SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Radomskiego Banku Żywności w roku 2007 Okres sprawozdawczy od roku do roku 1) Dane podmiotu Pełna nazwa podmiotu: Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. RADOM, gmina M. RADOM, miejsc. RADOM Dokładny adres: Radom ul. Kościelna 5, biuro i magazyn: Radom, Limanowskiego 134 gmina Radom powiat Radomski województwo Mazowieckie Tel: (048) tel/ faks: (048) Data wpisu w KRS: r. Numer w Krajowym Rejestrze Sadowym: ; Numer REGON: Dane Członków Zarządu - ks. Grzegorz Wójcik Prezes Zarządu zam Radom ul. Kościelna 5 - Włodzimierz Bogusław Wolski - Wiceprezes Zarządu zam Radom ul. 11 Listopada 20 m 43 - Honorata Trzaskalska Sekretarz Zarządu zam Radom ul. Otwarta 6 m 1 Cele statutowe, przedmiot działalności statutowej: Celem Banku jest racjonalne wykorzystywanie pozyskanej żywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 2) Bank osiąga swój cel poprzez: - prowadzenie działalności charytatywnej, - systematyczne, bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, - organizowanie akcji społecznych w postaci zbiórek żywności, - edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu oraz niedożywienia, - wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności, - działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji żywnościowych w standardach systemu żywienia, - współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami statutowymi Banku, - Współdziałanie i korzystanie z funduszy Unii Europejskiej i innych podmiotów, - Inne działania sprzyjające realizacji celów Banku, Realizacja celów statutowych Planowane cele zostały w 2007 roku zrealizowane w całości. W okresie sprawozdawczym prowadzono systematyczne nieodpłatne pozyskiwanie i bezpłatne

2 rozdawnictwo żywności. W 2007 roku Radomski Bank Żywności przystąpił po raz kolejny do realizacji unijnego programu PEAD, w ramach którego rozdystrybuowano pełnowartościowe produkty spożywcze o długim okresie przydatności do spożycia: mleko UHT 3,2%, mąka pszenna, makaron świderki, cukier, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, dżem, sery topione oraz sery twarde (podpuszczkowe). Dystrybucję żywności prowadzono z magazynu Radomskiego Banku Żywności do organizacji pozarządowych, z którymi zostały podpisane Umowy o przekazanie gotowych artykułów spożywczych w ramach programu PEAD oraz Karty Współdziałania na pozostałe produkty otrzymywane nieodpłatnie przez bank. Przeprowadzono cztery publiczne zbiórki żywności: Wielkanocna Zbiórka Żywności w dniach marca 2007r, Podziel się Posiłkiem w dniach września 2007 roku, Dzielimy się tym, co mamy w październiku i listopadzie 2007 roku (we współpracy z samorządami gmin i Miejsko-Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej), Świąteczna Zbiórka Żywności w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2007 roku. Przez cały rok były prowadzone zbiórki płodów rolnych na Radomskiej Giełdzie Rolnej. Przy prowadzeniu zbiórki byli zaangażowani przeszkoleni wolontariusze, rekrutujący się spośród osób bezrobotnych oraz mieszkańców domów dla bezdomnych. Kontynuowano współpracę z producentami żywności, którzy przekazali do Banku Żywności artykuły spożywcze: Figand oraz Hortex Holding S.A. z firmą ALBO Spółka z o.o., a także z Federacją Polskich Banków Żywności i bankami w niej zrzeszonymi. Czyniliśmy dalsze poszukiwania producentów żywności, którzy chcieliby swoje produkty przekazać do banku. Nawiązaliśmy kontakt z firmą PRIMA-2000 Sp z o.o. Grójec. Podpisano z Federacją umowę na dystrybucję żywności z nadwyżek unijnych. Przyznaną pulę żywności mogliśmy przyjąć i rozdysponować dzięki posiadaniu odpowiedniej infrastruktury (magazyn spełniający wymogi SANEPID-u oraz odpowiednio wyposażone pomieszczenia biurowe). W 2007 roku wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku chłodnię o pow. 34 m2. Wymieniliśmy okna we wszystkich pomieszczeniach biurowych, systematycznie wymieniamy szyby w magazynie. Otrzymaliśmy wózek widłowy elektryczny do wysokiego składowania w formie darowizny od Starosty Przysuskiego, który wymaga generalnego remontu. Wdrożono program magazynowy BEZET, służący rejestracji operacji magazynowych i sprawozdawczości z tym związanej. W okresie sprawozdawczym zatrudniano w banku 3 pracowników na umowę o pracę / koordynator PEAD, koordynator dostaw i dystrybucji żywności oraz magazynier/. Dyrektor i księgowa pracowali w ramach prowadzonej własnej działalności. W ramach prac społecznie użytecznych w Banku były okresowo zatrudniane cztery osoby /jako pomocnicy magazyniera i sprzątaczka/. Beneficjentami końcowymi bezpłatnej żywności przekazywanej przez nasz bank byli podopieczni organizacji i instytucji, działających na polu pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Pomoc trafiła do 36 tys. osób, licząc odbiorców wszystkich akcji prowadzonych przez bank, a znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałego bezrobocia, niedożywionych, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także do pensjonariuszy domów opieki społecznej i domów dziecka.

3 W okresie sprawozdawczym Radomski Bank Żywności przekazał do organizacji pomocowych z terenu województwa mazowieckiego ,67 kg żywności o wartości ,34 zł. Żywność pozyskiwano z następujących źródeł: -publiczne zbiórki żywności o charakterze akcyjnym: ,10 kg o wartości ,16 zł w tym: Wielkanocna Zbiórka Żywności: 9.200,80 kg o wartości zł ,30 Podziel się Posiłkiem: 6.830,60 kg o wartości zł ,44 Dzielimy się tym co mamy: 7.349,10 kg o wartości zł ,65 Świąteczna Zbiórka Żywności: ,60 kg o wartości zł ,77 -dystrybucja żywności z unijnego programu PEAD: ,37 kg o wartości ,18 zł -systematyczne zbiórki prowadzone na Radomskiej Giełdzie Rolnej : ,59 kg o wartości ,23 zł -żywność przekazana przez producentów w formie darowizny: ,61 kg o wartości ,41 zł. Skupienie wokół Radomskiego Banku Żywności lokalnych organizacji charytatywnych sprzyjało wymianie informacji służących zmniejszaniu obszarów niedożywienia. Udzielana pomoc jest skuteczniejsza, jeżeli udzielające jej organizacje współpracują ze sobą. W roku 2007 kontynuowaliśmy współpracę z organizacjami z terenu powiatów: -białobrzeskiego (Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Trójcy w Białobrzegach, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Promna Kolonia) -grójeckiego (Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych Oddział w Grójcu) -kozienickiego (Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Rodziny w Kozienicach) -lipskiego (Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. Św. Brata Alberta w Lipsku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Siennie), -przysuskiego (Stowarzyszenie Abstynentów Klubu OPOKA w Przysusze, TPD O Przysucha, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS PZC przy parafii Św. Szczepana w Skrzynnie, -radomskiego (Stowarzyszenie SUMUS z Pionek, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Barbary w Pionkach, TPD Oddział w Pionkach, Katolickie Stowarzyszenie BETANIA w Wierzbicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży), -szydłowieckiego (Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym w Szydłowcu, PZC przy parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu) -zwoleńskiego (Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Ducha Św. w Zwoleniu, Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Solec n/wisłą, Wymienione organizacje prowadziły na swoim terenie koordynowane przez Radomski Bank Żywności publiczne zbiórki: Wielkanocna Zbiórka Żywności Podziel się posiłkiem oraz Świąteczna Zbiórka Żywności. Nawiązana w tym zakresie współpraca będzie kontynuowana w przyszłości. Rola innych podmiotów w realizacji zadania (z uwzględnieniem organów administracji publicznej): Mazowiecki Urząd Wojewódzki - pomoc finansowa, Gmina Miasta Radomia - pomoc finansowa, Agencja Rynku Rolnego - pomoc finansowa, samorządy gminne - współpraca przy zbiórce Dzielimy się tym, co mamy miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej informacja o potrzebach lokalnych środowisk i organizacjach pomocowych,

4 samorządy szkolne i pedagodzy z radomskich szkół pomoc w organizowaniu grup wolontariackich do prowadzenia publicznych zbiórek żywności. 3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej: Radomski Bank Żywności nie prowadzi działalności gospodarczej 4) odpisy uchwał Zarządu: w załączeniu do niniejszego sprawozdania, 5) informacje o przychodach zawarte są w sprawozdaniu finansowym, 6) informacje o poniesionych kosztach zawarte są w sprawozdaniu finansowym, 7) dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeniach zawarte są w informacji dodatkowej do bilansu i rachunku wyników. Radomski bank Żywności w okresie sprawozdawczym nie udzielał pożyczek pieniężnych, a także nie tworzył lokat terminowych na rachunkach bankowych. Radomski Bank Żywności posiada konto podstawowe do obsługi bieżącej działalności nr ; dwa konta pomocnicze do konta podstawowego o numerach: ; z przeznaczeniem na otrzymane w 2007 roku dotacje oraz odpisy 1% podatku. W 2007 roku Radomski Bank Żywności: - nie nabywał obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego - nie nabywał nieruchomości. - wybudował chłodnię o wartości księgowej zł ,65 powierzchni 34m2. Informacja szczegółowa o stanie środków trwałych zawarta jest w informacji dodatkowej do bilansu i rachunku wyników. Informacja o wartości aktywów i zobowiązań zawarta jest w bilansie za 2007 rok, stanowiącym integralną część sprawozdania finansowego. 8) W okresie sprawozdawczym Radomski Bank Żywności realizował zadanie zlecone w drodze konkursów przez: -Wojewodę Mazowieckiego na zadanie w zakresie pomocy społecznej na bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności dla organizacji pozarządowych i samorządowych z terenu województwa mazowieckiego, prowadzących dożywianie. Kwotę dotacji w wysokości zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z Umową Nr 150/2006 z dnia r. -Gminę Miasta Radomia na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia systematycznych zbiórek żywności, z przeznaczeniem do nieodpłatnego jej rozdysponowania na rzecz innych podmiotów i osób z terenu miasta Radomia. Kwotę dotacji w wysokości zł wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr ZS.V.-0717/9412/2007z dnia r -Wojewodę Mazowieckiego na realizację projektu dotyczącego złagodzenia skutków bezdomności poprzez pozyskiwanie i dystrybucję darmowej żywności dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnych, niedożywionych. Kwotę dotacji w wysokości zł ,00 wydatkowano w całości i rozliczono zgodnie z umową Nr 24/B/2007 z dnia roku. Dotacje celowe: -Danone na dofinansowanie bezpłatnego pozyskiwania i rozdawnictwa żywności osobom najuboższym. Kwota dotacji zł przyznana w 2006 roku i rozliczona do dnia 30 czerwca 2007r. -Agencja Rynku Rolnego refundacja części kosztów administracyjnych poniesionych na realizację Programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD w 2007 roku. Kwota dotacji ,53 zł, przy czym część tej kwoty tj. zł ,20 będzie stanowiło przychód 2008r, ze względu na okres wpływu dotacji. -Federacja Polskich Banków Żywności konkurs inwestycyjny (na chłodnię) kwota zł ,00 - wykorzystana i rozliczona w całości. - z odpisu 1% podatku w rozliczeniach dochodów podatników za 2006 rok uzyskano

5 kwotę zł ,93 w całości wykorzystaną na budowę chłodni. 9) W 2007roku RBŻ nie składał miesięcznych deklaracji podatkowych CIT-2. Za okres roku obliczeniowego 2007 złożono deklarację podatkową CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami. W okresie sprawozdawczym kontrolę doraźną Banku Żywności przeprowadzili: - Agencja Rynku Rolnego w zakresie realizacji programu PEAD/ Wydział Zdrowia Urzędu Gminy Miasta Radomia w zakresie wykorzystania przyznanej dotacji, - SANPID w zakresie warunków przechowywania żywności. Pracownicy Banku Żywności monitorowali dystrybucję żywności w wybranych organizacjach współpracujących z bankiem. Przeprowadzono łącznie 8 kontroli.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 1. Dane Rejestracyjne Nazwa organizacji: Fundacja Dar Serca-Skawina Siedziba: Skawina Adres: 32-050 Skawina, Rynek 12, tel.12-291-01-83

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków za 2010 rok. Działalność Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków była prowadzona w oparciu o Statut Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK I. ZADANIA ZLECONE OPS.K.034.84.2015 Ustka, dnia 26.01.2015 r INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE ZA OKRES 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROK Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr 114 /VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2014 rok" Ocena zasobów pomocy społecznej miasta

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013,

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Minister Pracy i Polityki Społecznej DPS-II-0700-18-7769/PM/2014 Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE

STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE STOWARZYSZENIE EMAUS 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE WSTĘP Stowarzyszenie Emaus w Lublinie zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1995 roku. Jest organizacją członkowską powstałą w wyniku spotkania ludzi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo