ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH,"

Transkrypt

1 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) ZAŁĄCZNIK NR 2 KRAKÓW 206 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH, ZBIERANYCH, PODDAWANYCH POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UL. RACŁAWICKA KRAKÓW Sfinansowano ze środków:

2 2 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) SPIS TREŚCI 1 ODPADY KOMUNALNE, W TYM ODPADY ŻYWNOŚCI I INNE ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODPADY POUŻYTKOWE Oleje odpadowe Zużyte opony Zużyte baterie i akumulatory Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Odpady opakowaniowe Pojazdy wycofane z eksploatacji 22 3 ODPADY NIEBEZPIECZNE Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady zawierające PCB Odpady zawierające azbest Przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami 26 4 ODPADY POZOSTAŁE Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej Komunalne osady ściekowe Odpady ulegające biodegradacji, inne niż komunalne Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy 33 SPIS TABEL 37

3 3 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) 1 ODPADY KOMUNALNE, W TYM ODPADY ŻYWNOŚCI I INNE ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI Tabela 1: Rodzaje i ilość zebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji w roku Masa odpadów Nazwa odpadu zebranych [Mg] Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w , Odpadowy toner drukarski inni niż wymieniony w , Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0, Opakowania z papieru i tektury 9 758, Opakowania z tworzyw sztucznych , Opakowania z drewna 22, Opakowania z metali 996, Opakowania wielomateriałowe 570, Zmieszane odpady opakowaniowe , Opakowania ze szkła , Opakowania z tekstyliów 5,40 ex Opakowania z tekstyliów 0, * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone Zużyte opony 1 626, Metale nieżelazne 0, Tworzywa sztuczne 0, * Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 2, * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do , Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w , * Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne 0, Baterie i akumulatory ołowiowe 0, Bateria alkaliczne 0, Inne baterie i akumulatory 0, Odpady inne niż wymienione w , Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów , Gruz ceglany 2 554, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 134, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w ,00 20,40 3, , Usunięty tynki, tapety, okleiny itp.. 0, Drewno 50, Szkło 75, Tworzywa sztuczne 98,10

4 4 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów zebranych [Mg] * Smoła i produkty smołowe 0, Odpadowa papa 14, Miedź, brąz, mosiądz 11, Aluminium (w odpadach komunalnych ze zbiórki "wielkogabarytów") 13, Ołów 0, Cynk 2, Żelazo i stal 813, Mieszaniny metali 4, Kable inne niż wymienione w , Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w , Urobek z pogłębiania 0, Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i , * Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 22, Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w , Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i , Leki inne niż wymienione w , Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 0, Papier i tektura 0, Metale żelazne 0, Metale nieżelazne 0, Tworzywa sztuczne 0, Szkło 0, Drewno inne niż wymienione w , Minerały 0, Odpady palne (paliwo alternatywne) 0, Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ) , Papier i tektura 4 182, Szkło , Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 1 835, Odzież 91,40 ex Odzież 56, Tekstylia 23,40 ex Tekstylia 0, * Rozpuszczalniki 0, * Kwasy 0, * Alkalia 0, * Odczynniki fotograficzne 0, * Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 1, * Urządzenia zawierające freony 199,60

5 5 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów zebranych [Mg] Oleje i tłuszcze jadalne 27, * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w , * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w , * Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 0, Detergenty inne niż wymienione w * 0, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0, Leki inne niż wymienione w ,97 5, * Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 34, Baterie i akumulatory inne niż wymienione w , * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i ,93 445, * Drewno zawierające substancje niebezpieczne 0, Drewno inne niż wymienione w * 343, Tworzywa sztuczne 8 176, Metale 285, Środki ochrony roślin inne niż wymienione w , Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ,86 ex Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 1 429, Odpady ulegające biodegradacji , Gleba i ziemia, w tym kamienie 1 161, Inne odpady nieulegające biodegradacji 3 842, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,32 - z obszarów miejskich ,10 - z obszarów wiejskich , Odpady z targowisk 13, Odpady z czyszczenia ulic i placów 3 693, Odpady ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 2 962, Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 34, Odpady wielkogabarytowe , Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 3 885,60 Źródło: Odpady komunalne zbierane w PSZOK - razem ,53 Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań gminnych

6 6 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Tabela 2: Rodzaje i ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji poddanych poszczególnym procesom odzysku Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w Odpadowy toner drukarski inni niż wymieniony w Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych 0, ,30 0,00 611,50 0,00 0, ,30 554,90 0,00 0, Opakowania z drewna Opakowania z metali 0,00 25,80 47,10 0,90 0,00 0,00 887,80 18,60 0,00 0, Opakowania wielomateriałowe 0,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 568,90 1,30 0,00 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 496, ,30 136,40 0,00 0, Opakowania ze szkła 0, ,10 0, ,50 0,00 0, , ,80 0,00 0, Opakowania z tekstyliów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 ex Opakowania z tekstyliów * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 1,90 0,00 0,00 zanieczyszczone Zużyte opony 319,70 88,20 0,00 142,80 0,00 0,00 762,00 83,90 0,00 0, Metale nieżelazne Tworzywa sztuczne * Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do

7 7 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w * Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne * Baterie i akumulatory ołowiowe Bateria alkaliczne Inne baterie i akumulatory Odpady inne niż wymienione w Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,00 0,00 0, ,50 410, , ,90 102,80 0,00 0, Gruz ceglany 0,00 0,00 0,00 611,60 0,00 0,00 425,70 0,00 0,00 0, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 0,00 0,00 0,00 109,70 0,00 0,00 19,20 0,70 0,00 0,00 wyposażenia Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 0,00 0,00 3, ,60 178,30 732,10 461,40 0,00 0,00 0,00 elementów wyposażenia inne niż wymienione w Usunięty tynki, tapety, okleiny itp Drewno 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,30 0,00 0, Szkło 0,00 0,00 0,00 44,90 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 0, Tworzywa sztuczne 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 82,10 0,00 0,00 0, * Smoła i produkty smołowe Odpadowa papa 0,00 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0, Miedź, brąz, mosiądz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00

8 8 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Aluminium (w odpadach komunalnych ze zbiórki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 0,00 0,00 0,00 "wielkogabarytów") Ołów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0, Cynk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 0, Żelazo i stal 0,00 4,60 20,10 5,20 0,00 0,00 619,30 0,00 0,00 0, Mieszaniny metali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 0, Kable inne niż wymienione w Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w ,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urobek z pogłębiania Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i ,00 2,20 0,00 4,90 0,00 0,00 17,90 0,50 0,00 0, * Materiały konstrukcyjne zawierające azbest Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymienione w Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i 0,00 0,00 0,00 181,30 5,10 111, ,00 20,20 0,00 0, Leki inne niż wymienione w Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego Papier i tektura Metale żelazne Metale nieżelazne Tworzywa sztuczne Szkło

9 9 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Drewno inne niż wymienione w Minerały Odpady palne (paliwo alternatywne) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 inne niż wymienione w ) Papier i tektura Szkło 0,00 792,70 0,00 50,30 0,00 0, ,30 8,50 0,00 0, Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odzież 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 0,40 0,00 0,00 ex Odzież Tekstylia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 0,00 ex Tekstylia * Rozpuszczalniki * Kwasy * Alkalia * Odczynniki fotograficzne * Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0, * Urządzenia zawierające freony 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 108,80 14,50 0,00 0, Oleje i tłuszcze jadalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0, * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00

10 10 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 1,80 0,00 0,00 wymienione w * Detergenty zawierające substancje niebiezpieczne Detergenty inne niż wymionne w * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0, Leki inne niż wymienione w ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 5,40 0,00 0, * Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,90 3,40 0,00 0,00 baterie i akumulatory zawierające te baterie Baterie i akumulatory inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,20 0,00 0, * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające 0,00 0,00 0,90 18,70 0,00 0,00 217,40 79,30 0,00 0,00 niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 0,00 0,00 1,40 13,10 0,00 0,00 229,90 61,00 0,00 0,00 w , i * Drewno zawierające substancje niebezpieczne Drewno inne niż wymienione w * Tworzywa sztuczne 0,00 717,10 0,00 0,00 0,00 0, ,80 6,90 0,00 0, Metale 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 123,40 1,50 0,00 0, Środki ochrony roślin inne niż wymienione w

11 11 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 R Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 145,60 0,00 0,00 ex Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,90 0,00 0,00 0, Odpady ulegające biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie 0,00 0,00 0, ,20 2,60 34,00 15,80 0,00 0,00 0, Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304,90 5,60 0,00 0, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0, ,50 0,00 0,00 0,00 132, ,40 0,00 0,00 0,00 - z obszarów miejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 - z obszarów wiejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 0, Odpady z targowisk Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522,70 0,00 0,00 0, Odpady ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady wielkogabarytowe 0,00 366,70 0,00 0,00 0,00 43, ,20 246,00 0,00 0, Odpady komunalne niewymienione w innych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995,10 4,60 0,00 0,00 podgrupach Odpady komunalne odbierane - razem 324, ,60 111, ,90 598, , , ,40 0,00 0,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań gminnych Tabela 3: Rodzaje i ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów żywności i innych odpadów ulegających biodegradacji poddanych poszczególnym procesom odzysku Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Nazwa odpadu D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 12 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Nazwa odpadu D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Odpadowy toner drukarski inni niż wymieniony w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania z papieru i tektury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania z tworzyw sztucznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania z drewna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania z metali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania wielomateriałowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zmieszane odpady opakowaniowe 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania ze szkła 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opakowania z tekstyliów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ex Opakowania z tekstyliów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zużyte opony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Metale nieżelazne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tworzywa sztuczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Baterie i akumulatory ołowiowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bateria alkaliczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne baterie i akumulatory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,00 0,00 638,10 0,00 0,00 0,00 20,90

13 13 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Nazwa odpadu Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Gruz ceglany 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0, Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 0,00 0,00 18,30 0,00 0,00 0,00 0, Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne 0,00 0,00 299,40 0,00 0,00 0,00 7,20 niż wymienione w Usunięty tynki, tapety, okleiny itp.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drewno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkło 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0, Tworzywa sztuczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Smoła i produkty smołowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpadowa papa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Miedź, brąz, mosiądz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Aluminium (w odpadach komunalnych ze zbiórki "wielkogabarytów") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ołów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cynk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Żelazo i stal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mieszaniny metali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kable inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urobek z pogłębiania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Materiały izolacyjne inne niż wymienione w i ,00 0,00 30,10 0,00 0,00 0,00 0, * Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 0,00 0,00 93,70 0,00 0,00 0,00 0, Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w ,00 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0, Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w , i ,60 0,00 258,80 0,00 0,00 0,00 0, Leki inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 14 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Nazwa odpadu D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Papier i tektura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Metale żelazne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Metale nieżelazne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tworzywa sztuczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkło 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drewno inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Minerały 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady palne (paliwo alternatywne) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ) Papier i tektura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkło 0,00 0,00 71,40 0,00 0,00 0,00 0, Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odzież 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ex Odzież 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tekstylia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ex Tekstylia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Rozpuszczalniki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Kwasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Alkalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Odczynniki fotograficzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Urządzenia zawierające freony 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oleje i tłuszcze jadalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Detergenty zawierające substancje niebiezpieczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 15 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Nazwa odpadu D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Detergenty inne niż wymienione w * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leki inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 46,30 1,30 0, * Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baterie i akumulatory inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, * Drewno zawierające substancje niebezpieczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drewno inne niż wymienione w * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tworzywa sztuczne 0,00 0,00 45,80 0,00 0,00 0,00 0, Metale 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 0,00 0, Środki ochrony roślin inne niż wymienione w ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 3,60 0,00 22,60 0,00 0,00 0,00 0,00 ex Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady ulegające biodegradacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gleba i ziemia, w tym kamienie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0, Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3,50 0,00 993,50 0,00 0,00 0,00 0,00 - z obszarów miejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - z obszarów wiejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady z targowisk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpady z czyszczenia ulic i placów 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, Odpady ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości 0,00 0,00 17, ,00 0,00 0,00 0, Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 11,30 0,00 23,20 0,00 0,00 0,00 0, Odpady wielkogabarytowe 269,30 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00

16 16 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Nazwa odpadu D1 D4 D5 D8 D10 D13 D Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 687,70 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: Odpady komunalne odbierane - razem 1 527,00 0, , ,00 46,30 1,30 28,20 Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań gminnych

17 17 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) 2 ODPADY POUŻYTKOWE 2.1 OLEJE ODPADOWE Tabela 4: Rodzaje i ilość wytworzonych olejów odpadowych w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Kod Rodzaj odpadów odpadów Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Odpadowe mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * 58, * 1, * 1467, , * 16,97 388, * 372, * 0, * 46, * 3,73 Odpadowe oleje hydrauliczne * 258,78 380, * 6, * 0, * 64, * * 57,37 Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako * 5,24 elektroizolatory oraz nośniki ciepła * 67, * 4,49 Inne odpady olejowe * 13, * 15,70 28,83 RAZEM 2 394, ,10 Tabela 5: Rodzaje i ilość olejów odpadowych poddawanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] Rodzaj odpadów Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Kod odpadów * 61,98 R3 R9 R12 R14 R * 5,26 0, * 4675,37 Odpadowe mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe Odpadowe oleje hydrauliczne Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła * * 676, * * 126,18 16, * * 124, * 7, * * 30, * * 57, *

18 18 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Rodzaj odpadów Kod odpadów Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R3 R9 R12 R14 R * * 65,06 Inne odpady olejowe * 0, * 5,04 10,20 RAZEM 126, ,10 10, ,65 W roku procesom unieszkodliwiania nie poddano żadnej ilości olejów odpadowych. 2.2 ZUŻYTE OPONY Tabela 6: Rodzaje i ilość wytworzonych zużytych opon w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Zużyte opony ,03 RAZEM 6 736,03 Tabela 7: Rodzaje i ilość zużytych opon poddawanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R3 R12 Zużyte opony , ,57 RAZEM 9816,17 W roku procesom unieszkodliwiania nie poddano żadnej ilości zużytych opon. 2.3 ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY Tabela 8: Rodzaje i ilość wytworzonych baterii i akumulatorów w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Baterie i akumulatory ołowiowe * 5 195, ,90 Baterie i akumulatory niklowokadmowe * 641,21 641, , ,99 Inne baterie i akumulatory (w tym ,64 alkaliczne) * 0,66 361, * 34, ,31 RAZEM 6 198, ,61

19 19 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Tabela 9: Rodzaje i ilość zużytych baterii i akumulatorów poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R3 R4 R12 Baterie i akumulatory ołowiowe * 0,50 Baterie i akumulatory niklowokadmowe * 5, ,40 Inne baterie i akumulatory (w tym ,74 alkaliczne) * 25, * 5, ,4 RAZEM 25,42 157,25 154,85 337,50 Tabela 10: Rodzaje i ilość zużytych baterii i akumulatorów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] D8 D9 Baterie i akumulatory ołowiowe * Baterie i akumulatory niklowokadmowe * Inne baterie i akumulatory (w tym alkaliczne) * 349,90 81, * RAZEM 349,90 81,94 431, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY Tabela 11: Rodzaje i ilość wytworzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii Transformatory i kondensatory zawierające PCB * Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w * Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC * 99,56 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w do * 322,65 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do ,12 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć * 0,10 Urządzenia zawierające freony * 0,05

20 20 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i Masa wytworzonych odpadów [Mg] * 2, ,16 RAZEM ,62 Tabela 12: Rodzaje i ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddanego poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R5 R12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii Transformatory i kondensatory zawierające PCB * Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w * Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC * 18,50 816,81 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w do * 34,96 814, Zużyte urządzenia inne niż wymienione w do , ,04 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć * 35,85 Urządzenia zawierające freony * 951,65 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające * 404, ,57 niebezpieczne składniki Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i , ,36 RAZEM 1137, , ,97 W roku procesom unieszkodliwiania nie poddano żadnej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2.5 ODPADY OPAKOWANIOWE Tabela 13: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych w r. Masa wytworzonych odpadów [Mg] Opakowania z papieru i tektury ,34 Opakowania z tworzyw sztucznych ,29 Opakowania z drewna ,89 Opakowania z metali ,35 Opakowania wielomateriałowe ,00

21 21 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa wytworzonych odpadów [Mg] Zmieszane odpady opakowaniowe ,56 Opakowania ze szkła ,76 Opakowania z tekstyliów ,43 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z * 6,71 pustymi pojemnikami ciśnieniowymi RAZEM ,36 Tabela 14: Rodzaje i ilość odpadów opakowaniowych poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R3 R4 R5 R12 R13 R15 Opakowania z papieru i tektury ,53 2, ,69 47,4 42,06 Opakowania z tworzyw sztucznych , , ,98 179,10 3,26 Opakowania z drewna ,13 Opakowania z metali ,23 846,13 4,36 Opakowania wielomateriałowe ,68 787,74 8,80 Zmieszane odpady opakowaniowe , ,99 Opakowania ze szkła , ,87 557,60 8,34 Opakowania z tekstyliów ,72 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi * RAZEM 25336, , , ,25 797,26 53, ,98 Tabela 15: Rodzaje i ilości odpadów opakowaniowych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania[mg] Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych ,30 D5

22 22 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania[mg] D5 Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie * z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi RAZEM 5, POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI Tabela 16: Rodzaje i ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy * 869,73 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów ,75 RAZEM 3 004,48 Tabela 17: Rodzaje i ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R5 R12 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów Źródło: RAZEM Opracowanie własne na podstawie danych UMWM * 3582, , ,58 833, , , ,98 W roku procesom unieszkodliwiania nie poddano żadnej ilości odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

23 23 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) 3 ODPADY NIEBEZPIECZNE 3.1 ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE Tabela 18: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych w roku Rodzaj odpadów Masa wytworzonych odpadów [Mg] Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) ,96 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem ) * 93,07 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego * 4 047,98 Inne odpady niż wymienione w ,98 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * 23,67 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w ,84 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne * 16,57 Leki inne niż wymienione w ,02 Odpady amalgamatu dentystycznego * 0,31 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w ,50 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych * 33,41 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) ,27 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do * 42,88 sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Inne odpady niż wymienione w ,33 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * 6,11 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w ,04 Leki inne niż wymienione w ,07 RAZEM 4 560,02 Tabela 19: Rodzaje i ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] Rodzaj odpadów Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem ) * Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału * 0,02 genetycznego Inne odpady niż wymienione w Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * 0,85 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w Leki cytotoksyczne i cytostatyczne * R4 R11

24 24 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Rodzaj odpadów Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] R4 R11 Leki inne niż wymienione w Odpady amalgamatu dentystycznego * Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w ,08 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych * Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją * wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt Inne odpady niż wymienione w Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w Leki inne niż wymienione w RAZEM 0,87 3,08 3,95 Tabela 20: Rodzaje i ilość odpadów medycznych i weterynaryjnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] Rodzaj odpadów Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) ,60 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem ) * 84,82 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału * 4203,95 genetycznego Inne odpady niż wymienione w ,10 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * 23,87 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w ,49 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne * 15,15 Leki inne niż wymienione w ,10 Odpady amalgamatu dentystycznego * Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych * 32,83 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem ) ,22 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt * 33,94 D10

25 25 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Rodzaj odpadów Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania [Mg] D10 Inne odpady niż wymienione w ,06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne * 5,90 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w ,01 Leki inne niż wymienione w ,23 RAZEM 4655, ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB Tabela 21: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów zawierających PCB w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Oleje hydrauliczne zawierające PCB * 1,17 Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB * 0,37 Elementy zawierające PCB * Transformatory i kondensatory zawierające PCB * 1,04 Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w * Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające * 1,10 żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) RAZEM 3,68 W roku procesom odzysku i unieszkodliwiania nie poddano żadnej ilości odpadów zawierających PCB. 3.3 ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST Tabela 22: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Mikrosfery z popiołów lotnych * Okładziny hamulcowe zawierające azbest * 0,92 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest * 0,42 Materiały izolacyjne zawierające azbest * 16,02 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest * ,80 RAZEM ,16

26 26 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Tabela 23: Rodzaje i ilość odpadów zawierających azbest poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania[mg] Mikrosfery z popiołów lotnych * Okładziny hamulcowe zawierające azbest * Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest * Materiały izolacyjne zawierające azbest * 3,08 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest * 7 677,93 RAZEM ,16 W roku procesom odzysku nie poddano żadnej ilości odpadów zawierających azbest. 3.4 PRZETERMINOWANE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN WRAZ Z OPAKOWANIAMI D5 Tabela 24: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów z przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) * 0,30 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i * 950,05 toksyczne) RAZEM 950,05 Tabela 25: Rodzaje i ilość odpadów z przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku[mg] R3 R4 R12 Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) RAZEM Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMWM * * 152,09 1,49 382,33 152,09 1,49 382,33 535,91

27 27 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) W roku procesom unieszkodliwiania nie poddano żadnych ilości odpadów z przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami.

28 28 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) 4 ODPADY POZOSTAŁE 4.1 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Tabela 26: Rodzaje i ilość wytworzonych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] , , ,7907 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz * 1,8700 infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ,5990 ceramika) , , , , ,7790 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych , , , * 750, * 155,0000 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych , * 68, , , , , , ,0972 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali , , , , * 0, * 21, , * ,1500 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów ,5320 zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) , , , * 16,0190 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne * 0,0000 zawierające azbest , , * ,8010 Materiały konstrukcyjne zawierające gips ,92 59, * 0,0050 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu * 1, * 35, , ,2800 RAZEM , ,40

29 29 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Tabela 27: Rodzaje i ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej poddanych poszczególnym procesom odzysku w roku Masa odpadów poddanych procesom odzysku [Mg] Kod odpadu R1 R3 R4 R5 R10 R11 R12 R13 R14 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest Materiały konstrukcyjne zawierające gips Inne odpady z budowy, remontów i demontażu Źródło: RAZEM ,54 709,88 861, , , ,64 277,70 346, ,41 13, * 9, , , , ,54 560, ,06 114, ,77 69, ,63 12,60 296, * 38, * ,54 350, , * 0, , ,84 112, ,90 7, , ,28 12, ,41 7, , , ,44 0, ,07 149, * * ,48 38,93 233, * 2529, , , , , , , * * ,89 14,90 356, * , * * * ,22 4, , , , , , ,2 5088,41 346, ,16 Opracowanie własne na podstawie danych UMWM

30 30 POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ R.) Tabela 28: Rodzaje i ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania w roku Masa wytworzonych odpadów [Mg] Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest Materiały konstrukcyjne zawierające gips Inne odpady z budowy, remontów i demontażu Źródło: RAZEM Opracowanie własne na podstawie danych UMWM D1 D5 D , ,86 4, , * , , , , ,32 0, * * * , * * , * 94, * * , * , * * * , , ,00 0, ,74

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Aleksandrów Urząd Gminy Aleksandrów Aleksandrów 39b 26-337 Aleksandrów Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, siedziba i adres / l.p. imię i nazwisko przedsiębiorcy 1. Przedsiębiorstwo Handlowo

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1. 623.002.2012 Składowisko Odpadów Zakładu Utylizacji, Recyklingu,

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Goraj Nazwa firmy, siedziba i adres lub (imię i nazwisko przedsiębiorcy)\ Numer

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko 1 ALTVATER PIŁA

Bardziej szczegółowo

14/2013 REMONDIS Sp. z o. o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16 ODDZIAŁ Sosnowcu w ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec 728-01-32-515 011089141 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Górzno Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz

TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska Kiełcz REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI FIRMA-OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRES LUB IMIĘ TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. ul. Szosa Bytomska 1 67-100

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Nr IN. 6233.2. 2012 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI Lp. Firma; oznaczenie siedziby i adres albo

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2016-07-14 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko, adres przedsiębiorcy EKO KRAS Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY SŁUPIA Słupia, dn. 2014-05-06 96-128 Słupia Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy OSIP.6235.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Veolia Usługi dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY Rynek 40 06-212 Krasnosielc Krasnosielc, dn. 2014-12-18 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 BŁYSK Bis

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Data wpisu do rejestru działalności regulowanej. Numer Identyfikacji REGON. Dane kontaktowe Lp. Nazwa Firmy, siedziba, adres Data wpisu do rejestru działalności regulowanej Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Numer Identyfikacji REGON Dane kontaktowe Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Numer rejestrowy. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Niedźwiada Stan na dzień 07.07.2016 r. Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny podatnika (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krynicy-Zdroju Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr.

Stan na 08.10.2012 r. Aktualizacja 03.04.2015 r. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Nr rejestr. 1 Firma,

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy URZĄD GMINY Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 65-021 Zielona Góra Zielona Góra, dn. 2013-01-11 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy RDR.GZG.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Urząd Gminy Bliżyn Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn Bliżyn, dn. 2017-01-02 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 TONSMEIER

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska identyfikacji

Bardziej szczegółowo

od właścicieli nieruchomości

od właścicieli nieruchomości Wykaz przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo Imię,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy REMONDIS Opole Sp.

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

ZAŚWIADCZENIE. o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości RLŚ.623.GŚ.7.2012 Łasin, dnia 2012.12.17 ZAŚWIADCZENIE o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie art. 65

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości GMINA MIASTO SIERADZ Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz Sieradz, dn. 2016-02-25 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 10/2012

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY Numer rej. 1 1/2012 Data dokonania NIP/Regon wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Nr rejestrowy REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma albo imię i nazwisko 1 6233.1.2012 F.U.H. JARTEX Szczepan Jarantowski Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nr rejestr. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Nr rejestr. Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łąck Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ WÓJTA GMINY WIDAWA w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Numer Nazwa rejestrowy przedsiębiorcy 1 Wywóz Nieczystości oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Firma NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ nr rejestro wy Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1/2012 SITA JANTRA Sp. z o.o. ul. Ks. Anny 11 70-761 Szczecin NIP regon 852-10-20-989

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych kod

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec

Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy. Numer identyfikacji podatkowej NIP. ul. Wolności Mielec Rejestr działalności regulowanej 2013 Numer rejestrowy Numer zaświadczenia Firma/Imię Nazwisko Przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres firmy /adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej NIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY CHEŁM Gminna 18 22-100 Chełm Chełm, dn. 2015-02-06 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy Nazwa przedsiębiorcy 1 Miejskie Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli na terenie Gminy Łącko Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO-ENERGIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy PHU SANITEX Dorota

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań

Arkusz1. papier i tektura szkło odpady kuchenne ulegające. RDR-1/2012 29.02.2012 3.01.2014r. 28.02.2013r. SANITECH 61-483 Poznań REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIKSTAT w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stan na dzień 30.04.2014r. Nazwa Oznaczenie Numer

Bardziej szczegółowo

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozp roku

Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rozp roku Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rozp. 20. 02. 2012 roku Numer rejestr owy Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowy Kawęczyn Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONY PRZEZ BURMISTRZA KOŁACZYC Stan na dzień 04.04.2014r. Firma, oznaczenie siedziby i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy, oznaczenie siedziby, adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brojce Urząd Gminy Brojce Brojce, dnia 16.04.2013 r. ul. Długa 48 72-304 Brojce tel. 913861194, 913861182 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH L p. Firma / Imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres / adres przedsiębior cy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki

REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki REJESTR działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Sadki Lp Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013

Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Rejestr działalności Regulowanej: I- 2013 Numer pod jaki przedsiębiorca zostaje wpisany: RIIiPP.6235.1.2013 Nazwa przedsiębiorcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Krusz-Bet Sp. z o. o. 36-204 Dydnia,

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY LP. 1 Data wpisu 05.06.2012 Zmiana 10.06.2013 Zmiana 07.07.2014 Zmiana 16.12.2016 Nr rejestrowy OŚ.6233.1.2012 Firma oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy TONSMEIER Centrum

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1/1

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości

Numer rejestrowy. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Określenie rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MEŁGIEW Lp. Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji

Firma, oznaczenie siedziby, kontakt i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy. Nr rejestr. Numer identyfikacji Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gostynin Nr rejestr. 1 Firma, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L/ p Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy 1. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WÓJTA GMINY WIERZBINEK REJESTR DZIALANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI prowadzony przez WÓJTA GMINY WIERZBINEK Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno 1 RDR.01.1.2012

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE ŁOCHÓW Lp. Data wpisu Numer rejestrowy Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Jerzmanowska 4-6 54-519 Wrocław 897-16-12-750

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer identyfikacyjny REGON

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer identyfikacyjny REGON REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma,oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne.

Rejestr. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wadowice Górne. numer rejestrowy 1 nazwa i adres podmiotu Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

RG-VI JŁK Secemin, dnia r.

RG-VI JŁK Secemin, dnia r. RG-VI.6233.5.2014.JŁK Secemin, dnia 16.04.2014 r. Z A Ś W I A D C Z E N I E o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości Borne Sulinowo. Borne Sulinowo, dn Połczyn Zdrój Kod pocztowy URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo Borne Sulinowo, dn. 2012-12-07 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy 1 Nazwa przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Burmistrz Ząbkowic Ślaskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI L.p. Data dokonania wpisu do rejestru

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy EKO M.Golik, J.Konsek,J.Serwotka Spółka Jawna ul. Kościuszki 45A 44-200 Rybnik NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów. Firma NIP REGON Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Data wpisu REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Data wpisu 19.09.2012 r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy

Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOŃSKIE Partyzantów 1 26-200 Końskie Końskie, dn. 2014-05-05 Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze 1 Dane przedsiębiorcy Numer rejestrowy UKO.6233.2.1.2012 Nazwa przedsiębiorcy Miejskie

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bodzechów Numer rejestro wy Data wpisu do rejestr u RDR/1/2012 08.06.2012 Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno. Urząd Gminy w Lesznie Al. Wojska Polskiego 21 05 084 Leszno Aktualizacja 28.11.2016 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała Podlaska Firma, siedziba, adres NIP REGON Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Dworcowa Orneta telefon:

Dworcowa Orneta   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 GK.6233.2.1.2012 Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. NIP: 743-202-33-36 REGON: 281369150 Dworcowa 27 11-130 Orneta

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

R E J E S T R. działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE POWIAT: SOKOŁOWSKI GMINA CERANÓW R E J E S T R działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Data wpisu 1 20.06. 2012 Nazwa firmy Adres Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skarżysko- Kamienna Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Lubanie Numer rejestrowy RIGoś. 6235.1.2012 Firma, oznaczenie siedziby, adres lub imię nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Wójt Gminy Dąbie ul.szeroka 4, 66-615 Dąbie, woj.lubuskie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie Dąbie, dnia 22 kwietnia 2013 roku Numer rejestrowy

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Lp. Numer rejestr owy Data wpisu Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. w rejestrze opakowania z papieru i tektury

Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych. w rejestrze opakowania z papieru i tektury L.p. Pozycja w rejestrze Nazwa firmy Adres firmy NIP REGON Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych 1 1 FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8 33 100 Tarnów 873-10-14-995 850384270 150101 opakowania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łaziska Górne. Numer rejestrowy Data dokonania wpisu do rejestru firma / imię i

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork L.p. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Frombork Firma (oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne Uwagi 1 1/2012 P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak NIP: 656-100-12-76

Bardziej szczegółowo

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy

Rejestr do działalności regulowanej. Numer rejestrowy Rejestr do działalności regulowanej Lp. Nazwa firmy i adres NIP REGON Data wpisu 1 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor 695-000-17-73 390044713

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Mielec telefon:

ul. Wolności Mielec   telefon: Lp. Numer rejestrowy Nazwa firmy Siedziba firmy Odpady komunalne 1 BI.IV.7032.1.2012 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. NIP: 817-13-96-575 REGON: 690439247 ul. Wolności 44 39-300

Bardziej szczegółowo

1. EKO NIP REGON

1. EKO NIP REGON 1. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy: EKO- Energia Sp. z o.o. Powroźnik 96 33-370 Muszyna 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): NIP 734 351 21 63 3. Numer

Bardziej szczegółowo

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy 1 Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. ul. Generała. Wł. Sikorskiego 25 87-300 Brodnica Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Głuszyca, 1 stycznia 2012 r. Burmistrz Głuszycy Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 58 340 Głuszyca NIP: 885-00- 09-368 REGON: 000529930 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości URZĄD GMINY DĘBNICA KASZUBSKA Zjednoczenia 16 A 76-248 Dębnica Kaszubska Dębnica Kaszubska, dn. 2016-10-19 Strona : 1 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej L.P. 1 Nr rejestrowy

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Numer rejestrowy Data wpisu lub data aktualizacji wpisu Firma, oznaczenie siedzibyadres lub imię

Bardziej szczegółowo