Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Transkrypt

1 Toruń, dnia r. WOTUiW ADM/09/2014 WOTUiW-1/09/2014 Do Wykonawców INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. ogłoszenia w BZP nr z dnia 04/09/2014 Dotyczy postępowania o udzielenie zmówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

2 I. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą informuje o odrzuceniu oferty na I i II część zamówienia: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Toruniu Ul. Rejtana Toruń Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Ponadto z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się w/w podmiot na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych UZASADNIENIE: W toku badania i oceny ofert przetargowych Zamawiający powziął wątpliwości co do prawidłowości skalkulowania ceny oferty. W przetargu złożono 6 ofert, z czego jedna oferta wzbudziła wątpliwości co do sposobu skalkulowania ceny. Odbiegała ona bowiem w sposób rażący od kwoty jaką ustalił Zamawiający oraz od pozostałych ofert przetargowych. Na realizację usługi Część I zamówienia Zamawiający ustalił kwotę ,00 zł. Złożona oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zawiera kwotę 5 733,00zł, która jest niższa od ceny określonej przez Zamawiającego. Kwota zawarta w ofercie przetargowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW wynosi 5 733,00 zł, natomiast następna oferta zawiera kwotę ,00 zł. Na realizację usługi Część II zamówienia Zamawiający ustalił kwotę ,00 zł. Złożona oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zawiera kwotę 5 040,00 zł, która jest niższa od kwoty określonej przez Zamawiającego, następna oferta złożona w przetargu zawiera kwotę ,00 zł. Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Podczas badania i oceny oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Zamawiający powziął wątpliwość co do wysokości ceny ww. oferty. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na mocy art. 90 ust.

3 1 PZP obowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. W związku z tym Zamawiający pismem z dn r. wystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW o złożenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia elementów składowych mających wpływ na wysokość ceny określonej w złożonej ofercie w terminie do r. Do dnia r. Zamawiający nie otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW odpowiedzi. Ponadto oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW nie zawierała oświadczenia nr 3, niezbędnego do prowadzenia postępowania przetargowego i potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Dlatego Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pismem z dnia r. wezwał Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW do uzupełnienia oferty poprzez złożenie oświadczenia nr 3 w terminie do dnia r. Do dnia r. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW nie uzupełniło złożonej oferty o brakujące oświadczenie. Zgodnie z treścią art. 90 ust. 3 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wobec spełnienia przesłanek ww. przepisu Wykonawca zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 Prawo Zamówień Publicznych odrzucił ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziałów w postępowaniu. Wobec braku złożenia brakującego oświadczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia. II. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY BZP nr ogłoszenia Zamawiający: Wojewódzki ośrodek Terapii Uzależnień i Wspóluzależnienia w Toruniu, działając na art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. z 2010 Dz. U. Nr 113, poz. 759), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez :

4 1. Część I Zamówienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Przedstawicielstwo w Siedlcach Roman Garwacki Siedlce, ul. Sportowa 13 Cena 80% klauzule 20% Cena łączna ,00 zł Łączna ilość punktów 37,71. Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w SIWZ. 2. Część II Zamówienia Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24, Warszawa,Zespół Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy, Rezydentura w Toruniu ul. Żeglarska 13, Toruń. - Oferta spełnia wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz główne kryterium-najniższa cena ,00 zł Uzasadnienie: I część zamówienia - szacunek składki ,00 zł Kryterium 80% cena, 20% klauzule Wpłynęło ogólnie 6 ofert na I część zamówienia złożyło ofertę 5 Wykonawców : Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena łączna Waga kryterium Łączna ilość punktów 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro regionalne w Toruniu, ,00 zł 80% 80 Toruń, ul. Rejtana UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.a. Przedstawicielstwo w Siedlcach ,00 zł 80% 37,71 Roman Garwacki, Siedlce, ul. Sportowa 13 3 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Vienna Insurance Group, Toruń, ,00 zł 80% 25,17 ul. Szosa Lubicka 90 4 Towarzystwo Ubezpieczeń i ,00 zł 80% 25,77

5 Reasekuracji WARTA S.A, Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych w Łodzi Zespół Negocjatorów w Touniu, Toruń, ul. Waly Gen. Sikorskiego 22 5 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24, Warszawa,Zespół 80%Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy, Rezydentura w Toruniu ul. Żeglarska 13, Toruń. 6 Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 172, Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6 23/1A, Toruń Nie dotyczy 80% ,00 zł 80 % 26,94 II część zamówienia - szacunek składki ,00 zł - kryterium najniższa cena Wpłynęło ogólnie 6 ofert na II część zamówienia złożyło ofertę 3 Wykonawców : Nr oferty Nazwa Wykonawcy Cena łączna Waga kryterium Łączna ilość punktów 1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro regionalne w Toruniu, ,00 zł 100% 100 Toruń, ul. Rejtana UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Siedlcach Nie dotyczy 100% Roman Garwacki, Siedlce, ul. Sportowa 13 3 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A, Vienna Insurance Group, Toruń, Nie dotyczy 100% ul. Szosa Lubicka 90 4 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A, Centrum Obsługi Klientów Nie dotyczy 100%

6 Korporacyjnych w Łodzi Zespół Negocjatorów w Touniu, Toruń, ul. Waly Gen. Sikorskiego 22 5 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, Zespół 80%Sprzedaży Korporacyjnej w Bydgoszczy, Rezydentura w Toruniu ul. Żeglarska 13, Toruń. 6 Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 172, Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6 23/1A, Toruń ,00 zł 100% 19, ,00 zł 100 % 16,82 Zatwierdził

Ubezpieczenie mienia zamawiającego

Ubezpieczenie mienia zamawiającego Ubezpieczenie mienia zamawiającego Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: Olkusz powiat olkuski Olkusz Tryb

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Gmina Lubliniec ul. Paderewskiego 5 42-700 Lubliniec Nr sprawy: ZIP.271.00020.2012 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 134.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA BZP-064/ /2013 Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Sygnatura postępowania: BZP/137/DK/2012 Uczestnicy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo