Zawód bieg ego rewidenta rys historyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód bieg ego rewidenta rys historyczny"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 702 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 El bieta Pogodziƒska-Mizdrak Katedra RachunkowoÊci Finansowej Zawód bieg ego rewidenta rys historyczny 1. Wprowadzenie Rachunkowość jest jednym z najstarszych zjawisk w dziejach gospodarki światowej. Jako nauka społeczna stosowana, powstała i rozwinęła się na gruncie przygotowanym przez całe wieki zdobywania wiedzy i umiejętności ujmowania zdarzeń poprzez zapisy. We wczesnym okresie rozwoju rachunkowość odpowiadała przede wszystkim na potrzeby zarządzających kapitałem, firmami, a nie inwestorów. Głównym bodźcem dla rozwoju rachunkowości w ciągu wieków był postęp techniczny i konieczność stworzenia uporządkowanego systemu rejestrowania oraz analizowania transakcji. Z czasem, wraz z rozwojem działalności przemysłowo-handlowej, ogromnymi nakładami kapitałowymi oraz tworzeniem się spółek powstała konieczność kontroli i wprowadzenia praktyki przygotowywania raportów dla właścicieli. Tak więc równolegle do rozwoju procesów inwestycyjnych na świecie zrodziło się zapotrzebowanie na szerszą kontrolę informacji finansowych. Powstał więc zawód biegłego rewidenta, którego głównym zadaniem było badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych. 2. Powstanie i wczesny okres rozwoju zawodu biegłego rewidenta oraz organizacji zawodowych na Êwiecie 2.1. Poczàtki i rozwój zawodu biegłego ksi gowego w Europie Zawód biegłego rewidenta ma kilkuwiekową tradycję. Jego pionierami byli przedstawiciele związków zawodowych, tworzonych w rejonach, w których prowadzona była najbardziej rozwinięta rachunkowość nowożytna, tj. w północnej Italii.

2 84 Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Pierwszą organizacją zawodową specjalistów księgowości był związek zawodowy księgowych o nazwie Collegio dei Raxonati założony w Wenecji w 1581 r. 1 Główną przesłankę jego utworzenia stanowiła. potrzeba ustalenia odpowiednich zasad i reguł wykonywania zawodu księgowego oraz czuwanie nad kształtowaniem odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Wymieniony związek przyjmował tylko takich kandydatów, którzy zdali poprzednio egzamin z księgowości przed mieszaną komisją. Obok tego, istniały inne obostrzenia przynależności do weneckiego związku księgowych, a mianowicie: członkiem mógł zostać tylko obywatel wenecki lub inna osoba, która bez przerwy przez pięć lat mieszkała w Wenecji, kandydat musiał mieć odpowiedni wiek (minimum 24 lata) oraz cieszyć się nieskazitelną opinią w swoim środowisku, członek związku nie mógł uprawiać żadnego rzemiosła. Z czasem zaostrzono powyższe wymogi, szczególnie dla obywateli spoza Wenecji. Od 1596 r., mocą ustanowień senatu, kandydatem do związku Raxonati mogła zostać osoba, która mieszkała bez przerwy w Wenecji przez co najmniej 15 lat 2. Powyższe informacje świadczą o pewnych przedsięwzięciach unifikacyjnych w zakresie rachunkowości, podejmowanych przez księgowych epoki renesansu, a także o dbałości o poziom wiedzy, wykształcenia i umiejętności przedstawicieli tego zawodu. Znaczący rozwój na drodze kształtowania się zawodu biegłego rewidenta miał miejsce w XVIII i XIX w. W 1879 r. w Rzymie odbył się Narodowy Zjazd Księgowych całej Italii, który miał na celu utworzenie w każdym rejonie kraju Collegio dei Ragionieri kolegium (zgromadzenie) księgowych 3. Nieco później prawo włoskie z 1906 r. uznało oficjalnie zawód księgowego rzeczoznawcy. Od tej pory ekspertem mógł zostać tylko członek wymienionej organizacji księgowych, stosownie do przepisów prawa. Eksperci księgowości mieli prawo stawać w sądach całego państwa, zaś władze sądowe były zobowiązane powierzać wszystkie sprawy dotyczące rachunkowości ekspertom członkom kolegium. Byli oni również powoływani do wyceny poszczególnych składników majątku i kapitału, organizacji przedsiębiorstw, rewizji ksiąg oraz zarządzania majątkiem firm w przypadku upadłości. W nieco późniejszym okresie, na mocy przepisów prawa rzymskiego z 1929 r. eksperci rachunkowości zostali zobowiązani również do badań statystycznych i ekonomicznych. 1 W.L. Green, History and Survey of Accountancy, New York 1930, s. 139; cyt. za: E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002, s Por. M. Scheffs, Z historii księgowości, Czasopismo Księgowych w Polsce 1933, nr 9. 3 Należy zaznaczyć, że nazwa ragioniere oznacza księgowego, badacza, w odróżnieniu od wcześniejszej lub równolegle używanej nazwy computista, czyli buchalter lub księgowy.

3 Zawód biegłego rewidenta rys historyczny 85 Poza Italią, wśród krajów europejskich, najwcześniej wykształcił się zawód biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii. Specjaliści od rachunkowości pojawili się tu wraz z początkiem rewolucji przemysłowej pod koniec XVIII w. We wszystkich miastach Anglii i Szkocji, a szczególnie w Edynburgu, działało kilkudziesięciu dyplomowanych biegłych księgowych. Ich liczba znacznie wzrosła wraz z rozwojem ekonomicznym Wielkiej Brytanii oraz wydaniem w 1844 r. ustawy o spółkach, która wprowadziła obowiązek badania bilansu. Późniejszy akt prawny z 1862 r. zawierał wymóg korzystania z usług księgowych także w wypadku bankructwa firmy, co poszerzyło znacznie zakres usług świadczonych przez angielskich księgowych. Tytuł biegłego księgowego został prawnie usankcjonowany w 1854 r. na mocy dekretu królewskiego Royal Charter, w którym uznane zostało powstanie pierwszego Stowarzyszenia Księgowych w Edynburgu w Szkocji. Członkowie tego stowarzyszenia mogli posługiwać się tytułem chartered accountant (licencjonowany rewident). Analogiczne stowarzyszenia księgowych powstały w Anglii w 1880 r. oraz w Irlandii w 1888 r. Utworzenie Instytutu Biegłych Księgowych (The Institute of Chartered Accountants of England and Wales) zatwierdziła królowa Wiktoria w 1880 r. W świetle powyższych faktów należy podkreślić, że zasadniczy rozwój zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii nastąpił w XIX w., gdzie od początku istniał dla spółek publicznych ustawowy wymóg przeprowadzania corocznej rewizji księgowej. Brytyjska instytucja rewizji księgowej doprowadziła do powstania i rozwoju w tym kraju zawodu biegłego rewidenta. Angielscy i szkoccy biegli rewidenci stworzyli podwaliny do ukształtowania się zawodu biegłego rewidenta w Stanach Zjednoczonych 4. W Holandii pod koniec XIX w., podobnie jak Anglii, powołano organizację Nederlandsch Institut van Accountants (Holenderski Instytut Biegłych Księgowych). Tytuł biegłego księgowego nie był jednak chroniony prawnie. Także w prawie holenderskim nie przewidziano obligatoryjnej kontroli bilansów. Jednak bilans podpisany przez członka ww. instytutu był honorowany przez władze skarbowe i sądowe kraju. W Niemczech do 1900 r. biegłych księgowych, zwanych również ekspertami buchalterii, mianowały sądy. Później prawo to przyznano izbom handlowo- -przemysłowym. Niemieccy eksperci rachunkowości na początku XX w. pracowali przeważnie w ramach spółek powierniczych, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Byli jednak rewidenci, którzy pracowali poza wymienionymi spółkami, lecz wykonywali te same zadania, a głównie: zarządzanie majątkami, przygotowanie i otwarcie przedsiębiorstw lub ich reorganizacja, 4 Por. E.A. Hendriksen, M. F. van Breda, op. cit., s. 72.

4 86 Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak likwidacja, jak również porady skarbowe i kontrola rachunków. Od 1922 r. istniał w Niemczech zawód biegłego księgowego skarbowego, który przeprowadzał kontrole ksiąg podatników. Eksperci ci byli formalnie pracownikami Ministerstwa Skarbu, izb skarbowych bądź urzędów skarbowych. We Francji księgowy rzeczoznawca początkowo podlegał jedynie regulaminom prywatnej inicjatywy. W 1881 r. w Paryżu powstało Stowarzyszenie Księgowych Francji. Stowarzyszenie to organizowało egzaminy i wydawało dyplomy księgowego, przy czym wytworzyły się specjalizacje zawodowe, takie jak: dyplomowany księgowy bilansista, dyplomowany księgowy rzeczoznawca. W 1912 r. powstał Związek Księgowych Rzeczoznawców. Statut tego związku określał, że członkiem organizacji mógł zostać tylko księgowy posiadający dyplom księgowego rzeczoznawcy. Ponadto w rzeczonym statucie zostały określone pewne warunki niezależności księgowego rzeczoznawcy. Przede wszystkim członek ekskluzywnego grona Związku Księgowych Rzeczoznawców musiał dysponować własnym biurem, nie mógł być związany z żadnym przedsiębiorstwem oraz nie mógł prowadzić handlu na własną rękę. Do głównych zadań ówczesnych rzeczoznawców księgowości należało: ustalanie stanu majątkowego i zobowiązań przedsiębiorstw, zestawianie inwentarzy i bilansów, badanie umów handlowych, porady księgowe, organizacja i reorganizacja przedsiębiorstw, kierowanie działami księgowości w różnych firmach, ustalanie wyniku działalności strat lub zysków oraz wykonywanie ekspertyz i arbitrażu gospodarczego. W Belgii eksperci rachunkowości istnieli już od 1831 r. Byli oni mianowani przez sądy i zajmowali się badaniem prawidłowości wykonywania zawodu księgowego w przypadkach procesu. W 1903 r. została utworzona Izba Związkowa Buchalterów, w której przeprowadzano egzaminy kwalifikujące na eksperta rachunkowości. W Austrii Stowarzyszenie Buchalterów Rzeczoznawców powstało w 1904 r. Organizacja ta stanowiła odpowiednik stowarzyszeń biegłych księgowych w innych krajach europejskich, o czym świadczy fakt, że stowarzyszenie to przyjmowało na członków tylko tych, którzy zdali bardzo trudny egzamin oraz posiadali odpowiednią praktykę 5. W krajach północnej Europy, tj. Norwegii, Szwecji i Finlandii, zawód biegłego rewidenta powstał w pierwszej dekadzie XX w. Biegłych rewidentów w zakresie rachunkowości ustanawiały izby przemysłowo-handlowe po odpowiednich procedurach egzaminacyjnych. Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że w państwach europejskich profesja biegłego księgowego, czy też eksperta lub rzeczoznawcy księgowo- 5 Por. J. Nowakowski, W. Jędral, O biegłych rewidentach z zakresu księgowości, Stowarzyszenie Biegłych i Rewizorów Ksiąg Handlowych ustanowionych i zaprzysiężonych przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Katowicach, Katowice 1937, s ; A. Gocman, Rola i zadania buchaltera-rzeczoznawcy, tłum. J. Grabiński, Buchalter Polski 1932, nr 1.

5 Zawód biegłego rewidenta rys historyczny 87 ści, kształtowała się podobnie, także powstające organizacje, zrzeszające dyplomowanych biegłych księgowych w poszczególnych krajach, wykazywały wiele analogii. Również jeśli chodzi o czas, zawód biegłego rewidenta ukonstytuował się w podobnym okresie w różnych krajach europejskich, tj. zazwyczaj pod koniec XIX w. lub na początku XX w Kształtowanie si zawodu i organizacji biegłych rewidentów w Stanach Zjednoczonych Odmiennie niż w Europie kształtował się zawód biegłego rewidenta oraz rozwój rewizji finansowej w Ameryce Północnej. Ogromny napływ kapitału (głównie z Wielkiej Brytanii) oraz uprzemysłowienie Ameryki w XIX w. wiązało się również z dużym postępem w dziedzinie pomiaru i kontroli zasobów rzeczowych i finansowych potężnych korporacji. Wzrost procesów inwestycyjnych i sfery finansów stymulował rozwój rachunkowości i rewizji finansowej oraz niejako wymuszał regulacje prawne w tych dziedzinach. W Stanach Zjednoczonych Ameryki w 1811 r. uchwalono ustawę umożliwiającą spółkom produkcyjnym uzyskanie osobowości prawnej w drodze prostej rejestracji. Pierwszy nowoczesny statut, zezwalający wszelkim legalnym przedsiębiorstwom na uzyskanie osobowości prawnej, wydano w stanie Connecticut w 1837 r. Ten uproszczony system legalizacji działalności gospodarczej spowodował gwałtowny wzrost liczby rejestrujących się przedsiębiorstw amerykańskich oraz stopniowo zwiększające się zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej. W latach 80. XIX w. w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza firma rachunkowa o nazwie Barrow, Wade, Guthrie & Company. W 1886 r. Edward Guthrie był inicjatorem powołania organizacji zawodowej skupiającej specjalistów rachunkowości i rewizji finansowej, podobnej do utworzonego wcześniej w Anglii Instytutu Biegłych Księgowych Anglii i Szkocji. W połowie 1887 r., po uruchomieniu odpowiednich procedur, ukonstytuowało się Amerykańskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów (American Association of Public Accountants AAPA), które oferowało wysoki poziom usług w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych Od chwili powstania ta organizacja wpływała na tworzenie standardów rachunkowości. Przykładowo już w 1894 r. AAPA przyjęła rezolucję zalecającą, aby informacje o środkach gospodarczych były prezentowane we wszystkich bilansach według porządku: od najbardziej płynnych do najmniej płynnych z podkreśleniem, że dostarczane informacje sprawozdawcze mają służyć wierzycielom 6. 6 J. Don Edwards, History of Public Accounting in the United States, Michigan State University Press, East Lansing 1960, s

6 88 Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Na podstawie prawa w 1896 r. powstał w Waszyngtonie silny związek zrzeszający amerykańskich biegłych rewidentów: The American Society of Certified Public Accountants (Amerykański Związek Dyplomowanych Biegłych Rewidentów). Warunki otrzymania tytułu dyplomowanego biegłego rewidenta (certified public accountant) i jego status określało prawo, które wymagało zdania państwowego egzaminu. Nieprawne używanie ww. tytułu było ścigane i zagrożone sankcjami karnymi. Rejestr biegłych księgowych, uprawnionych do wykonywania zawodu w Ameryce, prowadziła oficjalnie od 1917 r. Federal Reserve Board FRB (Rada Rezerwy Federalnej), która zarazem wydała w tym samym roku pierwszy dokument o randze rządowej, dotyczący regulacji rachunkowości i statusu dyplomowanych biegłych księgowych, zatytułowany Uniform Accounting (Jednolita rachunkowość). Dokument ten, poprawiony i wydany po raz drugi w 1929 r. pod zmodyfikowanym tytułem: Verification of Financial Statements (Weryfikacja sprawozdań finansowych), stanowił oficjalną podstawę do badania sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej. Po krachu finansowym na nowojorskim rynku papierów wartościowych w 1929 r. i wielkim kryzysie ekonomicznym na świecie, Amerykański Instytut Rewidentów nawiązał ścisłą współpracę z Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych, która sformułowała wymóg, aby od 1 stycznia 1933 r. wszystkie spółki, które zamierzały wejść na giełdę w Nowym Jorku, dostarczały obligatoryjnie sprawozdania finansowe opatrzone certyfikatem badania przez biegłych rewidentów. Przy czym badania te musiały być dostosowane do wymogów określonych w cytowanym wyżej dokumencie Weryfikacja sprawozdań finansowych Rady Rezerwy Federalnej z 1929 r. Wymagano także dostarczenia opinii na temat rzetelności i zgodności prezentowanych sprawozdań z przyjętymi w Ameryce zasadami rachunkowości 7. Kolejnym krokiem na drodze regulacji prawnych i podkreślenia znaczenia rewizji finansowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych oraz bezpieczeństwa kapitałów amerykańskich akcjonariuszy była ustawa Kongresu z 1934 r., która przewidywała rejestrację papierów wartościowych w SEC 8, zanim można je było sprzedać społeczeństwu, a także wymagała ujawniania informacji finansowych i prospektów emisyjnych oraz aktualnych sprawozdań okresowych w celu aktualizacji informacji. Od 1938 r. główną rolę w formułowaniu zasad (polityki) rachunkowości odgrywało środowisko zawodowe księgowych i biegłych rewidentów USA. 7 J.L. Carey, The Rise of the Accounting Profession, American Institute of Certified Public Accountants, New York 1970, s. 169; cyt. za: E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, op. cit., s Securities and Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych).

7 Zawód biegłego rewidenta rys historyczny Kształtowanie si zawodu biegłego rewidenta i organizacji zawodowej w Polsce W Polsce początki powstania zawodu buchaltera rzeczoznawcy, czyli osoby publicznie zaprzysiężonej i cieszącej się zaufaniem społecznym ze względu na swe kompetencje w dziedzinie znajomości księgowości, bilansów i prawa handlowego, datują się na okres I Rzeczpospolitej, tj. na okres przedrozbiorowy pod koniec XVIII w. Po upadku państwa polskiego, na skutek jego podziału terytorialnego między Rosję, Prusy i Austrię, nie mogła istnieć jedna organizacja o charakterze publicznym, obejmująca specjalistów księgowości i badania ksiąg handlowych oraz sprawozdań, tworzonych według różnych przepisów prawa. W zaborze rosyjskim nie była znana ani praktykowana na stałe instytucja biegłych zaprzysiężonych. Sądy tylko w nagłych wypadkach zwracały się do osób, do których miały zaufanie, w sprawie porad przy sądowych oględzinach handlowych ksiąg rachunkowych. Nie istniały również żadne podstawy prawne wykonywania zawodu. Na terenie zaboru austriackiego pracowali biegli ustanowieni i zaprzysiężeni przez sądy. Wydawali oni jedynie opinie dla sądów oraz na żądanie niektórych firm, urzędów i osób prywatnych. Biegli buchalterzy nie zajmowali się więc na stałe ani kontrolą ksiąg, ani badaniem raportów majątkowych. Podobnie jak w zaborze rosyjskim, z usług specjalistów księgowości korzystano doraźnie, traktując je jak opinie li tylko dla celów sądowniczych. Odmienna regulacja prawna miała miejsce w zaborze pruskim. Istniały tu dwie kategorie biegłych, a mianowicie: biegli ustanawiani i zaprzysiężeni przez sądy, biegli ustanawiani i zaprzysiężeni przez izby handlowe. Biegli pierwszej kategorii byli powoływani jedynie jako organy opiniotwórcze w celu przygotowywania opinii gospodarczych, które w razie potrzeby wydawane były na żądanie obwodu sądu okręgowego. Druga kategoria biegłych księgowych posiadała charakter organu zaufania publicznego, biegli ci mogli powoływać się na swe zaprzysiężenia i publiczne ustanowienie przy załatwianiu spraw pozasądowych, gospodarczych. Po utracie niepodległości, z uwagi na warunki polityczno-gospodarcze, każda z dzielnic Polski musiała tworzyć oddzielnie system szkoleń i szkolnictwo handlowe. Dlatego w gronie buchalterów (księgowych), jak również w gronie biegłych istniało duże zróżnicowanie co do poziomu przygotowania ogólnego i zawodowego w zakresie rachunkowości i rewizji ksiąg. Pierwszym zwiastunem zawodowej organizacji samorządowej polskich księgowych było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Pracowników Handlowych i Przemysłowych Miasta Warszawy utworzone w 1884 r. W stowarzyszeniu tym

8 90 Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak znalazła się większość księgowych warszawskich, którzy wówczas stanowili elitę środowiska gospodarczego. Na tym gruncie powstało następnie Koło Buchalterów, które w 1904 r. przekształciło się w nieformalny jeszcze Związek Księgowych w Polsce. W latach odwilży politycznej zarząd tego związku zajął się opracowaniem statutu, mającego na celu obronę interesów osób pracujących w dziedzinie rachunkowości. Formalne rozpoczęcie działalności Związku nastąpiło 15 maja 1907 r. wraz z oficjalnym jego zarejestrowaniem pod nazwą Związek Buchalterów. Tego samego roku w listopadzie ukazał się już pierwszy numer czasopisma polskich księgowych po tytułem Kronika Buchaltera pod redakcją Antoniego Szyllera 9. Rok 1907, tj. data powstania wymienionego organu środowiska zawodowego księgowych w Polsce, jest uważany za początek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Aż do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. kwestia ustanowienia i zaprzysiężenia biegłych rewidentów nie była nigdzie ustawowo uregulowana. Z uwagi na brak przepisów, związki zawodowe przejęły na siebie ciężar utrzymania tego zawodu na właściwym poziomie. W latach 20. XX w. w Polsce wyraźnie oddzielono funkcje księgowych i głównych księgowych od godności, celów i zadań oraz etyki biegłych rewidentów. Idea prawnego uregulowania rewizji finansowej wraz z utworzeniem instytucji zawodowej dla biegłych rewidentów w Polsce narodziła się ponad 75 lat temu. Najważniejszym aktem normatywnym regulującym status, prawa i obowiązki biegłych księgowych (rewidentów) w Polsce międzywojennej było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 1927 r. o instytucji księgowych przysięgłych. W rozporządzeniu tym zawarto ogólne zagadnienia dotyczące cech księgowych przysięgłych, zasady obowiązujące przy ich zaprzysiężeniu, a także przepisy regulujące działalność samorządową. Zawód biegłego rewidenta próbowano także usankcjonować poprzez Prawo o spółkach akcyjnych z marca 1928 r. 10 Artykuł 89 cytowanego prawa przewidywał instytucję biegłych rewidentów, którym każda spółka akcyjna powinna co roku oddać do zbadania bilans, rachunek strat i zysków oraz sprawozdanie zarządu danej spółki. Wobec braku przepisów wykonawczych powyższe przepisy nie zostały wcielone w życie. Jednakże w opinii społecznej zawód biegłego rewidenta postrzegany był jako funkcja na poziomie eksperta w dziedzinie rachunkowości, cenionego nie tylko w środowisku księgowych, lecz także w gronie przedsiębiorców i właścicieli kapitału. O roli i znaczeniu pełnienia zawodu biegłego rewidenta w przedwojennej Polsce świadczą również następujące słowa: W sprawach fiskalnych działalność ekspertów księgowych ma bardzo duże znaczenie. Z jednej strony stoją oni na straży interesów publicznych, przestrze- 9 Por. A. Szyller, Do dziejów buchaltera w Polsce, Buchalter Polski 1928, nr Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 26 marca 1928 r., Dz.U. nr 39, poz. 383.

9 Zawód biegłego rewidenta rys historyczny 91 gając poprawnego wykazywania należności przypadających państwu, z drugiej zaś strony bronią przedsiębiorstwa prywatnie przed ewentualną dowolnością władz skarbowych. Natomiast interwencja rewidenta na terenie sądów polubownych zaoszczędza kupcom i przemysłowcom w wielu wypadkach długotrwałych i kosztownych procesów. ( ) Wówczas gdy prowadzenie ksiąg handlowych nie jest dostatecznie uregulowane prawnie, głęboka wiedza teoretyczna rewidentów najlepiej zastępuje braki pozytywnych przepisów prawnych. Organizacja biegłych rewidentów przy kodyfikacji prawa o księgach handlowych oddaje sferom gospodarczym wielką przysługę 11. Konkludując informacje o początkowych fazach kształtowania się zawodu biegłego rewidenta w różnych krajach można stwierdzić, że proces ten przebiegał ewolucyjnie na całym świecie. Ukształtowanie się tej profesji jako wolnego zawodu zaufania publicznego nastąpiło wraz z rozwojem gospodarczym poszczególnych państw, a w szczególności z rozwojem sfery finansów prywatnych i państwowych oraz regulacjami prawnymi i standaryzacją systemów rachunkowości w poszczególnych krajach, a także w skali międzynarodowej. Literatura Carey J.L., The Rise of the Accounting Profession, American Institute of Certified Public Accountants, New York Edwards J., History of Public Accounting in the United States, Michigan State University Press, East Lansing Gocman A., Rola i zadania buchaltera-rzeczoznawcy, Buchalter Polski 1932, nr 1. Góra W., Rola eksperta-księgowego w życiu gospodarczym, Czasopismo Księgowych w Polsce 1931, nr 9. Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa Nowakowski J., Jędral W., O biegłych rewidentach z zakresu księgowości, Stowarzyszenie Biegłych i Rewizorów ksiąg handlowych ustanowionych przez Izby Przemysłowo- -Handlowe w Katowicach, Katowice Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o instytucji księgowych przysięgłych z 26 marca 1928 r., Dz.U. nr 39, poz Scheffs M., Z historii księgowości, Czasopismo Księgowych w Polsce 1933, nr 9. Szyller A., Do dziejów Buchaltera w Polsce, Buchalter Polski 1928, nr W. Góra, Rola eksperta-księgowego w życiu gospodarczym, Czasopismo Księgowych w Polsce 1931, nr 9.

10 92 Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak The Registered Auditor Profession a Historical Outline Along with the development of capital to finance company assets and investment processes, accounting, together with financial reporting, has developed, reflecting the operations of a business establishment and its financial results in a given period. In order to ensure an appropriate level of reliability of both accounting books and financial reports, accounting experts were appointed. Already in the Renaissance, in Italy the cradle of modern accounting a separate professional group was being formed a collegium of accountants, which today might be termed accounting experts. The emergence of the independent registered auditor as a free profession evolved along with the economic development of nations and the development of the spheres of private and state finance. The foundations of contemporary financial review (audit) developed in the nineteenth century in England and the United States.

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33

Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 Spółki korporacyjne/kapitałowe 2015-06-17 10:21:33 2 W spółkach korporacyjnych i kapitałowych udziałowcami mogą być osoby prawne lub fizyczne. W większości przypadków to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania. Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2015 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2015 31.12.2015 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak

Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska. Jakub Han Sedlak & Sedlak Komitety ds. wynagrodzeń świat i Polska Jakub Han Sedlak & Sedlak Kraków, 06.06.2006 Geneza powstania komitetów 1. Wysokie wynagrodzenia prezesów najwięcej zarabiają prezesi w USA sposoby walki z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Warszawa, 10 lipca 2006 roku Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A.

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega:

Zgodnie z tą Ustawą kontroli podlega: Świadczone usługi doradcze i ścisła współpraca z jednostką nie mogą naruszać niezależności i obiektywności biegłego rewidenta jako bezstronnego i niezależnego opiniodawcy. Zgodnie z Ustawą z 7 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP 109 lat organizacji księgowych na ziemiach polskich Certyfikacja zawodu księgowego SKwP dr Teresa Cebrowska Poznań, maj 2016 r. Certyfikacja zawodu księgowego Agenda spotkania 1. Przesłanki certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

Sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich Zasady wprowadzania zmian w statucie Sposób rozwiązania się stowarzyszenia SPIS TREŚCI WSTĘP 7 CZĘŚCI Fundacje i stowarzyszenia - prawne i podatkowe aspekty funkcjonowania 9 ROZDZIALI Prawne aspekty funkcjonowania fundacji 10 1. Ogólna definicja, cele i tryb powoływania fundacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy.

Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową firmy. Agenda 1. Odpowiedzialność organów zarządzających i nadzorczych 1.1. Organy odpowiedzialne. 1.2. Pojęcie kierownika jednostki. 1.3. Zakres odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Kamil Baranowicz

Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Kamil Baranowicz Sprawozdania finansowe w dokumencie informacyjnym. Podsumowanie doświadcze wiadczeń. Kamil Baranowicz Warszawa, 17 lutego 2009 r. 2 WPROWADZENIE P.W. NA RYNEK NewConnect 1. OFERTA PUBLICZNA - Prospekt

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego

Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KSIĘGA SPÓŁKA Z O.O. Sprawozdanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy od 01 lipiec 2009 do 30 czerwiec

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku Lublin, maj 2016 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z par. 16 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o.

Sprawozdanie z przejrzystości działania Mac Auditor Sp. z o.o. Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2013 31.12.2013 Warszawa, dnia 28 marca 2014r. Sprawozdanie z przejrzystości działania 2013 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA

Bardziej szczegółowo

budujemy zaufanie w audycie

budujemy zaufanie w audycie budujemy zaufanie w audycie Misją 4AUDYT jest dostarczanie klientom najlepszych, zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie finansów i rachunkowości, z uwzględnieniem ich skutków

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Konferencja portalu Taxfin.pl Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zmiany od 2012/2013 roku Jak prawidłowo stosować standardy które weszły w życie oraz przygotować się do tych które zaczną

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Rzeszów, 28 luty 2013 roku Sprawozdanie z przejrzystości działania ReVISION Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 SPIS TREŚCI 1. Forma prawna i struktura

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A., Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOSCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2013 ORAZ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZADU Z DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50

Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50 Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50 2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji. Większość z 220 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Spółka offshore W DELAWARE.

Spółka offshore W DELAWARE. Spółka offshore 2 spis treści ogólne informacje na temat DELAWare 4 Oferta 5 charakterystyka spółki 7 Dokumenty 9 Cennik 10 3 ogólne informacje na temat DELAWARE Stan Delaware leży we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej

Forma prezentacji sprawozdań finansowych spółek giełdowych i zakres informacji dodatkowej Treść informacyjna sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a zatem i danych porównywalnych, uwzględnia wymogi prezentacyjne wynikające ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁKI NEWCONNECT STATUS SPÓŁKI PUBLICZNEJ I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Agnieszka Góral Wicedyrektor Działu Emitentów GPW Warszawa, 17 października 2012 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA PODSTAWA OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Współczesna rachunkowość w kontekście jej ewolucji

Rozdział I. Współczesna rachunkowość w kontekście jej ewolucji http://dx.doi.org/10.18778/8088-119-8.01 Rozdział I Współczesna rachunkowość w kontekście jej ewolucji Anna Olewnik, Aniela Potka * Ewolucja rewizji sprawozdań finansowych Wstęp Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych.

Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Spółki dopuszczone do publicznego obrotu są zobowiązane do przekazywania raportów okresowych. Uwagi wprowadzające Sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania zarządu z działalności emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J

R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J RADA NADZORCZA Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach [stan na 18 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r. Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych 1. Podstawy prawne Podstawowym aktem prawnym,

Bardziej szczegółowo

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG

Russell Bedford Oferta usług BranżA FMCG Russell Oferta usług BranżA FMCG Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0

OGŁOSZENIE NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0 OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SZPITALA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI SP. Z 0.0 Załącznik do uchwały nr6172017 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 23 maja 2017 roku Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego Podstawowym warunkiem dopuszczenia akcji spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym jest sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego przez odpowiedni organ nadzoru, chyba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Warszawa, 1 września 2015 r. INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW KONTROLI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik

Ład korporacyjny w rocznych raportach spółek publicznych. Wpisany przez Krzysztof Maksymik Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza obowiązek zamieszczenia w raporcie rocznym - jednostkowym i skonsolidowanym - oświadczenia emitenta o stosowaniu zasad tego ładu. Rozpoczął się okres publikacji

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Szkolenie portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 21 marca 2013 r., Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partner: Prowadzący: Tomasz Piekielnik doradca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna

ARCUS Spółka Akcyjna ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013

ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 ABS Investment SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I OPINII BIEGŁEGO REWIDENTA W ROKU 2013 Bielsko-Biała, 22 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki ABS Investment

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 54 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. Zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r.: 1. 15

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo