10.1 Szablony Szablony funkcji Szablony klas Szablony jako wstęp do biblioteki STL... 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10.1 Szablony... 1 10.2 Szablony funkcji... 2 10.3 Szablony klas... 5 10.4 Szablony jako wstęp do biblioteki STL... 10"

Transkrypt

1 .1 Szablony Szablony funkcji Szablony klas....4 Szablony jako wstęp do biblioteki STL....1 Szablony Szablony definiują sparametryzowane rodziny klas, funkcji. Szablony deklarujemy i definiujemy za pomocą słowa kluczowego template. Składnia polecenia template: template < parametry_szablonu > definicja_szablonu Zastosowania szablonów: definicja funkcji, które mogą operować na dowolnych typach danych, tzn. argumenty funkcji i zwracany typ moŝe być dowolnego typu, definicja klas, struktur, tablic mogących przechowywać róŝne typy danych. Przykład 1. Składnia szablonu klasy z jednym parametrem. template<class T> class NazwaKlasy ; Przykład 2. Składnia szablonu funkcji. template<parametry szablonu> zwracanytyp nazwafunkcji(lista argumentów) template<class T> T nazwafunkcji(t t) return t; Słowo kluczowe class, oznacza typ parametru szablonu. Typ class moŝna zamienić dowolnym typem danych lub słowem kluczowym typename. 1

2 .2 Szablony funkcji Szablon funkcji definiuje sparametryzowaną rodzinę funkcji. Przykład 1. Składnia szablonu funkcji. template<parametry szablonu> zwracanytyp nazwafunkcji(lista argumentów) Przykład 2. Funkcja MAX(int, int) zwraca liczbę większą, typu int. Szablon funkcji maxx(const T&, const T&)zwraca liczbę większą dowolnego typu (w-01-template-funmax.cpp). template <class NazwaTypu> NazwaTypu maxx(nazwatypu x, NazwaTypu y) return (x > y)? y : x; ; inline int MAX(int a, int b) return a > b? a : b; template<class T> inline const T& maxx(const T& a, const T& b) return a > b? a : b; void main () double a, b, c; int x =, y =, z; a = 8.33; b = 7.99; c = maxx(a,b); cout << c << endl; z = maxx(x,y); cout << z << endl; z = MAX(x,y); cout << z << endl; 2

3 Przykład 3. Definicja szablonu funkcji. Do szablonu funkcji moŝna przekazywać wartości o róŝnych typach (w-02-template-argfunkcji.cpp) using namespace std ; template < class tt > tt Funkcja( const tt& ); int Funkcja( const int& ri ) cout << "Funkcja( const int&) " << endl; return ri; double Funkcja( const double & rd ) cout << "Funkcja( const float&)" << endl; return rd; const int ci = 99; const double cd = 3.14; const char cch= 'A'; Funkcja(ci); Funkcja(cd); Funkcja(cCh); template < class tt > tt Funkcja( const tt& rt ) cout << "Funkcja( const tt&)" << endl; return rt; 3

4 Przykład 4. Definicja szablonu funkcji. Do szablonu funkcji moŝna przekazywać referencje lub wskaźniki róŝnych typów (w-03-template-argfunkcji.cpp) template<typename T> T ftr(const T &x) cout << "\n ftr(const T &) = "; return x; template<typename T> T ftp(const T *pz) cout << "\n ftp(const T *) = "; return *pz; static char f(const char &rc) cout << "\n f(const char &) = "; return rc; static char f(const char *pch) cout << "\n f(const char *) = "; return *pch; char c = 'A'; char *pc = &c; cout << ftr(c); cout << ftp(pc); cout << f(c); cout << f(pc); cout << "\n"; double d = 3.14; double *pd = &d; cout << ftr(d); cout << ftp(pd); cout << "\n"; 4

5 .3 Szablony klas Szablony klasy definiuje sparametryzowaną rodzinę klas. Przykład 1. Składnia szablonu klasy. template<class T> class NazwaKlasy ; Przykład 2. Definicja szablonu klasy. Konstruktor, destruktor klasy zdefiniowany jest poza klasą (w-04-template-klasa.cpp). template <class t> class A A(); ~A(); ; template <class t> A<t>::A() cout << "A()" << endl; template <class t> A<t>::~A()cout << "~A()" << endl; A<int> ai ; A<double> ad ; Przykład 3. Definicja szablonu klasy. Typ atrybutu klasy zaleŝy deklaracji obiektu (w-0-template-atrybuttypuintdouble.cpp). template <class T> class A A() cout << "A()" << endl; ; ~A() cout << "~A()" << endl; ; T x; ; A<int> ai; //tworzenie obiektu typu A<int> ai.x = 99; // ai.x = 3.14; // błąd, conversion from 'double' to 'int' A<double> ad; //tworzenie obiektu typu A<double> ad.x = 3.14; // ad.x = "3,14"; // błąd, cannot convert from 'const char []' to 'double'

6 Przykład 4. Szablon struktury, sparametryzowany zbiór struktur (w-06-template-getset.cpp). template<class T> struct W private: T* in; void set(t* x) in = x; T get() cout << "get(), in= "; return *in; ; W<double> w; double d = 3.14; w.set(&d); cout << w.get() << endl; Przykład. Definicja szablonu tablicy. Przeładowanie operatora [ ] (w-07-template-tablica.cpp). template<class T> class Array static const int size = 0; T A[size]; // przeładowanie operatora [ ] T& operator[](int index) return A[index]; ; int main() Array<int> ia; // definicja tablicy typu int Array<double> da; // definicja tablicy typu double // inicjowanie tablic typu int, double for(int i = 0; i < ; i++) ia[i] = i * i; da[i] = double(i) * 1.414; // przekierowanie na standardowe wyjście wartości elementów tablic for(int j = 0; j < ; j++) cout << j << ": " << ia[j] << ", " << da[j] << endl; 6

7 Przykład 6. Definicja szablonu klasy. Metoda operuje na atrybucie klasy ( w-08-template-dane.cpp) template <class T> class A A() A(T n); ~A() void pokaz_dane(); protected: T dane; ; template <class T> A<T>::A(T x) : dane(x) template <class T> void A<T>::pokaz_dane() cout << "dane= " << dane << endl; A<int> a(2); a.pokaz_dane(); A<char> b('q'); b.pokaz_dane(); A<double> d(1.2); d.pokaz_dane(); 7

8 Przykład 7. Definicja szablonu klasy z dwoma parametrami. Metoda operuje na atrybutach klasy (w-09-template-dane.cpp). template <class T1, class T2> class A A() cout << "A()" << endl; A(T1, T2); ~A()cout << "~A()" << endl; void pokaz_dane(); private: T1 dane1; T2 dane2; ; template <class T1, class T2> A<T1, T2> :: A(T1 x, T2 y) : dane1(x), dane2(y) cout << "A(T1,T2)" << endl; template <class T1, class T2> void A<T1, T2>::pokaz_dane() cout << "dane1= " << dane1 << endl; cout << "dane2= " << dane2 << endl; A<int, double> a(,3.); a.pokaz_dane(); 8

9 Przykład 8. Definicja szablonu klasy. Przeładowanie operatora << klasy ostream (w-09-template-str_out.cpp) class Dane char dane[128]; int i; double d; ; ostream& operator << (ostream& str_out, Dane & q) str_out << "q.dane= " << q.dane << endl; str_out << "q.i = " << q.i << endl; str_out << "q.d = " << q.d << endl; return str_out; ; template <class T> class A A(T); void pokaz_d(); private: T d; ; template <class T> A<T>::A(T x): d(x) template <class T> void A<T>::pokaz_d() cout << d << endl; // przeładowany operator << Dane dane="tekst", 00, 21.33; A<Dane> x(dane); x.pokaz_d(); 9

10 .4 Szablony jako wstęp do biblioteki STL Standard Template Library (biblioteka STL, Standardowa Biblioteka Wzorców) zawiera zdefiniowane struktury danych i algorytmy pozwalające wykonywać operacje na tych strukturach. Biblioteka STL oparta jest na szablonach. Komponenty biblioteki STL: kontenery (containers), stosowane do zarządzania zbiorami obiektów. Kontenery mogą być implementowane jako, tablice (arrays), linkowane listy (linked lists), kolejki, mapy. iteratory (iterators), stosowane do przeszukiwania kontenerów (zbiorów obiektów), przechodzenia między obiektami. algorytmy, określają operacje wykonywane na zawartości kontenerów lub na obiektach. Typy kontenerów: sequence containers (sekwencyjne kontenery), uporządkowane zbiory, w których kaŝdy element zajmuje określone połoŝenie. PołoŜenie elementu w kontenerze zaleŝy od czasu i miejsca wstawienia elementu do kontenera, nie zaleŝy do wartości elementu. associative containers (łączone kontenery), zbiór uporządkowanych elementów, w którym połoŝenie zaleŝy od wartości elementu i algorytmu sortującego. Przykładami zdefiniowanych w STL sekwencyjnych kontenerów są: wektory (vectors), kolejki o dwóch końcach, tzn. obiekty moŝna wstawiać na początku lub na końcu kolejki (deques), listy (lists), tablica stringów. Przykładami zdefiniowanych w STL łączonych kontenerów są: zbiory (sets), multisets, automatyczne sortowanie według określonego algorytmu, mapy (maps), multimaps, elementami są pary (klucz, wartość). Automatyczne sortowanie według określonego algorytmu dla klucza. Predefiniowane w STL specjalne kontenery (container adapters) stos (stack). uporządkowany zbiór elementów, zarządzany według zasady LIFO (last-in-first-out). kolejki (queues), uporządkowany zbiór elementów, zarządzany według zasady FIFO (first-in-first-out). kolejki z priorytetem (priority queues), uporządkowany zbiór elementów, w którym elementy mogą mieć określony priorytet w algorytmie sortowania. Literatura: N. Josuttis, C++ Biblioteka standardowa. Podręcznik programisty, Helion, 03. SGI, Standard Template Library Programmer's Guide, A. Stepanov, Notes on Programming, D. Musser, G. Derge, A. Saini, C++ Programming with the Standard Template Library, Addison-Wesley, 1998.

11 Przykład 1. UŜycie list (w--template-lista1.cpp). Metody klasy list uŝyte w programie: size() zwraca liczbę elementów listy. begin()-zwraca iterator wskazujący na pierwszy element listy. end()-zwraca iterator wskazujący na ostatni element listy. pop_front() usuawa element z początku listy. push_front() dodaje element na początek listy. #include <list> typedef list<int> typedef list<int>::iterator IntList; IntListIterator; template<class T, class A> void showlist(const list<t, A>& alist) cout << "size() = " << alist.size() << endl; for (list<t, A>::const_iterator i = alist.begin(); i!=alist.end(); ++i ) cout << *i << endl; IntList listaa(); int j = 0; // wynik // działania // programu size() = 0 1 size() = 4 1 size() = 0 1 for (IntListIterator ia = listaa.begin(); ia!= listaa.end(); ++ia ) *ia = * j++; showlist(listaa); // usun pierwszy element listaa.pop_front(); showlist(listaa); // dodaj nowy element na poczatek listy listaa.push_front(0); showlist(listaa); 11

12 Przykład 2. UŜycie list (w-11-template-lista2.cpp). #include <list> typedef list<int> typedef list<int>::iterator IntList; IntListIterator; template<class T, class A> void showlist(const list<t, A>& alist) cout << "size() = " << alist.size() << endl; for (list<t,a>::const_iterator i = alist.begin(); i!= alist.end(); ++i) cout << *i << endl; IntList listaa(); int j = 0; for (IntListIterator ia = listaa.begin(); ia!= listaa.end(); ++ia) *ia = * j++; showlist(listaa); IntList j = ; listab(6); for (IntListIterator ib = listab.begin(); ib!= listab.end(); ++ib) *ib = 2 * j--; showlist(listab); IntList listac = listaa; IntList listad = listab; // sklej bez sortowania listaa.merge(listab); showlist(listaa); showlist(listab); // Odwróć kolejnosc elementow w listaa listaa.reverse(); showlist(listaa); // sortuj i sklej listac.sort(); listad.sort(); listac.merge(listad); showlist(listac); showlist(listad); // wynik // działania // programu size() = 0 1 size() = size() = size() = 0 size() = size() = size() = 0 12

13 Przykład 3. UŜycie stosu (w-12-template-stos.cpp). Metody klasy stack uŝyte w programie: size() zwraca liczbę elementów stosu. push()- dodaje element do stosu. top() zwraca referencje (adres)do elementu znajdującego się na szczycie stosu. #include <stack> template<class T, class C> void ShowStack(stack<T, C>& astack) cout << "astack.size()= " << astack.size() << endl; if (!astack.empty()) cout << "astack.top() = " << astack.top() << endl; int main() // utwórz stos liczb calkowitych stack<int> sint; ShowStack(sInt); // wrzuć elementy na stos for (unsigned int i = 0; i < ; ++i) sint.push(i * 2); ShowStack(sInt); sint.top() = 0; ShowStack(sInt); // pobierz wszystkie elementy ze stosu while (!sint.empty()) cout << sint.top() << endl; sint.pop(); return 0; 13

14 Przykład 4. UŜycie zbiorów (w-13-template-set.cpp). Metody klasy set uŝyte w programie: size() zwraca liczbę elementów w zbiorze. begin()-zwraca iterator wskazujący na pierwszy element w zbiorze. end()-zwraca iterator wskazujący na ostatni element w zbiorze. insert() wstawia element, zakres elementów do zbioru. #include <set> #include <string> template <class Kontener> void pokazzbior( const Kontener & k ) Kontener :: const_iterator itr; for( itr = k.begin( ); itr!= k.end( ); itr++ ) cout << *itr << '\n'; set<string> s; // uporządkowanie alfabetyczne //set<string, greater<string> > s; // uporządkowanie odwrócone s.insert( "czerowny" ); s.insert( "zielony" ); s.insert( "niebieski" ); pokazzbior( s ); 14

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór Klasy generyczne Klasy generyczne Klasy generyczne są to klasy o parametryzowanych typach danych. Klasy generyczne posiadają kompletną implementację, jednak nie definiują typów danych wykorzystanych w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012 PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 Ćwiczenia laboratoryjne c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad.

Bardziej szczegółowo

Wykład obiektowe. Paweł majdzik. Wskaźniki. Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników)

Wykład obiektowe. Paweł majdzik. Wskaźniki. Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników) Wykład obiektowe Paweł majdzik Wskaźniki Deklaracja zmiennych wskaźnikowych (wskaźników) int * wsk_i; float * wsk_f; char * wsk_c; void * wsk_v; int unsigned * wsk_iu; Operacje na zmiennych wskaźnikowych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego

Część I teoretyczna (pisemna; test) Wybrane zagadnienia z programowania strukturalnego i obiektowego Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312[01] Wersja arkusza: X Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 201? ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY

JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA ZMIENNE, TYPY I PODPROGRAMY Plan Translatory Zmienne Wiązania Wiązanie typu Wiązanie pamięci Sprawdzanie zgodności typów Języki silnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu

Informatyka 1. Wykład nr 8 (31.05.2009) Plan wykładu nr 8. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny. language) Asembler - przykład programu Rok akademicki 2008/2009, Wykład nr 8 2/49 Plan wykładu nr 8 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA PARADYGMATY PROGRAMOWANIA dr inż. Jerzy Sas, e-mail jerzy.sas@pwr.wroc.pl (w tytule e-mail'i: EDU-PP...) Literatura: 1. Grębosz J. Symfonia C++, Oficyna Kalimach, Kraków, 2000, 2005 2. Grębosz J. Pasja

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Efekty uboczne błędów

Efekty uboczne błędów Obsługa wyjątków Efekty uboczne błędów Fragment kodu programu jest bezpieczny (ang. exception-safe) jeżeli błędy, które wystąpią w trakcie przetwarzania tego kodu nie będą powodowały niepożądanych efektów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami

Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami Dzisiejszy wykład Klasy pochodne Tekstowy system okienek Zarządzanie zasobami Technika "zdobywanie zasobów jest inicjalizacją" Wzorzec auto_ptr 1 Klasy pochodne Pojęcia nie istnieją w izolacji Próba opisu

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2006-2014

Programowanie 2006-2014 1. Z jakiego języka pochodzi załączony fragment programu? Programowanie 2006-2014 a) C/C++ b) PHP c) Turbo Pascal d) Java 2. Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy a) znajdowaniu

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI I PARADYGMATY

JĘZYKI I PARADYGMATY JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA JĘZYKI I PARADYGMATY PROGRAMOWANIA- UWAGI WSTĘPNE Informacje ogólne Kontakt: email: dburak@wi.zut.edu.pl Konsultacje: pok.116 WI 2 Materiały: http://detox.wi.ps.pl Zakres

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania

Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis. Języki programowania Jerzy Pokojski (red.) Janusz Bonarowski, Jacek Jusis Języki programowania Warszawa 2011 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna"

Bardziej szczegółowo