R dla laików - podręcznik ekonometryka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R dla laików - podręcznik ekonometryka"

Transkrypt

1 R dla laików - podręcznik ekonometryka (C) R Foundation, from Autor: Grzegorz Zajączkowski 3 Marca 2007 wersja 0.1 Propozycja podręcznika. Sugestie dotyczące poszerzenia będą mile widziane pod adresem grzegorz.z (at) student.sgh.waw.pl Zawartość: 1. Charakterystyka R 2. Instalacja i dodatki 3. Zarys składni w R 4. Modele szeregów czasowych 5. Bibliografia

2 1. Charakterystyka R R jest to zintegrowany zestaw narzędzi do manipulacji danymi, obliczeń oraz graficznej prezentacji danych. R jest programem tekstowym, nie ma możliwości "wyklikania" modelu, lecz trzeba napisać kod niezbędny do obliczeń. R posiada między innymi: - możliwość importowania danych wielu formatów w tym Excela - możliwość wykonywania skomplikowanych obliczeń na wektorach i macierzach - olbrzymią ilość narzędzi wbudowanych i dodatków do analiz ilościowych - możliwość tworzenia, wyświetlania i zapisywania na dysku wykresów, schematów oraz wszelkiego rodzaju rysunków - zestaw standardowych funkcji języka programowania takich jak pętle, warunki, procedury Należy zaznaczyć, że R jest aplikacją stosunkowo nową typu Open Source. Jest intensywnie rozwijany przez grupę zapaleńców. Zaletą tego jest niespotykana w innych tego typu programach wielość narzędzi, sporą wadą natomiast jest brak spójności niektórych narzędzi dodatkowych oraz ich niekompletne, testowe wersje. Macierzysta strona internetowa programu to Poza możliwością ściągnięcia wersji instalacyjnej R na dysk, znajduje tam się również spora ilość dokumentacji oraz spis wszystkich dodatków umożliwiających rozszerzenie funkcjonalności R. 2. Instalacja i dodatki Aplikację R instaluje się poprzez standardowy instalator systemu Windows szybko i łatwo. Nieco umiejętności natomiast wymaga instalacja dodatków (ang. packages). Poniżej przedstawiona została instrukcja instalacji pakietu "tseries". Po uruchomieniu R wyświetla się standardowe okienko

3 Z menu programu wybieramy polecenie Install Packages Następnie wybieramy kolejno miejsce z którego będziemy ściągać dodatki (CRAN mirrors) 1, 1 Dla użytkowników w Polsce zaleca się ściąganie plików z niemieckich serwerów. Są one szybkie i zawierają w przeciwieństwie do polskich serwerów wszystkie dostępne dodatki (polskie serwery zawierały tylko najpopularniejsze w 2006 r.)

4 oraz dodatki, które chcemy zainstalować. Na prawym ekranie wybrano pakiet tseries. Można wybierać więcej niż jeden pakiet na raz poprzez trzymanie wciśniętego klawisza Ctrl. Po kliknięciu przycisku OK dodatek zostanie zainstalowany i w okienku tekstowym powinien pojawić się komunikat "package tseries succesfully unpacked and MD5 sums checked". Do korzystania z procedur zawartych w nowym pakiecie niezbędne jest załadowanie go do pamięci poleceniem library(nazwa_pakietu) przy każdym uruchomieniu R. Spis kilku rozszerzeń R (stan na ): Analiza szeregów czasowych ArDec - autoregressive decomposition of a time series based on the constructive approach in West (1997) dyn its - irregular time series mfilter - several time series filters useful for smoothing and extracting trend and cyclical components of a time series partsm - basic functions to fit and predict periodic autoregressive time series models. Sporo danych makroekonomicznych. tsdyn tseries - pakiet podstawowych funkcji, modele GARCH i ARMA tserieschaos - Routines for the analysis of nonlinear time series tsfa - Extraction of Factors from Multivariate Time Series urca - Unit root and cointegration tests encountered in applied econometric analysis. Sporo

5 danych makroekonomicznych. uroot - podstawowe testy pierwiastka jednostkowego Isstnieją pakiety wykorzystujące metody aktuarialne, łańcuchy Markova, ukryte łańcuchy Markova, Data Mining, statystykę Bayesowską, metodę Monte Carlo, wycenę opcji, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe, optymalizację (np problemu komiwojażera) To tylko mała część. W dniu 1 marca 2007 zarejestrowanych było prawie 1000 (!!!!) rozszerzeń dla R umożliwiających wykonywanie ogromnej liczby analiz z różnych dziedzin Metod Ilościowych. Dokładny opis wszystkich pakietów znajduje się na stronie Interfejs graficzny aplikacji R dysponuje m.in. dwoma użytecznymi poleceniami: Data Editor z menu Edit oraz Change dir z menu File. Pierwsze z nich wyświetla istniejące zmienne w tabeli, w której można je łatwo edytować. Drugie z nich ustawia domyślny katalog, skąd R może czytać pliki. Polecenia do wczytywania danych z dysku znajdują się w następnym rozdziale. 3. Zarys składni R Zdecydowanie najczęściej używaną komendą jest help(nazwa_funkcji) wywoływaną również przez wpisanie polecenia?nazwa_funkcji. Wywołuje ono okienko pomocy z definicją funkcji, opisem działania oraz ewentualnie z podanym przykładem działania. Przykład taki można uruchomić, niekoniecznie przepisując go linijka po linijce w R za pomocą komendy example(nazwa_funkcji). R oferuje prosty sposób wykonywania obliczeń algebraicznych za pomocą znanych operatorów: + dla skalarów, wektorów, macierzy - j.w. * dla skalarów; dla wektorów i macierzy mnożenie niealgebraiczne * / dla skalarów; dla wektorów i macierzy dzielenie niealgebraiczne * ( ) ^ - dla skalarów; dla wektorów i macierzy potęgowanie niealgebraiczne * %*% - mnożenie algebraiczne wektorów i macierzy solve() - odwracanie macierzy * - działania niealgebraiczne w R polegają na wykonywaniu działań na poszczególnych, odpowiadających sobie elementach wektorów lub macierzy. Przykładowo dla macierzy 1 3

6 a = 2 4 wynik działania a*a może być zaskakujący 1 9 a * a = 4 16 ale działanie a %*% a daje spodziewany rezultat 7 15 a %*% a = Można więc przykładowo łatwo podnieść wszystkie elementy macierzy a do kwadratu przez operację a^2, lub pomnożyć je przez 3 przez operację a*3. Najczęściej wykorzystywane funkcje R Obliczenia na macierzach i wektorach length(zmienna) - długość wektora / liczność wektora dim(zmienna) - podaje wektor o wymiarach 2x1, w którym kolejno podaje liczbę wierszy oraz liczbę kolumn macierzy ncol(zmienna) - podaje liczbę kolumn macierzy, synonim do dim(zmienna)[2] nrow(zmienna) - podaje liczbę wierszy macierzy, synonim do dim(zmienna)[1] c(liczba1, liczba2,...) - tworzy wektor z podanych liczb c(1,2,3,4) jest równe wyrażeniu 1:4 c(1,2,3,7,8,9) jest równe wyrażeniu c(1:3,7:9) matrix(dane, liczba_wierszy, liczba_kolumn) - układając dane (np. wektor) według liczby wierszy i kolumn tworzy macierz cbind(wektor1,wektor2,...) - tworzy macierz z wektorów, traktując je jako kolumny rbind(wektor1,wektor2,...) - tworzy macierz z wektorów, traktując je jako wiersze names(macierz) - zwraca wektor nagłówków kolumn macierzy t(zmienna) - transpozycja macierzy lub wektora Mamy daną macierz M o wymiatach 2x3 z dwoma przykładowymi nagłówkami "cena" i "ilosc". Elementy tej macierzy można odczytać w następny sposób: - M[1,2] - zwraca element macierzy w pierwszym wierszu i drugiej kolumnie - M[,1] lub M[1:2,1] - zwraca całą pierwszą kolumnę macierzy - M[2,] lub M[2,1:3] - zwraca cały drugi wierszy macierzy - M[,2:3] - zwraca wszystkie wiersze macierzy i kolumny 2 i 3 - M[,c(1,3)] - zwraca wszystkie wiersze macierzy i kolumny 1 i 3

7 Kontrola wykonania programu (wyrażenie... może być jedną funkcją lub kilkoma funkcjami w kilku linijkach) if (wyrazenie) {... } - funkcje zawarte między nawiasami są wykonywane, jeśli wyrazenue jest prawdą if (wyrazenie) {... } else {... } - jeśli wyrażenie jest prawdą, wykonywany jest pierwszy zestaw funkcji, jeżeli jest fałszem, wykonywany jest drugi zestaw funkcji for (zmienna in k:m) {... } - zapętlony zestaw procedur, który jest wykonywany dla każdej z wartości od k do m. W pierwszej iteracji zmienna przyjmuje wartość k, później k+1, później... na końcu przyjmuje wartość m while (wyrazenie) {... } - pętla która wykonuje się dopóki, dopóty wyrazenie jest wartością TRUE typeof(zmienna) - bada typ zmiennej (macierz/data frame, wektor, liczba, łańcuch znaków) Podstawowe funkcje matematyczne log(x) - zwraca logarytm naturalny z x log(x,podstawa) - zwraca logarytm z x o podstawie podstawa exp(x) - zwraca wartość e do potęgi x max(), mean(), min() pi round(x) - zaokrągla x sign(x) - znak x Rozkłady beta() binom() - dwumianowy cauchy() chisq() - chi kwadrat exp() - wykładniczy f() gamma() geom() hyper() - hipergeometryczny lnorm() - log norm logis() - logistyczny nbinom() - negative binomial norm() - normalny pois() - Poissona t() unif() - jednostajny

8 weibull() wilcox() - Wilcoxon Operatory logiczne (dla wektorów x i y poniższe funkcje zwracają wektor, gdzie odpowiednie elementy x i y są pojedynczo porównywane ze sobą) x & y - and - or (dla wektorów x i y zwraca wektor)!x - zaprzeczenie x xor(x,y) - XOR, logiczne or == - równa się!= - nie równa się Operacje na plikach read.table() read.csv() - użyteczna funkcja czytająca np pliki z notowaniami giełdowymi read.csv2() read.delim() read.delim2() scan() - zaawansowane wczytywanie read.fwf() - pliki o stałej długości pól read.xls() w pakiecie xlsreadwrite - czyta pliki.xls write.table() write.csv() write.csv2() write.xls() w pakiecie xlsreadwrite - zapisuje pliki.xls odbcconnectexcel() w pakiecie RODBC - do czytania plików z rozszerzeniem.xls Uwaga - komunikacja pomiędzy R i Excelem najlepiej odbywa się za pomocą plików.csv. Jest to prosty i popularny format do zapisu wszelkich tabel i macierzy. Używanie funkcji odbcconnectexcel() lub read.xls() może okazać się trudniejsze. Możliwa jest komunikacja R z następującymi aplikacjami: EpiInfo, Minitab, S-PLUS, SAS, SPSS, Stata, Systat Octave relacyjne bazy danych np.: Informix; Oracle; Sybase; IBM's DB/2; Microsoft SQL Server on Windows Więcej informacji na stronie

9 4. Modele szeregów czasowych Podstawowe funkcje i modele ekonometryczne summary() - funkcja wyświetlająca m.in. oszacowania parametrów oraz podstawowe statystyki dla modelu coef() - funkcja zwracająca wektor oszacowań parametrów (tylko niektóre modele) fitted() - funkcja zwracająca wektor estymowanych wartości zmiennej objaśnianej (tylko niektóre modele) residuals() - zwraca wektor reszt (tylko niektóre modele) predict() - pozwala tworzyć prognozy (tylko niektóre modele) lm() - model regresji liniowej glm() - uogólniony model regresji liniowej nls() - nieliniowa (ważona) MKN garch() w pakiecie tseries - General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity arma() w pakiecie tseries - Autoregressive Moving Average alphaols() w pakiecie urca - oszacowania macierzy alfa w modelu VECM cajools() w pakiecie urca - j.w. ca.jo() w pakiecie urca - Johansen Procedure for VAR aar() w pakiecie tsdyn - Additive nonlinear autoregressive model setar() w pakiecie tsdyn - Self Exciting Threshold AutoRegressive model (STAR) lstar() w pakiecie tsdyn- Logistic Smooth Transition Autoregressive model (Logistic STAR) tarch() w pakiecie tsdyn - Treshold-ARCH model nnetts() w pakiecie tsdyn - Neural Network nonlinear autoregressive model fit.ar.par() w pakiecie partsm - Autoregressive or Periodic Autoregressive Model fit.piar() w pakiecie partsm - Periodically Integrated Autoregressive Model Niektóre testy szeregów czasowych Pakiet "uroot" Augmented Dickey Fuller Canova-Hansen Hylleberg-Engle-Granger-Yoo Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Pakiet "urca" Likelihood ratio test for restrictions on alpha and beta w modelu VAR

10 Likelihood ratio test for restrictions on alpha w modelu VECM Phillips & Ouliaris Cointegration Test Testing Cointegrating Rank with Level Shift at Unknown time (Luetkepohl) Likelihood ratio test for no linear trend in VAR Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test Elliott, Rothenberg & Stock Unit Root Test Kwiatkowski et al. Unit Root Test Phillips & Perron Unit Root Test Schmidt & Phillips Unit Root Test Zivot & Andrews Unit Root Test Pakiet "tsdyn" delta test of conditional indipendence delta test of linearity Casdagli test of nonlinearity Pakiet "partsm" Test for the Significance of the p+1 Autoregressive Parameters in an AR(p) or PAR(p) Model Test for Periodic Variation in the Autoregressive Parameters Test for a Parameter Restriction in a PAR Model Test for Seasonal Heteroskedasticity Likelihood Ratio Test for a Single Unit Root in a PAR(p) Model 5. Bibliografia - repozytorium plików, pakietów, podręczników - opis pakietów - podręczniki Richard A. Becker, John M. Chambers and Allan R. Wilks (1988), The New S Language. Chapman & Hall, New York. John M. Chambers and Trevor J. Hastie eds. (1992), Statistical Models in S. Chapman & Hall, New York. John M. Chambers (1998) Programming with Data. Springer, New York.

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa)

Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Instrukcja obsługi programu Gauss To jest pierwsza wersja (autor: Dobromił Serwa) Wstęp Program Gauss stanowi środowisko do obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Polecenia i sposób

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB

Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Bartosz Ziemkiewicz Joanna Karłowska-Pik Matematyka finansowa w pakiecie MATLAB Materiały dydaktyczne dla studentów matematyki (specjalność: matematyka w ekonomii i finansach) Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Język programowania PERL wprowadzenie.

Język programowania PERL wprowadzenie. Język programowania PERL wprowadzenie. Prezentacja przygotowana przez: Łukasza Nowakowskiego zaprezentowana na seminarium dyplomowym PWSZ Tarnów, dn. 08.05.2006r. SPIS TREŚCI: 1. Co to takiego PERL? Kalendarium.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po pakiecie

Przewodnik po pakiecie PRZEMYSŁAW BIECEK Przewodnik po pakiecie 1.6 R dla żółtodziobów dla zawodowców dla pasjonatów użytkownika problemu użytkownika problemu 1.4 1.2 1.0 0.8 y = 1 x 6 y = 1 x 6 0.6 0.4 0.2 y = 1 x 2 y = 1 x

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych

Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych Artur Gramacki, Jarosław Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki ul. Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra e-mail: a.gramacki@iie.uz.zgora.pl,

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do pakietu R

Krótkie wprowadzenie do pakietu R Krótkie wprowadzenie do pakietu R Statystyka matematyczna i ekonometria dr inż. Robert Kapłon ver. 0.9 (kompilacja: 26 września 2014) Spis treści Wstęp 3 1. Instalacja i konfiguracja 4 1.1. Tworzenie projektu.....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje na plikach danych

Podstawowe operacje na plikach danych Podstawowe operacje na plikach danych Standardowo w menu edytora danych znajdują się następujące polecenia: PLIK operacje na plikach danych, wczytywanie i zapisywanie danych; EDYCJA kopiowanie, wklejanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

1. Internetowe bazy danych

1. Internetowe bazy danych Współpraca PHP z serwerem baz danych 1. Internetowe bazy danych 1.1. Podstawowe pojęcia baz danych 2. Instalacja MySQL 3.23.52 pod Windows 2.1. Konfiguracja systemu Windows 2.2. Instalacja MySQL 3.23.52

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia

12. Makropolecenia. Excel makropolecenia 214 Excel makropolecenia 12. Makropolecenia Makropolecenia to sposób na automatyzację ciągu czynności wielokrotnie powtarzanych przez użytkownika. Działania takie jak: naciskanie klawiszy, kliknięcia myszką,

Bardziej szczegółowo

pozwala na tworzenie i upowszechnianie pakietów implementujących nowe funkcjonalności. Obecnie dostępnych jest blisko 1000 pakietów do różnorodnych

pozwala na tworzenie i upowszechnianie pakietów implementujących nowe funkcjonalności. Obecnie dostępnych jest blisko 1000 pakietów do różnorodnych 0.1 O projekcie R R to nazwa języka programowania oraz nazwa platformy programistycznej wyposażonej w interpretator języka R. W platformie tej zaimplementowano wiele metod statystycznych, przez co często

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź,

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka R. Opracowanie: Ewelina Bednarz

Wprowadzenie do języka R. Opracowanie: Ewelina Bednarz Wprowadzenie do języka R Opracowanie: Ewelina Bednarz Wstęp R-project jest pakietem matematycznym przeznaczonym do zaawansowanych obliczeń statystycznych. Objęty jest licencja GPL, a zatem jest programem

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo