PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004"

Transkrypt

1 ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 9 OPRACOWAŁ Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego Ewa Ślązak DATA PODPIS Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor Artur Kamecki Artur Kamecki 1. Celem Procedury jest: 1. Prowadzenie racjonalnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami wytwarzanymi w WSPRiTS Meditrans SP ZOZ w Warszawie w sposób zapewniający ochronę zdrowia ludzi i ochronę środowiska 2. Zakres stosowania: 1. Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują w WSPRiTS,,Meditrans SP ZOZ w Warszawie. 3. Odpowiedzialność: 1. Pracownik na stanowisku pracy odpowiada za segregację odpadów w miejscu powstania zgodnie z instrukcjami segregacji. 2. Pielęgniarka / Pielęgniarz Koordynujący, Kierownik odpowiadają za: Przestrzeganie przez podległy personel postanowień zawartych w niniejszej procedurze. 4. Terminologia: 1. WSPRiTS Meditrans - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, 2. Odpady komunalne- odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od

2 2 z 9 innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 3. Odpady medyczne odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 4. Odpady niebezpieczne odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska. 5. Magazynowanie odpadów czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwieniem. 5. Rodzaje odpadów wytwarzanych w WSPRiTS MEDITRANS : 1. W WSPRiTS Meditrans obowiązuje segregacja odpadów w miejscu ich powstawania wg następujących kategorii: KATEGORIA A Odpady o charakterze komunalnym: odpady komunalne pochodzące z pomieszczeń administracyjnych, zaplecza, warsztatowego i służb technicznych, odpady nieskażone stosowane w leczeniu ( np. materiały opakowaniowe po sprzęcie medycznym, pojemniki po płynach antyseptycznych lub infuzyjnych), odpady wielogabarytowe np. elementy szafek drewnianych, surowce wtórne: papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metal, KATEGORIA B Odpady medyczne: Odpady medyczne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt: materiały opatrunkowe zanieczyszczone krwią, zainfekowane wydzielinami bądź wydalinami pacjentów, pieluchy jednorazowe i pieluchomajtki pacjentów z zakażeniem przewodu pokarmowego lub układu moczowego, zużyte opatrunki,

3 3 z 9 zainfekowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku ( dreny, sondy, kaniule, cewniki, worki na mocz, odzież ochronna jednorazowego użytku oraz rękawiczki, pościel jednorazowego użytku), zainfekowane ostre przedmioty- igły, skalpele, ostre narzędzia jednorazowe, ampułki, fiolki, odpady komunalne z gabinetów (np. nieskażone maseczki chirurgiczne, ręczniki jednorazowe, opakowania sterylizacyjne), Szczegółowe zasady segregacji odpadów medycznych określa Instrukcja segregacji odpadów medycznych stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej procedury KATEGORIA C Odpady specjalne Odpady chemiczne i farmaceutyczne, odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich i odpady organiczne z zawartością substancji organicznej: substancje chemiczne w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne i opakowania po nich nie nadające się do spalania ze względów bhp, odpady fotograficzne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie i akumulatory, opakowania po aerozolach, tonery tusze atramentowe do drukarek oraz kserokopiarek, inne nie sklasyfikowane, które należy klasyfikować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady segregacji odpadów z usług fotograficznych o kodach , , powstających w wyniku działalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej określa instrukcja segregacji odpadów stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszej procedury.. Zapisy:

4 4 z 9 Lp. Rodzaj zapisu Miejsce przechowywania Czas archiwizacji 1. Zeszyt kontroli temperatur i dezynfekcji w urządzeniu chłodniczym 2. Dokument odbioru odpadów przeznaczonych do utylizacji /Karta Odbioru Odpadów/ Oddział Dzielnicowy Dział Serwisu Aparatury i Sprzętu Medycznego 1 rok 1 rok 7. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do PM-1/RM Instrukcja segregacji odpadów medycznych. 2 Załącznik nr 2 do PM-1/RM Instrukcja segregacji odpadów z usług fotograficznych z działalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

5 5 z 9 ZAŁĄCZNIK NR 1 Załącznik nr 1 do PM-1/RM Instrukcja segregacji odpadów medycznych Odpady medyczne zbiera się w miejscach ich powstawania, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych z zachowaniem środków ostrożności. Odpady medyczne należy posegregować i oznaczyć wg kodów * Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem ) Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania * * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt ( np. zainfekowane pieluchomajtki, podkłady, podpaski ), z wyłączeniem i Inne odpady niż wymienione w Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione Leki cytostatyczne i cytostatyczne

6 z * Leki inne niż wymienione w Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych Odpady o kodach *, *, zwane odpadami zakaźnymi odpady, które zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, np.: zużyte igły i inne ostre narzędzia, materiały opatrunkowe, strzykawki, rękawice jednorazowe, tkanki ludzkie itp. Odpady o kodach *, *, * i * zwane odpadami pozostałymi- to odpady medyczne nie posiadające właściwości niebezpiecznych. TRYB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI: 1. Natychmiast po zabiegu odpady medyczne należy włożyć do worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych koloru czerwonego, 2. Nie wolno pozostawiać odpadów medycznych w miejscu wykonania zabiegu ( np. mieszkanie pacjenta, ulica), 3. Przedmioty o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, skalpele) muszą być zbierane w sztywnych, odpornych na przebicie lub przecięcie pojemnikach, 4. Zabronione jest ponowne zakładanie osłonek na ostrze narzędzia ( np. igły, kaniule, skalpele itp.) 5. Pojemnik na odpady musi być: ustawiony jak najbliżej miejsca stosowania sprzętu jednorazowego użycia, łatwo dostępny, wypełniony nie więcej niż do 2/3 pojemności, po wykorzystaniu zamknięty na stałe, zamknięcie musi być dodatkowo zabezpieczone.. Użyte materiały opatrunkowe, rękawice, dreny, cewniki itp. muszą być zbierane do pojemników lub worków polietylenowych koloru czerwonego

7 7 z 9 jednorazowego użycia, nieprzeźroczystych, wytrzymałych na wilgoć i środki chemiczne, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Worki mocujemy na stelażach lub umieszczamy w sztywnych pojemnikach, wywinięte w taki sposób, aby ich górna wywinięta krawędź ( ok. 20 cm) nie uległa skażeniu. 7. Worki lub pojemniki należy zamknąć po wypełnieniu do 2/3 pojemności a następnie przekazać do utylizacji, 8. Worki/ pojemniki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny, 9. Każdy pojemnik lub worek jednorazowego użycia powinien posiadać widoczne oznakowania, świadczące o rodzaju odpadów w nim przechowywanych (KOD odpadów), miejscu pochodzenia odpadów (Oddział, Zespół), dacie otwarcia i zamknięcia pojemnika lub worka, podpis osoby zamykającej pojemnik lub worek. 10. Leki przeterminowane i wycofane z użycia o kodzie przekazywane są do Działu Farmacji Szpitalnej. Przechowywanie odpadów wewnątrz oddziału: 11. Pojemniki i worki z odpadami medycznymi powinny być przechowywane w osobnych przystosowanych do tego celu urządzeniach chłodzących, 12. Temperatura w urządzeniu chłodniczym (do 10º C) powinna być nadzorowana i zapisywana co najmniej raz dziennie w przeznaczonym do tego celu zeszycie. 13. Czas przechowywania odpadów w oddziale nie może przekraczać 72 godz. w pomieszczeniach o temperaturze wyższej niż 10º C., 14. Po każdym usunięciu odpadów medycznych urządzenie chłodnicze powinno być poddane dezynfekcji a następnie umyte, 15. Fakt ten powinien być odnotowany w zeszycie kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym. Transport odpadów: 1. Transport wewnątrzzakładowy odpadów medycznych z Oddziałów Dzielnicowych do miejsca przechowywania odbywa się przeznaczonym do

8 8 z 9 tego celu środkiem transportu, w sposób gwarantujący maksymalne bezpieczeństwo personelu i pacjentów, nie rzadziej niż co 72 godzin. 17. Przekazanie odpadów musi być potwierdzone podpisem przez osobę odbierającą odpady w Karcie Odbioru Odpadów. Przechowywanie odpadów w pomieszczeniu zbiorczym: 18. Odpady medyczne z Oddziałów Dzielnicowych przechowywane są w odpowiednio do tego celu przystosowanym pomieszczeniu zbiorczym. 19. W przypadku wystąpienia awarii braku prądu w pomieszczeniu zbiorczym wstrzymywany jest transport odpadów z Oddziałów Dzielnicowych do odwołania. 20. O awarii powiadomiona zostaje firma odbierająca odpady medyczne w celu odebrania zmagazynowanych odpadów z pomieszczenia zbiorczego w terminie nie dłuższym niż 72 godz. oraz odbierania odpadów medycznych z Oddziałów Dzielnicowych. Unieszkodliwianie odpadów: 21. Odpady medyczne przekazywane są wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu mającemu odpowiednie zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów specyficznych.

9 9 z 9 Załącznik Nr 2 Załącznik nr 1 do PM-1/RM Instrukcja segregacji odpadów z usług fotograficznych ( z działalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej) Sposób gromadzenia: roztwory wywoływacza i utrwalacza w oryginalnych i oznakowanych pojemnikach, błony fotograficzne, w tym ścinki błon fotograficznych w oznakowanych pojemnikach twardościennych lub workach polietylenowych koloru żółtego, dostosowanych wielkością do ilości odpadów. Gromadzenie w niejscu powstawania ciemnia w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Szczegółowa charakterystyka odpadów: wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów roztwory utrwalaczy błony zawierające srebro lub związki srebra Usuwanie z miejsca powstawania: w razie potrzeby, po zgłoszeniu przez pracownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej do Działu Administracyjnego potrzeby odbioru odpadów. Odpady odbiera upoważniona firma zewnętrzna na podstawie zawartej umowy.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Doroszkiewicz Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEMIAN RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I ICH WPŁYW NA ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH.

ANALIZA PRZEMIAN RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I ICH WPŁYW NA ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH. POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki mgr inż. Bartosz Tecza ROZPRAWA DOKTORSKA ANALIZA PRZEMIAN RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE I ICH WPŁYW NA ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH.

Bardziej szczegółowo

RYZYKO W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI

RYZYKO W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI INTEGRATED WASTE MANAGEMENT Anna ROLEWICZ-KALIŃSKA Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska RYZYKO W

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI ISO 9001:2008 Nr wersji - PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Barbara Sołtysik - Kosiło 16.11.2011r. Barbara

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Gmina Stęszew PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY STĘSZEW NA LATA 2013-2032 lipiec 2013 r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ G.V.M. Carint Sp. z o.o. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 900:2008 KSIĘGA JAKOŚCI Opracował: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Anita Smolińska Zatwierdził: Prezes Zarządu G.V.M. Carint Sp. z

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA RZESZOWA NA LATA 2008 2011 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA...6 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADMI...9 2.1. Odpady komunalne...9 2.1.1. System zbiórki odpadów komunalnych...11 2.1.2. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu.

Instrukcja obsługi i eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętnych w Kędzierzynie-Koźlu. Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU...2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...4 4.1. Adres, właściciel, zarządzający...4 4.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 Urząd Miasta i Gminy Koniecpol Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Koniecpol na lata 2004-2014 czerwiec, 2004 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Ożarowska 107 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo