N a r o d o w y B a n k P o l s k i I N S T R U K C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A D O P A K I E T U F I N R E P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N a r o d o w y B a n k P o l s k i I N S T R U K C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A D O P A K I E T U F I N R E P"

Transkrypt

1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i I N S T R U K C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A D O P A K I E T U F I N R E P Warszawa, marzec 2013

2 Spis treści I. WSTĘP... 8 II. PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH... 8 III. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY UJMOWANIA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, WYCENY ORAZ ZASADY ICH PREZENTOWANIA... 8 IV. TERMINY SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ - CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA... 8 V. FORMAT DOSTARCZANIA DANYCH (XBRL)... 9 VI. JEDNOSTKI MIARY... 9 VII. INSTRUKCJA WPROWADZANIA I PRZESYŁANIA DANYCH DO NBP... 9 VIII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA TABEL... 9 IX. SŁOWNIK POJĘĆ X. PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH FORMULARZY SPRAWOZADAWCZYCH FB BILANS FBN001 KASA I OPERACJE Z BANKAMI CENTRALNYMI FBN002A AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU - INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU WEDŁUG RODZAJÓW FBN002B AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU - INNE AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU FBN003 INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE - PODZIAŁ WEDŁUG KONTRAHENTA TRANSAKCJI WYKAZYWANE WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ FBN004A INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE - PODZIAŁ WEDŁUG INSTRUMENTU BAZOWEGO - TRANSAKCJE STOPY PROCENTOWEJ FBN004B INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE - PODZIAŁ WEDŁUG INSTRUMENTU BAZOWEGO - TRANSAKCJE WALUTOWE (FX) FBN004C INSTRUMENTY POCHODNE PRZEZNACZONE DO OBROTU ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE - PODZIAŁ WEDŁUG INSTRUMENTU BAZOWEGO TRANSAKCJE KAPITAŁOWYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI FBN005 INSTRUMENTY POCHODNE ZABEZPIECZAJĄCE FBN006 AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ (ZE SKUTKIEM WYCENY ODNOSZONYM DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) FBN007 AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY FBN008 KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI (ŁĄCZNIE Z LEASINGIEM FINANSOWYM) ORAZ INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI FBN009A INSTRUMENTY DŁUŻNE ORAZ KAPITAŁOWE (WSZYSTKIE PORTFELE) INSTRUMENTY DŁUŻNE (WEDŁUG RODZAJÓW) PODZIAŁ WEDŁUG TERMINÓW PIERWOTNYCH FBN009B INSTRUMENTY KAPITAŁOWE (WSZYSTKIE PORTFELE) STRUKTURA INSTRUMENTÓW KAPITAŁOWYCH FBN009C INSTRUMENTY DŁUŻNE ORAZ KAPITAŁOWE (WSZYSTKIE PORTFELE) - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O INSTRUMENTACH KAPITAŁOWYCH I DŁUŻNYCH FBN010A POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ CAŁY PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - SEKTOR FINANSOWY

3 17. FBN010B POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ CAŁY PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - SEKTOR NIEFINANSOWY FBN010C POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ CAŁY PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FBN011 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ CAŁY PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI FBN012 KREDYTY DLA ROLNICTWA ORAZ PRZYCHODY ODSETKOWE (Z POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ Z PORTFELA KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI) FBN013 KREDYTY OBJĘTE RESTRUKTURYZACJĄ (Z POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ Z PORTFELA KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI) FBN014A WARTOŚĆ NOMINALNA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI I Z PORTFELA KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI SEKTOR FINANSOWY FBN014B WARTOŚĆ NOMINALNA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFELA KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI FBN014C WARTOŚĆ NOMINALNA POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ Z PORTFELA KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FBN014D POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ORAZ KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI WARTOŚĆ NOMINALNA FBN015 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LAT ZAANAGAŻOWANIA (Z WYŁĄCZENIEM BANKÓW CENTRALNYCH) WARTOŚĆ NOMINALNA FBN016A KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI DLA SEKTORA NIEFINANSOWEGO (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI) WEDŁUG LAT ZAAGAŻOWANIA BANKU WARTOŚĆ NOMINALNA FBN016B KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI DLA SEKTORA NIEFINANSOWEGO (POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI)- WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI - WARTOŚĆ NOMINALNA FBN017 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ FBN018A POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO, TERMINY PIERWOTNE BANKI I ODDZIAŁY INSTYTUCJI KREDYTOWYCH FBN018B POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FBN018C POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ZE WSZYSTKICH PORTFELI ORAZ PORTFEL KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI - WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FBN019 TERMINOWOŚĆ OBSŁUGI - KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I INSTRUMENTY DŁUŻNE Z WYBRANYCH PORTFELI FBN020 TERMINOWOŚĆ OBSŁUGI - KREDYTY I INNE NALEŻNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI Z PORTFELA B - WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FBN021 TERMINOWOŚĆ OBSŁUGI - KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI I INSTRUMENTY DŁUŻNE Z WYBRANYCH PORTFELI FBN022A DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DLA/OD POZOSTAŁYCH INSTYTUCJI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FBN022B DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI (INFORMACJA O PRZEWALUTOWANIU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM) WARTOŚĆ NOMINALNA FBN023 NIERUCHOMOŚCI I RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE FBN024 NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE

4 40. FBN025 WARTOŚĆ FIRMY ORAZ INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE FBN026A INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH - SKRÓCONE INFORMACJE FINANSOWE O JEDNOSTKACH BLISKO POWIĄZANYCH ORAZ INWESTYCJACH ZALICZANYCH DO AKTYWÓW TRWAŁYCH FBN026B INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH PODMIOTY BLISKO POWIĄZANE FBN026C INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PRZYCZYNACH WYŁĄCZENIA Z KONSOLIDACJI FBN026D INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH - SKRÓCONE INFORMACJE O WSPÓLNIE KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI FBN026E INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, STOWARZYSZONYCH I WSPÓŁKONTROLOWANYCH - SKRÓCONE INFORMACJE O WSPÓLNIE KONTROLOWANYCH AKTYWACH FBN027 POZOSTAŁE AKTYWA ORAZ INNE ZOBOWIĄZANIA FBN028 AKTYWA TRWAŁE (LUB GRUPY AKTYWÓW) ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY ORAZ ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z TAKĄ GRUPĄ AKTYWÓW FBN029A DEPOZYTY, KREDYTY ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA BANKI CENTRALNE, BANKI I ODDZIAŁY INSTYTUCJI KREDYTOWYCH FBN029B DEPOZYTY, KREDYTY ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA - MONETARNE INSTYTUCJE FINANSOWE I POZOSTAŁE INSTYTUCJE SEKTORA FINANSOWEGO FBN029C DEPOZYTY, KREDYTY ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA - SEKTOR NIEFINANSOWY ORAZ SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FBN029D DEPOZYTY, KREDYTY ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA WARTOŚĆ BILANSOWA (WSZYSTKIE PORTFELE) - SEKTOR FINANSOWY, NIEFINANSOWY ORAZ SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH UJĘCIE PORTFELOWE FBN029E DEPOZYTY, KREDYTY ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (WSZYSTKIE PORTFELE) SEKTOR FINANSOWY, SEKTOR NIEFINANSOWY ORAZ SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FBN030 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYTUŁU WŁASNEJ EMISJI FBN031A AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE POŻYCZKI I OBLIGACJE PODPORZĄDKOWANE FBN031B AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE ZOBOWIĄZANIA I OBLIGACJE PODPORZĄDKOWANE FBN032 REZERWY FBN033 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LEASINGU I FAKTORINGU FBN034A-E UMOWY ODKUPU, ODKUPU ZWROTNEGO I INNE POWIĄZANE UMOWY FBN035 INFORMACJA NA TEMAT NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DEPOZYTÓW W TRANSAKCJACH TYPU REPO (OBEJMUJE WSZYSTKIE PORTFELE) FR RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FRN001A PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK SEKTOR FINANSOWY (PORTFEL B) FRN001B PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK SEKTOR FINANSOWY NIEREZYDENT (PORTFEL B) FRN001C_1 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK KREDYTY NA NIERUCHOMOŚCI SEKTOR NIEFINANSOWY (PORTFEL B) FRN001C_2 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK KREDYTY SAMOCHODOWE SEKTOR NIEFINANSOWY (PORTFEL B) FRN001C_3 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ORAZ KREDYTY I POŻYCZKI SEKTOR NIEFINANSOWY (PORTFEL B) FRN001D PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ORAZ KREDYTY I POŻYCZKI SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH (PORTFEL B)

5 67. FRN001E PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FRN001F PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - POZOSTAŁE FRN001G_1 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD LOKAT, KREDYTÓW, INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ORAZ INNE PRZYCHODY ODSETKOWE FRN001G_2 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK OD KREDYTÓW - SEKTOR NIEFINANSOWY FRN001G_3 PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK - SEKTOR FINANSOWY ORAZ SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FRN002A KOSZTY ODSETEK OD DEPOZYTÓW I POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ SEKTOR NIEFINANSOWY FRN002A_2 KOSZTY ODSETEK OD DEPOZYTÓW, KREDYTÓW I POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ SEKTOR FINANSOWY ORAZ SEKTOR INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH FRN002B KOSZTY ODSETEK OD DEPOZYTÓW, KREDYTÓW I POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ - SEKTOR FINANSOWY - NIEREZYDENT FRN002C KOSZTY ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH FRN002D KOSZTY ODSETEK OD WYEMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH, POZOSTAŁE KOSZTY ODSETKOWE FRN002E KOSZTY ODSETEK OD WYEMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FRN002F KOSZTY ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU FRN003A PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI FRN003B PRZYCHODY I KOSZTY Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WEDŁUG SEKTORÓW FRN003C PRZYCHODY Z TYTUŁU DYWIDEND FRN004 WYNIK Z TYTUŁU AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ ZE SKUTKIEM WYCENY ODNOSZONYM DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W TYM PRZEZNACZONYCH DO OBROTU) FRN004_1 WYNIK Z TYTUŁU AKTYWÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ ZE SKUTKIEM WYCENY ODNOSZONYM DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (W TYM PRZEZNACZONYCH DO OBROTU) INSTRUMENTY DŁUŻNE FRN005 WYNIK Z TYTUŁU KOREKT WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI ZABEZPIECZEŃ FRN006 ZYSKI (STRATY) POWSTAJĄCE Z ZAPRZESTANIA UJMOWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW INNYCH NIŻ PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY FRN007 POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE FRN008 KOSZTY PRACOWNICZE FRN009 KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU FRN010 ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (PO UWZGLĘDNIENIU OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH) FRN011 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NA TEMAT RACHUNKU WYNIKÓW FRN012A ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI FRN012A_1 PRZYCHODY ODSETKOWE OD AKTYWÓW FINANSOWYCH DLA KTÓRYCH DOKONANO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI FRN012B TABELA ZMIAN WARTOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NA PONIESIONE ALE NIEWYKAZYWANE STRATY DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH FRN012C INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI ZABEZPIECZENIA

6 95. FRN012D INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA KREDYTOWEGO ORAZ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE SPISANE W CIĘŻAR REZERW/ODPISÓW Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI FRN013A WYNIK Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI WSZYSTKIE SEKTORY FRN013B WYNIK Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INSTRUMENTY KAPITAŁOWE I DŁUŻNE XII. FORMULARZE Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI (FIN) FIN001A PODMIOTY POWIĄZANE WYSOKOŚĆ SALD FIN001B PODMIOTY POWIĄZANE WARTOŚĆ TRANSAKCJI FIN001C PODMIOTY POWIĄZANE - ŚWIADCZENIA DLA KLUCZOWEGO PERSONELU KIEROWNICZEGO FIN001D PODMIOTY POWIĄZANE - TRANSAKCJE ODDZIAŁU INSTYTUCJI KREDYTOWEJ Z MACIERZYSTĄ INSTYTUCJĄ KREDYTOWĄ FIN002A ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE UDZIELONE FIN002B ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE OTRZYMANE FIN002C POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA UDZIELONE I OTRZYMANE FIN002D ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE UDZIELONE WEDŁUG KATEGIRII RYZYKA, WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ FIN002E ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE UDZIELONE - WEGŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ FIN003A AKTYWA STANOWIĄCE POKRYCIE FUNDUSZU OCHRONY ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH BFG IOBLIGACJE RESTRUKTURYZACYJNE FIN003B AKTYWA STANOWIĄCE POKRYCIE FUNDUSZU OCHRONY ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH BFG I POMOC ZEWNĘTRZNA - ŚRODKI POMOCOWE OTRZYMANE PRZEZ BANK FIN003C AKTYWA STANOWIĄCE POKRYCIE FUNDUSZU OCHRONY ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH BFG I POMOC ZEWNĘTRZNA - PRZYCHODY I KOSZTY OD ŚRODKÓW POMOCOWYCH FIN004A AKTYWA PRZYCHODOWE I NIEPRZYCHODOWE FIN004B PASYWA KOSZTOWE I NIEKOSZTOWE FIN005 AKTYWA I PASYWA WG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI FIN006 INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE FIN007 INFORMACJE DODATKOWE NORMY OSTROŻNOŚCIOWE Z USTAWY O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH FIN008A PORTFEL KREDYTOWY W BANKU HIPOTECZNYM WEDŁUG PODMIOTÓW WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FIN008B PORTFEL KREDYTOWY W BANKU HIPOTECZNYM WEDŁUG KRYTERIUM UMIESZCZENIA W REJESTRZE ZABEZPIECZENIA LISTÓW ZASTAWNYCH WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FIN008C PORTFEL KREDYTOWY W BANKU HIPOTECZNYM WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO FIN008D PORTFEL KREDYTOWY W BANKU HIPOTECZNYM WARTOŚĆ BILANSOWA BRUTTO - WYEMITOWANE LISTY ZASTAWNE FIN009 BILANS ODDZIAŁU BANKU W KRAJU UE FIN009_1 BILANS ODDZIAŁU BANKU W KRAJU UE KREDYTY, POŻYCZKI I DEPOZYTY WEDŁUG SEKTORÓW FIN010 RACHUNEK WYNIKÓW ODDZIAŁU W KRAJU UE FIN011 WYBRANE DANE NA TEMAT KASY MIESZKANIOWEJ FIN012 RACHUNEK WYNIKÓW KASY MIESZKANIOWEJ FIN013A ODPISY Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ FIN013A_1 BILANS KASY MIESZKANIOWEJ AKTYWA KASY MIESZKANIOWEJ

7 29. FIN013B BILANS KASY MIESZKANIOWEJ PASYWA, POŻYCZKI Z KFM FIN013B_1 BILANS KASY MIESZKANIOWEJ PASYWA KASY MIESZKANIOWEJ FIN014A_1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NT. AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ NALEŻNOŚCI TERMINOWE OD SEKTORA FINANSOWEGO I NIEFINANSOWEGO FIN014A_2 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NT. AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE OD SEKTORA FINANSOWEGO I NIEFINANSOWEGO FIN014B_1 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NT. AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ STRUKTURA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG EMITENTÓW TERMINY PIERWOTNE FIN014B_2 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NT. AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ STRUKTURA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG EMITENTÓW TERMINY ZAPADALNOŚCI FIN014C INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE NT. AKTYWÓW KASY MIESZKANIOWEJ STRUKTURA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH FIN015_1 STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KASY MIESZKANIOWEJ ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE FIN015_2 STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ KASY MIESZKANIOWEJ ZOBOWIĄZANIA TERMINOWE FIN016B_1 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU BANKOWEGO BIURA MAKLERSKIEGO INSTRUMENTY DŁUŻNE FIN016B_2 AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU BANKOWEGO BIURA MAKLERSKIEGO INSTRUMENTY KAPITAŁOWE FIN017 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYTUŁU PRZENIESIENIA I WYŁĄCZENIA AKTYWÓW FINANSOWYCH FIN018 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ZESTAWIENIE POZYCJI WEDŁUG DŁUGOŚCI OKRESU PRZESZACOWANIA FIN019 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ ZAKTUALIZOWANY ŚREDNI OKRES ZWROTU WEDŁUG DŁUGOŚCI OKRESU PRZESZACOWANIA FIN020 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ INFORMACJE DODATKOWE FIN021-FIN024 NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI FIN025 RYZYKO RYNKOWE - DZIENNE OTWARTE POZYCJE WALUTOWE FIN026B-G LOKATY MIĘDZYBANKOWE FIN026H-K KREDYTY MIĘDZYBANKOWE FIN027 ZAANGAŻOWANIE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW FIN028 STRUKTURA WALUTOWA FID001 DANE OGÓLNE O BANKU FID002 DANE OGÓLNE O BANKU - INFORMACJE O RADZIE BANKU FID003 DANE OGÓLNE O BANKU - INFORMACJE O KIEROWNICTWIE BANKU FID004 DANE OGÓLNE O BANKU - KAPITAŁ (KAPITAŁ ZAKŁADOWY, FUNDUSZ STATUTOWY, FUNDUSZ UDZIAŁOWY), AKCJE/UDZIAŁY I GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY/SPÓŁDZIELNI FID005 DANE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE FP RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH FK ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

8 I. WSTĘP Na podstawie art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim jednostki sprawozdające przekazują do NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. W celu rzeczywistej prezentacji funkcjonowania polskiego systemu bankowego, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości lub polskimi zasadami rachunkowości, banki opracowują i przesyłają do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania sporządzone według: Uchwały nr 53/2011 z dnia 22 września r. (Dz.Urz. NBP nr 14/2011, poz. 15) Porozumienia z dnia 12 lipca 2004 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Zakres i tryb przekazywanych danych pozwala na uzyskanie informacji zarówno dla potrzeb prowadzenia polityki monetarnej, jak i polityki nadzorczej. Celem polityki monetarnej jest ocena sytuacji finansowej sektora bankowego, natomiast polityki nadzorczej ocena ryzyka tego sektora. Zagregowane dane statystyczne publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: II. PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z Nr 1, poz.2 wraz z późn. zm.). III. AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY UJMOWANIA W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, WYCENY ORAZ ZASADY ICH PREZENTOWANIA 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.). 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dz.U. Nr 191 poz. 1279). 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz z późn. zm.). 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 r. wraz z późn. zm.). IV. TERMINY SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ - CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA Sprawozdawczość wymaga prezentowania danych odrębnie w układzie jednostkowym i skonsolidowanym. Jednostkowe sprawozdania finansowe są sporządzane i prezentowane w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy (PSR) lub w - 8 -

9 oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). Skonsolidowane sprawozdania finansowe są sporządzane i prezentowane w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). Sprawozdania jednostkowe przekazywane są miesięcznie, kwartalnie i rocznie, natomiast sprawozdania skonsolidowane - kwartalnie i rocznie. V. FORMAT DOSTARCZANIA DANYCH (XBRL) Dane wejściowe dla systemu sprawozdawczego będą dostarczane przez banki w formacie XBRL wykorzystując przeznaczony dla systemu portal internetowy. Przyjęto ten format jako podstawę służącą do określenia wymogów sprawozdawczych banków. Przyjęty w Systemie Informacji Sprawozdawczej (SIS) format umożliwia: publikowanie aktualizacji taksonomii informacji sprawozdawczej w języku XBRL, odbieranie danych sprawozdawczych w formacie XBRL zgodnie z aktualną opublikowaną przez NBP taksonomią, weryfikowanie poprawności plików wejściowych pod względem budowy, semantyki (zgodność z taksonomią informacji sprawozdawczej) i zawartości (zgodność z przepisami prawa), gromadzenie zweryfikowanych danych sprawozdawczych, aktualizowanie wersji taksonomii informacji sprawozdawczej, wprowadzanie zaktualizowanych przepisów prawa, analizowanie danych sprawozdawczych i generowanie sprawozdań. VI. JEDNOSTKI MIARY Zawarte w sprawozdawczości dane prezentowane są w złotych (PLN) bez miejsc po przecinku, z wyjątkiem współczynników płynności oraz informacji o strukturze kapitału banku, akcjach i udziałach (w procentach) oraz głosach na walnym zgromadzeniu (w procentach) prezentowanych z dwoma miejscami po przecinku. VII. INSTRUKCJA WPROWADZANIA I PRZESYŁANIA DANYCH DO NBP Informacje zawierające sposób przekazywania sprawozdawczości za pomocą Portalu SIS znajdują się w odrębnej instrukcji do Portalu. VIII. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA TABEL 1. Ilekroć w formularzach sprawozdawczych nie jest wskazana wartość, w jakiej powinny być prezentowane dane należy wykazywać je w wartości bilansowej. 2. Utratę wartości wykazuje się na właściwych formularzach dla wszystkich sektorów zgodnie z podziałem podmiotowym przyjętym w formularzach sprawozdawczych oraz zgodnie z dalszym podziałem według grup ryzyka

10 3. Zarówno skupione wierzytelności, kredyty udzielone na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku, jak i kredyty konsolidacyjne powinny być prezentowane zgodnie z pierwotnym celem kredytu, określonym w umowie kredytowej podpisanej z innym bankiem, którego należność ma być spłacona. Jeżeli kredyt udzielany jest na realizację różnych celów, to nadrzędnym kryterium klasyfikacji jest najwyższe zaangażowanie. Zrealizowane gwarancje i poręczenia, należności z tytułu akredytywy oraz należności z tytułu przekroczenia salda zdefiniowanego w umowie kredytowej na rachunku bieżącym i rachunku karty kredytowej należy wykazywać w pozycji inne należności. 4. Przychody odsetkowe od aktywów finansowych z portfela Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz koszty odsetkowe od zobowiązań finansowych klasyfikowanych do portfela Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu należy prezentować łącznie z wynikiem z tytułu aktywów i zobowiązań na tym portfelu w pozycji Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu. Przychody odsetkowe od aktywów finansowych z portfela Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) oraz koszty odsetkowe od zobowiązań finansowych klasyfikowanych do portfela Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej (ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) należy prezentować łącznie z wynikiem z tytułu aktywów i zobowiązań na tym portfelu w pozycji Wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat. W przypadku klasyfikacji do portfeli Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, Kredyty i inne należności oraz Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu przychody/koszty odsetkowe należy prezentować w przychodach/kosztach odsetkowych dla właściwego portfela. 5. Należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych są należnościami odsetkowymi banku od podmiotu realizującego dopłaty. W związku z powyższym należy je prezentować jako odsetki od podmiotu dopłacającego, z uwzględnieniem rodzaju kredytu do którego dopłaty są dokonywane. 6. Należności z tytułu dopłat do kredytów mieszkaniowych realizowane przez BGK w ramach programu Rodzina na swoim należy prezentować w należnościach od sektora finansowego. Przychody odsetkowe od w/w kredytów powinny być prezentowane w kategorii kredyty na nieruchomości mieszkaniowe w podziale na sektor niefinansowy (odsetki spłacane przez kredytobiorcę) oraz finansowy (odsetki dotowane). 7. Kredyty na zakup kolektorów słonecznych powinny być prezentowane w kategorii kredyty na nieruchomości. IX. SŁOWNIK POJĘĆ 1. Polskie Standardy Rachunkowości (PSR) krajowe standardy rachunkowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn.zm.). 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 3. Wartość nominalna instrumentów finansowych kwota należności, zobowiązania, zobowiązania pozabilansowego lub wartość papieru wartościowego oznaczająca

11 wysokość kwoty kapitału (łącznie z odsetkami skapitalizowanymi) na dzień sprawozdawczy, którą dłużnik jest na mocy umowy zobowiązany zapłacić wierzycielowi. W przypadku zobowiązań dłużnych, takich jak obligacje i weksle własne, kwota ta określa sumę, jaka będzie płatna w momencie wykupu (łącznie z odsetkami skapitalizowanymi). W przypadku akcji, wartość nominalna to wartość wynikająca z postanowień statutu i wpisana do rejestru sądowego. 4. Wartość bilansowa jest to wartość zgodna z wyceną na dzień bilansowy, tj.: 1) aktywa finansowe wycenia się: a) według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, pomniejszonego o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/ utworzone rezerwy celowe lub b) według wartości godziwej, a w przypadku aktywów finansowych zaklasyfikowanych do portfela dostępne do sprzedaży wartość godziwą należy pomniejszyć o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub c) według kosztu pomniejszonego o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych: a) banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR stosują wycenę zgodnie z MSR 27, b) banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z PSR stosują wycenę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, 3) akcje i udziały w pozostałych jednostkach: a) banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSR stosują wycenę zgodnie z MSR 39, b) banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z PSR klasyfikują akcje i udziały w pozostałych jednostkach do właściwej kategorii aktywów finansowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków oraz wyceniają zgodnie z dokonaną klasyfikacją 4) zobowiązania finansowe wycenia się: a) według wartości godziwej, jeśli zostały zakwalifikowane do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub b) według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej, 5) rzeczowe aktywa trwałe wycenia się: a) według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub b) według wartości przeszacowanej odpowiadającej ich wartości godziwej pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, 6) nieruchomości inwestycyjne wycenia się: a) według wartości godziwej lub b) według ceny nabycia pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, 7) wartości niematerialne i prawne wycenia się: a) według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości lub b) według wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości, 8) aktywa trwałe zaliczone jako przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia (MSSF 5)

12 9) zapasy wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa. 5. Za wartość bilansową netto należy uznać wartość bilansową. 6. Wartością bilansową brutto jest wartość bilansowa bez pomniejszenia o umorzenia, dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe. 7. Należności bez utraty wartości (dla banków stosujących MSR) - aktywa finansowe bez stwierdzonej utraty wartości. Należności podlegające odpisom IBNR powinny być wykazywane w kolumnach bez utraty wartości. 8. Należności bez utraty wartości dla banków stosujących PSR - ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do kategorii: normalne i pod obserwacją. 9. Należności z utratą wartości (dla banków stosujących MSR) aktywa finansowe, co do których stwierdzono obiektywne dowody utraty wartości, o których mowa w 59 MSR 39 i zostały uznane za aktywa, które utraciły wartość, zgodnie z zasadami MSR Należności z utratą wartości (dla banków stosujących PSR) ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy zagrożonych. 11. Wartość odzyskiwalna odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, zależnie od tego, która z nich jest wyższa (MSR 36.6) bądź bieżącej wartości oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych za pomocą efektywnej stopy procentowej (MSR 39.63). 12. Skumulowana zmiana wartości godziwej oznacza całkowitą jej zmianę narastająco. 13. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości/rezerwa celowa dla banków stosujących MSR - jest to nadwyżka wartości bilansowej danego składnika aktywów nad jego wartością odzyskiwaną, dla banków stosujących PSR - odpis równoważący skutki ryzyka w działalności banku, tworzony na podstawie przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z jego działalnością. 14. Portfel A w pozycji tej należy prezentować pozostałe należności z portfela Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. 15. Portfel B w pozycji tej należy prezentować pozostałe należności z portfela Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz cały portfel Kredyty i inne należności. 16. Pierwotny termin (realizacji) okres, na jaki została zawarta umowa z klientem. Okresem umownym jest również okres zmieniony aneksem będącym integralną częścią umowy. W zakresie depozytów będzie to okres, na jaki zadeklarowano złożenie depozytów w banku. W odniesieniu do kredytów terminem pierwotnym będzie okres, na jaki został udzielony kredyt z uwzględnieniem wyznaczonego terminu spłaty ostatniej raty, zaś w przypadku papierów wartościowych okres od momentu emisji do momentu wykupu papierów wartościowych. Dla lokat z terminem złożenia środków innym niż data zawarcia umowy (np. lokaty międzybankowe T/N, S/W) termin pierwotny liczony jest od dnia złożenia lokaty (tj. przeksięgowania z ewidencji pozabilansowej do bilansu banku) do dnia zwrotu środków. 17. Termin zapadalności - okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności należności, dla należności spłacanych jednorazowo określona w umowie data spłaty całości zadłużenia, dla należności spłacanych w ratach - określona w umowie data spłaty poszczególnych rat. 18. Termin wymagalności okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności zobowiązania. 19. Termin zaangażowania banku rok, w którym powstała należność banku

według rodzajów obrotu - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym - transakcje stopy procentowej - transakcje walutowe (FX) 10.

według rodzajów obrotu - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym - transakcje stopy procentowej - transakcje walutowe (FX) 10. FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I Załącznik nr 4 1. FB Bilans 2. FR Rachunek zysków i strat 3. FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi 4. FBN001_1 Rezerwa

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy 50 WZORCOWY PLAN KONT DLA BANKÓW (2011) ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje 2 Udziały i akcje w jednostkach zależnych, współzależnych, stowarzyszonych oraz udziały i akcje mniejszościowe 20 Udziały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Wersja z 20121023 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Podstawą opracowania formularzy sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Wersja z 20141216 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Podstawę opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo