AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE"

Transkrypt

1 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

2 Konstytucja szczególnie Art każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa, nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, - rodzice mają wolność wyboru szkoły innej niż publicznej, - obywatele i instytucja mają prawo zakładać szkoły, warunek zakładania szkoły określa ustawa - władze publiczne zapewniają obywatelom równy i powszechny dostęp do edukacji.

3 Ustawy: Ustawa o systemie oświaty r. Ustawa Karta Nauczyciela r. Ustawa o systemie informacji oświatowej Ustawa o kulturze fizycznej r.

4 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczania przerywania ciąży styczeń 1993 r. Ustawa o powszechnym obowiązku ochrony RP r. liczne rozporządzenia

5 POPULACJA UCZĄCYCH SIĘ I JĘZYK NAUCZANIA W grudniu 2010 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła , co stanowiło 37,5 % ogółu ludności. Językiem nauczania jest język polski.

6 ADMINISTRACJA I FINANSOWANIE EDUKACJI Większość środków finansowych przeznaczanych na edukację pochodzi z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły dzielą się na publiczne, oferujące bezpłatną naukę w ramach podstawy programowej oraz szkoły niepubliczne.

7 Szkoły niepubliczne obejmują szkoły społeczne, szkoły związków wyznaniowych oraz szkoły prywatne. Szkoły niepubliczne mogą posiadać autorskie programy nauczania. Mogą być one finansowane z czesnego wnoszonego przez rodziców uczniów. Szkoły niepubliczne mogą także otrzymywać środki finansowe z innych

8 źródeł, np. prywatnych przedsiębiorstw bądź fundacji. Szkoły niepubliczne w Polsce posiadające uprawnienia szkół publicznych mają prawo do subwencji oświatowej przyznawanej na każdego ucznia, której wysokość równa jest 100 % średniego kosztu edukacji ucznia w szkole publicznej. Szkoły niepubliczne mają prawo wydawać świadectwa uznawane przez szkoły publiczne i uczelnie wyższe. Różnią się od szkół publicznych zindywidualizowanymi programami nauczania.

9 Odpowiedzialność za administrowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów została delegowana do władz lokalnych. Sprawy administracyjne i organizacyjne oraz decyzje dotyczące wykorzystywania środków finansowych przez szkoły są przedmiotem konsultacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym szkołę, tj. gminą (w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) lub powiatem (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych).

10 Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje bezpośrednio Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w jego imieniu zadania w tym zakresie wykonują kuratoria oświaty.

11 EDUKACJA OBOWIĄZKOWA: PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

12 Etapy kształcenia obowiązkowego Oddział przedszkolny wiek: 6 lat (od lat) Szkoła podstawowa (6-letnia) Gimnazjum (3-letnia szkoła średnia I stopnia) wiek: 7-13 lat (od 2014 roku od 6 lat) etap I edukacja wczesnoszkolna (7-10 lat) etap II lat wiek: lat etap III

13 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne: I etap edukacyjny (klasy 1-3 szkoły podstawowej): edukacja wczesnoszkolna II etap edukacyjny (klasy 4-6 szkoły podstawowej): język polski, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza III etap edukacyjny (klasy 1-3 gimnazjum): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka/muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, godzina wychowawcza

14 W roku szkolnym 2010/11 funkcjonowało około 19 tyś placówek przedszkolnych (przedszkoli i klas zerowych przy szkołach podstawowych łącznie), do których uczęszczało około dzieci, co stanowiło 69,9 % dzieci w wieku 3-6 lat (w miastach: 83,6 %, na wsiach: 51,2 %). W roku szkolnym 2010/11 funkcjonowało szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczało odpowiednio około 2,2 mln i 1,3 mln uczniów.

15 KSZTAŁCENIE NADOBOWIĄZKOWE / SZKOLNICTWO ŚREDNIE II STOPNIA I POLICEALNE

16 Liceum ogólnokształcące wiek: lat Technikum wiek: lat Zasadnicza szkoła zawodowa wiek: 16-18/19 lat Uzupełniające liceum ogólnokształcące Technikum uzupełniające wiek: 18/19-20/21 lat wiek: 18/19-21/22 lat Szkoła policealna wiek: lat (bardzo rzadko: 20 lat)

17 W roku szkolnym 2010/11 zarejestrowano liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało około uczniów, 1418 uzupełniających liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało uczniów, techników do których uczęszczało około uczniów, zasadniczych szkół zawodowych, do których uczęszczało około uczniów, oraz policealnych, do których uczęszczało około uczniów.

18 Liceum ogólnokształcące: język polski, 2 języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina wychowawcza, godziny na nauczanie przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym

19 Technikum: język polski, 2 języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina wychowawcza, kształcenie zawodowe według programu nauczania dla zawodu

20 Zasadnicza szkoła zawodowa: język polski, języki obce, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, godzina wychowawcza, kształcenie zawodowe wg programu nauczania dla zawodu

21 SZKOLNICTWO WYŻSZE

22 Rodzaje uczelni Wyróżnia się następujące typy uczelni: uniwersytet, uniwersytet techniczny, politechnika i akademia. Wszystkie powyższe typy uczelni mogą mieć status uczelni akademickich, jeśli przynajmniej jedna jednostka organizacyjna w ramach ich struktur posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wyróżnia następujące systemy studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Podstawowym systemem studiów są studia stacjonarne, chyba że statut uczelni stanowi inaczej.

23 Studia stacjonarne w uczelni państwowej są bezpłatne, z wyjątkiem powtarzania zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce. W roku akademickim 2009/10 w Polsce istniało 461 uczelni (publicznych i niepublicznych), w których kształciło się studentów.

24 KSZTAŁCENIE SPECJALNE

25 Kształcenie specjalne stanowi integralną część polskiego systemu edukacji, co znajduje odzwierciedlenie we wspólnych przepisach dotyczących kształcenia w placówkach ogólnodostępnych i kształcenia specjalnego. Dzieci objęte są odpowiednią formą kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół specjalistów poradni psychologicznopedagogicznej lub zespół orzeczniczy spoza poradni na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

26 Większość dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształci się w szkołach specjalnych lub klasach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych (dzieci te stanowią 1,69 % ogółu uczniów objętych kształceniem obowiązkowym). Kształcenie dziecka mającego specjalne potrzeby w placówce ogólnodostępnej wymaga pozytywnej opinii właściwego organu i/lub zgody rodziców.

27

28 NAUCZYCIELE

29 Znowelizowana Karta Nauczyciela, uchwalona 18 lutego 2000 r. wprowadziła cztery następujące stopnie awansu zawodowego nauczyciela: - nauczyciel stażysta, - nauczyciel kontraktowy, - nauczyciel mianowany, - nauczyciel dyplomowany. Nauczyciele dyplomowani z wybitnymi osiągnięciami mogą również otrzymać tytuł honorowego profesora oświaty.

30 W roku szkolnym 2010/11 w Polsce było zatrudnionych około nauczycieli pełnoetatowych, w tym: nauczycieli stażystów (4,2 %), nauczycieli kontraktowych (18,9 %), nauczycieli mianowanych (28,7 %) i nauczycieli dyplomowanych (46,4%) oraz nauczycieli bez żadnego stopnia awansu zawodowego (1,8%).

31 NIERÓWNOŚCI W SYSTEMIE EDUKACJI Nierówny i ograniczony dostęp do opieki przedszkolnej (gminy wiejskie) Nierówny dostęp do nowinek technologicznych Segregacja przestrzenna w nauczaniu podstawowym Selekcja wewnątrzszkolna (gimnazja) Egzamin i selekcja międzyszkolna (szkoły średnie) Komercjalizacja szkolnictwa i nowe formy segregacji (zajęcia pozaszkolne) Szkolnictwo wyższe (dostęp do studiów bezpłatnych)

32 Główne problemy polskiej oświaty: niedoszacowanie finansowe w corocznym budżecie państwa niedostateczne powiązanie systemu edukacji z potrzebami rynku pracy, niski wskaźnik kształcenia ustawicznego wśród dorosłych kreowanie fałszywego obrazu polskiego nauczyciela bezradność i bezczynność organów państwowych, wdrażanie przez nich rażąco sprzecznych i słabo merytorycznie decyzji Minister Edukacji pozbawiony jest realnego wpływu na obranie właściwego kierunku zmian, w którym powinna iść oświata w Polsce, 16 wojewodów, nad decyzjami których minister nie ma kontroli, co w rezultacie może doprowadzić do decentralizacji systemu edukacji w Polsce

33 Rekomendacje: 6% PKB na edukację wprowadzenie międzygminnego systemu wyrównawczego zwiększenie subwencji oświatowej i objęcie nią opieki przedszkolnej upowszechnienie: 90% dzieci w wieku 3-5 lat w przedszkolach publicznych rozbudowa programów działań kompensacyjnych utrzymanie bezpłatnego dostępu do publicznego szkolnictwa wyższego

34 równoległy rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego (dopuszczający współfinansowanie przez pracodawców i samych studentów) rozwój programów edukacji przez całe życie i uniwersytetów trzeciego wieku, domów kultury i bibliotek lokalnych

35 Źródła: Raport Fundacji im. Friedricha Eberta Młodzi Polacy problemy edukacji i zatrudnienia Raport Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Szkoła i nierówności społeczne Raport GUS Oświata i wychowanie 2010/2011 Raport Młodzi 2011

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY NORWEGIA Grudzień 2011 1. Populacja uczących się i język nauczania W styczniu 2011, 38 % populacji stanowiły osoby w wieku 0-29 lat. Na koniec

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2005 r. (stan na dzień 30 czerwca 2005 r.) liczba ludności w wieku do 29 lat wynosiła

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY POLSKA

RAPORT KRAJOWY POLSKA RAPORT KRAJOWY POLSKA Ministerstwo Edukacji i Nauki Language Education Policy Profile 2005-2006 RAPORT KRAJOWY Edukacja językowa w Polsce Język narodowy, regionalny, języki obce oraz języki mniejszości

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty R E G U L A C J E P R A W N E K A T E C H E Z Y I. Wybrane regulacje prawne i interpretacje Akta kościelno-państwowe: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego

Czcionka koloru czarnego tekst obowiązujący Czcionka koloru czerwonego proponowane zmiany Czcionka koloru zielonego przepisy działu pracowniczego Poznań, dnia 4 października 2010 roku Opracowały: Krystyna Andrzejewska Justyna Paduszyńska Komisja ds. Legislacyjnych KSN NSZZ Solidarność Tel. 61 8294 413, fax. 61 8294-151 e-maill kand@amu.edu.pl, kznszzs@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO)

UZASADNIENIE. 1) do art. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2, 5 i 15 (Program IBO) UZASADNIENIE 11.07.2007r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw w znacznej części realizuje przyjęty Uchwałą Nr 28/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo