PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH"

Transkrypt

1 Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo Wykonawcy, działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE Sp. z o.o., niniejszym wyjaśniamy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ : PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Prosimy podać informacje na temat ryzyka: 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Zamawiający potwierdza 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: - ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Zamawiający potwierdza

2 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Zamawiający potwierdza 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych. Zamawiający potwierdza Pytanie dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych Czy Zamawiający może podać posiadane w lokalizacja sprawne zabezpieczenia ppoż. oraz przeciwprtzepięciowe Brak zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Jarocin, ul. Moniuszki 43a Dworzec Autobusowy w Jarocinie gaśnice Jarocin, ul. Zaciszna 5 siedziba spółki gaśnice, hydranty wewnętrzne (3 szt.) zewnętrzne (1 szt.) Pytanie dotyczące ryzyka "uszkodzenie": Czy dla zachowania ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający akceptuje doprecyzowanie ryzyka wg poniższej treści: uszkodzenie - bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn: a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru; e) Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę - treść ryzyka "uszkodzenie" wg SIWZ.

3 Pytanie dotyczące ryzyka "topnienie, zaleganie śniegu lub lodu oraz uszkodzenie konstrukcji pod ciężarem śniegu lub lodu": Czy dla zachowania ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu w poniższej treści: Z ochrony wyłączone zostają szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradem lub deszczem nawalnym, jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Pytanie dotyczące ryzyka "wandalizmu": Czy dla zachowania ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający akceptuje wprowadzenie dodatkowego zapisu w poniższej treści: Stałe elementy wyposażenia budynku - urządzenia zewnętrzne, powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Dodatkowo czy Zamawiający akceptuje wprowadzenia w ryzyku wandalizm" poniższej franszyzy: 10% wartości szkody, nie mniej niż zł Czy Zamawiający akceptuje włączenie ryzyka przepięcie na podstawie klauzuli w poniższej treści Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego

4 (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi: zł Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Czy Zamawiający akceptuje włączenie ryzyka stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych na podstawie klauzuli w poniższej treści Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. Ubezpieczenie nie obejmuje: szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, szyb w pojazdach i środkach transportowych. Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: - powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Dodatkowo do ochrony musi zostać włączone oszklenie wiat przystankowych. Czy Zamawiający akceptuje włączenie ryzyka "wypadek środka transportu" na podstawie klauzuli w poniższej treści Ubezpieczenie sprzętu zamontowanego lub używanego na stałe w pojazdach Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie (kasy, nawigacje) zainstalowanym lub używanym na stałe wewnątrz pojazdu o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny.

5 Dodatkowo czy Zamawiający może przedstawić jednostkowy wykaz mienia lub podać ogólna wartość mienia ubezpieczanego w ryzyku "wypadek środka transportu Zamawiający nie posiada jednostkowego wykazu mienia ubezpieczanego w ryzyku "wypadek środka transportu. Koszty dodatkowe Czy Zamawiający akceptuje włączenie kosztów wg w poniższej treści Klauzula kosztów dodatkowych Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty Koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, poniesione przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia. Koszty dodatkowe magazynowanie/przechowywaniem, dozór mienia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych, Koszty zabezpieczenia przed szkodą w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. Wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów PZU SA ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez PZU SA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Budowle w systemie na I ryzyko Prośba o podanie jak jest wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto budowli

6 Wartość księgowa brutto budowli: ,16 PLN. Franszyzy Czy Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości zł PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Pytanie dotyczące rodzaju wartości Czy Zamawiający potwierdza objęcia ochroną ubezpieczenia wg wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenie - wg wartości rzeczywistej Zamawiający nie potwierdza oraz nie wyraża zgody na zmianę. Zabezpieczenia Prosimy podać posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w h miejscach ubezpieczenia Zabezpieczenia drzwi wejściowych do budynków dwa zamki wielozastawkowe, w pomieszczeniu kasy dodatkowo kraty w oknach. Siedziba Spółki całodobowo dozorowana portiernia. Gotówka w transporcie Prosimy podać przewidywaną liczbę transportów w okresie ubezpieczenia Transport z maksymalną wartością ok 1-2 razy w miesiącu. Transport z mniejszą wartością codziennie przychody ze sprzedaży biletów odprowadzanie codziennie (kasjerka+kierowca na trasie Siedziba-Bank). Klauzule Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia z SIWZ poniższych klauzuli: KLAUZULA uznania ( w przypadku braku wymaganych informacji wg pytania nr 1, 10)i Brak takiej klauzuli w SIWZ. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pytanie dotyczące zakresu ubezpieczenia Czy Zamawiający potwierdza doprecyzowanie zakresu ochrony wg poniższej treści Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. wypadek ubezpieczeniowy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, szkoda na osobie szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju

7 zdrowia, szkoda rzeczowa szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, Z uwagi na powyższe doprecyzowanie czy Zamawiający akceptuje poniższe zmiany określenie sumy gwarancyjnej (podlimitów) Z Na na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia oraz w opisie Z Na uszczerbku majątkowego (szkoda majątkowa) Uszczerbku majątkowego (szkoda rzeczowa) Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny, z uwzględnieniem pozostałych rozszerzeń z SIWZ. OC pracodawcy Czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzuli o treści: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. Podlimit: ,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi (odpowiedzialność deliktowokontraktowa) Czy Zamawiający dopuszcza dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka wprowadzenie klauzuli o treści: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe

8 powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 3) powstałych w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, chyba że mienie przechowywane jest w związku z obróbką, naprawą, czyszczeniem lub innymi usługami o podobnym charakterze, 5) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odległości powyżej 10 km od miejsca wykonywania usługi oraz w przypadku gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Pytanie dotyczące franszyz Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższej franszyzy: Franszyza redukcyjna 500 PLN w każdej szkodzie Udział własny 10% w każdej szkodzie rzeczowej. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. KLAUZULE DODATKOWE KLAUZULA INWESTYCYJNA Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia klauzuli i objęcie ryzyka na warunkach klauzuli w poniższej treści: Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości: 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

9 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. KLAUZULA LOKALIZACYJNA Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia klauzuli i objęcie ryzyka na warunkach klauzuli w poniższej treści: Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (Klauzula miejsca ubezpieczenia) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: zł. 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu ,00 PLN dla klauzuli. KLAUZULA WYPOWIEDZENIA Czy Zamawiający dopuszcza możliwość włączenia klauzuli w poniższej treści: Klauzula wypowiedzenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem,

10 że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 10 miesięcy ochrony, przekroczy 30%; w przypadku, gdy szkodowość nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. SZKODOWOŚĆ Prosimy o uzupełnienie informacji na temat szkodowości. Prosimy o rozbicie szkodowości w podziale na poszczególne lata w danym ubezpieczeniu (dotyczy ubezpieczenia mienia i OC działalności) oraz podanie przyczyny szkód w mieniu oraz OC działalniosci. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Rok szkody 1 112,78 Rok szkód Rok szkoda 566,16 Rok szkód 3 125,00 1 szkoda dotyczy awarii wod-kan, pozostałe szkody dotyczą uszkodzenia wiat przystankowych. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: Rok szkoda 2 685,75 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (dotyczy wiat przystankowych) Rok szkód 3 251,44 Rok szkód 3 945,02 Rok szkody 1 069,41 Rok szkód 1 232,37 Ubezpieczenie OC: Rok szkoda upadek na przystanku wypłata 9 767,00 Rok szkoda uszkodzenie pojazdu przyjętego w celu wykonania naprawy wypłata 409,17

11 Prosimy podać czy wykazanej w SIWZ szkodowość uwzględnione zostały rezerwy na szkody zgłoszone nie wypłacone, jeżeli nie prosimy podać informacje o tych rezerwach w rozbiciu na poszczególne grupy ubezpieczeń oraz lata - (dotyczy ubezpieczenia mienia i OC działalności) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Rok 2013 rezerwa 182,96 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (dotyczy wiat przystankowych) Rok 2013 rezerwa 308,17 POZOSTAŁE KWESTIE Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenie z SIWZ i z umowy zapisów o zamówieniach uzupełniających w części dotyczącej zobowiązanie do stosowania stawek nie wyższych niż w zamówieniu podstawowym Prosimy o podanie obrotu w rozbiciu na poszczególne działalności (szczególnie na serwis i naprawę pojazdów) Przychody netto ze sprzedaży produktów ,21 1 Sprzedaż biletów jednorazowych ,06 2. Sprzedaż biletów miesięcznych ,45 3. Rekompensata z Urzędu Miasta ,92 4. Dopłata z Urzędu Marszałkowskiego ,94 5. Przewozy szkolne ,13 6. Wynajem autobusów ,07 7. Przewozy niepełnosprawnych ,06 8. Dochody z reklam ,05 9. Usługi warsztatowe , Pozostałe ,73 11 Przychody Dworzec PKS ,06 Prosimy o informację czy w dotychczasowej polisie obowiązywała franszyza / udział własny, jeśli tak w jakich wysokościach (mienie, OC działalności) Dotychczasowe franszyzy: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - brak Ubezpieczenie od kradzieży z włamaiem i rabunku - brak Ubezpieczenie szyb od stłuczenia - redukcyjna: 100,00 PLN, integralna: 100,00 PLN Ubezpieczenie OC - brak

12 TERMIN SKŁADANIA OFERTY Pytanie dotyczące przedłużenia terminu składanie oferty Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny składania z 9:00 na 11:30. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Prosimy o wyłączenie graffiti z wandalizmu. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający potwierdza. Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia p.poż we wszystkich budynkach spełniają wymagania przepisów prawa w tym zakresie. Zamawiający potwierdza. Prosimy o udzielenie informacji czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia są budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany, przeznaczone do rozbiórki. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie budynków i ewentualnie ubezpieczenie w zakresie FLEXA. Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, przeznaczonych do rozbiórki Prosimy o potwierdzenie że zabezpieczenia p.poż we wszystkich budynkach spełniają wymagania przepisów prawa w tym zakresie. Zamawiający potwierdza. Prosimy o wymienienie posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych w posiadanych lokalizacjach. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Jarocin, ul. Moniuszki 43a Dworzec Autobusowy w Jarocinie gaśnice Jarocin, ul. Zaciszna 5 siedziba spółki gaśnice, hydranty wewnętrzne (3 szt.) zewnętrzne (1 szt.) Prosimy o rozbicie szkodowości z ryzyk kradzieżowych na wypłaty z szyb oraz z kradzieży. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku:

13 Rok szkoda 2 685,75 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia Rok szkód 3 251,44 Rok szkód 3 945,02 Rok szkody 1 069,41 Rok szkód 1 232,37 Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli lokalizacyjnej w wysokości PLN Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu ,00 PLN dla klauzuli. Prosimy o włączenie do klauzuli reprezentantów: winy umyślnej reprezentantów, a najlepiej zgoda na włączenie treści klauzuli reprezentantów w poniższej treści: Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 1) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się: a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników, b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników, d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników, e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników, f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników, g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą te osoby oraz pełnomocników; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej W związku z usługami dotyczącymi ekspozycji reklam na autobusach, prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wynikających z treści reklamy lub wynikających z prowadzenia akcji lub strategii reklamowych, marketingowych. Zamawiający potwierdza. Prosimy o podanie przyczyn szkód z OC.

14 Rok szkoda upadek na przystanku wypłata 9 767,00 Rok szkoda uszkodzenie pojazdu przyjętego w celu wykonania naprawy wypłata 409,17 OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usług jakie mienie jest powierzane, jakie usługi są na nim wykonywane? Zamawiający prowadzi działalność w zakresie napraw pojazdów. Mienie powierzane to pojazdy przyjęte w celu wykonania usługi naprawy. Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco szkód - działania osób trzecich, w tym w trakcie wsiadania/wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu, w tym umyślne działania osób trzecich noszących znamiona dewastacji. Zmawiający nie wyraża zgody. Prosimy o zmianę stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości 100,00 PLN (bez VAT) na 90,00 PLN (bez VAT) w przypadku wykonywania naprawy siłami własnymi (serwis ubezpieczonego). Zmawiający nie wyraża zgody. Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Zmawiający potwierdza. Prosimy o potwierdzenie że wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Wyłączenia zawarte w OWU Ubezpieczyciela mają zastosowanie, pod warunkiem, że nie są sprzeczne z warunkami SIWZ. Ubezpieczenie OC działalności Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego wysokości 200,00 PLN. Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej na szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) wysokości 500,00 PLN.

15 Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej na szkody wynikające z czystych strat finansowych w wysokości 500,00 PLN. Prosimy o potwierdzenie, że wypadek ubezpieczeniowy musi mieć miejsce w okresie ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia zgodnie z SIWZ. Prosimy o zmianę wyrażenia zdarzenia i zastąpienie go wypadki Warunki ubezpieczenia zgodnie z SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności OC działalności gospodarczej wyłączone są szkody z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego ( zarówno OC p.p.m. jak i AC oraz NNW) Zmawiający wyjaśnia, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki z tytułu.prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia nie dotyczy odpowiedzialności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określonym w treści ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dn. 16 lipca 2003r.,poz 1152 z późn. zm.). Prosimy o możliwość zastosowania poniższej treści klauzuli: Klauzula czystych strat finansowych 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe podczas prowadzenia przez firmę prac i usług, jak i powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania przez Ubezpieczającego. Przez czyste straty finansowe rozumie się zgodnie z 4 pkt. 1 OWU szkody nie wynikające ze szkód w mieniu i na osobie, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 2. Z zachowaniem pozostałych wyłączeń określonych w 8 i 9 OWU ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych: 1) związanych z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, pracach budowlanych lub montażowych, kontroli lub wycenie, 2) związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy, 3) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych, 4) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom, 5) związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych, racjonalizacją, automatyzacją, udzielaniem informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, pośrednictwem lub organizacją podróży, 6) związanych z błędami w oprogramowaniu, błędną instalacją oprogramowania

16 7) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju, 8) związanych z niedostarczeniem energii, 9) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych, 10) za szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, 11) pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady 12)związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia o zapobieganiu szkodom w środowisku 13) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 3. Dla szkód objętych niniejszą klauzulą ustala się sublimit i franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Jeśli zapis wynikać będzie z OWU wykonawcy, będzie akceptowalny. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Prosimy o rozbicie szkodowości na lata w podziale na ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, w ujęciu ilościowym i wartościowym Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Rok szkody 1 112,78 Rok szkód Rok szkoda 566,16 Rok szkód 3 125,00 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku: Rok szkoda 2 685,75 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia (dotyczy wiat przystankowych) Rok szkód 3 251,44 Rok szkód 3 945,02 Rok szkody 1 069,41 Rok szkód 1 232,37 Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej wysokości 100,00 PLN.

17 Prosimy o doprecyzowanie systemu ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych grup majątku. W sumach stałych i na pierwsze ryzyko pewne pozycje nam się dublują. Zmawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji SIWZ w przedmiotowym zakresie. Powinno być: Sumy stałe: Pierwsze ryzyko: według wartości odtworzeniowej: budynki, przystanki, maszyny, urządzenia, wyposażenie według wartości zakupu: środki obrotowe zapasy, mienie osób trzecich - zapasy według wartości odtworzeniowej: budowle, mienie niskocenne wyposażenie Prosimy o dodanie w klauzuli lokacyjnej limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu ,00 PLN Ubezpieczenia komunikacyjna Prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli: Wykonawca warunkuje niezmienność stawek w ubezpieczeniu AC oraz OC na kolejny, roczny okres obowiązywania Umowy Generalnej, przebiegiem ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca dokona sprawdzenia przebiegu ubezpieczenia w stanie na koniec dziesiątego miesiąca obowiązywania Umowy Generalnej, biorąc pod uwagę okres od początku obowiązywania tejże Umowy Generalnej. W przypadku, gdy współczynnik szkodowości brutto (WSB) nie przekroczy zarówno w ryzyku OC jak i AC 100%, dotychczasowe warunki nie ulegają zmianie. 1,10* WO WSB AC 1,10* WO WSB OC 1,20* RSzkN SP RS 1,80* RSzkN SP RS RU RU SP składka przypisana w okresie analizy RS rezerwa składki (wysokość składki przypadająca na okres niewykorzystany) 1,10 współczynnik określający bezpośrednie koszty likwidacji WO wysokość odszkodowań wypłaconych 1,20 / 1,80 współczynnik określający wysokość udziału rezerw IBNR i kosztów likwidacji od IBNR w rezerwie na szkody zgłoszone oraz regresy oczekiwane od rezerwy na szkody zgłoszone RSzkN rezerwa na szkody zgłoszone a niewypłacone RU regresy uzyskane W przypadku, gdy współczynnik szkodowości brutto (WSB) przekroczy 100% Wykonawca może odstąpić od umowy na kolejny rok.

18 Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego JAROCIŃSKIE LINIE AUTOBUSOWE Sp. z o.o., niniejszym dokonujemy zmiany treści SIWZ. Dokonane zmiany są wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmiana SIWZ: str. 34 Część II. Opis przedmiotu zamówienia III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: Przed zmianą: Sumy stałe: Pierwsze ryzyko: Po zmianie: Sumy stałe: Pierwsze ryzyko: według wartości odtworzeniowej: budynki, budowle, przystanki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne wyposażenie według wartości zakupu: środki obrotowe zapasy, mienie osób trzecich - zapasy według wartości odtworzeniowej: budowle, przystanki, mienie niskocenne wyposażenie według wartości odtworzeniowej: budynki, przystanki, maszyny, urządzenia, wyposażenie według wartości zakupu: środki obrotowe zapasy, mienie osób trzecich - zapasy według wartości odtworzeniowej: budowle, mienie niskocenne wyposażenie

19 Zmiana SIWZ: str. 37 Część II. Opis przedmiotu zamówienia III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 4) Ubezpieczenia komunikacyjne - Ubezpieczenie Autocasco Przed zmianą: Suma ubezpieczenia: dla pojazdów wg poz suma ubezpieczenia skalkulowana w oparciu o zużycie techniczne procentowy stopień umorzenia wartości początkowej pojazdu (bez VAT) wg poniższego klucza ustalenia wartości pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia: Okres użytkowania w miesiącach Stopień umorzenia w % dla pojazdów wg poz suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej pojazdu Po zmianie: Suma ubezpieczenia: dla pojazdów wg poz suma ubezpieczenia skalkulowana w oparciu o zużycie techniczne procentowy stopień umorzenia wartości początkowej pojazdu (bez VAT) wg poniższego klucza ustalenia wartości pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w rocznym okresie ubezpieczenia: Okres użytkowania w miesiącach Stopień umorzenia w %

20 dla pojazdów wg poz.40 - suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej pojazdu

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 9 F178. Wrocław, 18.08.2014r. Strona 1 z 9 Wrocław, 18.08.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty

Rozdział 2. Opis warunków ubezpieczenia i informacji niezbędnych do złożenia oferty Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz NIP: 618-004-29-76 REGON:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo