POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD"

Transkrypt

1 Lesław Michnowski POTRZEBA REDEFINICJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO W ŚWIETLE KONFERENCJI OECD Na konferencji OECD 1, która obradowała w czerwcu 2005 r., poświęconej gospodarce zasobami naturalnymi i odpadami wiele uwagi zajęła kwestia potrzeby redefinicji wzrostu gospodarczego z tego punktu widzenia. Uznano to za nowe strategiczne zadanie do rozwiązania w ramach trwałego rozwoju. Zostało ono określone trzema anglojęzycznymi pojęciami: decoupling", internalizing externalities". oraz costs-benefits accounting" 2. Zadanie to sprowadza się w istocie do radykalnej - zgodnej z koncepcją sustainable development - przebudowy światowego systemu gospodarczego. Realizacja tego zadania prowadziłaby w istocie do przekształcenia globalizacji wyłączającej w globalizację włączającą. Decoupling - rozsprzężanie - oznacza taką przebudowę stosunków społecznych, która umożliwia odłączanie tempa wzrostu gospodarczego od tempa zużywania deficytowych zasobów naturalnych oraz degradacji środowiska przyrodniczego. Jest to w istocie powtórzenie, nowymi słowami, formułowanego od lat w dokumentach ONZ, lecz praktycznie nie realizowanego postulatu radykalnej zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na ekospołecznie-oszczędne. Nie jest to tylko postulat dematerializacji produkcji, czyli wytwarzanie wyrobów o znacznie pomniejszonej ich materiało- i energochłonności. Jest to także postulat takiej radykalnej przebudowy konstrukcji środków technicznych oraz technologii, w wyniku czego ulegnie co najmniej radykalnemu zmniejszeniu ich środowiskowa destrukcyjność. A w dalszej kolejności - powstaną takie nowe techniki, które będą pełniły podwójną funkcję: zarówno wspomagania 1Patrz: OECD, Working Group on Waste Prevention and Recycling, Sustainable Materials Management: a Framework for Policy Development, 9th Meeting of the WPNEP Washington D.C., June Zaznaczono tam, iż pożądany rachunek kosztów i korzyści gospodarowania powinien być rachunkiem kompleksowym, czyli uwzględniać także składniki środowiskowe. 27

2 PROBLEMY I POGLĄDY ich użytkowników, jak i podtrzymywania życia środowiska (jak butelka spełniająca, po wykorzystaniu, na przykład funkcję nawozu quasi-naturalnego). Realizacja zadania rozprzężenia" - decoupling - wymaga zatem wielkiej - aczkolwiek inaczej niż dotąd realizowanej ludzkiej, sprawnie koordynowanej i doinformowywanej - ludzkiej pracy. Oznacza to zarazem zanegowanie nieuchronności strukturalnego bezrobocia, i uznania go za skutek krótkowzroczności elit i edukacyjnych błędów, nie zaś za nieodłączny efekt osiągnięcia - sprzyjającego upowszechnianiu automatyzacji - odpowiednio wysokiego poziomu rozwoju nauki i techniki. Zrealizowanie powyższego zadania (decoupling) wymaga powiązania możliwości bogacenia się z efektywnością poznawczej i innowacyjnej aktywności twórczej podmiotów życia społeczno-gospodarczego. Warunkiem takiego - stymulującego ekohumanistyczną aktywność twórczą - powiązania, jest stworzenie możliwości dokonywania kompleksowego rachunku korzyści i kosztów gospodarowania. Rachunek ten powinien uwzględniać korzyści i koszty nie tylko tych podmiotów (czyli, zazwyczaj krótkowzroczne, korzyści i koszty własne), lecz także korzyści i koszty środowiska społeczno-przyrodniczego. Ponadto taki kompleksowy rachunek ekonomiczny powinien dotyczyć nie tylko tu i teraz", lecz także rozległych w czasie i przestrzeni, konsekwencji gospodarowania. Stworzenie możliwości kierowania się - w działalności społeczno-gospodarczej - takim kompleksowym rachunkiem zostało bardzo zwięźle ujęte w dokumencie tej konferencji wspomnianymi wyżej słowami internalizing externalities" oraz costs - benefits (complex) accounting". Zastanówmy się, co to znaczy zrealizowanie tego powyższego, tak syntetycznie - jako internalizing externalities" - określonego zadania. Aby w działalności społeczno-gospodarczej rozwojowo uwzględniać koszty społeczne i przyrodnicze, na przykład związane z eksploatacją samochodu, trzeba by: 1. posiadać zdolność wyznaczenia jednostkowego społeczno-przyrodniczego kosztu, na przykład dotyczącego jednego kilometra, użytkowania danego rodzaju samochodu; 2. cenę samochodu powiększać o wielkość tego kosztu; 3 od producentów samochodów odbierać tę część ich dochodu, która jest związana z powyższym podniesieniem ceny sprzedaży samochodów; 4. tak gromadzony fundusz - odtwarzania społeczno-przyrodniczego środowiska wytwórców i użytkowników samochodów - skutecznie wykorzystywać dla odbudowy środowiska, w tym - pomniejszanej użytkowaniem samochodów - bazy paliwowo-surowcowej. Istotnym elementem tej odbudowy powinno więc być stwarzanie możliwości dostępu do alternatywnych źródeł zasobów naturalnych - paliw, surowców - wyczerpywanych wraz z użytkowaniem samochodów. Powinny być za- 28

3 LESŁAW MICHNOWSKI Potrzeba redefinicji rozwoju gospodarczego w świetle konferencji.. tem tworzone programy badawczo-wdrożeniowe, które umożliwią na przykład przebudowę parku maszynowego, zasilanego obecnie ropą naftową, tak aby światowa gospodarka mogła się nadal rozwijać pomimo wyczerpania źródeł ropy. Zadania powyższe - formułowane przez OECD - stanowią w istocie postulat zgodnej z wymogami sustainable development (trwałego rozwoju) redefinicji wzrostu gospodarczego, a raczej nowej metody jego wyznaczania. Za poprawny wzrost gospodarczy należałoby mianowicie uznawać pozytywną różnicę pomiędzy kompleksowo wyznaczanymi (ujmującymi składniki społeczne i przyrodnicze, także odległe w czasie i przestrzeni) korzyściami i kosztami gospodarowania danej społeczności. Przy takim ujęciu skutkiem - zgodnego z wymogami sustainable development - wzrostu gospodarczego byłby zarówno wzrost jakości danej społeczności, a więc jej trwałości oraz poprawy jakości życia osób ją stanowiących, jak i kondycji (w tym trwałości) jej środowiska społeczno-przyrodniczego. Tymczasem obecnie, przy wyznaczaniu wzrostu gospodarczego, nie uwzględnia się kompleksowych - pozytywnych i negatywnych, bliskich i odległych (w czasie i przestrzeni) - społecznych i przyrodniczych następstw gospodarowania, powodowanych tym wzrostem, lub towarzyszących jego powstawaniu. A zatem obecną metodą wyznaczany wzrost gospodarczy nie oznacza, iż jego skutkiem jest rozwój danej społeczności, zwłaszcza jej rozwój trwały. Społeczeństwo może ulegać regresowi, a statystycy będą wykazywali zachodzący w nim wzrost gospodarczy. Może to mieć miejsce, gdy na przykład w ślad za tsunami dotknięte nim społeczności podejmą intensywny trud odbudowy i nie uwzględni się przy tym wielkości odniesionych wraz z tą katastrofą strat społeczno-gospodarczych. A także wówczas gdy prowadząc niesprawiedliwą - niszczącą społeczne środowisko - wojnę, gospodarka agresora będzie w zwiększonych ilościach wytwarzała śmiercionośne środki. Pomniejszanie - w wyniku takiej wojny - socjo-różnorodności światowej społeczności oraz degradowanie środowiska przyrodniczego nie będzie się przyczyniało do jej trwałego rozwoju. Dla realizacji wizji, w tym strategii, trwałego rozwoju istnieje zatem konieczność sprzężenia" (coupling) wzrostu gospodarczego z trwałym rozwojem, czyli spowodowanie, iż wraz ze wzrostem gospodarczym będzie następował wzrost jakości życia członków danej społeczności, zwiększanie szans przeżycia jej przyszłych pokoleń oraz poprawa kondycji, w tym trwałości, jej środowiska społeczno-przyrodniczego. Ze zbieżnym, do OECD, postulatem - dotyczącym sposobu wyznaczania konsekwencji gospodarowania, wystąpił Bank Światowy 3. Przedstawiona przez Bank metodologia wyznaczania kompleksowych konsekwencji gospodarowa- 3 Patrz: World Bank, Where is the Wealth of Nations? 29

4 PROBLEMY I POGLĄDY nia przyczynia się do wyjaśnienia - dotyczącego problematyki wzrostu gospodarczego - nowego pojęcia: sustained economic growth. Byłby to taki trwały wzrost gospodarczy, który stanowi ekonomiczną podstawę trwałego rozwoju (sustainable development) danej społeczności. Wszak bez rozwoju strefy gospodarowania nie można realizować strategicznych celów sustainable development. Jako przykład tej pożądanej - w ramach realizacji strategii trwałego rozwoju - formy wzrostu gospodarczego można przytoczyć wzrost gospodarczy kraju naftowego". W tym nowym - przez Bank Światowy proponowanym - ujęciu, nie jest trwałym wzrostem gospodarczym (sustained economic growth) taka forma wzrostu, w wyniku której ten kraj, wyzbywając się ropy naftowej, nie tworzy zarazem w niezbędnej obfitości nowych dóbr, które umożliwią mu rozwój, w tym kontynuowanie wzrostu gospodarczego, po wyczerpaniu posiadanych źródeł ropy. Odnosząc ten problem do Polski, takiej poprawnej, pożądanej formie wzrostu gospodarczego, będącego na przykład skutkiem zagranicznej prywatyzacji, powinien towarzyszyć efekt trwałego rozwoju naszej społeczności. Następstwem takiego poprawnego wzrostu gospodarczego powinno zatem być nie tylko zmniejszanie różnic społecznych i podnoszenie jakości życia zarówno bogatej, jak i biednej części polskiego społeczeństwa, lecz także takie inwestowanie części środków finansowych pozyskiwanych z wysprzedaży majątku narodowego, aby Polska mogła się rozwijać również w przyszłości. A więc, także wówczas, gdy - na przykład w wyniku wysprzedaży na rzecz zagranicznych podmiotów - pozbędzie się już ona dotychczas posiadanego wytwórczego majątku narodowego. Społeczeństwo żyjące na zasadzie po nas choćby potop" - przeznaczające swe dochody głównie na bieżącą, szeroko rozumianą konsumpcję - nie podlega rozwojowi, lecz regresowi. Jego bogactwo ulega pomniejszaniu, tak jak w przypadku gospodarstwa domowego, które swe życiowe potrzeby zaspakaja w wyniku wysprzedaży dóbr rodowych" lub niezbędnych do życia domowych sprzętów. Obu powyższych, a wzajemnie spójnych - dotyczących zmiany sposobu wyznaczania wzrostu gospodarczego - postulatów: OECD i Banku Światowego, nie można spełnić bez stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. Takie informacyjne podstawy są niezbędne dla zgodnego z zasadą sustainable development wyznaczania kompleksowych - w tym dotyczących przyszłych pokoleń - konsekwencji gospodarowania. Lecz tych informacyjnych podstaw nie można stworzyć bez kontynuowania - lecz poprawnie prowadzonego - procesu globalizacji. Globalizacja, to - zapewniające koordynację współdziałania - integrowanie w światowy system społeczno-gospodarczy, w znacznym stopniu rozproszoną światową społeczność i narodowe - obecnie względnie autonomicznie funkcjonujące - gospodarki. Integrowanie to może być dokonywane w dwa 30

5 LESŁAW MICHNOWSKI Potrzeba redefinicji rozwoju gospodarczego w świetle konferencji... jakościowo odmienne sposoby, w zależności od aksjologii stanowiącej podstawę integracji. Może to być aksjologia albo egoistyczna albo ekohumanistyczna - oparta na zasadzie dobra wspólnego. Globalna gospodarka, aby była czynnikiem sustainable development - trwałego rozwoju światowej społeczności, a zarazem zapewniała odpowiedni w tym celu trwały wzrost ekonomiczny (sustained economic growth) powinna być gospodarką kierującą się dobrem wspólnym wszystkich ludzi i środowiska przyrodniczego. Oznacza to m.in. konieczność stworzenia, wraz z taką globalizacją, możliwości łączenia przez gospodarujących korzyści własnych z korzyściami odnoszonymi przez ich społeczno-przyrodnicze środowisko. Ponadto korzyści te powinny dotyczyć także przyszłych pokoleń własnych i środowiska. Wymaga to stworzenia wiedzy o skutkach ludzkich działań i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody. Obecny i przewidywany dalszy rozwój technik komputerowych i innych osiągnięć nauki i techniki czyni realnym dostęp do tej wiedzy. Lecz dostępu do wiedzy o skutkach ludzkich działań i innych zmian, oraz poprawnego - dla dobra wspólnego - jej wykorzystywania, nie można zapewnić bez stworzenia odpowiednich struktur międzynarodowego - w tym globalnego - zarządzania (global governance). We wrześniu 2005 roku miał miejsce jubileuszowy - z okazji 60-lecia - Światowy Szczyt ONZ. Ujęte, w postać Rezolucji tego Szczytu 4, jego postanowienia ukazują zrozumienie konieczności przebudowy systemu światowego zgodnie z wymogami sustainable development, w tym aksjologii dobra wspólnego. Neguje się tu także nieuchronność bezrobocia. Rezolucją tego szczytu potwierdza się Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka, postulującą m.in. prawa: do pracy, dostępu do informacji, bezpieczeństwa socjalnego, w tym odpowiedniego wyżywienia, odzienia, mieszkania, opieki zdrowotnej. W Rezolucji tej m.in. stwierdza się w istocie konieczność zmiany metod globalizacji: zdecydowanie opowiadamy się za globalizacją uczciwą i sprawiedliwą, i postanawiamy doprowadzić do pełnego i efektywnego zatrudnienia oraz godnych warunków pracy dla wszystkich" 5. Potwierdza się tam trójfilarową" koncepcję sustainable development, czyli niezbędność łączenia - wzajemnie wzmacniających się - rozwoju społecznego z rozwojem gospodarczym i ochroną środowiska przyrodniczego 6. Podkreśla się konieczność kontynuowania wzrostu gospodarczego z zaznaczeniem, World Summit Outcome. We strongly support fair globalization and resolve to make the goals of full and productive employment and decent work for all (...), - patrz: 2005 World Summit Outcome, wyd. cyt., p. 47. W dalszej części tekstu będę nadal używał pojęcia Inclusive Globalization, jako zamiennika fair globalization. Patrz: 2005 World Summit Outcome, wyd. cyt., p

6 PROBLEMY I POGLĄDY iż ma to być trwały wzrost gospodarczy (sustained economic growth)" 1 '. Oznacza to nakaz dokonania radykalnej przebudowy obecnego, środowisko destabilizującego - egoistycznego i bez kompleksowego rachunku korzyści i kosztów gospodarowania - systemu ekonomicznego na zgodny z wymogami sustainable development. Odrzuca się tam zatem także żądania przezwyciężania kryzysu globalnego drogą - degradującego słabsze społeczności - schładzania" światowej gospodarki. Wśród uwarunkowań realizacji wizji sustainable development wymienia się konieczność utworzenia struktur międzynarodowego zarządzania, m.in. jako warunku dokonania niezbędnej przebudowy światowego systemu gospodarczego. Polska wnosi swój intelektualny wkład w kształtowanie warunków dla realizacji wizji sustainable development - trwałego rozwoju światowej społeczności. Co najmniej od 1997 roku liczna grupa polskich intelektualistów postuluje doprowadzenie do utworzenia w ramach ONZ (i global governance), profesjonalnego, na zasadzie pomocniczości funkcjonującego, Światowego Centrum Strategii Trwałego Rozwoju 8. Istotnym zadaniem tego Centrum - ulokowanego najlepiej przy Sekretarzu Generalnym ONZ - powinno być doprowadzenie do stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. A następnie - do rozpoznawania różnorodnych zagrożeń dla trwałego rozwoju światowej społeczności oraz stymulowanie wyprzedzającego im się przeciwstawiania. W efekcie realizacji powyższej inicjatywy stworzony by został powszechnie dostępny światowy - zintegrowany, terytorialnie rozproszony (typu sieci) - system kompleksowego monitorowania, dalekosiężnego przewidywania i wymiernego wartościowania skutków polityki, pracy i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody. Zgodnie z powyższymi postulatami polska delegacja rządowa pod przewodnictwem Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera zgłosiła podczas pierwszej części Światowego Szczytu na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS, Genewa, grudzień 2003) następujący problem: (...) Wierzymy, że internet i inne technologie teleinformatyczne mogą być skutecznym narzędziem dla przewidywania i zapobiegania globalnym zagroże- 7 Jak wyżej, p Patrz: Polska Inicjatywa Na Rzecz Trwałego Rozwoju Świata, wystąpienie do Prezydenta Rze czypospolitej Polskiej, w roku 1997, podpisane przez 165 wybitnych osobistości świata nauki, kultury, wiary, polityki. O doprowadzenie do zgodnej z wymogami sustainable development re formy ONZ poprzez utworzenie Światowego Centrum Strategii Trwałego Rozwoju apelowano. także m.in. w: Memoriale Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk do najwyższych władz RP w sprawie potrzeby umacniania procesu trwałego rozwoju świata i budowy społeczeństwa globalnego, Warszawa

7 LESŁAW MICHNOWSKI Potrzeba redefinicji rozwoju gospodarczego w świetle konferencji... niom. Mogą być także świetnymi sposobami wspierania wdrażania w życie idei zrównoważonego rozwoju. W moim przekonaniu sposób, w jaki ewoluuje sytuacja na świecie, stwarza pilną potrzebę zbudowania szeroko, swobodnie dostępnej sieci informacyjnej. Taka sieć mogłaby służyć do prowadzenia monitoringu, wczesnego ostrzegania i prognozowania (w związku z elementami zdolnymi do wywołania globalnej zmiany) a przez to pomóc w implementacji zasad zrównoważonego rozwoju. Taka sieć byłaby też niezbędna, aby przybliżyć nam proces globalizacji i związane z nim liczne zjawiska, od zarządzania zbiorowościami ludzkimi, światowym ekosystemem, ruchami populacji (migracyjnymi) po wiele innych kluczowych elementów globalnej transformacji". Niestety, jak dotąd, nie udało się doprowadzić do podjęcia międzynarodowego programu budowy - warunkujących globalizację włączającą - wyżej wymienionych informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. Małym krokiem w tym kierunku - wymuszonym przez tragedię tsunami - było podjęcie budowy światowego systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w wyniku ewentualnych naturalnych i przez człowieka spowodowanych katastrof 9. Niestety jest to za mało aby realizować zadania coupling", decoupling" i internalizing externalities". Kolejnym - po wyżej wymienionym genewskim (WSIS) - polskim działaniem na rzecz realizacji wizji sustainable development było wystąpienie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego podczas Światowego Szczytu ONZ w 2005 roku: Musimy wykazać (...) większą determinację w rozwiązywaniu takich problemów jak przemoc, nędza, konflikty etniczne, terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia i inne. (...) Dlatego też, Narody Zjednoczone muszą realizować dalekosiężną i kompleksową wizję zmian i odgrywać bardziej zdecydowaną rolę w kształtowaniu szeroko pojmowanej polityki międzynarodowego rozwoju, która przyczyni się do poprawy jakości życia na całym świecie" 10. Ta, przez Aleksandra Kwaśniewskiego postulowana, dalekosiężna i kompleksowa wizja rozwojowych zmian - aby jej realizacja prowadziła do trwałego rozwoju światowej społeczności - musi ujmować przebudowę obecnej patologicznej globalizacji na rzecz globalizacji włączającej - globalizacji trwałego wzrostu gospodarczego, stanowiącego podstawę trwałego rozwoju światowej, europejskiej i polskiej społeczności. Takiej przebudowy nie można jednak dokonać bez stworzenia mechanizmów globalnej koordynacji, opartej na wiedzy o kompleksowych skutkach działań koordynacyjnych i innych zmian w uwarunkowaniach życia ludzi i przyrody. 9 Global Earth Observation System of Systems (GEOSS). 10 Wystąpienie Prezydenta RP na Światowym Szczycie ONZ

8 PROBLEMY I POGLĄDY Tak więc bez stworzenia postulowanych powyżej informacyjnych podstaw trwałego rozwoju - oraz odpowiednich struktur global governance - nie można rozwiązać żadnego ze współcześnie strategicznych problemów, m.in. takich jak wyżej cytowane: przemoc, nędza, konflikty etniczne, terroryzm. Bez stwo rzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju patologiczna forma relacji Centrum - Peryferie oraz podtrzymująca ją globa lizacja wykluczająca - Pernicious Globalization - będą nieuchronną koniecz nością. Nie pomogą tu wezwania o ogólnoludzką solidarność i kierowanie się miłością bliźniego. Polska scena polityczna znajduje się obecnie w procesie przemian. Wskazane byłoby, aby Państwo Polskie wykazało się ciągłością mądrej polityki, w wyniku czego będzie ono kontynuował^ powyższe państwowe i w ramach civil society starania na rzecz przekształcenia globałizacji wyłączającej w globalizację włączającą oraz stworzenia informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju. Kontynuowanie - wraz z globalizacją wyłączającą - egoistycznej, socjal - darwinistycznej strategii przezwyciężania kryzysu globalnego stwarza nikłe dla Polski szansę przezwyciężenia obecnego regresu. Polskie społeczeństwo nie będzie w stanie wzrastać - wraz z najsilniejszymi - kosztem słabszych społeczności. I to tylko do czasu globalnej katastrofy - spowodowanej traktowaniem wizji sustainable development jako oxymoron. Zamiast negowania (przez relacjonujących wyniki) dorobku Światowego Szczytu ONZ 2005, włączmy się w realizację potwierdzonego jego uchwała mi zadania ukształtowania globałizacji włączającej - sprawiedliwej, uczciwej etycznie odpowiedzialnej. Taka przebudowa metod globałizacji jest niezbędna aby zrealizować - przez Polskę na tym Szczycie postulowaną dalekosiężną i kompleksową wizję zmian (...) która przyczyni się do poprawy jakości życia na całym świecie. Lesław Michnowski Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim 34

9 NR 2 /12/2005 PRZYSZŁOŚĆ ŚWIAT-EUROPA-POLSKA BIULETYN Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk DOM WYDAWNICZY Warunki sukcesu w tworzeniu strategii długookresowej dla Polski Światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego Najnowsze tendencje w tworzeniu wiedzy Kierunki przebudowy systemu finansów publicznych Szanse Polski w rozwoju nowoczesnych usług WARSZAWA 2005

10 Spis treści OD REDAKCJI... 7 PROBLEMY I POGLĄDY Trzy warunki sukcesu - Zdzisław Sadowski... 9 Długookresowe aspekty Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego - Józef Wierzbołowski Potrzeba redefinicji rozwoju gospodarczego w świetle konferencji OECD - Lesław Michnowski Najnowsze tendencje w tworzeniu wiedzy - Andrzej P. Wierzbicki Przyszłość myślenia strategicznego w społeczeństwie opartym na wiedzy - Lech Zacher Punkty zwrotne na scenie globalnej - Zbigniew Madej Kierunki przebudowy polskiego systemu finansów publicznych - Hanna Kuzińska Edukacja ustawiczna - stan i perspektywy - Czesław Banach Szanse Polski na globalnym rynku offshoringu nowoczesnych usług - Barbara Liberska MATERIAŁY KOMITETU Perspektywy rynku pracy dla księgowych w Polsce do roku Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz POLEMIKI I DYSKUSJE Stanowisko Komitetu Prognoz PAN do decyzji o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych STUDIA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ NA ŚWIECIE XIX konferencja Światowej Federacji Studiów nad Przyszłością w Budapeszcie - Lech Zacher Najnowszy numer Biuletynu Światowej Federacji Studiów nad Przyszłością - opracował Adam Wiciński KRONIKA Ocena działalności Komitetu Prognoz przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk Konferencja Kryzys i trwały rozwój" - Marta Strumińska OMÓWIENIA I RECENZJE KSIĄŻEK Droga Polski do roku opracował Andrzej Karpiński Jeremy Rifkin o Europejskim Marzeniu" - Jacek Białek NAJNOWSZE PUBLIKACJE KOMITETU Omówienie treści w języku angielskim

DROGA POLSKI DO ROKU 2025

DROGA POLSKI DO ROKU 2025 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" DROGA POLSKI DO ROKU 2025 ZAŁOŻENIA DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII W ŚWIETLE STUDIÓW KOMITETU PROGNOZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK POLAND'S ROAD

Bardziej szczegółowo

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25 27 września 2015 roku w Nowym Jorku przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski

Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski Wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle Strategii Zielonego Wzrostu (Green Growth Strategy) Prof. Andrzej Mizgajski 1 SZCZYT ZIEMI - Rio+20 20 22. czerwca 2012 Około 50,000 osób z polityki, organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania Spis treści Wprowadzenie... 9 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami... 13 1.1. Rola środowiska w procesach społeczno-gospodarczych... 13 1.2. Uwarunkowania zasobowe.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998

Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI. Warszawa 1998 A- Andrzej Karpmski V UNIA EUROPEJSKA - POLSKA DYLEMATY PRZYSZŁOŚCI Warszawa 1998 SPIS TREŚCI Przedmowa 12 Od autora 13 Rozdział I. Czy i jak można zdynamizować rozwój Europy 18 1. Główne przejawy słabości

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN

ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN ŚWIATOWY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT oraz DEKLARACJA z INTERLAKEN GLOBAL PLAN OF ACTION FOR ANIMAL GENETIC RESOURCES and the INTERLAKEN DECLARATION przyjęte przez Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych VII Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Wzorem lat ubiegłych Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne ( Rozwój lokalny, a Program LEADER Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Trener FAOW Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod

Bardziej szczegółowo

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego

Usługi środowiska w świetle bezpieczeństwa ekologicznego Artur Michałowski ZMN przy Komitecie Prognoz Polska 2000 Plus PAN Konferencja naukowa Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania Augustów 3-4

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Statystyka wczoraj i dziś

Statystyka wczoraj i dziś GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka wczoraj i dziś Janusz Witkowski Ogólnopolska Konferencja z okazji Światowego Dnia Statystyki oraz 25-lecia samorządu terytorialnego Statystyka publiczna partnerem samorządu

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo międzysektorowe

Partnerstwo międzysektorowe Partnerstwo międzysektorowe Krzysztof Kwatera Trener FAOW Przykłady wyrażeń ze słowem partnerstwo Partnerstwo Publiczno-Prywatne Związki partnerskie Partnerstwo dla Pokoju Partnerstwo Gmin Partnerskie

Bardziej szczegółowo

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce

Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce Cel analizy: Uzyskanie odpowiedzi na pytania 1. Czy ogólne kształcenie

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych

Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Rola statystyki publicznej w procesie programowania, monitorowania i ewaluacji polityk publicznych Zielona Góra 10 kwietnia 2014 r. Halina Dmochowska 1 Statystyka publiczna w demokratycznym państwie prawa

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r.

Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa. Kraków, 17 czerwca 2011 r. Roman Ciepiela i Wicemarszałek Województwa Małopolskiegoł lk Kraków, 17 czerwca 2011 r. Sieć Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego polityka rozwoju Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI doświadczenia międzynarodowe Dorota Wyszkowska Anna Rogalewska Białowieża, 4 6 grudzień 2013 Zielona gospodarka na forum międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE

KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE Lesław MICHNOWSKI KRYZYS GLOBALNY ISTOTA, PRZYCZYNY, PRZEZWYCIĘŻANIE 1. WSTĘP W kręgach badaczy światowej sceny politycznej i gospodarczej toczy się debata na temat aktualnej kondycji światowej społeczności

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6278,strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego-w-polsce-do-roku-2013-w-ce lu-podn.html Wygenerowano: Sobota, 13 lutego 2016, 18:29 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 kgm@kig.pl www.kgm.kig.pl Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Najważniejszym elementem i sprawcą większości rewolucyjnych zmian

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO Prof. dr hab. Kazimierz Górka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Marcin Łuszczyk Politechnika Opolska KONTROWERSJE WOKÓŁ ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO 1. Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

Edukacja na rzecz ZRÓWNOWA WNOWAŻONEGO ONEGO ROZWOJU. Szymon Szewrański

Edukacja na rzecz ZRÓWNOWA WNOWAŻONEGO ONEGO ROZWOJU. Szymon Szewrański Szymon Szewrański Edukacja na rzecz ZRÓWNOWA WNOWAŻONEGO ONEGO ROZWOJU 1968 Raporty Klubu Rzymskiego 1969 Człowiek i jego środowisko raport U Thanta brak relacji technika a ochrona środowiska wyniszczenie

Bardziej szczegółowo

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050

EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 POLSKA AKADEMIA NAUK KANCELARIA PAN KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS' EUROPA W PERSPEKTYWIE ROKU 2050 EUROPĘ IN THE PERSPECTIVE TO 2050 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 10 EUROPA 2050 - WYZWANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomika turystyki i rekreacji

Ekonomika turystyki i rekreacji Jednostka Organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień, profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WARKA NA LATA 2012-2014 I. WSTĘP Jedną z najbardziej trwałych wartości w społeczeństwie jest rodzina. Jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami

Spis treści. Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami Spis treści Wstęp (Bogusław Fiedor) Część I. Teoretyczne podstawy ochrony i gospodarowania jego zasobami Rozdział 1. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii ujęcie retrospektywne 1.1. Wstęp 1.2. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata

Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata PROJEKT Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Tom 3 Wizja Chojnic w roku 2020 oraz Misja władz samorządowych służąca urzeczywistnieniu Wizji Chojnice, październik 2012 Marek Dutkowski z zespołem

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI

ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI - bited. - bited. - bited. - This copy is for persona STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE RADA NAUKOWA ZESZYTY TOM 56 (112) TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI WARSZAWA 2010 1 - bited. - bited. - bited. - This copy

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo