Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów"

Transkrypt

1 ( oznaczenie Wykonawcy ) Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych podmiotów 1. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna Przedmiot zamówienia: przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Polnej 33 w następujących ilościach: do jej przechowywania z wyłączeniem ) kg lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady z wyłączeniem i ) kg c. Odpady o kodzie * (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne) kg d. Odpady o kodzie * (leki cytotoksyczne i cytostatyczne) kg e. Odpady o kodzie (inne leki niż wymienione w ) - 5 kg e. Odpady o kodzie * (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) kg f. Odpady o kodzie * (opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego np. azbest, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi)) - 5 kg g. Odpady o kodzie * ( odpady zawierające rtęć) - 3 kg W/w ilości odpadów są ilościami przewidywanymi do odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Faktyczny zakres wykonanej usługi będzie wynikał z ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej przez Wykonawcę na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa Karta przekazania odpadu. 1.2 Wykonawca zobowiązany będzie: a. do odbioru odpadów o kodach *, * i * codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:00 do 11:00, b. do odbioru odpadów o kodzie * i * jeden raz w tygodniu, w czwartek w godzinach od 07:00 do 11:00, c. do odbioru odpadów kodzie * i * na podstawie zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego pismem 1

2 d. do odbioru odpadów o kodzie * 1 x na kwartał ( na podstawie zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego na piśmie) e. do dodatkowych wywozów tzw. na żądanie w sytuacjach awaryjnych, f. do każdorazowego potwierdzania Zamawiającemu przyjęcie odpadów na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa Karta przekazania odpadu, g. do użyczenia, zapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów o kodzie *, * * i *: do odpadów o kodach * i * winny być pojemniki jednorazowego użytku, wykonane z materiałów ulegających rozpadowi termicznemu w procesie spalania, posiadające pokrywę jednorazowego użytku uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika i wydobycie składanych w nim odpadów. Przewidywana ilość pojemników; 500 sztuk 30 litrowych i 200 sztuk 60 litrowych, do odpadów o kodach * i * winny być pojemniki ok litrów w ilości 12 sztuk. Pojemniki te muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane oraz oznaczone napisem dezynfekowane. Uwaga! Odpad o kodzie * przekazywany będzie do unieszkodliwiania częściowo w pojemnikach Wykonawcy i częściowo w pojemnikach Zamawiającego. Zamawiający wymaga dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów preparatem o najszerszym zastosowaniu w służbie zdrowia i higienie komunalnej: o szerokim spektrum bójczym; bakterie (w tym Tbc), wirusy, grzyby, skutecznym wobec zanieczyszczeń organicznych, wprowadzonym do obrotu na podstawie dokumentu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadającym Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikatu Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy). 2. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego Przedmiot zamówienia: przez Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Przybyszewskiego 49 w następujących ilościach: do jej przechowywania z wyłączeniem ) kg lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady z wyłączeniem i ) kg c. Odpady o kodzie (inne odpady niż wymienione w np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) kg d. Odpady o kodzie * (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne) kg e. Odpady o kodzie * (leki cytotoksyczne i cytostatyczne) kg f. Odpady o kodzie (leki inne niż wymienione w ) kg 2

3 g. Odpady o kodzie * (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone) kg h. Odpady o kodzie * (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do ) kg i. Odpady o kodzie * (chemikalia laboratoryjne i analityczne np. odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych) kg. j. Odpady o kodzie * ( odpady zawierające rtęć) - 2 kg 2.2 Wykonawca zobowiązany będzie: a. do odbioru odpadów o kodzie * co najmniej 2 x w tygodniu do godz. 14:00, b. do odbioru odpadów o kodzie * codziennie, od poniedziałku do piątku do godz. 14:00 w przypadku awarii urządzenia chłodniczego odbior codziennie od poniedziałku do soboty do godz. 14:00. c. do odbioru odpadów o kodzie co najmniej 2 x w tygodniu do godz. 14:00, d. do odbioru odpadów o kodzie * ( odczynniki chemiczne: ksylen, aceton, chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne) co najmniej 2 x w miesiącu do godz. 13:00, e. do odbioru odpadów o kodzie * ( odpady z produkcji leków cytostatycznych) codziennie, od poniedziałku do piątku do godz. 14:00, f. do odbioru odpadów o kodzie co najmniej 1 x w miesiącu do godz. 14:00, g. do odbioru odpadów o kodzie * codziennie, od poniedziałku do piątku do godz. 14:00, h. do odbioru odpadów o kodzie * co najmniej 1 x w miesiącu do godz. 14:00, i. do odbioru odpadów o kodzie * co najmniej 2 x w miesiącu do godz. 14:00, j. do odbioru odpadów o kodzie * co najmniej 2 x w roku. k. do dodatkowych wywozów tzw. na żądanie w sytuacjach awaryjnych, l. do każdorazowego potwierdzania Zamawiającemu przyjęcie odpadów na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa Karta przekazania odpadu, 2.3 Zamawiający w odniesieniu do asortymentu wymienionego w poz. lit. a. do lit. j. wymaga zagwarantowania przez Wykonawcę następujących warunków: a. odbiór odpadów z dwóch lokalizacji: Szpital przy ul. Przybyszewskiego 49 oraz Szpital przy ul. Grunwaldzkiej 16/18, b. możliwość obecności uprawnionego pracownika Działu AG przy każdorazowym odbiorze odpadów, c. prowadzenie kart przekazania odpadów oraz dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów medycznych, d. dezynfekcja kontenera chłodni - ul. Grunwaldzkiej 16/18, kontenera chłodni ul. Przybyszewskiego 49 po każdorazowym odbiorze odpadów środkiem o pełnym spektrum działania /Tbc, spory, bakterie, wirusy, grzyby/, e. odbiór całej zawartości kontenera chłodni z ul. Przybyszewskiego 49 i z ul. Grunwaldzkiej 16/18, f. podstawienie na każdorazową wymianę 7 oznakowanych kodem odpadu pojemników litrowych na wycinki, 3

4 g. podstawienie na każdorazową wymianę 20 oznakowanych kodem odpadu pojemników 20 litrowych na chemikalia oraz 16 pojemników 20 litrowych na ksylen i aceton ( 2 x w miesiącu), pojemniki na ksylen i aceton muszą umożliwić ich przechowywanie minimum 5 dni - lokalizacja ul. Przybyszewskiego 49, kod *, h. podstawienie na każdorazową wymianę 10 pojemników prostokątnych z przykryciem 30 litrowych na odpady plastikowe o ostrych krawędziach z badań mikrobiologicznych, kod * i. podstawienie na każdorazową wymianę po 20 oznakowanych kodem odpadu pojemników 5 i 10 litrowych na chemikalia laboratoryjne, kod *, j. podstawienie na każdorazową wymianę 2 oznakowanych pojemników o pojemności 120 litrów w kolorze żółtym z zamknięciem z przeznaczeniem na odpady medyczne specjalne ( , *), k. prowadzenie ewidencji dezynfekcji kontenera chłodni przy ul. Przybyszewskiego 49 i ul. Grunwaldzkiej 16/18, l. posiadanie pojazdu przystosowanego do transportu odpadów medycznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 2.4 Dzierżawa dwóch kontenerów izoterma z agregatem chłodzącym w lokalizacji przy ul. Przybyszewskiego 49 oraz ul. Grunwaldzkiej 16/18: a. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia oraz zamontowania kontenera-chłodni, wyposażonego w agregat chłodniczy oraz przystosowania pomieszczeń do składowania odpadów medycznych w dwóch lokalizacjach, przy czym dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 należy wykonać podjazd do pomieszczenia (forma wykonania podjazdu dowolna), b. Maksymalne wymiary chłodni dla lokalizacji przy ul. Przybyszewskiego 49 : długość 4,4 5m, wysokość 2,30 m, szerokość 2,20 m, c. Maksymalne wymiary chłodni dla lokalizacji przy ul. Grunwaldzka 16/18: Długość 6 m, wysokość 2,30 m, szerokość 3 m, d. W istniejących pomieszczeniach należy zamontować dozowniki na środki do mycia i dezynfekcji rąk, podajniki na ręczniki papierowe oraz uzupełnianie ich przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, e. Temperatura w chłodni mniejsza lub równa temperaturze 10 C, f. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia instalacji elektrycznej oraz ponoszenia kosztów eksploatacji wg założonego na własny koszt podlicznika. 3. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2 3.1 Przedmiot zamówienia: przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Długiej 1/2 w następujących ilościach: do jej przechowywania z wyłączeniem ) kg lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady z wyłączeniem i ) kg c. Odpady o kodzie (inne odpady niż wymienione w np. opatrunki z materiału lub gopsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) kg d. Odpady o kodzie * (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne) kg e. Odpady o kodzie * (leki cytotoksyczne i cytostatyczne) kg f. Odpady o kodzie (leki inne niż wymienione w ) kg 4

5 3.2 Wykonawca zobowiązany będzie: a. do odbioru odpadów o kodzie *, *, , *, * i z pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Długiej ½, ul. Szamarzewskiego 82/84 oraz oś. Rusa 55, b. do odbioru odpadów o kodach podanych powyżej codziennie, od poniedziałku do soboty w godzinach od 07:30 do 12:00, c. dodatkowych wywozów tzw. na żądanie w sytuacjach awaryjnych np. 3-4 razy w roku (święta, dlugie weekendy) wywóz po zgłoszeniu telefonicznym w ciągu godz. d. każdorazowego potwierdzania Zamawiającemu przyjęcie odpadów na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa Karta przekazania odpadu, e. użyczenia, zapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów o kodzie *, winny być pojemniki jednorazowego użytku, wykonane z materiałów ulegających rozpadowi termicznemu w procesie spalania, posiadające pokrywę jednorazowego użytku uniemożliwiającą powtórne otwarcie pojemnika i wydobycie składanych w nim odpadów. Przewidywana ilość pojemników na 12 miesięcy; 36 sztuk 30 litrowych i 12 sztuki 60 litrowych, - dostawy systematycznie raz w miesiącu: Pojemnik 30 litr. 3 szt. Pojemnik 60 litr. 1 szt. oraz do odpadów o pozostałych kodach winny być pojemniki: ok litr. Obiekt ul. Długa ½ 5 szt. ul. Szamarzewskiego 82/84 4 szt. ok. 240 litr. ul. Szamarzewskiego 82/84 1 szt. ok. 660 litr. Os. Rusa 25A 1 szt. Pojemniki te muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane oraz oznaczone napisem dezynfekowane. f. dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów preparatem o najszerszym zastosowaniu w służbie zdrowia i higienie komunalnej: o szerokim spektrum bójczym; bakterie (w tym Tbc), wirusy, grzyby, skutecznym wobec zanieczyszczeń organicznych, wprowadzonym do obrotu na podstawie dokumentu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadającym Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikatu Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy) 4. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/ Przedmiot zamówienia: przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, przy ul. Szpitalnej 27/33 w następujących ilościach: do jej przechowywania z wyłączeniem ) - 85 kg 5

6 lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady z wyłączeniem i ) kg c. Odpady o kodzie * (chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne) kg d. Odpady o kodzie * (leki cytotoksyczne i cytostatyczne) kg e. Odpady o kodzie * (pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych) - 5 kg 4.2 Wykonawca zobowiązany będzie: a. do odbioru odpadów o kodzie * 3 x w tygodniu poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 10:00, b. do odbioru odpadów o kodzie * 3 x w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 10:00, c. do odbioru odpadów o kodzie * 1 x w miesiącu ( w zależności od zgłoszenia), d. do odbioru odpadów o kodzie * 3 x w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 10:00, e. do odbioru odpadów o kodzie x w tygodniu - poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 08:00 do 10:00, f. do odbioru odpadów medycznych w pojemnikach użyczonych przez Wykonawcę o pojemności 660 l, pojemniki te muszą być każdorazowo myte i dezynfekowane oraz oznaczone napisem dezynfekowane, g. do dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów preparatem o najszerszym zastosowaniu w służbie zdrowia i higienie komunalnej: o szerokim spektrum bójczym; bakterie (w tym Tbc), wirusy, grzyby, skutecznym wobec zanieczyszczeń organicznych, wprowadzonym do obrotu na podstawie dokumentu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych posiadającym Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikatu Zgodności wydany przez certyfikującą jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), h. do dodatkowych wywozów tzw. na żądanie wywóz po zgłoszeniu telefonicznym, i. do każdorazowego potwierdzania Zamawiającemu przyjęcie odpadów na dokumencie wg wzoru opartego na aktualnie obowiązujących przepisach prawa Karta przekazania odpadu, dnia 2016r. (nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz podpis) 6

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Wydanie 1 Strona 1 z 8 Oznaczenie sprawy: PN 01/17 Dz.Z.P.-01/14/2017 Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot obejmuje usługę odbioru, transportu,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł PAKIET NR Odpady o kodzie 18 01 03* Stawka Podatku Kod odpadu: 18 01 03* - Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł

FORMULARZ CENOWY. Wartość netto (kol. 4x kol. 5) Cena jednostkowa netto w zł PAKIET NR 1 Stawka Podatku Kod odpadu: 18 01 03* - Inne odpady które zawierają żywe drobnoustroje lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski dn 14.05.2015 Otrzymują: - wykonawcy - strona internetowa Znak sprawy FDZP.226.08.2015 Dotyczy: Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180160-2017:text:pl:html -Kraków: Usługi w zakresie odpadów medycznych 2017/S 091-180160 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 9217-2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 9217-2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 7941-2016 z dnia 2016-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania o wartości poniżej 14 000 Euro dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php? 1 z 5 2014-12-04 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=360_2014 Poznań: Usługa odbioru i transportu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcm-luban.pl Lubań: Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych powstających

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 maja 2017 roku

Komunikat nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 maja 2017 roku 75.0203.15.2017 Komunikat nr 15 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 maja 2017 w sprawie: realizacji usługi odbioru, transportu i przetwarzania biologicznych wraz z dzierżawą kontenerów na odpady

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; PN-N 18001:2004 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 9 OPRACOWAŁ Główny Specjalista ds. Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego Ewa Ślązak DATA 20.02.2015 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: 1) Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych 2) Usługa odbioru, transportu i utylizaji odpadów medycznych i innych rodzajów

Jastrzębie-Zdrój: 1) Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych 2) Usługa odbioru, transportu i utylizaji odpadów medycznych i innych rodzajów Jastrzębie-Zdrój: 1) Usługa odbioru i wywozu odpadów komunalnych 2) Usługa odbioru, transportu i utylizaji odpadów medycznych i innych rodzajów odpadów DZP/38/382-23/08 Numer ogłoszenia: 172706-2008; data

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /G- PSK/ 14. zawarta w Poznaniu w dniu 2014r.

Umowa Nr /G- PSK/ 14. zawarta w Poznaniu w dniu 2014r. Umowa Nr /G- PSK/ 14 zawarta w Poznaniu w dniu 2014r. Załącznik Nr 12 do SIWZ po wyborze oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1,

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Page 1 of 5 Sosnowiec: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych Numer ogłoszenia: 197052-2010; data zamieszczenia: 06.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/40/ODPADYMED/2014 na usługę polegającą na wywozie i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr 2017 zawarta w Poznaniu w dniu.

Umowa dzierżawy Nr 2017 zawarta w Poznaniu w dniu. Dz. Z. P. 01/ /2017 Umowa dzierżawy Nr 2017 zawarta w Poznaniu w dniu. po wyborze oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Celem procedury jest wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadam medycznymi z uwzględnieniem: 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpital.jaslo.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpital.jaslo. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpital.jaslo.pl/ Jasło: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 222055-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2013-10-23 13:14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 217021-2013 z dnia 2013-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań A. Wynajem furgonu wraz z kierowcą do świadczenia usług transportu produktów

Bardziej szczegółowo

Postępowania z odpadami medycznymi

Postępowania z odpadami medycznymi Strona: 1 z 11 Cel: Wprowadzenie racjonalnych zasad postępowania z odpadami medycznymi. Przedmiot: Prawidłowe monitorowanie i nadzorowanie gospodarki odpadami medycznymi. Zakres stosowania: oddziały szpitalne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa odbioru, transportu i przekazania do utylizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-12-22 15:03 Ogłoszenie nr 372814-2016 z dnia 2016-12-22 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 369971-2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr A.AT. 381/ / wzór

UMOWA Nr A.AT. 381/ / wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nr A.AT. 381/ /2017 - wzór zawarta w dniu r. w Opolu Lubelskim, pomiędzy...... zwanym w dalszej treści Wykonawca a Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro na świadczenie usług w zakresie odbioru,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90094-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne 2016/S 054-090094 Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcchz.pl Gdańsk: Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych, w tym zakaźnych wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM w LEGNICY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 288 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 24 grudnia 2007 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 405722-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 405722-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 398242-2012 z dnia 2012-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy usług odbierania, transportu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy z dnia. nr Szczegółowy opis Przedmiotu dla Umowy na odbiór odpadów z Terminalu LNG w Świnoujściu Spis treści Szczegółowy opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych

Załącznik nr 16. Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych wytworzonych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Załącznik nr 16 Bilans odpadów przemysłowych niebezpiecznych na terenie Szczecina w 2006 roku wg Wojewódzkiej Bazy Danych Styczeń 2008 Tabela 1. Wykaz ilości odpadów przemysłowych niebezpiecznych z sektora

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poznań: Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych - medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.j.strusia w Poznaniu Numer ogłoszenia: 15730-2016; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.coi.waw.pl/ Warszawa: Wywóz i utylizację odpadów medycznych wraz z zakupem pojemników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-12-11 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na:

1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi polegający na: Dz.U.07.162.1153 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z dnia 8 września 2007 r.) Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział Logistyki, ul. 24 Kwietnia 5, Kędzierzyn-Koźle tel , faks ,

Dział Logistyki, ul. 24 Kwietnia 5, Kędzierzyn-Koźle tel , faks , Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn Koźle NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661 tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2012 r. Projekt wstępny w sprawie dopuszczalnych wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Na podstawie art. co następuje: ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2A do SIWZ. Nr sprawy: ZP/11/2018 FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2A do SIWZ. Nr sprawy: ZP/11/2018 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2A do SIWZ Nr sprawy: ZP/11/2018 FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ I odbiór, transport i unieszkodliwienie lub odzysk odpadów w postaci skratek, zawartości piaskowników i osadów ściekowych powstających

Bardziej szczegółowo

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą.

Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. (Pieczątka Jednostki organizacyjnej UWM) Proszę opisać wyłącznie rodzaj odpadu, którego jednostka jest wytwórcą. *- odpady niebezpieczne Lp. Nazwa odpadu Masa wytwarzanych odpadów w skali roku (kg) (szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php? 1 z 5 2015-04-21 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=99_2015 Poznań: Zakup i dostawa odczynników i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KRZYWDA Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 16 października 2014 DZPIZ.271.I.310/2014 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH,

ZAŁĄCZNIK NR 2 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA ZESTAWIENIE WSZYSTKICH RODZAJÓW I ILOŚCI ODPADÓW WYTWARZANYCH, POSZCZEGÓLNYM PROCESOM ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12. R.) ZAŁĄCZNIK NR 2 KRAKÓW 206 PLANU GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2016-2022 ZESTAWIENIE WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

U M O W A - PROJEKT (Grupa I)

U M O W A - PROJEKT (Grupa I) U M O W A - PROJEKT (Grupa I) Dodatek nr. 3 do SIWZ Zawarta w dniu...2016r w Sokółce pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce z siedzibą w 16-100 Sokółka ul. gen. Władysława

Bardziej szczegółowo

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce

System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce System zbiórki i utylizacji odpadów medycznych w Polsce Małgorzata Kędzierska Dept. Higieny Środowiska Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 30.09.2008 r. Odpady medyczne - odpady powstające w związku

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016. na usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016. na usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych Celestynów, dn. 15.01.2016 r. WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2016 na usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi oraz medycznymi zakaźnymi Numer ogłoszenia: 278401-2013; data zamieszczenia: 20.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-01-05 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=411_2015 Poznań: Odczynniki do wykonywania badań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, 31-913 Kraków, os. Na Skarpie 66, Dział Organizacyjno - Prawny, nr pok.

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZP/12/2016, Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych..

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZP/12/2016, Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: DZP/12/2016, Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych gminy Szydłowiec

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych gminy Szydłowiec Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych gminy Szydłowiec NAZWA FIMY lub IMIĘ I NAZWISKO ADRES DATA NR REJESTROWY PRZEDSIĘBIORCY FIRMY/SIEDZIBY OKREŚLENIE RODZAJU ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. zamknięcia. Dziennik Ustaw Nr 139 11199 Poz. 940 940 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.wloclawek.pl Włocławek: ZP-22-2013 Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213582-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi 2016/S 120-213582 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpk.pl Pruszków: Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu PROCEDURA GOSPODAROWANIA ODPADAMI MEDYCZNYMI Numer referencyjny procedury: PE 1.1/07 Data zatwierdzenia : 27 czerwca 2007 rok Data wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-01-27 12:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=01_2016 Poznań: Rejestratory typu Holter EKG,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-15 21:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=14_2016 Poznań: Dostawa drobnego sprzętu medycznego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144198-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: USŁUGA ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014

Ogłasza przetarg nieograniczony na: znak postępowania RejZamPub / 14 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie Samodzielny Publiczny Warszawa: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i odpowiednio utylizacji odpadów komunalnych, medycznych, a także specjalnych (w tym odpadów z pracowni RTG) ze Szpitala Specjalistycznego św. Zofii

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego

Tabela 1. Rodzaje odpadów niebezpiecznych. Kod wg katalogu odpadów. w zamykanych szczelnych paletopojemnikach o pojemności 1 m 3 z tworzywa sztucznego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wykaz odpadów powstających w Głównym Instytucie Górnictwa objętych przedmiotowym zamówieniem wraz z określeniem sposobu ich gromadzenia, odbioru oraz transportu Tabela

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa chemicznych produktów leczniczych i chemicznych produktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Page 1 of 7 Łódź: USŁUGI WYWOZU I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH I MEDYCZNYCH Numer ogłoszenia: 305709-2010; data zamieszczenia: 28.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114686-2013 z dnia 2013-03-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze Świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz ZKGZL.271.11.2013 Lubartów, dnia 3 czerwca 02013 roku. Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści siwz W związku z pytaniami wykonawcy dot. treści siwz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Odbieranie

Bardziej szczegółowo

odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Szpital Pediatryczny

odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez Szpital Pediatryczny Oznaczenie sprawy - ZP-D-28/2016 Bielsko-Biała, dnia 09.12.2016 r. OGŁOSZENIE Dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH L p. Firma / Imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie siedziby i adres / adres przedsiębior cy Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

REGULAMIN. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych REGULAMIN Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku- zwanych

Bardziej szczegółowo

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytworzonych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy.

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytworzonych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie termiczne odpadów medycznych wytworzonych przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Nr ogłoszenie: 20636-2013 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jodłowa Lp. Nr rejestrowy Data wpisu Nazwa firmy albo imię i nazwisko Dane adresowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 1819 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 października 2016 r. 2), 3) w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/9/2012 19 listopada 2012r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL 42-274 Konopiska,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki Jarosław: odbiór, transport i utylizacja odpadów innych niż komunalne Numer ogłoszenia: 145778-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej rejestrem. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr postępowania 23/2012 Chełmno, dnia 12.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1.1) Nazwa i adres: Zespół

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W KONECKU

URZĄD GMINY W KONECKU Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Numer rejestrowy Data wpisu/ zmiana wpisu Nazwa firmy / imię i nazwisko przedsiębiorcy Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach ul. Spółdzielcza 1/1

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, 86-160 Warlubie, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17 Numer identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA: ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI (POSTĘPOWANIE NR 15/SZP/2012)

OFERTA NA: ODBIÓR I GOSPODAROWANIE ODPADAMI (POSTĘPOWANIE NR 15/SZP/2012) Załącznik nr 2 do SIWZ. (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY (nazwa Wykonawcy) (dokładny adres (siedziba) Wykonawcy) 1. Przedmiot oferty : (telefon, fax) OFERTA NA: ODBIÓR I GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 WIADOMOŚĆ DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 11.12.2015 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę środków do dezynfekcji i materiałów do sterylizacji, sygnatura sprawy:

Bardziej szczegółowo