Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ekspertyza pt. Ocena skuteczności i efektywności realizacji schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi realizowanego w ramach działania 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW Dyrektor ITP prof. dr hab. Edmund Kaca Zespół opracowujący: dr hab. Tadeusz Liziński prof. nadzw. dr inż. Marcin Bukowski mgr Anna Wróblewska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Falenty/Elbląg, 2013

2 2 Spis treści Spis rysunków... 4 Spis tabel... 5 Wstęp Ogólne informacje o melioracjach wodnych Opis działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podsumowanie operacji realizowanych w ramach schematu II działania 125 w okresie Efekty realizacji operacji w ramach schematu II działanie 125 PROW Ocena wielkości udzielonego wsparcia na tle istniejących potrzeb Ocena trafności i skuteczności przyznanego ze środków publicznych wsparcia na realizację schematu II działania Ocena dostępu do informacji Ocena trafności wsparcia Ocena jasności i przejrzystości procedur udzielania wsparcia Ocena przejrzystości dokumentów Ocena wielkości udzielonego wsparcia Ocena efektywności projektów Ocena stopnia zgodności osiągniętych rezultatów z celami zakładanymi Ocena sposobu rozliczenia Ocena efektywności, kompleksowości i trwałości operacji realizowanych w ramach działania 125 schemat II Ocena stopnia realizacji zaplanowanych zadań Ocena alokacji przyznanej pomocy w porównaniu z potrzebami beneficjentów Ocena kompleksowości realizowanego wsparcia Ocena stopnia objęcia wsparciem w ramach działania 125 wszystkich obszarów działalności beneficjentów Ocena wpływu realizowanych operacji na poprawę stosunków wodnych i ochronę przeciwpowodziową Ocena doboru zastosowanego narzędzia wsparcia Ocena sposobu formułowania celu poszczególnych operacji Ocena wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających osiągnięcie zakładanych celów Ocena posiadania przez beneficjenta instrumentów pozwalających na pomiar uzyskanych efektów... 68

3 Ocena trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji operacji Ocena efektywność ekonomicznej projektów zrealizowanych w ramach działania 125 schemat II z wykorzystaniem metodyki CBA Ocena i wycena korzyści społecznych wynikających z realizacji działania Koszty społeczne wynikających z realizacji działania Ocena efektywności ekonomicznej zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wybranych wskaźników oceny długookresowej Ocena oddziaływania zrealizowanych inwestycji na środowisko naturalne Podsumowanie, wnioski oraz rekomendacje wynikające z ekspertyzy Spis literatury

4 4 Spis rysunków Rys. 1. Liczba wydanych decyzji (wykresy słupkowe) i wartość przyznanej pomocy w ramach działania 125 (wypełnienie) w latach Rys. 2. Średnia wartość 1 decyzji dla operacji realizowanych w okresie Rys.3. Liczba wydanych decyzji i przedsięwzięć zrealizowanych (wykresy słupkowe)oraz wartość zrealizowanych płatności (wypełnienie) dla działania 125 schemat II Rys.4. Łączna liczba wniosków planowanych do złożenia w 2013 r., w tym wnioski złożone do czerwca 2013 r Rys. 5. Roczne wydatki na utrzymanie i inwestycje wg programu gospodarki wodnej rolnictwa na lata (2015), w mln zł/rok wg badań IMUZ Rys. 6. Wskaźnik wartości wsparcia przyznanego w ramach PROW na tle łącznej wartości nakładów inwestycyjnych na środki trwałe - zbiorniki, stopnie wodne, regulacja rzek, obwałowania i stacje pomp z lat Rys. 7. Łączna długość nowo ukształtowanych koryt rzecznych (wykres słupkowy [km]) i wskaźnik udziału długości ukształtowanego w wyniku inwestycji PROW przekroju rzek do łącznej długości uregulowanych rzek w latach (wypełnienie [-]) Rys. 8. Łączna długość nowo wybudowanych wałów przeciwpowodziowych (wykres słupkowy [km]) i wskaźnik udziału długości wybudowanych w wyniku inwestycji PROW wałów do łącznej długości nowych wałów powstałych w latach (wypełnienie [-]) Rys. 9. Łączna liczba nowych pompowni (wykres słupkowy [szt.]) i wskaźnik udziału liczby wybudowanych w wyniku inwestycji PROW stacji pomp do łącznej liczby nowych stacji powstałych w latach (wypełnienie [-]) Rys. 10. Wskaźnik wartości przyznanych końca 2012 r. środków w ramach działania 125 schemat II PROW do łącznej powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych wg stanu na 31 XII 2008 [zł/tys. ha] Rys. 11. Wskaźnik wartości przyznanych końca 2012 r. środków w ramach działania 125 schemat II PROW do łącznej powierzchni użytków rolnych z urządzeniami melioracyjnymi wymagającymi modernizacji wg stanu na 31 XII 2008 [zł/tys. ha] Rys.12. Ocena dostępu do informacji o wsparciu udzielanym w ramach schematu II działania Rys.13. Ocena trafności wsparcia udzielanego w ramach schematu II działania Rys.14. Ocena zastosowanych w ramach schematu II działania 125 procedur związanych ze składaniem wniosku Rys.15. Ocena przejrzystości dokumentów związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach schematu II działania Rys.16. Ocena wielkości dofinansowania operacji realizowanych w ramach schematu II działania Rys.17. Ocena efektywności operacji realizowanych w ramach schematu II działania Rys.18. Ocena stopnia osiągniętych rezultatów z celami zakładanymi Rys.19. Ocena przyjętego w schemacie II sposobu rozliczenia poniesionych wydatków Rys.20. Ocena działania 125 PROW w porównaniu z innymi programami wspierającymi inwestycje z zakresu melioracji wodnych Rys.21. Ocena stopnia realizacji zaplanowanych zadań realizowanych w ramach działania 125 schemat II... 60

5 5 Rys.22. Ocena stopnia alokacji przyznanej pomocy w porównaniu ze zgłaszanymi potrzebami i możliwościami absorpcji środków przez beneficjentów Rys.23. Ocena kompleksowości realizowanego wsparcia Rys.24. Ocena objęcia przez działanie 125 schemat II wszystkich obszarów działalności beneficjentów Rys.25. Ocena wpływu realizowanych operacji na poprawę stosunków wodnych i wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Rys.26. Ocena doboru zastosowanego narzędzia wsparcia Rys.27. Ocena sposobu formułowania celu poszczególnych operacji Rys.28. Ocena wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających osiągnięcie zakładanych celów Rys.29. Ocena posiadanych przez realizującego instrumentów pozwalających na pomiar uzyskanych efektów Rys.30. Stopień pokrycia wydatków bieżących środkami przyznawanymi w ramach dotacji z urzędów wojewódzkich Rys.31. Ocena trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji operacji w ramach schematu II działania Spis tabel Tabela 1. Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych (UR) w latach Tabela 2. Zestawienie efektów osiągniętych (stan na r.) i potencjalnych efektów wynikających z realizacji wszystkich zaplanowanych operacji Tabela 3. Wartość wydanych do końca 2012 r. decyzji w poszczególnych województwach w stosunku do limitów środków na działanie z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi Tabela 4. Wskaźnik udziału wartości wydanych decyzji w ramach PROW do sumy wartości nakładów na środki trwałe - zbiorniki, stopnie wodne, regulacja rzek, obwałowania i stacje pomp (dotyczy lat ) [-] Tabela 5. Porównanie efektów rzeczowych uzyskanych z realizacji PROW z efektami rzeczowymi wszystkich projektów ukończonych w latach Tabela 6. Straty i szkody powodziowe na obszarach wiejskich w latach Tabela 7. Jednostkowe wydatki na utrzymywanie utrzymywanych urządzeń melioracji szczegółowych i podstawowych Tabela 8. Ocena efektywność ekonomicznej zrealizowanych przedsięwzięć na podstawie wybranych wskaźników wieloletnich Tabela 9. Tabela strumieni przepływów dla wszystkich projektów zrealizowanych w ramach schematu II działania 125 PROW Tabela 10. Pozytywne i negatywne skutki oddziaływania zrealizowanych inwestycji w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska Tabela 11. Efekty rzeczowe i rezultaty wynikające z ukończonych projektów realizowanych w ramach działania 125 schemat II PROW

6 6 Wstęp Opracowanie pod tytułem Ocena skuteczności i efektywności realizacji schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi realizowanego w ramach działania 25 poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego PROW zostało wykonane na podstawie Umowy o dzieło 392/13 zawartej w dniu 10 lipca 2013 r. w Warszawie pomiędzy ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym. Celem opracowania jest ocena skuteczności przedsięwzięć objętych wsparciem oraz ocena trafności i trwałości tego wsparcia. Metodykę opracowania oparto na analizie dokumentacji sprawozdawczej oraz ankiecie badawczej skierowanej do Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych (wzór ankiety w załączeniu). Podstawą oceny efektywności i trafności udzielonego wsparcia jest ocena efektywności ekonomicznej oparta o metodykę kosztów i korzyści społecznych (CBA, cost-benefit analysis) sporządzona na podstawie sprawozdań MRiRW oraz wieloletnich doświadczeń Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego (dawnego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych) w tym zakresie. Przyjęto następujący układ opracowania w pierwszej części przedstawiono ogólne informacje o melioracjach wodnych. Drugą część opracowania poświęcono na opis działania 125 schemat II PROW Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. W trzeciej części przedstawiono sprawozdanie z realizacji schematu II działania 125 w latach Czwartą część ekspertyzy poświęcono na podsumowanie operacji realizowanych w ramach schematu II działania 125 w okresie Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników zarządów melioracji odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji objętych pomocą finansową opracowano rozdział dotyczący efektów realizacji operacji w ramach schematu II działanie 125 PROW oraz rozdział dotyczący oceny trafności i skuteczności przyznanego ze środków publicznych wsparcia na realizację schematu II działania 125. W ostatniej części zostały przedstawione koszty i korzyści wynikające ze zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ich ocena efektywności ekonomicznej. Dokonano także ocenę stopnia oddziaływania nowych inwestycji na środowisko naturalne. Ekspertyzę kończy podsumowanie i wnioski.

7 7 1. Ogólne informacje o melioracjach wodnych Według ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.), melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Urządzenia melioracji wodnych, w zależności od ich funkcji i przeznaczenia, dzielą się na podstawowe i szczegółowe. Przy planowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń melioracyjnych należy kierować się potrzebą zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych. Zgodnie z ustawą Prawo wodne do urządzeń melioracji wodnych podstawowych zalicza się: budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, stopnie wodne, zbiorniki wodne, kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe, stacje pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych podstawowych stosuje się odpowiednio do budowli wstrzymujących erozję wodną oraz do dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych mogą być również wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych, a także współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm oraz z innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm). Do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza się natomiast: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie,

8 8 drenowania rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. Przepisy dotyczące urządzeń melioracji wodnych szczegółowych stosuje się odpowiednio do: fitomelioracji oraz agromelioracji, systemów przeciwerozyjnych, zagospodarowania zmeliorowanych trwałych łąk lub pastwisk, zagospodarowania zmeliorowanych nieużytków przeznaczonych na trwałe łąki lub pastwiska. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt Skarbu Państwa za zwrotem części kosztów, w formie opłaty melioracyjnej przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, jeżeli: teren cechuje rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub urządzeniom melioracji wodnych szczegółowych grozi dekapitalizacja lub warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w glebie. Urządzenia melioracji szczegółowych mogą być także wykonane na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w art. 72 ust. 2, oraz innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej, stanowiącej dochód budżetu państwa.

9 9 Tabela 1. Powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych (UR) w latach rok grunty orne w tys. ha łąki i pastwiska w tys. ha ogółem w tym: w tym: w % razem razem ogólnej w tys. ha. pow. UR zdrenowane nawadniane zdrenowane nawadniane ,4 37, , ,7 53, ,8 403,1 400, ,9 39, , ,8 53, ,1 401,4 399, ,5 41, , ,4 50, ,6 401,0 392, ,9 39, , ,8 47, ,6 400,9 364, ,0 41, , ,1 47, ,6 400,9 365, ,8 41, , ,0 47, ,0 400,3 365,9 Źródło: Rocznik statystyczny rolnictwa 2012 r. GUS, Warszawa W ostatnich latach obserwuje się spadek ogólnej powierzchni zmeliorowanych użytków rolnych. W okresie łączna powierzchnia zmeliorowanych użytków rolnych zmalała o przeszło 255 tys. ha. Jest to spowodowane przede wszystkim malejącą powierzchnią zmeliorowanych łąk i pastwisk. Spadek ten szczególnie widoczny jest w okresie , w którym łączna powierzchnia zmeliorowanych łąk i pastwisk zmalała o 136 tys. ha. Spadek powierzchni zmeliorowanych łąk i pastwisk wiąże się w dużym stopniu ze spadkiem powierzchni użytków rolnych ogółem oraz zamianami części łąk i pastwisk na grunty orne, co z kolei wynika ze zmian w pogłowiu bydła i zmian w technologii produkcji pasz i żywienia. Niewystarczające zainteresowanie melioracjami rolniczymi wynika też w znacznej części z nieznajomości ich wielorakiego i złożonego wpływu na produkcję rolną. Dlatego w tym miejscu skrótowo przedstawiamy podstawowe problemy i zadania stojące przed urządzeniami melioracyjnymi. Melioracje szczegółowe i związane z nimi urządzenia podstawowe mają za zadanie uregulować stosunki powietrzno-wodne w glebie. Wymaga się, aby obecne systemy wodnomelioracyjne miały charakter odwadniająco-nawadniający. W pierwszej kolejności chodzi jednak o ograniczenie ujemnych cech nadmiernego uwilgotnienia gleby: gleby wilgotne są zimniejsze wskutek odpływu ciepła parowania. Mokre i zimne gleby później odmarzają a zamarzają silniej niż gleby odwodnione. Takie gleby mają krótsze okresy wegetacyjne i prac polowych; gleby nadmiernie uwilgotnione zawierające koloidy posiadają strukturę rozdzielno cząsteczkową zamiast gruzełkowatej;

10 10 jedną z największych wad zbyt wilgotnej gleby jest niedostateczne przewietrzenie ograniczające niezbędne procesy chemiczne i biologiczne; nadmierne uwilgotnienie sprzyja chwastom, w tym szkodliwym dla zdrowia zwierząt; uprawa gleb nadmiernie uwilgotnionych, w szczególności ciężkich wymaga większych nakładów pracy. Regulacje rzek dla celów melioracyjnych powinny zapewnić wodzie dostateczny odpływ, uniemożliwienie lub ograniczenie szkodliwych powodzi lub podtopień, zabezpieczenie możliwości optymalnego zaopatrzenia w wodę upraw rolniczych w okresie małych przepływów. Regulacje rzek powinny też uwzględniać ich zadania typu biologicznego i przyczyniać się do naturalnego wcielenia rzeki w krajobraz doliny. Wały rzeczne (przeciwpowodziowe) mają za zadanie uporządkowane przeprowadzenie wód powodziowych oraz możliwie bezpieczne przeprowadzenie lodu. Wały na obszarach depresyjnych i przydepresyjnych warunkują istnienie przestrzeni polderowej jako przestrzeni zagospodarowanej. Swoje funkcje ochronne muszą pełnić ciągle i nieprzerwanie. Pompownie (stacje pomp) zapewniają podnoszenie wody i jej odpływ w warunkach braku naturalnego odpływu. Mogą one też służyć dla potrzeb nawadniania. Pompownie polderowe zapewniają odprowadzenie nadmiaru wody z polderu i utrzymanie go jako przestrzeni zagospodarowanej o funkcjach rolniczych i pozarolniczych. 2. Opis działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Utrzymanie istniejącego w kraju systemu melioracyjnego, jego modernizacja i rozbudowa wymaga ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji związanych z melioracjami wodnymi jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

11 11 Celem projektów realizowanych w ramach działania 125 schemat II jest: poprawa jakości gleby poprzez regulację stosunków wodnych; zwiększenie retencji wodnej; poprawa ochrony powodziowej użytków rolnych. Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , pomoc udzielana w ramach schematu II obejmuje realizację projektów z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, a także projektów związanych z kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, pod warunkiem, że działania te przyczynią się do poprawy stosunków wodnych w glebie, ułatwią jej uprawę, bądź też spowodują wzrost ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych. W szczególności wsparcie w ramach działania dotyczy: budowy lub remontu urządzeń melioracji wodnych służących do retencjonowania i regulacji poziomu wód; budowy lub remontu systemów nawodnień grawitacyjnych; remontu istniejących urządzeń melioracyjnych w celu dostosowania ich do nawodnień grawitacyjnych; budowy lub remontu urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę w ramach systemów urządzeń melioracji wodnych; projektów służących poprawie warunków korzystania z wód dla potrzeb rolnictwa; projektów z zakresu wzrostu bezpieczeństwa powodziowego na obszarach użytkowanych rolniczo. Beneficjentami przyznawanej w ramach schematu II pomocy są Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 791, z późn. zm.), pomoc w ramach działania przyznawana jest w formie refundacji części kosztów i obejmuje koszty związane z: 1. budową lub remontem następujących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: rowów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągów o średnicy poniżej 0,6 m, drenowania, grobli na obszarach nawadnianych,

12 12 systemów nawodnień grawitacyjnych, fitomelioracji i agromelioracji, systemów przeciwerozyjnych, pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk; 2. budową lub remontem urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowaniem przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, wykraczającego poza działania związane z utrzymaniem wód, w tym: budowli piętrzących, budowli upustowych oraz obiektów służących do ujmowania wód, stopni wodnych oraz zbiorników wodnych, kanałów wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m, budowli przeciwpowodziowych, budowli regulacyjnych, stacji pomp, z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych, budowli wstrzymujących erozję wodną, dróg dojazdowych niezbędnych do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych; 3. zakupu usług budowlano-montażowych niezbędnych do realizacji operacji; 4. zakupu użytków gruntowych pod inwestycje w zakresie niezbędnym i warunkującym realizację operacji. Refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 75 % tych kosztów w ramach wnioskowanej pomocy. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi z budżetu państwa. Założono, iż w latach w ramach schematu II zostanie zrealizowanych 880 projektów (w tym 80 w ramach nowych wyzwań tj. realizujące cele sformułowane zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (art. 16a rozporządzenia Rady nr 1698/2005). Całkowita wartość zrealizowanych w tym czasie

13 13 inwestycji wynosić ma euro (w tym euro dla projektów realizowanych w ramach nowych wyzwań ). Zgodnie z art. 16a rozporządzenia Rady nr 1698/2005 państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2009 r. miały włączyć do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich działania ukierunkowane na następujące priorytety: a) zmiany klimatu, b) odnawialne źródła energii, c) gospodarka wodna, d) różnorodność biologiczna, e) środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego, f) innowacje związane z priorytetami wymienionymi w lit. a) d), g) infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich. W odniesieniu do działań wymienionych w lit. a) f) intensywność udzielonej pomocy może zostać zwiększona o 10 punktów procentowych. Zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia w ramach priorytetu gospodarka wodna realizowane mogą być następujące rodzaje operacji: technologie wodooszczędne, magazynowanie wody i wodooszczędne techniki produkcji, odtwarzanie terenów podmokłych, przekształcanie gruntów rolnych w bagna, przekształcanie gruntów rolnych w systemy leśne/rolno-leśne, instalacje do uzdatniania wodny w gospodarstwach rolnych, rozwój jednolitych części wód o charakterze półnaturalnym, utworzenie naturalnych brzegów, meandrujące rzeki, metody użytkowania gleby (międzyplony, rolnictwo ekologiczne, przekształcanie gruntów ornych w trwałe pastwiska), informowanie upowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu wodą. Rezultatem realizowanych działań ma być m.in.: bardziej racjonalne zużycie wody, ochrona i poprawa jakości wody, zachowanie jednolitych części wód oraz ograniczenie zanieczyszczenia wód różnorodnymi związkami, w tym fosforem.

14 14 3. Podsumowanie operacji realizowanych w ramach schematu II działania 125 w okresie W okresie łącznie w ramach działania 125 PROW , Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi przyjęto do finansowania bez uwzględnienia decyzji później uchylonych, 403 wnioski o przyznanie pomocy. Stanowi to zaledwie 45,8% ilości projektów zakładanej do realizacji w całej perspektywie finansowej. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja jeśli chodzi o wydawanie decyzji na projekty realizowane w ramach tzw. nowych wyzwań tj. realizujące cele sformułowane zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (art. 16a rozporządzenia Rady nr 1698/2005). Zgodnie z założeniami PROW na lata na obszarze całego kraju łącznie powinno być zrealizowane 80 tego typu inwestycji (co 11 ze wszystkich realizowanych). Natomiast do końca 2012 r. do finansowania przyjęto jedynie 4 tego typu operacje, co stanowi zaledwie 5% zakładanej w PROW-ie liczby projektów. Projekty realizowane w ramach nowych wyzwań w obszarze gospodarki wodnej koncentrować mają się przede wszystkim na zracjonalizowaniu zużycia wody, poprawie jej jakości, zachowaniu jednolitych części wód oraz ochronie wód przed zanieczyszczeniami. Realizacja tych celów, ze względu na ich pro środowiskowy charakter, w ograniczonym zakresie należy do kompetencji zarządów melioracji. bardziej racjonalne zużycie wody, ochrona i poprawa jakości wody, zachowanie jednolitych części wód oraz ograniczenie zanieczyszczenia wód różnorodnymi związkami, w tym fosforem Nabory wniosków przeprowadzane były z różną intensywnością w poszczególnych województwach. Zaobserwować jednak można w miarę jednorodny rozkład w czasie wydawania decyzji o przyznaniu pomocy. W roku 2009 wydano bowiem 105 decyzji o finansowanie, w 2010 r. 104, w 2011 i 2012 po 97. Pod względem ilości zatwierdzonych wniosków dominuje Zachodniopomorski ZMiUW, który w całym okresie rozpoczął realizację 85 operacji (co stanowi 21,1% wydanych decyzji) o przyznanie pomocy publicznej w ramach schematu II. Z wyjątkiem roku 2009, zarząd ten każdorazowo znajdował się na pierwszym miejscu pod względem przyjętych wniosków, zaś odsetek wydanych decyzji na inwestycje realizowane na obszarze tego województwa każdorazowo przekraczał 20% łącznej liczby decyzji wydanych w danym roku. Tylko w 2009 r. pod względem wydanych decyzji zarząd

15 15 melioracji ze Szczecina znalazł się na trzecim miejscu za mazowieckim i wielkopolskim ZMiUW. Biorąc pod uwagę łączną liczbę przyjętych wniosków dalsze miejsce zajmują zarządy melioracji z województw wielkopolskiego 48 wydanych decyzji (co stanowi 11,9% całości) i warmińsko-mazurskiego 1 44 wydane decyzje (co stanowi 10,9% całości). Najmniejsza liczba wydanych decyzji dotyczyła przedsięwzięć realizowanych na obszarze województw: łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego po 4 wydane decyzje (co stanowi 1% ogółu wydanych decyzji) oraz opolskiego 7 decyzji (co stanowi 1,7% ogółu). Przy okazji województwa łódzkiego tamtejszy zarząd melioracji jest jedynym w skali całego kraju, który realizuje wszystkie swoje projekty na mocy decyzji z tego samego roku decyzja o przyznaniu wsparcia ze środków publicznych na 4 projekty, jakie są finansowane na obszarze województwa łódzkiego zapadła w 2010 roku. Analizują liczbę decyzji wydanych dla poszczególnych zarządów melioracji warto zauważyć szczególny przypadek jakim jest Mazowiecki ZMiUW. Liczba przyjętych w 2009 r. wniosków składanych przez ten zarząd wyniosła 35 (co stanowi 1/3 całkowitej liczby wydanych w tym roku decyzji). Była to jednocześnie największa liczba wydanych decyzji na rzecz jednego beneficjenta w jednym roku. Te 35 wydanych pozytywnych decyzji w pierwszym roku wsparcia stanowi jednak aż 85,4% ogółu decyzji wydanych dla inwestycji z terenu województwa mazowieckiego. Liczba zatwierdzanych dla tego województwa wniosków w kolejnych latach wynosi bowiem odpowiedni: 4,0 i 2. Łączna wartość przyznanej w ramach schematu II pomocy ze środków publicznych wyniosła ,97 zł. Kwota ta stanowi 45,4% kwoty budżetu zakładanej dla tego schematu w PROW. Warto więc zauważyć, iż procent zakontraktowanych środków pieniężnych jest zbliżony do procentu wydanych decyzji. Jeśli chodzi o finansowanie operacji realizowanych w ramach nowych wyzwań to do końca 2012 r. na realizacje tego typu przedsięwzięć przyznano kwotę ,33 zł, co stanowi 5% całkowitej kwoty przewidzianego w PROW-ie limitu środków przewidzianych na operacje w ramach nowych wyzwań. Tak więc również w przypadku tych operacji zaobserwować można zależność pomiędzy procentem zakontraktowanych środków pieniężnych a procentem wydanych decyzji. 1 Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonują dwa Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych: w Olsztynie i Elblągu. Każdy z tych zarządów realizował własne działania w ramach wsparcia otrzymanego ze środków PROW. Ze względu na to, iż analiza przeprowadzana jest w układzie województw dla województwa warmińsko-mazurskiego zsumowano liczbę i wartość otrzymanej pomocy dla obu tych zarządów.

16 16 Biorąc pod uwagę całkowitą wartość przyznanej pomocy ze środków publicznych największymi beneficjentem otrzymanego wsparcia są: Wielkopolski ZMiUW który na realizację działań w ramach schematu II otrzymał kwotę ,26 zł (co stanowi 15,7% całkowitej przyznanej do tej pory pomocy ze środków publicznych krajowych + EFRROW), z czego ze środków EFRROW ,20 zł; Dolnośląski ZMiUW z kwotą ,08 zł (co stanowi 11,8% całości), z czego ze środków EFRROW ,94 zł; Lubuski ZMiUW, który otrzymał kwotę ,97 zł (co stanowi 11,1% kwot całkowitej), z czego ze środków EFRROW ,11 zł. Wysoka pozycja województwa dolnośląskiego wynika przede wszystkim ze wsparcia, jakie otrzymało to województwo w 2010 r., kiedy to na realizację 16 projektów (co stanowi 15,4% ogółu decyzji wydanych w tym roku) przyznano kwotę pomocy w wysokości ,75 zł (co stanowi 39,9% całkowitej pomocy przyznanej w tym roku). Najmniejszymi beneficjentami przyznanej do tej pory pomocy okazały się zarządy melioracji województw łódzkiego na realizację 4 operacji otrzymał kwotę ,31 zł (co stanowi zaledwie 0,6% całkowitej kwoty przyznanej do tej pory pomocy ze środków publicznych krajowych + EFRROW), z czego ze środków EFRROW ,21 zł i podkarpackiego na realizację także 4 operacji przyznano kwotę ,51 zł (co stanowi 0,9% ogółu przyznanej pomocy), z czego ze środków EFRROW ,60 zł. Analizując średnią wartość jednego realizowanego na terenie danego województwa projektu można stwierdzić, iż największą wartością odznaczają się inwestycje prowadzone na obszarze województwa lubuskiego przeciętna kwota wsparcia dla 19 decyzji wyniosła bowiem ,52 zł. Wartość ta wynika przede wszystkim ze wsparcia, jakie województwo to otrzymało w 2011 r., kiedy to na realizację 5 operacji przyznana kwota wsparcia wyniosła ,98 zł, co daje średnia na jedną inwestycje ,60 zł. Jest to największa przeciętna wartość środków publicznych przypadająca w danym roku na jedną operację realizowaną na obszarze jednego województwa. Pod względem przeciętnego zaangażowania środków publicznych w jeden projekt na kolejnych miejscach znalazły się inwestycje realizowane na terenie województw: dolnośląskiego ,77 zł w przeliczeniu na jedną wydaną decyzję i lubelskiego ,01 zł. Średnia dla całego kraju

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA

AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi AKTUALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI 2014 SYNTEZA Pracę wykonano na zamówienie Ministra Środowiska oraz sfinansowano ze

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający:

Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4. Raport Końcowy. Zamawiający: Analiza struktury projektów i charakterystyki beneficjentów Działań 1.1, 1.5 i 2.4 Raport Końcowy Zamawiający: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wspólna 30 00-930 Warszawa KONSORCJUM PROJEKTOWE: Instytut

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych

Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Jan Stoksik 1 Instrumenty kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli instrumentów finansowych Grunty rolne stanowią podstawowy składnik majątkowy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza)

Mazowsze. Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 1/2006. (synteza) ISSN1896-6322 MazowieckieBiuroPlanowaniaPrzestrzennegoiRozwojuRegionalnego Mazowsze AnalizyiStudia 1 Środkiwsparciaprojektów województwamazowieckiego wlatach1999 2004 (synteza) 1/2006 Środki wsparcia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R.

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. WARSZAWA, wrzesień 2012 r. Spis treści : I. REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA... 3 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 12 października 2012 r. Druk nr 211 PREZES RADY MINISTRÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza

Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza Realizacja projektów związanych z dostępem odbiorców końcowych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym do szerokopasmowego Internetu analiza stanu obecnego oraz barier w wykorzystaniu dostępnych środków

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013-2016 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 242/2012 z dnia 26 września 2012 roku SPIS SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo