.07r - 8.0.08r.. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach Spółka z o.o. TARYFY 1 DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: 1. Rodzaje prowadzonej działalności...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/ Grudziądz

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/ Grudziądz Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. ul. Mickiewicza 28/30 86-300 Grudziądz TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Grudziądza

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku

U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku U c h w a ł a XXX/123/09 Rady Gminy B r z e ż n o z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Obowiązujące na terenie Gminy Krzyż Wlkp. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58a 64-761 Krzyż Wlkp. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, Myślenice

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, Myślenice Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, 32 400 Myślenice TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Myślenice, 14.02.2014 r. 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne.

I. Informacje ogólne. I. Informacje ogólne. 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki i zasady ich stosowania. 1.2. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku Uchwała Nr XXI(119) 2008 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz w sprawie dopłat do taryfowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W MIELCU. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Mielec na okres:

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, Myślenice

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, Myślenice Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 47, 32 400 Myślenice TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Myślenice, 17.02.2011 r. 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Załącznik nr 1 do Uchwały nr... z dnia 5 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Łaziska Górne. T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r.

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES r r. .. Spółka Komunalna Wschowa Spółka z o.o. ul. Daszyńskiego 10 67 400 Wschowa TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES 01.01.2015 r. 31.12.2015 r. Wschowa, październik

Bardziej szczegółowo

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

K O M U N I K A T 2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI K O M U N I K A T Na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 701/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 10 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 701/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia 10 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR 701/VII/17 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Potępa i Kolonia Ziętek Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała nr XXX/220/13 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania w miejscowości

Bardziej szczegółowo

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat KOMUNIKAT Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie Przedstawia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, która będzie obowiązywać na terenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały Nr IV/22/2007 z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie gminy Brzeżno na okres: od dnia 02 kwietnia 2014 r. do dnia 01 kwietnia 2015 r. zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/124/15 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku

Uchwała Nr xv / 147/2012. Rady Miasta Mława. z dnia 28 lutego 2012 roku Uchwała Nr xv / 47/202 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 202 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Mława

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r

UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r UCHWAŁA Nr XXXIX/457/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne...str Rodzaje prowadzonej działalności...str Rodzaje i struktura taryfy...str Taryfowe grupy odbiorców...str.

1. Uwagi ogólne...str Rodzaje prowadzonej działalności...str Rodzaje i struktura taryfy...str Taryfowe grupy odbiorców...str. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Spis treści: 1. Uwagi ogólne...str. 2 2. Rodzaje prowadzonej działalności...str. 2 3. Rodzaje i struktura taryfy...str. 3 4. Taryfowe grupy odbiorców...str. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 kwietnia roku

Uchwala Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 kwietnia roku Uchwala Nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 kwietnia roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Działając na podstawie art.18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r.

UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 3 marca 2017 r. UCHWAŁA XXVII/205/2017 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia tarf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w Gminie Ryki w okresie od r. do r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w Gminie Ryki w okresie od r. do r. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych w Gminie Ryki w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od r. do r. Zakład Usług Komunalnych spółka z o. o. ul. Kilińskiego 15 89 650 Czersk TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TRYFY DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWDZNI ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2015 roku Ceny i stawki opłat zostały opublikowane w prasie lokalnej. Treść taryfy dostępna jest

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TRYFY DL ZBIOROWEGO ZOPTRZENI W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWDZNI ŚCIEKÓW Taryfy obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 roku Ceny i stawki opłat zostały opublikowane w prasie lokalnej. Treść taryfy dostępna jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Pasłęk. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO - KANALIZACYJNYCH W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura taryfy 4 3. Taryfowe grupy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. na okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2008 r. Wodzisław

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/49/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r.

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Taryfa opłat za wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o ŻYWIEC, ul.

M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o ŻYWIEC, ul. M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I Spółka z o.o. 34-300 ŻYWIEC, ul. Bracka 66 Szanowni Klienci, Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE MIASTA ŻAGANIA w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo