SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EDUKACJI W POLSCE"

Transkrypt

1 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła , co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania jest język polski. 2. Administracja i finansowanie edukacji W roku szkolnym 2012/13 zdecydowana większość uczniów (95 %) realizujących obowiązek szkolny uczęszczała do szkół publicznych. Większość środków finansowych przeznaczanych na edukację pochodzi z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły dzielą się na publiczne, które oferują bezpłatną naukę w ramach podstawy programowej oraz szkoły niepubliczne. Szkoły niepubliczne obejmują szkoły społeczne, szkoły związków wyznaniowych oraz szkoły prywatne,które mogą być finansowane z czesnego wnoszonego przez rodziców uczniów. Szkoły niepubliczne mogą także otrzymywać środki finansowe z innych źródeł, np. prywatnych przedsiębiorstw bądź fundacji. Szkoły niepubliczne w Polsce posiadające uprawnienia szkół publicznych mają prawo do subwencji oświatowej przyznawanej na każdego ucznia, której wysokość równa jest 100 % średniego kosztu edukacji ucznia w szkole publicznej. Szkoły niepubliczne mają prawo wydawać świadectwa uznawane przez szkoły publiczne i uczelnie wyższe. W Polsce istnieją dwa odrębne ministerstwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada za cały system edukacji za wyjątkiem szkolnictwa wyższego, które podlega Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkoły zawodowe, które podlegały wcześniej innym ministerstwom, podlegają obecnie Ministerstwu Edukacji Narodowej. Jedynie szkoły artystyczne (w zakresie przedmiotów artystycznych) i zakłady poprawcze podlegają odpowiednio Ministerstwu Kultury i Ministerstwu Sprawiedliwości. Polityka edukacyjna jest tworzona i prowadzona centralnie, natomiast administracja i prowadzenie szkół, przedszkoli i innych instytucji edukacyjnych są zdecentralizowane. Odpowiedzialność za administrowanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów została delegowana do władz lokalnych Sprawy administracyjne i organizacyjne oraz decyzje dotyczące wykorzystywania 1

2 środków finansowych przez szkoły są przedmiotem konsultacji pomiędzy szkołą i organem prowadzącym szkołę, tj. gminą (w przypadku przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów) lub powiatem (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych). Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje bezpośrednio Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w jego imieniu zadania w tym zakresie wykonują kuratoria oświaty. Istotną funkcję doradczą przy tworzeniu polityki szkolnictwa wyższego w Polsce pełni Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. 3. Edukacja przedszkolna Ten poziom edukacji uznaje się za pierwszy szczebel systemu oświaty. Edukacja przedszkolna w Polsce rozpoczyna się w wieku 3 lat. Uczęszczanie do przedszkoli dzieci 3-4-letnich jest dobrowolne. Decyzję w tej sprawie podejmują rodzice. Przed rokiem szkolnym 2011/12 dzieci w wieku 6 lat obowiązkowo kończyły tzw. oddział przedszkolny, przygotowujący do nauki w szkole podstawowej. Od 1 września 2011r., w związku z planowanym od 2014 r. obniżeniem wieku szkolnego, obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci 5-letnie. Za uczęszczanie do przedszkoli publicznych i prywatnych można pobierać opłaty. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty jednym z zadań gminy jest organizowanie i prowadzenie przedszkoli publicznych i zapewnienie w nich bezpłatnych zajęć w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Rodzice dzieci pozostających w przedszkolu dłużej niż 5 godzin płacą za dłuższy czas pobytu i dodatkowe zajęcia oraz posiłki. Od września 2013 roku wysokość opłat nie może być jednak wyższa niż 1 zł za każdą dodatkową godzinę pobytu w przedszkolu, wliczając w to koszta zajęć dodatkowych. Ponadto poszczególne gminy, stosownie do potrzeb, organizują różne formy pomocy dla rodzin z małymi dziećmi żyjących w szczególnie trudnych warunkach materialnych: np. zwolnienie częściowe lub całkowite z opłat za korzystanie z przedszkoli, pomoc materialną i rzeczową. W roku szkolnym 2012/13 funkcjonowało 20,5 tys. placówek przedszkolnych, do których uczęszczało około 1 216,5 tys. dzieci, co stanowiło 71,6 % dzieci w wieku 3-6 lat ( w miastach: 84,4 %, na wsiach: 54,3 %) 4. Kształcenie obowiązkowe Kształcenie obowiązkowe (od 5 do 16 roku życia) obejmuje rok obowiązkowej edukacji przedszkolnej oraz sześć lat szkoły podstawowej i trzy lata gimnazjum (obowiązek szkolny). Obowiązek nauki trwa do osiemnastego roku życia i obejmuje kształcenie w pełnym lub niepełnym wymiarze, w formach szkolnych lub pozaszkolnych. (i) Etapy Edukacja przedszkolna (roczna) Wiek: 5 lat (od 2011) Szkoła podstawowa (6-letnia) Gimnazjum (3-letnia szkoła średnia i stopnia) Wiek: 6/7-13 lat (od 2014 roku od 6 lat dla dzieci urodzonych od stycznia do czerwca 2008r., a od 2015r. dla wszystkich dzieci w wieku 6 lat) Etap i (edukacja wczesnoszkolna) - 6/7-10 lat Etap II lat Wiek: lat

3 (ii) Kryteria przyjęć Kształcenie jest bezpłatne dla wszystkich uczniów. Jedynym kryterium przyjęcia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej jest wiek dziecka. Obecnie rodzice mogą posłać do szkoły podstawowej dziecko 6 lub 7-letnie. Od września 2014 r. dzieci urodzone od stycznia do czerwca 2008 r. rozpoczną obowiązkową naukę w klasie pierwszej. Od września 2015 r. wszystkie dzieci 6-letnie (i pozostałe 7-latki) obowiązkowo rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Przyjęcie ucznia do gimnazjum odbywa się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wymagane jest również przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej). W roku szkolnym 2012/13 funkcjonowało szkół podstawowych i gimnazja, do których uczęszczało odpowiednio około 2,16 mln i 1,2 mln uczniów. (iii) Dzienny/tygodniowy/roczny wymiar zajęć Rok szkolny obejmuje około 180 dni nauki, od września do czerwca, i jest podzielony na dwa semestry. Lekcje przedmiotów obowiązkowych są na ogół rozłożone na pięć dni w tygodniu. (iv) Wielkość klas/podział uczniów na klasy W roku szkolnym 2012/13 stosunek liczby uczniów do liczby nauczycieli w szkole podstawowej wynosił 13:1, a w gimnazjum 11:1. Przepisy określają normy dotyczące wielkości klas tylko dla klas I-III szkoły podstawowej - liczba dzieci w klasie nie może przekraczać 26 (od września 2014r. 25). Podstawowym kryterium podziału uczniów na klasy jest wiek. Na i etapie kształcenia (klasy I-III) wszystkich przedmiotów uczy jeden nauczyciel z wyjatkiem zajęć z języka obcego, które są prowadzone przez nauczyciela przedmiotu. Od IV klasy lekcje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. (v) Programy i treści nauczania Na pierwszym etapie szkoły podstawowej nauczanie odbywa się w formie zintegrowanej, od drugiego etapu szkoły podstawowej i w gimnazjum - w podziale na przedmioty. Podstawy programowe dla nauczania zintegrowanego i przedmiotowego są takie same dla wszystkich uczniów i powstają na poziomie centralnym (są tworzone przez zespoły ekspertów powołane przez MEN). Szkoły (nauczyciele) mogą wybierać podręczniki z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także samodzielnie decydować o stosowanych metodach nauczania i oceny, wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania i wyborze programów nauczania lub opracowywać własne programy nauczania oparte na podstawie programowej. Zestaw programów nauczania obowiązujący w szkole zatwierdza dyrektor szkoły. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne: I etap edukacyjny (klasy I-III szkoły podstawowej)- edukacja wczesnoszkolna (w tym edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna i zajęcia techniczne) oraz język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej): język polski, historia i społeczeństwo, język obcy nowożytny, matematyka, przyroda, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą III etap edukacyjny (klasy 1-3 gimnazjum): język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, dwa języki obce nowożytne, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajecia artystyczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, zajęcia z wychowawcą. 3

4 (vi) Ocena, promocja i kwalifikacje Ocena wiedzy i umiejętności uczniów w ciągu roku szkolnego nie jest ujednolicona w skali kraju i pozostaje w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania w gestii nauczycieli. Oceny dokonuje się na podstawie regularnych sprawdzianów pisemnych i ustnych. Wyniki uzyskane przez uczniów na zakończenie każdego semestru muszą zostać zatwierdzone przez radę pedagogiczną szkoły. Uczniowie, którzy nie uzyskali zadowalających wyników mogą decyzją rady pedagogicznej powtórzyć klasę. System oceny zewnętrznej w ramach kształcenia obowiązkowego obejmuje następujące ujednolicone sprawdziany i egzaminy: Na zakończenie 6-letniej szkoły podstawowej (uczniowie w wieku 13 lat) powszechny, obowiązkowy sprawdzian umiejętności wymaganych w podstawie programowej, niemający funkcji selekcyjnej. Przystąpienie do tego sprawdzianu umożliwia rozpoczęcie nauki w gimnazjum, a jego wyniki dostarczają uczniom, rodzicom i obydwu szkołom, tj. szkole podstawowej i gimnazjum, informacji o poziomie osiągnięć uczniów. Na zakończenie 3-letniego gimnazjum (uczniowie w wieku 16 lat) powszechny, obowiązkowy egzamin. Począwszy od roku 2012 egzamin jest dostosowany do nowej podstawy programowej. Opiera się na wymaganiach zawartych w podstawie programowej, a nie jak poprzednio na standardach wymagań określonych w odrębnych przepisach. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej obejmującej dwa odrębne zakresy: historię i wiedzę o społeczeństwie i język polski; matematycznej i przyrodniczej obejmującej: wiedzę przyrodniczą (biologia, chemia, fizyka i geografia) oraz matematykę; języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu wraz z końcową oceną osiągnięć uczniów odnotowaną na świadectwie decydują o ich przyjęciu do szkół średnich II stopnia. Wszystkie sprawdziany i egzaminy zewnętrzne są przeprowadzane przez specjalnie utworzone instytucje: 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wspomaganych i nadzorowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 5. Kształcenie ponadobowiązkowe/ Szkolnictwo średnie II stopnia i policealne (i) Rodzaje kształcenia Kształcenie obowiązkowe w pełnym lub niepełnym wymiarze, w formach szkolnych i pozaszkolnych, trwa do osiemnastego roku życia (Konstytucja RP). Liceum ogólnokształcące Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Szkoła policealna Wiek: lat Wiek: lat Wiek: lat Wiek: lat (b. rzadko: 20 lat) W roku szkolnym 2012/13 zarejestrowano liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało około uczniów, techników dla młodzieży, do których uczęszczało około uczniów, zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży do których uczęszczało około uczniów, oraz policealnych, do których uczęszczało około uczniów. 4

5 (ii) Kryteria przyjęć O przyjęciu ucznia do szkoły średniej II stopnia decyduje liczba punktów na świadectwie gimnazjalnym (obliczana na podstawie ocen z określonych przedmiotów i innych osiągnięć), łącznie z liczbą punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego. Szczegółowe zasady przyjęć są określane przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne. (iii) Programy i treści nauczania Na poziomie szkoły średniej II stopnia obowiązuje nauczanie przedmiotowe. Ministerstwo Edukacji określa podstawę programową kształcenia ogólnego dla każdego rodzaju szkoły i dla każdego przedmiotu. Przedmioty są nauczane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (uczeń wybiera od dwóch do czterech przedmiotów, które realizuje w zakresie rozszerzonym pod kątem egzaminu maturalnego w tym przynajmniej jeden spośród następujących - historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka). Nauczyciele mogą wybierać podręczniki z listy zatwierdzonej przez Ministerstwo, a także samodzielnie decydować o stosowanych metodach nauczania i oceny, wprowadzaniu innowacyjnych metod nauczania i wyborze programów nauczania, które zatwierdza do stosowania w danej szkole dyrektor szkoły. Nauczyciele mogą również opracowywać własne programy nauczania oparte na podstawie programowej i przedkładać je dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia. Przedmioty ujęte w ramowych planach nauczania: Liceum ogólnokształcące Język polski, 2 języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajecia z wychowawcą, przedmioty w zakresie rozszerzonym. Dodatkowo bloki przedmiotowe: przyroda (dla uczniów, którzy nie wybrali zajęć rozszerzonych z geografii, biologii, fizyki czy chemii) i historia i społeczeństwo (dla uczniów, którzy nie wybrali rozszerzonej historii). Uczniowie, którzy wybierają mniej przedmiotów rozszerzonych uczeszczają ponadto na zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne oraz ekonomię w praktyce lub inne zajęcia organizowane przez szkołę zgodnie z jej programem. Technikum Język polski, 2 języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, przedmioty w zakresie rozszerzonym i dodatkowe, kształcenie zawodowe teoretyczne, kształcenie zawodowe praktyczne. Zasadnicza szkoła zawodowa Język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, kształcenie zawodowe teoretyczne, kształcenie zawodowe praktyczne, zajęcia z wychowawcą. (iv) Ocena, promocja i kwalifikacje Na tym poziomie szkolnictwa uczniów ocenia się w ciągu roku w podobny sposób, jak w ramach kształcenia obowiązkowego. Uczeń jest promowany do następnej klasy, jeśli otrzymał ocenę dopuszczającą lub wyższą ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na koniec roku szkolnego. w przypadku jednej oceny niedostatecznej może zdawać egzamin poprawkowy. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i musi powtarzać klasę. (Rada pedagogiczna szkoły może zdecydować o warunkowym promowaniu ucznia, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu raz w ciągu trwania nauki w określonym typie szkoły średniej). 5

6 Na zakończenie nauki wszystkie szkoły (z wyjątkiem szkół zasadniczych) przeprowadzają egzaminy maturalne. Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników, którzy zdali egzamin maturalny, otrzymują świadectwo maturalne (wymagane do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe). Egzaminy na zakończenie szkoły średniej II stopnia są ujednolicone i zewnętrzne. Egzamin maturalny, którego zdanie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia, składa się z dwóch części: zewnętrznego egzaminu pisemnego (przygotowywanego i ocenianego przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne) i wewnętrznego egzaminu ustnego (ocenianego przez nauczycieli szkolnych). Począwszy od 2015 roku egzamin maturalny dla absolwentów liceów ogólnokształcących będzie przeprowadzany na nowych zasadach. Podstawę przeprowadzania egzaminu maturalnego będą stanowiły wymagania zawarte w podstawie programowej, podczas gdy obecnie taką podstawą są standardy wymagań określone w odrębnych przepisach. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest oceną poziomu opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, opisanej w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany jest w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby wyodrębnionych kwalifikacji, w praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu, natomiast część praktyczna polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Po uzyskaniu świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, absolwent lub osoba dorosła otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Wszystkie sprawdziany i egzaminy są przeprowadzane przez specjalnie utworzone instytucje 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, wspomaganych i nadzorowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 6. Szkolnictwo wyższe (i) Rodzaje uczelni Wyróżnia się następujące typy uczelni: uniwersytety, wyższe szkoły techniczne, wyższe szkoły rolnicze, wyższe szkoły ekonomiczne, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie medyczne, wyższe szkoły morskie, akademie wychowania fizycznego, uczelnie artystyczne, wyższe szkoły teologiczne, uczelnie wojskowe, uczelnie służb państwowych. Wszystkie powyższe typy uczelni mogą mieć status uczelni akademickich, jeśli przynajmniej jedna jednostka organizacyjna w ramach ich struktur posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. Uczelnie, które nie mają tych uprawnień mają status uczelni nieakademickich (zawodowych). Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wyróżnia następujące systemy studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Podstawowym systemem studiów są studia stacjonarne, chyba że statut uczelni stanowi inaczej. Studia stacjonarne w uczelni państwowej są bezpłatne z wyjątkiem powtarzania zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce. W roku akademickim 2012/13 w Polsce istniały 453 uczelnie (publiczne i niepubliczne), w których kształciło się studentów. 6

7 (ii) Warunki wstępu Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia we wszystkich uczelniach jest posiadanie świadectwa maturalnego. Przyjęcia odbywają się na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Poszczególne uczelnie i wydziały mogą wprowadzać dodatkowe wymogi (np. sprawdziany predyspozycji na kierunkach artystycznych i sportowych). (iii) Kwalifikacje Studia pierwszego stopnia wg Ustawy z 27 lipca 2005 roku: Prawo o szkolnictwie wyższym trwają min. 6 lub 7 semestrów. Kończą się uzyskaniem dyplomu kwalifikacji zawodowych i tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, który uprawnia do podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Tylko studia stacjonarne na uczelniach państwowych są nieodpłatne. Jednolite studia magisterskie (prowadzone wyłącznie na kierunkach takich jak: kierunek lekarski, prawo, psychologia, itp.) trwają od 9 do 12 semestrów i są prowadzone w uniwersytetach i innych uczelniach akademickich. W wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa lub lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa, magistra farmacji zależnie od kierunku studiów. Absolwenci posiadający tytuł zawodowy magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia). 7. Kształcenie specjalne Kształcenie specjalne stanowi integralną część polskiego systemu edukacji, co znajduje odzwierciedlenie we wspólnych przepisach dotyczących kształcenia w placówkach ogólnodostępnych i kształcenia specjalnego. Dzieci objęte są odpowiednią formą kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zespół orzeczniczy spoza poradni na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Około połowa dzieci z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształci się w szkołach specjalnych lub klasach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych, pozostałe dzieci z orzeczeniem kształcą się w klasach i szkołach integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Dzieci z orzeczeniem stanowią około 2,7% ogółu uczniów objętych kształceniem w szkołach podstawowych i 4,3% w szkołach średnich i stopnia. Kształcenie dziecka mającego specjalne potrzeby w placówce ogólnodostępnej wymaga pozytywnej opinii właściwego organu i/lub zgody rodziców. 8. Nauczyciele Nauczyciele muszą posiadać wyższe wykształcenie. Rodzaj wymaganych studiów zależy od etapu edukacyjnego. Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z 17 stycznia 2012 r. definiuje następujące wymagania dla poszczególnych poziomów: I. Poziom przedszkola i szkoły podstawowej: nauczyciel musi ukończyć minimum studia pierwszego stopnia kończące się tytułem zawodowym licencjata. II. Poziom gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej: wymagany tytuł zawodowy magistra. Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania pierwszego przedmiotu (prowadzenia zajęć) składa się z trzech modułów obowiązkowych 7

8 obejmujących przygotowanie w zakresie merytorycznym, przygotowanie psychologicznopedagogiczne i przygotowanie w zakresie dydaktycznym. Karta Nauczyciela określa cztery następujące stopnie awansu zawodowego nauczyciela: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciele dyplomowani z wybitnymi osiągnięciami mogą również otrzymać tytuł honorowego profesora oświaty. Nauczyciele stażyści i nauczyciele kontraktowi mają status pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela (w przypadku nauczycieli stażystów jest to umowa na czas określony, w przypadku nauczycieli kontraktowych na czas nieokreślony); nauczyciele mianowani i dyplomowani są zatrudniani na podstawie mianowania, również w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. W roku szkolnym 2012/13 w Polsce było zatrudnionych około nauczycieli ( w przeliczeniu na etaty), z czego 3,3 %, stanowili nauczyciele stażyści, 17,0 %, nauczyciele kontraktowi, 27,1 % nauczyciele mianowani i 50,5 % nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele bez stopnia awansu stanowili 2,3 % Nauczyciele akademiccy podlegają odrębnym przepisom. Informacje opracowane przez Polskie Biuro Eurydice. Bardziej szczegółowy opis polskiego systemu edukacji w języku polskim znajduje się na stronach Eurypedii europejskiej encyklopedii krajowych systemów edukacji 8

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE W SKRÓCIE 2015

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE W SKRÓCIE 2015 Grudzień 2015 SYSTEM EDUKACJI W POLSCE W SKRÓCIE 2015 Polskie Biuro Eurydice 1 SPIS TREŚCI Struktura, administracja i finansowanie edukacji...2 Etapy edukacji...5 Wczesna opieka i edukacja...5 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Systemy edukacji w Europie Stan obecny i planowane reformy. Sierpien Komisja Europejska

Systemy edukacji w Europie Stan obecny i planowane reformy. Sierpien Komisja Europejska Systemy edukacji w Europie Stan obecny i planowane reformy Sierpien 2010 PL Komisja Europejska SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY POLSKA CZERWIEC 2010 1. Populacja uczących się

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz)

Wybierz zawód, który lubisz. a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować. (Konfucjusz) Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: o trzyletnie liceum ogólnokształcące o czteroletnie technikum o trzyletnią zasadniczą

Bardziej szczegółowo

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym

Przedmiot konkursu w prawie oświatowym PROGRAMY NAUCZANIA W KONKURSIE 2/POKL/3.3.4/2011 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych, metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych,

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R.

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. Zmiana ustroju szkolnego REFORMA EDUKACJI Planowane zmiany w oparciu o uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. ustawy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 703 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ISLANDIA

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ISLANDIA SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ISLANDIA 1. Populacja uczących się i język nauczania Kształcenie obowiązkowe obejmuje uczniów w wieku od 6 do 16 lat. Jesienią 2004 r. ta grupa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie 1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych regulują przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 2 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Policealnej (załącznik do Statutu) 1.1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia; Rok szkolny 2017/2018 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej; Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. pieczęć urzędowa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU w sprawie: wzoru suplementu do dyplomu Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2017/2018 A. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014

Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych na rok szkolny 2013/2014 Informacje ogólne Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego prowadzi zapisy

Bardziej szczegółowo

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie

Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Do projektu z 19.03.2015 r. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018: 1. Szkoła Policealna Spectrum we Włocławku dla młodzieży/dorosłych 2. Liceum Ogólnokształcące Spectrum dla Dorosłych we Włocławku PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERUTOWIE MARZEC 2017r. WDRAŻANIE REFORMY OŚWIATY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERUTOWIE ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 29 grudnia 2014 r. Dz.U.2015.23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów

( Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 pkt). 7 punktów Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze na rok szkolny 2015/2016 1. W roku szkolnym 2015/2016 planowane jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r.

INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE. Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego. Białystok, r. INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE Wyzwania dla edukacji zawodowej w świetle zmian prawa oświatowego Białystok, 07.06.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikające

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. pieczęć urzędowa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wzór suplementu do dyplomu Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: LOGO

Podstawy prawne: LOGO Kształcenie osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich pobierających naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw Podstawy prawne: 1) ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły.

2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły. REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w: 1. Szkole Policealnej Spectrum dla młodzieży/dorosłych we Włocławku 2. Liceum Ogólnokształcącym Spectrum dla Dorosłych we Włocławku 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu AKT WYKONAWCZY Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014

XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie REKRUTACJA 2013/2014 REKRUTACJA 2013/2014 1 godziny z im. Jarosława rozp. Dąbrowskiego (minimalna Przedmioty nauczane w zakresie liczba godzin liczba godzin w podstawowym w cyklu) tygodniu język polski 360 12 dwa języki obce

Bardziej szczegółowo

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013

Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2012-2013 W VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Podstawą kwalifikowania kandydata jest świadectwo

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Nauka jest obowiązkowa w wieku od 5 do 16 lat. Edukacja na Malcie jest oparta na modelu brytyjskim. Przedszkole: od 3 do 5 roku życia.

Nauka jest obowiązkowa w wieku od 5 do 16 lat. Edukacja na Malcie jest oparta na modelu brytyjskim. Przedszkole: od 3 do 5 roku życia. państwowe prywatne wyznaniowe - Wśród szkół wyznaniowych, które są w znacznej mierze dotowane przez państwo, dominują szkoły kościoła rzymskokatolickiego. Szkoły te nie pobierają czesnego. Nauka jest obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18 INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII DĄBROWSKIEJ W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2017/18 OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym? Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe? Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 1. Zasady ogólne rekrutacji 1. Zespół prowadzi rekrutację do klas pierwszych szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9

SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9 Regulamin naboru do szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2017/2018 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, PROWADZONYCH w ZESPOLE SZKÓŁ nr 1 W MSZANIE DOLNEJ OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od r. /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. Bogna Skoraszewska, OSKKO /konferencjaoskko2012/ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zmiany organizacyjne od 1.9.2012 r. podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĄTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Biologia a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo geografia albo matematyka p1 = 0,60 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo