PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI"

Transkrypt

1 ISO 9001:2008 Nr wersji - PROCEDURA ZARZĄDZANIA LEKAMI I MATERIAŁAMI MEDYCZNYMI Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS OPRACOWAŁ Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej Barbara Sołtysik - Kosiło r. Barbara Sołtysik - Kosiło ZATWIERDZIŁ Dyrektor Artur Kamecki r. Artur Kamecki 1. Celem Procedury jest: 1.1. Ujednolicenie zasad postępowania związanego z prawidłowym zarządzaniem lekami i materiałami medycznymi będących na stanie Działu Farmacji Szpitalnej. 2. Zakres stosowania: 2.1. Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują w WSPRiTS Meditrans SP ZOZ w Warszawie.. Odpowiedzialność:.1. Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej odpowiada za: Zaopatrzenie i rozdysponowanie leków i materiałów opatrunkowych w celu prawidłowego funkcjonowania WSPRiTS Meditrans SP ZOZ w Warszawie. 4. Terminologia: 4.1. WSPRiTS Meditrans Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

2 2 z Zespół Ratownictwa Medycznego wyróżniamy dwa rodzaje zespołów wyjazdowych: zespoły reanimacyjny S - specjalistyczny, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (Dz.U ), zespoły wypadkowy P - podstawowy, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny (Dz.U ). 4.. NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia. 5. Tryb postępowania: ( Wytyczne niniejszej Procedury obejmują następujące obszary działalności WSPRiTS w Warszawie: Zespoły Ratownictwa Medycznego, Oddział kardiologiczny, Izbę Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne ) 5.1. Podstawą działań w ramach dystrybucji leków i materiałów medycznych jest: aktualny stan magazynowy leków i materiałów medycznych, wykaz leków dla odpowiednich Zespołów Ratownictwa Medycznego zgodnie z wytycznymi płatnika Świadczeń Zdrowotnych dla ratownictwa medycznego, Receptariusz leków ratownictwa medycznego podstawowego, Receptariusz leków ratownictwa medycznego specjalistycznego, Receptariusz dla Oddziału Kardiologicznego, Receptariusz Izby Przyjęć, Receptariusz Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, wykaz podstawowych leków, materiałów medycznych jaki powinien znajdować się w poradniach specjalistycznych zgodnie z wytycznymi NFZ Kierownik Oddziału, Pielęgniarka Oddziałowa, Pielęgniarka Koordynująca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania stanu leków i materiałów

3 z 6 medycznych będących na wyposażeniu podległego obszaru oraz terminowego składania zamówień do Działu Farmacji Szpitalnej. 5.. Pobranie leków i materiałów medycznych możliwe jest tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy: sporządzono dokument recepty ( receptariusz) zatwierdzony przez lekarza danego Oddziału/ Koordynatora Zespołu Ratownictwa Medycznego/ lekarza Oddziału Kardiologicznego/Lekarza pełniącego dyżur w Izbie Przyjęć/ Poradni Specjalistycznej, stany magazynowe poszczególnych obszarów powinny wskazywać na konieczność złożenia zamówienia celem zapewnienia ciągłości działania Zamówienia kierowane są do Działu Farmacji Szpitalnej (codziennie z Oddziału Kardiologicznego, raz w tygodniu z Izby Przyjęć oraz Poradni Specjalistycznych, raz na dwa tygodnie z Oddziałów oraz raz na tydzień z Oddziału Śródmieście) Każdorazowo o ile zaistnieje sytuacja wydania leków/materiałów medycznych wydawane są poza wyznaczonymi terminami na bieżąco Pracownik Działu Farmacji Szpitalnej analizuje wykaz leków/ materiałów medycznych pod kątem aktualnie posiadanych zasobów magazynowych W sytuacji kiedy wszystkie zamówione w wykazie pozycje są dostępne kompletuje wykaz zgodnie z załączoną receptą Jeżeli zaistnieje brak leków/ materiałów Pracownik Działu Farmacji Szpitalnej umieszcza je w Księdze Braków i Zamówień Kierownik Oddziału pobrane leki przekazuje do poszczególnych Zespołów, pozostałe leki nierozdysponowane z danego zamówienia przechowywane są w magazynie podręcznym odpowiednio zabezpieczone w Oddziale W przypadku Oddziału Kardiologicznego, Izby Przyjęć, Poradni Specjalistycznych pobrane leki przechowywane są w specjalnych zamkniętych szafach, dystrybuowane ściśle ze zleceniem lekarskim Szczególne zasady dotyczą leków z grupy (narkotyki, leki psychotropowe) przechowywane są w sejfie z ograniczonym prawem dostępu, dystrybuowane zgodnie z wytycznymi przepisów prawa farmaceutycznego (każdy lek odrębna recepta, druki ścisłego zarachowania na podstawie

4 4 z 6 których lekarz otrzymuje lek). W Oddziałach leki te przechowywane są zamkniętych kasetach. Dystrybucja leków na Oddziały Dzielnicowe, Oddział Kardiologiczny, Izbę Przyjęć, Poradnie Specjalistyczne oraz Centrum Dyspozytorskie WSPRiTS Meditrans SP ZOZ w Warszawie: Pracownik Działu Farmacji Szpitalnej zgodnie z harmonogramem zamówienia na produkty lecznicze i wyroby medyczne przekazuje zabezpieczone leki osobom upoważnionym do odbiorów leków i środków narkotycznych Osoby upoważnione do odbioru produktów leczniczych i wyrobów medycznych odpowiedzialne są za sprawdzenie zgodności zamówienia potwierdzając podpisem. Dystrybucja leków poza godzinami pracy, godziny nocne, dni wolne i święta: Kierownik Oddziału/ osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary zobowiązany jest przewidzieć sytuacje kiedy zaistnieje potrzeba złożenia większego zamówienia celem zabezpieczenia podległego obszaru w odpowiednią liczbę leków i materiałów medycznych Podczas pełnienia dyżuru Zespoły Ratownictwa Medycznego uzupełniają leki na bieżąco pobierając je od Kierownika Oddziału W innych sytuacjach (punkt 5.14) osobą wydającą leki jest Dyspozytor lub inna wyznaczona w Oddziale osoba Leki narkotyczne i psychotropowe wydawane są ( w ramach uzupełnienia) przez Koordynatora Medycznego w Centrali Oddział Śródmieście na podstawie recepty wydawane tylko i wyłącznie lekarzowi danego Zespołu Ratownictwa Medycznego). Leki przeterminowane: Kierownik Oddziału/ osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary, Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej prowadzą bieżący monitoring stanu leków/ materiałów medycznych po stwierdzeniu upływu daty ważności danego leku powinien bezwzględnie odseparować celem niedopuszczenia do użycia.

5 5 z Kierownik Oddziału/ osoba odpowiedzialna za dany obszar) sporządza wykaz leków przeterminowanych ( nazwa i liczba opakowań, ampułek itp.) odpowiednio zapakowane łącznie z protokołem przekazywany jest do Działu Farmacji Szpitalnej Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej sporządza protokół zbiorczy przekazania leków do utylizacji Zapakowane / zabezpieczone przed otwarciem łącznie z dokumentacją protokół zdawczo - odbiorczy przekazywane są firmie odpowiedzialnej za utylizację na podstawie zawartej umowy na realizację usług Pracownicy Działu Farmacji Szpitalnej na bieżąco monitorują dane publikowane przez Głównego Inspektorat Farmaceutycznego odnośnie leków, płynów infuzyjnych oraz wstrzymania/wycofania wyrobu medycznego (na podstawie nr serii, daty ważności, wytwórcy/importera i podmiotu odpowiedzialnego) Pracownicy Działu Farmacji Szpitalnej zobowiązani są do zweryfikowania czy dany lek, wyrób medyczny znajduje się na stanie magazynowym. W przypadku jego zidentyfikowania należy bezwzględnie wycofać z bieżącego użycia. Dalsze postępowanie uzależnione jest od wytycznych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego tj. (lek ponownie włączony jest do obrotu lub lek jest trwale wycofany z obrotu) Pracownicy Działu Farmacji Szpitalnej prowadzą bieżący nadzór nad gospodarką leków / materiałów medycznych w Oddziałach. Przeprowadzona kontrola każdorazowo dokumentowana jest w Karcie Przebiegu Kontroli. Zamawianie leków nie objętych wykazem receptariusza W przypadku zaistnienia sytuacji potrzeby leku nie objętego wykazem receptariusza lekarz prowadzący pacjenta konsultuje z Ordynatorem Oddziału zasadność danego leku w przypadku terapii wskazanego pacjenta W sytuacji podtrzymanej decyzji Ordynatora Oddziału osoba odpowiedzialna sporządza wniosek o zakup i przekazuje go do Działu Farmacji Szpitalnej w celu wyceny leku.

6 6 z Tak przygotowany wniosek o zakup trafia do Dyrektora naczelnego celem zatwierdzenia do realizacji Zatwierdzony wniosek przekazywany jest do Działu Farmacji Szpitalnej celem realizacji. 6. Dokumenty związane: 6.1. Wykaz leków ratownictwa medycznego podstawowego, 6.2. Wykaz leków ratownictwa medycznego specjalistycznego, 6.. Wykaz leków Oddziału Kardiologicznego, 6.4. Wykaz leków Izba Przyjęć, 6.5. Wykaz leków Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, 6.6. Wytyczne NFZ co do rodzaju leków pozostających na wyposażeniu poradni specjalistycznej, 6.7. Ustawa Prawa Farmaceutycznego - Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 126 poz Zapisy: Lp. Rodzaj zapisu Miejsce przechowywania Czas archiwizacji 1. Recepty/ Receptariusz Działu Farmacji Szpitalnej 5 lat 2. Księga Braków i Zamówień Działu Farmacji Szpitalnej 5 lat. Protokół przekazania leków przeterminowanych Działu Farmacji Szpitalnej 5 lat 4. Rejestr leków wstrzymanych/ wycofanych Działu Farmacji Szpitalnej 5 lat 5. Karta Przebiegu Kontroli Działu Farmacji Szpitalnej 5 lat 8. Załączniki: Brak.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 740 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -59- Poz. 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 86 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie form i metod

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN A HOSPITAL PHARMACY Jan Nowomiejski, Renata Rasińska, Artur Przybył Katedra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPZZOZ.XII.381.28/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa zintegrowanego systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo