DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY"

Transkrypt

1 DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra, fax: (+48)(68) , tel.: , NO /KM/07 Zielona Góra, r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres Zamawiającego Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, Zielona Góra. 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony 3. Opis przedmiotu zamówienia Dostawa samochodu osobowego. Kod CPV: Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego Zakup samochodu osobowego 3.2. Zakres rzeczowy zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę jednego samochodu osobowego, fabrycznie nowego o następujących cechach: 1) Parametry: a) typ silnika: benzynowy, b) pojemność skokowa: nie mniej niŝ 1,9 dm 3 c) paliwo: etylina, d) rodzaj nadwozia: 4 drzwiowe, Sedan d) skrzynia biegów: manualna 5 biegowa, e) moc: nie mniej niŝ 140 KM, f) liczba miejsc wraz z miejscem kierowcy: 5, g) pojemność zbiornika paliwa: nie mniej niŝ 60 dm 3 2) Wymiary: a) długość całkowita: nie mniej niŝ 4600 mm, b) szerokość całkowita: nie mniej niŝ 1800 mm, c) wysokość: nie mniej niŝ 1400 mm, 3) WyposaŜenie minimalne: a) poduszka powietrzna kierowcy i pasaŝera b) boczne poduszki powietrzne + kurtynowe c) poduszka powietrzna w kolumnie kierownicy d) ABS

2 e) ESP f) Zamek centralny sterowany pilotem g) Klimatyzacja automatyczna dwusferowa h) Wspomaganie układu kierowniczego i) Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie sekwencyjne j) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne k) Radioodtwarzacz CD K, l) Komputer pokładowy m) Światła przeciwmgielne n) Regulacja wysokości fotela kierowcy o) Centralny podłokietnik z przodu (regulowany) p) Automatyczne włączanie świateł mijania q) Automatyczne wycieraczki szyby przedniej r) Felgi aluminiowe 16 + czujnik ciśnienia w oponach s) Elektryczna blokada drzwi tylnych t) Fotele podgrzewane kierowcy i pasaŝera u) Reflektory ksenonowe + spryskiwacze reflektorów v) Alarm w) Czujnik parkowania x) Koło zapasowe pełen wymiar y) Lakier czarny metalik z) Tapicerka jasny welur 4) Gwarancja a) okres gwarancji mechanicznej winien wynosić co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów, gwarancja na perforację min. 10 lat b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać miejsca serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 4. Opis części zamówienia w przypadku składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 7. Termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŝenie kompletnej oferty na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisanej przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania wykonawcy.

3 Wykonawcy muszą równieŝ spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163). Oceny spełnienia tych warunków dokona zamawiający na podstawie dokumentów złoŝonych przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą specyfikacją. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w artykule 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy dostarczają wraz z ofertą: - stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złoŝony przez kaŝdego Wykonawcę. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub za pomocą faksu. 11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Bogumiła Wilczyńska - tel.( 068) w sprawach merytorycznych, Katarzyna Miesiaczyk - tel. ( 068) w sprawach dot. procedury zamówień 12. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą KaŜdy z wykonawców będzie związany swoją ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowywania ofert a) kompletna oferta powinna zawierać: - formularz oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

4 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 2 do SIWZ, - zaakceptowany projekt umowy wg załącznika nr 3 do SIWZ - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną c) wszystkie poprawki, skreślenia itp. muszą być sygnowane podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy, d) oferta powinna być złoŝona w zamkniętej kopercie z napisem Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego. Znak sprawy NO /KM/07 Nie otwierać przed upływem r godz e) poza oznaczeniami podanymi powyŝej, wskazane jest aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy f) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert, g) dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złoŝone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul. Wyspiańskiego 15, Sekretariat pok. 210 II piętro - termin składania ofert upływa z dniem 5 kwietnia o godz , otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie w siedzibie Zamawiającego w pokoju otwarcie ofert jest jawne - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty - podczas publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy Wycofanie. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

5 - koperty oznakowane dopiskiem Zmiana zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,zmiany zostaną dołączone do oferty. - oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu 16. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę zamówienia stanowi cena jednostkowa dostarczonego samochodu. Ustalając cenę samochodu Wykonawca winny jest uwzględnić wszystkie promocje i rabaty cenowe obowiązujące na oferowany samochód Wykonawca podaje cenę za całość zamówienia wykazując następujące elementy: cena netto,... zł. podatek vat... zł. cena brutto... zł. 17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych 18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium 100% znaczenia, wybierając ofertę z najniŝszą zaproponowaną cenę. Oceniając ofertę zamawiający będzie brał pod uwagę, czy jest ona kompletna i prawidłowo wypełniona (zgodnie z postanowieniami SIWZ). 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po wyborze oferty podpisanie umowy nastąpi w miejscu i w terminie wskazanym w zawiadomieniu skierowanym do wykonawcy wyłonionego w przetargu. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda zabezpieczenia. 21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Po wyborze oferty zamawiający będzie Ŝądał podpisania umowy cywilnoprawnej, której projekt stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczącej zakupu i dostawy samochodu

6 osobowego. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których interes prawny doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: protest, odwołanie oraz skarga do sądu. 23. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w ofercie informację o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wraz z ofertą wszystkie przewidziane w punkcie 9 SIWZ dokumenty dotyczące podwykonawcy.

7 NO /KM/07 Załącznik nr 1 do SIWZ O F E R T A W związku z prowadzonym postępowaniem w oparciu o ustawę - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: przedstawiamy naszą ofertę: Zakup samochodu osobowego marka oferowanego samochodu. 1. Oferujemy dostawę samochodu osobowego opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Netto -...zł (słownie...) Pod. VAT (...%) -...zł (słownie...) Brutto -...zł (słownie...), 2. Adres Wykonawcy Wpisany do.pod nr. Nr telefonu / faks NIP..., data Podpis (podpisy) osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy

8 NO /KM/07 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE W związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163) oświadczam, Ŝe firma, którą reprezentuję: A/ posiada uprawnienia do wykonania zamówienia, B/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, C/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, D/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia miejscowość, data podpis

9 PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OSOBOWEGO Załącznik nr 3 do SIWZ NR ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NO /KM/07 Kod CPV: Zawarta dnia... r. w Zielonej Górze pomiędzy: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, reprezentowanym przez Kazimierza Piątaka - Dyrektora zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą ul... zarejestrowanym w... pod numerem... reprezentowanym przez... zwanym dalej Sprzedawcą W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Sprzedawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz z późn. zmian.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać i wydać Zamawiającemu a Zamawiający zobowiązuje się kupić samochód osobowy marki..., zgodnie z ofertą z dnia... stanowiącą integralną część umowy załącznik nr 1. 2 Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przedmiotu umowy w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Wydanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez strony. 3 Za dostawę samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę:

10 ...PLN netto...podatek VAT...PLN Brutto (słownie...) przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury Vat. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony bez uwag protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 2. Zamawiający jest płatnikiem podatku Vat z numerem identyfikacyjnym NIP Odbiór samochodu osobowego oraz podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy nastąpi przez Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Informatyki p. Bogumiłę Wilczyńską. 2. Wraz z samochodem wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: ksiąŝkę pojazdu, dokument gwarancji oraz instrukcję obsługi. 3. Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzi na niego ryzyko utraty bądź uszkodzenia samochodu. JeŜeli uszkodzenie nastąpiło w czasie trwania transportu do siedziby Zamawiającego z przyczyn niewłaściwego stanu technicznego odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi Sprzedawca. W toku realizacji niniejszej umowy odbędzie się odbiór dostarczanego samochodu. 4. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli dostarczonego samochodu pod względem zgodności z wymogami zawartymi w 2 niniejszej umowy, 5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru, w którym znajda się wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. 6. W razie stwierdzenia wad dostarczanego samochodu Zamawiający odmówi dokonania odbioru. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad na własny koszt. Do czasu dostawy samochodu, o którym mowa w 2 wlicza się czas, w którym Wykonawca wady usuwa Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany samochód: a) okres gwarancji mechanicznej co najmniej 24 miesiące bez limitu kilometrów, gwarancja na perforację min. 10 lat b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać miejsca serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

11 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej, Zamawiający obowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu na jego koszt samochód będący przedmiotem reklamacji w celu usunięcia wady lub wymiany na wolny od wad. Decyzja w sprawie wyboru sposobu załatwienia reklamacji (usunięcie wady czy wymiana na samochód wolny od wad) naleŝy do Zamawiającego. 6 W razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy: 1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - w wysokości 5% ceny przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedawca, - w wysokości 5% ceny przedmiotu umowy brutto w razie nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania przez Sprzedawcę. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy kary umowne: - w wysokości 5 % ceny przedmiotu umowy netto w razie odstąpienia od umowy lub nie wykonania umowy przez Sprzedawcę, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na wypadek gdyby powstała szkoda przewyŝszyła wysokość zastrzeŝonej kary umownej. 7 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. To samo dotyczy uzupełnienia i rozwiązania umowy oraz odstąpienia od niej. 8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia obowiązująca w przetargu, o którym mowa na wstępie niniejszej umowy stanowi, integralną część umowy 9 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, w tym spory mogące wyniknąć w związku z zawarciem, wykonywaniem, lub nienaleŝytym wykonaniem oraz ustaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

12 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego. 11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Akceptuje projekt niniejszej umowy...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIP 635-000-10-61 REGON 271097498 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax. 32 226 25 51 Fax. 32 324 26 47 Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002 ZAKŁAD USŁUG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo