Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI"

Transkrypt

1 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

2 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest samorządową jednostką budŝetową działającą na podstawie Uchwały Nr I/15/10/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie, w Bielsku Białej i utworzenia Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych, dla których Marszałek Województwa Śląskiego jest organem właścicielskim w myśl art. 11 ust. 1 pkt 4 Prawa Wodnego /Dz.U. nr 115 poz.1229 z późniejszymi zm/.

3 W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Śl. Z. M. i U. W. wykonuje obowiązki i zadania wynikające z Ustawy Prawo Wodne w zakresie: utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa słuŝących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych /wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki wodne, budowle i urządzenia piętrzące i przepompownie/, programowania, planowania i nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, gospodarowania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa gruntami pokrytymi wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. utrzymania i prowadzenia magazynów przeciwpowodziowych stanowiących własność samorządu województwa, prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, uczestniczenia w postępowaniach wodnoprawnych jako strona w sprawach dot. urządzeń melioracji podstawowych i wód, dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie, prowadzenia uzgodnień dokumentacji dotyczących wód dla których Marszałek Województwa Śląskiego wykonuje prawa właścicielskie, uczestniczenia w działaniach na rzecz ochrony przed powodzią, przekazywania w uŝytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa do realizacji przedsięwzięć związanych z infrastrukturą przemysłową, rolną i komunalną z energetyką wodną i działalnością rekreacyjną, współpracy z organami administracji rządowej i organami samorządowymi w zakresie utrzymania wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych, udziału w posiedzeniach Zespołów Uzgodnień Dokumentacji, programowania, planowania i wspomagania procesu realizacji obiektów małej retencji.

4 Melioracje [łac. melioratio ulepszenie ] - zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych. Rodzaje: melioracje wodne agromelioracje fitomelioracje

5 Do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się: budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty słuŝące do ujmowania wód, rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, stopnie wodne, zbiorniki wodne, budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, stacje pomp, z wyjątkiem stacji do nawodnień ciśnieniowych

6 Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniŝej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych

7 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt. Mogą być wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych, a takŝe współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych naleŝy do właścicieli gruntów. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej.

8 Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wykonuje powyŝsze obowiązki poprzez realizację następujących planów i programów: Program małej retencji dla Województwa Śląskiego Program Odra 2006 Program ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

9 Program Małej retencji dla Województwa Śląskiego Program małej retencji... ma słuŝyć intensyfikacji działań na rzecz poprawy stanu, odbudowy oraz powiększenia zasobów wodnych województwa śląskiego. Zakłada realizację inwestycji zwiększających zasoby wód pod względem ilościowym, jak teŝ inwestycji dotyczących poprawy jakości tych wód, a takŝe elementy ochrony przeciwpowodziowej. Opracowanie obejmuje 92 obiekty retencyjne: zbiorniki wodne, stawy rybne i suche zbiorniki, zostało przygotowane w układzie zlewniowym, z uwzględnieniem proekologicznych form retencjonowania wody wpływających na powiększenie zasobów wodnych województwa i kraju. Lokalizację obiektów retencyjnych uzgodniono z właściwymi terenowo regionalnymi zarządami gospodarki wodnej oraz z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Na podstawie przeprowadzonej analizy kosztowej, określono wstępny szacunkowy koszt budowy ujętych w Programie... obiektów, który wynosi około 126,6 mln zł. W wyniku realizacji załoŝeń Programu... nastąpi wzrost retencji wodnej województwa śląskiego o około 15,3 mln m 3.

10 Realizację programu przewidziano do roku Mając na uwadze potrzeby i moŝliwości retencji wód oraz zasadność realizacji poszczególnych obiektów ustalono trzystopniową hierarchię i wstępne terminy ich realizacji, tj.: I. obiekty małej retencji, których realizację przewidziano na lata ; obiekty ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i/lub inwestycje w trakcie wydawania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, II. obiekty małej retencji, których realizację przewidziano na lata ; obiekty planowane do ujęcia w planach zagospodarowania przestrzennego gmin, III. obiekty małej retencji, których ewentualną realizację przewidziano od roku 2012; inwestycje w stosunku do których istnieje ryzyko zaniechania ich realizacji.

11 W celu ostatecznego potwierdzenia zasadności budowy ujętych w Programie... zbiorników wodnych, suchych zbiorników i polderów przeciwpowodziowych oraz stawów ziemnych, wymagane będzie osobne postępowanie dla kaŝdego z obiektów. Natomiast ponoszenie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów związanych z ich eksploatacją uzaleŝnione jest od pełnionej funkcji. Będzie naleŝało do podmiotów osób fizycznych, instytucji, samorządów czerpiących korzyści z ich realizacji. Zatem ostateczne terminy realizacji obiektów uzaleŝnione są od inwestorów bezpośrednich. Ujęcie obiektów małej retencji w niniejszym programie daje moŝliwości pozyskania wsparcia finansowego w formie dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania uzaleŝniona jest od przyznanej punktacji wg ustalonych kryteriów, tj.: potrzeb rozwoju małej retencji w rozpatrywanym regionie, parametrów technicznych obiektu, wpływu na redukcję fali powodziowej i ochrony przed powodzią, funkcji gospodarczych, wpływu na środowisko, wskaźników ekonomicznych i społecznych.

12 W ramach realizacji zbiorników małej retencji Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach realizuje obecnie następujące zadania: budowa zbiornika przeciwpowodziowego (suchy polder) w Krzanowicach (powiat raciborski) realizowana ze środków Programu dla Odry 2006; budowa zbiornika retencyjnego w Wilkowicach (powiat bielski) realizowana ze środków PROW Ponadto opracowano koncepcję budowy zbiornika retencyjnego w Międzyrzeczu Górnym (powiat bielski) oraz oceniana jest, wykonana na zlecenie gminy, koncepcja budowy zbiornika retencyjnego Prądy w gminie Koszęcin (powiat lubliniecki).

13 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa w schemacie GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI ze szczególnym uwzględnieniem sposobu sporządzania wniosków, ich naboru oraz wydawania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

14 SPO ROL Liczba projektów w podziale na województwa* *Stan na

15 SPO ROL Środki publiczne w podziale na województwa w mln. zł.* *Stan na

16 SPO ROL Środki EFOiGR w podziale na województwa w mln. zł.* *Stan na

17 SPO ROL Wydatkowane środki publiczne na km 2 obszaru wiejskiego w podziale na województwa w zł.* *Stan na

18 SPO ROL Środki publiczne średnio na projekt w podziale na województwa w mln. zł.* *Stan na

19 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Beneficjent Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

20 Podstawa prawna: Art..20 i 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1968/2005 z dnia r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Ustawa z dnia r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego PROW na lata

21 Cele działania 1. Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych. 2. Zwiększenie retencji wodnej. 3. Poprawa ochrony uŝytków rolnych przed powodziami.

22 Zakres pomocy: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej projektów; 2. Koszt robót budowlano-montaŝowych z zakresu melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wodnej, w szczególności budowy i modernizacji sztucznych zbiorników wodnych, budowli piętrzących oraz urządzeń do nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych; 3. Koszty wykupu gruntów pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niŝ 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu).

23 BENEFICJENT Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

24 Kryteria dostępu Pomoc, polega na refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów: 1) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w szczególności: a) poparte wystąpieniem właścicieli gruntów o przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; b) dla których, po zrealizowaniu projektu właściciele gruntów dokonują zwrotu 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych określonych w końcowym raporcie z realizacji inwestycji, w ramach opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochody budŝetu państwa;

25 Kryteria dostępu c.d.: Pomoc, polega na refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów: 2) z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, w tym dotyczących retencji wody i nawodnień uŝytków rolnych; 3) dla których opracowano kosztorys inwestorski; 4) zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w szczególności w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko;

26 Kryteria dostępu c.d.: Pomoc, polega na refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektów: 5) zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w szczególności w zakresie: a) nie powodowania pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000, b) uzyskiwania decyzji wojewody dotyczącej warunków prowadzenia robót na terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, w tym na obszarach Natura 2000, rezerwatów przyrody, itp.

27 Pomoc jest przyznawana, jeŝeli: operacja będzie realizowana w jednym albo więcej etapach; złoŝenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu etapu operacji, nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy w przypadku gdy etap ten nie jest etapem końcowym; zakończenie realizacji operacji i złoŝenie wniosku o płatność ostateczną, będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych przyznawaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi nie później niŝ do dnia 30 czerwca 2015 r.

28 Koszty kwalifikowalne: 1) Budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: a) rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, b) rurociągów o średnicy poniŝej 0,6 m, c) drenowania, d) grobli na obszarach nawadnianych, e) systemów nawodnień grawitacyjnych, f) fitomelioracji i agromelioracji, g) systemów przeciwerozyjnych, h) pierwszych zagospodarowań zmeliorowanych łąk i pastwisk;

29 Koszty kwalifikowalne c.d.: 2) Budowa lub remont urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowanie przekroju podłuŝnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód, w tym: a) budowli piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów słuŝących do ujmowania wód, b) stopni wodnych oraz zbiorników wodnych, c) kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, d) rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m, e) budowli przeciwpowodziowych, f) budowli regulacyjnych, g) stacji pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych, h) budowli wstrzymujących erozję wodną, i) dróg dojazdowych słuŝących do właściwego uŝytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych;

30 Koszty kwalifikowalne c.d.: 3) Zakup usług budowlano montaŝowych słuŝących realizacji operacji; 4) Zakup uŝytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji.

31 5) ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych): a) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, usług geodezyjno kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego, opracowania dokumentacji ekonomicznej, opracowanie operatów wodnoprawnych, b) opłaty za patenty lub licencje; c) sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi; d) przygotowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

32 Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 1 4, zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Przy refundacji kosztów zakupu uŝytków gruntowych, o których mowa w pkt 4, uwzględnia się wartość tych uŝytków określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

33 Koszty uznaje się za kwalifikowalne, jeŝeli: 1. zostały poniesione: a) w formie rozliczenia bezgotówkowego, dokonanego przelewem na rachunek bankowy, b) po dniu złoŝenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, nie wcześniej niŝ od dnia 1 stycznia 2007 r., 2. Dostawy, roboty budowlane i usługi, związane z realizacją zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu złoŝenia wniosku o przyznanie pomocy.

34 Pomoc nie obejmuje kosztów: 1) budowy lub remontu ziemnych stawów rybnych, 2) zakupu urządzeń, instalacji, maszyn deszczujących i przenośnych agregatów pompowych do nawodnień ciśnieniowych na uŝytkach rolnych poszczególnych właścicieli gruntów, 3) ponownego zagospodarowania pomelioracyjnego.

35 Wniosek o przyznanie pomocy zawiera w szczególności: 1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie pomocy, nadany wnioskodawcy; 2) opis operacji, 3) określenie wartości pomocy; 4) określenie terminu i miejsca realizacji operacji; 5) plan finansowy operacji; 6) zestawienie rzeczowo finansowe operacji; 7) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą; 8) informacje o załącznikach.

36 Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie moŝe być krótszy niŝ 14 dni i dłuŝszy niŝ 60 dni. Wniosek o przyznanie pomocy jest rozpatrywany w terminie 4 miesięcy od upływu terminu, który ustala marszałek województwa. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność poprawnie złoŝonego wniosku o przyznanie pomocy.

37 Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się na formularzu opracowanym przez samorząd województwa, zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenia o konieczności spełnienia warunków: osiągnięcia celu operacji i zachowanie go przez 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; umoŝliwienia przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; przechowywania dokumentacji związanej z realizacją operacji przez 5 lat od dokonania płatności ostatecznej; informowania o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji oraz konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków; oraz o konieczności zwrotu pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków.

38 Pomoc wypłaca się, jeŝeli beneficjent: 1. zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty; 2. osiągnął cel operacji i zachowuje go przez 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; 3. umoŝliwia przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; 4. przechowuje dokumentację związaną z realizacją operacji przez 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej; 5. informuje o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację operacji. 6. udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

39 Odmawia się, w drodze decyzji, wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, jeŝeli beneficjent nie zrealizował operacji lub nie spełnia warunków określonych w pkt 2-4.

40 Pomoc wypłaca się na wniosek o płatność. Pierwszy wniosek o płatność składa się w terminie 24 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Informację o miejscu składania wniosków o płatność marszałek województwa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki. Wniosek o płatność składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym przez marszałka województwa. Formularz wniosku o płatność: zawiera wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

41 Wypłaty środków finansowych dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, nie później jednak niŝ w terminie 3 miesięcy od dnia złoŝenia wniosku.

42 Pomoc podlega zwrotowi w całości, jeŝeli beneficjent: nie osiągnął celu operacji i nie zachowuje go przez 5 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą płatności ostatecznej; nie umoŝliwił przeprowadzenia przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów, zaprzestał realizacji operacji; naruszył przepisy o zamówieniach publicznych.

43 W przypadku dokonania zmiany kosztów w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy, beneficjent informuje marszałka województwa o dokonaniu takiej zmiany wraz z podaniem przyczyn jej dokonania. JeŜeli w wyniku dokonania zmiany, koszty w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji w ramach przyznanej pomocy, wzrosną o: nie więcej niŝ 10% przy obliczaniu wysokości pomocy przysługującej do wypłaty koszty te uwzględnia się w wysokości faktycznie poniesionej; powyŝej 10% przy obliczaniu wysokości pomocy przysługującej do wypłaty uwzględnia się: te koszty w wysokości faktycznie poniesionej, jeŝeli na podstawie pisemnych wyjaśnień beneficjenta marszałek województwa uzna, Ŝe przyczyny poniesienia wyŝszych kosztów są zasadne, koszty w wysokości określonej w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji, jeŝeli na podstawie pisemnych wyjaśnień beneficjenta marszałek województwa uzna, Ŝe poniesienie wyŝszych kosztów nie jest zasadne.

44 Poziom wsparcia Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy w okresie realizacji Programu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi z budŝetu państwa.

45 Finansowanie Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata określającym wysokość limitów środków na poszczególne województwa, w ramach niektórych działań objętych programem limit środków przyznanych dla województwa śląskiego na realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi wynosi euro.

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ JOANNA ŚLUSARCZYK ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH UL. SOKOLSKA Katowice

Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi W ramach niniejszego działania będą wspierane projekty z zakresu budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych Data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI

GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI w ramach: Działania 2.5; Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Działania

Bardziej szczegółowo

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 06.10.2006. Cel działania 1) wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych.

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych. Gminna Spółka Wodna w Goleszowie działa w oparciu o Ustawę Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. tekst jednolity Dz. U. 239 z dnia 7 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółki zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 OŚ 3 JakośćŜycia na obszarach wiejskich i róŝnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 161 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 Agencja r. o Restrukturyzacji wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Podstawowymi kierunkami działalności

Bardziej szczegółowo

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna

- kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Odnowa i rozwój wsi - kryteria dostępu, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2011 r. P/11/106 LKI-4101-07-02/2011 Pan Janusz Kubiakowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r.

U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. U C H W A Ł A Nr XLIV/506/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Na podstawie art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

S T A T U T Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Załącznik do Uchwały Nr 31/327/2003 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10.06.2003 r. S T A T U T Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze 1 Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

Pięknieje wielkopolska wieś. Poznań, 2010 roku

Pięknieje wielkopolska wieś. Poznań, 2010 roku Pięknieje wielkopolska wieś Poznań, 2010 roku Cel Konkursu Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego do realizacji działań związanych z tworzeniem formalnych i nieformalnych

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWA PRAWNA Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 maraca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu\Rolnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r

Informacje ogólne od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r.

Uchwała Nr XXII/374/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25 maja 2012 r. Uchwała Nr XXII/374/2012 z 25 maja 2012 r. w sprawie: nadania Statutu Wielkopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ekspertyza pt. Ocena skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Spotkanie szkoleniowe

Spotkanie szkoleniowe Spotkanie szkoleniowe Omówienie zagadnień dotyczących praw i obowiązków spółek wodnych w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH Tadeusz Durkowski, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, ZOB Szczecin, Katedra Gospodarki Wodnej, ZUT Szczecin Tomasz Płowens Zachodniopomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

z dnia 25 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O L N I C T WA I R O Z W O J U W S I 1) z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Listopad 2015 Podstawy prawne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY ŚRODOWISKOM POPEGEEROWSKIM

PROGRAM POMOCY ŚRODOWISKOM POPEGEEROWSKIM PROGRAM POMOCY ŚRODOWISKOM POPEGEEROWSKIM I. Cel programu Pomoc środowiskom popegeerowskim poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej gminom i spółdzielniom, które przejęły albo przejmą nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 20 listopada 2015r.

Rzeszów, 20 listopada 2015r. Województwo Podkarpackie - charakterystyka Ma najmniejszy wskaźnik urbanizacji w kraju - 41,3%, (średnia dla kraju 60%). Posiada zdywersyfikowaną strukturę gospodarki z dużym udziałem przemysłu (27%).

Bardziej szczegółowo

Finansowanie edukacji ekologicznej przez WFO igw we Wroc awiu

Finansowanie edukacji ekologicznej przez WFO igw we Wroc awiu Finansowanie edukacji ekologicznej przez WFO igw we Wroc awiu Ewa Ma kowska Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc awiu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 Dz. 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw opr. Adam Gumularz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel działania Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 lutego 2008 r. Dz.U.08.38.220 2008.08.28 zm. Dz.U.2008.156.974 1 2010.04.21 zm. Dz.U.2010.65.417 1 2010.09.18 zm. Dz.U.2010.162.1092 1 Szczegółowe warunki i Dz.U.2008.38.220 wersja: 2010.09.18 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Spółka wodna może otrzymać dotację z gminy po podjęciu przez radę gminy odrębnej uchw

Spółka wodna może otrzymać dotację z gminy po podjęciu przez radę gminy odrębnej uchw Spółka wodna może otrzymać dotację z gminy po podjęciu przez radę gminy odrębnej uchwały i podpisaniu umowy. W naszej gminie znajdują się urządzenia melioracji wodnych: wały przeciwpowodziowe oraz inne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Stan na 30 wrzesień 2014

Stan na 30 wrzesień 2014 Informacja na temat stanu realizacji kontroli administracyjnej wniosków o płatność złożonych w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan na 30 wrzesień 2014 Poprawianie

Bardziej szczegółowo

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r.

Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego. Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, grudnia 2009 r. Działania przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego Anna Klisowska Dorota Urbanowska Serock, 10-11 grudnia 2009 r. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczych obszarów wiejskich. KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 1 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 1 kwietnia 2008 r. Dz.U.2013.1419 2015.04.02 zm. Dz.U.2015.466 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 312 Kielce 2012 1 Cel działania: Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ INFORMACJE WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWIJAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Dofinansowanie jest przyznawane na rozwijanie działalności gospodarczej O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 1) Osobą

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

VIII. Ochrona środowiska

VIII. Ochrona środowiska VIII. Ochrona środowiska W latach 22-26 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizował szereg przedsięwzięć i działań mających na celu ochronę zasobów naturalnych regionu kujawsko-pomorskiego. Środki

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

SCALANIE GRUNTÓW Kraków, lipca 2016 r. RAMY PRAWNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY KRYTERIA OCENY

SCALANIE GRUNTÓW Kraków, lipca 2016 r. RAMY PRAWNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY KRYTERIA OCENY SCALANIE GRUNTÓW Kraków, 11-12 lipca 2016 r. RAMY PRAWNE ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY KRYTERIA OCENY Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 Zadanie Scalenie gruntów na terenie wsi Ilkowice, gm. Żabno Scalanie gruntów wsi Łukowa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej Rozwój działalności gospodarczej O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: do 70% 3. Wysokość wsparcia: do 300 000 zł 4. Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy Umowa przyznania pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sierpień- wrzesień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 158 12089 Poz. 1067 1067 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 r. Lista kontrolna dokumentów odzwierciedlających kluczowe wymogi dyrektywy OOŚ, niezbędnych do kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia Warszawa, dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Zbiornik wodny Laskownica WZMiUW w Poznaniu, ul. Piekary 17, 60-967 Poznań tel. (061) 647-54-00, fax (061) 852-55-61 strona internetowa: www.wzmiuw.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego za lata 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE - NGO, JST (II nabór) CZĘŚĆ II: ZMIANY W BUDśECIE ORAZ TERMINOWOŚĆ W REALIZACJI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Ilekroć w uchwale jest mowa o: UCHWAŁA Nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym, sposobu jej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Możliwości wsparcia agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i

Bardziej szczegółowo

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł.

II. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 7 035 803 zł III. Utrzymanie cieków pozostałych - 30 000 zł. UCHWAŁA Nr 815/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2007 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Małe projekty. koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Małe projekty - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna PROW na lata 2007-2013 Oś.1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (gospodarcza) Oś.2 Poprawa środowiska naturalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia. 1 z 5 15-02-26 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowo -

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: LISTA ZAŁĄCZNIKÓW wymaganych do Formularza Aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo