Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3"

Transkrypt

1 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 OPIEKA NAD PRZEDSZKOLEM PĘPUŚ ŚWIATA ul. Konfederacka Kraków tel./fax Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie, z siedzibą przy ulicy Konfederackiej 18, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, jedną z czterech rejonowych Poradni Miasta Krakowa. Swoim działaniem obejmuje teren krakowskiego Podgórza (dzielnice VIII-XIII). Świadczona pomoc psychologicznopedagogiczna, bezpłatna i dobrowolna, adresowana jest do dzieci, młodzieży, ich rodzin, opiekunów, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych. Dyrektorem Poradni jest mgr Małgorzata Piec, wicedyrektorem mgr Barbara Michalska. Wyspecjalizowana kadra 40 psychologów, pedagogów i logopedów, działająca w sposób zintegrowany, w pięciu powołanych zespołach (Zespół Wczesnej Pomocy Psychopedagogicznej, Zespół Logopedii, Zespół Terapii Pedagogicznej, Zespół Terapii Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin, Zespół Orientacji i Poradnictwa Zawodowego) realizuje główne cele i zadania poradni: wspomaganie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży (w tym rozwoju emocjonalnego, mowy, myślenia oraz umiejętności społecznych), pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, wspieranie rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży, dostosowywanie warunków kształcenia do indywidualnych możliwości dziecka (w tym dziecka niepełnosprawnego). Powyższe zadania realizowane są poprzez: konsultacje (pierwszy kontakt z poradnią i wstępna kwalifikacja problemu): logopedyczne, dyslektyczne, interwencyjno-doradcze, dla rodziców dzieci z podejrzeniem ADHD; Punkt Poradnictwa Zawodowego, diagnozę kompleksowe badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, umożliwiające wczesne rozpoznanie deficytów i zaburzeń rozwojowych oraz określenie optymalnych dla dziecka form opieki, pomocy i kształcenia, terapię indywidualne i grupowe formy pomocy dzieciom, uczniom i rodzicom, w tym terapia rodzin, logopedyczna, pedagogiczna i biofeedback, psychoedukację popularyzowanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli, z przewagą warsztatowych form pracy na terenie szkół, profilaktykę szeroki wachlarz indywidualnych i grupowych form pomocy, realizowanych na terenie szkoły i poradni, eliminujących czynniki ryzyka zachowań problemowych młodzieży, adresowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców; w tym m.in.: grupowa praca z dziećmi z problemami emocjonalnymi, młodzieżą z deficytami w zakresie umiejętności społecznych, cykliczne zajęcia, ułatwiające uczniom planowanie kariery zawodowej, spotkania z rodzicami adolescentów, warsztaty dla nauczycieli, coaching dla pedagogów szkolnych, systematyczne dyżury na terenie podopiecznych szkół), działalność informacyjną m. in. stałe aktualizowanie oferty poradni, wydawanie biuletynu informacyjnego Trójka, organizowanie Konferencji Jubileuszowych, współpraca z mediami, przedstawicielami Rad Dzielnicy, udział w zebraniach dla rodziców w szkołach i przedszkolach, ulotki, plakaty, orzekanie wydawanie przez Zespół Orzekający działający w strukturze organizacyjnej Poradni orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz o potrzebie indywidualnego obowiązkowego

2 rocznego przygotowania przedszkolnego i nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. opiniowanie wydawanie na wniosek rodziców opinii psychologiczno-pedagogicznych po zakończeniu procesu diagnostycznego. ścisłą współpracę z placówkami, znajdującymi się na terenie działania Poradni. Każda placówka ma przydzielonych z ramienia Poradni opiekunów, którzy odpowiadając na zapotrzebowanie szkoły uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych z rodzicami, w dniach otwartych na terenie szkoły, w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, systematycznie odbywają konsultacje z pedagogami szkolnymi i nauczycielami, interweniują w sytuacjach kryzysowych. Specyficzną formą pomocy psychologicznej, realizowaną w tutejszej poradni, jest działalność Młodzieżowego Telefonu Zaufania, który pozwala wykorzystywać w anonimowym kontakcie z rozmówcą wiedzę i umiejętności pracowników, nabyte drogą odpowiednich szkoleń i wieloletnich doświadczeń. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zespół Orzekający wydaje: 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki, 3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania Poradni, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem j.w. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej opiniami, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek w szczególności: wyniki obserwacji i badan psychologicznych, wyniki badań pedagogicznych, zaświadczenie lekarskie, opinię szkoły. Krakowski Ośrodek Terapii Pomoc psychologiczna Kraków, ul. Helclów 23 a, tel. 12/ , fax.12/ , Krakowski Instytut Psychoterapii Stowarzyszenia U Siemachy Oddziały: Krakowski Instytut Psychoterapii na Podbrzeziu, Kraków, ul. Podbrzezie 6, tel.12/ ,

3 Krakowski Instytut Psychoterapii na Krakowiaków, Kraków, os. Krakowiaków 2, tel.12/ (wew.21), Krakowski Instytut Psychoterapii na Ptaszyckiego, Centrum Rozwoju Com-Com Zone, Kraków, ul. Ptaszyckiego 6, tel. 12/ , fax.12/ , kom Poradnie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Kraków, ul. Batorego 5, tel. 12/ , fax. 12/ , kom Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Poradnia Psychoterapii Dla Dorosłych Dzieci Alkoholików Kraków, ul Radomska 36, tel. 12 / ,kom Poradnia Psychoterapii Dla Dzieci i Młodzieży Poradnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Poradnia Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików Kraków, ul. Stoczniowców 7, tel. 12/ , kom Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin, ul. Basztowa 3, tel.12/ , 12/ kom , Wolontariat Dobrej Nadziei, Kraków, ul.basztowa 3, tel.012/ , wolontariat.sdn.2gmail.com, Warsztat Terapii Zajęciowej Kraków, ul. Za Torem 2, tel.12/ , Centrum Psychoedukacji i Promocji Zdrowia Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków Kraków ul. Zamkowa 4/4, tel/fax 12/ Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej i Fundacja Praesterno Kraków, al. Pokoju 7 pon.-pt , tel. 12/ lub Fundacja PRO BONO Kraków, ul. Grodzka 33/2, tel.12/ , Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kraków ul. Radziwiłłowska 8a, tel. 12/ ,

4 NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Kraków, ul. Wielicka 73, tel. 12/ , fax.12/ , Poradnia dla Osób Uzależnionych Poradnia dla Osób Współuzależnionych Poradnia dla Ofiar Przemocy Domowej Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych Oddział Dzienny NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Filia Ośrodek Psychoterapii DDA, ul. Jerzmanowskiego 40, tel.12 / Poradnia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA, Młodzi DDA), Poradnia dla Dzieci i Młodzieży Poradnia dla osób uzależnionych Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Kraków, ul. Stoczniowców 7, tel.: 12/ , fax.: 12/ , NZOZ Pro-Vita Kraków-Śródmieście. Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Od Alkoholu Kraków, ul. Estery 6, tel.12/ , NZOZ Pro-Vita Kraków-Śródmieście. Młodzieżowa Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna Kraków, ul. Basztowa 5, 12/ , Ośrodek Leczenia Uzależnień Formacja Kraków, ul. Różana 3, tel.12 / Poradnia Leczenia Uzależnień Poradnia metadonowa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Kraków, os. Złotej Jesieni 1, Tel.12/ , Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR Kraków, ul. św. Katarzyny 3, tel. 12/ , Młodzieżowy telefon Zaufania tel

5 Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie (dawna Izba Wytrzeźwień), / terapia i porady prawne/ Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 12/ , 12/ / Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym tel. 12 / AIDS Regionalna Przychodnia dla zakażonych wirusem HIV Kraków, ul Śniadeckich 5, tel. 12/ Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw i Patologii Kraków, Pl. Dominikański 3/26, tel. 12/ Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA Kraków, os. Kolorowe 21 tel. 12/ , , , poradnia Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Kraków, ul. J. Babińskiego 29, tel.12/ , Poradnia Polskiego Towarzystwa ADHD Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 29, tel , 12/ , (przeważnie usługi są odpłatne). Ośrodek Interwencji Kryzysowej kryzys może dotknąć każdego niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy sytuacji materialnej zdarzają się sytuacje, z którymi nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić jeśli nie radzisz sobie z codziennym życiem doświadczyłeś urazowego, bolesnego zdarzenia potrzebujesz pomocy przyjdź do nas Ośrodek czynny jest całą dobę we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta, nasza pomoc jest bezpłatna, nie obowiązuje skierowanie możesz przyjść lub zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8b Kraków Całodobowy numer interwencyjny: tel

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez:

Publikacja bezpłatna. o placówkach i instytucjach świadczących pomoc. osobom z niepełnosprawnościami. w Lublinie. Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie Projekt zrealizowany przez: Publikacja bezpłatna Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r.

Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie 2009 r. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Informator dla rodziców osób z autyzmem województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz

Bardziej szczegółowo

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach

Bardziej szczegółowo

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT

wsparcie systemowe Szkoły specjalne wciąż potrzebne e-podręczniki Dziecko niepełnosprawne TYFLO{WIAT www.tyfloswiat.pl Kwartalnik, nr 1 (26) 2015, bezpłatny, ISSN: 1689-8362 TYFLO{WIAT e-podręczniki Szkoły specjalne wciąż potrzebne Dziecko niepełnosprawne wsparcie systemowe 2 www.tyfloswiat.pl Kwartalnik,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Materiały dla nauczycieli 1 Recenzent: mgr Joanna Wrona Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Asertywność w skład którego wchodzą: - poradnia zdrowia

Bardziej szczegółowo